ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Genel Kurulu - Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara"

Transkript

1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2008 Genel Kurulu - Ankara

2 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 17 Mayıs 2008 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın : 01 Haziran 2008 Pazar, 12:30 GÜNDEM 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Divanın oluşturulması, 3- Gündemin okunması, karara bağlanması, Çalışma Raporunun ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi, 5- SPK onaylı bağımsız denetim firması denetim raporunun sunulması, 6- Yönetim Kurulu nun aklanmasının oya sunulması, 7- ODTÜ Mezunları Derneği Kocaeli Şubesi nin dernekleşmesi sürecinde sahip olduğu taşınmazların (İzmit Belediye Çarşı İşhanı B Blok 3. Kat 55 ve 56 nolu bağımsız bölümler) ODTÜ Mezunları Derneği kaydına alınması ve Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği ne bağışlanması konusunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10- Öngörülen Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11- Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 12- Dilek ve öneriler, 13- Kapanış. Önemli Bilgilendirme: ODTÜ Mezunları Derneği Tüzüğünün Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri bölümünde 25. Maddenin 4. Bendi T.C. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 04/12/2007 tarih, 2007/420 Esas, 2007/435 Kararı ile iptal edilmiştir. İptal Edilen Madde: DERNEK Genel Kuruluna katılacak olan ve Şubenin her elli üyesi için bir delege olacak şekilde sayısı tespit edilen delegeleri seçmek, Bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği Antalya Şubesi nin her üyesi Derneğimiz Genel Kurulu na katılma ve oy kullanma hakkına sahip olacaktır.

3 İÇİNDEKİLER: 1. GİRİŞ 2. ÖRGÜTLENME 2.1. Üyelik 3. KURUMSAL YÖNETİM 4. BİLİŞİM ALTYAPISI 5. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR 6. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 6.1. Basında ODTÜ Mezunları Derneği 6.2. Bir Dayanışma Örgütü olarak ODTÜ Mezunları Derneği 6.3. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ODTÜ Mezunları Derneği 6.4. Üniversite ile İlişkiler 6.5. Danışma Kurulu 6.6. ODTÜ Mezunları Konseyi ve diğer ODTÜ Mezunları Dernekleri ile İlişkiler 7. ÇALIŞMA GRUPLARI 7.1. KOMİTELER Burs ve Yardımlar Komitesi İşletme Komitesi Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi Örgütlenme Komitesi Sivil Toplum Komitesi Etkinlikler Komitesi Yayın Komitesi 7.2. KOMİSYONLAR Bilişim Komisyonu Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Komisyonu Kent Yönetimi ve Çevre Komisyonu Engelsiz Yaşam Komisyonu Enerji Komisyonu Sağlıklı Yaşam Komisyonu Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Komisyonu Toplumsal Duyarlılık Komisyonu Yatırımlar Komisyonu Siyaset Bilimi Komisyonu Edebiyat Kulübü 7.3. PROJE GRUPLARI YTL ye Okul Projesi Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2007 Proje Grubu Toplumsal Güç Birliği Proje Grubu Endüstriyel Tasarım Proje Grubu Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uzaktan Eğitim Proje Grupları Cumhuriyetin Dünü ve Bugünü Proje Grubu Kadın Çalışmaları Proje Grubu 8. HAZİRAN 2006-MAYIS 2008 ETKİNLİKLERİ 9. MALİ RAPORLAR 9.1. Haziran 2006-Mayıs 2008 Dönemi Bilançolar 9.2. Haziran 2006-Mayıs 2008 Dönemi Mali Değerlendirme YÖNETİM DÖNEMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI VE BÜTÇE ÖNERİSİ 11. ÖNGÖRÜLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ 2

