GiRi$ Gerek antrenmangerekse yafl!?malardanonce sporculaflnbir sore Ismma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GiRi$ Gerek antrenmangerekse yafl!?malardanonce sporculaflnbir sore Ismma"

Transkript

1 DicLE TIP DERGiSi (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:29 S: SPORDA ISINMANIN SICRAMA HAREKETiNE ETKisiNiN ARA$TIRILMASI AhmetKARAKURT1 Mehmet CELiK 2 6ZET Ya lan arasmda degi en 40 sporcu Ozerinde, sporda /smmanm;/smma oncesi ve ISllln1a sonrasl su;rama hareketine etkisini kar /Ia tmlmal/ olarak inceledik. Ara t/rmada, Ismma ile Slyrama harekelinin art/p artmayacaglm test ederek, Ismmadan onceki Slyrama hareketi ile Ismmadan sonraki Slyrama hareketleri sonrasmda elde edilen degerler istatistiksel olarak incelenmi, /smma oncesi ve /smma sonras/ degerfer arasmda onemli (arklar bulunmu tur.!joyle ki; Ismma oncesi bayanlarda s/yrama degeri 31, 15 cm iken /smma sonras/ deger bu degerin 41,15 cm'ye yokseldigi, erkek sporcularda da /smma once si su;rama degeri 57,368 cm iken, /smma sonrasmda 63,9 cm'ye yokseldigi tespit edil- -mi tir. Aynca bu iki grup sporcuda Ismma oncesi ve /smma sonrasl (arkl/ltk (p<o, 05) dozeyinde anlamll bulundu. Anahtar Kelimeler: Ismma, S/yrama, Hareket. GiRi$ Gerek antrenmangerekse yafl!?malardanonce sporculaflnbir sore Ismma sporunu yaptlklafl bilinmektedir. Spor mosabakalanndayoksek performansa ula!?mak Ozere, oncelikle tam ve yeterli Ismmanm saglanmasl onemlidir (4). BOtOn spor dallarmda Ismmanm yeterli yapllmadlgl zaman sakatliklar olu!?abilecegigibi istenilen performansa da ula!?ilmadlgl bilinir (5). Kimi fizyolog, antrenbr ve,>porcularagore Ismma sporcunun dola!?lm, sinir, kas iskelet sistemini yan!?manm temposuna hazlrlamak, sakatlanmalara kar!?1 korunmak amaclm ta!?lrken, kimilerine gore ise aym zamanda mentol olarak aktiviteyi motive eder (3). Ismma ile ilgili c;:ali!?malardakar!?lla!?llanen onemli problemlerden bir tanesi Ismmanm standartla!?masl konusudur, insanlar her torlodegi!?ik aktivite ic;:in farkll bir on hamlik yapmak ihtiyacmdadlr (2). <;OnkO;Ismmanm toro,soresive dozu bireylere gore farkli olabilir. Kimi sporcular bu konuda daha fazla mentol hazlrligl gereksinimi duyarken, kimileri ise daha yogun bir fiziki hamllk yapmayi tercih eder (7). Spor bran!?lannm; ozellikle taklm oyunlan ve ferdi sporlarda slc;:rama hareketinin c;:okbnemli bir yeri vardlr. Ornegin yoksekatlama, voleybol, basketbol, (1) Dicle Unlversitesi Beden Egitiml ve Spor Yuksek Okulu (2) Dicle Universitesi Beden Egiliml ve Spor Yuksek Okulu mezunu DiYARBAKIR DiYARBAKIR

2 50 futbol vb. oyunlar incelendigi zaman oyun it;inde bu hareketin t;ok onemli bir yer tuttugu goroior.bu nedenle ara!?tlrmamlzda slt;ramanm sportif hareketler Ozerine etkisini belirlemeyi amat;ladlk. MATERYAL VE METOT Uygulamaya Tabi Tutulan Sporcular ve Ozellikleri : Ara!?tlrmada; deney Onitesi olarak, aynl ya!?larda(18-25) ve benzeri fiziki ozelliklerde 20 klz, 20 erkek voleybol taklm sporcusu denek olarak almml!?tlr.deneyler spor salonunda sabah saatlerinde 12 QC slcakllkta ve sporculann performanslanna etki etmesin diye en rahat olduklan donemlerde yapllml!?tlr., Ismma Programl Ot; a!?amaliyaplldl. 1. A!?ama: Bu a!?amadasporcular spor klyafetlerim giydikten ve 1 dakikalik nablz degerleri almdlktan sonra dikey slt;rama testi 2 defaya mahsus olmak Ozere uygulandl. En yoksekslt;rama degeri 1.a!?amanmslt;rama degeri olarak almdl. 2. A!?ama: Sporcular 5 dakikalik Ismma hareketleri yaptlktan sonra (bel, boyun ve ayak bolgeleri) 2 defa slt;rama hareketi uygulandl ve en yoksek slt;rama degeri 2. a!?ama slt;rama degeri olarak kabul e-dildi. Aynca, slt;ramadan hemen sonra 1 dakikalik nablz degerleri alindl ($ekii1). 3. A!?ama: Bu a!?amadasporculara 20 Dakikanm altmda olmayacak!?ekilde hem ko!?ularhem de at;ma-germe Ismma yaptlnlml!?tlr. Daha sonra sporculardan 2 defaya mahsus olmak Ozere dikey slt;rama testi uygulanlp yoksek olan deger 3. A!?amaslt;rama degeri olarak kabul ederek, sporculann slt;ramadan sonra 1 dakikalik nablz degerleri almdl ($ekil 2). Ara!?tlrmada Kullamlan Olc;u Aletleri ve Testier: Ara!?tlrmada kullanllan olt;o aleti metre ve spor salonu da dikey slt;rama alanl olarak kullanlldl. Yapilan testlerdeher sporcuyabir test it;in tt;;j hak tanmml!? olup, en yoksek deger test sonut; degeri olarak almdl. Dikey SIc;rama: Dikey Slt;rama testi ozellikle, taklm sporlan ve sporcu set;iminde uygulanlr. Ara!?tlrmamlzda bu testi a!?aglda belirtildigi!?ekilde uyguladlk. Uygulama!?ekli sporcu, doz bir duvara ayaklan biti!?ik vaziyette, duvarla kendisi arasmda mesafe kalmayacak!?ekildeyakla!?tlnlir. Duvara iyice yakla!?an sporcunun

3 51 kolunun biri duvara biti:;;tirecek :;;ekilde yukanya dogru uzatlldl. Burada sporcunun el parmak uc;:lanndan ayagma kadar olan mesafe kaydedildi. 01c;:0yapllan bu sporcuya bir adlm serbest blrakllmak kaydlyla slc;:rama yaplp elindeki tebe:;;irle en Ost noktayi i:;;aretlenmesi istendi Daha soma en Ust nokta ile sporcunun kolunu duvara biti:;;ik halde yoksege kaldlrdlgl nokta arasmdaki mesafe blc;:oiopelde edilen sonuc;: slc;:rama degeri olarak yazlldl. BULGULAR Tablo:1 Erkek Sporculann SIc;:rama Degerleri +++ OGRENCi Ismma Oncesi 5 Dakika Ismma Somasl Tam Ismma Somasl (20 Ok. ADI Ve OSW) SIrama Degeri (cm) SIrama Degeri (cm) SIrama Degeri (cm) V.Max V.Min C::"'nlbrt C::"nm" <;li<;q R??? 7 <;7A nrt"l"m" <;7 RA Rn R Q \/""I"n<::?Q An1 A 711 <; Erkek sporcularln ISlnma bncesi, 5 dakikallk ISlnma sonrasl ve tam ISlnma sonucunda elde edilen degerler tablosundaki bulgulara ula~mak i~in her sporcuya iki hak tanmml~ ve en yuksek deger baz almml~tlr.

4 52 Tablo:2 Bayan Sporculann Sl<;:rama Degerleri bgrenciadi Ismma Oncesi 5 Dakika Ismma Tam Ismma Somasl Sonrasl (20 Ok. Ve UstO) Slyrama Degeri (cm) Slyrama Degeri (cm) Slyrama Degeri (cm) o V.Max V.Min Standart Sapm. 2,183 2,186 3,897 Ortalama 31,15 33,4 41,15 Varyans 4,766 4,779 15, Bayan sporcularm Ismma bncesl. 5 dakikallk Ismma somasl ve tam ISlnma sonucunda elde edilen degerler tablosundaki bulgulara ula$mak icin her sporcuya iki hak tanmml$ ve en yuksek deger baz almml$tlr. Erkek sporculann nablz degerleri ortalamasl ba~langl<;:ta 76 iken tam Ismma sonucunda 97'ye, Bayan sporculann nablz degerleri ortalamasl ise ba~langl<;:ta 68 iken, tam Ismma sonucunda 81'e <;:Ikml~tlr Erkek sporculannm sl<;:rama degerleri ortalamasl ba~langl<;:ta 57,368 cm iken tam Ismma sonucunda bu deger 63,9 cm' ye Bayan sporculannm sl<;:rama degerleri

5 53 ortalamasl ba$langlc;:ta31,15 cm iken, tam Ismma sonucunda bu deger 41,15 cm' ye C;:lkml$tlr. Her iki taklmm; Ismma or,,~esi, 5 dakikallk Ismma sonrasl ve tam Ismma sonucundaki slc;:ramadegerleri Tablo 1-2'de sunuldugu gibi Ismma suresi ile orantlll olarak arttlgl gozlenmi$tir. TARTI$MA Bazl ara$tlrmalann antrenmanlara ve spor musabakalarma ba$lamadan once Ismmaya gerek olmadlglm soylemelerine kar$1c;:oguara$tlrmacllar ve spor adamlan bu du$uncenin aksine musabakalardan once Ismma c;:all$malannm$art oldugunu, c;:unku Ismma sonucunda ba$ta esneklik olmak uzere vucudun ve sporcunun psikolojik ve fizyolojik olarak yapllacak aktiviteye hazlrlanma olanagma kavu$tugu iddia edilmektedir (6,7). Bu iddialarm dogruluk dereceleri saptamak ic;:in,20 bayan ve 20 erkeksporcu uzerinde testier yaplldl. Test uygulamalannda; - Ismma oncesi slc;:rama degerleri - 5 dakikallk Ismma sonrasl slc;:rama degerleri - Tam Ismma somasl slc;:ramadegerleri almdl. A$agldaki degerler, gruplar ve cinsler arasmda tespit edildi. Erkek sporcularmm; Ismmadan once ortalama; Ismmadan (5 dakikallk) soma ortalama; Tam Ismma (20 dk ve ustu)somasl ortalama; Bayan sporcularmm; Nablz : 76, SIc;:rama; cm Nablz : 86, SIc;:rama: 60 cm Nablz: 97, SIc;:rama : 63,90 cm Ismmadan once ortalama; Nablz : 68, SIc;:rama : 31,15 cm Ismmadan (5 dakikallk) soma ortalama; Nablz : 76. SIc;:rama : 33,40 cm Tam Ismma (20 dk. ve ustu) sonrasl ortalama; Nablz: 81, SIc;:rama : 41, 15cm Yukanda tespit edilen degerler arasmdaki farkllllk istatistiksel olarak (P<0,05) duzeyinde anlamll bulundu. Bu degerler, slc;:rama veya herhangi bir sportif harekette sakatllklara meydan vermemek ic;:in; Vucut ISlsmm yukselmesi Kaslann veya eklemlerin kan ihtiyacmm kar$llanmasl Kllcal damarlann ac;:llipqeni$lemesi

6 54 Solunumun kuvvetlenmesi Verimin maksimum duzeye ula~tlrllmasl Daha iyi performans saglanmasl ic;inismma programlanna mutlak gerek oldugu ara~tlrmamlzm sonucunda elde ettigimiz degerlerle teyit edildi (1,3,7,8). SUMMARY WE HAVE CONDUCTED STUDiES ON THE EFFECTS OF THE WARM UP EXERCisES in SPORTS Carrying out our research on 40 male and female students between the ages of 18 and 25, on the volleyball team at Dicle Univer-sity physical training department sport Collage, we Compared the effects of pre-warming and post-warming up on physical jumping activi-ties. During our research testing whether jumping movements increased by warm up exercises, figures were obtained before warm up activity and after. These figures were then examined statistically and noticeable differences were found between the two in this way, our results showe(: that the effects of warm up exercises on woman caused an increase from cm to cm. As tor make volleyball team, figures prior to warm up activity were cm, but after, increased to 63.9 cm. moreover a difference of (p< 0,05) was noticed between the two groups. We have there fare, through the research we carried out, proved that jumping activity Could be increased through warm up exercises. As a resuit it can be conceded that the height of jump which in tum has considerable effects on the performance and efficiency on the sports person, can be increased through warming up exercise. Key Words: Biomechanics, Sports, Movement.

7 55 KAYNAKLAR 1. BAMFORD, M, 1985, The value ofwarm-up, Athietics coach, 19,3, GAMBETTA V. 1982, Warm-up. Track and field Research Quarter Review, 82, GUYTON A.C., 1977, Fizyoloji, Cev. Aykut Kazanclgil ve Arkada~lan 1. Baskl, GOven Kitabeyi Yay., Ankara, Cilt-3, ss.31,36,225,228,231,232, KNEBEL, K. P. 1991, Funktionsgymnastik, Rowohlt Verlag, Hamburg. 5. KONiG, S. 1982, Schwugvolles Aufwaermen mit Musik, Handball-spieis mag, 4,7, MCARDLE, W.D. and KATCH, F.J, 1986, Exercise Developing and Streching, W.B.Saunders, New York. 7. POLLOCK, A. and WILMORE, E.,1990. Exercise in Health and Disease, Second Edition, Mc. Graw Hill Company, New York. 8. TERZiOGLU, M., 1980, Fizyoloji, Cilt-1,2. Baskl istanbul.

Uzun Süreli Egzersiz Eğitiminin 12 15 Yaş Çocuklarında Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Uzun Süreli Egzersiz Eğitiminin 12 15 Yaş Çocuklarında Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2014 : Special Issue 2 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS194 Uzun Süreli Egzersiz Eğitiminin 12 15 Yaş Çocuklarında Bazı Fiziksel ve Fizyolojik

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ Osman ERDOĞAN 1 Süleyman Erim ERHAN 2 İlhan ŞEN 2 Hüseyin EROĞLU 2 1 Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ERZURUM

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110 FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN STRES DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

THE COMPARISON OF BALANCE PERFORMANCE OF THE ATHLETES WHO ARE IN DIFFERENT BRANCHES

THE COMPARISON OF BALANCE PERFORMANCE OF THE ATHLETES WHO ARE IN DIFFERENT BRANCHES ERKMEN, N., SUVEREN, S., GÖKTEPE, A.S., YAZICIOĞLU, K., Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007, V (3) 115-122

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 601-614 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikodrama Teknikleri

Detaylı

Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin kan laktat eliminasyonuna etkileri*

Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin kan laktat eliminasyonuna etkileri* Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin kan laktat eliminasyonuna etkileri* Erbil Harbili 1, Ali Niyazi İnal 1, Hakkı Gökbel 2, Sultan Harbili 1, Hasan Akkuş 1 1 Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve

Detaylı

WİNGATE ANAEROBİK GÜÇ TESTİNDE OPTİMAL YÜKÜN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE OPTIMAL LOAD FOR THE WINGATE ANAEROBIC POWER TEST

WİNGATE ANAEROBİK GÜÇ TESTİNDE OPTİMAL YÜKÜN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE OPTIMAL LOAD FOR THE WINGATE ANAEROBIC POWER TEST SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, IX (1) 1-5 WİNGATE ANAEROBİK GÜÇ TESTİNDE OPTİMAL YÜKÜN BELİRLENMESİ Ali ÖZKAN 1 Mitat KOZ 2 Gülfem ERSÖZ 2 Geliş Tarihi: 1.5.2010 Kabul Tarihi:

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

BASKETBOL HAKEMLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

BASKETBOL HAKEMLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 8 Sayı: 15 Bahar 2009/1 s.27-36 BASKETBOL HAKEMLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Banu SAYINER *, Rıdvan EKMEKÇİ**, Didem SÖZEN*,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION Sayı 31 Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. Kayhan KURTULDU Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Sanatsal Benlik Kavramının Benliğin Diğer Boyutları İle İlişkisi *

Sanatsal Benlik Kavramının Benliğin Diğer Boyutları İle İlişkisi * Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Sanatsal Benlik Kavramının Benliğin Diğer Boyutları İle İlişkisi * Nagihan Oğuz-Duran, Esin Tezer Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):27-31 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Detaylı

Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 1-9, 2015 www.sportifbakis.com ISSN:2148-905X Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi Pelin

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği Nimet Ünay Gündoğan 1, Ayşe Canan Yazıcı 2, Ayten Şimşek 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Fizyoloji

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 249-274 249 Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin

Detaylı