11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması. 12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması. 12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması"

Transkript

1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER 1- Kurumsal Yönetim Beyanı BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Bilgileri 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları 6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı 7- Payların Devri BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8- Şirket Bilgilendirme Politikası 9- Özel Durum Açıklamaları 10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 15- İnsan Kaynakları Politikası 16- Müşteri ve Tedarikçiler ile İlişkiler Hakkında Bilgiler 17- Sosyal Sorumluluk BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU 18- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

2 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 20- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 21- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 22- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 23- Yönetim Kurulu Üyelerinin Faaliyet Esasları 24- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 25- Etik Kurallar 26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 1- Kurumsal Yönetim Beyanı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları ilkeler doğrultusunda işletilmeye başlandı. Bu çalışmalar sırasında, ilk aşamada hissedarlara eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile şirketin esas sözleşmesinde bir dizi değişikliğe gidildi. Yapılan bu değişiklikler ile azınlık hissedarlara Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen haklar tanınırken, yönetim yapısında da daha iyi yönetim hedeflenerek radikal değişiklikler gerçekleştirildi. Kurumsal Yönetim uygulamaları esas sözleşme değişikliğinin ardından Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim mekanizmalarının kurulması ile devam ettirildi. Yönetim kurulunun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kuruluna bağlı denetim komitesi ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflendi yılında Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu daha da geliştirmek üzere yapılan çalışmalar aşağıda kısaca yer almaktadır. Denetim Komitesi Başkanlığı na bağımsız üye atanması: Denetim Komitesi Başkanlığı na bağımsız üye Sayın Melih E. Araz atanırken, komitenin diğer üyesi olarak da icrada yer almayan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Olgun Zorlu görevlendirilmiştir. Şirketin web sayfasının 2007 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi: Şirketin 2007 yılında başlamış olan web sitesinin Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi çalışmalarının 2008 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Zorlu Enerji Grubu çalışanlarına yönelik, bireysel performansı esas alan, ancak aynı zamanda bölüm ve şirket sonuçları ile de bağlantı kuran, çalışanların bireysel, organizasyonun ise kurumsal gelişimine katkı sağlanmasını amaçlayan yeni bir performans değerlendirme sistemi devreye girmiştir.

3 Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda özetlenmiştir: Birikimli oy uygulaması: Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir. Ancak, Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla birikimli oy yönteminin sağlayacağı temsil yerine getirilmektedir. Şirket esas sözleşmesinde bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/ maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesi gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurulda alınacağına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Bunun nedeni, Şirketin içinde bulunduğu sektör gereği sık sık alım satım yapması veya kiralamasıdır. Gerçekleştirilecek her bir işlem için Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmenin mümkün olamayacağı düşünülerek bu maddenin esas sözleşmeye eklenmesinden kaçınılmıştır. İşlemlerin hızlılığının sağlanması ve fırsatların kaçırılmasının önlenmesi için bu husus gerçekleştirilememektedir. Zorlu Enerji bu beyan ile şeffaf ve açık bir yönetim şeklini benimsemiş, başta küçük hissedarlarına olmak üzere tüm ortaklarına karşı olmak üzere tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir bir yönetim anlayışını oluşturmayı hedeflemiştir. Zaman içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılacak yenilikler web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır. BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay sahipleri ile ilişkiler birimi Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., pay sahipleri ile olan ilişkilerini Zorlu Şirketler Grubu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlüğü vasıtasıyla sürdürmektedir. Zorlu Enerji nin pay sahipleri ile olan ilişkilerini yürüten direktörlük ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır: Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ile İlişkiler Birimi Direktörü olarak Figen Çevik görev yapmaktadır. Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ile İlişkiler Birimi ile irtibat şirket web sitesinden gerçekleştirilebileceği gibi irtibat telefonları olan ile ve de adresine atmak suretiyle iletişim kurulabilir. Kurumsal Finansman ve Yatırımcı ile İlişkiler Birimine ait direk telefon ile sürekli erişim mümkün kılınmıştır yılı içerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda yer almaktadır: Yaklaşık 35 adet birebir görüşme

4 Dönem içerisinde birime yolu ile yaklaşık 80 soru ve telefon ile yaklaşık 40 soru gelmiştir. Birime yöneltilen tüm sorular sözel ve/veya yazılı olarak, bilgilendirme politikası dâhilinde ve ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile titizlikle cevaplanmıştır. 3- Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı Zorlu Enerji, Muhasebe Birimi ne 2007 yılı içerisinde yatırımcılardan 120 adet bilgi talebi gelmiş olup tamamı ayrıntılı olarak cevaplanmıştır. Bilgi taleplerine ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır: Bilgi talebi Adedi 80 FAKS - Mektup - Telefon 40 Toplam 120 Yatırımcı ilişkileri birimi 2007 yılı içersinde gelen 120 adet bilgi talebinin tamamını ayrıntılı olarak yanıtlamıştır. Birime gelen taleplerin %80 i faaliyet ve finansal performans konularına ilişkin, %20 si ise yatırımlar, hisse hareketleri, genel kurul bilgileri vs. gibi konulara ilişkin olmuştur. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatımcılara duyurulması için 2007 dönemi içerisinde kullanılan araçlar Zorlu Enerji web sitesi ve özel durum açıklamaları olmuştur. Şirketin web sitesinin yatırımcılara en fazla bilginin en kısa zaman içerisinde eşzamanlı, doğru, hızlı, tam ve anlaşılabilir şekilde aktarılabilmesini sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmesine devam edilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda web sitesinin, pay sahiplerinin bilgi alma hakkına yönelik olarak ayrıntılı olması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususların tamamına web sitesinde yer verilmesi amaçlanmaktadır yılı olağan genel kurulunda ortaklara sunulan esas sözleşme değişikliğinde yer alan özel denetçi atanmasına ilişkin madde Şirketin halka açık paylarının yüzde beşini temsil eden pay sahipleri, belli bir maddi vakıanın özel olarak incelenmesi için genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep edebilir. Bu talebin genel kurulca reddi halinde Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri yetkili mahkemeden durumun incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahiptir. olup, dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin her hangi bir talep olmamıştır. 4- Genel Kurul bilgileri Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin 2006 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 30/05/2007 tarihinde saat da, Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde gerçekleşmiştir. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, halka açık hisseler için Türkiye Sicil Gazetesi nin 08/05/2007 tarih ve

5 6803 sayılı nüshasında ve 08/05/2007 tarihli Dünya Gazetesi ile 08/05/2007 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve web sitesi aracılığı ile, borsada işlem görmeyen nama yazılı hisseler için de pay sahiplerinin tamamına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısı menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açık olmasına rağmen menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır. Şirketin toplam YTL lik sermayesine tekabül eden adet hisseden ,084 YTL lik sermayeye karşılık ,40 adet hisse asaleten toplantıda temsil edilmiş olup Genel Kurul %65 katılım oranı ile toplanmıştır. Vekâleten oy kullanan olmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, esas sözleşme şirket merkezinde ve holding merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirketin web sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır. Genel Kurulda pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen tüm sorulara ayrıntılı olarak cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından Şirkete yönelik olarak herhangi bir öneri verilmemiştir. Şirket esas sözleşmesine bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı/alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurulda alınacağına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Bu hususun yer almama nedeni, Şirket içinde bulunduğu sektör gereği sık sık alım satım yapmakta veya kiralaması ve gerçekleştirilecek her alım satım için Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmenin mümkün olamamasıdır. Bu nedenle bu maddenin esas sözleşmeye eklenmesinden kaçınılmıştır. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde ve Holding Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca şirketin web sitesinde Genel kurullara yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 5- Oy hakları ve azınlık hakları Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin tamamı eşit haklar ihtiva etmektedir. Oy hakkında ve kâr payı hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Bu husus Şirket esas sözleşmesinde de yer almaktadır. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin iştirakleri olan Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş., Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş., Zorlu Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A.Ş., Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Tic. A.Ş., Zorlu Doğalgaz İthalat İhracat ve

6 Toptan Tic. A.Ş., Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin Şirkette payı bulunmamaktadır. Azınlık paylar Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan iki bağımsız üye tarafından yönetimde temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu nda yer alan bağımsız üyeler görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine sahip kişiler olmaları dolayısıyla azınlıklar dahil tüm hissedarların haklarını Yönetim Kurulu nda eşit ölçüde korumakta ve temsil etmektedirler. Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir. Ancak, Yönetim Kurulu nda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla birikimli oy yönteminin sağlayacağı temsil yerine getirilmektedir. 6- Kâr dağıtım politikası ve kâr dağıtım zamanı Şirketin kâr dağıtımı konusunda imtiyazlı hisseleri bulunmamaktadır. Şirketin her bir hissesi eşit oranda kâr payı hakkına sahiptir. Şirketin Genel Kurul toplantı gündeminde (Madde 8) 2006 yılı kârına ilişkin öneri katılımcılara açıklanmış ve Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI Sıra 25 nolu Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ile Vergi Kanunlarına göre hazırlanan mali tablolarda zarar çıktığı için kâr dağıtımı gerçekleşmemiştir. Şirket 7 Mayıs 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı nda belirlenen kâr dağıtım politikası doğrultusunda 2007 ve izleyen yıllarda ana sözleşme hükümleri dâhilinde hissedarlara net dağıtılabilir kârın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılmasını kararlaştırmıştır. Ulusal ve Global ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir. Bu politika 30 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 yılı genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 7- Payların devri Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirket hisselerinin devri Türk Ticaret Kanunu, SPK Mevzuatı, EPDK Mevzuatı ve iş bu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir hükmü esas sözleşmede Madde 6 da yer almaktadır. BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8- Şirket bilgilendirme politikası Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası 2005 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuş ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulunda Faaliyet raporuna ek olarak dağıtılarak yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme politikası ayrıca web sitesi yolu ile de kamuya açıklamıştır.

7 Şirket bilgilendirme politikasının içeriği ana hatları ile aşağıda yer almaktadır: Kamuya yapılan açıklamaların açık, eşzamanlı ve doğru olarak yapılması Kamuya açıklanacak bilgilerin içeriği Bilgilerin açıklanma sıklıkları ve hangi yollardan açıklanacağı Bilgilendirme Araçları Bilgilendirme yapmaya yetkili kişiler Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin basınla olan ilişkileri Yatırımcılara yönelik toplantılar Genel Kurul toplantıları Basın ve medyaya yapılacak açıklamalar Web sitesinin etkinliği Geleceğe yönelik açıklamalar Bilgilendirme politikası yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikasının gözetimi ve takibi kurulması planlanan Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur. 9- Özel durum açıklamaları Şirket 2007 yılı içerisinde toplam 20 adet özel durum açıklaması yapmış ve bu açıklamaları SPK ve İMKB ye göndermiştir. Yapılan açıklamalardan 2 adedi için İMKB ve SPK dan ek bilgi talebi olmuştur. Özel durumların açıklanmasından sorumlu birim yatırımcı ilişkileri birimidir. Şirket yurtdışı borsalarda işlem görmediği için yapılan açıklamalar yurtiçi ile sınırlı kalmıştır. 10- Şirket internet sitesi ve içeriği Şirketin kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. olan internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm Madde I.11.5 te sayılan bilgilerin tamamına yer verilecek şekilde yeniden düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 11- Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketin ortaklık tablosu aşağıdaki gibidir: ORTAKLAR SERMAYE HİSSESİ NOMİNAL HİSSE DEĞERİ (%) (YTL) Zorlu Holding A.Ş. %43, ,74 Korteks Mensucat San. ve Tic. %17, ,11 A.Ş. Prime Emerging M. %3, ,25 Zorlu Linen Dokuma Empirme %0, ,09

8 Konf. San. ve Tic. A.Ş. Linens Pazarlama A.Ş. %0, ,15 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. %0, ,57 A.Ş. Zorlu Gayrimenkul Gel. ve %0, ,36 Yatırım A.Ş. Zorlu Grand Otel İşletmeleri %0, ,57 A.Ş. Vestek Elektronik San. ve Tic. %0, ,40 A.Ş. Zorlu Dış Tic. A.Ş. %4, ,00 Halka Açık %29, ,76 TOPLAM %100, , İçeriden öğrenilebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması Şirket içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilere ilişkin listeyi kamuya açıklamıştır. Aşağıda yer alan listede içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yer almaktadır. Kişiler Görevleri Zeki Zorlu Yönetim Kurulu Başkanı Melih E. Araz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Sungur Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik Yönetim Kurulu Üyesi A. Can Tuncay Yönetim Kurulu Üyesi Burak İ. Okay Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Arı Denetçi Hakan Eştürk Denetçi Mehmet Ali Neyzi Grup Başkan Yardımcısı Hamit Özaslan Genel Müdür / Zorlu Endüstriyel A.Ş. M. Erdoğan Güneş Genel Müdür / Zorlu O&M A.Ş. İ. Sinan Ak Genel Müdür Yardımcısı / Enerji Grubu Gökmen Topuz Genel Müdür Yardımcısı / Enerji Grubu Serhat Şimşek Genel Müdür Yardımcısı / Enerji Grubu Hüseyin Morkoyun Genel Müdür Yardımcısı /Doğal Gaz Grubu Abdullah Lütfi Kurtboğan Genel Müdür Yardımcısı/O&M A. Tansel Varan İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Bülent Çilingir Satın Alma ve Lojistik Direktörü Şahin Göndiken Proje ve Yatırımlar Direktörü / Zorlu Petrogas Figen Çevik Zorlu Şirketler Grubu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman

9 Direktörü Gürsel Yağan Doğal Gaz Bölgeleri Müdürü F. Ayten Eslek Muhasebe Müdürü Erol Birinci Bütçe ve Muhasebe Müdürü Hasan Aydın Finans Müdürü A. Yağmur Özdemir Proje Finansman Müdürü Ebru Haytaç Finans ve Bütçe Müdürü Mehmet Çavuşoğlu Optimizasyon ve Kontrol Servisleri Müdürü Osman Karabay Jeotermal Proje Müdürü Atilay Yılmaz Kayseri Santral Müdürü Gürcan Okumuş Bursa Santral Müdürü Hüseyin Gül Lüleburgaz Santral Müdürü Hüseyin Atabay Ankara Santral Müdürü Türkan Güngör Muhasebe Müdür Yardımcısı Başak Sezgin Sözleşmeler Uzmanı Elif Doğan Sözleşmeler Uzmanı Erdal Kural Bütçe Şefi Müjgan Selik Muhasebe Şefi Serpil Çağlar Muhasebe Şefi Begüm Orcan Maliyet Kontrol Şefi Fatih Yılmaz Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Erdinç Çetin Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Nilüfer Kesim Finans Uzmanı Erkan Akbulut Finans Uzmanı Şeyda Korkmaz Finans Uzmanı BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ 13- Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. menfaat sahiplerinin kendilerin ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla web sitesinde yeniden düzenleme yapmış, Şirket ile ilgili her türlü bilgiyi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Ayrıca, çalışanların bilgilendirilmelerini sağlamak için Şirket içi intranet sistemi mevcut olup, Şirkete ilişkin bilgilere bu sistemden yetkiler dahilinde ulaşılabilmektedir. İntranet sisteminde çalışanlara yönelik her türlü bilgi ayrıntılı olarak yer almaktadır. Müşteri ve tedarikçilerin bilgilendirmesine yönelik olarak kendilerinden gelen toplantı talepleri halinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Yatırımcıların ve aracı kurumların talepleri halinde ise bu kuruluşlar ile birebir veya toplu olarak toplantılar düzenlenmektedir.

10 14- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı Menfaat sahipleri yönetimde yer almamaktadır. Ancak, yönetim kurulu toplantılarına belli aralıklarla ilk ağızdan görüş bildirmek amacıyla çalışanların katılması hususuna önem verilmektedir. Diğer menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına ilişkin bir model geliştirilmemiştir. 15- İnsan kaynakları politikası İnsan Kaynakları politikası; işe alım, terfi, işten çıkartma, eğitim, performans değerlendirme ve tazminat sistemini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları yapılandırılmış, hazırlanan Eğitim Katalogu ile çalışanlara ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seçme olanağı sağlanmıştır. Tüm eğitim çalışmalarının kariyer planlamasına paralel bir biçimde izlenebilmesi amacıyla hazırlanan eğitim portalı da son aşamasına getirilmiştir. Çalışanlarla ilişkileri düzenlemek amacıyla görevlendirilmiş bir temsilci atanmamıştır. Bağımsız üyelerin atanması ile beraber bu üyeler tüm menfaat sahiplerini ile birlikte çalışanları da Yönetim Kurulunda temsil edecektir. Çalışanlara eğitim, kariyer oluşturma, terfi ve başka herhangi bir ayrım olmaksızın eşit davranılmaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir. 16- Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. müşteri memnuniyetine büyük önem vermektedir. Müşterileri taleplerine en kısa zaman içerisinde yanıt verilmekte, sorunların zaman kaybetmeksizin çözülmesi için tüm imkânlar seferber edilmektedir. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak ayrıca Müşteri Hizmetleri Birimi kurulmuştur. Birim, genelde teknik ve finansal destek vermektedir. Müşterilerin EPDK ve Hazine gibi düzenleyici kuruluşlara yönelik olarak yaşadıkları sorunlarda aracı olarak da hizmet verilmektedir. EPDK yönetmeliği doğrultusunda müşterilerin sayaçları Şirket tarafından değiştirilmiş ve sayaçların uzaktan takibinin yapılabilmesi için modem cihazı yerleştirilmiştir. Şirketin müşterileri ile direkt ilişki içerisinde olmaması nedeniyle müşteri memnuniyeti çoğunlukla iskonto payının yüksekliği ile ilişkili olmaktadır. 17- Sosyal sorumluluk Zorlu Enerji tüm faaliyetlerinde, Zorlu Holding tarafından imzalanmış ve tüm Grup şirketlerini kapsamına alan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ni hassasiyetle göz önünde bulundurmaktadır.

11 Şirket, 2007 yılı içerisinde çevrenin korunmasına yönelik olarak gerekli ve yasal tüm tetkikleri yaptırmıştır. Bu doğrultuda her sene tesisatlara yönelik olarak Çevre Bakanlığı ndan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) belgeleri alınmaktadır. Çevresel etki raporlarında çevrenin korunmasına yönelik bugüne dek herhangi bir ihlal saptanmamış olup tüm uygulamalar çevre faktörü göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Şirketin ayrıca çevre korumaya yönelik olarak İSO dan alınmış 3 adet sertifikasyonu bulunmaktadır yılı dönemi içerisinde çevreye verilen herhangi bir zarar oluşmamış ve Şirket hakkında açılmış bir dava olmamıştır. Sosyal Sorumluluk çerçevesinde ise toplumun ihtiyacı olan alanlarda sürdürülebilir katkı sağlamak hedeflenmektedir. Belirlenen sosyal sorumluluk alanlarının başında enerji verimliliği ve tasarrufu gelmektedir. Bu konularda toplumu bilinçlendirici yayın faaliyetleri planlanmaktadır. Bunları sırasıyla çevre, eğitim ve çocuklara özellikle engelli çocuklara yönelik faaliyetler takip etmektedir. Görme engelli çocuklara eğitim vererek bağımsız bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla faaliyet gösteren Parıltı Derneği nin İstanbul da kurulan eğitim merkezinin bilgisayar ve elektrikli ev eşyası ihtiyacı karşılanmıştır. Eğitim alanına katkılar Mehmet Zorlu Vakfı tarafından gerçekleştirilmekte olup Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. grup içi bir şirket olarak bu çalışmalara destek olmaktadır. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 18- Yönetim Kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. yönetim kurulu toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına yakını icrada yer almayan üye niteliğine sahiptir. Yönetim Kurulu başkanı Zeki Zorlu icrada yer almayan üye olarak görev yapmaktadır. Şirket Genel Müdürü ise Salim Arslanalp tir. Yönetim kurulu başkanlığı ve icra başkanlığı görevleri farklı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Üye Görevi Üyelik Vasfı Zeki Zorlu Melih E. Araz Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İcrada Yer Almıyor İcrada Yer Almıyor Murat Sungur Bursa Üye İcrada Yer Alıyor Olgun Zorlu Üye İcrada Yer Almıyor Selen Zorlu Melik Üye İcrada Yer Alıyor A. Can Tuncay Üye İcrada Yer Almıyor İ. Burak Okay Üye İcrada Yer Almıyor

12 Kurumsal Yönetim çalışması doğrultusunda yönetim kuruluna 2 bağımsız üye seçilmiş olup 7 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız üyelerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 19- Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri Olağan genel kurulda yapılacak esas sözleşme değişikliği ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken asgari unsurlar esas sözleşmede yer alacaktır. Esas sözleşmede yer alacak özellikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle tamamen örtüşmektedir. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapacak Kurumsal Yönetim Komitesi ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bazı niteliklere sahip olmayan üyelere yönelik olarak eğitim programları oluşturmaya karar vermiş olup, bugüne dek yönetim kurulu üyelerine yönelik olarak bir eğitim uygulaması olmamıştır. 20- Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri Yönetim Kurulu, Şirketin misyon ve vizyonunu belirlemiş ve kamuya açıklamıştır. Misyon: Enerjinin her dalında Türkiye de lider, dünyada da bölgesel bir güç olmak. Vizyon: Güvenli, kaliteli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir enerji üretmek ve dağıtmak; etkin, pazar ve müşteri odaklı çalışmalarımızla hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer yaratmak. Yönetim kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kuruluna raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi mali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek ölçülmektedir. Yönetim kurulu yılda bir kez, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar. 21- Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu risk yönetimi ve iç kontrolün sağlanması amacıyla Şirket içinde SAP sistemini kullanmaktadır. SAP sistemi vasıtasıyla işletmelerdeki tüm entegre iş süreçlerinin bilgisayar sistemleri üzerinde yürütülmesi / kaydedilmesi sağlanarak işletmeye hız ve verimlilik kazandırılır. Ayrıca

13 bu sistem ile çalışanların ve yöneticilerin yetkileri doğrultusunda kendilerini ilgilendiren her türlü bilgi ve raporlamaya ulaşması sağlanmaktadır. İç kontrole yönelik olarak ayrıca Şirketin intranet sisteminde sorun takibine yönelik bir program oluşturulmuştur ve etkin olarak işletilmektedir. Oluşan her kademedeki sorun ilgili yöneticiye iletilmekte ve çözümlenmektedir. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel risklerini tanımlamış ve bu risklere yönelik politikaları belirlemiştir. 22- Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak yer almamaktaydı yılı Genel Kurulunda yapılan esas sözleşme değişikliği ile Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede yer almaktadır. Yönetim Kurulunun esas sözleşmede de yer alan yetki ve sorumlulukları aşağıdadır: Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklamak, ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını takip etmek ve denetlemek; Şirketi pay sahipleri ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, bu konuda Şirket prensiplerini belirlemek; Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak; Şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmek; Şirket defterlerinin usulüne uygun tutulmasını sağlamak; Şirket bilânço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, genel kuruldan önce bunları pay sahiplerinin incelemesine sunmak; Kârın nasıl dağıtılacağı hususunda genel kurula teklifte bulunmak; Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek ve genel kurul toplantıları ile ilgili prosedürü yerine getirmek; Genel kurulda pay sahiplerince alınan kararların yerine getirilmesini gözetmek; Uyulması gereken etik kurallar da dahil olmak üzere, Şirket çalışanlarının uyması gereken kuralları belirlemek; Şirket bilgilendirme politikasını belirlemek ve kamuya açıklamak; Yönetim kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını belirlemek, etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak; Şirket üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak kurumsal yönetim komitesinin önerilerini değerlendirmek. 23- Yönetim Kurulunun faaliyet esasları. Yönetim Kurulu toplantı gündemleri Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler tarafından belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

14 Esas sözleşme madde 9 da Yönetim Kurulu nun en az ayda bir kez toplanacağı beyan edilmiştir. Yönetim kurulu toplantıları yılda en az 12 kez gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan bir sekretarya oluşturulmuştur. Sekretarya, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve yönetim kurulu üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekretarya vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan en az 1 hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında oluşacak farklı görüşler ve konulara ilişkin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri zapta geçirilmesi ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesi hususuna ilişkin karar alınmış olmakla beraber henüz böyle bir durum oluşmamıştır. Esas sözleşmenin genel Kurul da kabulünün ardından atanan bağımsız üyelerin de farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm üncü maddesinde yer alan Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından onaylanacak maddeler için üyelerin fiilen katılımı sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin başkan dâhil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir. 24- Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle herhangi bir işlem yapmaları veya rekabet etmelerine ilişkin gündem maddesi her sene Genel Kurul un onayına sunulmaktadır yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapması veya rekabet etmesine ilişkin bir durum olmamıştır. Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde şirketle muamele yapma ve rekabet yasağına ilişkin herhangi bir durum meydana gelmesi halinde bundan dolayı olabilecek çıkar çatışmaları kamuya açıklanacaktır. 25- Etik Kurallar Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve çalışanların bilgisine sunulmuştur. Yönetim kurulu, şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir. 26- Yönetim Kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No:19 Madde 3 tebliği uyarınca finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini teminen Denetim Komitesi kurmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi henüz kurulmamıştır. Ancak, Yönetim Kuruluna bağımsız üyelerin seçilmesi ile birlikte SPK Kurumsal

15 Yönetim İlkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesinin bağımsız bir başkan başkanlığında kurulması planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde komitenin çalışma esasları yazılı ve ayrıntılı olarak oluşturulmuştur. Denetim Komitesinin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma planları yazılı ve ayrıntılı olarak oluşturulmuştur. Denetim Komitesi, Melih E. Araz ve Olgun Zorlu olmak üzere iki kişiden oluşmaktadır. Melih E. Araz bağımsız üye olarak Denetim Komitesi nin başkanlığını yürütmektedir. Denetim Komitesinin yılda en az 4 defa - her çeyrekte bir kez olmak üzere - toplanması esas sözleşme ile düzenlenmiştir. Komitesinin kararlarının ve toplantı tutanaklarının tutulmasından yönetim sekretaryası sorumludur. Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 27- Yönetim Kuruluna sağlanan mali haklar Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerine, sektör emsallerine uygun olarak 2007 yılı itibariyle toplam YTL ödeme yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Denetçileri ise her biri yıllık brüt ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak performans ölçümü yapılmamaktadır. Şirket performansını yansıtan bir ödüllendirme sistemi oluşturulmamıştır. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş veya kredi kullandırmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER. Kurumsal Yönetim Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER. Kurumsal Yönetim Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER Kurumsal Yönetim Beyanı BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ 1.1 Pay Sahipleri ile İlişkiler

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2009 yılı 12 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 1.3. Genel

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

Güçlü bir enerji kaynağı nerede olursa olsun f a r k e d i l i r...

Güçlü bir enerji kaynağı nerede olursa olsun f a r k e d i l i r... Güçlü bir enerji kaynağı nerede olursa olsun f a r k e d i l i r... İnsanı gülümseten, kendi enerjisidir... 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMİ i ç i n d e k i l e r 2006 ya Gelindiğinde 4 Yetkinlikler ve Rekabet

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETĐM UYUM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KURUMSAL YÖNETĐM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHĐPLERĐ 2- Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 4- Genel Kurul Bilgileri

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2010 YILI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2010 YILI 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Akın Tekstil A.Ş. nin 2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI A- GRUBUN YAPISI VE ORTAKLAR I- Ortaklık ve Sermaye yapısı II- Ortakların Hakları

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu rapor Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları içermektedir. 1.KURUMSAL

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

Oy hakkında nama yazılı A Grubu paylar lehine imtiyaz söz konusudur (Bölüm I, Madde 4.5)

Oy hakkında nama yazılı A Grubu paylar lehine imtiyaz söz konusudur (Bölüm I, Madde 4.5) KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003 te yayınlanan ve 2005 yılında güncellenen Kurumsal Yönetim

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Mayıs 2013 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası

Detaylı

BORUSAN YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BORUSAN YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, 01.01.2008-31.12.2008 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan belli başlı kriterlere

Detaylı