4 1. GİRİŞ ODTÜ Mezunları Derneği Dönemi Yönetim Kurulu, 4 Haziran 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş ve Türkiye gündeminden kopuk bir Dernek yönetimi anlayışı olamayacağı gerçeğinden hareketle, çağdaş, çoğulcu ve demokratik Cumhuriyeti özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle iki sene boyunca görev yapmıştır. Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek ve farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü çalışmalar maddi bir çıkar beklemeksizin yapılan ve katılımcıların kişisel gelişimlerine olanak tanıyan çalışmalardır. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde gerek örgüt içi işleyiş açısından, gerekse de toplumsal kontrol mekanizmalarına dönük ve her an hesap vermeye yönelik şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur. ODTÜ Mezunları Derneği yönetimi, iki yıl boyunca kendi içinde büyük önem verdiği demokratik ve çoğulcu yönetim anlayışı doğrultusunda, Türkiye sorunlarına karşı duyarlı olmanın her zamankinden çok daha fazla önemli olduğu bir dönemde, ülke gündemini baz alan çağdaş, çoğulcu ve demokratik Cumhuriyeti özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonu ile ulusumuzun bölünmez bütünlüğünün ancak eşitlikçi demokratik, sosyal hukuk devleti kuralları ile sağlanacağı gerçeği ile ötekileyici ve ayrımcı söylemlere karşı bir duruş sergilemiştir. Bilindiği üzere, Dernek çalışmaları tamamıyla bir GÖNÜL işidir. Dernek yönetimleri, üyelerinin gönüllülük esası ile olan çalışmalarını teşvik etmek amacıyla katılımı arttıracak çeşitli faaliyetler yapar ve onların dernek çalışmalarına katılarak yeni bir ses ve yeni bir nefes sağlayacak bilgi ve birikimlerini diğer üyelerle paylaşmalarını destekler. Yönetim Kurulu olarak yöneten azınlık fikrine tamamen karşı olan bir duruşla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çalışma grupları desteklenerek, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla Derneğin hep beraber daha ileriye taşınması fikri, yapılan uygulamalarla hayata geçirilmiştir. Gönüllü katılımcılara yapılan çağrılar üyeler arasında büyük ses getirmiş, çalışma gruplarının nitelik ve niceliğinde belirgin farklılaşmalar ve artışlar yaratmıştır. Derneğin uzun soluklu projeler üretebilmesinin ve üyeleri arasında gerçek ve kalıcı bir iletişim kurulabilmesinin temel koşulu, üyelerinin bir araya gelerek gönüllülük esasına göre çalışmalar yapmasıdır. Çalışma Gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. ODTÜ lü olma bilinci ve sorumluluğu çerçevesinde çalışma gruplarındaki katılım arttıkça, bu gruplarda üretilen bilgi ve projeler de çeşitlenecektir. Ortak aklın süzgecinden geçmiş ve toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasında katkıda bulunmak Derneğin temel görevidir. Geçtiğimiz dönem boyunca Gönüllülük esasına dayalı çalışmalarla, gelen taleplere her geçen gün daha fazla tatmin edici seviyede cevap veren Derneğimiz, kurumsal bir yapıda yönetilerek, üyelerimizin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ve karar verme süreçlerine katkıda bulunabilecekleri çeşitli forum ve paneller düzenlenerek bu durum teşvik edilmiş ve bu demokratik zihniyetle yapılan çalışmaların verimi arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında üyelerin Dernek strateji ve faaliyetlerini belirlemesi hiyerarşik katı yapıları kırmış ve bireyler arası dayanışmayı güçlendirmiştir. Aynı zamanda gönüllü çalışmalar sayesinde üyelerimiz toplumsal örgütlenme ve karar süreçlerinde etken bir rol oynamış, toplum ve ülke gündemi gözetilerek sürdürülen toplumsal hizmetler açısından, değişiklik ve iyileştirme önerilerine katkı sağlamışlardır. Referans olarak barış, insan hakları, anti-ayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen bir dernek yaratılmıştır. Bu durum, hem ODTÜ vizyonuna, hem de yurttaşlık ve dernekçilik esasına vurgu yapması bakımından son derece önemlidir. Derneği, demokratik bir ortamda, üyelerle birlikte yönetmek ve toplumda oluşan ODTÜ Mezunlar Derneği imajını daha da pekiştirmek için Dernek Yönetimi, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı ve ekip ruhu ile özverili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar üyeler tarafından son derece olumlu algılanmış ve onlardan alınan destek doğrultusunda çalışmalar daha da ivme kazanmış ve verimli projeler ortaya çıkmıştır. 3

5 ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu; her mezunun, mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, toplumsal olaylara yön veren ve ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir Mezunlar Derneği yaratılmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan ODTÜ lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır. 2. ÖRGÜTLENME ODTÜ mezunlarının, Derneği yoğun bir şekilde kullanmaları ve üye sayısı ile gönüllü çalışanların sayısı ve niteliklerinin arttırılması, Derneğin uzun vadede toplum içinde ve toplumsal karar mekanizmalarında oynayacağı aktif rol açısından son derece önemlidir. Bu nedenle yurtiçinde ve yurtdışındaki örgütlenmeler desteklenmiş ve İşyeri Temsilciliği ne önem verilmiştir. Bu amaçla işyeri temsilcisi olan işyeri/kurumlarda bilgi güncellemelere, işyeri temsilcisi olmayanlarda ise yeni temsilci seçimine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. İşyeri Temsilcileri ilgili işyeri/kurumda dernek ve üyeler arasında gerekli bilgi aktarımlarını yapmış ve sosyal aktivitelerle beraberlik ruhu perçinlenmiştir. İşyeri temsilcilerinin sayılarının arttırılmasına yönelik planlama çalışmaları yürütülmüş, ayrıca işyeri temsilcilerinin de desteğiyle üye memnuniyetini ve üye sayısını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Dernek bünyesinde yıllardır gerçekleştirilmek istenen Meclis bu dönemde hayata geçirilmiştir. İşyeri Temsilcileri, üyeler ve ODTÜ Öğrenci Topluluk başkanlarının davet edildiği Meclis, öğrencilerimiz ve tecrübeli üyelerimizin sinerjilerini birleştirerek, projeler üretmek üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bu toplantılarda öğrenciler ve üyeler arasında bilgi/fikir alışverişlerinde bulunulmuş, düzenlenebilecek etkinlikler görüşülmüştür. Ayrıca, gerek siyasal gerekse sosyal güncel konularda tartışmalar yapılarak ODTÜ Mezunlar Derneği olarak yapılması gerekenler de gündeme getirilmiştir. ODTÜ mezunlarının kendilerine ait bir e-posta listesi altında iletişim sağlamaları, güncel olaylar hakkında fikir üretmeleri, birbirlerini bilgilendirmeleri ve yönetim süreçlerine katkı sağlamalarını amaçlayan uyelist tartışma listesi hayata geçirilmiştir. Böylece tüm üyelerin özgürce fikirlerini yansıtabildikleri bir platform oluşturulmuştur ÜYELİK ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu nun temel aldığı ilk ve en önemli konu; Derneğin geleceği açısından geniş tabanlı bir üye katılımı nın sağlanması olmuştur. Bu önemli konu üzerinde yoğun mesai harcanarak, yeni üye kazanımı ve üyelerin Dernek teki yönetim süreçlerine katılmaları sağlanmıştır. Çeşitli nedenlerle küsmüş ve bağlantısı kopmuş üyeleri yeniden kazanmak için büyük çaba harcanmıştır. Dernek üye kayıtlarının güncellenmesi ve özellikle ödenti borcu olan üyelere ulaşılarak bu üyelerimizin Dernek çalışmalarına katılmalarını sağlamak yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Güncelleme ve hatırlatma çalışmaları devam etmekte olup, yılsonu itibariyle ödentilerini ödemiş olan üye sayısında daha önceki yılların üstünde bir sayıya ulaşılacağı öngörülmektedir. Felsefe olarak, ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, toplumsal olaylara yön veren ve ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir Mezunlar Derneği yaratma fikri benimsenmiştir. Etkin, katılımcı ve tüm üyelere açık bir yönetim kavramını yerleştirme çabaları doğrultusunda, eski ve yeni üye kazanımı için yapılan çalışmaların dışında, her Perşembe akşamı Yönetim Kurulu ile Üyelerin bir araya gelerek teke tek konuşmalarını sağlayan Üye Akşamı kavramı hayata geçirilmiştir. Şeffaflık anlayışı gereğince her üyemizin, Dernek le ilgili her türlü bilgiye ulaşması, talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin etmek için, her Perşembe akşamı Dernek te üyelerle bir araya gelinmiştir. ÜYELİK VERİLERİ : 4 Haziran 2006 tarihinde üye sayısı : Mayıs 2008 tarihinde üye sayısı : dönemi geri kazanılan üye sayısı : 190 Haziran 2006 Mayıs 2008 döneminde kayıt olan yeni üye sayısı : 622 Katkı payı ödemesini tamamlamış veya ödemekte olan üye sayısı :

6 3. KURUMSAL YÖNETİM Dernek Yönetimi, değişen ülke koşulları ve Dernek çalışanlarının talepleri doğrultusunda, Kurumsallaşmanın, Demokratikleşmenin ve Sosyal hakların varlığının en önemli göstergelerinden birisi olan Sendika hakkını göz önüne alarak, çalışanların sendikalı olma isteklerine olumlu yanıt vermiştir. Bu kapsamda TOLEYİS ile 9 Ocak 2008 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Kurumsal yapıların bir diğer göstergesi olarak da Sendikalaşma ertesinde Dernek bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında Personel Müdürü istihdam edilmiştir. Böylece, insan kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, çalışanların hizmet içi eğitim yoluyla mesleki alanda ilerlemelerinin teşvik edilmesi, çalışanların memnuniyetlerinin ve performanslarının ölçülüp değerlendirilerek gelecek dönemler için personel-maliyet tablo ve bilgilerinin oluşturulması hedeflenmiştir. 4. BİLİŞİM ALTYAPISI Alım-satım hareketliliğinin yüksek düzeyde olduğu lokal işletmemizde denetim ve kontrol mekanizmalarının daha kurumsal bir altyapı ile işler hale getirilebilmesi, karşılaştırmalı muhasebeleştirme işlemlerinin kolaylaştırılması, raporlamada detaylı bilgi ve çeşitliliğin sağlanması; kısacası stoktan satışa giden tüm zincirin kişi bağımlılığından kurtarılarak denetimi daha kolaylaştıran Restoran Otomasyon Sisteminin kurulması tamamlanmıştır. Sistem ile ilgili, kasa-muhasebe personeline ve garsonlara teorik ve uygulamalı eğitim; bilişim personelimize de sistem ile ilgili eğitim verilmiştir. Yönetim ve kontrol amaçlı denetim için çeşitli raporlamaların alınabileceği bu sistem sayesinde kontrol mekanizmaları daha güvenilir bir hale gelmiştir. Öğrencilerin elektronik ortamdan burs başvurusu yapmalarını sağlayan sistem kurulmuş ve bursiyer öğrencilerin bilgilerini biçimli ve düzenli tutan bir veritabanı oluşturulmuştur. Bir süredir kullanıma kapalı olan KİM sayfasıyla ilgili teknik sorunlar programın yenilenmesi ile giderilerek tekrar kullanıma açılmıştır. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla monitörleri yenilenmiş ve gerek bilgisayar kasalarında gerekse sunucularda yenilemeler ve bakımlar yapılmıştır. 5. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR Dernek faaliyetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi ve üyelere tam ve etkin bir hizmet sunulmasının ilk ve en önemli koşulu kuşkusuz Dernek aidat ve etkinlik gelirlerinin dışında bağışçılar kanalıyla yeni kaynaklar yaratılmasıdır. Bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği Yönetimi çalışmakta olduğu Bankalardan, Derneğe katkıda bulunmalarını istemiş, yapılan görüşmeler sonucunda Garanti Bankası YTL tutarında bir destek vermiştir. Söz konusu bu tutar Ana restoran tadilatı, halı, koltuk ve masaların tadilatı için kullanılmıştır. Tenis Kortları yapılması öngörülen projeler arasında önemli bir yer tutmakta olup, Kolin İnşaat A.Ş. tarafından YTL tutarındaki kort zemin altyapısı yaptırılmıştır. Süsleme ve organizasyon firması ile sözleşme yapılarak firmadan YTL tutarında bağış alınmıştır. Derneğin eskiyen servis aracı yenilenmiş, teras kısmı kapatılarak lobi bar haline getirilmiş, havuz arkasında atıl durumda bulunan alanda Vişne Bahçesi ismi ile yeni bir düğün- etkinlik alanı ve piknik alanları oluşturulmuş, havuz su sistemi yenilenmiş, bakımı yapılmış, kır büfesi oturma alanı, alt ve üst kat restoran alanları yenilenmiş, engelli asansörü yapılarak engelli üyelerimizin havuzu kullanmaları sağlanmıştır. Bülten reklamlarının arttırılması için çalışmalar yapılmış olup, bu konuda çalışan eleman tarafından alınan reklam gelirleri ile Bülten baskı ücretinin başa baş noktaya getirilmesi hedeflenmiştir. Üye aidatlarının Derneğin en önemli geliri olduğu yadsınamaz. Üye aidat gelirleri Derneğin toplam gelirinin her yıl yaklaşık % 85 ini oluşturmaktadır. 5

7 6. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 6.1. BASINDA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ Sosyal Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri, ülkemiz sorunlarını değerlendirme, çözüm arayışları üzerine yapılan söyleşi, panel ve çim amfi konserleri ile derneğimiz basının dikkatini çekmiştir. Sosyal Duyarlılık Projeleri kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili başlıklar ve haber özetleri: 28 Temmuz Yılda 3,5 Milyon dolar Burs - Sn. Rektörümüz Ural Akbulut ile yapılan söyleşide, Derneğimizin ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimini sürdürmekte zorlanan öğrencilere desteğinden bahsediliyor. 25 Ağustos Lösemili çocuklar Yaza veda etkinliği kapsamında ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin tarafından ODTÜ Vişnelik Tesisleri havuzunda ağırlandı. 7 Eylül ODTÜ Mezunları Derneği nden burs alan ODTÜ Kimya Bölümü öğrencisi Şengün Yalgın, Vişnelik te kendisine verilen masada yaptığı takıları satarak harçlığını çıkarıyor. 18 Ekim ODTÜ Ormanı için seferberlik -ODTÜ ormanını saran ökse otuna karşı yapılan bilinçlendirici çalışmalarına Derneğimizin desteğinden bahsediliyor. 15 Aralık ODTÜ lülerden örnek davranış, ODTÜ Rektörlüğü ve ODTÜ Mezunları Derneği nin desteklediği projede, ilköğretim ve lise çağındaki öğrenciler eğitiliyor. Öğrenciler üniversite personelinin çocuklarına ücretsiz ders veriyor Temmuz Sezen şarkılarıyla okul yapımına destek-mezunlar Derneğinin desteğini alan 100 YTL ye Okul Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen konser geliri ODTÜ Mezunları İlköğretim Okulu nun yapımına aktarılacak. 28 Eylül Ekim ODTÜ de Sezen Aksu şarkıları konseri-2-grup Şinanay 100 YTL ye Okul Kampanyası na destek amacıyla yeniden sahneye çıkacak, Başkente 25 km uzakta Çoğlu Köyü için söyleyecek Ocak YTL ye okul projesi başlatıldı. 25 Nisan %100 Destek Kampanyası kapsamında 3 hayırsever vatandaş ile protokol imzalandı. 24 Temmuz 2007-Engelliler için havuz asansörü- ODTÜ Vişnelik Tesisi ndeki yüzme havuzundan engellilerin de yararlanması için özel bir asansör yapıldı. 22 Ocak ODTÜ 100 YTL ye okul yaptırıyor. ODTÜ lülerin Okula 100 Verin kampanyası hızla büyüdü. Leman Sam çocukların okuması için söyleyecek. 21 Nisan 2008-ODTÜ lü mezunlardan 100 YTL ye okul projesi duyurusu 24 Nisan Çocuklar çok mutlu olacak- Sokak çocuklarına ayakkabı ve okullara kırtasiye malzemesi-kıyafet yardımı kampanyası hakkında. Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili başlıklar ve haber özetleri: 29 Haziran İsmail Hakkı Tonguç ün ölümünün 46. yılında Köy Enstitülerinin Düşünsel Temelleri konulu panele İ. Ethem Başaran, Dr. Engin Tonguç ve İlhan Alkan konuşmacı olarak katılacak. 30 Haziran İşte Bilişimciler ; ODTÜ Mezunları Derneği, İnternet Teknolojileri Derneği ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından Bilgi Toplumu Stratejisi paneli gerçekleştirildi Eylül Barış Gecesi Konseri ; Vira Cemal ve Grup Vira ile, efsane grup Moğolların sahne aldığı ODTÜ MD ile Küresel Barış ve Adalet Komisyonu nun birlikte düzenlediği konserde, KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Bölge Temsilciliği, TMMOB, 68 liler ve 78 liler Derneği gibi demokratik kitle örgütlerinin desteklediği Barış Gecesi nde Ankaralılar Barış için bir araya geldiler. 5 Ekim Büyük Ortadoğu Projesi ve Ortadoğu daki Son Gelişmeler konulu panelin konuşmacıları: Prof Dr. Mümtaz Soysal ve Dr. Onur Öymen. 8 Ekim Başkentimi geri istiyorum söyleşisinde, Behruz Çinici ve Cengiz Oğuz Gümrükçü nün görselliği eşliğinde geçmişten günümüze Ankara anlatılacak. 14 Ekim Aileler için zararlı maddeler ve gençlik-1 konulu panele davet. 1 Aralık Cumhurbaşkanlığı Sürecinde Türkiye konulu panelin konuşmacısı Mustafa Balbay 15 Aralık Küresel Sermaye, Yerel Bankacılık ve Yabancılaşma konulu panelin konuşmacıları Seçkin Gültan, Dr. Ergin Yıldızoğlu, Prof. Oktar Türel ve Hakan Özyıldız. 20 Aralık Toplumsal baskı şart ; ODTÜ, TED ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının dernekleri Yeni cumhurbaşkanını yeni meclis seçmeli mesajı verdi. 21 Aralık ODTÜ lülerin gecesinde 2006 değerlendirildi - ODTÜ Mezunları Derneği, Türkiye nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarını, düzenlediği yılsonu kokteyli ile bir araya getirdi. Yaklaşık 50 demokratik kitle, sivil toplum örgütü ile sendika temsilcilerinin katıldığı kokteyle toplumsal uzlaşma mesajı verildi. 7-8 Ocak liler eylemi anlattı-1969 da ABD Büyükelçisi Komer in arabasının yakılması ODTÜ Mezunlar Derneği nde gerçekleştirilen bir etkinlikle anlatıldı Ocak Siyasette Yeni Açılımlar söyleşinin konukları CHP Ankara Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Tomanbay ve Sosyal Demokrasi Derneği Başkanı Erol Tuncer. 6

8 29 Ocak Siyaset ve mafya masaya yatırıldı-panelin konuşmacısı Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar. 24 Şubat Gümrük Birliği bağlamında Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ve çıkış yolu söyleşinin konuşmacısı Talat Saral Mart Siyaset ve Tarikat konulu panelin konuşmacıları; Saygı Öztürk, Ergün Poyraz Mart Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Yasal ve Hukuksal Boyutu panelin konuşmacısı Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Mart Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Toplumsal Uzlaşı Kurultayı na 100 e yakın sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. 29 Mart Demirel e yanıt - ODTÜ Mezunlar Derneği çatısı altında Cumhurbaşkanlığı Seçimi Proje Grubu oluşturulmuştur. 31 Mart adresine çağrı Nisan 2007-Mogan ve Eymir de kirlilik sorunu başlıklı panel düzenlendi. 18 Nisan-28 Mayıs-31 Mayıs Haziran Ankara da ODTÜ Mezunları Derneği nin Cumhurbaşkanlığında Toplumsal Uzlaşma Kampanyası başlatacağını biliyor musunuz? 24 Haziran ODTÜ lülerden terör tepkisi- ODTÜ mezunlarının oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişilik grup Anıtkabir de irtica ve teröre karşı duracaklarına ant içti Temmuz Adaylar ODTÜ de buluşuyor-odtü Mezunları Derneği 22 Temmuz seçimlerinde aday olan mezunlarını bir araya getirecek. 7 Temmuz Teröre karşı tek vücut, yer yürek, tek akıl-teröre Karşı Birlik Mitingi ne ODTÜ Mezunları Derneği nin de bulunduğu 36 kuruluş katılıyor. 10 Temmuz 2007-ODTÜ Mezunları senato istiyor-odtü Mezunları Derneği Sivil Toplum Komitesi, siyasi partiler ve seçim yasalarında yapılması gerekli değişiklikler konusunda bir rapor hazırladı Kasım Ankara nın su sorunu ODTÜ de ele alınacak- ODTÜ Mezunları Derneği Kent Yönetimi ve Çevre Komisyon tarafından düzenlenen panelin konuşmacıları Levent Tosun, Prof Dr. Celal Gökçay, Mümtaz Turfan, Hacı Baydar. 30 Kasım yıl tartışılacak- Ankara nın 13 yıllık yerel yönetim anlayışı ODTÜ Mezunları Derneği ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen Ankara Belediyesi nin 13 yılı adlı panelde tartışılıyor. 12 Aralık Güneş projeleri- Küresel ısınmaya karşı ne yapılabilir- ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu nun düzenlediği Türkiye nin Güneş Projeleri söyleşisinin konuşmacıları Mustafa Tuygun, Doç. Çetin Göksu 22 Aralık 2007-Başkent neden Ankara oldu- ODTÜ Mezunları Derneği 27 Aralık Atatürk ün Ankara ya Gelişi konulu düzenlediği panelde Ankara, İnönü ve Atatürk, Atatürk ü Ankara da 21. Yüzyıla Taşımak konuları ele alınacak. Ocak Dernekler arası dayanışma sürüyor- Toplumsal Güç Birliği Platformu geleneksel yıl sonu kokteyli ile bir araya geldi. 5 Ocak liler Komer olayı dışarıdan nasıl algılanıyor toplantısı ODTÜ Mezunları Derneği nde gerçekleşecek. 26 Şubat de Dünyanın Enerji Görünümü Paneli 1 - Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol un Dünya Enerji Görünümü Raporu 2007 yi tanıtarak verdiği enerji brifingi ilgi ile izlendi. 28 Şubat Sosyal Hukuk Devleti ne Siyasi Bakış konulu söyleşinin konuşmacısı DSP Genel Başkanı Zeki Sezer. 17 Mart Hükümet ile belediyeler arasında rant ittifakı var.- ODTÜ Mezunları Derneği nin düzenlediği Ankara da belediye uygulamaları ve kent yaşamı konulu panelin konuşmacıları CHP Ankara Milletvekilleri Yılmaz Ateş, Nesrin Baytok ve TMMOB eski Başkanı Bülent Tanık. 11 Nisan ODTÜ Mezunları Derneği nin düzenlediği Seçim Yasası ve Temsilde Adalet konulu söyleşinin konuğu Prof Dr. Süheyl Batum Nisan Başörtüsünden Türbana- ODTÜ-THBT (Başörtüsünün Tarihsel ve Geleneksel Öyküsünden Günümüze paneli konuşmacıları Dr Attila Erden, Mine Erbek, Prof. Tr. Seçil Karal Akgün Nisan ODTÜ de petrol yasası paneli- ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından düzenlenen Yeni Petrol Yasası konulu panelin konuşmacıları Murat Yazıcı, Özer Altan, Uğur Gönülalan. Çim amfi ve diğer etkinlikler ile ilgili başlıklar ve haber özetleri: 22 Eylül Efsane ODTÜ de li yıllarda fırtına gibi esen Alphaville topluluğu Vişnelikte. 9 Kasım Mühendislik Uygulamalarında ARGE söyleşisi 23 Kasım 2006-Ensemble Galatia, ortaçağ müzikleri 28 Kasım Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu kuruluşunun 40. yılında bir araya geldi. 28 Nisan Tolga Çandar dan Ege türküleri 7

9 29 Mayıs Kiralık Oyun 8 Haziran da sahnede-ferhan Şensoy un yazıp yönettiği oyun ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çim Amfi de 1 Haziran Minik serçe ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çim Amfi de Haziran Duman, tezkere alıyor-askerlik sonrası ilk Ankara konseri Vişnelik Çim Amfi de. Unutulmaz konseri kişi izledi Haziran Yayılalım Çimlerde, çeşitli biçimlerde- Radyo ODTÜ Açıkhava konserleri başlıyor. Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici Çim Amfi de 22 Haziran Hacı Ömer Tarman da mezuniyet heyecanı-diploma törenleri Vişnelik te gerçekleşti Eylül ODTÜ Vişnelik, rockçıları bekliyor- 10. Rock Station Open Air festivali Vişnelik te. Avrupa dan sonra ilk kez Türkiye de. 21 rock grubu sahne aldı Ağustos-4-5 Eylül MFÖ Gençlerle Yine Buluşuyor-MFÖ Vişnelik te konser verecek. MFÖ 3 saat söyledi kişi izledi. 14 Eylül Vişnelik Bahçesi ni flamenkoyla açtılar. 22 Ekim Üniversiteli gençler yeni eğitim öğretim dönemine doyasıya eğlendikleri bir partiyle stres atarak girdi. 3 Kasım Vişnelik Spor Merkezi-ODTÜ nün tesisi herkese açık 9-28 Kasım Unutulmaz Cheers gecesi- ODTÜ İşletme Topluluğu geleneksel partisi Vişnelik te. 11 Nisan-11 Mayıs-3 Kasım ODTÜ lüler Cumhuriyet Bayramı nda Antalya da.büyük ODTÜ Buluşması ODTÜ lülerden güç birliği toplantısı 17 Nisan Bilişimde kariyer fırsatları paneli ODTÜ Mezunlar Derneği nde yapıldı. 27 Haziran 2007-Gürleyik Şelalesi doğa yürüyüşü-odtü Mezunları Derneği nce her zaman alışılan yürüyüşlerden biraz farklı bir hafta sonu aktivitesi hazırlandı. 30 Haziran Köy gezisi için herkese davet var-odtü Mezunları Derneği Kastamonu-Daday- Çömlekçiler Köyü ne gezi düzenledi. 27 Mart ODTÜ Vişnelik-Düğün alanı duyurusu 16 Nisan ODTÜ Edebiyat Kulübü birinci yaşını kutladı- ODTÜ Mezunları Derneği çatısı altında kitap dostlarının bir araya geleceği bir Edebiyat Kulübü var sloganıyla 100 üyeyi aşan bir topluluk haline geldikleri açıklandı. Yönetim Kurulu ndan haberler-basın duyuruları: 24 Temmuz ODTÜ de nöbet değişimi ;ODTÜMD Yönetim Kurulu na Himmet Şahin seçildi. YK üyelerine şöyle seslendi: Sivil toplum örgütleriyle daha çok temasta bulunmak, kamuoyu ile ortak hareket etmek ve ODTÜ vizyonu ile çağdaş öncülük bilincimizi yoğun biçimde kullanmak istiyoruz. 4 Ağustos 2006 ODTÜ nün efsane hocası kansere yenildi ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı nın Muhan Soysal la ilgili açıklaması 1 Eylül 2006 Barış gecesi- (Moğollar konseri ) ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in dernek adına Hemen Barış talebi 20 Ekim Guardian dan Fransa meclisinin kararına tepki gösteren bildirimiz yayınlandı. 9 Kasım 2006 Bülent Ecevit in ölümü üzerine mesajımız. 20 Aralık Yeni Cumhurbaşkanını yeni meclis seçmeli. Dernek adına ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in Cumhuriyet gazetesinde çıkan basın açıklaması. 23 Aralık 2006 STK larla Yıl sonu kokteylinde ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in Dernek adına toplumsal duyarlılık konusunda STK ların birlikteliğini vurgulayan açıklaması. Cumhuriyet. 22 Şubat-2-4 Mart Cumhurbaşkanlığı için ortak bildiri sunma çağrısı Demirel in açıklamasına karşı ODTÜMD Başkanımız Himmet Şahin in Dernek adına karşı tepki açıklaması Tüm gazeteler. 13 Nisan Cumhuriyet ve Demokrasi Güçlerine Çağrı Nisan Malatya daki yayınevi saldırısına Konsey Çağrısı. 25 Nisan-2 Mayıs 2007-Toplumsal Uzlaşma ile ilgili Himmet Şahin in Dernek adına basın açıklaması. 8 Mayıs Laik bir ülke için yapılacak söyleşi ile ilgili olarak Himmet Şahin in Dernek adına basın açıklaması. 2 Mayıs 2007 Cumhurbaşkanlığı Şeyh-ül İslamlık Makamı Olmamalı ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in Dernek adına Hürriyette çıkan demeci. 31 Mayıs 2007 Tarikatçı vekil istemiyoruz Cumhuriyet gazetesinde ODTÜMD nin talepleri Haziran ODTÜ 90 bin mezuna koşuyor - Mezunlar gününde Himmet Şahin Dernek adına ODTÜ lüler, demokrasi için bedeller ödeyen bir üniversitenin öğrencileridir. Laik, sosyal ve hukuk devletini, Cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz mesajı verdi. 8 Temmuz 2007 ODTÜ lü Milletvekili aday adayları buluştu 2 Kasım Prof. Dr. Erdal İnönü için başsağlığı mesajı. 8

10 6.2. Bir Dayanışma Örgütü olarak ODTÜ Mezunları Derneği ODTÜ Mezunları Derneğinin en önemli projelerinden birisi olan Konsey İş Merkezi (KIM Sitesi) konseptine ek olarak, ODTÜ dayanışmasına katkıda bulunacak pek çok projeye imza atılmıştır. Bunlardan Ağrı İlköğretim çocuklarına gönderilen kitap-bilgisayar ve diğer yardım malzemeleri, Sokak Çocukları Derneğine gönderilen ayakkabı yardımı, İlkyar, Otizm platformu, Serçev gibi çeşitli kuruluşların Dernek etkinliklerine davet edilmesi ile toplumsal katılımcılık ve paylaşımcılık ruhu yaratılmıştır. Lösev li çocuklar Dernek te ağırlanarak, onlara kitaplar hediye edimesi, havuz ve yemek eşliğinde eğlenceli zaman geçirmeleri, ODTÜ Çocuk Aklı Topluluğu ile Ankara nın yoksul semtlerindeki çocukların, Ankara müzelerini rehberler eşliğinde gün boyu gezmeleri, çeşitli etkinliklerle keyifli ve eğlenceli anlar yaşamaları sağlanmıştır. Bunun dışında Toplum Gönüllüleri ve ODTÜ Mezunları Derneği Eğitim Gönüllüleri kanalıyla eğitimine destek verilen çocuk sayısı yaklaşık 200 kişi civarındadır. Topluma olan sorumluluğumuzun yerine getirilmesi hedefine uygun olarak, öğrenci gruplarının yoğun katılımı ile çok sayıda alt grupta çalışmaların yürütüldüğü Toplumsal Duyarlılık Çalışma Grubunda başarılı projeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca en önemli sosyal yardımlaşma projesi olarak hayata geçen 100 YTL ye Okul kampanyası sonucunda toplanan yardımlarla okul inşasına başlamak konusunda çok önemli bir noktaya gelinmiş, Dernek talebi üzerine Okul yeri Valilikçe belirlenmiş ve Dernek ile Valilik arasında imzalanan sözleşme ile okulun gerçekleştirilmesinde çok büyük bir adım atılmıştır. Ayrıca sağlık konusunda önemli bir çalışma yapılarak Bayındır Hastanesi ile yapılan anlaşma gereği üyelere son derece cüz-i bir ücret karşılığında check-up yaptırma ve TTB fiyatlarından tedavi olanağı yaratılmıştır Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ODTÜ Mezunları Derneği ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, toplumsal olaylara yön veren ve ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir ODTÜ Mezunları Derneği yaratabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle Derneğin gündeminin ve sorunlarının ülkenin gündeminden bağımsız olamayacağı gerçeğinden hareketle, bu sorunların giderilmesinde ODTÜ Mezunları Dernekleri olarak, neler yapabiliriz konusunda çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca gündemde yer alan konuları uzmanların ağzından mezunlara iletme konusunda ciddi çalışmalar ortaya konmuş, ülkenin temel sorunları ile ilgili çalışma grupları kurulmuş, bu grupların aktif ve geniş katılımlı bir şekilde çalışmaları sağlanmıştır. Söz konusu çalışma gruplarının ve Yönetim kurulunun toplumsal sorunlar konusundaki duyarlı davranışları ve bu konular hakkında üyeleri bilgilendirme isteği doğrultusunda pek çok panel ve söyleşi yapılmış, diğer üyelerimize bu çalışma gruplarından bilgi akışının olması sağlanmıştır. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin katılımının amaçlandığı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Derneğimizin başlattığı toplumsal uzlaşma kampanyası kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştır. Cumhurbaşkanlığı sürecinde kurulan CB2007 proje grubu Cumhurbaşkanının Toplumsal Uzlaşma ile seçilmesinde katkı yapmayı amaçlamış, Toplumsal Güçbirliği grubu ise Siyasi Partiler Seçim Yasası çalışmaları ile mevcut yasanın demokratik bir duruma getirilmesi için çalışmıştır. Ülkedeki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla başlatılan etkileşim hızlanarak devam etmiş ve Derneğimize diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde Cumhuriyet ilke ve kazanımları ışığında, yurtseverlik ve demokratlık ilkeleri çerçevesinde, ülke ve insanlık yararına düşünce üretip görüş geliştirmekle kalmayıp, bunları layıkıyla ve gereğince duyuran, ses getiren güçlü ve önder bir sivil toplum kuruluşu kimliği kazandırmak öncelikli olarak ele alınmıştır. Toplumsal konulara ilişkin çeşitli panel, söyleşi, konser, miting ve basın açıklamalarıyla, sivil toplumda ODTÜ Mezunları Derneği nin önemli bir ses olduğu topluma duyurulmuştur. Bunun yanı sıra geçen yıl İncek te yanan 50 hektarlık ODTÜ ormanının yerine yeni ağaç dikme kampanyası başlatılmış ve açılan hesapta üyelerimizin katkılarıyla YTL tutarında para birikmiştir. ODTÜ Mezunları Derneği nin bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevleri Dernek tüzüğü doğrultusunda büyük bir titizlikle yerine getirirken diğer sivil toplum örgütleri ile bağlarını güçlendirmiş, ortak yapılan bazı etkinlikler, kokteyller, paneller ve konserlerle EMO, 68 liler Dayanışma Derneği, 78 liler Federasyonu Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı gibi çok sayıda kuruluşlarla çalışmalar yapılmıştır. Bilim ve ortak aklın üstünlüğüne inanmış; çağdaş, özgürlükçü, demokrat, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin savunucusu olan ODTU Mezunlarının, sorunların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunması ve güçlü bir Sivil Toplum Örgütü olarak toplum önünde yer alması kaçınılmazdır. 9

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Dernekten 2 4 1 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ TEMMUZ-AĞISTOS 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85)

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

MAYIS 2008 NĐSAN 2009 ÇALIŞMA RAPORU

MAYIS 2008 NĐSAN 2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞĐ GENEL MERKEZĐ 14. GENEL KURULU MAYIS 2008 NĐSAN 2009 ÇALIŞMA RAPORU 3 MAYIS 2009 Đstanbul ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞĐ GENEL MERKEZĐNĐN MAYIS 2008 NĐSAN 2009 ÇALIŞMA

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor 206 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız

2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız 2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ocak ayında Türkiye nin Kıbrıs davası

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 191 aralık 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Aralık 2009

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009 Çanakkale Kent Konseyi Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Çanakkale Kent Konseyi / Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İsmi

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 15 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 23 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. sayıca daha fazla olacak olan üniversiteler arasında kalıcı olarak ilk 10 da yer almak da hedeflerimizdendir.

İÇİNDEKİLER. sayıca daha fazla olacak olan üniversiteler arasında kalıcı olarak ilk 10 da yer almak da hedeflerimizdendir. Çankaya Üniversitesi 20062007 akademik yılı mezunlarını Ülkemizin önemli vakıf üniversitelerinden biri olan Çankaya Üniversitesi, evrensel ve bilimsel eğitimöğretimle, insan ve vermenin gururunu yaşıyor.

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

soroptimist dünyası Hazırlık ve Baskı:

soroptimist dünyası Hazırlık ve Baskı: OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 01 Değerli Soroptimistler, soroptimist dünyası Hazırlık ve Baskı: Sayı: Ocak 2011 Baskı Tarihi:??????? Yayın Türü: Dergi Yaygın Süreli Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Yönetim

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 DUYURULAR İMZA KAMPANYASI TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU NEŞET ERTAŞ I ANMA KONSERİ 19 Şubat 2013 20:00

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı