HAVACILIKTA KULLANILAN PETEK YAPILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVACILIKTA KULLANILAN PETEK YAPILAR"

Transkript

1 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2005 CİLT 2 SAYI 2 (37-41) HAVACILIKTA KULLANILAN PETEK YAPILAR Y. Volkan Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, 34149, Yeşilyurt/İstanbul ÖZET Havacılık sanayisinde kullanılan malzemelerin seçimindeki en önemli aktör ağırlık olup, petek yapı ağırlık parametresi bazında getirdiği avantajlar nedeniyle tercih edilen bir yapı türüdür. Bu makale dahilinde öncelikle petek yapıların geçmişine kısa bir atıta bulunulmuş, bilahare petek yapıların neden tercih edildiği somut bir örnek ile gösterilmiş, yapının kendisini oluşturan alt elemanlara değinilmiş, üretim yöntemleri kısaca izah edilmiş, sonuç kısmında ise bazı kullanım alanı örnekleri gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler : Petek yapı, çekirdek, plaka, yapıştırıcı. ABSTRACT HONEYCOMB STRUCTURES IN THE AVIATION Almost or ourty years honeycomb structures have been used and probably are going to be used in the aviation due to their advantages. The main reason or being populerly used in the aircrat structure is its low weight ratio in comparison with solid structures. In this article, the historical perspective o honeycomb structures is briely viewed and given an example to show why the honeycomb sructures are preerred in structures. Then the sub elements which occur the honeycomb are described, the production techniques o them are given. In the last section o the article, some applications in the industry are given. Key Words : Honeycomb structure, core, plate, glue. 1. GİRİŞ Havacılıkta kullanılan petek yapıların temelinde kompozit malzemeler bulunmakta olup, kompozit malzeme; iki veya daha azla malzemenin birleşiminden meydana gelen malzeme olarak tanımlanabilir [1]. Makalenin ana konusu olan petek yapı kavramı ise literatürde değişik şekillerde tanımlanmakla beraber esas itibariyle; malzeme olarak sınılandırılmayan, ama kompozit malzemelerin kullanıldığı yapı [2] veya yapısal kompozit malzeme [3] olarak tanımlanmaktadır. Kompozit malzeme kullanımını günümüz anlayışı ile olmasa da temelde aynı mantıkla hareket eder tarzda oldukça eski çağlara kadar götürmek mümkündür. Kavramın ilk uygulama örnekleri yaklaşık 2000 yıl öncesi Çin medeniyetinde kağıttan petek yapı tarzında görülmektedir [3]. Güncel manada havacılıkta ilk 37 kullanım örneği ise 1944 yılında, Vultee BT-15 uçağında sergilenmiştir. Uçağın arka kısmında balsa ağacı çekirdek kısmı olmak üzere cam iber takviyeli paneller kullanılmaktaydı. Daha sonra ise, özellikle 1960 lı yıllarda petek yapıların kullanımı belli oranda yaygınlaşmaya başladı. O yıllarda özellikle İngilizler taraından önce grait-iber, daha sonra Amerikalılar taraından boron-iber takviye elemalarının geliştirilmesi petek yapı kullanımını hızlandırdı. [1] 1970 li yıllarda özellikle askeri uçaklarda petek yapıların kullanımı yaygınlaşmıştır. Örneğin F-111 uçağının yatay kuyruğu, F-4 uçağının dikey kuyruğu, F-15 uçağının ise hem yatay ve hem de dikey kuyruğu petek yapıdan müteşekkildi. Bu yıllarda yaygınlaşma yanında özellikle plaka malzemesi olarak kullanılan malzemede de bir trend değişiminden bahsetmek mümkündür. Zira Amerikalıların ağırlıklı olarak üzerinde çalıştığı boron iber malzemeden grait ibere doğru bir kayma söz konusuydu. Bu kaymadaki ana

2 aktör ise boron epoksi malzemesinin kilogramının yaklaşık 400 dolara, grait epoksinin kilogramının 90 dolara gelmesiydi li yılların ortalarında grait epoksi ağırlıklı olarak petek yapılarda kullanılmaya başlandı. Mesela F-16 uçağının tüm kuyruk yüzeyleri, kanatlardaki ve gövdedeki diğer kumanda yüzeyleri, veya F/A-18 uçağının kanat ve kuyruk kısımları petek yapı kullanımına güzel örneklerdir. Özellikle F-18 uçağındaki kullanım takdire şayandır. Zira bu uçağın toplam yüzey alanının %35 i petek malzeme ile imal edilmiş, bu sayede ortalama ağırlık kazancı %25 mertebesine yükseltilmiştir [1] li yıllardan itibaren ise askeri uçaklar yanında sivil uçaklarda da petek yapılar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2. NEDEN PETEK YAPI? şeklinde iade edilebilir. Burada ρ c çekirdek malzeme yoğunluğunu, ρ ise plaka malzeme yoğunluğunu göstermektedir. Eğilme momenti iadesinden çekirdek kalınlığı çekilip iadede yerine koyulursa buradan; W = ( ρ + 2ρ β c ) M βσ iadesine geçilebilir. Ağırlığın betanın onksiyonu olduğu yaklaşımı dikkate alınır ve onksiyonun türevi alınıp iade sııra eşitlenirse bu takdirde; β = 2ρ değeri elde edilir. Bulunan veri dikkate alınır ve kalınlık yerine moment içeren denklem ormüle dahil edilirse sonuçta; Bilindiği üzere malzeme seçiminde değişik kıstaslar söz konusudur. Özellikle malzemenin kullanılacağı ortam ve şartlar o malzemenin sahip olması gereken özellikleri belirleyen ölçütlerdir. Bu ölçütler arasında; - Çevre, - Yorulma, - Sıcaklık, - Korozyon, - Sürünme, - Mukavemet ve rijidite, - Ağırlık sınırlaması, - Maliyet, - Ve insan aktörü sayılabilir. Ancak hava araçlarında kullanılan belkide en önemli ortak ölçüt asgari ağırlık kıstasıdır, [4]. Petek yapıların ağırlık kazanımında nasıl işe yaradığı şu örnekle daha iyi anlaşılacaktır. Elimizde petek yapıdan müteşekkil bir panelin olduğunu ve bu panelin iki taraından panele eğilme momenti uyguladığımızı düşünelim. Panelin iç yapısının yük taşımadığı düşünülür ve panel en ile boyunun birim uzunlukta olduğu dikkate alınırsa eğilme momenti; M = σ t ( t + t ). c şeklinde yazılabilir. Burada σ gerilmeyi, t yüzey malzemesi kalınlığını, t c ise plakalar arası mesaeyi iade etmektedir. Tabaka kalınlığının çekirdek yanında küçük olduğu düşünülürse moment iadesi; M = σ. t t t = β. t biçimini alır. Burada iki kalınlık arasında yukarıdaki gibi bir ilişki de tanımlanırsa sonuçta; M = σ c 2. β. tc c iadesine ulaşılır. Diğer taratan malzemenin ağırlığı ise; W = tc + 2ρ βtc 38 M W = 4ρβ βσ eşitliğine ulaşılır. Bu iade bize moment değeri ile ağırlık arasındaki ilişkiyi vermektedir. Aynı eğilme momentini taşıyan içi dolu bir malzeme için aynı eşitlik ise; 6M W s = ρ σ şeklindedir. İki ağırlık değeri oranlanırsa; W W s =1.63 bağıntısına varılır ki bu eşitlik kullanılan malzemenin ağırlık kazanımını net olarak göstermektedir. Örneğin bir alüminyum alaşımı olan 2024-T3 ün plaka malzemesi olarak kullanıldığı petek yapı ile aynı momentin sadece aynı alaşımla taşındığı yapı kıyas edilirse; ρ = 0.1 = 0.01 β = = ρ W = 0. 37Ws sonucuna varılır. Yani aynı eğilme momenti katı malzemenin ağırlığının %37 si ile petek malzeme yapısı kullanılarak taşınabilir. Diğer taratan petek yapılar mükemmel bir titreşim (ve lutter ) karakteristiğine sahiptirler. Yalıtım özellikleri de (ses ve ısı) oldukça iyidir [4]. β

3 3. PETEK YAPI ELEMANLARI Tablo 1. Örnek yüzey malzemeleri özellikleri Petek yapılar temelde üç grup malzemeden oluşmaktadırlar. Bunlar; - Alt ve üst yüzey levhaları, - Ara yapıştırıcı, - Ve çekirdek malzemesidir. Alt ve üst yüzey levhalarının mümkün mertebe ince ancak bir o kadar da mukavim olmaları istenir. Yüzey malzemeleri iki kategoriye ayrılabilir; - Kompozit yüzey malzemeleri, - Kompozit olmayan yüzey malzemeleri. Ancak diğer kıstaslar da dikkate alınarak arklı tasnilere gitmek mümkündür. Örneğin metalik ve metalik olmayan özellik baz alınarak yine iki kategori malzeme grubundan bahsedilebilir [5]; YÜZEY MALZEMESİ Epoxy UD Carbon Epoxy UD Glass Carbon Aramid Glass Phenoic Woven Glass Alüminyum Alaşımları; 2024 T H T6 Karbon çeliği GERİLİM ÇEKİ/BASI ELASTİSİTE MODÜLÜ GPa POISSON ORANI TİPİK KALINLIK mm TİPİK AĞIRLIK Kg/m / / /900 43/ /700 70/ /150 30/ /550 20/ /360 20/ Ortalama; Ortalama; Ortalama 70 Ortalama Metal yüzey malzemeleri o Çelik bazlı, o Aleminum bazlı, o Diğer metal elementler bazlı, Paslanmaz çelik bazlı, Bakır bazlı, - Metal olmayan yüzey malzemeleri; o Kereste bazlı, o Alçıtaşı bazlı, o Plastik bazlı. Şekil 1. Oluklu çekirdek yapı Çelik bazlı metal yüzey malzemelerini de iki gruba ayırabiliriz; - Organik malzeme kaplı çelikler, - Metal kaplamalı çelikler, Bu ayrımda ana tema korozyona karşı korunmadır. Alüminyum bazlı yüzey malzemeleri ise; - Alüminyum magmezyum, - Alüminyum manganez, - Alüminyum magnezyum ve manganez karma alaşımıdır. Tablo 1 de metal veya metal olmayan bazı yüzey malzemelerine ait mekanik özellikler sunulmuştur [6]. Petek yapının diğer ana elemanı olan çekirdek yapı ise üç ana özelliğe sahip olmalıdır. Bu özellikler; basıya karşı yeterli direnç, eğilmeye karşı iyi bir kayma gerilme direnci ve burkulmayı önleyici özelliktir. Şekil 2. Dolgusal ve prizmatik yapı Tablo 2 de ise bazı çekirdek malzemelere ait mekanik özellikler sunulmuştur [6]. Çekirdek malzemeleri üç kategoriye ayırmak mümkün olup, bunlar; peteksel (prizmatik hücresel) [5], oluklu ve dolgusal yapılar. Aşağıda her üç tip malzeme için örnek malzemeler verilmiştir. 39

4 Tablo 2. Bazı örnek çekirdek malzeme özellikleri ÜRÜN YAPISI BASI KESME Yoğunuk Hücre gerilim Modül L yönünde W yönünde ebadı Kg/m 3 mm Gerilim Modül Gerilim Modül Şekil 3. Örnek yapıştırma prosesi 4. İMALAT YÖNTEMLERİ Temelde imalat yöntemleri üçe ayrılmaktadır; Petek yapıyı oluşturan ve en az diğerleri kadar önem taşıyan diğer bir yapı elemanı grubu ise yapıştırıcılardır. Yapıda yapıştırıcı önemlidir, zira çekirdek ile yüzey tabakaları arasındaki yük transerinin verimliliği yapıştırıcıya ve yapıştırma prosesine bağlıdır. Yapıştırıcılar iki kısma ayrılabilir; tek komponentli ve iki komponentli yapıştırıcılar. - Isıl pres yöntemi ki genelde düz plaka üretiminde kullanılır, - Vakum kap yöntemi ki genelde eğimli veya karmaşık yapı imalatında kullanılır, - Kalıplama yöntemi ki yarı mamülden panel seri üretimlerinde kullanılmaktadır. Tek komponentli yapıştırıcılar tek tüpten ibaret olup, genellikle doğrudan kullanıma uygundurlar. Ancak ra ömürlü malzeme özellikleri nedeniyle uygun ortam şartlarında muhaaza edilme ve belli bir süre içinde kullanılma zorunlulukları vardır. İki komponentli yapıştırıcılar ise iki ayrı tüpteki maddenin uygun bir karışım oranında karıştırılması ile elde edilirler ve daha uzun ra ömürlerine sahiptirler. Genellikle yapıştırıcı olarak termoset grubu kimyasallar kullanılır ve bu kimyasallar; İyi bir mukavemete, ısıl dayanıma, sürünme dayanımına, çözünme dayanımına sahiptirler [7]. Aşağıdaki çizim dahilinde örnek bir yapıştırma prosesi görülmektedir. Polipropilen çekirdek malzemesi başka bir kompozit ile epoksi yapıştırıcı kullanılarak, 180 derece civarı sıcaklık dahilinde, yaklaşık atm basınç altında yapıştırma prosesine tabi tutulmaktadır. Şekil 4. İmalat öntemleri İmalat prosesinde diğer önemli bir husus ise kenar tasarımıdır. Aşağıdaki şekil dahilinde bazı kenar kapatma tasarım örnekleri görülmektedir [6]. Kenar tasarımını yönlendiren ana unsur malzemenin kullanılacağı yerin gerektirdiği ihtiyaçlardır. 40

5 Şekil 5. Kenar tasarımları ÖZGEÇMİŞ Hv.Müh.Yzb. Y. Volkan 1973 Yılında Erzurumda doğdu yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak mühendisliği bölümünden, 1998 yılında İÜ İktisat Fakültesi Uluslar Arası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Halen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Havacılık A. B. Dalı dahilinde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. 5. SONUÇ Günümüzde petek yapılar başta havacılık sektörü olmak üzere gemi sanayisinde, yapı sektöründe ve diğer sanayi dallarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle ağırlık açısından sağladığı avantaj, korozyona dayanımı ve yalıtım özellikleri tercih edilme sadedinde dikkate alınan artı değerleridir. 6. KAYNAKLAR [1] Hoskin B.C., Baker A.A., Composite Materials For Aircrat Structures, AIAA Education Series, 1986 [2] Raymer D.P., Aircrat Design : A Conceptual Approach, AIAA Education Series, 1999 [3] Shackelord J.F., Introduction To Material Science For Engineers, Prentice Hall, 2000 [4] Azar J.J., Perry D.C., Aircrat Structures, Mc-Grawhill,1982 [5] Davies J.M., Leightweight Sandwich Construction, Blackwell Science Ltd., 2001 [6] Mart 2005 [7] Karlsson K.F., Astrom B.T., Manuacturing And Applications O Structural Sandwich Components,

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI 1 RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI Serhat KARABAĞ 1 ÖZET Bilindiği gibi Rüzgâr Türbinleri, rüzgârda bulunan kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Detaylı

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (41-48) PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu Dekanlığı Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ozan Arıcasoy Aralık, 2006 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 4 1.1 Kompozit Tarihçesi 4 1.2 Yoğun Olarak Kullanılan

Detaylı

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Suat Soyyiğit 1 Esra Bostancıoğlu 2 Konu Başlık No: 2 ÖZET Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli şekillerde üretilebilen yapı bileşenleridir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC)

ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC) HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (67, 74) ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC) Ekrem ALTUNCU * Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Kaya, D. 1, Subaşı, S. 2* ve Subaşı, A. 3 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, İnşaat

Detaylı

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI VE HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMA ALANLARI

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI VE HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMA ALANLARI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2012 CİLT 5 SAYI 4 (25-33) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI VE HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMA ALANLARI Serdar Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir.

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Çelikler 1/29 Çelik? Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Bazı krom çeliklerinde % 2'den biraz daha fazla (%

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

Malzeme Seçiminin Önemi

Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme seçimi önemli bir konudur. Günümüzde yetmiş bin demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere yüz binden fazla kullanılan geniş bir malzeme

Detaylı

VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI

VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (91-97) VERİ İLETİM YÖNTEMLERİ VE OPTİK VERİ İLETİMİNİN AVİYONİK SİSTEMLERDEKİ KULLANIMI Arş.Grv. Yasemin IŞIK Anadolu Üniversitesi, Sivil

Detaylı

Betonarme Kalıp Yüzey Elemanlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Betonarme Kalıp Yüzey Elemanlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Betonarme Kalıp Yüzey Elemanlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi A. Apay 1*, T. Akgül 1, E. Aydın 1, E.

Detaylı

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 1X1 RĠB ÖRGÜ YAPISINDAKĠ KARBON VE CAM ELYAFINDAN ELDE EDĠLEN HĠBRĠT KOMPOZĠT YAPILARIN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ BU TEZ BAP BĠRĠMĠ TARAFINDAN DESTEKLENMĠġTĠR.

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ CO LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ R. Onur Uzun, Arş. Gör. Hülya Durmuş, Doç. Dr. Cevdet Meriç ÖZET Lazer, birçok ticari ve bilimsel uygulamalarda

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı