T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Temmuz 1997 CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Temmuz 1997 CUMA"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1997 CUMA Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 97/ Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/5/1997 tarihli ve YAGY/2560 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN Doç. Dr. A. GÜL Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Doç. Dr. İ. KARAKUYU Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT M. ALTINSOY Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam N. ERCAN L. ESENGÜN M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam B. AKSOY Ş. KAZAN H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam A. YILMAZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Ş. KAZAN T. TAYAN M. AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Doç. Dr. İ. KARAKUYU Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakanı Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakanı M. DEMİRCİ N. ÇELİK A. R. GÖNÜL M.R. KUTAN Târım ve Köy. Bakanı Çal. ve Sos. Güv, Bakanı Sanayi ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakam Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenlik Bakanlığı (bundan sonra taraflar olarak adlanrılacaktır) arasında tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır. Taraflar; iş ve çalışma ilişkileri, işgücünün yer değiştirmesi, istihdam sağlanması, sosyal güvenlik, sosyal sigorta, şakadana çalışma ve mesleki rehabilitasyonuyla ilgili olarak her iki Ülkenin çıkarlarına uygun bir şekilde aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Taraflar, iş ve çalışma ilişkileri, işgücünün yer değiştirmesi, istihdam sağlanması, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar alanıyla ilgili mevzuat ve diğer belgelerin uluslararası ilkelere uygun bir şekilde hazırlanmasında, olgunlaştırılmasında ve uygulanmasında kazandıkları deneyimleri teati edeceklerdir. MADDE2 Türk tarafı, Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenliği Bakanlığı nezdinde Devlet İş Müfettişliğinin, Uluslararası Çalışma Teşkilatının ilgili anlaşmalarının gereklerine uygun bir şekilde kurulmasına ve faaliyet göstermesine yardım edecektir. MADDE 3 Taraflar, çalışma hayatında meydana gelen anlaşmazlıkların oluşma nedenlerinin incelenmesi ve giderilmesi alanında ortak araştırmalar yapacaklardır. MADDE 4 Taraflar, her iki ülkede faaliyet gösteren iş ve işçi bulma kurumlarının, işgücü piyasasının incelenmesi, ileriye yönelik tahminler hakkında çalışmalar yapılması ve hazırlanması için işbirliğine uygun ortam oluşturacaklardır. MADDE 5 Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının işgücünden Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarıma işgücünden de Türkiye'de yararlanılmasına imkan sağlamak ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla karşılıklı dayanışma içinde bulunacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 MADDE 6 Taraflar, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta sistemlerinde, yönetimi iyileştirmek üzere işbirliği yapacaklardır. MADDE 7 Taraflar, her iki ülkede sakatların toplumla entegre olmasına yardim etmek amacıyla, bunların çalışma ve mesleki rehabilitasyonu alanında deneyim teatisi yapacaklardır. MADDE 8 Taraflar, işçi-işveren ilişkileri, işgücünün yer değiştirmesi, iş teftişi, istihdam sağlanması, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta yönetimi alanlarında, her iki Ülkenin uzmanlarının karşılıklı deneyimteatisini sağlayacaklardır. MADDE 9 Bu Anlaşma süresiz olup, taraflardan birinin diğer tarafa bu Anlaşmayı yürürlükten kaldırdığına dair yazılı bildirimde bulunduğu tarihten itibaren (3) aylık süre sonuna kadar yürürlükte kalır. Bu Anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, tarafların karşılıklı görüşmeleri ile giderilir. Bu Anlaşma, her iki devlette yürürlükte olan mevzuata uygun olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Her ikisi de eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Azerbaycan dilinde hazırlanmış olan bu Anlaşma 5 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da iki nüsha olarak imzalanmıştır. NECATİ ÇELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ALİ NAĞTYEV AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE HALKIN SOSYAL GÜVENLİK BAKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: TÜRKİY9 RESPUBLİKASI 9M9KV9 SOSİAL MÜDAFİ9 NAZİRLİYİ İL9 A29RBAYCAN RESPUBLİKASI 9M9K V9 9HALİNİN SOSİAL MÜDAFİ9Sİ NAZİRLİYİ ARASINDA 9M9KDAŞLIQ HAQQINDA SAZİŞ SAZİŞ T0RKİY9 RESPUBLİKASI 9M9K V9 SOSİAL MÜDAFİ9 NAZİRLİYİ İL9 AZ9RBAYCAN RESPUBLİKASI 9M9K V9 9H ALİN İN SOSİAL MÜDAFİ9Sİ NAZİRLİYİ (BUNDAN SONRA T9R9FL9R) T9R9FİND9N Cİ İL TARİXİND9 İMZALANMIŞ 9M9KDAŞLI0 PROTOKOLUNA 9SASLANARAÛ H AZIRLANMIŞDIR. T9R9FL9R, 9M9K V9 9M9K M ON AS İB9TL9Rİ.9M9K MİQRASİYASI,9HALİNİN M9ŞĞULLUĞU.SOSİAL MÛDAFİ9Sİ.SOSİAL SİG0RTASI.9LİLL9RİN PEŞ9 V9 9M9K REABİLİTASİYASI M9S9L9L9Rİ ÛZR9 H9R İKİ ÖLK9NİN M9NAF9YİN9 UYGUN OLARAÛ AŞAÛIDAKILAR HAQQINDA RAZILIĞA G9LMİŞL9R. MADD9 1 T9R9FL9R, 9M9K V9 9M9K MÜNASİB9TL9Rİ.9M9K MİQRASİYASI.9HALİNİN M9ŞĞULLUĞU.SOSİAL MÛDAFİ9 V9 SOSİAL SİGORTA SAH9SİND9 OANUNVERİCİLİK AKTLARININ V9 DJG9R NORMATİV S9N9DL9RİN BEYN9LXALQ PRİNSİPL9R9 MÜVAFİÛ HAZIRLANMASINDA, T9KMİLL9ŞDİRİLM9SİND9 V9 T9TBİ0 EDİLM9SİND9 T9CRÜB9 MÛBADİL9Sİ APARACAOLAR. MADD9 2 TÜRKİY9 T9R9Fİ.AZ9RBAYCAN RESPUBLİKASI 9M9K V9 9H ALİN İN SOSİAL MÜDAFİ9Sİ NAZİRLİYİ N9ZDİND9 DÖVL9T 9M9K MÜF9TTİŞLİYİNİN BEYN9LXALQ 9M9K T9ŞKİLATININ MÜVAFİÛ KONVENSİYALARI T9L9BL9RİN9 UYGUN FORMALAŞDIRILMASINA V9 F9ALİYY9T GÖST9RM9SİN9 9M9Lİ KÖM9KLİK GÖST9R9C9KDİR. Yüriltme ve İdare Bölümü'Sayfa : 4

5 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 MADD9 3 T9R9FL9R, 9M9K MÛBAHİS9L9RİNİN YARANMASI S9B9BL9RİNİN ÖYR9NİLM9Sİ V9 ARADAN OALDIRILMASI SAH9SİND9 BİRG9 ARAŞDJRMALAR APARAGAÛLAR. MADD9 4 T9R9FL9R, H9R İKİ ÖLK9D9 F9ALİYY9T GÖST9R9N M9ŞĞULLU0 XİDM9Tİ OROANLARININ BU 0LK9L9RD9Kİ 9M9K BAZARLARININ T9HLİLİ V9 PROÛNOZLAŞDİRILMASI ÜZR9 PROGRAMLARIN HAZIRLANMASI ÖCÜN 9M9KDAŞLI0 ETM9L9RİN9 Ş9RAİT YARADACAOLAR. MADD9 5 T9R9FL9R, T0RKİY9 RESPUBLİKASI V9T9NDAŞLARININ 9M9YİND9N AZ9RB AYÇANDA V9 AZ9RB AYÇAN RESPUBLİKASI V9T9NDAŞLARININ 9M9YİND9N T0RKİY9D9 İSTİFAD9 EDİLM9Sİ MEXANİZMİNİN T9NZİML9NM9Sİ ÜZR9 BİRG9 M9SL9H9TL9ŞM9L9R APARACAÛLAR. MADD8 6 T9R9FL9R, SOSİAL MÜDAFİ9 V9 SOSİAL SİGORTA SİSTEML9RİND9 İDAR9ETM9NİN T9KMİLL9ŞDİRİLM9Sİ SAH9SİND9 9M9KDAŞLI0 ED9C9KL9R. MADD3 7 T9R9FL9R,H9R İKİ 0LK9D9N OLAN 9LİLL9RİN.9HALİNİN DİG9R HİSS9Sİ İL9 İNTEORASİYASINA KÖM9KLİK M9ÛS9Dİ İL9 ONLARIN 9M9K V9 PEŞ9 REABİLİTASİYASI SAH9SİND9 T9CRÛB9 M0BADİL9Sİ APARACAÛLAR. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: MADD3 8 T9R9FL9R, 9M9K MÜNASİB9TL9Rİ.9M9K MİQRASİYAS!,9M9K MÛF9TTİŞLİYİ.9HALİNİN M9ŞĞULLUĞU.SOSİAL SIĞORTA İDAR9ÇİLİY 0ZR9 H9R İKİ 0LK9 MÜT9X9SSİSL9RİNİN OARŞILOJ T9CRÜB~ MÛBADİL9SİNİ APARACAOLAR. MA0D9 9 BU SAZİŞ OEYRİ MU9YY9N MÛDD9T9 BAĞLANILIR V9 T9R9FL9RİN BİRİ, DİG9R T9R9F9, ONUN QUW9SİNİN DAYANDIRILMASI HAQQINDA NİYY9TİNİ YAZILI SUR9TD9 BİLDİRDİYİ TARİXD9N 3 AY TAMAM 0LANAD9K QÜW9D9 OAL1R. SAZİŞL9 BAĞLI ORTAYA ÇIXA BİL9C9K M0BAHİS9L9R T9R9FL9RIN OARŞILIOLI RAZILIĞI9SASINDA H9LL EDİLİR. BU SAZİŞ H9R İKİ 0ÖVL9TD9 Q0W9D9 OLAN ÛANUNV9RİC İLİY9 UYGUN OLARAÛ T9SDİÛ EDİLDİKD9N SONRA QÜW9Y9 MİNİR ANKARA Ş9H9RİND9,1997-Cİ İL H9R BİRİ İKİ N0SX9D9N IBAR9T OLMAOLA TORK V9 AZ9RBAYCAN DİLL9RİND9 İMZALANMIŞDIR V9 H9R İKİ M9TN EYNİQ0W9Y9 MALİKDİR. TÜRKİY9 RESPUBLİKASI 9M9KV9 SOSİAL M0DAFİ9 NAZİRİ AZ9RBAYCAN RESPUBLİKASI 9M9K V9 9HALİN İN SOSİAL MÜDAFİ9Sİ NAZİRİ NECATİ ÇELİK 9L\ NAĞIYEV Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Karar Sayısı; 97/ Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Ek Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/5/1997 tarihli ve YAGY/2559 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Prof, Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N.ERCAN Doç. Dr. A. GÜL leri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Doç. Dr. I. KARAKUYU Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT M. ALTTNSOY Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı N. K. ZEYBEK A. C. TUNÇ M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakanı B. AKSOY Ş, KAZAN H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam H.U. SÖYLEMEZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Ş. KAZAN T. TAYAN M. AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakam Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Doç. Dr. İ. KARAKUYU Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakanı Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam M. DEMİRCİ N. ÇELİK A. R. GÖNÜL M.R. KUTAN Taran ve Köy. Bakam Çal. ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam 1. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakanı Turizm Bakam Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Ek Protokol Bundan sonra Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, aralarında spor ilişkilerini düzenlemek ve bu alandaki faaliyetleri geliştirmek amacıyla 9 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol"de yeralan hususları teyid ederek önceki Protokol'e ek olarak aşağıdaki noktalarda mutabık kalmışlardır. MADDE I Taraflar, her iki ülkenin gençleri arasında ilişkileri geliştirmek için gençlik teşkilatlarının işbirliğini teşvik edeceklerdir. MADDE II Taraflar, her iki ülkede düzenlenecek gençlik festivali, gençlik kampı gibi faaliyetlere gençlik gruplarının katılımını sağlayacaklardır. MADDE III Taraflar, gençlik alanında bilimsel ve teknik seminer, konferans ve toplantı düzenlenmesini destekleyecekler ve bunların dışında tek taraflı düzenlenecek bu tür etkinliklere diğer tarafın uzmanlarının davet edilmesini sağlayacaklardır. MADDE IV Taraflar, diğer ülkelerde yapılacak gençlik faaliyetlerinde temsilcilerinin işbirliğini teşvik edeceklerdir. MADDE V Taraflar, gençlik alanında bilgi alış-verişini, yazılı eserlerin değişimini ve gençlik projelerinin hazırlanmasını, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesini teşvik edeceklerdir. MADDE VI Bu Protokol 9 Şubat 1994 tarihinde imzalanan Protokol'e ek olarak imzalanmış olup, imzalandığı gün yürürlüğe girecektir. Bu Ek Protokol Ankara'da 5 Mayıs 1997 tarihinde iki nüsha olarak Türk ve Azerbaycan dillerinde imzalanmıştır ve her iki metin aynı derecede geçerlidir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 TYPKHJ9 PECnyEMKACbl h9kym9th HJİ9 A39PEARAH PECnyBJIHKACLI h6kym3th APACbffl3A K3HHJI9P B9 HUMAH CAhSCHHJO 0J1AB0 ITPOTOKOJİ ByımaH cohpa Tapar^nap ajyıahah TYPKHJS PecnyÖJiHKacBi hökvmsth B3 A3ap6aj^aH PecrryÖJiHKacBi heıcymath apanaptıma uümah anaranaphhh T3H3HMTI3M9K B9 6y Cah3fl3KH < )3aJIHJJ3TJI9pH KY«I3HflHpMaK M9rC3flH HJI3 9 (pespan HJI îapıcms ÂHKapaaa HM3ânaHaH "HnwaH CahscuHas OfuaKnmımr harrahaa ripotokojryh" AfYzmaanapEimı Tdcjw emum B9 H9MHH üpotokona ajıab3 onapar amanuıakii Maaaanap öapaaa pa3&rjn>ifa KanMimuıap: MaM3 1 Tap9(pJI3p hap HKH 9JIK3HHH K9rTOÎ9pH apacsıma anaranaph HHKHma(p ethhpm3k YT(R K9rTOI3p T9IHKIUiaTJiapBIH IH 9M3KflaiIIJII,in.IHI>I T9IIIBHr efl319kji3p. M3M3 2 T9pg<pji9p hap HKH ejikaaa Kaıruıgp djecthbajınapbi, K9ÎPÜIHK «ynıapkaıaph KHMH (paanhjjatjiapa Kaıroıapfffl rpynnapbihirh romyjimacbrhbt T9 n MHH ea9m9kji9p. Maana 3. T9p9<pn9p K9ffUÎ3p CahXHHfl3 ejtmh B9 TeXHHKH CeMHHâp. KOHCppaHC B9 TOnnâHTBDlâpBIH T9IIIKHJ1 CflHJMSCHHH flact9kji3j3<i9k B9 ÖVHJiapflaH 9JiaB9 ÖHprapacjDJiH Tanuam onyhaw 6y KHMH (ffâajihjjatnaps flhk3p TapstpHH MYr9X9CCHCJI3pHHHHfl3"B3T eflhjtmschhh hsjâtâ KeHHp3, î9kn3p. MaM3 4 Tapacpnap pmzç emca/ıap/ıa T3ÜIKHJI o/ryharçar KSrraıap TaflĞHjnapiiiaa TSMCHJNHnapHHHH amakaaınjibirbrjibi TaniBHr eflansıoıap. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz Sayı: MaM3 5 Tspacpjısp jcaır<ıji3p catscama HHûbopMacHJa B3 ja3tuıtı aeapnsohh MYÖaflHiıacHHH, Kamum: jıajıaanaphhhh ha3hpnahmactihtı, usjı&m BS cochan ajiaranaphh HHKHmacp erflhphjimschhh TSIHBHT ea^sıuıap. Maroa 6 By IlpoTOKOJi 9 «pebpan m Tapnxfla 6amaHMBrnı üpotokojia anab3 onapar HM3anaHup BS HM3ajıaHflLraı KyHflâH rybbaja MHHHp. By anabs IlpoTOKOJi AHKapaaa " " 1997-ra an TapııxHHfl3 HKH HYCX3fl3 TyJjK B3 â33p6aj^ah flhtoi3phhr3 IM3anaHMLIII]flHp B3 h3p HKH M3TH ejm rybbsja Maımujurp. TypKHJs PecnyĞJiHKacH KeKyMaTH ajjhhnah A33p6ajqaH PecnyĞJiHKacM heıcymarn antumah Bah3jmHH ÜIsKsp KaHmiK B3 HflMâH M^ananapHHa M3c"ynfleBJiSTHa3Hpn Söyndpsc TapajeB KsiTinsp B3 HflMaH Ha3Hp Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

11 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Karar Sayısı: 97/ Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Alanında işbirliği Prensipleri Hakkında Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/5/1997 tarihli ve KFGY-2547 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Prof. Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Doç. Dr. A. GÜL Devlet Bakanı Doç. Dr. İ. KARAKUYU Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. ALTINSOY Devlet Bakanı N. ERCAN L. ESENGÜN M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam B. AKSOY Ş. KAZAN H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam A. YILMAZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Ş. KAZAN T. TAYAN M.AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakam Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Doç. Dr. İ. KARAKUYU Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakanı Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam M. DEMİRCİ N. ÇELİK A. R. GÖNÜL M.R. KUTAN Tarım ve Köy. Bakanı Çal. ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Tİc. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı I. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Alanında İşbirliği Prensipleri Hakkında Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, her iki taraf için yararlı olan uzun süreli işbirliğinin geliştirilmesinin önemini ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını ve gelecekte onların geliştirilmesinde tarafların çıkarlarını dikkate alarak Türkiye ve Azerbaycan enerji sistemleri arasında enerji alışverişini sağlamak amacıyla şu hususlarda mutabık kalmışlardır. 1. MADDE Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti elektrik enerjisi sistemleri arasında elektrik enerjisi alışverişi hususunda gerekli teknik çalışmaları yapacaklardır. 2. MADDE Taraflar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne elektrik sağlamak amacıyla Türkiye enerji sisteminden olanaklar nisbetinde aralıksız elektrik alınması konusunda anlaşmaya varmışlardır. 3. MADDE Taraflar, başka bir şekilde halledilmediği takdirde, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye elektrik enerji sisteminden sağlanmış ve sağlanacak olan elektriğin karşılığında Azerbaycan enerji sisteminden Gürcistan enerji sistemi aracılığıyla Türkiye'ye elektrik verilmesi konusunda çalışmalar yapacaklardır. 4. MADDE Taraflar, enerji sağlanmasında güvenilirliği arttıracak, normal ortamda enerjinin ve güçlerin karşılıklı ve transit olarak naklini gerçekleştirecek ve acil durumlarda birbirlerine yardımda bulunacaklardır. 5. MADDE Taraflar, enerji alanında bilimsel araştırma, imalat ve test tekniklerinin geliştirilmesi, sektörde kullanılanacak malzemelerin istihsali amacıyla ortak müesseselerin kurulması için işbirliği yapacaklardır. 6. MADDE Elektrik enerjisinin alışverişi konusunda Taraflar Gürcistan ile müştereken bir protokol imzalanmasını temin edeceklerdir. girer. 7. MADDE İşbu Anlaşma, Tarafların yasalarına uygun olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe Taraflardan biri Anlaşmayı feshetmek için bu konuda diğer tarafa diplomatik kanallardan 6 ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmazsa Anlaşmanın süresi otomatik olarak bir yıl daha uzatılacaktır. İşbu Anlaşma Ankara'da 5 Mayıs 1997 günü Türk ve Azerbaycan dillerinde ve her ikisi de aynı ölçüde geçerli olmak üzere ikişer özgün örnek halinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 TvpKHJs PecmTJjiHKacB! hekvmote B3 A33p6aJHaE PscrryojiHKacBi heıcymste apacbnma ejıektposhspketioca cahschhua 3M3ioıaııun>ır npıihciîenaph 6apans C A3 HLLI EyEiaH CoHpa Tspamnap asjıahhbrpbinah KeıcyM3TK ES Â33p5aj*ıaH PscnyojniKacBi heewstk. TypKKJa PecnyĞnıiEacB: rapmbdthnibi (pajuajibi BS ^HMYJUTYTJIH HmıcanH 3M3EsarnjT irbih KeHiniIJ13HHHpEDIM3CHHHH 3h3MHJJ3THHZ B3 ehepksthka ehthjatjiapbihiiah C3M3panH HCTH(pafl3 B3 KaJISTOKBa OHnapBIH rakmhnnsn^hphjimsckhiîs T3p3rpji3p2H MaparnapBiHBi e"thpa<p eaapae, TyjpKiija B3 A33p6ajıaH ehepzh CHCTeMJispHHHH enenpin: ehepxncn MYDanHJixHHH anapmar Msrcamma amarbrjiaehnap öapans pa3bun>ira Kajıamısp: MaOT3 1 Tsparpjiap TypKHJa PeoiyGJiHEacBi B3 AsspöajıaK PfxnyOJiHKacBi ehepxh CHCTeMJispH apacbihsa enenpro: enepxach MyöamınscH anapa^arnap. Majms 2 Tspsdpnap Haram an Myxrap Pecny6nHKacBiHH enenpin; ehspxkch KHS T3"MHH erosk Marcaflicis TyjpKHJa EHCDSH CHCTCMHH59H e,! TH6apjn,i ejierrphk ehepxhchhhh anbemacbi öapaaa pa3bdibrr auss ettfunap. Majma 3 Tspsquisp 6amra 6np msmms haui oimazmmi nanna, Kax^BEEK Myrrap PecnyĞJöiEacBiHa TypnîjsHHH Ensnpm: EHepss CKCTSMHICISH etypyjimyin BS Kajıa^assa etyp^s^sr: ehepxhchhhk KyraöiDinmıs. Asspoajsan EHepXH C'HCTeMHHiiaH Eyj>ivcTaH EHep]EK CKCTCME BacHTsciüis TyDKKJ'sja ensetphe ehepxhchhhe aepivimsck cahschhsa Tsaoiipjisp I-:ep3'-i3Ej1Sp. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Mauna 4 TspsdUÎSp 93 ehepzh CHCT»CI5pHHHH e'! THÖapJIBÎ T3"MHHâTSEBI, H0pM.~ mspahtua enenpıc ehepshczhee sa KfDKpaE rapnedbeik ES TpaH3irr (Hapar eı^ppikschhz tsjata Ke^mpa^aE ss rssa rnspasteens 6Hp-ĞHpHH3 rapmârjıaitibi japslim ejıa^sdisp. Maaşa 5 Tapacpjıap 93 ehepze canscamıs anm-tasrarat, HcrehcanaT ES EûHCTpyETop-Ta^p^öa znrjıspbhehz ithk'mıraffftv, ECTEtpa^a csznd^sc uaıephannapbih Hcrehcan grjamoch uarcs^ejia önpca MyaccHca japaj&mmach öapasa pa3hnura lamansp. Mama 6 TapacpJîap enenpzc enspsacn E^pı^craH HJia I^orosonyE maanaeuaceihbi TaVzn ekaçamap. M^ajapiJiacH anapbdimach öapachbaa Massa 7 Ey Caazm Tapa^napHH rahysbcpa^îhjihjhha yjıyh onapar Tacjrar 6rry^I^y^^aH coepa ryabaja uaaap. hap hasça 6np Tapacp Ca32nm JISFB emac HHJJ3TH HarrsiBHa j&sap Taparca sannomarhk EaHannap BacHTscHna, 6 aj ebban ja3lnrk cypaısa M3 n ırymat. BepM33ca Cjaumuu MYTOSTH abtomatze onapar 6ap m i YÎW3THHa y3asbdia'îar. AHKapa mataphek " " 1997-IH ursa T^pc Ba A3apâajH2ş saraıapahha ojıuarna HEH Brçcsasa manahmhnrjihp sa Lap KEH MSTH CJHZ lybbaja Ma/IHKAHp. TvpEHJa PecnyöriHKacaE Asapoaj^ıaH Pecny6jıaxacB YUrUtme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

15 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı; 97/9535 Ekli listede adlan yazılı üniversite rektörlüklerine bağlı olarak, karşılarında gösterilen fakülte ve yüksekokulların kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın21/5/1997 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır". Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN L. ESENGÜN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam V. Doç. Dr. İ. KARAKUYU Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT M. ALTINSOY Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam N. ERCAN L. ESENGÜN M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam B. AKSOY Ş. KAZAN H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakam Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam A. YILMAZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Ş. KAZAN T. TAYAN M. AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakam Maliye Bakam Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Doç. Dr. İ. KARAKUYU Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakam Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakam M. DEMİRCİ N. ÇELİK A. R. GÖNÜL M.R. KUTAN Tarım ve Köy. Bakam Çal. ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam İ. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakam 30/5/1997 Tarihli ve 97/9535 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE Üniversitenin Adı : Kurulan Birim ; Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Fakültesi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eczacılık Fakültesi İletişim Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Akhisar İlçesinde) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Tebliğler Diyarbakır Valiliğinden: Mahalli Çevre Kurulu Kararı Karar No : 3 Karar Tarihi: 11/6/1997 Mahalli Çevre Kurulu sayın Valimiz Emir DURMAZ'ın çağrısı üzerine, 11/6/1997 günü saat 10.00'da Vali Yardımcısı Mehmet Ali ÖZKILINÇ'ın Başkanlığında Valilik toplantı salonunda, aşağıda imzası bulunan üye Merin iştirakiyle toplanmış olup, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamıştır. 1 Et ve Balık Ürünleri A. Ş. Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğüne ait Emisyon izin dosyası incelenmiş olup, Çevre Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na sunulmasına, 2 Sümer Holding A. Ş. Pamuklu Sanayi İşletmesine ait Emisyon izin dosyası incelenmiş olup, emisyon izin dosyasında belirtilen taahhütnameye bağlı kalınması şartıyla emisyon izni verilmesine, 3 İl Çevre Müdürlüğü elemanlarının 10/6/1997 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Şeytanderesi mevkiinde bulunan katı atık deposunda yaptıkları inceleme sonunda hazırlanan Teknik Rapor incelenmiş, raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi, gerekli düzenlemenin yapılması için söz konusu raporun Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine ayrıca İlçe Belediye Başkanlıklarının çöpleri zamanında toplamaları ve çöp döküm alanına götürerek düzenli olarak buraya dökmeleri için uyarı yazısı yazılmasına, kış sezonunda hava kirliliği sorununun yaşanmaması için 16/10/1996 tarih ve 5 no.iu Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan ve 6 Kasım 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararların aynen uygulanmasına, buna ek olarak aşağıda belirtilen hususların uygulamaya geçirilmesine, a) İlimizde satılan yakıtların ve kaloriferlerin yanmaya başlamasından sonra yakım saatlerinin denetlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü elemanlarından oluşan bir ekip kurulmasına, ekibin araç ihtiyacının Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmasına, b) İlimizde Mahalli Çevre Kurulu'nda belirtilen standartlara uygun olmayan kömürlerin satışına izin verilmemesi, bu tür kömürlere denetleme ekibi tarafından el konularak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temin edilecek bir kepçe ve kamyonla kömür tevzii deposuna götürülmesine, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 4 Temmuz Sayı: 23039, RESMİ GAZETE Sayfa; 17 c) İlimizde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak kullanılan 5 ve 6 no.lu fuel-oil kullanımının binalarda kullanımının yasaklanmasına, binalarda sıvı yakıt olarak sadece % 1.5 kükürt içeren özel kalorifer yakıtı kullanılmasına, sanayi tesislerinde 6 no.lu fuel-oil kullanımının Valilikten alınacak izinle yapılmasına, d) İlimizde yapılan denetlemelerde ve kömür satış belgesi verilmesi sırasında yakıtlardan alınacak numunelerin analiz ücretlerinin ilgili firmalar tarafından karşılanmasına, e) İlimizde satışa sunulan sıvı yakıtların denetimi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü elemanlarından oluşan bir ekip oluşturulmasına, ekibin araç ihtiyacının Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmasına, f) İlimizde faaliyet gösteren resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına alınacak yakıtlarda ihale şartnamesine ilgili firmaların Kömür Satış Belgesi almış firma olma şartının koyulmasına, sıvı yakıtlar için İl Çevre Müdürlüğünün görüşünün istenmesine, g) 16/10/1996 tarih ve 5 no.lu Mahalli Çevre Kurulunda belirtilen yerli linyit ve taşkömürü özelliklerine uçucu madde (kuru bazda) % 24 (max) (+ % 1) eklenmesine, KÖMÜRLERİN ÖZELLİKLERİ: A YERLİ ÜRETİM LİNYİT VE TAŞKÖMÜRÜ ÖZELLİKLERİ : Toplam Rutubet (satışa sunulan kömür) Kül (kuru bazda) Toplam Kükürt (kuru bazda) Yanabilir Kükürt (kuru bazda) Üst ısıl değer (kuru bazda) Boyut (satışa sunulan kömür) % 18 (max) ' % 14 (max) (+ % 1) % 1.5 (max) % 1.2 (max) 5400 kcal/kg (min) mm + 18 mm mm max % mm max % 10 Uçucu madde (kuru bazda) % 24 (max) B İTHAL LİNYİT VE TAŞKÖMÜRÜ ÖZELLİKLERİ : Toplam rutubet (satışa sunulan kömür) Kül (kuru bazda) Toplam Kükürt (kuru bazda) Uçucu madde (kuru bazda) Üst ısıl değer (kum bazda) Boyut (satışa sunulan kömür) : % 10 (max) : % 14 (max) (+ % 1) : % 1 (max) : % (+% 1) : 6400 kcal/kg (min) : mm + 18 mm mm max % mm max % 10 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: KÖMÜR): C İTHAL TOZDAN ÜRETİLEN KÖMÜR BRİKETİ ÖZELLİKLERİ (PRES Toplam Rutubet (satışa sunulan kömür) Kül (kuru bazda) Toplam Kükürt (kuru bazda) Üst ısıl değer (kuru bazda) Uçucu madde Bağlayıcı Kın ima Mukavemeti (yumurta biçimi) Kırılma Mukavemeti (tabanı düz) % 10 (max) % 18 (max) % 1 (max) 6200 kcal/kg (min) % 22 (max) (+ % 1) Melas, Nişasta (*) 80 kgf/cm 2 (min) 130kgf/cm 2 D YERLİ VEYA YERLİ-İTHAL KARIŞIMI KÖMÜRDEN ÜRETİLEN KÖ MÜR BRİKETİ ÖZELLİKLERİ: Toplam Rutubet (satışa sunulan kömür) Kül (kuru bazda) Toplam Kükürt (kuru bazda) Yanabilir Kükürt (kuru bazda) Üst ısıl değer (kuru bazda) % 15 (max) % 20 (max) % 1.5 (max) % 1 (max) 5400 kcal/kg (min) Uçucu madde % 22 (max) (+ % 1) Bağlayıcı Melas, Nişasta (*) Kırılma Mukavemeti (yumurta biçimi) : 80 kgf/cm 2 (min) Kırılma Mukavemeti (tabam düz) : 130 kgf/cm 2 (min) (*) NOT: Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak bağlayıcı olarak kullanabilirliği kabul edilen diğer maddeler de bağlayıcı olarak kullanılabilir. h) Yukarıda belirtilen hükümlere aykırı davranan gerçek kişi, Kurum ve Kuruluşlar baklanda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılmasına, Toplam 4 maddeden meydana gelen bu kararların bilgi için Çevre Bakanlığı'na gereği için ilgili Kurumlara yazılmasına ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare BölUmü Sayfa : 18

19 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Tokat Valiliğinden: Tebliğ No : 1997/1 Tebliğ Tarihi: 3/6/1997 Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; Bakanlar Kurulunun 10 Eylül 1976 tarih 7/12520 sayılı kararlan gereğince 3/6/1997 tarihinde 'Tokat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" Tokat Valisi Ayhan ÇEVİK Başkanlığında toplanarak, Tokat İli dahilinde çıkabilecek Orman yangınları ile mücadele konusunda müştereken aşağıdaki kararları almışlardır. 1 Tokat İli dahilinde çıkan Orman Yangınlarım gören ve haber alan tüm Resmi ve Özel Kuruluşlar yangın haberini kısa sürede en yakın Orman Teşkilâtına veya yeni tahsis edilen 177 No'lu "Orman Yangınları İhbar" telefonuna bildireceklerdir. 2 Tokat İli dahilinde çıkabilecek Orman Yangınlarına ilk müdahale ilgili Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 3 Orman yangınlarım haber alan Orman İşletme Müdürlükleri yangının yerini ve derecesini en seri şekilde Tokat Valiliğine, ilgili Kaymakamlığa, C. Savcılığına, Orman Bölge Müdürlüğüne, ilgili Jandarma Birlik Komutanlığına haberleşme araçları ile bildirecektir. 4 Orman yangınlarının söndürülmesinde Köy Muhtarlarının önemli görevleri olduğundan Yangın Mükelleflerini yangın mahalline sevki konusunda azami gayret göstereceklerdir. Bu konuda Mülki Amirlerce kendilerine gerekli talimat yazılacaktır. 5 Tokat İlindeki tüm Kamu ve Özel Sektöre ait Kuruluşlar arasındaki "Orman Yangınları ile Mücadele" konusunda yardımlaşma ve işbirliği mümkün olan en yüksek seviyede tutulacaktır. 6 Jandarma ve C. Savcılığı yangın failinin araştırılması, yangın söndürme faaliyetleri sürdürülürken soruşturmalarını sür'atle sonuçlandırılmasına yardımcı olacak ve istenilen hertürlü belge ve dokümanları ilgililere ileteceklerdir. 7 Jandarma Birlikleri, yangının söndürülmesinden sorumlu olan Mükelleflerin yangın mahalline sevki için gerekli işlemleri yapacaklardır. 8 Orman yangınlarının çıktığı yerlerde söndürme çalışmalarında itfaiyeye ihtiyaç olduğu takdirde, ilgili Belediyeler talep halinde itfaiyelerini sözkonusu yangın mahalline göndereceklerdir, 9 Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında, yapılacak işbirliği ile yardımlaşmanın planlı ve düzenli bir şekilde uygulanması için T. C. Karayolları, D.S.İ., Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve görevlendirilebilecek diğer Resmi Kuruluşların, özellikle büyük orman yangınlarında ihtiyaç duyulacak personeli ve Yangın Mükelleflerini yangın mahalline taşımak için tahsis edecekleri otobüs, servis aracı, damperli kamyon, minibüs, v. s. gibi araçlarını belirliyerek bunların listesini çıkartarak Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ayrıca Kurumlarında iş makinası bulunan Resmi Kuruluşlar, özellikle büyük orman yangınlarında dozer talebi halinde sözkonusu makinaları yangın yerlerine sevkedeceklerdir. Tatil günlerinde dahi ilgili araçların talebi halinde yangın mahalline şevki için gerekli organizasyon ilgili Kurumlarca yapılacaktır. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce istenildiği zaman Ağaçlandırma Sahalarındaki yangın emniyet şeritleri açılarak Orman Yangınlarına önceden tedbir alınacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29078 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6646

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı