Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý"

Transkript

1 Ret - Vit 2002; 10 : Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý Mehmet ÇITIRIK 1, Coþar BATMAN 2, Orhan ZÝLELÝOÐLU 2 ÖZET: Günümüzde refraktif cerrahinin popülaritesinin artmasý sonucu birçok yöntem uygulanýr hale gelmiþtir. Bu yöntemlerde týbbi gereklilik ve görsel rehabilitasyonun yaný sýra, iþlemin güvenilirliði ve rastlanabilecek komplikasyonlarýn az olmasý ön planda tutulmalýdýr. Biz son zamanlarda yüksek miyopili hastalara uygulanmakta olan þeffaf lens ekstraksiyonunun sonuç ve komplikasyonlarýný irdelemeyi uygun gördük. Anahtar kelimeler: Yüksek miyopi, Þeffaf lens ekstraksiyonu, Retina dekolmaný APPLICATIONS OF CLEAR LENS EXTRACTION FOR THE CORRECTION OF REFRACTIVE ERROR IN HIGH MYOPIC PATIENTS SUMMARY: Since refractive surgery has become very popular in the last decade, many techniques have been performed. These techniques require a higher degree of safety and lower amount of complications besides medical necessity and good visional rehabilitation. We pointed the results and complications of clear lens extraction, which has been suggested for the treatment of high myopia recently. Ret - Vit 2002; 10 : Key words: High myopia, Clear lens extraction, Retinal detachment Yüksek miyopi globun aksiyel uzamasý ile karakterizedir. Oftalmoskopide baþlangýçta arka kutupta koryoretinal atrofi alanlarý görülür. Klinik durum ilerledikçe retina pigment epiteli ve koriyokapillaristeki atrofi daha büyük koroidal damarlarýn görünmesine imkan verir ve neticede beyaz renkli sklera dokusu bile görünür hale gelir. Meydana gelen çekintiler bruch membranýnda ince çatlaklar oluþumuna yol açar. Bu lezyonlar ileride hemoraji geliþimine yol açabilecek þekilde; defektler arasýndan koroidal damarlarýn yürümesine ve fuchs spotlarý formunda sekonder pigmenter 1. Asistan doktor- SSK Ankara Göz Hastanesi 2. Uzman doktor- SSK Ankara Göz Hastanesi

2 258 Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý proliferasyona imkan vermektedir. Yüksek miyopili gözlerde globun volümü %50 oranýnda artar1 ve meydana gelen posterior stafilom globun simetrisini deðiþtirir. Bunun sonucu olarak deðiþik oranlarda traksiyon, gerginlik ve retina dejenerasyonu ortaya çýkar. Yüksek miyopili hastalarda vitreus genelde total yada parsiyel dekole ve sineretiktir. Ayrýca yüksek oranda posterior stafilom, açýk açýlý glokom, lattice dejenerasyonu, retinal ve koroidal atrofi, retinal delik ve yýrtýklar, maküler hemorajiler, maküler skar ve maküler hole rastlanýr. Bu sayýlan ciddi problemlerden dolayý bu hastalýða malign miyopi yada progressif miyopi denmektedir. REFRAKTÝF CERRAHÝ YÖNTEMLERÝ: Refraktif cerrahi son 10 yýlda çok popüler olmuþ ve aksiyel miyopinin tedavisinde þeffaf lens ekstraksiyonu düþünülebilir seçenek haline gelmiþtir2. Refraktif cerrahide uygulanabilecek seçenekler tablo 1 de gösterilmiþtir. REFRAKTÝF AMAÇLI ÞEFFAF LENS EKSTRAKSÝYONU: Miyopik refraksiyonu tedavi için lens ekstraksiyonu yapmak ilk kez 1890 yýlýnda Fukala tarafýndan Avrupa'da tatbik edilmiþtir3. Þeffaf lens ekstraksiyonu teknik olarak kolaydýr ve düþük pozitif diyoptrili veya negatif diyoptrili intraoküler lens implantasyonu ile TABLO 1:Refraktif cerrahide uygulanan teknikler; 1-Ýnsizyonel teknikler: A- Keratotomi.Radial.Astigmatik.Gevþetici B- Kesi bölgesi revizyonu (katarakt operasyonunda) 2- Eksizyonel teknikler: A-Cerrahi.Yama rezeksiyonu,transplant. Miyopide lens ekstraksiyonu B-Excimer lazer C-Keratomileusis 4- Kollajen büzüþtürme teknikleri.termal:radyotermokeratoplasti.fiziksel:intrastromal ring.skleral büzülme:cerrahi,koter 5- Ýntrastromal implantlar: A-Keratofaki. Kornea. Hidrojel B-Yüksek refraktif indeksli materyaller. Polisülfan. Polikarbonat. Diðerleri C-Miyopi. Hidrojel 3- Lameller teknikler:.epikeratoplasti 6- Sütür teknikleri.kesi bölgesi revizyonu.gevþetici-sýkýlaþtýrýcý teknikler.seçici sütür alýnmasý

3 Ret - Vit 2002; 10 : efektif bir hale gelebilir4. Miyopiyi düzeltmek için kullanýlan merceðin pupiller düzlemden uzaklaþmasý nispetinde retinadaki hayalin küçüleceði bilinmektedir. Bir de yüksek dioptrik deðere sahip miyopik camlarýn yüksek frekanslarda kontrast duyarlýlýðýnda azalmaya neden olduðu önemli bir konudur5. Þeffaf lens ekstraksiyonu uygulamasý: hastayý kalýn ve çirkin gözlüklerden kurtarma, gözlüklerin sebep olduðu görme alaný kýsýtlamasýný ortadan kaldýrma ve retinadaki hayalin büyümesine sebep olduðu için daha kaliteli görmeyi temin etmektedir. Fakat þeffaf lens ekstraksiyonu invaziv bir prosedürdür ve ciddi görme kaybýna da neden olabilir. Bu iþlemde primer risk; artmýþ olan retina dekolmaný potansiyelidir6. Hem þeffaf lens ekstraksiyonu hem de Neodmiyum YAG lazer kapsülotomi miyopik hastalarda arka vitre dekolmaný riskini arttýrýr ve buna baðlý retinal dejenerasyon ve retina dekolmanýna predispozisyon artmaktadýr. Rickmann7 ve ark. yaptýðý çalýþmada Nd-YAG lazer sonrasý 1 yýl içinde RD görülme oraný %3.6 olarak rapor edilmiþtir. Ayrýca þeffaf lens ekstraksiyonu sonrasý sekonder glokom, kistoid maküler ödem ve endoftalmi gibi komplikasyonlar cerrahi prosedürün sonucu olarak karþýmýza çýkabilmektedir. Çok sayýda epidemiolojik çalýþma aksiyel miyopinin vitroretinal dejenerasyon ve retina dekolmanýna neden olduðunu ortaya koymuþtur. Retinal çatlaklara genel popülasyonda %6 oranýnda rastlanýrken asemptomatik miyopik gözlerde bu oran ikiye katlanýr (yaklaþýk %11)1. Miyopi arttýkça retinal çatlak prevelansý ve çatlaðýn tipi önemli oranda artar. Miyopik gözlerde miyopik olmayanlara oranla atrofik delikler iki kat, traksiyonel yýrtýklar beþ kat daha sýk görünür8. Bu yüzden fakik miyoplarda retina dekolmaný oraný 100 kat fazladýr9. Retina dekolmaný (RD) fakik popülasyonda ortalama olarak %0.005 ile %0.05 arasýnda görülür10. Katarakt cerrahisi sonrasý RD oraný 100 kat artar11. Bütün dekolmanlarýn yaklaþýk %35 i afaklarda olur12. Yüksek miyopisi olmayan hastalara yapýlan katarakt cerrahisi sonrasý ortaya çýkan RD oraný ile ilgili yapýlan birkaç çalýþmanýn sonuçlarý Tablo 2 de gösterilmiþtir. Katarakt cerrahisi sonrasý RD sebeplerinden biri vitreus ve retinadaki deðiþikliðe baðlanmýþtýr. Cerrahi sonrasý arka vitreus dekolmaný (AVD) prevelansý önemli oranda artmaktadýr13. Ýntrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (ÝKKE) sonrasý ön vitreusta dramatik deðiþiklikler olur. Çünkü patellar fossa düzeyinde vitreus lens desteðinden mahrum kalýr. Sagittal yarýçapta vitreus kavitesinin artýþý sonucu vitreus ön kamaraya geçer ve vitreus tabanýnda yada diðer vitroretinal yapýþýklýk bölgelerinde önemli traksiyonlar oluþur. Böylece retinal yýrtýk ve RD insidansý artmýþ olur. ÝKKE de cerrahi sonrasý ön hyaloid membranýn ilk altý ay içinde yýrtýlma insidansý %76 dýr14. Böylece cerrahi yara bölgesine vitreus inkarserasyonu, inflamasyon ve kistoid maküler ödem prevelansý da artmýþ olur. Ön hyaloid membranýn yýrtýlmasý arka vitre dekolmanýna da zemin hazýrlar. Katarakt cerrahisi özellikle ÝKKE sonrasý gözün sakkadik hareketleriyle vitreusun hareketliliði artar. Arka kapsül intakt ise bu hareketin vitroretinal traksiyona yaptýðý travma daha az olur. Vitreus içindeki hyalürinik asidin þok absorbsiyon yapma özelliði vardýr. Österline15 yaptýðý çalýþmada Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) sonrasý ÝKKE ye göre hyalürinik asidin daha az deðiþtiðini tespit

4 260 Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý etmiþtir. Jaffe ve arkadaþlarý2 yüksek miyopisi olan hastalara intraoküler lens (ÝOL) koymadan ÝKKE ve EKKE yapmýþ, 122 ÝKKE de 7 retina dekolmaný (%5.74), arka kapsül intakt olan 151 EKKE de 1 retina dekolmaný (%0.66) tespit etmiþlerdir. 12 EKKE hastasýnda sekonder katarakt nedeniyle irrigasyon-aspirasyon ve arka kapsül polishingi yapýlmýþ ve hastalarýn hiçbirisinde retina dekolmanýnýn geliþmediði rapor edilmiþtir. Fakat EKKE sonrasý neodmiyum YAG (Nd- YAG) lazer ile ve arka kapsülü açýlan olgularda retina dekolmaný riski ÝKKE düzeyine ulaþmaktadýr. Fakoemülsifikasyon ile katarakt ekstraksiyonu cerrahisinde retina dekolmaný riskinin %1.17 olduðu Javitt(16) ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada rapor edilmiþtir (Tablo 2). Katarakt ameliyatýnda RD geliþimi için risk faktörleri: diðer gözde RD öyküsü olmasý, vitreus kaybý, periferik retina dejenerasyonu ve aksiyel miyopidir. Þeffaf lens ekstraksiyonunun etkinliði ve komplikasyonlarý ile ilgili yapýlan birçok çalýþma söz konusudur. Biz bu konuda son yýllarda yapýlan çalýþmalarý incelemeyi uygun gördük. Çünkü son yýllarda fakoemülsifikasyonla lens ekstraksiyonunun yaygýnlýðýnýn artmasý, intraoküler lens (ÝOL) implantasyonu oranýnýn fazlalaþmasý ve profilaktik retinal lazer fotokoagülasyonunun daha sýk yapýlmasý bu cerrahinin etkinlik ve sonuçlarýný etkilemektedir. Colin ve ark.17 preoperatif miyopik deðeri - 12 diyoptrinin (Dpt) üstünde olan, en iyi düzeltilmiþ görme keskinliði 20/100 ve üstü olan ve kontakt lens intoleransý mevcut olan 52 vakayý çalýþmaya almýþlar ve daha önce retina dekolmaný, glokom ve ön segment cerrahisi geçirme öyküsü olan hastalarý çalýþma dýþý býrakmýþlardýr. Ondokuz göze fokal ve 12 göze çevresel argon lazer fotokoagülasyonu uygulanmýþ, 21 göze hiçbir tedavi yapýlmamýþ, tüm hastalara fakoemülsifikasyonla lens ekstraksiyonu yapýldýktan sonra optik çapý 6.5 mm olan polimetil metakrilat (PMMA) ÝOL konulmuþtur. Hastalarýn 1 yýl süre boyunca olan takip sürelerinde 4 hastaya Nd-YAG lazer kapsulotomi yapýlmýþ olmasýna raðmen, 1 yýllýk süre sonunda hiçbir hastada AVD, glokom, kistoid maküler ödem ve retina dekolmaný saptamamýþlardýr. Fakat pek çok yazar tarafýndan bir yýl gibi bir zamanýn sonuçlarýn irdelenmesi açýsýndan çok yetersiz olduðu ifade edilmiþtir. Bunun üzerine 1999 da Collin TABLO 2: Katarakt Cerrahisi Sonrasý Retina Dekolmaný Ýnsidansý Yazar Vaka sayýsý RD(%) Cerrahi Jaffe ve arkadaþlarý ÝKKE(Ýntrakapsüler katarakt ekstraksiyonu) Smith ve arkadaþlarý EKKE(Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu) Girard PPL (pars plana lensektomi) Docourman EKKE (intakt kapsül) 3.0 EKKE (kapsülotomi) Javitt ve arkadaþlarý FAKOEMÜLSÝFÝKASYON

5 Ret - Vit 2002; 10 : ve ark.18 bu hastalarýn 7 yýllýk takip sonuçlarýný yayýnlamýþlar, preoperatif sferik deðeri -16.9D, %64 ünün aksiyel uzunluðu 29mm nin üstünde olan hastalarýn %15.3 üne negatif diyoptrili ÝOL koymuþlardýr. 7 yýllýk zaman zarfýnda hastalarýn %61.2 sine Nd-YAG lazer kapsulotomi gerekmiþtir. Nd-YAG lazer kapsülotomi için ortalama zaman 18.4.ay olup, 1-4 yýllýk takipte sadece 1 hastaya lattice dejenerasyonu için fokal tedavi verilirken 4-7 yýllýk takipte retinal lazer fotokoagülasyonu yapýlmamýþtýr. Cerrahi öncesi AVD %57.7 iken 7 yýllýk takip süresince bu oran %74 olarak bulunmuþtur. Retina dekolmaný ise bu süre içinde 4 hastada (%8.1) rapor edilmiþ olup, bu hastalarýn yalnýzca birisine profilaktik fokal lazer uygulamasý yapýlmýþ, diðer üçüne hiçbir tedavi uygulanmamýþtýr. Bu sonuçlara dayanarak en iyi görme keskinliði açýsýndan hastalarda istatistiki olarak anlamlý ölçüde düzelme fark edildiði bildirilirken intraoküler cerrahi sonrasý görme kaybý riskinin korneal refraktif cerrahiye göre daha fazla olduðu ifade edilmiþtir. Pucci ve arkadaþlarý19-12 Dpt nin üzerinde miyopisi olan 25 vakalarýna fakoemülsifikasyon ile lens ekstraksiyonu sonrasý ÝOL implantasyonu yaparak 43 ay takip etmiþlerdir. Lattice dejenerasyonu yada retinal yýrtýk tesbit edilen hastalara profilaktik argon lazer fotokoagülasyonu uygulamasý yapýlarak (%65), 1 ay sonra fakoemülsifikasyonla lens ekstraksiyonu yapýlmýþ ve 14 gözde optik çapý 6.5 mm olan PMMA ÝOL sulcusa yerleþtirilirken, 11 gözde 5.5 mm optikli PMMA ÝOL kapsül içi implante edilmiþtir. Preoperatif ortalama sferik deðeri ±3.01, aksiyel uzunluk 30.00±1.95 mm iken ortalama ÝOL gücü 5.80±4.33 Dpt olarak ölçülmüþtür. 43 aylýk takip süresince daha önceden argon lazer fotokoagülasyonu yapýlmayan sadece bir hastada 12.ayda retina dekolmaný saptanmýþtýr. Yüksek miyopi nedeniyle posterior stafilomu olan hastalarda profilaktik argon lazer tedavisinde de büyük sorunlar yaþanmaktadýr. Bu hastalarda; nazalde daha fazla olmak üzere pigment epitel dejenerasyonu mevcut olup, bu durum lazer profilaksisinin etkinliðini güçlendirmektedir. Bu hastalarda santral görme zaten fuchs dejenerasyonu nedeniyle bozulmuþ olup parasantral görme de lazer profilaksisi sonucu azalma göstermektedir. Hastalarda lazer sonucu görme keskinliði ve görme alanýnda bir düþüþ meydana gelmekte; bu da lazer profilaksisi için bir dezavantaj oluþturmaktadýr20. Arka kapsülün intakt olarak kalmasý afakik RD riskini azaltýr. Arka kapsül açýlýnca RD riski en az üç kat21 olmak üzere kistoid maküler ödem22 ve glokom23 riski de artar. SONUÇ: Retina dekolmaný riski; fakoemülsifikasyon ile lens ekstraksiyonu ve ÝOL implantasyonu sonrasý diðer cerrahilere göre anlamlý ölçüde azalmakta olup24 þeffaf lens ekstraksiyonu planlanan olgularda fakoemülsifikasyon tekniðinin kullanýlmasý önem arz etmektedir. Þeffaf lens ekstraksiyonu sonrasý görme eþelinde artýþ olmasa da hastalar optik ve psikolojik olarak önemli bir görsel memnuniyete ulaþmaktadýr. Retinal yýrtýkta profilaktik lazer tedavisi vazgeçilmez gibi görünmekle beraber bunun güvenirlilik ve etkinliði sýnýrlýdýr11. Profilaktik tedavi RD riskini tamamen ortadan kaldýrmayabilir ama bunun geliþimini azaltýr. Fakat maküler pucker gibi istenmeyen komplikasyonlara da neden

6 262 Yüksek Miyopili Hastalarda Refraktif Amaçlý Þeffaf Lens Ekstraksiyonu Uygulamalarý olabilmektedir25. Ýntraoküler cerrahi sonrasý görme kaybý nedeni; maküla ödemi, maküler pucker, keratopati ve ön segment nekrozu da olabilmektedir26. Javitt27 þeffaf lens ekstraksiyonu yapýlan hastalarda retina dekolmaný geliþme riskini ve görme kalitesini tablo 3 de görüldüðü þekliyle özetlemiþtir. Sonuç olarak intraoküler cerrahi uygulanan hastalarýn %4.6 sý kötü görmeye,%3.3 ü körlük olarak kabul edilen bir görme düzeyine sahip olmaktadýrlar. TABLO 3: Þeffaf lens ekstraksiyonu sonrasý RD riski ve görme kalitesi

7 Ret - Vit 2002; 10 : KAYNAKLAR: 1. Meyer-Schwickerath G, Gerke E.: Biometric studies of the eyeball and retinal detachment. Br J Ophtalmol 1984; 68: Jaffe NS, Clayman HM, Jaffe MS.: Retinal detachment in myopic eyes after intracapsular and extracapsular cataract extraction. Am J Ophtalmol 1984; 97: Rodriguez A, Gutierrez E, Alvira G. Complications of clear lens extraction in axial myopia. Arch Ophtalmol 1987; 105: Verzella F.: High myopia; Microsurgical extracapsular extraction of the lens for optical purposes. Bologna: Lens Editions, 1983; Collins JW, Carney LG.: Visual performance in high myopia. Curr Eye Res 1990;9: Goldberg MF.: Clear lens extraction for axial myopia; Ophtalmology 1987; 94: Rickman BL, Florine CW, Larson RS, Linsdtrom RL.: Retinal detachment after neodmiyum YAG laser capsulotomy. Am J Ophtalmol 1989; 107: Curtin BJ.: The myopias: Basic science and clinical management.phledelphia: Harper and Row,1985: , Sinskey RM.: Lensectomy and IOL's should be considered in the treatment of pathological myopia. New Orleans, Nov 12, Hyams SW, Neumann E, Freidman Z.: Myopiaaphakia: II. Vitreous and peripheral retina, Br J Ophtalmol 1975; 59: Coonan P, Fung WE, Webster RG Jr et al.: The incidence of retinal detachment following extracapsular cataract extraction: A ten year study. Ophtalmology 1985; 92: Goldberg MF.: Clear lens extraction for axial myopia. Ophtalmology 1987; 94: Foos RY.: Posterior vitreous detachment. Trans Am Acad Ophtalmol-Otolaryngol 1972; 76: Jaffe NS, Ligtt DS.: Vitreous changes produced by cataract surgery: A study of 1058 aphacic eyes. Atch Ophtalmol 1952; 35: Österline S.: Macromolecular composition of the vitreous in the aphakic owl monkey eye. Exp Eye Res 1978; 26: Javitt JC and Others.: National outcomes of cataract extraction: Increased risk of retinal complications associated with Nd-YAG capsulotomy. Ophtalmology 1992; 99: Colin J, Robinez A.: Clear lensectomy and implantation of low power posterior chamber intraocular lens for the correction of high myopia. Ophtalmology 1994; 101: Colin J, Robinet A, Cochener B.: Retinal detachment after clear lens extraction for high myopia. Ophtalmology 1999; 106: Pucci V, Morselli S, Romanelli F, Pignata S, Scandellari F, Belluci R.: Clear lens phacoemulsification for correction of high myopia. J Cataract Ref Surg 2001; 27: Batman C, Cekic O.: Clear lensectomy and implantation of IOL for high myopia. Ophtalmology 1998; 105: Ýrvine AR.: The pathogenesis of aphakic retinal detachment. Br J Ophtalmol 1973;57: Percival P.: Clinical factors relating to cystoid macular edema after lens implantation. Am intraocular implant Soc J 1981; 7: Schubert HD.: Capsulotomy, myopia and unexpected intraocular pressure rise.(letter). Arch Ophtalmol 1986; 104: Alldredge CD, Etkins B, Alldredge OC Jr.: Retinal detachment following phacoemulsification in highly myopia cataract patients. J Cat Refract Surg 1998: 24: Goldberg MF.: Clear lens extraction for axial myopia. Ophtalmology 1987; 94: Yanoff M.: Prophylactic cryotherapy of retinal breaks. Ann Ophtalmol 1977; 9: Javitt C.: Clear lens extraction for high myopia.arch Ophtalmol 1994;112:

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý

Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Ret - Vit 2003; 11 : 61-66 61 Katarakt Ameliyatlarýndan Sonra Geliþen Retina Dekolmanlarýnda Primer Vitrektomi Uygulamasý Mahmut ÖZTÜRK 1, Semra HOCA 1, Atilla HACIBEKÝROÐLU 1, Adem ÖZEL 2 ÖZET Amaç: Katarakt

Detaylı

ÝKÝNCÝL GÖZÝÇÝ LENS UYGULAMASI Hikmet ÖZÇETÝN Hanefi ÇAKIR Ahmet T. ÖZMEN Mehmet BAYKARA

ÝKÝNCÝL GÖZÝÇÝ LENS UYGULAMASI Hikmet ÖZÇETÝN Hanefi ÇAKIR Ahmet T. ÖZMEN Mehmet BAYKARA 9 ÝKÝNCÝL GÖZÝÇÝ LENS UYGULAMASI Hikmet ÖZÇETÝN Hanefi ÇAKIR Ahmet T. ÖZMEN Mehmet BAYKARA 9.1. GÝRÝÞ Afakik bireylerde görme rehabilitasyonu gözlük, kontakt lens ve GÝL ile saðlanabilir. Günümüzde 2 yaþýndan

Detaylı

Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý

Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçlarý Results of secondary intraocular lens implantation for aphakia Safiye Yýlmaz, safiyekucukbay@hotmail.com Aras Saklamaz,

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ Uncomplicated Phacoemulsification Surgery Results in Patients with Cataract and High Myopia Çiğdem HARMANCI

Detaylı

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Vitreoretinal Surgery in Traumatized Cases with Traumatic Crystalline Lens Dislocation/Subluxation

Detaylı

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse

Detaylı

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonrasý Katarakt Geliþen Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Phacoemulsification Surgery in Patients with Cataract Formation

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar Van Tıp Dergisi: 7 (1): 32-36, 2000 Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar

Detaylı

Silikon Yaðý. Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93. Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2

Silikon Yaðý. Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93. Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 Ret - Vit 2003; 11 : 93-97 93 Silikon Yaðý Ahmet ÞENGÜN 1, Gökhan GÜRELÝK 2 Silikon yaðý (polidimetilsiloksan) ilk olarak 1962'de Cibis ve ark.nýn çalýþmalarýyla vitreoretinal cerrahiye girmiþtir. 1972-1973

Detaylı

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Ret - Vit 2003; 11 : 273-279 273 Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Yusuf AKAR 1, K. Cemil APAYDÝN 2, Alper ÖZEL 1 ÖZET Amaç: Panretinal

Detaylı

Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu

Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu Dr. Dilek Erdoğan ABUL ve ark., Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens İmplantasyonu Arka Kapsül Yırtığında Sulkusa lntraoküler Lens Implantasyonu Dr. Dilek Erdoğan ABUL (1), Dr. Fevzi AKKAN (2),

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri

Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri Refraction Changes After Retinal Surgery Hilmi OR 1 Derleme Editorial Review ÖZ İntravitreal kesafetlerin lazerle eliminasyonu, pnömatik retinopeksi,

Detaylı

Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu

Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu OTOSKOP 2001; 2:57-62 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr.

Detaylı

Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi

Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (3): 25-30 ARAÞTIRMA Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi Mesut Erdurmuþ,

Detaylı

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):29-35 doi: 10.5505/1304.8503.2012.36035 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı

Fakomorfik glokomlu olgularda fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu sonrası görme keskinliği ve göz içi basıncı değerleri

Fakomorfik glokomlu olgularda fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu sonrası görme keskinliği ve göz içi basıncı değerleri Dicle Tıp Dergisi / S. Okumuş ve ark. Glokomlu olgularda göz içi lens implantasyonu 2012; 39 (2): 251-256 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0136 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi*

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* Ret - Vit 2003; 11 : 77-82 77 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* F. Nilüfer YALÇINDAÐ 1, Figen BATIOÐLU 2, Ýlhan GÜNALP 3 ÖZET Her iki gözde

Detaylı

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý

Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Çocuk Femur Cisim Kýrýklarý Levent Çelebi*, Ali Biçimoðlu* Femur cisim kýrýklarý, pediatrik ortopedi hasta grubunda en sýk görülen travmatik yaralanmalar arasýndadýr. Yurtdýþýnda

Detaylı

Vitreusa Disloke Nükleus ve Göziçi Lensinin Çıkarılmasında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte Ön Kamara Koruyucunun Kullanımı

Vitreusa Disloke Nükleus ve Göziçi Lensinin Çıkarılmasında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte Ön Kamara Koruyucunun Kullanımı ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(3):168-73. Vitreusa Disloke Nükleus ve Göziçi Lensinin Çıkarılmasında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte Ön Kamara Koruyucunun

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi

Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýyatrojenik Pnömotoraks: 62 Olgunun Analizi Iatrogenic Pneumothorax: Analysis of 62 Cases Ufuk Çobanoðlu Assist. Prof., M.D. Department of Thoracic Surgery Yüzüncü Yýl University

Detaylı

Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi DOI: 10.4274/tjo.98250 Derleme / Review Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Surgical Treatment in Uveal Tumors Kaan Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Detaylı

Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu

Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu Characterization of Cervical Lymph Nodes with 16 Slice Multislice

Detaylı

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 109-118 Yorum Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze G. Aydan Genç 1, B. Berrin Ertürk 2, Erol Belgin 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı