MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ LERDE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ LERDE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ LERDE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ Hakan BAŞER Doktora Öğrencisi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Serhat TEKELİOĞLU Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Özet Bir ülke ekonomisi için ihracat rakamları büyük önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde ihracat rakamları incelendiğinde KOBİ lerin ülkelerin ihracatlarında büyük bir paya sahip oldukları görülmektedir. Son yıllara kadar daha düşük oranlarda seyreden ülkemizdeki KOBİ lerin ihracattaki payıartmış, TÜİK istatistiklerine göre 2011 yılında ülkemiz ihracatının %59,6 sı KOBİ ler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile Ankara bölgesinde makine sektöründe yer alan KOBİ lerin ihracatına etki eden olumlu ve olumsuz etkenler irdelenmiş, ihracat rakamları önündeki engeller ve ihracatı artırmaya motive eden avantajlar ortaya konularak ihracat düzeylerinin geliştirilmesi ve ihracat performansının artırılmasına yönelik öneriler ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler: KOBİ, Dış ticaret, İhracat Performansı Alan Tanımı: KOBİ, Dış Ticaret 112

2 FACTORS AFFECTING THE EXPORT PERFORMANCE OF SMEs IN MACHINERY SECTOR: THE CASE OF ANKARA Abstract The export figures are of great importance for the economy of a country. When the export figures are analyzed in developed countries, large shares of exports of countries are fulfilled by SMEs. The rates of SMEs in our country s share in exports have increased compared to the previous years. According to TSI statistics in 2011, Turkey's exports 59.6% was carried out by SMEs. In this study, the positive and negative factors affecting SMEs in the machinery industry exports were investigated in Ankara region. Also obstacles and advantages of export figures has been determined and expressed in order to increase export levels and export performance. Field Description:SMEs, ForeignTrade, ForeignTradePerformance Jel Code: F14, M16, 1. GİRİŞ Makine, sanayi günümüzde Türkiye imalat sanayinin lokomotif sektörleri arasında başı çeken konumdadır. Makine sanayi, imalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi vermektedir. Makine imalatının gelişmesi diğer imalat sanayi yan dallarının gelişmesi ile iç içedir. Bu sektörler başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada büyük önem verilen ve ülkelerin gelişmelerinde öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Ülke kalkınmasında ve bölgesel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesinde, mevcut kaynakların verimli ve gerçekçi kullanımı ve bunlara dayalı olarak küçük ve orta ölçekli sanayinin ülke genelinde yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de mevcut sanayi profilinin ortaya konulması, gelişme imkân ve kabiliyetlerinin belirlenmesi, geleceğe yönelik yeni yatırım hedef ve stratejilerin tasarlanması ve uygulanması da üzerinde ciddiyetle durulması gereken hususların başında gelmektedir. Saha çalışması yaparak ve verileri bizzat ilgili sektörlerden yerinde elde ederek ve analiz ederek yatırımcılarımızın doğru teşviki, sağlıklı yatırım kararlarının alınması ve eldeki kaynakların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak mümkün olacaktır. 113

3 Gelişmiş bir ülke olabilmenin yolu küresel olarak rekabet edebilir bir imalat sanayine sahip olmaktan geçmektedir. Bütün imalat sanayi içinde de makine imalat sanayii, tüm gelişmiş ülkelerde hassasiyetle üzerinde durulan ve öncelikli sektör olarak tanımlanan, özel önem taşıyan bir sanayi dalıdır. Makine sanayi diğer sektörlere çok kolay entegre olabilen bir yapıda olup bazen bu sektörlerin içinde değerlendirilir. Makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel sektör olup, imalat sanayi içinde özel ve önemli yeri vardır. Ülkelerin gelişme sürecinde makine imalat sanayinin, imalat sanayi içerisindeki payı giderek artmaktadır. 2. MAKİNA SEKTÖRÜ GENEL DURUMU Dünya ticareti içinde yaklaşık %15 civarında bir paya sahip olan ve dünya geneli ihracatında özellikle son yıllarda büyük ölçüde artışlar gerçekleştiren makine sektörünün, diğer sektörlere olan katkısı sebebiyle önemi giderek artmaktadır. Makine sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektördür (Makine Sektörü Raporları 2012/2). 2.1 Dünya Makina Sanayi Sektörü Ülkelerin gelişme sürecinde makine imalat sanayinin, imalat sanayi içerisinde payı giderek artış göstermektedir. Makine sanayinin üretimdeki payının, başta ileri sanayi ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler genelinde artış gösterdiği görülmektedir. Bu artışa paralel olarak; Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2009 yılı toplam dünya ticareti 25,0 trilyon ABD $, toplam dünya makine ticareti ise 3,0 trilyon ABD $ olmuştur ve makine sektörünün dünya ticaretinden aldığı pay % 12,2 dir. Ülkemiz makine sektörü, 2011 yılında 39 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşmış ve makine sektörü ihracatının bu yıl itibariyle toplam ihracattan aldığı pay %9 a yaklaşmıştır. Bu oran Çin için %20, ABD için %14 Almanya için %17 ve Japonya için %20 düzeyindedir yılında hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracattan makine sektörünün 100 milyar dolar pay alabilmesi zaten bu oranın 2023 yılında %20 olarak hedeflendiğinin somut bir göstergesidir. 114

4 Grafik1: Dünya Makine İhracatı (Milyar USD) Çin Türkiye; 0,53% Singapur; 3,07% HongKong; 3,12% İngiltere; 3,29% Fransa; 3,33% Diğer; 28,87% Hollanda ; İtalya; 4,95% 3,94% Çin; 17,54% Japonya; 8,49% Kaynak: Makine Aksamları İhracatçıları Birliği Almanya; 12,52% ABD; 10,35% Almanya ABD Japonya İtalya Hollanda Fransa İngiltere 2.2 Türkiye Makine Sanayi Sektörü Makine imalat sanayi özellikle 1970 lerden sonra sanayi sektörleri içinde önemli bir yere sahip olmaya başlamış, ancak ekonomik krizlerin sonuçları, gümrük birliğine geçiş ve Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci önlemleri, sektörün gelişimini etkilemiştir. Türkiye de uygulanan sanayi politikalarının sektör üzerinde doğrudan etkisi olmuştur. Bu etkiler önemli sorunları da beraberinde getirmiş, sektör özellikle 2001 yılı ekonomik krizinden sonra yatırımlarını askıya almıştır yılı başından itibaren, ayakta kalan firmaların bir bölümü yeniden yapılanma sürecine başlatmıştır yılından 2007 sonuna kadar giderek ara mallarda dışa bağımlı bir makine imalat sanayi gelişmiştir ortalarından başlayarak 2009 u da kapsayan dönemde küresel krizin etkisi ile sanayi sektörü de küçülmüştür. Bu bağlamda Makine imalatı da ortalama % 25 lere varan bir daralma yaşamıştır. Ancak 2010 yılından itibaren sektörde yeniden bir büyüme görülmektedir. Türk Makine Sanayi, üretim bazında, 1990 yılından bu yana yaklaşık % 20 oranında yıllık büyüme oranı göstermiştir. Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye de de makine imalatçılarının büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) niteliğinde olup, bu yapı değişen ekonomik koşullara ve teknolojik gelişmelere karşı daha esnek ve hızlı cevap verme imkânı sağlamaktadır. Sektörde faaliyet gösteren KOBİ lerin sahip olduğu ucuz işgücü avantajı ve gelişmiş mühendislik becerileri, makine imalatçılarının uluslararası pazarlarda rekabet şansını arttıran unsurlardır. 115

5 Türkiye de toplam makine imalatı 20 milyar düzeyinde olup, Avrupa ülkelerindeki toplam imalatın %5 i oranındadır. Toplam makine imalat değeri bakımından Türkiye nin, Avrupa ülkeleri arasında 6. sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye den daha fazla imalatı olan ülkeler sırasıyla; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya dır. Türkiye nin gelecek 10 yıllık makine sektörü ihracat hedefleri aşağıda verilmiştir. Grafik 2: Makine Sektörü İhracat Gelir Hedefi Kaynak: TİM Türkiye İhracat Stratejisi Kırılımı Projesi 2.2 Ankara Makine Sanayi Sektörü Ankara nın sanayi yapısına bakıldığında cumhuriyetin ilk yıllarında, küçük imalathanelerin kurulmasını takiben; MKE Kurumu, Şeker Fabrikaları Kurumu, Sümerbank ve Etibank gibi kamu sanayi kuruluşlarının ve bunlara bağlı fabrikaların Ankara da olması, yan sanayi olarak çalışan küçük özel işletmelerin kurulmasını da teşvik etmiştir. Ankara'nın sanayileşmesi, sadece başkent olması yönündeki çabalar ve coğrafi yapısı nedeniyle olası hava kirliliği gerekçe gösterilerek uzun yıllar engellenmiştir. Süreç içinde, çevreye karşı duyarlı bir sanayileşme bilinciyle günümüze gelinmiş ve Ankara ülke genelinde ekonomik faaliyet konularındaki yoğunlukları itibariyle sanayi ağırlıklı iller arasında yer almıştır (81 İl Durum Raporu- 2012). Türkiye de sanayi işletmelerinin genel dağılımına bakıldığında, İstanbul %31 ini, Bursa % 8 ini ve Ankara % 7 sini oluşturmaktadır. Bugün sanayi kuruluşlarının % 40 ının üretim yaptığı alan, makine ve metal sanayidir. Ankara nın ülke içindeki merkezi ve savunmaya uygun konumu, yetişmiş insan gücü ile sektör içinde yer 116

6 alan kuruluşların oluşturduğu potansiyel, bu sektörde büyük kuruluşların doğmasına sebep olmuştur. Ankara'da KOBİ'ler sanayinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 3. ALAN ARAŞTIRMASI 3.1 Araştırmanın Amacı, Yöntem ve Kapsamı Araştırmada izlenen yöntem, odak grup görüşmeleri ve anket olmak üzere iki aşama üzerine bina edilmiştir. Odak grup içerisinde Ankara İşadamları ve Sanayiciler Derneği, makine sanayi ürünleri alanlarında faaliyet gösteren işletmeler yer almıştır. Odak grup görüşmelerinde anket sorularının tespit edilmesi ve işletme yöneticileri ile sektörün dış ticaret durumları ve sektörün ihracat beklentileri ile ilgili görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Anket çalışması Ankara İşadamları ve Sanayiciler Derneği üyesi olan 98 işletme ile yüzyüze mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, teorik ve uygulama bölümleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik bölümün oluşturulmasında konuyla ilgili yerli ve yabancı bilimsel makale, rapor, kitap ve internet üzerindeki elektronik kaynaklardan yararlanılmıştır. Uygulama bölümünde ise katılımcılara anket ve odak çalışması yapılmıştır. Anket formu anketi dolduran girişimciyi tanıtıcı demografik bilgilerden ve 5 li likert ölçeği esas alınarak hazırlanan ihracatı engelleyen ve motive eden etkenleri ölçmeye yönelik 15unsurdan oluşmaktadır. 3.2 Demografik Bilgiler Bu bölümde çalışma grubunda yer alan odak grup ve ankete katılan işletmeler ile katılımcıların analizi yapılmıştır. İşletmelerin hukuki yapısı, işletmenin faaliyet konusu, meslek örgütleri üyeliği, katılımcının pozisyonu ve işletmelerin dış ticaret bölümünün durumu gibi hususlar ele alınıp incelenmiştir. İşletmelerin faaliyet konuları baktığımız zaman tamamının üretici olduğunu gözlemlenmektedir. Ankara Makine Sanayi sanayicileri kümesinde bulunan işletmelerin hukuki yapısının tamamı ise sermaye şirketlerinden oluşmaktadır. İşletmelerden bir kısmı dolaylı ihracat yapmaktadır. İşletmelerden %70 ı yalnızca ihracat yaparken, %30 u ise ithalat yapmaktadır. İşletmelerin dış ticaret faaliyetlerinin içerisinde bulunmamalarının en önemli etkeni bu işleri yürütecek 117

7 donanımlı personel ve kalifiye insan kaynaklarının olmaması olarak nitelendirilmektedir. Katılımcıların tamamı Ankara İşadamları ve Sanayiciler Derneği nin aktif üyeleridir. Makine sanayi kümesinde bulunan işletmelerin Ankara Sanayici ve İşadamları Derneğine üye olmaları sektöründeki işletmelerin birlikte hareket etme kültürünün yerleştiğinin bir göstergesidir. Bu da oluşturulacak olan kümelenme için büyük bir avantaj olarak görülmektedir. İşletmelerin bir kısmı derneğin düzenlemiş olduğu dış ticaret faaliyetlerinde ortak hareket etmişlerdir. 3.3 KOBİ lerde İhracat Performansına Etki Eden Faktörler Bu bölümde çalışma grubunda yer alan makine sektöründe bulunan KOBİ lerin ihracatına etki eden olumlu ve olumsuz etkenler irdelenmiş, ihracat yapmalarını engelleyen unsurlar ve ihracatı artırmaya motive eden veya ihracata yönelmelerini motive eden unsurlar incelenmiştir KOBİ lerin İhracat Yapmalarını Engelleyen Unsurlar Grafik 3: KOBİ lerin İhracat Yapmalarını Engelleyen Unsurlar Araştırmaya katılan makine sektörü temsilcilerininihracat yapamamalarının en önemli etkenlerini şu şekilde sıralamaktadırlar; Dış ticaret bilgi eksikliği ve bunun paralelinde pazarın analiz edilememesinden kaynaklanan olumsuzluklar. 118

8 KOBİ lerin %71 i ihracat finansmanı için gerekli olan işletme sermayesinin temin edilememesinden kaynaklana finansal sorunlar yaşadıklarını belirtmektedirler. Yurt dışı dağıtım kanallarının ayarlanamaması ve bunun sonucunda da bir kere ihracat yapılan ülkelere ihracatın devamının getirilememesi. Uluslararasındaki rekabetin tüm pazar içerisinde olduğunu vurgulamaktadırlar. İhracatta rekabet koşullarının iç pazara paralel gittiğini ve fiyat ve kalitede odaklandığını belirtmektedirler KOBİ lerin %71 i üretim kapasitelerinden dolayı ihracat yapamama durumlarının olmadığını belirtmektedirler. Verilen devlet desteği ve teşviklerinin ihracatı engelleyen unsurlar arasında olmadığını söylemektedirler, ancak teşviklerden yararlanma oranlarının çok az olduğunu belirtmektedirler KOBİ lerin İhracata Yönelmelerini Motive Eden Unsurlar Grafik 4: KOBİ lerin İhracat Yapmalarını Motive Eden Unsurlar Araştırmaya katılan makine sektörü temsilcilerinin ihracata yönelmelerinde motive eden unsurları önem derecelerine göre şu şekilde sıralamaktadırlar; 119

9 KOBİ lerin tamamı ihracatı pazar geliştirme stratejisi olarak görmektedirler. Gelecekte de makine sektörü için en önemli etkenlerden birisinin ihracat yapma durumuna göre şekilleneceğini düşünmektedirler. KOBİ lerin %90 ı gelecekte işletmelerinin büyüme amaçlarından en önemli parçalarından birinin ihracat olduğunu vurgulamaktadırlar. KOBİ lerin %93 ü gelecekte E-ticaret yapılarını kurmayı/ güçlendirmeyi düşündüklerini bildirmişlerdir. KOBİ lerin %84 ü ihracatın işletmenin finansal risklerini ve mevsimsel dalgalanmayı azaltmak için yaptıklarını vurgulamışlardır. KOBİ lerin %72 si yurt içinde kar marjının azalması sonucu yurt dışı pazarın cazip olduğunu vurgulamışlardır. KOBİ lerin %65 i fazla üretim kapasitelerinin yabancı pazara kaydırılması gerektiğini vurgulamaktadırlar. KOBİ lerin %36 sı burada kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. Yalnızca fazla üretimden dolayı ihracatın yapılmaması gerektirdiğini bildirmektedirler. KOBİ lerin %60 ı devlet teşvikleri ihracatı motive etme konusunda yeterli görmektedir. Devlet teşviklerinin daha etkin ve genele yayılarak verilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.işletmelerin büyük bir kısmı da genellikle KOSGEB in desteklerinden istifade ettiklerini bildirmişlerdir. KOSGEB den alınan desteklerinde miktarlarının çok az miktarlarda olduğu görülmüş ve bunlar da bürokrasi ve mevzuatının da fazla olduğunu bildirmişlerdir. 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ülkemizde KOBİ lerin toplam işletmeler içerisinde %99 luk bir orana sahip bulunmaktadırlar. Sayısal olarak neredeyse işletmelerin tamamına yakını KOBİ ler tarafından oluşmaktadır. Ancak KOBİ lerin ihracattaki payına bakıldığı zaman bu rakamlar oldukça aşağılarda bulunmaktadır yılı ihracat hedeflerine ulaşılması için KOBİ lerin ihracat içerisindeki paylarını artırmaları gerekmektedir. İşletmelerin ihracat oranlarını artırabilmeleri için ihracatı bir kültür haline getirmeleri gerekmektedir ve bunun özellikle makine sanayine yayılması gerekmektedir. Makine sektöründe üretim ve istihdama katkı sağlamada KOBİ lerinyadsınamayacak bir önemi bulunmaktadır. 120

10 KOBİ lerin ihracat oranlarını artırmaları için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları önemli çabalar göstermektedirler. İşletmelerin ihracatı öncelikleri arasına almalarına yönelik olarak teşvikler vermektedirler. Ancak Türkiye de ihracat alanında KOBİ lere sağlanan teşvikler önemli olanaklar sunulmasına rağmenbunlardan KOBİ lerin yeterince yararlanamadıkları gözlemlenmektedir. Bir diğer önemli hususlardan birisi işletmelerin geleceklerinde ihracatın önemli bir yer alacaklarını bilmeleridir. KAYNAKLAR Ali DANIŞMAN, Ahmet Gökhan SÖKMEN Girişimci Özellikleri Ve Firma Niteliklerinin İhracat Performansına Etkisi: KOBİ ler Üzerinde Bir Araştırma Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2007, s Aydın KAYABAŞI, Hakan KİRACI, Zafer KANBEROĞLU, Ahmet OĞUZ, KOBİ lerde İhracat Performansı Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 28 Aralık 2010, s 1-12 Ekonomi Bakanlığı, Takım Tezgahları Raporu, 2012 Hakan BAŞER, Serhat TEKELİOĞLU, Muhammet ÖRTLEK, KOBİ lerin İhracata Yönlendirilmesinde Kümelenme Modeli: Ankara Plastikçiler Kümesi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 4, No 2, 2012 ISSN: Murat ÇETİN, Eyyüp ECEVİT İhracatın Sürükleyici Gücü Olarak Makine Sektörü: Kahramanmaraş İli Örneği, Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim Ve Ekonomi Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:2 Ramazan ÖZDEMİR, T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Ankara İli İhracat Raporu, 2012 Ankara Sanayi Genel Müdürlüğü, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı , Şubat 2011 Ankara Sanayi Genel Müdürlüğü, 81 İl Durum Raporu Mayıs 2012 / Ankara T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makine Sektörü Raporları (2012/2) Ankara Yavuz Bayülken, Makine İmalat Sanayi Sektör Araştırması, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Nisan

KOBİ LERİN İHRACATA YÖNLENDİRİLMESİNDE KÜMELENME MODELİ: ANKARA PLASTİKCİLER KÜMESİ

KOBİ LERİN İHRACATA YÖNLENDİRİLMESİNDE KÜMELENME MODELİ: ANKARA PLASTİKCİLER KÜMESİ KOBİ LERİN İHRACATA YÖNLENDİRİLMESİNDE KÜMELENME MODELİ: ANKARA PLASTİKCİLER KÜMESİ Hakan BAŞER Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi hbaser@fatih.edu.tr Doktora Öğrencisi Serhat

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu Giray Reşat 14 1. Giriş Dünya ekonomisi geçtiğimiz son çeyrek yüzyılda meydana gelen önemli küresel değişimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009 81

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009 81 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009 81 BÖLGESEL KALKINMADA İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ: SİVAS İLİNDE BİR UYGULAMA Mustafa ERSUNGUR ve İlkay NOYAN YALMAN Özet Dışa açık büyüme

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81:

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81: ĠÇĠNDEKĠLER GİRİŞ... 4 1. ARAŞTIRMA BİLGİLERİ... 5 1.1 Araştırmanın Konusu... 5 1.2 Araştırmanın Amaçları... 5 1.3 Araştırmanın Önemi... 7 1.4 Araştırma Yöntemi... 7 1.5 Anket Formunun Hazırlanması...

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 BÖLGESEL KALKINMADA GİRİŞİMCİLİĞİN VE TEKNOLOJİNİN YERİ: TR83 BÖLGE ANALİZİ 1 2 3 ÖZET Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınmayı

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.56-71 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.56-71 TÜRKİYE

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı