İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü"

Transkript

1 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Nurhan ÖZDEN Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü 26 Mayıs 2014

2 İŞYERİ İşyeri kısaca; herhangi bir faaliyetin yürütüldüğü fiziki mekan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ise; işyerlerinin açılacağı yere göre yetkili idare tarafından söz konusu işyerlerinin açılıp faaliyet göstermeleri için verilen izindir.

3 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesine ilişkin usul ve esaslar tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik Sıhhi müesseseler, Gayrisıhhi müesseseler ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasına dair iş ve işlemleri kapsamaktadır.

4 GAYRİSIHHİ MÜESSESE (GSM); Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir. Söz konusu Yönetmelikte GSM'ler 3 grupta değerlendirilmektedir.

5 1. Sınıf GSM ; Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir. 5

6

7

8

9

10 2. Sınıf GSM; Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

11

12

13

14

15 3. Sınıf GSM; Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.

16

17

18 YETKİ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. maddesi ile; * Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat verme ve denetleme yetkisi ile * Gıda ile ilgili olanlar dâhil 1. Sınıf GSM'leri ruhsatlandırma ve denetleme yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.

19 YETKİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU ( tarihli R.G.) Madde 80- Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir.

20 YETKİ *Akaryakıt ve Otogaz satış istasyonları dışındaki tüm 2. Sınıf GSM'ler, 3. Sınıf GSM'ler, Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerini ruhsatlandırma yetkisi ise İlçe Belediyelerindedir.

21 YETKİ Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB), Serbest Bölgelerde ve Sivil Havacılık Alanlarında ruhsat vermeye yetkili makam ise söz konusu bölge yönetimleri ve sivil havacılık alan yönetiminin yetkisindedir. Madencilik ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetleri ise Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ruhsatlandırılmaktadır

22 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER Tehlikeli Kimyasal Maddeler Uluslararası sınıflandırmada 9 Sınıfa ayrılmıştır. 1.Sınıf Kimyasal Maddeler Patlayıcı Maddeler, Dinamit, barut, ateşleme fitileri, dinamit kapsülleri, nitrogliserin vb. ile çeşitli maytap, işaret ve şenlik fişekleri gibi maddeler 2.Sınıf Kimyasal Maddeler; Gazlar Özelliklerine göre, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış, basınç altında bir sıvıda çözünmüş veya soğukta bastırılarak sıvılaştırılmış gazlar 3.Sınıf Kimyasal Maddeler, Alev Alabilen Sıvılar Boya,vernik, lak ve benzeri 4.Sınıf Kimyasal Maddeler: Alev Alabilen Katılar Özelliklerine göre; alev alabilen katılar; kendiliğinden ısınıp, tutuşarak yanabilen maddeler; su ile temasında, yanıcı gaz oluşumuna yol açan maddeler

23 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER 5.Sınıf kimyasal Maddeler:Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitleri Kendileri yanıcı olmamakla beraber, genellikle oksijen oluşturarak veya başka bir mekanizma ile diğer maddelerin yanmasına yol açan veya katkıda bulunan maddeler ile kendiliğinden patlayarak parçalanma, çok hızlı yanma, şok veya sürtünme etkisine duyarlık, başka maddelerle hızlı bir şekilde birleşme ve göze zarar verme özelliklerinden bir veya birkaçına sahip organik peroksitleri ve benzerleri 6.Sınıf Kimyasal Maddeler: Zehirli ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler Yutulması, solunması veya deri ile teması sonucunda insan sağlığının bozulmasına, yaralanmaya ve ölüme yol açabilen, gaz halinde olanları zehirli veya boğucu olabilen; insanlarda veya hayvanlarda hastalığa yol açtığı deneyimlerle bilinen veya bundan şüphe edilen mikroorganizmaları veya bunların toksinlerini içeren maddeler

24 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER 7.Sınıf Kimyasal Maddeler, Radyoaktif Maddeler Birim kütle başına aktiviteleri 70 kbq/kg dan daha büyük olan herhangi bir radyoizotop veya bu radyoizotopun bileşikleri veya bunların başka maddelerle karışımları 8.Sınıf Kimyasal Maddeler: Aşındırıcı ( Korrozif ) Maddeleri Canlı dokular ile temasında ağır hasar oluşturan maddeler ile taşıma sırasında başka materyaller üzerine dökülünce fiziksel hasar oluşturan veya korozyona (paslanma veya aşınmaya) yol açan kimyasal bakımdan reaktif maddeler 9.Sınıf Kimyasal Maddeler ; Diğer Tehlikeli Maddeler Yukarıda sayılan madde ve ürünlerin dışında kalan diğer tehlikeli madde ve ürünleri

25 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ MADDELER 1.Sınıf GSM kapsamındaki işkollarında; *Akaryakıt ve LPG Depolama ve Dolum Tesisleri Benzin, motorin, LPG ( yanıcı, toksik) *Akü İmalat Tesisleri Sülfirik asit, hidrojen gazı (yakıcı, tahriş edici, yanmayı kolaylaştırıcı) *Bitkisel Yağ Üretim Tesisleri Hegzan (yanıcı,yanmayı kolaylaştırıcı) *Boya Fabrikaları Solventler, pigmentler, reçine, amonyak (yanıcı, toksik, yanmayı kolaylaştırıcı) *Madeni Yağ Üretim Tesisleri Baz yağlar, solvent (yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı)

26 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ MADDELER 2.Sınıf GSM kapsamındaki işkollarında; * Akaryakıt ve (LPG) Otogaz Satış İstayonları Benzin, motorin, LPG ( yanıcı,parlayıcı, toksik) *Kozmetik Üretim Tesisleri Paraben, Formaldehit, Silikon, Alüminyum (yanmayı kolaylaştırıcı, parlayıcı-patlayıcı) *Mürekkep Üretim Tesisleri Pigment, reçine, alkol, mineral yağlar, antioksidanlar (toksik, yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı)

27 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ MADDELER 3.Sınıf GSM kapsamındaki işkollarında; *Kolonya Üretim Tesisleri Etil alkol, esanslar (yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı) *20 HP'den az motor gücü kullanan Matbaalar ve Baskı Yerleri Tiner, gazyağı, boya sökücü, aseton (yanıcı, toksik, yanmayı kolaylaştırıcı)

28 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen İşyerlerinde (Madde:5) *İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen tedbirleri almak, *Özel yapı şeklini gerektiren işyerlerine söz konusu faaliyetler için düzenlenmiş Yapı Kullanma İzin Belgesine sahip olmak, *Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu güvenliğini sağlamış olmak, *Yanıcı parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, yapılacak tadilatların ruhsata işlenmesi, ortak hükümlerdendir.

29 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla işyerleri; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli yerler olarak 3 gruba ayrılmış, söz konusu gruplara ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam zorunluluğu getirilmiştir.

30 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği 1. Sınıf GSM'ler; Gayrisıhhî Müesseseler için oluşturulan İnceleme kurulunca yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen Açılma İzni Raporu esas alınarak ruhsatlandırılır.

31 Gayrisıhhî Müesseselerde İNCELEME KURULLARI Madde 15: Büyükşehir belediyelerinde 1. Sınıf Gayrisıhhî müesseselerde inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, bilim sanayi ve teknoloji il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

32 Ruhsatlandırma süreci 3 adımdan oluşmaktadır; 1. Aşama Madde 18: Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır. Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer. Ancak ÇED Gerekli Değildir Kararı için böyle bir muafiyet yoktur.

33 Sağlık koruma bandı da yer seçim ve tesis kurma izni aşamasında belirlenir. ÇED olumlu raporunda belirtilen sağlık koruma bandı mesafeleri Açılma Ruhsatı için esas alınır. Ruhsat düzenlenebilmesi için sağlık koruma bandının işlendiği ölçekli vaziyet planının işletmenin dosyasında yer alması gerekmektedir.

34 Madde20: Deneme izni 2. Aşama Projesine uygun olarak inşa edilmiş 1. Sınıf Gayrisıhhi müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilmektedir. Deneme izni, bu süreçte işyeri açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçmektedir.

35 Madde 21: Açılma Ruhsatı 3. Aşama Bunun için Yönetmelik ekinde yer alan (örnek 2) başvuru beyan formu doldurularak müracaat edilir.

36 Örnek 2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Tesisin adı veya unvanı : 2- Tesisin sahibi : 3- Faaliyet konusu : 4- Tesisin adresi : Tel. no : e-posta:. 5- Pafta ve parsel no : 6- Mülkiyet durumu Kira (Kira sözleşmesi) Malik (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan. m 2 Kapalı alan. m 2 8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi (1) **: 1.depo... 2.depo.. 3.depo.. 4.depo.. 5.depo. 9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları (1) **:. 10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: T.C. kimlik numarası :. 12- Ustalık belge no :.(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) 13- Sınıfı : Birinci sınıf İkinci sınıf Üçüncü sınıf 14- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi Organize sanayi bölgesi Sanayi bölgesi Sanayi sitesi Yerleşim yeri Diğer: 15- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı? Evet Hayır 16- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin( ) (2) * Var Yok 17- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor( ) (2) * Var Yok 18- (Değişik:23/5/ /1900 K.) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi* Var Yok 19- (Mülga:23/5/ /1900 K.) * Var Yok 20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi* Var Yok 21- (Mülga:19/3/ /11882 K.) 22- (Mülga:19/3/ /11882 K.) Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. *İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir.

37 1. SINIF GSM'LERDE İSTENEN BİLGİ/BELGELER - ÇED Yönetmeliği Kapsamında Görüş, - İlçe Belediyesinden Onaylı Vaziyet Planı, - Yapı Ruhsat Eki Mimari Proje, - Çevre Kirlenmesini Önleyecek Tedbirler Hakkında Rapor - Sorumlu Müdür Bilgileri, - Makine Yerleşim Planı, - Kapasite Raporu, - Çevre İzni ve/veya Lisans Belgesi, - İmar Durum Belgesi, - Yapı Kullanma İzin Belgesi, - Tapu yada Kiracılık Sözleşmesi - İtfaiye Raporu - İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Belgeler

38 Ruhsat Müracaatında İstenen Belgeler; * Güncel İmar Durum Belgesi (Yapılacak faaliyetin yer seçimi açısından uygunluğu için istenmektedir.) (Faaliyetin uygun imar plan bölgesinde yer alması gerekmektedir.) * Yapı ruhsat eki mimari proje * Yapı kullanma izin belgesinin aslı gibidir onaylı örnekleri * Yapı kullanma izin belgesi ile eşleştirilmiş, yapı ruhsat ve eklerine uygunluğu kapsamında İlçe Belediyesince onaylanmış ölçekli vaziyet planı (Projesine uygun olarak inşa edilip edilmediğinin yani imar mevzuatı açısından uygunluğunun tetkiki için istenmektedir)

39 Ruhsat Müracaatında İstenen Belgeler; * İtfaiye Raporu (İtfaiye müracaatı ruhsat müracaatı için yeterlidir ancak itfaiye raporu alınmadan ruhsat düzenlenmemektedir.) * Karayolu kenarında kalan işletmeler için karayoluyla ilgili geçiş yolu izin belgesi

40 Madde 21: 1. Sınıf Gayrisıhhi müesseselere başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanuni işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.

41

42 Örnek 5 T.C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Adı soyadı : İşyerinin unvanı : Faaliyet konusu : İşyerinin adresi : İşyerinin bulunduğu yer Ada no:.. Pafta no:.. Parsel no:.. İşyerinin sınıfı :..sınıf Gayrısıhhî Müessese Sıhhî Müessese İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi* : 1.depo 2.depo... 3.depo... 4.depo... 5.depo... İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları* :. Ruhsatın tarih ve sayısı : Adı Soyadı Unvanı 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. *Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.

43

44 Akaryakıt ve Otogaz Satış İstasyonlarının Ruhsatlandırılması 2. Sınıf GSM kapsamındaki Akaryakıt ve Otogaz satış istasyonları için tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Kanununun 80. maddesi ruhsat yetksini Büyükşehir Belediyelerine verirken, Nazım ve Uygulama İmar Planlarına işleme zorunluluğu da getirmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte akaryakıt istasyonları özel yapı şeklini gerektiren tesisler olduğu için akaryakıt istasyonu olarak yapı kullanma izin belgesinin alınması gerektirmektedir.

45 AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI RUHSAT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER 1. Başvuru Beyan Formu 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Ticaret Sicil Gazetesi 3. İlgili Oda Kaydı Belgesi 4. İmza Sirküleri 5. Tapu belgesi, Kiracı ise kira sözleşmesi (Tapu Müdürlüğünden yeni tarihli tapu sicil kaydı veya değişiklik yoktur onaylı) 6. Güncel tarihli Aplikasyon Krokisi (Yerinde köşe kazıkları çakılarak parsel sınırları belirlenmiş olmalıdır) 7. Tesisin Bulunduğu Yerin İmar Durum Belgesi (Yeni tarihli ve onaylı olacak veya değişiklik yoktur ibaresi ile güncel tarihle onaylanmış olacak) 8. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili belediyeden aslı gibidir onaylı örneği) 9. İlgili Belediyenin Yapı ruhsatı ve eklerine uygundur ibaresiyle onayladığı, ölçekli yeni tarihli Vaziyet Planı 10. 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Onaylı İmar Plan Örneği ve Meclis Kararları (Gerekli işletmelerden) 11. Motor Beyannamesi 12. Sorumlu Müdür Belgesi (LPG İkmal İstasyonları için İlgili Odalardan alınacak) 13. LPG Yetkili Personel Belgesi (LPG İkmal İstasyonları için, ilgili Odalardan alınacak) 14. Aylık Sigorta Prim Bildirgesi Örneği (SGK kaydı) 15. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik-kimyasal analiz raporu, şehir şebekesi bulunan yerlerde İZSU dan şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası 16. Oto yıkama-yağlama faaliyeti olanlar için Çevre İzni Kapsamında Deşarj İzin Belgesi (Ruhsat başvurusunda İZSU Genel Müdürlüğü ne ve sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müd.' ne başvuru yapıldığına dair belge istenir) (Çevre İzni alınmadan ruhsat düzenlenmez.) 17. İtfaiye Raporu (Ruhsat başvurusunda İtfaiye Daire Başkanlığı na başvuru yapıldığına dair belge istenir. İtfaiye Raporu alınmadan ruhsat düzenlenmez.) 18. İçme Suyu Havzasında Bulunan Tesislerden İZSU Genel Müd nün Uygun Görüşü 19. Bayilik Sözleşmesi 20. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 21. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Tüm LPG İkmal İstasyonlarından ve yeni açılacak olan akaryakıt istasyonlarından istenir. Ruhsat başvurusunda TSE ye başvuru yapıldığına dair belge istenir. Belge alınmadan ruhsat düzenlenmez.) 22. Karayolunda yer alan tesislerin için İlçe Belediyesince alınacak Geçiş Yolu İzin Belgesi 23. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Olarak Mevzuatta Öngörülen Tedbirler (A ya da B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimi Belgesi) 24. Ruhsat Harcı/Ücreti 45

46 İstasyonlarda beyan edilen tank adet ve kapasitenin dışında tank bulundurulması, izinsiz olarak tadilat yapılması ve bunun tespiti halinde EPDK tarafından da yüksek cezai işlem uygulanmaktadır. Akaryakıt ve otogaz satış istasyonlarında karayolu trafik güvenliği açısından görüş istenmektedir. Akaryakıt ve otogaz satış istasyonları da etrafında Sağlık Koruma Bandı mesafesi belirlenmesi zorunlu tesislerdendir.

47

48 Yanıcı, parlayıcı, yakıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerle çalışılan yerler, LPG perakende tüp satış yerleri, akaryakıt ve LPG istasyonları vb. yerler dışındaki 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselerde İlçe Belediyesine başvuru beyan formunu doldurur. Söz konusu beyanın insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın ve patlama, genel güvenlik, iş güvenliği ve sağlığı, trafik ve karayolları, imar kat mülkiyeti, doğanın korunmasıyla ilgili kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti sonrasında 5 gün içerisinde ruhsat düzenlenir, işletme 1 ay içerisinde denetlenir. Beyana aykırı/noksan bir husus varsa 15 gün süre verilir. Verilen süreler sonunda noksanlık/aykırılık giderilmemiş ise ruhsat iptal edilir, işyeri kapatılır.

49 Gayrisıhhi müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü arttıracak herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Yapılan değişiklik veya ilaveler işletmenin ruhsat düzenlendiği faaliyet konusundan farklı bir faaliyet olması durumunda bunun için ruhsat müracaatında bulunulması gerekmektedir. Ruhsat üzerinde yazan ad, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Adres faaliyet gösterilen alan yani tapu adresidir.

50 Gayrısıhhi müessese faaliyet konusu ve adresi değişmemekle birlikte yeni bir işletmeci tarafından işletilmesi durumunda yeni işletme adına ruhsat alınması gerekmektedir. Yönetmelikte zaman zaman yapılan revizyonlarla sınıflandırma ile ilgili listelerde değişiklik yapılmaktadır.

51 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( tarihli ve sayılı R.G.) Değişiklik Tarihi Değişiklik Sayısı

52 İşletmelerin Yönetmelikteki bu tip sınıflandırma değişikliği veya işletmenin yapmış olduğu ilave/değişiklik nedeniyle mevcut ruhsat aldığı sınıfın bir üst sınıfa geçmesi durumunda yeniden ruhsat alması gerekmektedir. Yönetmelik değişikliği ile bir üst sınıfa geçmiş olanların bir yıl içerisinde yeni sınıfa göre ruhsat almaları zorunludur. Alt sınıfa geçenler için ise yeniden ruhsat alınması gerekmemektedir. İşyerine ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda da yeni ruhsat düzenlenmez. İşyeri sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Bunun için başvuru süresi 6 aydır.

53 Mahalle, cadde ve sokak isimleri değiştiğinde de ruhsat güncellenir. Aynı adreste birden fazla işletmeye ayrı ayrı ruhsat düzenlenebilir. Aynı adreste aynı işletmeciye ait farklı ana faaliyet konusunda faaliyet gösterilmesi durumunda ayrı ayrı ruhsat düzenlenebilir. Yönetmelikte listelerde yer almayan gayrisihhi müesseseler için sınıf tayini ve Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nden görüş alınmaktadır.

54 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile; 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun KHK lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği; 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimiyle 16 olan Büyükşehir Belediyesi sayısı 30 a çıkarılmıştır.

55

56 TEŞEKKÜR EDERİZ. 0 (232)

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete; Tarih:10 Ağustos 2005 Çarşamba, Sayı: 25902 Karar Sayısı : 2005/9207 Ekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

4-18/6/2003-2003/5928 K.)

4-18/6/2003-2003/5928 K.) 3973 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının

Detaylı

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden; I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Sayısı :

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çiğli Belediyesi Ruhsat

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002-23 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan Birgül SUBAŞI (İTO) aittir. Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na İTO'nun ve yazarının

Detaylı

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ STANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-13 İŞYERİ \ÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan BİRGÜL SUBAŞI Bu eserin tüm telif haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492

13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492 13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26993 SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİNİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER

İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER 1 ) Vergi Dairesi 2 ) Belediye 3 ) Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü 4 ) Meslek Odası 5 ) SGK 1- VERGİ DAİRESİ 1- Bildirim Formu 2- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 3-

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL KURULUŞLAR 1.1 GİRİŞ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR Ülkemizde İSG konusundaki faaliyetler yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmemektedir.

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı