111) FAALİYET RAPORU PtWIBS IEFI1T ANKARA NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING CENTER. -Tfc&yoooo*} ftnwm- FRrli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "111) FAALİYET RAPORU PtWIBS IEFI1T ANKARA NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING CENTER. -Tfc&yoooo*} ftnwm- FRrli."

Transkript

1 ftnwm FRrli. Tfc&yoooo*} w TURKISH TÜRKİYE ATOM CNCRjfSİ KURUMU ıııııı mom uısnuı TE Etna M İM ATOMIC ENERGY COUNCIL ANKARA NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING CENTER FAALİYET RAPORU PtWIBS IEFI1T 111) AHIA1A, TUKEY

2 Ö N S Ö Z Bu rapor Merkezimizin 19ÖJ yılındaki bilimsel çalışmalarıyla eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Raporun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, 1933 yılında Merkezinizde geçmiş yıllara göre bilimsel ve eğitim alanlarında önemli gelişmeler olmuştur. Gerçekten bu dönemde bütün bölümlerce bilimsel çalışmalara daha çok ağırlık ve hız verilmiş, çalışma programına yeni projeler ilave edilerek proje sayısı arttırılmış ve projelerin kapsamları da genişletilmiştir yılında Fizik Bölümünde, Katıhal çalışmaları güneş pilleri üzerinde yoğunlaştırılmış, füzyon programında, Yoğun Plazma Odağı sisteminden çıkan yüksek enerjili rölativistik elektronlar incelenmiş ve Spheromak plazması oluşturmak üzere özel bir enjektör geliştirilmiştir. Kimya Bölümü, Çevre Kimyası Gurubunda, Ankara hava kirliliğini inceleyen TÜBİTAK destekli proje tamamlanarak bu konudaki epidemiyolojik araştırmaya büyük bir katkıda bulunulmuştur. Yakıt Kimyası Gurubunda, fosforik asitten uranyum elde edilmesi ve toryum içeren cevherden toryum ve nadir toprak elementlerinin kazanılması çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu çalışmalarla yerli nükleer yakıt üretimine büyük katkıda bulunulacaktır. Nükleer Tarım Bölümünde, 1983 yılında gıda muhafazası alanında radyasyon tekniği uygulanarak araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalardan pratikte uygulanabilecek somut sonuçlar da alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bu ileri teknik patateslerin depolama sürelerinin uzatılması ve muzlarda piyasa durumuna göre olgunluğun geciktirilmesi bakımından kimyasal yöntemlerle kıyaslanamıyacak kadar etkili olmaktadır.

3 Sağlık Fiziği Bölümünde, "Çeşitli Co60 ve Xışını Demetlerinin İyon Odaları ve Termolüminesans Oozimetreler Kullanılarak Derin Doz Faktörlerinin Ölçülmesi" çalışması tamamlanmıştır. Elektronik Bölümünde, mikroişlemcili sistem geliştirme çalışmalarına başlangıç olacak tek kart denetim birimli geliştirilmiş, ayrıca deney denetiminde kullanılmak üzere bir minibilgisayarlı laboratuvar ölçü ve kontrol sistemi alınarak veri toplama ve işleme çalışmalarına başlanmıştır. Başarılı çalışmalarından ötürü Merkezdeki bütün personele takdirlerimi bildirir başarılarının devamını dilerim.. ; <HV Prof.Dr. Nurinnisa ÖZBEK Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü

4 F ÜR EH AR D This report contains scientific and training activities of our Center during the year of As it can be seen from this report as compared with the past years, in 1963 both scientific and training activities of the Center showed consiaerable progress. However in all Divisions of the Center new projects were included to the research program consequently the number of the research works were increased and also their capacities were expended. Among the activities of Physics Division in 1983» the studies of Solidstate Physics have been concentrated on the solarcells. In the fusion programme, high energy relativistic electrons ejected from Dense Plasma Focus system have been investigated and a special injector to produce a Spheromak plasma has been developed. In the Chemistry Division in Environmental Chemistry group, air pollution project concerning Ankara which was also supported by TÜBİTAK has been copleted and a great contribution to a related epidemiologic research has been made. In Fuel Chemistry group recovery of uranium from phosphoric acid and recovery of thorium and rare earth elements from domestic ores have been extensively studied. These projects intend to make a great contribution to domestic nuclear fuel production. In Nuclear Agriculture Division, this year some research works were carried out in the field of food preservation using irradiation techniques. The results obtained showed clearly that as compared with chemical methods, this advanced techniques much more effective in extending of storage periods of potatoes and in delaying of ripening of bananas.

5 In the Health Physics Division, the study on "Measurement of Depth Dose Factors for Various Co60 and Xray Beams Using Ion Chambers and Thermoluminescent Dosimeter" have been completed. In electronics Division, the design and realization of a standalone, single board microprocessor based process controller has been started; in addition a modular instrument computer for performing computations, producing graphic displays, monitoring laboratory processes, controlling experiments, has been bought and data acquisition works have been started. I would like to express my appreciations to all personnel at the Center and I wish to continiue their success. _o 1 ^ Prof.Dr. Nurinnisa ÖZBEK Director Ankara Nuclear Research and Training Center /

6 MERKEZ İDARESİ (CENTER ADMINISTRATION) MÜDİT. (DIRECTOR) Prof. Dr. Nurinnisa ÖZBEK MÜDÜR BİLİMSEL VE ECÎTtM YRD. (DEPUTY DIRECTOR FOR SCIENCE AND TRAINING) Zeynep KOKSAL MÜDÜR TEKNİK YRD. (DEPUTY DIRECTOR FOR TECHICAL AFFAIRS) Dr. Nurhan AlGANATAY MÜDÜR İDARİ YRD. (DEPUTY DIRECTOR FOR PERSONNEL AFFAIRS) Or. Nurhan ALGANATAY ARAŞTIRMA BÖLÜMLERİ (RESEARCH DIVISIONS) FÎZÎK (PHYSICS) BAŞKAN (HEAD) : Doç. Dr. Ayten SINMAN KİMYA (CHEMISTRY) BAŞKAN (HEAD) : Tülay GULGE NÜKLEER TARIM (NUCLEAR AGRICULTURE) BAŞKAN (HEAD) : Prof. Or. Nurinnisa ÖZBEK SAĞLIK FİZİĞİ (HEALTH PHYSICS) BAŞKAN (HEAD) : ûr. G. Gürcan YÜLEK ELEKTRONİK (ELECTRONICS) BAŞKAN (HEAD) : Zeynep KOKSAL NÜKLEER ENFORMASYON (NUCLEAR INFORMATION) Filiz CERMEN

7 İ Ç İ N D E K İ L E R CONTENTS 1 Merkez'de Yürütülen Çalışmalar... 1 Studies Carried Out at the Center 1.1. Darbeli Rejimde Çalışan Bir Argonİyon Laseri... 1 Âkı ArgonIonLaser Operating in Pulsed Regime 1.2. Rölativistik Elektron Demeti üreteçlerinde Kollektif İyon Hızlandırması 8 Collective Ion Acceleration From Relativistic Electron Beam Generators 1.3. Yoğun Plazma Odağı lie Yeni Bir Isıtma Şemasının Kavramsal Tasarımı Conceptual Design of a New Heating Scheme by a DPF System 14. Pirit, Kalkopirit, Cinkoblend ye Galenit Cevherlerinin XIsim Floresans Tekniği ile Analizleri 20 Analyses of Chalcopyrite, Pyrite, Zincblend and Galena by XRay Fluorescence Technique 1.5, Nötron Aktivasyon Analizinde Oluşan XI$ın1arıy1a Toryum Cevher Analizi 26 Thorium ore Analysis by Using XRays in Neutron Activation Analysis 1.6. Radyoizotop XIsını Floresans Tekniği ile Elde Edilen K ve L Spektral Çizgilerine, Saf örnekler İçin Monte Carlo Benzeşim Yönteminin Uygulanması 31 I

8 Monte Carlo Prediction of XRF K and L Spectral Line Intensities Excited By Discrete Energy Photons in Pure Samples 1.7. Nötron Transmisyon Metodu ile Bor Elementinin Analizi 36 Deter ination of Boron by Neutron Transmission Method 1.8. Nötron Aktivasyon Analizinin Toryum Cevher Numunelerine Uygulanması 40 Application of Neutron Activation Analysis to Thorium Ore Samples 1 9. InVivo Nötron Aktivasyonu ile El Kemiklerinde Kalsiyum Kalsiyum Tayini InVivo Analysis ot Bone Calcium Activation of Hand Güneş Enerjisi Çeviricilerinin Optik ve Elektriksel özelliklerinin İncelenmesi ile Verimi ttkileyen Faktörlerin Araştırılması. 50 Optical and Electrical Properties of Semiconductor Photovoltaic Solar Cells and Investigation of Factors Affecting the Efficiency Türkiye Toryum Cevherinin Değerlendirilmesi 54 Utilization of Turkish Thorium Ore Fosforik Asitten Yan ürün Olarak Uranyum Kazanılması., 59 ByProduct Recovery of Uranium from WetProcess Phosphoric Acid Ankara Hava Kirliliği ve Kirlilik Derecesinin Tesbitl 11e Buna Bağlı Epldemlyolojlk Araştırma 75 Determination and Characterization of Air Pollution in Ankara and Related Epidemiological Research II

9 1.14. İsparta ve.yöresindeki Göllerde Su Kalitesinin Eser Elementler Yönünden İncelenmesi 83 Water Quality Lakes of İsparta Region İzotop İzleme Teknikleri ile Nalathion lnsektisitinin Depolanan Buğday ve Arpada Bıraktığı Kalıntımı. Tayini. 88 To Determine by Radiotracer Techniques the Fate and Magnitude of Malathion Residues in Stored Wheat and Barley Radyoaktif Yağış Analizleri 90 Radioactive Fallout Analysis Çoklu Ekim Sisteminde Nükleer Teknik Uygulanarak Arazi, Gübre ve Su Kullanma Randımanlarının Saptanması Determination of Land, Fertilizer and Water Use Efficiencies in Intercropping System Using Nuclear Techniques Çoklu Ekim Sisteminde (Sequential Cropping) Nükleer Teknik Kullanarak Arazi ve Gübre Kullanma Randımanlarının Saptanması,..,,... ; >,,. 100 Determination of Land, Fertilizer Efficiencies in Intercropping (Sequential Cropping) System, Using Nuclear Techniques Mısır ve Soya Yetiştiriciliğinde Nükleer Teknik Kullanarak Arazi, Gübre ve Su Kullanma Randımanlarının Saptanması 112 Determination of Land, Fertilizer and Water Use Efficiencies in Corn and Soybean Growing, Using Nuclear Techniques III

10 1.20. Çukurova Bölgesinde Uygulanan Oçlü Bitki Münavebesinde (BuğdaySoya FasulyesiPamuk) Her Bitkiye Verilecek Ekonomik Gübre Miktarının Tayini..124 The Amounts of Fertilizers Will be Used Economically in WheatSoybeanCotton Rotation in Çukurova Region 121. N Kullanarak Soya ile Simbiyotik N Fiksasyonunun Tayini ve Bunun Ekonomik önemi Determination of Symbiotic N Fixation by Soybean, Using N and its Economical Importance 1 22 Trakya Bölgesi Topraklarının Alınabilir Bor Kapsamlarının Tayininde Uygulanacak Kimyasal Yöntemler. 146 Chemical Methods Will Be Used in Determining of Available Boron Contents of Thrace Region Soils 1 23 Amsoy71 ve Calland Soya Çeşitlerinde Verim ve Yağ Oranının Nükleer Teknikle Geliştirilmesi Improvement of Yield and Oil Contents of Amsoy71 and Calland Soybean Varieties by Nuclear Techniques Kimyasal Mutagen (EMS) ile Amsoy71 ve Calland Soya Çeşitlerinde Verim ve Yağ Oranının Geliştirilmesi Improvement of Yield and Oil Contents of Amsoy71 and Calland Soybean Varieties by Chemical Mutagen (ENS) Soya'nın FideYüksekliği üzerine Kimyasal Mutagen (EMS)'in Etkisi 161 Influence of Chemical Mutagen (EMS) on Seeding Height of Soybean 1.26 Çeşitli Co60 ve Xisim Demetlerinin İyon Odaları ve Termolüminesans Dozimetreler Kullanılarak Derin Doz Faktörlerinin ölçülmesi Measurement of Depth Dose Factors for Various Co60 and Xray Beams Using Ion Chambers and Thermoluminescent Dosimeters IV

11 1.27. Radyasyon Kontrol ve Denetimleri 183 Radiation Surveys Film Oozimetreleri tie Personel Kontrolları Personnel Monitoring With Film Badges Tabii CaF'ün Termolüminesans Karakteristikiirunun Tayini.' 194 Determination of Natural CaF. Thermoluminescence Characteristics Televizyon Tüplerinin Yaydığı Radyasyon Dozunun Tayini 195 The Determination of Radiation Dose From Television Receives Kalınlık ölçü Aygıtı Tasarımı ve Geliştirilmesi Development of a Film Thickness Monitor For Evaporation Systems MikroIslemci Çalışmaları 201 Development of Microprocessor Based Systems Bilgisayar Çalışmaları 205 Computer Software Studies Fizik Bölümü Laser Grubu için 4500 Volt. 40 ma Güç Kaynacı Tasarım ve Geliştirilmesi 209 Design and Development of a Regulated HighVoltage Power Supply for Physics Division Bakım ve Onarım Çalışmaları 211 Routine Maintenance and Service Works V

12 1.36. Nükleer Enformasyon Grubu Çalışmaları 218 Activities of Nuclear Information Group Merkezde Verilen Seminerler 220 Seminars Held At The Center Bilimsel Toplantı ve Geziler 221 Scientific Meeting And Visits Konferanslar 222 Conferences Yayınlar 225 Publications Tezler 228 Theses V

13 1.1. Darbeli Rejiade Çalışan Bir Argonİyon Laseri S. Sinaan, A. Sinman Tekrar birleşme veya farklı diğer darbelı uyarma olayları, nötral gaz, iyonlaşmış gaz veya moleküler gaz laserlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır /l,2/. Öte yandan darbe teknikleri yanısıra Elektron Demeti denetimli boşalma IH ve mikrodalga ile pompalanmış laserler /< / de. incelenmektedir. Son günlerde gazlarda oyuk katod boşalması iyonik metastable seviyelerin elde edilmesi /5/ ve hızlı ya da yavaş ifyarma darbeleriyle iyonlaşmış laserleri gerçekleştirmek açısından çok ilginçtir. Genelde, oyuk katodlu darbeli laserlerde alçak empedanslı boşalmalar karakteristik sonuçlardır. Bu araştırmada özellikle oyuk katodlu yüksek empedanslı ve alçak akım yoğunluklu Ar 3 laseri takdim edilmektedir. Deneysel düzenek Şekil l'de gösterilmektedir. Şekildeki semboller ve karekterler şöyle işaretlenmektedir; FSGS Yüzen Kıvılcım Aralıklı Anahtar; R Şönt Rezistansı; C. Anahtarların Kapasitansı;R,Akım Sınırlayan Rezistans; RCRogowsky Bobini; AAnod; FRTam Yansıtıcı; FCAlan Bobini veya B Bobini; CKatod; BSDemet Bölücüsü; TMGeçirgen Ayna; PUFotoDedektör; 1.2Güç Kaynakları; 3Denetim Ünitesi; 4Akım Entegratörü; 5Transiyent Kaydedici Osiloskop. Laser kanalının çapı 0.45 cmve Brewsterler arası uzaklık 98 cm dir. Laser kavitesinde yarı küresel optik geometri tercih edilmektedir. Uniform bir magnetik alanın etkisi altında oyuk katodlu eksenel boşalma içindeki plazma ortamının Maxwell dağılımlı olduğu varsayılarak biriktirme enerjisi, 23 jcm~ arasında hesaplanmıştır. Genellikle oyukkatodlu boşalma laserlerinde öniyonizasyon RF alanları ile khz frekans aralığında yapılmaktadır. Takdim edilen bu sistemde boşalmanın başlangıcında iletin hattı RGU/35 kısa bir süre için (GidişDönüşHareketZamanı TWTT=1020ns) açık devre olmakta ve bunun sonucu olarak laserin, anoduna 25 kv luk iki kac giriş voltajı uygulanmaktadır. Böylece laser plazması elde edilmekte ve 2ps içinde 1MW (rras) lik darbeli bir güç plazmaya verilmektedir. Başlangıçta bu enerji Ar eksitasyonu için gereklidir. Daha sonra Seki 12'de olduğu gibi plazma akımı üstel şekilde azalmaktadır. Bu akıma karşıt laser voltajı hemen hemen sabittir. Yüksek bir empedans gösteren laser plazması genellikle endüktiftir. Farklı R T rezistansı değerleri için yapılmış deneyler, laser plazması 1

14 empedansının daima kullanılan IL den daha büyük olduğunu göscermiştir. Şekil2'de de görüldüğü gibi laser ışığının darbe süresi genel olarak eksicasyon darbe süresinden dört veya beş defa daha uzundur. Tekrar elde edilebü'jlik koşulunda değişik 2^ değerleri için v ms /d acp oranları 11.6 x 10 3 ve 19.7 x 10 3 V/cm Torr değerleri arasında değişmektedir. Burada V voltaj darbesinin kare kök ortalaması, p gaz basıncı ve rms d anodkatod arası uzaklıktır. Oran 8.2 x 10 3 V/cm Torr'a düştüğü zaman ac laser akım darbesinde hiçbir kararsızlık gözlenmediği halde laser ışığı darbesinde tekrar elde edilememe hali başlamaktadır. Spektrum analizleri Band yok edici Filitreler (BEF) yardımıyla yapılmaktadır. Seki 13'de kolayca görüldüğü gibi, deneyler sırasında güç spektrumunda UV ışığının güç yoğunluğunun maviyeşil olanından daha küçük olduğu gözlenmiştir. Sadece bir tam yansıtıcı ayna kullanıldığında, Brewsterlerin anod çıkışı (daha sıcak elektrodlar) ve katod (daha soğuk plazma) taraflarında sırasıyla koyumor ve buzmavisi renklerde ışıklar neşredilmektedir. Gaz basıncı Torr'a doğru yükselirken Brewster çıkışlarındaki renk eş hale gelmektedir An ArgonIonLaser Operating in Pulsed Regime S. Sınman, A. Sinman The pulsed excitation processes are widely used in neutral gas, ionized gas or molecular gas lasers /1.2/. On the other hand, together with the pulse techniques, electronbeam controlled discharge /3/ and the laser pumped by micro wave Ikl are also investigated. Nowadays, the hollow cathode discharge in gases are very interesting from the viewpoint of to produce ionic metastable levels 151 and Co realize the ionized lasers by fast or slow excitation pulses. In general, the discharges with low impedence in hollow cathode pulsed laser are characteristic results. In this investigation particularly hollow cathode Ar J+ laser with high impedence ( Q) and low current density ( A cm" 2 ) is presented. The experimental setup is shown in Figure1. The symbols and characters in the figure are denoted as follows; FSGSFloating Sparkgap Switch; R Shunt resistor; C.Switching capacitor; R Current limiting

15 resistor; RCRogowsky Coil; AAnode, FRFull reflector; FCField Coil or B z coil; CCathode; BSBeara Splitter; TMTransmitting Mirror; PD Photo Detector; 1,2Power Supplies; 3Control unit; 4Current integrator; 5Transient recording oscilloscope. The diameter of the laser channel is 0.45 cm and the distance between the Brewsters is 98 cm. In laser cavity the hemispherical optical geometry is prefered. Assuming a Maxwellian plasma medium in the hollow cathode axial discharge under the influence of on uniform magnetic field the deposition energy have been calculated between 23 j cm In general, the preionization in hollow cathode discharge lasers is carried out by the RF fields in the frequency range of khz. In this system presented, at the beginning of the discharge, the transmission line RGU/35 becomes an open circuit for a short time (twowaytraveltime TWTT=1020 ns) and as a result of this, two folded : input voltage of 25 kv nay be applied to the anode of the laser. Thus the laser plasma is produced and upon the first 2 us, the pulsed power of 1 MW (rms) is deposited along the plasma. Initially this energy is necessary for the excitation of Ar 3 *. Then in time the plasma current decreases exponentially as in Figure2. The laser voltage corresponding to this current is almost constant. The laser plasma showing a high impedence is generally inductive. The experiments performed for different R. resistor values have shown that the irapedence of laser plasmas are always higher then JL used. As it is also seen in the Figure2 the pulse duration of laser light in general is four or five times longer Chen the excitation pulse duration. In reproducible operation condition, for alternative R T values V /d p r L rms ac ratios are changing between 11.6 x 10 3 and 19.7 x 10 3 V/cm Torr where V is rootmeansquare value of voltage pulse, p is gas pressure and d is distance between anode and cathode. When the ratio falls down to the 8.2 x 10 3 V/cm Torr, then although no instability is obserbed in laser current pulse, the irreproducibility in laser light pulse is initiating. The spectrum analysis is carried out by means of the Band Eliminating Filters (BEF). During experiments in power spectrum it has been observed that the power density of tne UV light is lower then that of the bluegreen one as it is easily seen in Figure3. When it is used only a fi.il reflector mirror, lights are emitted in the colours of deepviolet and iceblue along che output of anode (hotter electrodes) and cathode (colder plasma) sides 3

16 of Brewsters respectively. Increasing the gas pressure towards Torrs, the calours at the Breuster outputs are being identical. REFERENCES III Pressley, R.J., Handbook of Lasers. CRC Cleveland Sec. 3 (1971). Ill Goodwin, D.W., Advances in Quantum Electronics Academic Press. New York (1975) 70. lif Rocca, J.J., et. al., Appl. Phys. Lett. 40 (1982) 300. /4/ Wisoff, P.J.K., et.al., IEEE J. Quantum Electronics. Q E18, 11 (1982) Bekefi, G., Principles of Laser Plasmas, John Wiley, New York (1976) 159. lb/ Goodwin, D.U., ibid in ref. 2, 246.

17 FSGS CH2 Şekil.1. Laser deneylen için blok diyagram. Fîgure:1. Block diagram for laser experiments.

18 1 H OD If \ Laser Current Pulse \ (Laser Akım Darbesi) r \ ^^»^j_ ' m I N ^ X Laser Light Pulse ^v (Laser Işık Darbesi) * ı» ' ' ' ı G6 06 I Fig.2Puis Waveforms of Laser Current and Light Şek.2Laser Akım ve Işık Darbelerinin Dalga Şekilleri 12 ms time b

19 o isi < ^ o Uncertain Operation Area (Belirsiz Çalışma Bölgesi') o M n H ıı II II rsj s S ^ W S S> İ İD «ı/ı o in po O s* V ı \ ı?l 8 ü? c \ "i ı r» \ ««\ o o V» "> \ «> l > 00 m Tl in vl I er»? s 3

20 1.2. Rölativistik Elektron Deneti üreteçlerinde Kollektif tyon Hızlandırması A. Sinman. S. Sınman Kollektif hızlandırma yöntemleri; dışardan bir gerilim uygulanmaksızın temel hızlandırma alanları oluşturulduğundan, konvensiyonal hızlandırma yöntemlerinden farklıdırlar. Burada hızlandırma alanları; az sayjıda taneciğe hız kazandıracağı yerde çok sayıda taneciğin kollektif etkileşmesine neden olmaktadır. Kollektif iyon hızlandırmasının iki temel yöntemi, iyonların elektron halkası veya bir lineer kollektif alan içine sokulmasıdır. Bir vakum cliyodu içinde pozitif iyon hızlandırmak için mümkün bir mekanizma ambipolar diffizyon işlemi olarak görülmektedir. Bir Relativistik Elektron Demeti (RED) üretecinin, doğrudan doğruya kendiliğinden korunma (inertial confinement) amacıyla kullanılması yanısıra, kollektif iyon hızlandırıcısı /13/, mikrodalga üretimi /A/ ve TEALaser eksitasyonu gibi füzyona dolaylı şekilde bağlı öteki araştırma alanlarında geniş uygulama olanakları da bilinmektedir. RED üretecinin kalbi Alan Emisyonu Diyodudur (AED). Geçitli veya geçitsiz demet kiplerinde ister Marx üreteci, ister Tesla Rcsonans Transformatörü (TRT) ve isterse bir LC titreşim darbeleyicisi kullanılsın, herbirindeki darbe şekillendirisinin ucu, genellikle zamanla değişen ve lineer olmayan bir özellik taşımaktadır. Daha önceki bir çalışmamızda Ibl RED diyodunun fonksiyonel bazı referans verileri incelenmişti. Burada istatistiksel hesaplamalar sırasında standart sapmalar da dikkate Alınmıştı. Bu çalışmada, sınırlama alanı ile /3/ zahiri katod tarafından oluşturulan plazma yüzeyindeki elektrik alan IH dikkate alınarak, özellikle kollektif iyon hızlandırıcısının önceki modelimiz içinde AED özellikleri incelenmiştir. Olson kriterine ve AED parametrelerine bağlı olarak sonuçlar korelasyon fonksiyonlarıyla tartışılmıştır. Tipik korelasyon fonksiyonları Şeki11 ve 2'de resmedilmektedir. Bu şekillerde parametreler şu şekilde gösterilmektedir; V başlangıç voltajı; C. kapasitans; Z n iletim hattının karekteristik empedansı; 8

21 U hat üzerinde birikmiş enerji; TWTT hat boyunun bir gidip gelme zamanı; Vp katod plazmasının hızı; r fc denet.yarıçapı; d._ AEDanodkatod aralığı; R, sürükleme tüpünün yarıçapı. Seki 11'de A.B ve C ile isimlendirilen eğri grupları, 181 ns süreli diyoddaki voltaj adımlarını göstermektedir. Bu koşulda Z.(t) diyod empedansı, A, B ve C voltaj stepleri için sırasıyla 10,3 kfl, 0,250,003 KG ve I,5lOOSÎ aralıklarında değişmiştir. Bu durumda akım darbe şekilleri kare dalgaya çok yakındır. Diyot akımını sınırlama akımıyla karşılaştırarak kollektif iyon hızlandırmasının yalnız B ve C adımlarında mevcut olabileceği bulunmuştur. Oldukça büyük değerlerde &>(?) bu sonuçları etkilemektedir. Diğer taraftan Şekil2 de Z.(t) diyod empedansı sadece A adımı için 1003ft aralığındadır. Akım darbesi üstel şekilde değişmekte ve iyonlar sürüklenme tüpünün yarıçapından bağımsız hızlanmaktadır. Nümerik modelde Ümitlenme akımı ve elektrik alan için kullanılan denklemler şunlardır: I A = (Y 0 l) (l*ln R d /r b ) _I (1fg)" 1 E = J 0 (YQ1)V2 v rt Burada 8 = ~ elektron hızının vakumda ışık hızına oranı, (Y 1) elektron c * _ o kinetik enerjisinin sükunet kütlesine oranı, J Q akrm yoğunluğu, R, ve r, sürüklenme tüpünün ve demetin yarıçapları, f nöcralizasyondur. Bu hesaplamalarda f ise fonksiyonel elektrostatik nin sıfır olduğu kabul edilmiştir. Sonuç olarak, diyod empedansıyla FED'in görünüş oranı veya başka deyişle akım darbe şekli, Olson kriterine bir hayli etki etmektedir. Elektrik alan, 1003A luk küçük diyod empedansları ve 5 ka'lık sınırlama âkımı için 810 MV/m ye kadar yükselmiştir. önerilen bu yöntemle, korelasyon fonksiyonu, yüksek ve alçak I b /I A hallerine ve De Packh parapotensiyel model gibi diğer şemalara uygulanabilir. Şekil1 ve 2'deki sistem parametrelerine göre, bazı yeni çizimler düzenlenebilir. Böylece, RED üreteci ile AED, ilgi duyulan araştırma problemine bağlı olarak optimize edilebilir. 9

22 t.2. Collective Ion Acceleration Fro» Relativistic Electron Beaa Generators A. Sinaan, S. Sinaan Collective acceleration methods differ from conventional acceleration methods in which the main accelerating fields are not caused by externally applied potentials. Instead, the accelerating fields are caused by the collective effects of a large number of particles which impart acceleration to a smaller number of particles. The two principal methods of collective ion acceleration embed ions either in electron ring or in a linear collective field. A possible mechanism for positive ion acceleration in a vacuum diode can be visualized as a process of ambipolar diffusion. Besides the utilization of Relativistic Election Beam (REB) generators in inertial confinement schemes directly, Mide rauge of application possibities of it in other research areas depending on fusion indirectly such as collective ion acceleration /13/, microwave production M/ and TEALaser excitation IS/ are also known. The heart of REB generators is FED. Let FED be driven by whether a Mar» generator or a Tesla type of transformer and or a LC ringing pulser (gated or ungated beam modes), it is generally at a situation of the time varying and nonlinear terminating of a pulse forming line which is using. In our previous study /6/, it had been investigated some reference data of REB diode functionally. In the statistical estimations, the standard deviations have been also taken into account. In this work, taking into consideration the limiting corrent /3/ and the electric field at the plasma surface produced by virtual cathode I'll within our previous model, specially for the collective ion acceleration, the properties of FED have been studied. Depending on the FED parameters and Olson's criterion the results have heen discussed by means of the correlation functions. The typical correlation functions are illustrated, in Fig1. and 2. 10

23 In these figures the parameters are denoted as follows: V. the initial voltage; C. the capacitance; 2_the characteristic impedance of transmission line; U, the stored energy in the line; TWTTthe two way travel time; v the v locity of cathodeplasma; r/the beam radius;. d the anode cathode gap; R the drift tube radius, ac r d The groups öf curves called by A, B and C in Fig1 are demonstrating the voltage steps on the diode with the durations of lttl ns. At this condition, the diode impedance Zj(t) has changed in the ranges of 10,J k;; kil and fl for the voltage steps of A.B and C respectively. In these cases the current pulse shapes are very close to a square wave. Comparing the diode current by limiting current, it has been found that the colective ion acceleration can only be exist in the steps of B anıl C. Having rather high values. R.(t) effects these results. On the other hand in Fig2. the diode impedence ZAt) is in the range of 100J i". with only step of A. The current pulse varies exponentially and the ions acceleiate independently from the radius of the drift tube. In numerical model, for I, limiting current and E electric field equations used are; Ij (Y 0 D d*ln R d /rb) _1 (lf e )"! where S E 17Û00 J 0 (Yol)'/2 is the usual ratio of electron speed to that of light in vacuum, YQ1 is the ratio of the electron kinetic energy to rest mass energy, JQ is current density, f In calculations f =0 is used, e is the functional electrostatic neutralization. In conclusion, the diode impedence and the aspect ratio of FED or in other words the current pulse shape is effecting on Olson's criterion in a great deal. The electric field has rised up to 810 MV/m tor small diode impedences between 1003 Q and for a limiting current of 5 KA. By this method submitted, the correlation functions may he applied to other schemes such as De Packh's parapotential model and high or low I. II. may be arranged. Hence the REB generator and FED may be optimized 11

24 with respect to the research problem interesting. REFERENCES III Olson, C.L., IEEE Trans. Nucl. Sci.NS22 No.3 (1975) Ill Zorn, 6.T., Kim, H., and Şayer, C.N., ibid, /3/ Straw, D.C., and Miller, R.B., Appl. Phys. Lett. Vol. 25, No.7 (1974) /4/ Bekefi, G., and Orzechowski, T.J., Phys. Rev. Lett., 37 (1976) /3/ Harris, N.W., O'Neill, F., and Whitney, W.T., Rev. Sci. Instrum. 48 (1977) ,'(>/ Sinroan, S., Sinman, A.. Fusion Energy. 1981, Spring College on Fusion Energy, Trieste, 26 May19 June 1981, IAEASMR82, (1982)

25 6 î (MV/m u X R «1 cm d R s 1.5 cm O R> 3 cm A R* 5 cm 0 V'V 0>5 d «1. 5 cm oc cm V L».I MV Ü L «9 W C L «18000 pf Z 0 «5 TWTT» 181 ns v 4x10 cm$" A, B and C»181 ns OLSON'S CRITERIA B A 7^r. \ \ UM J Ij(kA) Şekill. Yüksek empedansa sahip yapraklı diyod için 1^ J sınırlama akımı ve E'elektrik alan arasındaki korelasyon fonksiyonu Fig 1. Correlation function between limiting current (1^) and electric field (E) for foil diode having high impedance. U

26 X R.S ı cm R,«1.5 cm o R rf «3 cm Rj«5 cm.v L «I MV U.» 9 kj C L «18000 pf Z 0 * 5 ohms TWTT«l8ln«v «4x10 cms"" P t > r b* r c* ^ d,,.» oc 0.5 cm A * 181 ns cm 10 I ÜJ 8 OLSON'S, CRITERIA X V.. Xf>»b Ij(kA) O 5 10 I _ Şekil2. Alçak empedanca sahip yapraklı diyod için I ; sınırlama akımı ve E elektrik alan arasındaki korelasyon fonksiyonu. Fig 2. Correlation function between limiting current (I? ) and electric field (E) for foil diode having low impedance. 14

27 1.3. Yoğun Plazma Odağı İle Yeni Bir Isıtma Şemasının Kavramsal Tasarımı S. Sinman, A. Siman Füzyon araştırma düzenekleri arasında yoğun Plazma Odağının (YPO) önemi sadece darbeli ve şiddetli bir nötron üretimi III (nötron verimi nötron/darbe) açısından değil, aynı zamanda kısa süreli olsa bile enerjik elektron ve iyon kaynağı özelliği taşımalarından ileri gelmektedir. Örneğin, bazı YPO sistemlerinde 10 5 A akımlı ve 300 kev enerjili Deuteron 111 ve rölativistik koşullarda elektron demetleri İSİ gözlenmiştir. YPO üzerinde yapılan deneyler tanecik hızlandırma mekanizmasının tekrar elde edilebilirliği (reproducibility), üretim olasılığının yeterli olduğunu göstermektedir. Bir tanecik hızlandırıcısı olarak YPO sisteminin performansının; kollektif iyon hızlandırmalı temel tanecik üreteci veya kerdiligjnden korunma sistemlerinde kullanılan RED (Relativistik Elektron Demeti) ve HID (Hafif İyon Demeti) performanslarına, çok.yakın olduğu söyleneni Lir. Bu noktadan hareketle, toroidal bir akı koruyucusu içinde yüksek enerjili elektron ve iyonların ömürlerinin uzatılması ve bu taneciklerin bir plazma ortamıyla etkileştirilmesi mümkün görülmektedir. Önerilen bu yeni halka sisteminde (Plazma Odağı Tokamak'ı) birçok YPO (Şekil1) iki torun arasına yerleştirilmekte ve bu torlara dikine monte edilmektedir. Bu mekanik yapıda YPO nın anodları içi oyuk şekildedir. İzole vakum flajları yardım la anodlar üst tora (anod toru) ve katod elektro lan ise doğrudan doğruya alttakine (katod toru) tutturulmaktadır. Önerilen sistemin ayrıntıları şekilde gösterilmektedir. Denetimli yüzen kıvılcım aralığı anahtarları ayrı diskler halindedir. Elektronların bir kısmı anod toruna diğer kısmı ise YPO'nın anod tüpüne bağlanmaktadır, Katod toru toprak potansiyelindedir. Kıvılcım aralıklı anahtarlar laser demet sistemi ya da uygun ateşleme elektrodu ile denetlenmektedir. Boşalmanın çalışma kipi denetlenebilmektedir. Elektron ve iyon demetleri klavuzlanmış enjeksiyon alanları ve hilal alanları yardımıyla kendi torlarına enjekte edilmektedir, Kondansat'.'r bataryası bir takımdan fazla olabilir. Böylece sistemin ömrü ve güvenilirliği yükselecektir. letikleme rrogramının özelliğine göre yüksek tekrarlama oranlı YPO sistemini çalışt. :nak için nötron emisyonu için eşdeğer odak' süresini 15

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK TAYİNİ

GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK TAYİNİ X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 IR1100008 H.A.Özgener GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK TAYİNİ Bülent

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Doktora: Akdeniz Üniversitesi Nükleer Fizik (2011- Devam ediyor) Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Atom ve Molekül Fiziği ( )

Doktora: Akdeniz Üniversitesi Nükleer Fizik (2011- Devam ediyor) Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Atom ve Molekül Fiziği ( ) Osman AĞAR ŞANLIURFA (1987) E-mail : osmanagar@kmu.edu.tr, osmanagar@windowslive.com Eğitim: Doktora: Akdeniz Üniversitesi Nükleer Fizik (2011- Devam ediyor) Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Atom ve

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

CURRICULUM VITAE. University of Gaziantep, Department of Engineering Physics, September, 2004-2009 (PhD)

CURRICULUM VITAE. University of Gaziantep, Department of Engineering Physics, September, 2004-2009 (PhD) CURRICULUM VITAE Name: Vural Emir KAFADAR Born : İskenderun, June 24th, 1978 M. Status: Married with Feyza Nur EDUCATION University of Gaziantep, Department of Engineering Physics, September, 2004-2009

Detaylı

IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI

IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI Hasta-spesifik QA??? Neden Hasta Spesifik QA? Hangi Hasta Spesifik QA? Hangi Hasta QA ekipmanı? Hangi Hastaya? Nasıl Değerlendireceğiz? Neden Hasta

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Güneydoğu Anadolu asfaltitleri

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı TÜRKİYE'DE HENK TERCİHLERİ COLOUR PREFERENCES IN TURKEY AZİZ KIRAN Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı ÖZET Renk tercihleri üzerine yapılan araştırmalar değişik ülkelerde

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E SİSTEMLER / Systems SİSTEM 03 SYSTEM 03 45x60 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde Poolsaver 1320 2 Adet 5L/5B Nano Dozaj Pompası Elektrot akış hücresi Kalibrasyon rafı ph ve ORP elektrodu

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam Name : ID : Signature : 00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam 20.04.2017 S.1) S.2) S.3) S.4) A shunt DC motor is rated 7.5kW, 250 V and is connected to 230V source. The armature resistance is Ra 0.2,

Detaylı

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Emre GÜLLÜOĞLU, Alptuğ Özer YÜKSEL,

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

TORYUM MİNERALİNDE TORYUM MİKTARININ MUTLAK OLARAK ÖLÇÜLMESİ

TORYUM MİNERALİNDE TORYUM MİKTARININ MUTLAK OLARAK ÖLÇÜLMESİ TORYUM MİNERALİNDE TORYUM MİKTARININ MUTLAK OLARAK ÖLÇÜLMESİ J. JUNA* H. ÖZYOL** M. KIRBIYIK*** Özet M.T.A. Enstitüsü tarafından sağlanan ve eser halde toryum ihtiva eden numuneler lâboratuvanmızda incelenmiştir.

Detaylı

Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi

Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi Recep KANDEMİR 1, Kadir Akgüngör 2, Hakan Epik 2, Emel Ada 3 1 Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mahmut AYDIN İletişim:aydinm135@gmail.com, Mobile.05357236743 Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Taşınabilir Enerji

Detaylı

Seydişehir Alüminasında Gözlemlenen Feding Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması

Seydişehir Alüminasında Gözlemlenen Feding Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması Seydişehir Alüminasında Gözlemlenen Feding Olayının Tünel Mekanizması ile Açıklanması Erdem UZUN 1, Yasemin YILDIZ YARAR 2, A. Necmeddin YAZICI 3 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik

Detaylı

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt - GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt A ve A Türkiye Rofin Sinar Germany Endüstriyel Üretimin Profesyonel Tek

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK 2 3 4 Termolüminesans (TL) Tekniği TL Tekniği ile Tarihlendirme

Detaylı

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI

İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI İYON ODALARI VE DOZİMETRE KALİBRASYONLARI Dr. Doğan YAŞAR TAEK,ÇNAEM Radyasyon Metrolojisi Birimi dogan.yasar@taek.gov.tr İçerik 2 Tedavi amaçlı dozimetreler Korunma amaçlı dozimetreler - doz hızı ölçerler

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

X-ISINI FLÜOBESANS METODU İLE FİLİZ NUMUNE İÇİNDE URANYUM TAYİNİ

X-ISINI FLÜOBESANS METODU İLE FİLİZ NUMUNE İÇİNDE URANYUM TAYİNİ X-ISINI FLÜOBESANS METODU İLE FİLİZ NUMUNE İÇİNDE URANYUM TAYİNİ J JUNA* Cihan ÖZMUTLU** Haldun ÖZYOL*** özet Uranyum filiz numuneleri, 1 Curıe'lik Cs-137 kaynağının 0.662 MeV'lik gammalarıyla ışınlanmalardır.

Detaylı

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS 1- Design a coupled line 5th order 0.5 db equal-ripple bandpass filter with the following characteristics: Zo = 50 ohm, band edges = 3 GHz and 3.5 GHz, element values of LPF prototype are with N = 5: g1

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

ISSN : 1308-7231 iskender@fef.sdu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Isparta-Turkey BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE

ISSN : 1308-7231 iskender@fef.sdu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Isparta-Turkey BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0243 Kadir Gunoglu Betul Mavi ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt Received: May 2011 Suleyman Demirel

Detaylı

NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI NÜKLEER YAKIT ÜRETİMİ VE NÜKLEER ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE HIZLANDIRICI KAYNAKLI SİSTEMLE FÜZYON-FİSYON (HİBRİD) SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Adnan SÖZEN, H.Mehmet ŞAHİN, Mustafa ÜBEYLİ Gazi Üniversitesi, Teknik

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

SEZAİ YALÇIN PROFESÖR

SEZAİ YALÇIN PROFESÖR SEZAİ YALÇIN PROFESÖR Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 08.07.2014 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/Rahva Yerleşkesi BİTLİS Telefon E-posta 4342283127-223 syalcin@beu.edu.tr

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Yüzey İşlemleri Ar-Ge Laboratuarı Yıllık Rapor/ 2014 2 Ġçindekiler Giriş Alt Yapı Çalışmaları Çalışma Grupları Yürütülen/Tamamlanan Projeler Yürütülen/

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar Destekli Çözümleri Proje No:2013-2-FMBP-73 Proje Türü ÖNAP SONUÇ

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi. Variation of Deposition Energy with Electron Energy in Aluminum Target

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi. Variation of Deposition Energy with Electron Energy in Aluminum Target Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi Zehra Nur Demirci 1,*, Nilgün Demir 2, İskender Akkurt 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Çünür

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD w w w. a r g e t e s t. c o m İçindekiler / Table of Contents XRF-WR - Tam Kayaç Analizi / Whole

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS KL MA SANTRALLER N TASARLANAN B R DEL KL D F Z RL BO H CREDEK HAVA AKI ININ SAYISAL OLARAK NCELENMES ahmet.erdogan@inonu.edu.tr, ekrem.tacgun@inonu.edu.tr, suat.canbazoglu@inonu.edu.tr, gokhan.aksoy@inonu.edu.tr,

Detaylı

KÖMÜRLERDE KÜL ORANININ 2-µ ve DEMİR DÜZELTME YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ. (MEASUREMENT OF ASH CONTENT OF COALS BY USING 2-µ AND IRON COMPENSATION METHOD)

KÖMÜRLERDE KÜL ORANININ 2-µ ve DEMİR DÜZELTME YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ. (MEASUREMENT OF ASH CONTENT OF COALS BY USING 2-µ AND IRON COMPENSATION METHOD) DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 93-98 Ekim 001 KÖMÜRLERDE KÜL ORANININ -µ ve DEMİR DÜZELTME YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ (MEASUREMENT OF ASH CONTENT OF COALS BY USING

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Gezgin İletişim Sistemleri

Gezgin İletişim Sistemleri Gezgin İletişim Sistemleri HÜCRESEL AĞLAR Cellular Networks Assoc. Prof. Hakan DOGAN Notlar 3 Devam Doç. Dr. Hakan DOGAN Büyük bir bahçenin sulamasını gerçekleştirmek için sabit ve her yöne su veren cihazlarımızın

Detaylı

1.) 18 MV Foton Enerjisinde 3B-KRT Ve YART tekniği ile Tedavi Planlaması Yapılan Prostat Kanserli Hastalarda Nötron Kontaminasyonundan Kaynaklı

1.) 18 MV Foton Enerjisinde 3B-KRT Ve YART tekniği ile Tedavi Planlaması Yapılan Prostat Kanserli Hastalarda Nötron Kontaminasyonundan Kaynaklı 1.) 18 MV Foton Enerjisinde 3B-KRT Ve YART tekniği ile Tedavi Planlaması Yapılan Prostat Kanserli Hastalarda Nötron Kontaminasyonundan Kaynaklı İkincil Kanser Riskinin Değerlendirilmesi, Fatih Biltekin,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları. Simulation Studies for TARLA IR-FEL Undulator Magnets

TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları. Simulation Studies for TARLA IR-FEL Undulator Magnets SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (1): 109-116 TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları Halime Tugay 1,*, Suat Özkorucuklu 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu.

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konaklı Belediye Merkezi, Alanya/Antalya. : huseyinertik@akdeniz.edu. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Hüseyin ERTİK Doğum Tarihi : 18.01.1979 Medeni Durumu : Evli Dil : İngilizce (ÜDS Mart 2012, Puan 86,25) : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Adres Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III ON-OFF VALF BORU KESİTİ

DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III ON-OFF VALF BORU KESİTİ DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III 200 500 500 ON-OFF VALF 30 BORU KESİTİ DENEY ŞEMASI BORU TRANSDUCER COMPUTER AMPLIFICATOR DIGITAL CONVERTER AN ANALYTICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF UNSTEADY FLOWS IN

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı