Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2012 Annual Report 2012

2 02 Ýçindekiler Index 'den Satýr Baþlarý Headlines from 2012 YASED Hakkýnda About YASED Vizyon Vision Misyon Mission Yönetim Kurulu nun Mesajý Message from the Board of Directors Yönetim Kurulu Board of Directors Türkiye de Yatýrým Ortamý Investment Environment in Turkey Türkiye'ye UDY Giriþleri FDI Inflows to Turkey Türkiye'ye UDY Giriþlerinin Sektörel Daðýlýmý ( ) FDI Inflows to Turkey by Sectors ( ) Ülkeler Bazýnda Türkiye'ye UDY Giriþleri FDI Inflows to Turkey by Countries Türkiye Ekonomisindeki Uluslararasý Doðrudan Yatýrýmcýlar International Direct Investors in Turkish Economy 52 Öncelikli Konular Priority Issues Olaðan Genel Kurul 31 st Ordinary General Assembly Meeting Yýlý Faaliyetleri 2012 Activities Çalýþma Gruplarý Working Groups Diðer Düzenli Faaliyetler Other Regular Activities Konferanslar, Seminerler, Paneller Conferences, Seminars, Panels Diðer Faaliyetler Other Activities Yayýnlar, Raporlar Publications, Reports Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme Koordinasyon Kurulu (YOÝKK) Çalýþmalarý The Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment (CCIIE) Teknik Komite Çalýþmalarý Technical Committee Activities Yatýrým Danýþma Konseyi Investment Advisory Council Paydaþlarla Ýletiþim Stakeholder Relations Kamu Kurumlarý ile Görüþmeler Meetings with Public Institutions Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter'in diðer Görüþmeleri Other Meetings of the Board of Directors and the Secretary General Medya ile Ýliþkiler Media Relations Üyelik Durumu Membership Status Denetçi Raporu Auditors Report Mali Tablolar Financial Statements Organizasyon Þemasý Organization Chart Üyeler Members

3 2012 den Satýr Baþlarý Highlights from yýlýnda YASED gündeminde öne çýkan belli baþlý konular þöyle: Üyelerimizin hem þirket olarak hedeflerine ne ölçüde ulaþtýklarýna dair, hem de makro ekonomiye iliþkin tahminlerine yönelik sorular içeren Barometre Anketi, 2012 yýlýnda iki kez düzenlenmiþ ve sonuçlarý 9 Þubat ve 31 Temmuz tarihlerinde kamuoyuna açýklanmýþtýr. Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Çalýþma Grubu, 2012 yýlý Ýlerleme Raporu için YASED Pozisyonu'nu oluþturmuþ ve Avrupa Komisyonu'na iletmiþtir. Dýþ Ýliþkiler ve AB Çalýþma Grubu'nun koordinasyonunda 14 ülkenin misyonlarýna, büyükelçilik ve konsolosluk seviyesinde ziyaret gerçekleþtirilmiþtir. Hukuk Grubu, 2012'de yürürlüðe giren yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve yeni Anayasa hakkýnda ilgili üyelerimizin aktif katýlýmýyla çeþitli toplantýlar düzenlemiþ, oluþturulan detaylý görüþ ve öneriler ilgili Bakanlýklarla paylaþýlmýþtýr. Koza Sosyal Sorumluluk Projesi, 2012 yýlýnda da baþarýyla devam ettirilmiþ ve projeye dâhil olan üye þirketler tarafýndan oluþturulan alt gruplarýn çalýþmalarý sonucunda 150 öðrenciye Temmuz ayýnda 1 ay süreyle üye þirketlerde staj olanaðý saðlanmýþtýr. Ekonomi Bakaný Sayýn Zafer Çaðlayan ve beraberindeki heyetin onur konuðu olduðu YASED 2012 yýlý Genel Üye Toplantýsý, 3 Temmuz tarihinde geniþ bir katýlýmla yapýlmýþtýr. Birleþmiþ Milletler Ticaret ve Kalkýnma Örgütü (UNCTAD) tarafýndan yayýnlanan 2012 Dünya Yatýrým Raporu, 5 Temmuz'da, dünya ile eþzamanlý olarak YASED tarafýndan münhasýran kamuoyuna duyurulmuþtur. Haziran 2012-Haziran 2013 dönemi eylem planlarýnýn belirlenmesi için YOÝKK Teknik Komiteleri toplantýlarýna katýlým saðlanmýþtýr. Söz konusu eylem planý maddeleri 2 Aðustos'ta Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan baþkanlýðýnda yapýlan YOÝKK toplantýsýyla resmiyet kazanarak kamuoyuna açýklanmýþtýr. Türkiye'deki Ar-Ge ortamýný uluslararasý firmalarýn tercih edecekleri seviyeye getirmek amacýyla, YOÝKK Eylem Planý'na, 'Uluslararasý yatýrýmcýlarýn Ar-Ge yatýrýmlarýný Türkiye'ye çekmek için gereksinimlerin belirlenmesi' maddesi, YASED'in önerisiyle eklenmiþtir. YASED Ar-Ge Çalýþma Grubu'nun bu inisiyatifiyle, söz konusu maddeyle ilgili bir çalýþma baþlatýlmýþtýr. Üye þirketlerimizin CEO'larý ile seçilecek farklý konular üzerine görüþ alýþveriþi yapmak ve sorunlara çözüm önerilerini oluþturmak amacýyla yapýlan CEO Toplantýlarý'na; Nisan ayýnda Bilgi Ýþlem Teknolojileri, Eylül'de "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) üye þirketler ve ortaklarý ile yöneticileri açýsýndan etkileri"; Aralýk'ta ise "Türkiye'de Yatýrým Cazibesi Artýþý Ýçin Yapýlabilecekler ve Yeni Teþvik Sistemi, Neler Bekliyoruz?" baþlýklarýyla devam edilmiþtir. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Çalýþma Grubu, sektörün ekonomik ve sosyal kalkýnmaya etkisine iliþkin farkýndalýðý artýrmak ve 2023 hedeflerine ulaþmak için ele alýnmasý gerekli önemli konulara dikkat çekmek üzere '2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Sektörü' baþlýklý bir rapor hazýrlamýþtýr. 16 Ekim tarihinde Ekonomik Araþtýrmalar ve Politikalar, Vergi ve Teþvikler, Dýþ Ticaret ve Gümrükler ile Kamu Ýliþkileri Çalýþma gruplarý üyeleri için, Ekonomi Bakaný Danýþmaný Emrah Akýn'ýn Yeni Teþvik Sistemi ve GÝTES (Girdi Tedarik Stratejisi) konulu bir toplantý düzenlenmiþtir. Saðlýða Eriþim Çalýþma Grubu, Türkiye'de Saðlýk Sistemi'nin tüm bileþenleriyle (Ýlaç, saðlýk sunucularý, saðlýk sigortasý ve týbbi cihaz) güncel durumunu ortaya koyan "Türkiye Saðlýk Sektörü Raporu: Sürdürülebilir ve Kaliteli bir Saðlýk Sektörü için Genel Bakýþ ve Potansiyel Ýyileþtirme Alanlarý" konulu raporu hazýrlayarak, bir konferansla kamuoyuna açýklamýþtýr. Featured topics on YASED's agenda in 2012 are: The Barometer Survey, which not only includes questions about our members' projected and actual realized company goals and macroeconomic projections but also up-to-date and specific questions related to the period, was held twice in 2012; with the results being shared with the public on Febuary 9 and July 31, respectively. The Foreign Relations and EU Working Group prepared YASED's Position on the 2012 Progress Report, and forwarded it to the European Commission. The Foreign Relations and the EU Working Group arranged embassy and consulate visits to 14 different missions. The Law Working Group held various meetings with members to discuss the new Turkish Commercial Code and Code of Obligations that came into effect in 2012; detailed feedback and suggestions were then forwarded to the related ministries. The Koza Social Responsibility Project succesfully continued in 2012, providing 150 students with internship positions for the duration of July thanks to the efforts of the sub-groups, which were made up from member companies participating at the project. YASED's 2012 Members' Meeting was held on July 3 and attracted a large turnout. Guest of honor was Zafer Çaðlayan, Minister of Economy, and his entourage. YASED published the United Nations Conference on Trade and Development's (UNCTAD) World Investment Report for 2012 concurrently with the rest of the world on July 5. YASED participated at the CCIIE Technical Committees meetings held to draft action plans for the June June 2013 period. The articles of the action plan became official and made public during the CCIIE meeting held on August 2 and presided by Zafer Çaðlayan, Minister of Economy. Upon YASED's suggestion, the article "Defining the requirements to attract R&D investments of international investors to Turkey" was included in the CCIIE Action Plan; to improve Turkey's R&D climate and to attract international companies. With this initiative, YASED R&D Working Group's started working on a report as part of the before mentioned article. CEO Meetings, attended by CEOs of member companies and held to discuss various topics and create solution suggestions, continued with the September 26 dated "The Impacts of the New Turkish Commercial Code (TCC) on Companies, Their Shareholders and Managers" and the December 13 dated "Possible Steps to improve Turkey's Investment Climate and the New Incentive System, what do we look for?" meetings. The Information and Communication Technologies Working Group drafted a "Information and Communication Technologies on the Road 2023" titled report to highlight the Information and Communication Technologies industry's effect on economic and social development; while also addressing important issues necessary to reach the 2023 goals. Members of the Economic Research and Policy, Taxes and Incentives, Foreign Trade and Customs, and Government Relations Working Groups held a "The New Incentive System and Input Supply Strategy (GITES)" titled meeting, on October 16. Access to Health Working Group published its "Turkey Life Science and Health Care: Overview and Possible Improvement Areas for a Sustainable, Quality Oriented Health Industry" titled report that offers an up-to-date overview of the industry and its related subindustries (pharmaceuticals, health service providers, health insurance and medical devices).

4 R&D AND USE OF TECHNOLOGY SAÐLIK TEKSTÝLTEXTILE HUKUK GÜVENLÝÐÝ CHEMISTRY OTOMOTÝVPERAKENDE FÝNANS FÝNANS ÝNÞAATKÝMYA ENERJÝ KÝMYA BÝLGÝ VE VE ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ HIZLI TÜKETÝMAR-GESÝGORTA GIDA VE ÝÇECEK COSMETIC FOOD & BEVERAGE TEKSTÝLÝNÞAAT CONSTRUCTION FAST KOZMETÝK MOVING CONSUMER AR-GE ve TEKNOLOJÝ FINANCE GOODS AUTOMOTIVE LOJÝSTÝK INSURANCEÝNÞAAT LAW & ORDER AR-GE ve TEKNOLOJÝ KULLANIMI ENERGY LOJÝSTÝK INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Uluslararasý standartlarla uyumlu yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesine katkýda bulunuyoruz. We contribute to the improvement of the investment environment in line with international standards.

5 06 YASED Hakkýnda About YASED ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEÐÝ (YASED) HAKKINDA Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði (YASED), 1980 yýlýnda kurulmuþ; üyeleri, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararasý þirketler olan, kar amacý gütmeyen bir kuruluþtur. Derneðimiz, Türkiye'deki uluslararasý doðrudan yatýrýmcýlarýn en önemli temsilcisi olup; üyelerimiz ortak bir vizyonu paylaþmakta ve daha iyi bir yatýrým ortamý için proaktif olarak çalýþmaktadýrlar. Vizyonumuz Cumhuriyet in 100. yýlýnda, Türkiye'nin Dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna yükselme hedefinin gerçekleþmesini, yüksek katma deðer yaratarak destekleyen bir kuruluþ olmaktýr. Misyonumuz Türkiye'nin, dünyadaki en iyi yatýrým ortamýna sahip ülke konumuna getirilmesine katkýda bulunmaktýr. Bu amaçla YASED, bilgi, deneyim ve iliþki aðýyla Türkiye'de "Uluslararasý Standartlarýn ve En Ýyi Uygulamalarýn Yerleþmesi", "Uluslararasý Yatýrýmlara Kamuoyu Desteðinin Saðlanmasý" ve "Türkiye'nin Bir Cazibe Merkezi Olarak Algýsýnýn Yükseltilmesi" konularýnda sorumluluk üstlenir ve görev alýr. YASED, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan yatýrýmcýlarla, yeni yatýrým yapacak yatýrýmcýlar arasýnda bilgi ve tecrübe paylaþýmýný ve özellikle de bu yatýrýmcýlarýn YASED üyeleriyle daha iyi iletiþim saðlamalarýna imkan verecek þekilde iþbirliðini ve iletiþimini teþvik eder. YASED, yeni fikirler için bir platform görevi görmenin yaný sýra ortak menfaatlerin ve sorunlarýn söz konusu olduðu iþ konularýnda, devlet organlarý ile düzenleyici kurum ve kuruluþlarla olan iliþkilerinde üyelerine destek verir. Ýþ dünyasýný temsil eden diðer kuruluþlarla olan iletiþim kanallarýný ve koordinasyonu geliþtirmeye, kamuoyunun konularýmýza olan farkýndalýðýný güçlendirmeye ve doðrudan yabancý yatýrýmlarýn imajýný Türkiye'deki tüm paydaþlar nezdinde iyileþtirmeye kararlýyýz. Türkiye'de yürürlükte olan mevzuatýn ve iþ yaþamýndaki uygulamalarýn uluslararasý standartlarla uyumu için yapýlacak ve etik deðerler ile kurumsal yönetiþim ilkelerini geliþtirmeye kararlý giriþimleri destekleyecek lobi çalýþmalarý, en önemli önceliklerimiz arasýndadýr. Hedeflerimize ulaþmak için ortak bir sinerji yaratmayý amaçlýyoruz. Ýnancýmýz, sorunlarýmýzýn yalnýzca fikir birliði saðlayarak veya tanýmlar veya sorunlar üzerinde mutabakata varmak suretiyle çözülebilmekten çok uzakta olduðu yönündedir. Yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi için yapýlacak tüm yapýsal reformlarý desteklemek amacýyla kararlý, koordine ve proaktif çabalar için çözüm önerileri yaratmayý amaçlýyoruz. Kuruluþumuzun saðlam temellerine ve baþarý dolu uzun geçmiþine dayanarak, YASED'in Türkiye'nin yatýrým ortamýný iyileþtirme konusunda itici bir güç olmaya devam edeceðine inanýyoruz. Üyelerinin kararlýlýðý ve vizyonu, YASED'i Türkiye'deki uluslararasý yatýrýmcýlarýn sesi olan ve Türkiye'nin AB'ye tam üyeliðini gerçekleþtirmeye yönelik olarak müzakere sürecini etkin bir þekilde destekleyen bir kuruluþ olarak oluþturmuþtur. YASED'in baþarýlarýyla yaratýlan ivme ve üyelerimizin vizyonu, bizim gerek bugün gerekse gelecekte Türkiye'de ve uluslararasý iþ dünyasýnda kuvvetli ve vazgeçilmez bir güç odaðý olarak varlýðýmýzýn devamýný saðlayacaktýr. ABOUT INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY (YASED) YASED, International Investors Association of Turkey, founded in 1980, is a non-profit, private sector organization whose members are international companies operating in Turkey. Being the most important representative of the international direct investments in Turkey, YASED members share a common vision and work proactively to promote a better business environment. Our Vision To be contributing to Turkey's goal of "Being Among the Top 10 Economies of the World" on its the 100 th Anniversary of the Republic by value added contribution. Our Mission To contribute to Turkey's goal of becoming "the best investment climate of the world." As such YASED, commits and strives towards "Establishing International Standards and Best Practices," "Ensuring the Support of Public Opinion for International Investments," and "Improving the Perception of Turkey as an Attraction Center for Investments" by using its accumulated know-how, experience and network. YASED promotes networking and communication between established and new potential investors, especially facilitating the exchange of information and experiences among the latter and existing YASED members. Our Association acts as a platform for new ideas and provides collective support to its members in their dealings with Turkish governmental and regulatory bodies, on business issues of common interest. YASED is committed in further developing relations and coordination with other business organizations, to generate greater public awareness regarding our goals, and to improve the image of foreign direct investments in Turkey in front of all stakeholders. One of our association's highest priorities is lobbying in support of initiatives aimed to harmonize Turkish legislation and business practices with international norms, and improve ethical values and corporate governance principles. We plan to create a synergy to achieve our goals. We believe that merely agreeing on problems or their definitions is nearly not enough to solve them. Our goal is to determinedly provide coordinated and proactive solutions for contributing to all legislative reforms aimed at improving the investment climate. We believe that YASED's firm standing and its long and succesfull past will help it continue to be a driving force behind its bid to improve Turkey's investment climate. The determination and vision of its members have shaped YASED to become an institution that actively supports Turkey's membership talks with the EU and that acts as the voice of international investors in Turkey. YASED, carried by the momentum of its successfull endavours and the vision of its members, will continue to be an indispensable player on the Turkish and international business scene.

6 Yönetim Kurulu Mesajý Message from the Board of Directors 07 Deðerli Üyelerimiz ve Saygýdeðer Paydaþlarýmýz, Ülkemizde uluslararasý doðrudan yatýrýmlarýn en önemli temsilcisi olarak, 32 yýllýk köklü bir geçmiþin birikimi olan zengin bilgi, deneyim ve paydaþ aðýmýzla; Türkiye'nin, dünyadaki 'en iyi yatýrým ortamýna sahip ülke' konumuna getirilmesine yönelik misyonumuz doðrultusunda çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürmekteyiz. Cumhuriyet in 100. yýlýnda, Türkiye'nin 'Dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna yükselme' hedefinin gerçekleþmesi doðrultusunda çalýþmaktayýz. Bu hedeflere ulaþmak için oluþturulacak sinerjiye katký yapmak ve yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi konusunda hayata geçirilecek tüm yapýsal reformlarý desteklemek amacýyla kararlý, koordine ve proaktif çabalar için çözüm önerileri sunmaktayýz. YASED bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da ülkemiz yatýrým ortamýný iyileþtirme konusunda itici bir güç olmaya devam edecektir. Ýþ dünyasýný ilgilendiren her konuda uluslararasý yatýrýmcý bakýþ açýsýný yansýtan ve yeni fikirler gündeme getiren bir platform olmayý amaçlayan YASED, bu anlamda üyelerimiz için görüþ ve bilgi alýþveriþi imkaný yaratan çalýþma gruplarýna özel önem vermektedir yýlýnda çalýþma gruplarýnýn aktif olarak faaliyet göstermeleri amacýyla yeniden yapýlanmaya gidilmiþ; bazý çalýþma gruplarý birleþtirilirken, Lojistik ve Ulaþtýrma, Tarým ve Gýda ile Sigortacýlýk ve Bireysel Emeklilik alanlarýnda faaliyete geçen 3 yeni çalýþma grubuyla birlikte toplam sayý 18'e yükseltilmiþtir. Üyelerimizin güncel sorunlarýný masaya yatýrýp bilgi ve deneyimlerini paylaþtýklarý bu çalýþma gruplarý, gündemlerini kamuya taþýmak konusunda üzerlerine düþen görevi yerine getirmektedirler. Geleceðin Türkiye'sinde büyük önem taþýyan 'Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri' ile 'Saðlýk' sektörlerinde üyelerimizden gelen önemli görüþ ve yorumlardan hareketle; her iki alanda faaliyet gösteren Çalýþma Gruplarýmýz, yayýnladýklarý ve baþta kamu olmak üzere tüm paydaþlarýmýz nezdinde lansmanýný yaptýklarý iki önemli raporla kamuoyunun dikkatini sektörlerin 2023 hedeflerine, sorunlarýna ve çözümlerine yönelik önerdiðimiz aksiyon planlarýna çekmeyi baþarmýþtýr. YASED, gündemindeki konulara iliþkin kamuoyunun farkýndalýðýný artýrmaya ve doðrudan yabancý yatýrýmlarýn imajýný Türkiye'deki tüm paydaþlar nezdinde iyileþtirmeye kararlýdýr. Türkiye'de yürürlükte olan mevzuatýn ve iþ yaþamýndaki uygulamalarýn uluslararasý standartlarla uyumu için yapýlacak ve etik deðerlerle kurumsal yönetiþim ilkelerini geliþtirmeye kararlý giriþimleri destekleyecek stratejik iletiþim çalýþmalarý, YASED'in en önemli öncelikleri arasýndadýr. Bu doðrultuda 2012 yýlýnda da paydaþlarla iletiþimi geliþtirmeye ve artýrmaya büyük önem verilmiþtir. Yönetim Kurulumuz 2012 yýlýnda da Hükümet üyeleri ve bürokratlar nezdinde temaslarda bulunmuþ; çalýþma gruplarýmýzýn faaliyetleri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla baðlantýya geçilerek, sorunlarýmýz ve çözüm önerilerimizin dile getirilebildiði önemli platformlar yaratýlmýþtýr. Bakan ve üst düzey bürokrat ziyaretlerinde görüþ ve önerilerimizi ilk aðýzdan ifade etme ve yine ilk aðýzdan cevaplarý alma fýrsatý yakalanmýþtýr. Bu temaslarýn yaný sýra Meclis'te ilgili komisyon toplantýlarýna katýlan çalýþma gruplarýmýzýn temsilcileri, mevzuat deðiþikliklerinde uluslararasý yatýrýmcýlarýn deneyimleri ve beklentileri doðrultusundaki önerilerin de dahil edilmesini saðlamak üzere proaktif yaklaþým sergilemiþlerdir. Her yýl tüm üyelerimize yönelik olarak düzenlediðimiz Üye Toplantýmýza 2012 yýlýnda Ekonomi Bakaný Sayýn Zafer Çaðlayan Onur Konuðu olmuþtur. Üyelerimiz, Yeni Teþvik Sistemi'ni anlatan Sayýn Bakan ve heyeti ile görüþ ve sorularýný birebir paylaþma imkaný bulmuþtur. Dear Members and Stakeholders, Being the most important representative of direct foreign investors in Turkey we continue to pursue our mission of turning Turkey into "the best investment climate of the world" by using our extensive knowledge, deep-rooted expertise, and comprehensive network that dates back 32 years. We are constantly striving to contribute to Turkey's goal of "Being Among the Top 10 Economies of the World" on the 100 th Anniversary of the Republic. We determinedly provide coordinated and proactive solutions to contribute to the synergy necessary to reach these goals and to support all legislative reforms for improving the investment climate. YASED will continue to be a driving force behind its bid to improve Turkey's investment climate, just as it did before. We aim to act as a platform that provides new solutions to business issues as seen from the perspective of international investors. As part of this, we especially pay attention to our working groups that provide important opportunities for exchanging information among our members. In 2012 the working groups were restructured to provide a more active working environment. As a result some were merged while three new ones emerged: The Logistics and Transportation Working Group, the Food-Agriculture Working Group, and the Insurance and Private Pension Working Group. As a result, the total numbers of Working Groups reached 18. These groups provide our members with an environment to evaulate their problems and share their experiences, while taking the necessary steps to raise public awareness regarding their agendas. Thanks to important feedback from our members our Information and Communication Technologies and Access to Health Working Groups drafted two important reports that were shared with both our members and the public. The reports succeeded in raising awareness for the necessary solutions to the problems these two industries, which play a vital role for Turkey's 2023 vision. YASED is dedicated to raise public awareness regarding its agenda and improve the perception of foreign direct investments in light of all stakeholders from Turkey. One of our association's highest priorities is supporting strategic communication initiatives aimed to harmonize Turkish legislation and business practices with international norms, and to improve ethical values and corporate governance principles. As such, improving and increasing communication opportunities with stakeholders was especially emphasized in During 2012 our Board of Directors continued to meet with Government officials and bureacrats; while our Working Groups contacted all necessary institutions and created important opportunities for expressing our problems and suggested solutions. Our visits to ministers and executive officials made it possible to firsthand share our views and suggestions while receving inmediate feedback. Our workings group representatives also attended the Parliament's related commission meetings to proactively ensure that suggestions based on international investors' expectations and experiences were included during the related legislative changes. Our annual Member Meeting for 2012 was attended by Mr. Zafer Çaðlayan, Minister of Economy, who gave a presentation about the new Incentive System. Our members had the opportunity to share their views and relate their problems directly to the minister and his entourage.

7 08 YASED, yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi konusunda etkin bir platform olarak gördüðü Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme Koordinasyon Kurulu (YOÝKK) nezdinde aktif olarak faaliyet göstermeye devam etmiþtir. YOÝKK Ar-Ge Teknik Komitesi'nin bir eylem maddesi olarak önerimizle hayata geçen ve YASED olarak sorumluluðunu üstlendiðimiz yeni raporun konusu, 'Uluslararasý yatýrýmcýlarýn Ar-Ge yatýrýmlarýný Türkiye'ye çekmek için gereksinimlerinin belirlenmesi' olarak seçilmiþtir. Bu doðrultuda Ar-Ge Çalýþma Grubumuz çalýþmalarýný baþlatmýþ olup, global Ar-Ge yatýrýmlarý belirli bir miktarýn üzerindeki üye þirketlerimizin CEO'larý ile birebir görüþmeler yapýlarak, somut önerileri alýnmaktadýr. Yeni raporumuz, YOÝKK platformunda tüm bakanlýklarla, ayrýca ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýyla ve kamuoyuyla 2013 yýlý içinde paylaþýlacaktýr. Dýþ Ýliþkiler ve AB Çalýþma Grubumuz ise YASED'in diðer ilgili çalýþma gruplarýnýn katkýlarýný koordine etmeyi sürdürerek, 2012 Yýlý Ýlerleme Raporu için YASED Pozisyonu'nu oluþturmuþ ve Avrupa Komisyonu'na iletmiþtir. YASED tarafýndan iletilen konu ve pozisyonlarýn büyük çoðunluðunun 2012 Ýlerleme Raporu nda yanký bulduðu ve Ýlerleme Raporu'nda dikkat çekilen noktalarýn YASED Pozisyon Belgesi ile hemen hemen tamamen uyumlu olduðu görülmüþtür yýlýnda baþlatýlan yeni bir faaliyet de, Dýþ Ýliþkiler ve AB Çalýþma Grubu nun koordinasyonunda yabancý misyonlarla üyelerimizi bir araya getirdiðimiz yemekli toplantýlardýr. Türkiye ile yatýrým ve ticaret iliþkileri çerçevesinde önem arz eden ülkeler belirlenmiþ; Yönetim Kurulu olarak, büyükelçilik ve konsolosluk seviyesinde gerçekleþtirilen 14 ziyaretin ardýndan, sýrasýyla Japonya Konsolosu, ABD Konsolosu, Fransa Büyükelçisi ve Ýngiltere Büyükelçisi ile toplantýlar gerçekleþmiþtir. Her bir farklý ülkenin büyükelçi veya baþkonsolosuyla üyelerimiz arasýnda görüþ alýþveriþi yapýlan bu toplantýlarýmýza 2013 yýlýnda da, belirlenen diðer ülkelerin misyonlarýyla devam edilecektir. Üyelerle iliþkileri geliþtirmeye verdiðimiz büyük önem kapsamýnda gerçekleþtirdiðimiz Barometre Anketi 2012 yýlýnda da iki kez yapýlmýþ; üyelerimizin þirket bazýnda hedef ve performanslarý, yatýrým yapma eðilimleri, makro ekonomiye iliþkin beklentileri ve yatýrým ortamýna iliþkin karþýlaþtýrmalý deðerlendirmeleri alýnarak kamuoyuyla paylaþýlmýþtýr. Üye þirketlerimizin CEO'larý ile farklý konular üzerine görüþ alýþveriþi yapmak ve sorunlara çözüm önerilerini oluþturmak amacýyla 2011 yýlýnda baþlattýðýmýz kahvaltý toplantýlarýna bu yýl da devam edilmiþtir yýlýnda Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Sektörü (BÝT) ve FATÝH Projesi, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Teþvik Sistemi ve uluslararasý yatýrýmcýlarýmýzýn daha fazla yatýrým yapmak için gereksinimleri, konularýnýn ele alýndýðý bu toplantýlarýn, önümüzdeki yýl da farklý gündem baþlýklarý ile sürdürülmesi planlanmaktadýr. Uluslararasý Doðrudan Yatýrýmlar a iliþkin güncel verilerin paydaþlar ve kamuoyunun bilgisine sunulmasýna 2012 yýlýnda da devam edilmiþtir. UNCTAD'ýn Dünya Yatýrým Raporu tüm dünyayla eþ zamanlý olarak Türkiye'de de açýklanmýþtýr. Ülkemizin ve iþ dünyasýnýn geleceði olan üniversite öðrencilerine kendini keþfetme ve geliþtirme fýrsatý sunduðumuz Koza Projesi, 2012 yýlýnda büyük bir baþarýyla sürdürülmüþtür. Bu yýl 150 öðrenciye daha üye þirketlerde 1 ay süreyle staj olanaðý saðlanmýþ, projenin baþladýðý 2009 yýlýndan bugüne yararlanan öðrenci sayýsý 500'ü aþmýþtýr. Öte yandan YASED 30 yeni üyenin aramýza katýlýmýyla daha da güçlenmiþ, sektörel çeþitliliðimiz de artýþ göstermiþtir. YASED continued to actively partake at the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment (CCIIE), which it sees an effective platform for improving the investment climate. Initially realized as an activity of the CCIIE's R&D Technical Committee but based on our suggestion, the new report was adopted by YASED and named "Defining the requirements to attract R&D investments of international investors to Turkey." As part of this, our R&D Working Group began its activities and started direct talks with CEOs of companies whose global R&D investments are above a certain treshold, to obtain concrete suggestions. Our new report will be presented by the CCIIE to all ministries, all related public institutions, and the general public in the year The Foreign Relations and EU Working Group on the other hand continued to coordinate the contributions of other YASED working groups for YASED's Position on the 2012 Progress Report, and forwarded the latter to the European Commission. It has been observed that the majority of topics and positions forwarded by YASED were acknowledged in the 2012 Progress Report and that the reports main agenda topics were nearly identical with the YASED Position Paper. Another new activity started in 2012 were luncheons between members and foreign missions, coordinated by our Foreign Relations and the EU Working Group. Countries who play an important role in Turkey's investment climate and trade relations were pinpointed and 14 visits to their embassies and general consulates were made. This was followed by luncheons with the Japanese Consul General, Consul General of the USA, French Ambassador and British Ambassador, respectively. Such consultive meetings held between our members and ambassadors/general consulates will continue with other countries' missions throughout The Barometer Survey, which we consider as an important mean to improve member relations, was again held two times in 2012; the comparative evaluations of our member companies' goals and performances, investment tendencies, macro-economic expectations and their view on the investment climate were collected and shared with the public. YASED's breakfast meetings between CEOs of member companies, started in 2011 to discuss various topics and create solution suggestions, continued this year as well. The CEO Meetings held in 2012 dealt with the Information and Communications Technology (ICT) Industry, the FATIH Project, the new Incentive System, and the prerequisites deemed necssesary for our international investors to invest more into Turkey. Other such meetings with different agenda topics are planned to be held during the next year as well. In 2012, up-to-date data regarding foreign direct investments continued to be shared with members and the general public. The United Nations Conference on Trade and Development's (UNCTAD) World Investment Report was concurrently announced with the rest of the world. Our Koza Project, aimed to provide university students with the means to discover their potential and improve themselves, continued throughout 2012 with great success. This year saw another 150 students attend 1-month internships at member companies, making the total students who participated in the project since 2009 exceed 500. On the other hand, YASED's industry wide diversity grew stronger with the addition of 30 new members.

8 09 Deðerli Üyelerimiz ve Paydaþlarýmýz, Türkiye'nin yatýrým yeri olarak cazibesinin artýrýlmasý ve uluslararasý yatýrýmcýlar nezdindeki algýsýnýn olumlu yönde geliþtirilmesi amacýyla yürütülen çalýþmalarýn meyveleri, uluslararasý arenada kaydedilen deðerlendirme sonuçlarýyla alýnmaya baþlanmýþtýr. Uluslararasý danýþmanlýk kuruluþu A.T. Kearney tarafýndan yayýmlanan Doðrudan Yabancý Yatýrýmlar Güven Endeksi'nde (2012) Türkiye, 10 basamak ilerleme kaydederek 13. sýraya yükselmiþtir yýlýnda artan kredi notunun da olumlu etkisiyle Türkiye için Uluslararasý Doðrudan Yatýrým çekmek açýsýndan bir fýrsat penceresi açýlmýþtýr. Yeni Teþvik Sistemi'nin öngördüðü süreler dahilinde alýnabilecek yatýrým kararlarý sayesinde önümüzdeki yýl yeni yatýrýmlar öngörülmektedir. Bu açýdan Türkiye'nin, son dönemde yakaladýðý politik istikrar ve mali sektörün güçlü pozisyonunu korumasý ve potansiyel doðrudan yatýrýmcý ilgisini en iyi þekilde deðerlendirmesi önem taþýmaktadýr. Bu doðrultuda, 'uluslararasý standartlarla uyumlu yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi' birincil önceliðimiz kapsamýnda; hukuk güvenliði, vergi ve teþvikler, istihdam ve eðitim, fikri ve sýnaî mülkiyet haklarýyla Ar-Ge ve teknoloji kullanýmý gibi uluslararasý sermayenin çok hassas olduðu konulardaki eksikliklerin giderilmesi ve sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý için yürütülen çalýþmalara katký ve desteðimizi sürdürmekte kararlýyýz. Tüm bu geliþmelerin saðlanabilmesi ve ülkemizin dünyada en öncelikli yatýrým noktalarý arasýnda sürekli yer alabilmesinin; yapýsal reformlarýn devamýna, ekonomik ve politik istikrarýn korunmasýna ve Avrupa Birliði'ne tam üyelikle sonuçlanacak müzakerelerin baþarýyla sürdürülmesine baðlý olduðunu düþünüyoruz. Yaptýðýmýz çalýþmalara katýlým ve destek veren tüm üyelerimize, sosyal ve ekonomik paydaþlarýmýza teþekkür ederiz. Saygýlarýmýzla, Dear Members and Stakeholders, The work carried out to improve Turkey's investment climate for international investors is starting to give fruit, as can be seen on international ratings. Turkey climbed 10 steps to reach 13 th position on the Foreign Direct Investment Confidence Index (2012), conducted by the international consultancy company A.T. Kearney. A window of opportunity for foreign direct investments opened for Turkey, thanks in parts to its improved credit rating for New possible investments are predicted for the next year, made possible by taking investment decisions during the duration as set by the new Incentive System. It is important that Turkey continues to consolidate its political stability and its strong fiscal position it has obtained during the last period; to efficiently make use of potential foreign direct opportunities. As part of our priority to "improve the investment climate in line with international standards," we continue to dedicate our support to activities aimed to resolve delicate issues deemed as vital by internationl investors: Like legal assurance, taxes and incentives, employment and training, intellectual and property rights, use of R&D and technology. We believe that realizing all these developments and permanently positioning Turkey among the top investment locations of the world depends on continuing legislative reforms, preserving political and economical stability, and successfully conducting membership talks with the EU. We would like to thank all our members, social and economic stakeholders who contributed to our activities. With Regards,

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

YASED... MISSION YASED... VISION

YASED... MISSION YASED... VISION 01 YASED... Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 1980 yılında kurulmuș, üyeleri Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası șirketler olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kurulușudur. 200 ü așkın

Detaylı

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey APRIL 2012 ISSUE 45th / NİSAN 2012 SAYI 45 Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey içindekiler index KAPAK KONUSU / COVER STORY BİZDEN HABERLER / NEWS FROM YASED DOSYA / FILE YOL HARİTASI / ROAD MAP

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2004 Değerli Üyelerimiz, Yoğun geçen ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. 2004

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Saðlýk sektörü, geliþmiþ ekonomilerde en büyük hizmet sektörlerinden biridir. Saðlýk sektöründe inovasyon, sürdürülebilir büyümeye katkýda bulunur.

Saðlýk sektörü, geliþmiþ ekonomilerde en büyük hizmet sektörlerinden biridir. Saðlýk sektöründe inovasyon, sürdürülebilir büyümeye katkýda bulunur. YÖNETÝCÝ ÖZETÝ YÖNETÝCÝ ÖZETÝ Nüfusun artmasý ve giderek yaþlanmasý sonucunda hastalýk yapýsý ve buna baðlý olarak saðlýk bakým ihtiyaçlarý deðiþmektedir. Gelir seviyesinin yükselmesi, teknolojik ilerlemeler

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

International Investors Association of Turkey

International Investors Association of Turkey International Investors Association of Turkey International Investors Association of Turkey Barbaros Bulvarı, Mürbasan Sokak Koza İş Merkezi, B Blok, Kat 3 34349 Beşiktaş İstanbul, Turkey Phone: +90 212

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı