Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2012 Annual Report 2012

2 02 Ýçindekiler Index 'den Satýr Baþlarý Headlines from 2012 YASED Hakkýnda About YASED Vizyon Vision Misyon Mission Yönetim Kurulu nun Mesajý Message from the Board of Directors Yönetim Kurulu Board of Directors Türkiye de Yatýrým Ortamý Investment Environment in Turkey Türkiye'ye UDY Giriþleri FDI Inflows to Turkey Türkiye'ye UDY Giriþlerinin Sektörel Daðýlýmý ( ) FDI Inflows to Turkey by Sectors ( ) Ülkeler Bazýnda Türkiye'ye UDY Giriþleri FDI Inflows to Turkey by Countries Türkiye Ekonomisindeki Uluslararasý Doðrudan Yatýrýmcýlar International Direct Investors in Turkish Economy 52 Öncelikli Konular Priority Issues Olaðan Genel Kurul 31 st Ordinary General Assembly Meeting Yýlý Faaliyetleri 2012 Activities Çalýþma Gruplarý Working Groups Diðer Düzenli Faaliyetler Other Regular Activities Konferanslar, Seminerler, Paneller Conferences, Seminars, Panels Diðer Faaliyetler Other Activities Yayýnlar, Raporlar Publications, Reports Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme Koordinasyon Kurulu (YOÝKK) Çalýþmalarý The Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment (CCIIE) Teknik Komite Çalýþmalarý Technical Committee Activities Yatýrým Danýþma Konseyi Investment Advisory Council Paydaþlarla Ýletiþim Stakeholder Relations Kamu Kurumlarý ile Görüþmeler Meetings with Public Institutions Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter'in diðer Görüþmeleri Other Meetings of the Board of Directors and the Secretary General Medya ile Ýliþkiler Media Relations Üyelik Durumu Membership Status Denetçi Raporu Auditors Report Mali Tablolar Financial Statements Organizasyon Þemasý Organization Chart Üyeler Members

3 2012 den Satýr Baþlarý Highlights from yýlýnda YASED gündeminde öne çýkan belli baþlý konular þöyle: Üyelerimizin hem þirket olarak hedeflerine ne ölçüde ulaþtýklarýna dair, hem de makro ekonomiye iliþkin tahminlerine yönelik sorular içeren Barometre Anketi, 2012 yýlýnda iki kez düzenlenmiþ ve sonuçlarý 9 Þubat ve 31 Temmuz tarihlerinde kamuoyuna açýklanmýþtýr. Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Çalýþma Grubu, 2012 yýlý Ýlerleme Raporu için YASED Pozisyonu'nu oluþturmuþ ve Avrupa Komisyonu'na iletmiþtir. Dýþ Ýliþkiler ve AB Çalýþma Grubu'nun koordinasyonunda 14 ülkenin misyonlarýna, büyükelçilik ve konsolosluk seviyesinde ziyaret gerçekleþtirilmiþtir. Hukuk Grubu, 2012'de yürürlüðe giren yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve yeni Anayasa hakkýnda ilgili üyelerimizin aktif katýlýmýyla çeþitli toplantýlar düzenlemiþ, oluþturulan detaylý görüþ ve öneriler ilgili Bakanlýklarla paylaþýlmýþtýr. Koza Sosyal Sorumluluk Projesi, 2012 yýlýnda da baþarýyla devam ettirilmiþ ve projeye dâhil olan üye þirketler tarafýndan oluþturulan alt gruplarýn çalýþmalarý sonucunda 150 öðrenciye Temmuz ayýnda 1 ay süreyle üye þirketlerde staj olanaðý saðlanmýþtýr. Ekonomi Bakaný Sayýn Zafer Çaðlayan ve beraberindeki heyetin onur konuðu olduðu YASED 2012 yýlý Genel Üye Toplantýsý, 3 Temmuz tarihinde geniþ bir katýlýmla yapýlmýþtýr. Birleþmiþ Milletler Ticaret ve Kalkýnma Örgütü (UNCTAD) tarafýndan yayýnlanan 2012 Dünya Yatýrým Raporu, 5 Temmuz'da, dünya ile eþzamanlý olarak YASED tarafýndan münhasýran kamuoyuna duyurulmuþtur. Haziran 2012-Haziran 2013 dönemi eylem planlarýnýn belirlenmesi için YOÝKK Teknik Komiteleri toplantýlarýna katýlým saðlanmýþtýr. Söz konusu eylem planý maddeleri 2 Aðustos'ta Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan baþkanlýðýnda yapýlan YOÝKK toplantýsýyla resmiyet kazanarak kamuoyuna açýklanmýþtýr. Türkiye'deki Ar-Ge ortamýný uluslararasý firmalarýn tercih edecekleri seviyeye getirmek amacýyla, YOÝKK Eylem Planý'na, 'Uluslararasý yatýrýmcýlarýn Ar-Ge yatýrýmlarýný Türkiye'ye çekmek için gereksinimlerin belirlenmesi' maddesi, YASED'in önerisiyle eklenmiþtir. YASED Ar-Ge Çalýþma Grubu'nun bu inisiyatifiyle, söz konusu maddeyle ilgili bir çalýþma baþlatýlmýþtýr. Üye þirketlerimizin CEO'larý ile seçilecek farklý konular üzerine görüþ alýþveriþi yapmak ve sorunlara çözüm önerilerini oluþturmak amacýyla yapýlan CEO Toplantýlarý'na; Nisan ayýnda Bilgi Ýþlem Teknolojileri, Eylül'de "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) üye þirketler ve ortaklarý ile yöneticileri açýsýndan etkileri"; Aralýk'ta ise "Türkiye'de Yatýrým Cazibesi Artýþý Ýçin Yapýlabilecekler ve Yeni Teþvik Sistemi, Neler Bekliyoruz?" baþlýklarýyla devam edilmiþtir. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Çalýþma Grubu, sektörün ekonomik ve sosyal kalkýnmaya etkisine iliþkin farkýndalýðý artýrmak ve 2023 hedeflerine ulaþmak için ele alýnmasý gerekli önemli konulara dikkat çekmek üzere '2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Sektörü' baþlýklý bir rapor hazýrlamýþtýr. 16 Ekim tarihinde Ekonomik Araþtýrmalar ve Politikalar, Vergi ve Teþvikler, Dýþ Ticaret ve Gümrükler ile Kamu Ýliþkileri Çalýþma gruplarý üyeleri için, Ekonomi Bakaný Danýþmaný Emrah Akýn'ýn Yeni Teþvik Sistemi ve GÝTES (Girdi Tedarik Stratejisi) konulu bir toplantý düzenlenmiþtir. Saðlýða Eriþim Çalýþma Grubu, Türkiye'de Saðlýk Sistemi'nin tüm bileþenleriyle (Ýlaç, saðlýk sunucularý, saðlýk sigortasý ve týbbi cihaz) güncel durumunu ortaya koyan "Türkiye Saðlýk Sektörü Raporu: Sürdürülebilir ve Kaliteli bir Saðlýk Sektörü için Genel Bakýþ ve Potansiyel Ýyileþtirme Alanlarý" konulu raporu hazýrlayarak, bir konferansla kamuoyuna açýklamýþtýr. Featured topics on YASED's agenda in 2012 are: The Barometer Survey, which not only includes questions about our members' projected and actual realized company goals and macroeconomic projections but also up-to-date and specific questions related to the period, was held twice in 2012; with the results being shared with the public on Febuary 9 and July 31, respectively. The Foreign Relations and EU Working Group prepared YASED's Position on the 2012 Progress Report, and forwarded it to the European Commission. The Foreign Relations and the EU Working Group arranged embassy and consulate visits to 14 different missions. The Law Working Group held various meetings with members to discuss the new Turkish Commercial Code and Code of Obligations that came into effect in 2012; detailed feedback and suggestions were then forwarded to the related ministries. The Koza Social Responsibility Project succesfully continued in 2012, providing 150 students with internship positions for the duration of July thanks to the efforts of the sub-groups, which were made up from member companies participating at the project. YASED's 2012 Members' Meeting was held on July 3 and attracted a large turnout. Guest of honor was Zafer Çaðlayan, Minister of Economy, and his entourage. YASED published the United Nations Conference on Trade and Development's (UNCTAD) World Investment Report for 2012 concurrently with the rest of the world on July 5. YASED participated at the CCIIE Technical Committees meetings held to draft action plans for the June June 2013 period. The articles of the action plan became official and made public during the CCIIE meeting held on August 2 and presided by Zafer Çaðlayan, Minister of Economy. Upon YASED's suggestion, the article "Defining the requirements to attract R&D investments of international investors to Turkey" was included in the CCIIE Action Plan; to improve Turkey's R&D climate and to attract international companies. With this initiative, YASED R&D Working Group's started working on a report as part of the before mentioned article. CEO Meetings, attended by CEOs of member companies and held to discuss various topics and create solution suggestions, continued with the September 26 dated "The Impacts of the New Turkish Commercial Code (TCC) on Companies, Their Shareholders and Managers" and the December 13 dated "Possible Steps to improve Turkey's Investment Climate and the New Incentive System, what do we look for?" meetings. The Information and Communication Technologies Working Group drafted a "Information and Communication Technologies on the Road 2023" titled report to highlight the Information and Communication Technologies industry's effect on economic and social development; while also addressing important issues necessary to reach the 2023 goals. Members of the Economic Research and Policy, Taxes and Incentives, Foreign Trade and Customs, and Government Relations Working Groups held a "The New Incentive System and Input Supply Strategy (GITES)" titled meeting, on October 16. Access to Health Working Group published its "Turkey Life Science and Health Care: Overview and Possible Improvement Areas for a Sustainable, Quality Oriented Health Industry" titled report that offers an up-to-date overview of the industry and its related subindustries (pharmaceuticals, health service providers, health insurance and medical devices).

4 R&D AND USE OF TECHNOLOGY SAÐLIK TEKSTÝLTEXTILE HUKUK GÜVENLÝÐÝ CHEMISTRY OTOMOTÝVPERAKENDE FÝNANS FÝNANS ÝNÞAATKÝMYA ENERJÝ KÝMYA BÝLGÝ VE VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ HIZLI TÜKETÝMAR-GESÝGORTA GIDA VE ÝÇECEK COSMETIC FOOD & BEVERAGE TEKSTÝLÝNÞAAT CONSTRUCTION FAST KOZMETÝK MOVING CONSUMER AR-GE ve TEKNOLOJÝ FINANCE GOODS AUTOMOTIVE LOJÝSTÝK INSURANCEÝNÞAAT LAW & ORDER AR-GE ve TEKNOLOJÝ KULLANIMI ENERGY LOJÝSTÝK INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Uluslararasý standartlarla uyumlu yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesine katkýda bulunuyoruz. We contribute to the improvement of the investment environment in line with international standards.

5 06 YASED Hakkýnda About YASED ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEÐÝ (YASED) HAKKINDA Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði (YASED), 1980 yýlýnda kurulmuþ; üyeleri, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararasý þirketler olan, kar amacý gütmeyen bir kuruluþtur. Derneðimiz, Türkiye'deki uluslararasý doðrudan yatýrýmcýlarýn en önemli temsilcisi olup; üyelerimiz ortak bir vizyonu paylaþmakta ve daha iyi bir yatýrým ortamý için proaktif olarak çalýþmaktadýrlar. Vizyonumuz Cumhuriyet in 100. yýlýnda, Türkiye'nin Dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna yükselme hedefinin gerçekleþmesini, yüksek katma deðer yaratarak destekleyen bir kuruluþ olmaktýr. Misyonumuz Türkiye'nin, dünyadaki en iyi yatýrým ortamýna sahip ülke konumuna getirilmesine katkýda bulunmaktýr. Bu amaçla YASED, bilgi, deneyim ve iliþki aðýyla Türkiye'de "Uluslararasý Standartlarýn ve En Ýyi Uygulamalarýn Yerleþmesi", "Uluslararasý Yatýrýmlara Kamuoyu Desteðinin Saðlanmasý" ve "Türkiye'nin Bir Cazibe Merkezi Olarak Algýsýnýn Yükseltilmesi" konularýnda sorumluluk üstlenir ve görev alýr. YASED, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan yatýrýmcýlarla, yeni yatýrým yapacak yatýrýmcýlar arasýnda bilgi ve tecrübe paylaþýmýný ve özellikle de bu yatýrýmcýlarýn YASED üyeleriyle daha iyi iletiþim saðlamalarýna imkan verecek þekilde iþbirliðini ve iletiþimini teþvik eder. YASED, yeni fikirler için bir platform görevi görmenin yaný sýra ortak menfaatlerin ve sorunlarýn söz konusu olduðu iþ konularýnda, devlet organlarý ile düzenleyici kurum ve kuruluþlarla olan iliþkilerinde üyelerine destek verir. Ýþ dünyasýný temsil eden diðer kuruluþlarla olan iletiþim kanallarýný ve koordinasyonu geliþtirmeye, kamuoyunun konularýmýza olan farkýndalýðýný güçlendirmeye ve doðrudan yabancý yatýrýmlarýn imajýný Türkiye'deki tüm paydaþlar nezdinde iyileþtirmeye kararlýyýz. Türkiye'de yürürlükte olan mevzuatýn ve iþ yaþamýndaki uygulamalarýn uluslararasý standartlarla uyumu için yapýlacak ve etik deðerler ile kurumsal yönetiþim ilkelerini geliþtirmeye kararlý giriþimleri destekleyecek lobi çalýþmalarý, en önemli önceliklerimiz arasýndadýr. Hedeflerimize ulaþmak için ortak bir sinerji yaratmayý amaçlýyoruz. Ýnancýmýz, sorunlarýmýzýn yalnýzca fikir birliði saðlayarak veya tanýmlar veya sorunlar üzerinde mutabakata varmak suretiyle çözülebilmekten çok uzakta olduðu yönündedir. Yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi için yapýlacak tüm yapýsal reformlarý desteklemek amacýyla kararlý, koordine ve proaktif çabalar için çözüm önerileri yaratmayý amaçlýyoruz. Kuruluþumuzun saðlam temellerine ve baþarý dolu uzun geçmiþine dayanarak, YASED'in Türkiye'nin yatýrým ortamýný iyileþtirme konusunda itici bir güç olmaya devam edeceðine inanýyoruz. Üyelerinin kararlýlýðý ve vizyonu, YASED'i Türkiye'deki uluslararasý yatýrýmcýlarýn sesi olan ve Türkiye'nin AB'ye tam üyeliðini gerçekleþtirmeye yönelik olarak müzakere sürecini etkin bir þekilde destekleyen bir kuruluþ olarak oluþturmuþtur. YASED'in baþarýlarýyla yaratýlan ivme ve üyelerimizin vizyonu, bizim gerek bugün gerekse gelecekte Türkiye'de ve uluslararasý iþ dünyasýnda kuvvetli ve vazgeçilmez bir güç odaðý olarak varlýðýmýzýn devamýný saðlayacaktýr. ABOUT INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY (YASED) YASED, International Investors Association of Turkey, founded in 1980, is a non-profit, private sector organization whose members are international companies operating in Turkey. Being the most important representative of the international direct investments in Turkey, YASED members share a common vision and work proactively to promote a better business environment. Our Vision To be contributing to Turkey's goal of "Being Among the Top 10 Economies of the World" on its the 100 th Anniversary of the Republic by value added contribution. Our Mission To contribute to Turkey's goal of becoming "the best investment climate of the world." As such YASED, commits and strives towards "Establishing International Standards and Best Practices," "Ensuring the Support of Public Opinion for International Investments," and "Improving the Perception of Turkey as an Attraction Center for Investments" by using its accumulated know-how, experience and network. YASED promotes networking and communication between established and new potential investors, especially facilitating the exchange of information and experiences among the latter and existing YASED members. Our Association acts as a platform for new ideas and provides collective support to its members in their dealings with Turkish governmental and regulatory bodies, on business issues of common interest. YASED is committed in further developing relations and coordination with other business organizations, to generate greater public awareness regarding our goals, and to improve the image of foreign direct investments in Turkey in front of all stakeholders. One of our association's highest priorities is lobbying in support of initiatives aimed to harmonize Turkish legislation and business practices with international norms, and improve ethical values and corporate governance principles. We plan to create a synergy to achieve our goals. We believe that merely agreeing on problems or their definitions is nearly not enough to solve them. Our goal is to determinedly provide coordinated and proactive solutions for contributing to all legislative reforms aimed at improving the investment climate. We believe that YASED's firm standing and its long and succesfull past will help it continue to be a driving force behind its bid to improve Turkey's investment climate. The determination and vision of its members have shaped YASED to become an institution that actively supports Turkey's membership talks with the EU and that acts as the voice of international investors in Turkey. YASED, carried by the momentum of its successfull endavours and the vision of its members, will continue to be an indispensable player on the Turkish and international business scene.

6 Yönetim Kurulu Mesajý Message from the Board of Directors 07 Deðerli Üyelerimiz ve Saygýdeðer Paydaþlarýmýz, Ülkemizde uluslararasý doðrudan yatýrýmlarýn en önemli temsilcisi olarak, 32 yýllýk köklü bir geçmiþin birikimi olan zengin bilgi, deneyim ve paydaþ aðýmýzla; Türkiye'nin, dünyadaki 'en iyi yatýrým ortamýna sahip ülke' konumuna getirilmesine yönelik misyonumuz doðrultusunda çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürmekteyiz. Cumhuriyet in 100. yýlýnda, Türkiye'nin 'Dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna yükselme' hedefinin gerçekleþmesi doðrultusunda çalýþmaktayýz. Bu hedeflere ulaþmak için oluþturulacak sinerjiye katký yapmak ve yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi konusunda hayata geçirilecek tüm yapýsal reformlarý desteklemek amacýyla kararlý, koordine ve proaktif çabalar için çözüm önerileri sunmaktayýz. YASED bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da ülkemiz yatýrým ortamýný iyileþtirme konusunda itici bir güç olmaya devam edecektir. Ýþ dünyasýný ilgilendiren her konuda uluslararasý yatýrýmcý bakýþ açýsýný yansýtan ve yeni fikirler gündeme getiren bir platform olmayý amaçlayan YASED, bu anlamda üyelerimiz için görüþ ve bilgi alýþveriþi imkaný yaratan çalýþma gruplarýna özel önem vermektedir yýlýnda çalýþma gruplarýnýn aktif olarak faaliyet göstermeleri amacýyla yeniden yapýlanmaya gidilmiþ; bazý çalýþma gruplarý birleþtirilirken, Lojistik ve Ulaþtýrma, Tarým ve Gýda ile Sigortacýlýk ve Bireysel Emeklilik alanlarýnda faaliyete geçen 3 yeni çalýþma grubuyla birlikte toplam sayý 18'e yükseltilmiþtir. Üyelerimizin güncel sorunlarýný masaya yatýrýp bilgi ve deneyimlerini paylaþtýklarý bu çalýþma gruplarý, gündemlerini kamuya taþýmak konusunda üzerlerine düþen görevi yerine getirmektedirler. Geleceðin Türkiye'sinde büyük önem taþýyan 'Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri' ile 'Saðlýk' sektörlerinde üyelerimizden gelen önemli görüþ ve yorumlardan hareketle; her iki alanda faaliyet gösteren Çalýþma Gruplarýmýz, yayýnladýklarý ve baþta kamu olmak üzere tüm paydaþlarýmýz nezdinde lansmanýný yaptýklarý iki önemli raporla kamuoyunun dikkatini sektörlerin 2023 hedeflerine, sorunlarýna ve çözümlerine yönelik önerdiðimiz aksiyon planlarýna çekmeyi baþarmýþtýr. YASED, gündemindeki konulara iliþkin kamuoyunun farkýndalýðýný artýrmaya ve doðrudan yabancý yatýrýmlarýn imajýný Türkiye'deki tüm paydaþlar nezdinde iyileþtirmeye kararlýdýr. Türkiye'de yürürlükte olan mevzuatýn ve iþ yaþamýndaki uygulamalarýn uluslararasý standartlarla uyumu için yapýlacak ve etik deðerlerle kurumsal yönetiþim ilkelerini geliþtirmeye kararlý giriþimleri destekleyecek stratejik iletiþim çalýþmalarý, YASED'in en önemli öncelikleri arasýndadýr. Bu doðrultuda 2012 yýlýnda da paydaþlarla iletiþimi geliþtirmeye ve artýrmaya büyük önem verilmiþtir. Yönetim Kurulumuz 2012 yýlýnda da Hükümet üyeleri ve bürokratlar nezdinde temaslarda bulunmuþ; çalýþma gruplarýmýzýn faaliyetleri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla baðlantýya geçilerek, sorunlarýmýz ve çözüm önerilerimizin dile getirilebildiði önemli platformlar yaratýlmýþtýr. Bakan ve üst düzey bürokrat ziyaretlerinde görüþ ve önerilerimizi ilk aðýzdan ifade etme ve yine ilk aðýzdan cevaplarý alma fýrsatý yakalanmýþtýr. Bu temaslarýn yaný sýra Meclis'te ilgili komisyon toplantýlarýna katýlan çalýþma gruplarýmýzýn temsilcileri, mevzuat deðiþikliklerinde uluslararasý yatýrýmcýlarýn deneyimleri ve beklentileri doðrultusundaki önerilerin de dahil edilmesini saðlamak üzere proaktif yaklaþým sergilemiþlerdir. Her yýl tüm üyelerimize yönelik olarak düzenlediðimiz Üye Toplantýmýza 2012 yýlýnda Ekonomi Bakaný Sayýn Zafer Çaðlayan Onur Konuðu olmuþtur. Üyelerimiz, Yeni Teþvik Sistemi'ni anlatan Sayýn Bakan ve heyeti ile görüþ ve sorularýný birebir paylaþma imkaný bulmuþtur. Dear Members and Stakeholders, Being the most important representative of direct foreign investors in Turkey we continue to pursue our mission of turning Turkey into "the best investment climate of the world" by using our extensive knowledge, deep-rooted expertise, and comprehensive network that dates back 32 years. We are constantly striving to contribute to Turkey's goal of "Being Among the Top 10 Economies of the World" on the 100 th Anniversary of the Republic. We determinedly provide coordinated and proactive solutions to contribute to the synergy necessary to reach these goals and to support all legislative reforms for improving the investment climate. YASED will continue to be a driving force behind its bid to improve Turkey's investment climate, just as it did before. We aim to act as a platform that provides new solutions to business issues as seen from the perspective of international investors. As part of this, we especially pay attention to our working groups that provide important opportunities for exchanging information among our members. In 2012 the working groups were restructured to provide a more active working environment. As a result some were merged while three new ones emerged: The Logistics and Transportation Working Group, the Food-Agriculture Working Group, and the Insurance and Private Pension Working Group. As a result, the total numbers of Working Groups reached 18. These groups provide our members with an environment to evaulate their problems and share their experiences, while taking the necessary steps to raise public awareness regarding their agendas. Thanks to important feedback from our members our Information and Communication Technologies and Access to Health Working Groups drafted two important reports that were shared with both our members and the public. The reports succeeded in raising awareness for the necessary solutions to the problems these two industries, which play a vital role for Turkey's 2023 vision. YASED is dedicated to raise public awareness regarding its agenda and improve the perception of foreign direct investments in light of all stakeholders from Turkey. One of our association's highest priorities is supporting strategic communication initiatives aimed to harmonize Turkish legislation and business practices with international norms, and to improve ethical values and corporate governance principles. As such, improving and increasing communication opportunities with stakeholders was especially emphasized in During 2012 our Board of Directors continued to meet with Government officials and bureacrats; while our Working Groups contacted all necessary institutions and created important opportunities for expressing our problems and suggested solutions. Our visits to ministers and executive officials made it possible to firsthand share our views and suggestions while receving inmediate feedback. Our workings group representatives also attended the Parliament's related commission meetings to proactively ensure that suggestions based on international investors' expectations and experiences were included during the related legislative changes. Our annual Member Meeting for 2012 was attended by Mr. Zafer Çaðlayan, Minister of Economy, who gave a presentation about the new Incentive System. Our members had the opportunity to share their views and relate their problems directly to the minister and his entourage.

7 08 YASED, yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi konusunda etkin bir platform olarak gördüðü Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme Koordinasyon Kurulu (YOÝKK) nezdinde aktif olarak faaliyet göstermeye devam etmiþtir. YOÝKK Ar-Ge Teknik Komitesi'nin bir eylem maddesi olarak önerimizle hayata geçen ve YASED olarak sorumluluðunu üstlendiðimiz yeni raporun konusu, 'Uluslararasý yatýrýmcýlarýn Ar-Ge yatýrýmlarýný Türkiye'ye çekmek için gereksinimlerinin belirlenmesi' olarak seçilmiþtir. Bu doðrultuda Ar-Ge Çalýþma Grubumuz çalýþmalarýný baþlatmýþ olup, global Ar-Ge yatýrýmlarý belirli bir miktarýn üzerindeki üye þirketlerimizin CEO'larý ile birebir görüþmeler yapýlarak, somut önerileri alýnmaktadýr. Yeni raporumuz, YOÝKK platformunda tüm bakanlýklarla, ayrýca ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýyla ve kamuoyuyla 2013 yýlý içinde paylaþýlacaktýr. Dýþ Ýliþkiler ve AB Çalýþma Grubumuz ise YASED'in diðer ilgili çalýþma gruplarýnýn katkýlarýný koordine etmeyi sürdürerek, 2012 Yýlý Ýlerleme Raporu için YASED Pozisyonu'nu oluþturmuþ ve Avrupa Komisyonu'na iletmiþtir. YASED tarafýndan iletilen konu ve pozisyonlarýn büyük çoðunluðunun 2012 Ýlerleme Raporu nda yanký bulduðu ve Ýlerleme Raporu'nda dikkat çekilen noktalarýn YASED Pozisyon Belgesi ile hemen hemen tamamen uyumlu olduðu görülmüþtür yýlýnda baþlatýlan yeni bir faaliyet de, Dýþ Ýliþkiler ve AB Çalýþma Grubu nun koordinasyonunda yabancý misyonlarla üyelerimizi bir araya getirdiðimiz yemekli toplantýlardýr. Türkiye ile yatýrým ve ticaret iliþkileri çerçevesinde önem arz eden ülkeler belirlenmiþ; Yönetim Kurulu olarak, büyükelçilik ve konsolosluk seviyesinde gerçekleþtirilen 14 ziyaretin ardýndan, sýrasýyla Japonya Konsolosu, ABD Konsolosu, Fransa Büyükelçisi ve Ýngiltere Büyükelçisi ile toplantýlar gerçekleþmiþtir. Her bir farklý ülkenin büyükelçi veya baþkonsolosuyla üyelerimiz arasýnda görüþ alýþveriþi yapýlan bu toplantýlarýmýza 2013 yýlýnda da, belirlenen diðer ülkelerin misyonlarýyla devam edilecektir. Üyelerle iliþkileri geliþtirmeye verdiðimiz büyük önem kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz Barometre Anketi 2012 yýlýnda da iki kez yapýlmýþ; üyelerimizin þirket bazýnda hedef ve performanslarý, yatýrým yapma eðilimleri, makro ekonomiye iliþkin beklentileri ve yatýrým ortamýna iliþkin karþýlaþtýrmalý deðerlendirmeleri alýnarak kamuoyuyla paylaþýlmýþtýr. Üye þirketlerimizin CEO'larý ile farklý konular üzerine görüþ alýþveriþi yapmak ve sorunlara çözüm önerilerini oluþturmak amacýyla 2011 yýlýnda baþlattýðýmýz kahvaltý toplantýlarýna bu yýl da devam edilmiþtir yýlýnda Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Sektörü (BÝT) ve FATÝH Projesi, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Teþvik Sistemi ve uluslararasý yatýrýmcýlarýmýzýn daha fazla yatýrým yapmak için gereksinimleri, konularýnýn ele alýndýðý bu toplantýlarýn, önümüzdeki yýl da farklý gündem baþlýklarý ile sürdürülmesi planlanmaktadýr. Uluslararasý Doðrudan Yatýrýmlar a iliþkin güncel verilerin paydaþlar ve kamuoyunun bilgisine sunulmasýna 2012 yýlýnda da devam edilmiþtir. UNCTAD'ýn Dünya Yatýrým Raporu tüm dünyayla eþ zamanlý olarak Türkiye'de de açýklanmýþtýr. Ülkemizin ve iþ dünyasýnýn geleceði olan üniversite öðrencilerine kendini keþfetme ve geliþtirme fýrsatý sunduðumuz Koza Projesi, 2012 yýlýnda büyük bir baþarýyla sürdürülmüþtür. Bu yýl 150 öðrenciye daha üye þirketlerde 1 ay süreyle staj olanaðý saðlanmýþ, projenin baþladýðý 2009 yýlýndan bugüne yararlanan öðrenci sayýsý 500'ü aþmýþtýr. Öte yandan YASED 30 yeni üyenin aramýza katýlýmýyla daha da güçlenmiþ, sektörel çeþitliliðimiz de artýþ göstermiþtir. YASED continued to actively partake at the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment (CCIIE), which it sees an effective platform for improving the investment climate. Initially realized as an activity of the CCIIE's R&D Technical Committee but based on our suggestion, the new report was adopted by YASED and named "Defining the requirements to attract R&D investments of international investors to Turkey." As part of this, our R&D Working Group began its activities and started direct talks with CEOs of companies whose global R&D investments are above a certain treshold, to obtain concrete suggestions. Our new report will be presented by the CCIIE to all ministries, all related public institutions, and the general public in the year The Foreign Relations and EU Working Group on the other hand continued to coordinate the contributions of other YASED working groups for YASED's Position on the 2012 Progress Report, and forwarded the latter to the European Commission. It has been observed that the majority of topics and positions forwarded by YASED were acknowledged in the 2012 Progress Report and that the reports main agenda topics were nearly identical with the YASED Position Paper. Another new activity started in 2012 were luncheons between members and foreign missions, coordinated by our Foreign Relations and the EU Working Group. Countries who play an important role in Turkey's investment climate and trade relations were pinpointed and 14 visits to their embassies and general consulates were made. This was followed by luncheons with the Japanese Consul General, Consul General of the USA, French Ambassador and British Ambassador, respectively. Such consultive meetings held between our members and ambassadors/general consulates will continue with other countries' missions throughout The Barometer Survey, which we consider as an important mean to improve member relations, was again held two times in 2012; the comparative evaluations of our member companies' goals and performances, investment tendencies, macro-economic expectations and their view on the investment climate were collected and shared with the public. YASED's breakfast meetings between CEOs of member companies, started in 2011 to discuss various topics and create solution suggestions, continued this year as well. The CEO Meetings held in 2012 dealt with the Information and Communications Technology (ICT) Industry, the FATIH Project, the new Incentive System, and the prerequisites deemed necssesary for our international investors to invest more into Turkey. Other such meetings with different agenda topics are planned to be held during the next year as well. In 2012, up-to-date data regarding foreign direct investments continued to be shared with members and the general public. The United Nations Conference on Trade and Development's (UNCTAD) World Investment Report was concurrently announced with the rest of the world. Our Koza Project, aimed to provide university students with the means to discover their potential and improve themselves, continued throughout 2012 with great success. This year saw another 150 students attend 1-month internships at member companies, making the total students who participated in the project since 2009 exceed 500. On the other hand, YASED's industry wide diversity grew stronger with the addition of 30 new members.

8 09 Deðerli Üyelerimiz ve Paydaþlarýmýz, Türkiye'nin yatýrým yeri olarak cazibesinin artýrýlmasý ve uluslararasý yatýrýmcýlar nezdindeki algýsýnýn olumlu yönde geliþtirilmesi amacýyla yürütülen çalýþmalarýn meyveleri, uluslararasý arenada kaydedilen deðerlendirme sonuçlarýyla alýnmaya baþlanmýþtýr. Uluslararasý danýþmanlýk kuruluþu A.T. Kearney tarafýndan yayýmlanan Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar Güven Endeksi'nde (2012) Türkiye, 10 basamak ilerleme kaydederek 13. sýraya yükselmiþtir yýlýnda artan kredi notunun da olumlu etkisiyle Türkiye için Uluslararasý Doðrudan Yatýrým çekmek açýsýndan bir fýrsat penceresi açýlmýþtýr. Yeni Teþvik Sistemi'nin öngördüðü süreler dahilinde alýnabilecek yatýrým kararlarý sayesinde önümüzdeki yýl yeni yatýrýmlar öngörülmektedir. Bu açýdan Türkiye'nin, son dönemde yakaladýðý politik istikrar ve mali sektörün güçlü pozisyonunu korumasý ve potansiyel doðrudan yatýrýmcý ilgisini en iyi þekilde deðerlendirmesi önem taþýmaktadýr. Bu doðrultuda, 'uluslararasý standartlarla uyumlu yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi' birincil önceliðimiz kapsamýnda; hukuk güvenliði, vergi ve teþvikler, istihdam ve eðitim, fikri ve sýnaî mülkiyet haklarýyla Ar-Ge ve teknoloji kullanýmý gibi uluslararasý sermayenin çok hassas olduðu konulardaki eksikliklerin giderilmesi ve sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý için yürütülen çalýþmalara katký ve desteðimizi sürdürmekte kararlýyýz. Tüm bu geliþmelerin saðlanabilmesi ve ülkemizin dünyada en öncelikli yatýrým noktalarý arasýnda sürekli yer alabilmesinin; yapýsal reformlarýn devamýna, ekonomik ve politik istikrarýn korunmasýna ve Avrupa Birliði'ne tam üyelikle sonuçlanacak müzakerelerin baþarýyla sürdürülmesine baðlý olduðunu düþünüyoruz. Yaptýðýmýz çalýþmalara katýlým ve destek veren tüm üyelerimize, sosyal ve ekonomik paydaþlarýmýza teþekkür ederiz. Saygýlarýmýzla, Dear Members and Stakeholders, The work carried out to improve Turkey's investment climate for international investors is starting to give fruit, as can be seen on international ratings. Turkey climbed 10 steps to reach 13 th position on the Foreign Direct Investment Confidence Index (2012), conducted by the international consultancy company A.T. Kearney. A window of opportunity for foreign direct investments opened for Turkey, thanks in parts to its improved credit rating for New possible investments are predicted for the next year, made possible by taking investment decisions during the duration as set by the new Incentive System. It is important that Turkey continues to consolidate its political stability and its strong fiscal position it has obtained during the last period; to efficiently make use of potential foreign direct opportunities. As part of our priority to "improve the investment climate in line with international standards," we continue to dedicate our support to activities aimed to resolve delicate issues deemed as vital by internationl investors: Like legal assurance, taxes and incentives, employment and training, intellectual and property rights, use of R&D and technology. We believe that realizing all these developments and permanently positioning Turkey among the top investment locations of the world depends on continuing legislative reforms, preserving political and economical stability, and successfully conducting membership talks with the EU. We would like to thank all our members, social and economic stakeholders who contributed to our activities. With Regards,

9 YASED Yönetim Kurulu YASED Board of Directors Üst sýra soldan saða First row left to right C. Müjdat Altay Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Kürþat Özkan Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Akýn Kozanoðlu Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Varol Þenel Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Tulu Gümüþtekin Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Tamer Haþimoðlu Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Vice Chairman Güldem Berkman Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Ýbrahim Aybar Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Hasan Ferit Sünneli Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Özlem Özyiðit Genel Sekreter Secretary General Enver Güney Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Alt sýra soldan saða Second row left to right Dilek Yardým Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Vice Chairman Adnan Nas Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Deputy Chairman Ýzzet Karaca Yönetim Kurulu Baþkaný Chairman Galya Molinas Yönetim Kurulu Üyesi Member of the Board Serpil Timuray Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Vice Chairman

10 12 Türkiye de Yatýrým Ortamý Investment Environment in Turkey Türkiye ye Uluslararasý Doðrudan Yatýrým Giriþleri FDI Inflows to Turkey 25 1,60% 20,2 22,0 19,8 1.40% % 15 16,0 12,4 1.00% 0.80% 10 10,0 8,7 9,0 0.60% 5 0 3,4 0,8 1,0 0,2 1980s 1990s 1,1 1, % 0.20% 0.00% Türkiye'deki UDY, Milyar $ FDI in Turkey $ Billion Global UDY'deki Pay Share in Global FDI Özellikle 2005 sonrasý dönemde Türkiye'ye Uluslararasý Doðrudan Yatýrým (UDY) giriþlerinde radikal bir deðiþim gerçekleþmiþtir yýlýna kadar yaklaþýk 1-2 milyar dolar olan giriþler, Türkiye'nin AB'ye giriþ sürecinin baþlamasýnýn da olumlu etkisi ile önemli bir artýþ kaydetmiþtir yýlýnda 22 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaþan UDY, global ekonomik kriz ile bir miktar düþüþ kaydetmiþ ancak 2011 yýlýnda tekrar %78'lik bir artýþla 16 milyar $'a ulaþmýþtýr. A radical change occured in FDI inflows to Turkey especially after FDI inflows, which have been around $ 1-2 billion until 2005, have increased significantly after the start of Turkey's EU accession process. FDI inflows, which peaked at $ 22 billion in 2007, have decreased slightly due to the global economic crisis. However, in 2011 FDI inflows rose by 78% to $ 16 billion compared to the previous year.

11 13 Türkiye'ye UDY Giriþlerinin Sektörel Daðýlýmý ( ) FDI Inflows to Turkey by Sectors ( ) Diðer %5.5 Other 5.5% Finansal Hizmetler %38.5 Financial Services 38.5% Bilgi Ýletiþim Teknolojileri %1,3 Information Communication Technologies 1.3% Ýmalat %25,7 Manufacturing 25.7% Ulaþým, Depolama %2,1 Transportation, Storage 2.1% Elektrik, Gaz %14,8 Electricity, Gas 14.8% Gayrimenkul Hizmetleri %2,7 Real Estate Services 2.7% Ýnþaat %3,8 Construction 3.8% Toptan ve Perakende Ticaret %5,6 Wholesale and Retail Trade 5.6% Baþlýca Sektörlere UDY Giriþleri FDI Inflows to Main Sectors Milyon $ ($ Million) Sýnai Sektörler Industrial Sectors 5,037 5,186 3,889 2,884 7,965 5,433 Hizmetler Services 14,091 9,520 2,315 3,274 8,058 4,497 Tarým Agriculture Çýkýþlar Outflows , Diðer sermaye (net) Other Capital (net) 727 2, Gayrimenkul (net) Real Estate (net) 2,926 2,937 1,782 2,494 2,013 2,636 Toplam Total 22,047 19,760 8,663 9,036 16,047 12, yýlýndan bugüne kadar, hizmetler sektörü %58 pay ile giriþlerin en fazla olduðu sektör olmuþtur. Bunun altýnda, sýrasýyla finansal hizmetler, perakende ve inþaat sektörleri ana kalemleri oluþturmaktadýr. Sanayi sektörünün ana faaliyet alanlarýndan olan imalat sektörü ise toplam giriþlerin %26'sýný oluþturmuþtur. Bu kapsamda olan enerji sektörü de %15 pay almýþtýr. Since 2007, services has been the sector receiving the highest FDI with a share of 58%. Within services; financial services, retail, and construction have respectively been the main sectors receiving highest FDI inflows. Manufacturing and energy, main areas of the industrial sector, have respectively received 26% and 15% of the total FDI inflows.

12 14 Ülkeler Bazýnda Türkiye'ye UDY Giriþleri FDI Inflows to Turkey by Countries Türkiye'ye UDY Giriþlerindeki Kaynak Ülkeler ve Bölgeler ( ) Avrupa %76 Europe 76% Source Countries and Regions for FDI Inflows to Turkey ( ) Asya %12,6 Asia 12.6% Amerika %11,4 America 11.4% Diðer %22,8 Other 22.8% Hollanda %14,6 Netherlands 14.6% ABD %10,3 USA10.3% Belçika %3,8 Belgium 3.8% Avusturya %10,3 Austria10.3% Fransa %4,7 France 4.7% Yunanistan %5,2 Greece 5.2% Ýspanya %5,8 Spain 5.8% Almanya %6,2 Germany 6.2% Ýngiltere %7,6 UK 7.6% Lüksemburg %8,7 Luxembourg 8.7% döneminde Türkiye'ye UDY giriþlerine bölgesel olarak bakýldýðýnda; Avrupa ülkelerinin giriþlerin %76'sýnýn kaynaðý olduðu görülmektedir. Bunu takip eden, Ortadoðu ve Körfez ülkelerinin yer aldýðý Asya Bölgesi nin %12,6 ve Amerika'nýn %11,4 paylarý bulunmaktadýr. Türkiye'ye en fazla UDY giriþini saðlayan ülkeler ise Hollanda, ABD, Avusturya, Lüksemburg ve Ýngiltere olmuþtur. When we look at FDI inflows to Turkey on regional basis in period, we see that European countries are the main source accounted for the 76% of inflows. Following European countries; the Asian continent, including Middle East and Gulf countries, and America have respectively generated 12.6% and 11.4% of FDI inflows to Turkey. Main source countries of FDI to Turkey have been the Netherlands, USA, Austria, Luxembourg, and United Kingdom.

13 15 Türkiye Ekonomisindeki Uluslararasý Doðrudan Yatýrýmcýlar 2011 yýlý itibarýyla Türkiye'deki en büyük 500 sanayi þirketinin arasýnda 140 uluslararasý sermayeli þirket bulunmaktadýr. ISO 500 listesindeki uluslararasý þirketlerin Türkiye ekonomisindeki payý þöyledir: ISO 500 listesindeki uluslararasý þirketlerin payý (%) Üretimden Satýþlar Katma Deðer Dönem Karý Ýhracat Ýstihdam Kaynak: Istanbul Sanayi Odasý (ISO) International Direct Investors in Turkish Economy There are 140 FDI companies among top 500 industrial companies in Turkey as of Taking into account top 500 industrial companies in Turkey, international investors' shares in Turkish economy in different economic indicators are as follows: Share of international companies in the ISO 500 list in (%) Sales (from production in Turkey) Gross Value Added Profits Exports Employment Source: Istanbul Chamber of Industry (ISO) 2011 yýlý itibarýyla, Türkiye'deki en büyük 500 sanayi þirketinin arasýnda 140 adet uluslararasý sermayeli þirket yer almaktadýr. ISO 500 listesindeki uluslararasý þirketlerin Türkiye ekonomisinde üretimden satýþlar, katma deðer, kar, ihracat ve istihdam gibi alanlarda yaklaþýk %30-40 arasýnda deðiþen paylarýnýn bulunduðu görülmektedir. There are 140 FDI companies among top 500 industrial companies in Turkey as of International companies qualified for ISO 500 have around % share in Turkish economy through sales from production, gross value added, profits, exports, and employment.

14 FÝNANS ÝNÞAATKÝMYA ENERJÝ BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ HIZLI TÜKETÝMAR-GESÝGORTA GIDA VE ÝÇECEK R&D AND USE OF TECHNOLOGY COSMETIC FOOD & BEVERAGE SAÐLIK TEKSTÝL CONSTRUCTION FAST MOVING CONSUMER FINANCE GOODS AUTOMOTIVE LOJÝSTÝK KOZMETÝK TEXTILE HUKUK GÜVENLÝÐÝ CHEMISTRY INSURANCEÝNÞAAT LAW & ORDER AR-GE ve TEKNOLOJÝ KULLANIMI OTOMOTÝVPERAKENDELOJÝSTÝK INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIESENERGY Katma deðerli, sürdürülebilir büyümeye stratejik katký saðlýyoruz. We contribute for sustainable and value added growth.

15 18 Öncelikli Konular Priority Issues 1. Uluslararasý Standartlarla Uyumlu Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi a. Hukuk Güvenliði Yasal düzenlemelerde öngörülebilirliðin garanti altýna alýnmasý, kurallarýn þirketlerin sorumluluklarý, haklarý ve uygulamalarýn sonuçlarý konusunda tereddüt etmelerine yer býrakmayacak netlikte olmasý yatýrýmcýlar açýsýndan önemlidir. Kurallarýn açýk ve anlaþýlýr, uygulamada ayrýmcýlýða yol açmayacak, gerek yatýrýmcýlar gerekse uygulamacý birimlerce yoruma mahal býrakýlmaksýzýn ortaya konmasý ve kanunda yer verildiði açýklýkta hayata geçirilmesi anlamýnda þeffaflýðýn saðlanmasýnýn gerekliliðine inanýyoruz. Mevzuat deðiþikliklerinde ilgili taraflarýn haklarýnýn zarar görmemesi için gerekli iletiþim ve görüþ alma mekanizmalarýnýn öngörülmesi ve geriye dönük uygulamalardan kaçýnýlmasý yatýrýmcýlar açýsýndan hukuki güvenliði artýracaktýr. Yatýrýmcýlar uzun vadeli bakýþ açýsýyla, faaliyet gösterecekleri ortamýn kurallarýný anlayabilir ve ileriyi öngörebilir durumda olmalýdýrlar. b. Vergi ve Teþvikler Uluslararasý doðrudan yatýrýmlarýn çekilmesi açýsýndan rekabetçi bir vergi ve teþvik sistemine geçilmesinin önemli bir kriter olduðu kanýsýndayýz. Vergi sisteminin basit, adil, þeffaf ve anlaþýlýr bir yapýda olmasý yönünde atýlacak adýmlar, kayýt dýþýlýðýn önüne geçilmesinde, yerli-yabancý ayrýmý olmaksýzýn tüm yatýrýmcýlar tarafýndan destek bulacaktýr. Ülkemize istihdam, sermaye ve bilgi birikimi kazandýracak, katma deðeri yüksek yatýrýmlarýn çekilmesi yönünde teþvik mekanizmalarýnýn geliþtirilmesi ve vergi sisteminin basitleþtirilmesi bunun çok önemli parçalarýdýr. c. Ýstihdam ve Eðitim Ýstihdam üzerindeki prim ve vergi yüklerinin azaltýlmasý ve yatýrýmcýnýn ihtiyaç duyduðu kalifiye iþgücünün yetiþtirilmesi için yabancý dil ve mesleki eðitim ihtiyacýnýn göz önünde bulundurulmasý, Türkiye'nin uluslararasý yatýrýmlar (özellikle yüksek teknolojili ve katma deðerli yeni yatýrýmlar) için avantajlý durumunun artýrýlmasý için gereken önceliklerindendir. Küresel rekabette, iþgücünün niceliksel avantajýndan önce niteliksel avantajýnýn geliþtirilmesi önceliklidir. d. Fikri ve Sýnai Mülkiyet Haklarý Uluslararasý standartlar benimsenmeden uluslararasý entegrasyon mümkün deðildir. Fikri ve sýnai mülkiyet haklarýndaki ihlaller, Türkiye'nin itibarýný çok ciddi ölçüde zedelemekte, haksýz rekabete neden olmaktadýr. Mevzuat ve özellikle uygulamada uluslararasý standartlarýn benimsenmesi hedeflerden biri haline gelmelidir. Mevcut durumda halen sorun yaþanýlan marka, patent, telif hakký ihlalleri ile sahte ve kaçak ticari mallara karþý mücadele konularýnda ivedilikle gerekli önlemlerin alýnmasý ve çözüm fýrsatlarýnýn yaratýlmasý gerekmektedir. Hukuk reformunun gerçekleþtirilmesi bu haklarýn korunmasý açýsýndan son derece önemlidir. Uluslararasý yatýrýmlarýn ülkemize güvenle çekilmesi için, marka ve patent ihlallerinin önlenmesi yönünde gerekli olan caydýrýcýlýk mekanizmalarýnýn ve bunu saðlayacak yeni kanun çalýþmalarýnýn hýzla hayata geçirilmesi gerekmektedir. e. Ar-Ge ve Teknoloji Kullanýmý Küresel rekabet ortamýnda ülkelerin Ar-Ge çekim merkezleri olarak tercih edilmesindeki etkenlerin baþýnda verilen teþvikler gelmektedir. Ar-Ge teþviklerine bütçeden ayrýlan payýn yapýlan yasal düzenlemelerle son yýllarda artýrýlmýþ olmasý, teþviklerin sürdürülmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý; Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesinin geliþmesi ve bu alana yönelik yüksek katma deðerli yatýrýmlarýn çekilebilmesi için son derece önemlidir. 1. Improvement of the Investment Climate in line with International Standards a. Legal Assurance Assuring predictability in legal regulations and clarification of rules in such a way as not to leave companies in doubt about their rights, obligations, and the implementative results is important for investors. We believe it is essential to set the rules in a way that they are clear and understandable; that their content excludes antyhing that would require subjective interpretations leading to discriminative implementations by the executive bodies; and that they guarantee transparency as laid down clearly by the law. Legislative amendments should include the necessary communication and feedback procedures to prevent violation of the related parties' rights and exclude retroactive applications, so increasing the legal assurance for investors. Investors have longterm interests and should be able to grasp and be comfortable with the rules of the environment they are going to operate in. b. Taxes and Incentives We believe that switching to an efficient and competitive tax and incentive system is a key standard for attracting foreign direct investments. Steps for transforming the current tax system into a fair, simple transparent and understandable one will be welcomed from both foreign and domestic investors alike as a measure against informal economy. Streamlining the tax system and developing incentive mechanisms for attracting value-added foreign direct investments are key elements of this undertaking and will eventually increase our country's capital, employment rate, and know-how level. c. Employment and Education Lowering employment taxes and premiums, evaluating foreign language and vocational training needs for training a qualified workforce required by investors are priorities for strengthening Turkey's position on the global, foreign direct (and particularly green field) investment arena. The qualitative development of a workforce -before its quantative development- is a priority on the global arena. d. Intellectual and Industrial Property Rights Internation integration is not possible unless international standards are adopted. Infringement of intellectual and industrial property rights considerably damage Turkey's prestige and cause unfair competition. Adoption of international standards regarding laws and regulations, and especially their implementation, should be set as a priority target. It is essential take swift measures against current problems like patent and copyright violations, trademark infringements, and counterfeited and smuggled goods. A succesfull juidicial reform is vital for ensuring such rights. Securely attracting foreign investments to our country necessitates the swift adoption of legislative steps, which would implement necessary deterrent procedures for preventing brand and patent infringments. e. Use of R&D and Technology On the global market incentives play a key role for the preferrence of countries as R&D hubs. Recent years' budget increase for R&D incentives through legislative steps, and their ongoing and wide spread use play a key role for the development of Turkey's R&D capacity, and for attracting value-added investments.

16 19 2. Katma Deðerli, Sürdürülebilir Büyümeye Stratejik Katký a. Kayýt dýþýnýn azaltýlmasýna somut çözümler b. Türkiye'nin rekabetçiliðinin artýrýlmasý c. Ýhracatý artýrýcý politikalarýn geliþtirilmesine destek d. Yasal düzenlemelere (pro) aktif katýlým, yönlendirme e. Türkiye'nin Bölgesel Üs olmasýna teknik katký f. Uluslararasý birikimlerin aktarýlmasý g. Kamu otoriteleri ve medya ile sektörel uzmanlýk paylaþýmý 3. Kamuoyu Nezdinde Uluslararasý Yatýrýmlarýn Algýsýnýn Ýyileþtirilmesi ve Kamuoyu Desteðinin Saðlanmasý a. Yerel fayda yaratmaya odaklý uluslararasý yatýrým b. Uluslararasý yatýrýmlar Türkiye'nin yararýnadýr algýlarýnýn desteklenmesi önem taþýmaktadýr. 4. AB Uyum Sürecine Destek Verilmesi Diðer tüm öncelikli konularýmýzda geliþme kaydedilmesi Türkiye'nin AB üyelik müzakere sürecinde de yolunu açacak geliþmeler olacaktýr. Tüm bu geliþmelerin saðlanabilmesi ve ülkemizin dünyada en öncelikli yatýrým noktalarý arasýnda sürekli yer alabilmesi Avrupa Birliði'ne tam üyelikle sonuçlanacak müzakerelerin baþarýyla sürdürülmesine baðlýdýr. AB üyeliði konusunun gündemden düþmemesi, müzakere sürecine iliþkin çalýþmalar ve lobi faaliyetlerine hýz kaybetmeden devam edilerek gündemdeki önceliðini korumasý son derece önemlidir. 5. Sosyal Sorumluluk Projeleriyle "Geliþmiþlik Endeksi"ne Katkýda Bulunulmasý 2. Contribution for Sustainable and Value Added Growth a. Proposing concrete solutions for reducing informal economy b. Increasing Turkey's competitiveness c. Supporting the development of policies for increasing exports d. Proactive involvement in legislative processes e. Technical contribution for turning Turkey into a regional hub f. Transfer of international know-how g. Sharing of industry expertise with the media and public authorities 3. Improving the Public Perception Of International Investments and Ensuring Public Support a. International investment focused on creating local added value b. International investments benefit Turkey play a key role as part of this. 4. Supporting the EU Harmonization Process We believe progress in all our priority issues will further open the path for Turkey's EU membership talks. Realizing all these developments and permanently positioning Turkey among the top investment locations of the world depends on successfull membership talks with the EU. It is extremely important to continue prioritizing the EU membership issue on the agenda and not to loose momentum in related negotiation and lobbying activities. 5. Contributing to the "Development Index" with Social Responsibility Projects

17 Olaðan Genel Kurul 31 st Ordinary General Assembly Meeting Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði YASED, 31. Olaðan Genel Kurulu'nu, 28 Þubat 2012 Salý günü The Marmara Esma Sultan'da gerçekleþtirdi. YASED Yönetim Kurulu Baþkaný Ýzzet Karaca, Onur konuðu Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'a, YASED üyelerine ve Genel Kurul'a katýlan tüm konuklara teþekkürlerini sunduðu bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Ýzzet Karaca, Türkiye'ye katma deðeri yüksek yatýrýmlarýn ve sermayenin çekilmesi, yerlileþtirmenin desteklenmesi ve istihdamýn artýrýlmasý yönünde vergi ve teþvik enstrümanlarýnýn iyileþtirilmesi ve etkinleþtirilmesinin önemini vurgularken, "YASED olarak, yeni vizyonumuz olan, Cumhuriyetin 100. yýlýnda, Türkiye'nin "Dünyanýn Ýlk 10 Ekonomisi Arasýna Yükselme" hedefinin gerçekleþmesini, yüksek katma deðer yaratarak destekleyen bir kuruluþ olmak ve Türkiye'nin, Dünyadaki "en iyi yatýrým ortamýna sahip ülke" konumuna getirilmesine katkýda bulunmak olan yeni misyonumuz doðrultusunda, çalýþmalarýmýzý kararlýlýk ve heyecan ile sürdürmeye devam edeceðiz" dedi. Üye ve kamu iliþkilerine yönelik faaliyetler ve Cari Açýk, Fikri ve Sýnai Mülkiyet Haklarý, Ar-Ge raporlarý gibi 2011 yýlý aktivitelerine deðinen Karaca, 2012 yýlý için öngördükleri biri Saðlýk Sektörü diðeri Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri konulu iki rapor çalýþmasýndan, Yeni Anayasa ve Yeni Türk Ticaret Kanunu için hazýrlanacak görüþlerden, yatýrým ortamýna iliþkin devam eden çalýþmalarýndan ve KOZA projesi gibi sosyal sorumluluk projelerinden söz etti. Konuþmalarýn ardýndan, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarýnýn okunup ibrasý gerçekleþtirildi yýlý bütçesinin görüþülüp karara baðlandýðý Genel Kurul, üyelerin dilek ve önerileriyle tamamlandý. YASED Genel Kurulu tüzük uyarýnca bu yýl seçimsiz gerçekleþtirilirken, mevcut Yönetim Kurulu 2013 yýlý Þubat ayýna kadar görevine devam edecek. The General Assembly Meeting was held on Tuesday, February 28, 2012 at The Marmara Esma Sultan. YASED Chairman Izzet Karaca addressed the audience composed of YASED members and guests, thanking them for their presence at the assembly meeting whose guest of honor was Mr. Zafer Çaðlayan, Minister of Economy. Ýzzet Karaca emphasized the importance of improving tax and incentive instruments for attracting added value investments and capital, supporting regionalization and increasing employment gained more importance with each day. He stated "YASED will feverishly and determinedly continue to be a value adding institiution that adheres to our new vision of contributing to Turkey's bid of 'Being Among the Top 10 Economies of the World' on the 100 th Anniversary of the Republic; and our new mission of turning it into the 'country with the best investment climate. Karaca also shared information regarding 2011 events, like member activities and government relations, the Current Account Deficit, Intellectual and Property Rights, R&D Reports and so forth. He gave information about activities started in 2012 publication of two reports; one concerning the Health Industry, the other the Information and Communication Technologies. Other projects he referred to were the position papers on the new Turkish Commercial Code and the new Constitution, further activities regarding the investment climate, and social responsibility projects like the Koza Project The speeches were followed by the release of the Board of Directors and Supervisory Board reports. After determining the 2012 budget, the General Assembly Meeting was concluded with the petitions and propositions of the members. This year's YASED General Assembly Meeting was held without elections, as set in its charter. The current Board of Directors will continue their duties until February, 2013.

18 2012 Yýlý Faaliyetleri 2012 Activities 21 Çalýþma Gruplarý Ar-Ge Çalýþma Grubu Çalýþma Grubu'nun 2009 yýlýnda baþlattýðý ODTÜ-TEKPOL iþbirliði ile hazýrlanan "Türkiye Ekonomisinde Yabancý Sermayeli Firmalarýn Ar-Ge Etkinliklerinin Analizi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" raporu geçtiðimiz sene içinde tamamlanmýþtý. Uzun ve detaylý bir araþtýrma sonucunda uluslararasý yatýrýmcýlarýn gözünden Türkiye'nin Ar-Ge alanýnda geldiði son durumu, sorunlarý ve çözüm önerilerini ortaya koyan raporun 100 sayfalýk özet dökümaný basýlarak yayýn haline getirilmiþti. Tamamý ve özet dökümaný YASED web sitesinde yer alan raporun basýn lansmaný gerçekleþtirilmiþ ve ayný zamanda Yönetim Kurulu üyelerinin katýlýmý ile köþe yazarlarý ile bir sohbet toplantýsý düzenlenmiþti. Bu sene de, Çalýþma Grubu söz konusu raporu destekleyecek yeni bir çalýþmaya baþlamýþtýr. YOÝKK Ar-Ge Teknik Komitesi nin bir eylem maddesi olarak hayata geçen ve YASED olarak sorumluluðunu üstlendiðimiz yeni raporumuz "Uluslararasý yatýrýmcýlarýn Ar-Ge yatýrýmlarýný Türkiye'ye çekmek için gereksinimlerinin belirlenmesi" konuludur. Bu amaçla, global Ar-Ge yatýrýmlarý belirli bir miktarýn üzerindeki üye þirketlerimizin CEO'larý ile birebir görüþmeler yapýlarak, somut önerileri alýnmaktadýr. Yeni raporumuz, YOÝKK platformunda tüm bakanlýklarla, ayrýca birebir ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýyla ve kamuoyuyla 2013 senesi içinde paylaþýlacaktýr. Mevcut Ar-Ge teþviklerine yönelik önümüzdeki dönemde yapýlmasý tartýþýlan deðiþiklikler konusunda ilgili kamu kurumlarýyla ayrýca temasa geçilmektedir. Çalýþma Grubu ayrýca, Avrupa Birliði Ýlerleme Raporu'nun ilgili bölümlerine Çalýþma Grubu üyeleri tarafýndan görüþ iletmektedir. Bankacýlýk Çalýþma Grubu Bankacýlýk Çalýþma Grubu, üyeleri Türkiye'de kurulmuþ veya þube açmýþ yabancý sermayeli bankalarýn genel müdürleri veya yönetim kurulu üyeleri olan ve sektörel geliþmeleri uluslararasý yatýrýmcýlarýn bakýþ açýsýndan inceleyen çalýþma grubudur. Çalýþma Grubu, yýlda birkaç kez biraraya gelerek sektörel olarak öne çýkan konularý deðerlendirmekte ve gerekli aksiyon önerilerini oluþturmaktadýr. Halihazýrda grup gündeminde Basel II, Terörizmin Finansmanýnýn Önlenmesi Kanun Tasarýsý ve Sermaye Yeterlilik Oranlarý gibi konular mevcuttur. Ayrýca Ýstanbul Finans Merkezi Projesi çalýþmalarý takip edilmektedir. Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý'nýn bankacýlýk ile ilgili maddeleri hakkýnda, ana ilkeler bazýnda deðerlendirmeler tasarýya iliþkin YASED görüþüne dahil edilmiþtir. Çalýþma grubu ayrýca sektörün önceliklerini dile getirmek üzere BDDK baþta olmak üzere ilgili kurumlara ziyaretlerde bulunmaktadýr. Gerçekleþtirilen toplantýlar sonucu ortaya çýkan ortak görüþler, kamu temsilcileri ile yapýlan toplantýlarda gündeme getirilmektedir. Enerji (ve Çevre) Çalýþma Grubu Çalýþma Grubu gerek Türkiye'de mevcut enerji sektörü yatýrýmcýlarý gerekse potansiyel yatýrýmcýlar açýsýndan daha elveriþli bir ortamýn oluþturulabilmesi için sektör olarak yapýlmasý gerekenleri belirleme ve kamu kurumlarýyla iyi bir iletiþim kanalý yaratma amacýyla kurulmuþtur. Grubun YOÝKK Altyapý Teknik Komitesi'nde gündeme getirdiði yenilenebilir enerji alanýndaki yerli ekipman kullanýmý teþviði konusundaki belirsizliklerin giderilmesine yönelik yönetmelik deðiþikliði gerçekleþmiþtir. Yine ayný platformda hidroelektrik santrallere iliþkin gündem önerileri eylem planýna dahil edilmiþ ve takibi yapýlmýþ, ilgili toplantýlara üyelerin katýlýmý ve görüþlerinin iletilmesi saðlanmýþtýr yýlýnda Enerji ve Çevre Çalýþma Gruplarý birleþtirilmiþtir. Çevre ile baðlantýlý konular da grubun gündemindedir. Çevre konusunun enerji alaný ile ilgili olduðunda enerji sektöründeki üyeler ile birlikte, farklý konularda ise sadece ilgili üyelerle takip edilmesi yaklaþýmý esas alýnmýþtýr. Çevre tarafýnda 2012 yýlýnda Atýk Elektrikli ve Elektronik Eþyalarýn Kontrolü Yönetmeliði ile ilgili geliþmeler takip edilmiþ, üye þirketleri bekleyen süreçleri ve yükümlülükleri deðerlendirmek üzere kamu yetkilileri ve üyelerimizle çeþitli toplantýlar düzenlenmiþtir. Working Groups R&D Working Group The R&D Working Group finalized its "An Analysis of R&D Activities of Foreign Capital Companies in Turkish Economy: Current State, Problems and Solution Proposals," titled report in Work on the report had initially begun in 2009, in cooperation with METU-TEKPOL. The result of a long and thorough research, the report pinpoints Turkey's current R&D situation as well as associated issues and possible solutions, as seen from the viewpoint of international investors. A available on YASED's website, in both the unabridged as well as the summary version, the report was presented to the press alongside luncheons held by members of the Board of Directors and attended by columnists. This year again, the R&D Working Group started working on a new project to support this report. Initially realized as an activity of the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment's (CCIIE) R&D Technical Committee, the new report was adopted by YASED and deals with "Defining the requirements to attract R&D investments of international investors to Turkey." As part of this, direct talks to obtain concrete suggestions are made with CEOs of companies whose global R&D investments are above a certain treshold. Our new report will be presented by the CCIIE to all ministries, all related public institutions, and the general public in the year Talks are underway with public institutions regarding possible amendments to the current R&D incentives, to be implemented in the next period. The R&D Working Group also conveys working group members' feedback reagarding related sections of the EU Progress Report. Banking Working Group The Banking Working Group is made up of General Managers or Board Members of member banks with foreign capital operating in Turkey, either fully established or only with branch offices. The group analyzes banking industry developments from the perspective of international investors. To do so, it meets a few times a year and evaluates major issues in the industry, laying forth necessary steps. Some of the issues currently on the agenda are Basel II, Bill on the Prevention of Financing of Terrorism, and Capital Adequacy Ratios. Works related to the Istanbul Finance Center Project are also discussed. Evaluation of clauses related to the banking industry in the Draft Law for the Protection of Consumers are included in YASED's overall review of the latter. The group also holds regular talks with related institutons, like the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA), to voice the industry's priorities. Commonly shared views outlined in meetings are later presented to public authorities at meetings. Energy (and Environment) Working Group The working group was founded to indentify industry necessities for creating a better environment for both current and potential energy industry investors in Turkey and to establish a healthy communication channel with public authorities. The Energy Working Group succesfully proposed regulatory amendments, on clarifying uncertainities about incentives on employing domestic equipments in renewable energy investments, to the CCIIE Infrastructure Technical Committee who implemented them. The same Committee hearings also saw agenda proposals on hydroelectric plants being implemented in the action plan, with members attending related meetings and expressing their views. In 2012 the Energy Working Group and the Environment Working Group were merged. Environment related issues also fall under the agenda of the group. A guideline has been adopted for discussing them with members from the energy industry if they are relevant to their field of activity, and in other cases only with related members separately. In 2012 the Regulation on the Waste Management of Electrical and Electronic Products was closely monitored. Various meetings were held with public officials and members to discuss future processes and regulations faced by member companies.

19 22 Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Çalýþma Grubu 2010 yýlýnda faaliyete geçen Çalýþma Grubu, 2012 yýlýnda da faaliyetlerine aktif bir þekilde devam etmiþtir. Her ay düzenli olarak toplanan Çalýþma Grubu, 2012 yýlýnda "2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Sektörü" baþlýklý bir rapor hazýrlamýþtýr. Sektörün ekonomideki önemini ve sorunlarýn çözümüne yönelik önerileri ortaya koyan raporun çýktýlarýnýn paylaþýlmasý için BTK Baþkaný'na ziyaretler düzenlenmiþtir. ICT Eurasia Biliþim Zirvesi ve CeBIT Sinerji Zirvesi programlarý dahilinde "Yeni Nesil Ýpek Yolunun Merkezi: Türkiye 2023" baþlýklý iki panel ile sektör ile paylaþýlan raporun genel basýn lansmaný ise geniþ bir katýlýmla 7 Aralýk 2012 tarihinde yapýlmýþtýr. Raporun önerilen eylem planlarýnýn hayata geçirilmesi yönünde takip ve ilgili tüm paydaþlar ile iþbirliði 2013 yýlý gündemimizde yer alacaktýr yýlýnda Türkiye için stratejik önem taþýyan FATÝH Projesi, yazýlým sektörünün büyümesinin önündeki engeller, Elektronik Ticaret Kanunu gibi konularda görüþ yazýlarý hazýrlayan grup, görüþlerini ilgili otoritelerle ayrýca paylaþmaktadýr. Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý'ný hakkýndaki grup deðerlendirmeleri de tasarýya iliþkin YASED görüþüne dahil edilmiþtir. Çalýþma Grubu ayrýca 2011 AB ilerleme raporu için de görüþlerini paylaþmýþtýr. Paydaþ ziyaretleri kapsamýnda TÜBÝTAK, ULAKBÝM ve TÜBÝSAD ile hem rapor hem de diðer konularda temasta bulunulmuþtur. Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Çalýþma Grubu 2009 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Avrupa Birliði Çalýþma Grubu'nun çalýþma alaný Türkiye ile yoðun ticari iliþkisi ve karþýlýklý yatýrým fýrsatý bulunan diðer ülkelere yönelik olarak geniþletilmiþ ve 2011 yýlý itibarýyla ismi Dýþ Ýliþkiler ve AB Çalýþma Grubu olarak yeniden düzenlenmiþtir. Çalýþma Grubu, YASED'in diðer ilgili çalýþma gruplarýnýn katkýlarýný koordine etmeyi sürdürerek, AB'nin 2012 yýlý Türkiye Ýlerleme Raporu için YASED Pozisyonu'nu oluþturmuþ ve Avrupa Komisyonu'na iletmiþtir. Çalýþma Grubu muzun, komisyon tarafýndan 2012 Ýlerleme Raporu'nun yayýmlanmasýný takiben gerçekleþtirdiði karþýlaþtýrmalý çalýþma sonucu, YASED tarafýndan iletilen konu ve pozisyonlarýn büyük çoðunluðunun 2012 Ýlerleme Raporu nda yanký bulduðu ve Ýlerleme Raporu'nda dikkat çekilen noktalarýn YASED Pozisyon Belgesi ile hemen hemen tamamen uyumlu olduðu görülmüþtür. Information and Communication Technologies Working Group The Information and Communication Technologies Working Group was established 2010 and continued to pursue its activities in 2012 as well. Regularly meeting every month, the group drafted a "Information and Communication Technologies on the Road 2023" titled report in Results of the report, which deals with the role of industry in the economy and the problems it faces, were presented to the Chairman of Information Technologies and Communications Authority. The report was shared with the industry at two "Center of the New Generation Silk Road: Turkey 2023" titled panels held at the ICT Eurasia Summit 2012 and CeBIT Synergy Summits, respectively. A highly attended general press conference relating to the report was held on December 07, Realizing the Action Plans mentioned in the report and cooperating with relevant stake holders will continue to be on our agenda for the year In 2012 the working group also shared with related authorities its published views on Turkey's strategic issues like the FATIH Project, E-Commerce Law, and hurdles preventing the software industry from growing. Group evaluation of the Draft Law for the Protection of Consumers are included in YASED's overall review of the latter. The working group also shared its thoughts regarding the 2011 EC Progress Report. Stakeholder visits related to the report and other issues included meetings with TUBITAK, ULAKBIM, and TUBISAD. Foreign Relations and the EU Working Group Established in 2009, the EU Working Group was renamed in 2011 to the "YASED Foreign Relations and the EU Working Group." Its scope of activities was extended to include countries that offer ample investment opportunities and share substantial commercial relations with Turkey. The working group continued to coordinate the contributions of other YASED working groups for YASED's Position on the 2012 Progress Report for Turkey and forwarded it to the European Commission. Our working group's comparative study of the 2012 Progress Report after it was published revealed that the majority of topics and positions forwarded by YASED were included and that its main agenda topics were nearly identical with those from the YASED Position Paper.

20 yýlýnda baþlatýlan yeni bir faaliyet de, Dýþ Ýliþkiler ve AB Çalýþma Grubu nun koordinasyonunda yabancý misyonlarýyla üyelerimizi buluþturduðumuz yemekli toplantýlardýr. Türkiye ile yatýrým ve ticaret iliþkileri çerçevesinde önem arz eden ülkeler belirlenmiþ; ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Ýngiltere, Ýspanya, Ýtalya, BAE, Ýsviçre, Japonya ve Rusya diplomatik misyonlarý öncelikli olarak ziyaret edilecek ülkeler olarak tanýmlanmýþlardýr. Bu ülkelerin misyonlarý ile büyükelçilik ve konsolosluk seviyesinde gerçekleþtirilen 14 ziyaretin ardýndan sýrasýyla Japonya Konsolosu, ABD Konsolosu, Fransa Büyükelçisi ve Ýngiltere Büyükelçisi ile yemekli toplantýlar gerçekleþmiþtir. Farklý ülkelerin Büyükelçi veya Baþkonsoloslarýyla üyelerimiz arasýnda görüþ alýþveriþi yapýlan toplantýlarýmýza 2013 yýlýnda da devam edilecektir. Ayrýca, YASED Yönetim Kurulu üyeleri, Ocak 2012 tarihleri arasýnda Türkiye'yi ziyaret eden, Londra'nýn Finans Merkezi "City" bölgesinin yeni Belediye Baþkaný (Lord Mayor of the City of London) A. David Wootton ile Birleþik Krallýk Konsolosluðu nda bir araya gelmiþtir. Çalýþma Grubu muzun en önemli faaliyetlerinden bir diðeri ise Türkiye'deki mevcut uluslararasý sermaye yatýrýmlarýnýn geliþtirilmesi ve bunlara yenilerinin eklenmesinde AB sürecinin önemini irdelemek üzere organize edilmekte olan uluslararasý konferans dizisidir. Bu konferans dizisinin ilk ayaðý 2013 Mayýs ayýnda gerçekleþtirilmesi hedeflenen "Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne Üyelik Sürecinin Uluslararasý Yatýrýmlara Etkileri" baþlýklý konferanstýr. Konferans, Türk ve yabancý kamu yetkilileri, AB kurumlarýnýn temsilcileri ve özel sektör temsilcilerinden en üst düzey katýlým ile yürütülecektir. Konferans dizisi kapsamýnda müteakip toplantýlar, ticaret ve yatýrým iliþkileri açýsýndan önem taþýyan ülkelerin baþkentlerinde gerçekleþtirilebilecektir yýlý boyunca, Türkiye'de yapýlacak ilk konferansa iliþkin çeþitli Çalýþma Grubu toplantýlarý ve planlama çalýþmalarý ile konferansa dair hazýrlýklar ileri bir seviyeye getirilmiþtir. Çalýþmalar 2013 yýlý içerisinde de devam edecektir. Dýþ Ticaret ve Gümrükler Çalýþma Grubu Çalýþma Grubu, dýþ ticaret operasyonlarýnda karþýlaþýlan engellerin kaldýrýlmasý ve rekabet güçlerini artýracak daha saðlýklý bir iþ ve yatýrým ortamýnýn oluþturulmasý yönünde sürdürülen çalýþmalara YASED olarak aktif katký ve katýlým saðlayabilmek amacýyla 2008 yýlýndan itibaren faaliyet göstermektedir. Üyelerinin ortak sorunlarýnýn en hýzlý ve efektif olarak çözülmesi hedefleri doðrultusunda, Ekonomi Bakanlýðý ve Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý baþta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluþlarla yakýn iletiþim sürdürülmektedir. Basitleþtirilmiþ uygulamalar, ithalat ve ihracat iþlemlerinde karþýlaþýlan bürokrasi ve gereði dýþýndaki kontrol ve denetim süreçleri, kurumlararasý uygulama farklýlýklarý, standardizasyon ve ithalat rejimi, kaçakçýlýkla mücadele, gümrük müþavirlik ücretleri vb. konular öncelikli gündem maddelerini oluþturmaktadýr. Bu konulara iliþkin olarak, Çalýþma Grubu nun geri bildirimleri ýþýðýnda hazýrlanan görüþler, Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarlýklarýna ve Kültür ve Turizm Bakanlýklarýna yapýlan bir dizi ziyaretler kapsamýnda paylaþýlmaktadýr. Elektronik akým konusunda teknik toplantýlar gerçekleþtirilmektedir. Gümrük Müþavirlik asgari ücret tarifesine iliþkin olarak gerek ilgili Bakanlýk gerekse de Ýstanbul Gümrük Müþavirleri Derneði nin organizasyonunda ilgili özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katýlýmda gerçekleþen toplantýlara aktif katýlým saðlanmaktadýr. Ayrýca, Ankara gündemi ve geliþmelerine baðlý olarak, Çalýþma Grubu nun görüþleri ivedilikle ilgili otoritelerle yazýlý olarak paylaþýlmaktadýr. Another new activity started in 2012 were luncheons between members and foreign missions, coordinated by our Foreign Relations and the EU Working Group. Countries who play an important role in Turkey's investment climate and trade relations were pinpointed and visits to their embassies and general consulates were prioritized. These countries included the USA, Germany, Austria, Belgium, Denmark, France, Holland, England, Spain, Italy, UAE, Switzerland, Japan, and Russia. The 14 visits to these missions were followed by luncheons with the Consul General of Japan, Consul General of the US, French Ambassador and British Ambassador, respectively. Such consultive meetings held between varying members and ambassadors or general consuls will continue throughout Also, members of YASED's Board of Directors met with A. David Wootton, the new Lord Mayor of the City of London, at the United Kingdom General Consulate during his visit to the country between January 16-19, Another very important activity of our working group are international conferences aimed to examine the EU membership process and its importance for improving current FDIs to Turkey and attracting more. The first of these conferences is titled "The Impact of Turkey's EU Accession on FDI" and will be held on May, The conference will be held with high-level participation from Turkish and foreign state officials, representatives from EU institutions and the private sector. Concurring conferences will be held in the capitals of countries whose trade and investment volumes are deemed important. Preparations for the first conference increased during 2012, with various working group and planning meetings being held. Related activities will continue throughout Foreign Trade and Customs Working Group The Foreign Trade and Customs Working Group was established in 2008 to support YASED's ongoing efforts in removing obstacles faced by international trade operations and to build a more reliable business and investment environment that would contribute to Turkey's competitiveness. The Group maintains close ties with relevant institutions, particularly the Ministries of Economy and Customs and Trade; to solve members' mutual problems in the shortest time and in the most effective manner as possible. Its main agenda concentrates on issues like simplified applications, excessive red tape and overly redundant surveillance and auditing procedures for import/export operations, procedural differences between institutions, standardization and import policy, battling smuggling and document forgery, customs brokerage fees and so forth. Views on these issues, based on feedback from the Working Group, are being forwarded to the Ministries of Economy, Customs and Trade, and Culture and Tourism as part of a series of visits. Technical meetings are being held on the issue of e-declarations. Customs brokerage and authorized economic operator fees meetings, held by the relevant Ministries and the Istanbul Customs Consultants Association and attended by representatives of NGOs and related private sector organizations, were also regularly attended. Monitoring current developments in Ankara, The Working Group's related opinions are swiftly conveyed in writing to the related authorities.

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

Barometre 2014-II. Barometer

Barometre 2014-II. Barometer Barometre 2014-II Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

içindekiler Başkan ın Mesajı YASED den Satır Başları Türkiye de Yatırım Ortamı

içindekiler Başkan ın Mesajı YASED den Satır Başları Türkiye de Yatırım Ortamı Faaliyet Raporu Annual Report 2015 içindekiler 4-7 Başkan ın Mesajı 8-13 YASED den Satır Başları 16-19 Türkiye de Yatırım Ortamı 22 22 22 23 24 25 Kurumsal Misyon / Vizyon Stratejik Öncelikler 2015-2017

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

YASED... MISSION YASED... VISION

YASED... MISSION YASED... VISION 01 YASED... Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 1980 yılında kurulmuș, üyeleri Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası șirketler olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kurulușudur. 200 ü așkın

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months Barometre 213-I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçekleştirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakışları ve beklentilerini

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın,

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on 27-29 July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, Turkey. The main theme of EUREFE 17 International Conference

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

THE CORPORATE GOVERNANCE ASSOCIATION OF TURKEY. ww.tkyd.org

THE CORPORATE GOVERNANCE ASSOCIATION OF TURKEY. ww.tkyd.org THE CORPORATE GOVERNANCE ASSOCIATION OF TURKEY Contents About the Association Mission & Vision Corporate Governance Membership Privileges Activities 212 347 62 w Training Programs Publication Research

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2008 Vizyonumuz Türkiye nin uluslararası doğrudan yatırımlar için cazip bir ülke konumunda olması ve istikrarlı bir iş ortamı oluşturulmasına yönelik çabalara öncülük etmek.

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

içindekiler Çalışma Grupları Yatay Çalışma Grupları Sektörel Çalışma Grupları Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışmaları

içindekiler Çalışma Grupları Yatay Çalışma Grupları Sektörel Çalışma Grupları Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışmaları Faaliyet Raporu Annual Report 2016 içindekiler 4-7 8-13 16-19 22-25 22 22 23 24 25 28-31 28 29 29 30 30 31 34-65 34-39 40-43 44 45-56 57-60 61-62 63-65 68-98 70-79 80-93 94-98 102-119 102 103-104 105-116

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) :

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) : / ARCLK [] 19.02.2016 17:32:05 Esas Sözleşme Tadili 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 19.02.2016 17:28:29 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 19.02.2016 17:30:09 : (0212) 314

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT Tel: +90 216 465 3941 Fax: +90 216 465 2179 e-mail: info@sen-de-gel.org www.sendegel.org.tr Part 1. Management Bodies Part 2. 2013 Activities CONTENTS I. Animal

Detaylı

TAGES NETWORK MAP TAGES NETWORK BY LOCATION. TAGES Network distribution based on the location is shown by the following 3 charts;

TAGES NETWORK MAP TAGES NETWORK BY LOCATION. TAGES Network distribution based on the location is shown by the following 3 charts; TAGES NETWORK MAP TAGES is founded in 1996 by determining its company vision as becoming one of the leading international technology transfer companies by producing and disseminating innovative knowledge

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 Vizyonumuz Türkiye nin uluslararası doğrudan yatırımlar için cazip bir ülke konumunda olması ve istikrarlı bir iş ortamı oluşturulmasına yönelik çabalara öncülük etmek.

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months Barometre 212-II Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı