ĐSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BATIKÖY UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BATIKÖY UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU"

Transkript

1 UYUM GIDA AŞ. ĐSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BATIKÖY UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU SOM REV-1 ĐSTANBUL, 26 Temmuz 2010

2 Đstanbul, Sn. Şule Gündoğdu Uyum Gıda A.Ş Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:17 K:4 Uyum Çarşı Beylikdüzü, Đstanbul Konu : Değerleme Raporu Vaki talebiniz üzerine Batıköy Mh. Çarmıklı Caddesi Uyum Gıda Market Büyükçekmece Đstanbul adresindeki mülkler tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir. Talep edilen mülklere ilişkin Değerleme Raporumuzu yazımız ekinde takdim ediyoruz. Yaptığımız piyasa araştırması ve değerleme hesapları sonucunda konu mülklerin bugünkü durumuyla ve güncel piyasa şartlarında, tarihi itibariyle, peşin ve nakit kat irtifak hakkı değerlerini (Uyum Gıda AŞ. mülkiyetindeki hisse değerleri), 6 nolu bağımsız bölüm için; TL (Üçyüzellibin Türk Lirası) 7 nolu bağımsız bölüm için; TL (Birmilyonyediyüzbin Türk Lirası) 8 nolu bağımsız bölüm için; TL (Kırkbin Türk Lirası) 9 nolu bağımsız bölüm için; TL (Ellibin Türk Lirası) olarak tahmin ettiğimizi, bu değerle mülklerin makul bir pazarlama süreci içinde alıcısı az olduğunu, tapu kayıtlarında, detayları 3.1. başlığında belirtilen yasal kısıtlamalar bulunduğunu bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Sorumlu Değerleme Uzmanı Nazan ÖZBAYDAR Form-040 / Rev.2 Page 2 of 55

3 KABULLER VE KISITLAMALAR - GĐRĐŞ Bu rapor, Uyum Gıda AŞ nin tarihli yazılı talebi üzerine hazırlanmıştır. Raporun düzenleme amacı Batıköy Mh. Çarmıklı Caddesi Uyum Gıda Market Büyükçekmece Đstanbul adresindeki mülklerin finansal raporlarda kullanılmak üzere satış değerlerinin tespit edilmesidir. Đstanbul Đli, Büyükçekmece Đlçesi, Mimarsinan, 3 pafta, 178 Ada, 2 parselde yer alan mülklerin değer tespiti amacıyla, konu mülkler tarihinde, SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ. yetkililerince gezilmiş, ayrıntılı bilgiler alınmış ve konu mülklerin güncel piyasa koşullarında değerleri takdir edilerek işbu Değerleme Raporu düzenlenmiştir. Form-040 / Rev.2 Page 3 of 55

4 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Rapor Bilgileri 2. Şirketi ve Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler 3. Değerleme Konusu Hakkında Bilgiler 4. Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Đlişkin Analizler 5. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 6. Sonuç 7. Ekler Form-040 / Rev.2 Page 4 of 55

5 GAYRĐMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1. RAPOR BĐLGĐLERĐ 1.1. RAPOR TARĐHĐ RAPORUN NUMARASI 1.3. RAPOR TÜRÜ Bu rapor Đstanbul Đli, Büyükçekmece Đlçesi, Mimarsinan, 3 pafta, 178 Ada, 2 parselde yer alan 4 adet dükkanın finansal raporlarda kullanılmak üzere satış değerlerinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır RAPORU HAZIRLAYAN/LAR Bu değerleme raporu, gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi/kurum/kuruluslardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak, Değerleme Uzmanı Yük. Şehir Plancısı, Fatma Büyükbaş Umut (400527) ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Yük. Şehir Plancısı, Nazan Özbaydar (400226) tarafından hazırlanmıştır. Şehir Plancısı Başak Tekin çalışmalar sırasında destek vermiştir SORUMLU DEĞERLEME UZMANININ ADI SOYADI Yük. Şehir Plancısı, Nazan Özbaydar, DEĞERLEME TARĐHĐ tarihinde konu mülklerin yerinde incelemeler yapılmış, tarihlerinde resmi kurum incelemeleri ve saha çalışmaları yapılmış ve tarihine kadar ofis çalışması yapılarak işbu rapor hazırlanmıştır DAYANAK SÖZLEŞMENĐN TARĐH VE NUMARASI Bu değerleme raporu şirketimiz ile Uyum Gıda AŞ. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarihli SOM-TDT referans numaralı dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır RAPORUN KURUL DÜZENLEMELERĐ KAPSAMINDA DEĞERLEME AMACI ĐLE HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞINA DAĐR AÇIKLAMA Bu değerleme raporu, gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi/kurum/kuruluslardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak, Uyum Gıda AŞ. halka açık/borsaya kote olmamasına rağmen, müşterimiz Uyum Gıda AŞ nin talebi üzerine Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun formatta hazırlanmıştır. Form-040 / Rev.2 Page 5 of 55

6 2. ŞĐRKETĐ VE MÜŞTERĐYĐ TANITICI BĐLGĐLER 2.1. ŞĐRKETĐN UNVANI VE ADRESĐ SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danısmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ., Halaskargazi Cad. Ebekızı Sok. Sosko Đs Merkezi A Blok Kat Osmanbey Şişli Đstanbul, Turkiye adresinde hizmet vermektedir. SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danısmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ yılında kurulmuştur. SOM Değerleme A.Ş.'nin temel işlevi; herhangi bir kısıtlayıcı neden ve baskı altında olmadan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerlerini tespit etmek, en etkin ve verimli kullanım analizi, yer seçim analizi, gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve bu konulara ilişkin piyasa araştırmaları yapmak, gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi aşamasında yatırımcıları yönlendirebilecek fizibilite raporları hazırlamaktır. SOM Değerleme AŞ. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına Đlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınmıştır. SOM AŞ., hizmet kalitesinin sürekliliği sağlamak amacıyla, yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucunda; Toplam Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve tarihinde TÜV SÜD belgelendirme kuruluşunun denetimi sonucu ISO 9001:2008 kalite belgesi almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarını Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütmektedir MÜŞTERĐYĐ TANITICI BĐLGĐLER VE ADRESĐ Uyum Gıda AŞ. Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:17 K:4 Uyum Çarşı Beylikdüzü, Đstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Uyum A.Ş., 1998 yılında 8 girişimcinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Đlk mağazası olan Başakşehir 1. Etap ı kurulduğu yıl açan Uyum, günümüzde 1100 çalışanı, 30 mağazası ile hizmet vermektedir MÜŞTERĐ TALEPLERĐNĐN KAPSAMI VE VARSA GETĐRĐLEN SINIRLAMALAR Müşterimiz, Uyum Gıda AŞ. Đstanbul Đli, Büyükçekmece Đlçesi, Mimarsinan, 3 pafta, 178 Ada, 2 parselde kayıtlı 4 adet dükkanın finansal raporlarda kullanılmak üzere, değerleme tarihi itibari ile, güncel piyasa koşullarında peşin satış değerlerini içeren değerleme raporunu talep etmiştir. Müşteri tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiş, 6-8 ve 9 nolu bağımsız birimlerin sadece Uyum AŞ. hissesindeki kısımların değeri dikkate alınmıştır. Form-040 / Rev.2 Page 6 of 55

7 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĐLGĐLER 3.1. GAYRĐMENKULÜN YERĐ, KONUMU, TANIMI VE TAPU KAYITLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER TAPU BĐLGĐLERĐ ĐLĐ Đstanbul MEVKĐĐ - ĐLÇESĐ Büyükçekmece PAFTA 3 BUCAĞI - ADA 178 MAHALLESĐ - PARSEL 2 KÖY Mimarsinan YÜZÖLÇÜMÜ m² SOKAK - NĐTELĐĞĐ Tarla SAHĐBĐ - BAĞIMSIZ BÖLÜM BĐLGĐLERĐ MÜLKĐYET TÜRÜ Kat irtifakı BLOK NO - PROJE NO - KAT Zemin BÖLÜM NO ARSA PAYI 6 nolu bb / nolu bb / nolu bb. 800/ nolu bb. 800/ NĐTELĐĞĐ Dükkan Dükkan Dükkan - Dükkan 6 nolu bağımsız bölüm SAHĐBĐ SAHĐBĐ TAPU TARĐHĐ-YEVMĐYE NO ARSA PAYI Vedat Yılmaz / Mehmet Demirkan / Hikmet Sepet / Tahir Soğukçam /36500 Uyum Gida Ve Đhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş /8595 Sevim Başdinkçi /191 6 nolu bağımsız bölümün yukarıdaki dökümde belirtilen hissedarların hisse toplamı 1 olmamaktadır. Diğer hissedarların hisse oranları yazılı olarak alınamamış, tapu kütüğünden kontrol edilmiştir. Bu tutarsızlık, Tapu Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşılmış, yanlışlık olabileceği, kontrol edilmesi gerektiği hakkında şifahi bilgi verilmiştir. Form-040 / Rev.2 Page 7 of 55

8 6 nolu bağımsız birimin, sadece Uyum Gıda AŞ. mülkiyetindeki hisse değeri dikkate alındığı için çalışmamıza etkisi olmamıştır. Ancak tapuda, hisse oranlarının yeniden düzenlenmesi söz konusu olması durumunda değerin tekrar gözden geçirilmesi gerekebilecektir. 7 nolu bağımsız bölüm SAHĐBĐ TAPU TARĐHĐ-YEVMĐYE NO ARSA PAYI UYUM GĐDA VE ĐHTĐYAÇ MADDELERĐ SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş / nolu bağımsız bölüm SAHĐBĐ SAHĐBĐ TAPU TARĐHĐ-YEVMĐYE NO ARSA PAYI Vedat Yılmaz /200 Mehmet Demirkan /200 Hikmet Sepet /200 Tahir Soğukçam /200 Uyum Gida Ve Đhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş /40 Sevim Başdinkçi /40 9 nolu bağımsız bölüm SAHĐBĐ TAPU TARĐHĐ-YEVMĐYE NO ARSA PAYI Vedat Yılmaz /200 Mehmet Demirkan /200 Hikmet Sepet /200 Tahir Soğukçam /200 Uyum Gida Ve Đhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş /40 Sevim Başdinkçi /40 YASAL KISITLAMALAR Đstanbul Đli, Büyükçekmece Đlçesi, Büyükçekmece Tapu Sicil Müdürlüğü nden tarihinde alınan yazılı bilgiye göre değerlemeye konu mülk üzerinde aşağıda belirtilen ipotek ve hacizler bulunmaktadır. 6 nolu bağımsız bölümle ilgili olarak; tarihli dilekçe ile Sevim Başdinkçi hissesi üzerinde kendisi gelmeden işlem yapılamayacağı beyan edilmiştir. - Yönetim Planı: Form-040 / Rev.2 Page 8 of 55

9 6 nolu bağımsız bölüm üzerinde; - Haciz Tarih, Yevmiye No Gebze 1. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2009/2977 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi ,16 TL) - Đhtiyati Haciz Tarih, 1496 Yevmiye No, Đstanbul 3. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2010/1792 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi) - Haciz Tarih, 5425 Yevmiye No Büyükçekmece 1. Đcra Müdürlüğü 2009/35890 Sayılı Yazısı (Vedat Yılmaz Hissesi) - Asya Katılım Bankası A.Ş YTL Akdi Faiz Oranı, 1. Derece, FBK Müddet Tarih, 5387 Yevmiye No 7 nolu bağımsız bölüm üzerinde; - Asya Katılım Bankası A.Ş YTL Akdi Faiz Oranı, 1. Derece, FBK Müddet Tarih, 5387 Yevmiye No 8 nolu bağımsız bölüm üzerinde; - Haciz Tarih, Yevmiye No Gebze 1. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2009/2977 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi ,16 TL) - Đhtiyati Haciz Tarih, 1496 Yevmiye No, Đstanbul 3. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2010/1792 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi) - Haciz Tarih, 5425 Yevmiye No Büyükçekmece 1. Đcra Müdürlüğü 2009/35890 Sayılı Yazısı (Vedat Yılmaz Hissesi) 9 Nolu Bağımsız Bölüm Üzerinde; - Haciz Tarih, Yevmiye No Gebze 1. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2009/2977 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi ,16 TL) - Đhtiyati Haciz Tarih, 1496 Yevmiye No, Đstanbul 3. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2010/1792 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi) - Haciz Tarih, 5425 Yevmiye No Büyükçekmece 1. Đcra Müdürlüğü 2009/35890 Sayılı Yazısı (Vedat Yılmaz Hissesi) tarihi itibari ile tapu müdürlüğünden alınan yazılı belgeler rapor ekindedir. Form-040 / Rev.2 Page 9 of 55

10 GAYRĐMENKULÜN KONUMU ve ÇEVRE ÖZELLĐKLERĐ Değerlemeye konu mülkler, Đstanbul Đli, Büyükçekmece Đlçesi, Batıköy Mahallesi Çarmıklı Caddesi nde 178 ada 2 parsel üzerinde yer almaktadır. Mustafa Kemal Bulvarı ile Çarmıklı Caddesi kesişiminde, Çarmıklı Caddesi ne cepheli 2. binada yer alan mülkün doğusunda Carrefour Market, batısında mahalle ölçeğindeki ticaret birimleri yer almaktadır. Çevresinde Batıköy Toplu Konutları ve yeni yapılan konut projeleri bulunmaktadır. D-100 Karayolu na 550 m, Batıköy sahiline m uzaklıktaki mülklere ulaşım, D-100 Karayolu ndan sırayla Mimarsinan kavşağından Kemal Atatürk Bulvarı ve Çarmıklı Caddesi takip edilerek ulaşılmaktadır. Şema 1. Gayrimenkulün Konumu (Kaynak: Form-040 / Rev.2 Page 10 of 55

11 GAYRĐMENKULÜN TANIMI Değerlemeye konu mülkler; Batıköy Mahallesi, Çarmıklı Sokak adresindeki m² arsa üzerinde toplam 36 bağımsız bölümden oluşan, bodrum + zemin + 9 normal kattan oluşan binanın zemin katında yer alan 6, 7, 8 ve 9 nolu bağımsız bölümlerdir. Değerlemeye konu bağımsız birimler birleştirilerek Uyum Gıda ve Đhtiyat Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından süpermarket olarak kullanılmaktadır. 6-8 ve 9 nolu bağımsız birimler tamamı Uyum Gıda AŞ. mülkiyetinde olmayıp, değerlemede sadece Uyum Gıda AŞ. mülkiyetindeki hisse değeri dikkate alınmıştır. Mülklerin Dışarıdan Görünümü Form-040 / Rev.2 Page 11 of 55

12 3.2. TAPU, PLAN, PROJE, RUHSAT, ŞEMA VB.. DÖKÜMANLAR, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Tapusu Form-040 / Rev.2 Page 12 of 55

13 7 Nolu Bağımsız Bölüm Tapusu Form-040 / Rev.2 Page 13 of 55

14 8 Nolu Bağımsız Bölüm Tapusu Form-040 / Rev.2 Page 14 of 55

15 9 Nolu Bağımsız Bölüm Tapusu Form-040 / Rev.2 Page 15 of 55

16 Vaziyet Planı Zemin Kat Planı Form-040 / Rev.2 Page 16 of 55

17 6 Nolu Bağımsız Birim Planı 7 Nolu Bağımsız Birim Planı Form-040 / Rev.2 Page 17 of 55

18 8 ve 9 Nolu Bağımsız Birimlerin Planı Kapıcı Dairesi Planı (Ortak alandır) Form-040 / Rev.2 Page 18 of 55

19 Yapı Ruhsatı Form-040 / Rev.2 Page 19 of 55

20 3.3. DEĞERLEMESĐ YAPILAN GAYRĐMENKUL ĐLE ĐLGĐLĐ VARSA SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE VE GAYRĐMENKULÜN HUKUKĐ DURUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞĐŞĐKLĐKLERE (ĐMAR PLANINDA MEYDANA GELEN DEĞĐŞĐKLĐKLER, KAMULAŞTIRMA ĐŞLEMLERĐ V.B.) ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ PLAN/ÖLÇEK/TARĐH Batıköy Toplukonut Uygulama Đmar Planı 1/ ( tadilat) FONKSĐYON ALANI Konut + Ticaret YAPI NĐZAMI Ayrık RUHSAT TARĐHĐ * TAKS - KAT ĐRTĐFAKI Mevcut KAKS YÜKSEKLĐK Kısmen Konut 1,60 Kısmen Konut+Ticaret 2,60 Konut-12,50 m Konut+Ticaret 15,50 m KAT MÜLKĐYETĐ ĐSKAN BELGESĐ Yok Bkz. Açıklamalar Büyükçekmece Belediyesi Đmar Müdürlüğü nden tarihinde alınan yazılı bilgiye göre değerlemeye konu mülk, tt'li ve tadilat tarihli Batıköy Toplukonut 1/1000 Uygulama Đmar Planı sınırları içinde, ayrık nizam, kısmen konut, kısmen konut + ticaret alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları kısmen konut olduğunda 1,60 emsal, 12,50 m yükseklik, kısmen konut + ticaret olduğunda ise 2,60 emsal, 15,50 m yükseklik olarak belirlenmiştir. Değerlemeye konu mülkün bulunduğu 178 ada 2 parsele ait imar arşiv dosyasında * tarihli yeni yapı ruhsatına göre, bodrum kat + zemin + 9 normal kattan oluşan mülkün zemin katında 10 adet dükkan diğer katlarda 3 er bağımsız bölümden toplam 37 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ancak Büyükçekmece Tapu Sicil Müdürlüğü nde incelenen kat irtifakına esas projesinde binanın bodrum katında 5, zemin katında 4 dükkan, diğer katlarda ise 3 er bağımsız bölümden toplam 36 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Đmar arşiv dosyasında değişikliğine istinaden başka bir ruhsat belgesine rastlanmamıştır. Bu nedenle ruhsat yenilendi ise de, ruhsat süresinin dolup dolmadığı teyit edilememiştir. Tapu müdürlüğünde, belediyede incelenen projenin bir kopyası ve farklı bir proje daha bulunmaktadır. Tapuda bulunan ve kat irtifakına esas olan projede bağımsız bölüm sayısı 36 dır. Değerlemede, halihazırda binanın durumu ile uyumlu olduğu görülen, tapu sicil müdürlüğünde incelenen kat irtifakına esas proje dikkate alınmıştır. Konu mülkler için iskan belgesi alınmamış ve kat mülkiyetine geçilmemiştir tarihli Yapı Durdurma Zaptı na göre; değerlemeye konu bağımsız bölümlere çıkışı sağlayan rampanın projesinde merdiven olduğu, yerinde projesine aykırı olarak rampa yapıldığı görülmüş olup, söz konusu rampanın imar yoluna 1,30 m tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir tarih, sayılı Encümen Kararı na göre, konu parsel üzerinde projesine aykırı imalat görülmesi nedeniyle, 3194 sayılı Đmar Kanunu nun 32 maddesine istinaden projesine aykırı bölümlerin yıkılmasına ve aynı kanunun 42. maddesine istinaden YTL para cezası tahakkuk ettirilmesine, işlemlerin takibi için dosyanın Đmar Müdürlüğü ne, Fen Đşleri Müdürlüğü ne ve Hesap Đşleri Müdürlüğü ne gönderilmesine karar verilmiştir. Konu mülklerin bağlı olduğu Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih, 2566 sayılı yazısına göre; 178 ada 2 parsel üzerinde bulunan binaya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşma nedeniyle tarih, sayılı yapı durdurma zaptı düzenlenmiş olup, tarih, sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddelerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Değerlemeye konu mülklerin kullanmakta olduğu jeneratör ve havalandırma odası ilgilisi tarafından yıkılarak durum izole edilmiştir. 178 ada 2 parsele ait imar arşiv dosyasında tarihli yapı durdurma zaptı ve tarihli encümen kararına rastlanmamıştır. Form-040 / Rev.2 Page 20 of 55

21 Değerlemeye konu mülklerin bulunduğu binada, yer alan sadece 5 nolu bağımsız bölüm; tarihinde yapı kullanma izin belgesi almıştır. Belediyede ve tapu müdürlüğünde, diğer bağımsız bölümlerin, yapı kullanma izin belgelerine rastlanmamıştır. Yerinde yapılan incelemelerde zemin katta yer alan 6, 7, 8 ve 9 nolu değerlemeye konu bağımsız bölümler kat irtifakı projesinden farklı olarak, birleştirilerek Uyum Gıda ve Đhtiyat Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından süpermarket olarak kullanılmaktadır. Projesinde zemin katta yer alan yaklaşık 84 m² büyüklüğündeki kapıcı dairesi markete dahil edilmiştir. Projesine göre; 6 nolu bağımsız birim 280 m², 7 nolu bağımsız birim 566 m², 8 nolu bağımsız birim 63 m², 9 nolu bağımsız birim 75 m² büyüklüğündedir. Mülklerin dördü ve kapıcı dairesi birleştirilerek mevcut durumda asma kat hariç yaklaşık m² büyüklüğünde bir alan oluşturulmuştur. Değerlemeye konu mülkün bulunduğu parselin imar durumuyla ilgili son 3 yıl içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 6 Nolu Bağımsız Bölüm Đçin; tarihinde Mehmet Yılmaz ın 7830/ paylı hissesi tarih 9207 yevmiye no ile Melike Bandinkçi nin 10800/36500 paylı hissesi tarih, 5330 yevmiye no ile Uyum Gida A.Ş. nin 28130/85950 paylı hissesi tarih, 5330 yevmiye no ile Veysel Yılmaz ın 29/955, Ceyhun Yılmaz ın 29/955 ve Beyda Tunçdöken in 29/955 paylı hisseleri satılmıştır. 7 Nolu Bağımsız Bölümün mülkiyetinde değişiklik olmamıştır. 8 Nolu Bağımsız Bölüm Đçin; tarih, 864 yevmiye no ile Mehmet Yılmaz ın 20/200 paylı hissesi tarih, 864 yevmiye no ile Uyum Gıda A.Ş. nin 85/200 paylı hissesi tarih, 5330 yevmiye no ile Veysel Yılmaz ın 1/30, Ceyhun Yılmaz ın 1/30 ve Beyda Tunçdöken in 1/30 paylı hisseleri tarih, yevmiye no ile Sevim Bandinçki nin 21/40 paylı hissesi tarih, yevmiye no ile 21/40 paylı hissesi Uyum Gıda A.Ş. nin 21/40 paylı hissesi satılmıştır. 9 Nolu Bağımsız Bölüm Đçin; tarih, 864 yevmiye no ile Mehmet Yılmaz ın 20/200 paylı hissesi tarih, 864 yevmiye no ile Uyum Gıda A.Ş. nin 85/200 paylı hissesi tarih, 5330 yevmiye no ile Veysel Yılmaz ın 1/30, Ceyhun Yılmaz ın 1/30 ve Beyda Tunçdöken in 1/30 paylı hisseleri tarih, yevmiye no ile Sevim Bandinçki nin 21/40 paylı hissesi tarih, yevmiye no ile 21/40 paylı hissesi Uyum Gıda A.Ş. nin 21/40 paylı hissesi satılmıştır. Form-040 / Rev.2 Page 21 of 55

22 3.4. DEĞERLEMESĐ YAPILAN GAYRĐMENKULLER ĐLE ĐLGĐLĐ HERHANGĐ BĐR TAKYĐDAT (DEVREDĐLEBĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR SINIRLAMA) OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BĐLGĐ, VARSA SÖZKONUSU GAYRĐMENKULÜN GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ENGEL TEŞKĐL EDĐP ETMEDĐĞĐ HAKKINDAKĐ GÖRÜŞ Değerlemeye konu mülklerin üzerinde aşağıda belirtilen takyidatlar bulunmaktadır. 6 nolu bağımsız bölüm üzerinde; - Haciz Tarih, Yevmiye No Gebze 1. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2009/2977 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi ,16 TL) - Đhtiyati Haciz Tarih, 1496 Yevmiye No, Đstanbul 3. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2010/1792 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi) - Haciz Tarih, 5425 Yevmiye No Büyükçekmece 1. Đcra Müdürlüğü 2009/35890 Sayılı Yazısı (Vedat Yılmaz Hissesi) - Asya Katılım Bankası A.Ş YTL Akdi Faiz Oranı, 1. Derece, FBK Müddet Tarih, 5387 Yevmiye No 7 nolu bağımsız bölüm üzerinde; - Asya Katılım Bankası A.Ş YTL Akdi Fazi Oranı, 1. Derece, FBK Müddet Tarih, 5387 Yevmiye No 8 nolu bağımsız bölüm üzerinde; - Haciz Tarih, Yevmiye No Gebze 1. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2009/2977 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi ,16 TL) - Đhtiyati Haciz Tarih, 1496 Yevmiye No, Đstanbul 3. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2010/1792 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi) - Haciz Tarih, 5425 Yevmiye No Büyükçekmece 1. Đcra Müdürlüğü 2009/35890 Sayılı Yazısı (Vedat Yılmaz Hissesi) 9 Nolu Bağımsız Bölüm Üzerinde; - Haciz Tarih, Yevmiye No Gebze 1. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2009/2977 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi ,16 TL) - Đhtiyati Haciz Tarih, 1496 Yevmiye No, Đstanbul 3. Đcra Müdürlüğü Tarih, 2010/1792 Sayılı Yazı (Vedat Yılmaz Hissesi) - Haciz Tarih, 5425 Yevmiye No Büyükçekmece 1. Đcra Müdürlüğü 2009/35890 Sayılı Yazısı (Vedat Yılmaz Hissesi) 6 nolu bağımsız bölümle ilgili olarak; tarihli dilekçe ile Sevim Başdinkçi hissesi üzerinde kendisi gelmeden işlem yapılamayacağı beyan edilmiştir. Ayrıca 6 nolu bağımsız bölümün tapuda belirtilen hissedarların hisse toplamı 1 olmamaktadır. Bu tutarsızlık, Tapu Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşılmış, yanlışlık olabileceği, kontrol edilmesi gerektiği hakkında şifahi bilgi alınmıştır. Konu mülklerin yenileme yapı ruhsatı dosyasında bulunamamıştır, iskan belgeleri alınmamıştır ve kat mülkiyetine geçilmemiştir. Seri: VI, No: 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Đlişkin Esaslar Tebliği ne göre, portföye alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunlu olduğundan değerleme konusu mülklerin gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınması uygun değildir. Form-040 / Rev.2 Page 22 of 55

23 3.5. DEĞERLEMESĐ YAPILAN PROJELERĐN ĐLGĐLĐ MEVZUAT UYARINCA GEREKLĐ TÜM ĐZĐNLERĐNĐN ALINIP ALINMADIĞI, PROJESĐNĐN HAZIR VE ONAYLANMIŞ, ĐNŞAATA BAŞLANMASI ĐÇĐN YASAL GEREKLĐLĐĞĐ OLAN TÜM BELGELERĐNĐN TAM VE DOĞRU OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BĐLGĐ VE PROJENĐN GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE BĐR ENGEL OLUP OLMADIĞI HAKKINDAKĐ GÖRÜŞ Değerlemesi yapılan gayrimenkuller, proje aşamasında değildir. Mevcut yapılaşma ile ilgili belgeler hakkında bilgi 3.3. başlığında verilmiş olup, mevzuat gereği mülklerin GYO portföyüne alınması uygun değildir. Değerlemede bağımsız birimler, projesine uygun olarak ayrı ayrı değerlendirilmiş olup, proje dışı olduğu için asma katları ve ilave edilen kapıcı dairesi dikkate alınmamıştır. Halihazırda kullanılan hali ile değeri farklı olacaktır DEĞERLEMESĐ YAPILAN PROJELER ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK, 29/6/2001 TARĐH VE 4708 SAYILI YAPI DENETĐMĐ HAKKINDA KANUN UYARINCA DENETĐM YAPAN YAPI DENETĐM KURULUŞU (TĐCARET UNVANI, ADRESĐ V.B) VE DEĞERLEMESĐ YAPILAN GAYRĐMENKUL ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEKLEŞTĐRDĐĞĐ DENETĐMLER HAKKINDA BĐLGĐ Değerlemeye konu mülklerin bulunduğu bina, 4708 sayılı yapı denetim yasası ve bu yasaya ait tarih, sayılı yapı denetim uygulama usul ve esasları yönetmeliğinden önce inşa edildiğinden yapı denetim kanununa tabi tutulmamıştır EĞER BELĐRLĐ BĐR PROJEYE ĐSTĐNADEN DEĞERLEME YAPILIYORSA, PROJEYE ĐLĐŞKĐN DETAYLI BĐLGĐ VE PLANLARIN SÖZ KONUSU DEĞERĐN TAMAMEN MEVCUT PROJEYE ĐLĐŞKĐN OLDUĞUNA VE FARKLI BĐR PROJENĐN UYGULANMASI DURUMUNDA BULUNACAK DEĞERĐN FARKLI OLABĐLECEĞĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Değerleme belirli bir projeye istinaden yapılmamaktadır. Đnşaat tamamlanmıştır, projede ilgili bölümlerde ifade edilen değişiklikler sözkonusudur, ancak değerlemede kat irtifakına esas mimari proje büyüklükleri dikkate alınmıştır. Form-040 / Rev.2 Page 23 of 55

24 4. DEĞERLEMESĐ YAPILAN GAYRĐMENKULE ĐLĐŞKĐN ANALĐZLER 4.1. GAYRĐMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENĐN ANALĐZĐ VE KULLANILAN VERĐLER Bu başlık altında Đstanbul ve gayrimenkulün bulunduğu ilçe incelenmiştir. ĐSTANBUL Konum Đstanbul, ve doğu boylamlarıyla ve kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Đstanbul Boğazı, Karadeniz i, Marmara Denizi yle birleştirirken; Asya Kıtası yla Avrupa Kıtası nı birbirinden ayırmakta ve Đstanbul kentini de ikiye bölmektedir. Đstanbul, Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi görmektedir ve km² lik alana sahiptir. Şema 2. Đstanbul un Konumu(Kaynak:www.wikipedia.org) Đdari Sınırlar Đl alanı, idari bakımdan doğu ve güneydoğudan Kocaeli nin Karamürsel, Gebze, Merkez ve Kandıra Đlçeleriyle, güneyden Bursa nın Gemlik ve Orhangazi Đlçeleriyle, batı ve kuzeybatıdan Tekirdağ ın Çorlu Çerkezköy ve Saray Đlçelerinin yanı sıra, Kırklareli nin de Vize Đlçesi topraklarıyla çevrilidir. Đstanbul Đli sınırları içerisinde 39 ilçe bulunmaktadır. Avrupa Yakası nda; Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Esenler, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Anadolu Yakası nda ise; Üsküdar, Beykoz, Şile, Kadıköy, Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Adalar, Maltepe, Sultanbeyli, Ataşehir, Sancaktepe, Çekmeköy bulunmaktadır. Form-040 / Rev.2 Page 24 of 55

25 Şema 3. Đstanbul un Đlçeleri (Kaynak:www.wikipedia.org) Ulaşım Türkiye'nin en kalabalık ve en önemli sanayi, ticaret ve finans merkezi olan Đstanbul hem ülkenin diğer merkezlerine, hem de dış ülkelere çeşitli ulaşım yollarıyla bağlıdır. Bu ulaşım yolları arasında en önemlisi aynı zamanda Avrupa ile Ortadoğu'yu da birbirine bağlayan E-5 ve TEM otoyoludur. Đstanbul Boğazı'na yapılan iki köprü bu yolun işlekliğini daha da artırmıştır. Deniz ulaşımının Türkiye'nin en büyük dış ticaret limanı olan kentin bağlantılarında ağırlıklı bir yeri bulunmaktadır. Hava ulaşımında hem yurtiçi ve yurtdışı ulaşımında varış ve kalkış yeri olup, uluslararası hava ulaşımındaki transit liman konumundadır. Anadolu Yakasında Sabiha Gökçen Hava Limanı daha çok iç hat ve charter seferleri ile faaliyettedir. Yeşilköy de bulunan ve en çok kullanılan havaalanı ise Atatürk Havalimanıdır. Đstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanı, şehir merkezine 20 km mesafededir. Đklim Yaz ayları genellikle sıcak geçen, kış ayları bölgeyi etkisi altına alan sistemlere bağlı olarak fazla soğuk geçmeyen Đstanbul, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyor görünse de, Marmara Denizi ve Đstanbul Boğazı'nın etkisiyle daha farklı bir iklime sahip olmuştur. Kış aylarında Karadeniz'den gelen soğuk-kuru hava kütlesi ile Balkanlardan gelen soğuk-yağışlı hava kütlesinin ve özellikle Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı hava kütlelerinin etkisi altındadır. Bütün ilde Karadeniz'in soğuk ve yağışlı havasıyla Akdeniz'in ılık havası birbirini izler. Đlde yaz-kış, gece-gündüz arasında büyük ısı farkları görülmez. Form-040 / Rev.2 Page 25 of 55

26 Şema 4. Đstanbul Ulaşım Haritası Su kaynakları Đstanbul daki en büyük akarsu, Riva çayıdır. Boğaza dökülen suların en önemlileri Küçüksu ve Göksu dereleridir. Bunlardan başka Haliç'e dökülen Kâğıthane ve Alibey Dereleri, Küçükçekmece Gölü ne dökülen Sazlıdere, Büyükçekmece Gölü ne dökülen Karasu Deresi, Terkos Gölü ne dökülen Trança Deresi, Đstanbul Đlinin belli başlı akarsularıdır. Đlde küçük fakat önemli üç göl mevcuttur. Bunların üçü de Avrupa yakasındadır. Denizden ayrılmış olan Terkos Gölü nün suyu tatlıdır. Marmara Denizi kıyısında bulunan 11 km² büyüklüğünde Küçükçekmece Gölü ve 16 km² büyüklüğündeki Büyükçekmece göllerinin suları tuzludur. Nüfus ve Demografik Yapı 1945'te nüfusu olan Đstanbul, 1950 sonrasında yaşanan artış ile 1955'de ve izleyen dönemlerde de yıllık binde arasında artışla 1990'da , 1997'de kişiye ulaşmış ve 2000 yılında yapılan sayımda da 10 milyonun üstünde nüfusa sahip bir şehir olmuştur. (Kaynak: Türkiye Đstatistik Kurumu'nun 2007 yılında gerçekleştirdiği Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmasında ise, Đstanbul'a göçün hala devam ettiği ortaya çıkmıştır. Çalışmada Đstanbul un nüfusunun kişiye ulaştığı tespit edilmiştir. Form-040 / Rev.2 Page 26 of 55

27 Đstanbul, son 7 yılda 2 milyon 500 bin göç alırken, kentte en fazla nüfus artışı kişilik artışla Büyükçekmece'de yaşanmıştır. Sadece Eminönü ve Şile ilçelerinde nüfus azalışı yaşanmıştır. Đstanbul'un en kalabalık ilçesi kişi ile Gaziosmanpaşa olurken, kişi ile Ümraniye, kişi ie Küçükçekmece, kişi ile Kadıköy en kalabalık ilçeler arasındadır. Đstanbul'da kişi Avrupa, vatandaş da Asya yakasında bulunmaktadır. Đstanbul'da kadın yaşarken, erkeklerin sayısı olarak belirlenmiştir. Grafik 1. Đlçelere Göre Nüfus Ekonomi Ekonomik yönden Đstanbul, Türkiye nin en gelişmiş kentlerinden biridir. Batı ile Doğu arasında köprü olma özelliği ile yerli ve yabancı sermaye için, bölgelerarası ilişki kurma ve bölgelere açılma yönünden önemli bir merkezdir. Turizm, sanayi ve ticaret ekonomisinin en önemli kaynaklarıdır. Sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu il dışına taşınmasına karşın, kent imalat sanayi yönünden önemini korumaktadır. Đstanbul sanayinde asıl gelişme Cumhuriyet ten sonra başlamıştır lerden sonra hızlanan sermaye birikimleri, özel sektöre sağlanan destek, sanayi ve ticaret yönünden Đstanbul un önde gelen bir kent olmasına olanak sağlamıştır. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından başlıcaları Đstanbul da yerseçmiştir. Eskiden daha çok Haliç çevresinde yer alan fabrikaların 1960'lardan sonra E-5 Karayolu boyunca yaygınlaşması, kent alanının hızla gelişmesinin başlıca nedenlerindendir. Ayrıca Türkiye'deki küçük sanayi işyerlerinden yüzde 20'yi aşkın bir bölümü de Đstanbul ilindedir. Coğrafi konumu Đstanbul'un ilkçağdan beri önemli bir ticaret merkezi olmasına yol açmıştır. Türkiye'nin başka ülkelerden satın aldığı ürünlerin yaklaşık yüzde 35'i ve dış satışlarının yüzde 25'i Đstanbul'dan gerçekleştirilir. Đstanbul'un ekonomik açıdan Türkiye düzeyinde bir başka özelliği de ülkenin en büyük banka, holding, sigorta, pazarlama ve reklam şirketi merkezlerinin burada bulunmasıdır. Ayrıca yabancı sermayeli şirketlerin de çok büyük bir bölümü Đstanbul'dadır. Türkiye basın yayın sanayisinin merkezi de Đstanbul'dur. Türkiye ölçeğinde yayın yapan önemli gazetelerin tümü Đstanbul'da yayıma hazırlanır. Ayrıca Türkiye'deki yayınevlerinin pek çoğu Đstanbul'dadır. Đstanbul doğal güzelliği, zengin kültür varlıkları, ulaşım ve konaklama konusundaki gelişimi ile Türkiye nin en gözde turizm merkezlerinden biri olmuştur. Türkiye ye gelen yabancı turistlerin büyük bir bölümü Đstanbul dan giriş yapmaktadır. Form-040 / Rev.2 Page 27 of 55

ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU

ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU UYUM GIDA AŞ. ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU SOM 1007 17372 ĐSTANBUL, 03 Ağustos 2010 Đstanbul, 03.08.2010 Sn. Şule Gündoğdu Uyum Gıda A.Ş Adnan Kahveci

Detaylı

İSTANBUL, PENDİK, 240EF3D PAFTA, 3985 ADA, 3 PARSEL 3 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU BİRİMLER DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL, PENDİK, 240EF3D PAFTA, 3985 ADA, 3 PARSEL 3 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU BİRİMLER DEĞERLEME RAPORU UYUM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. VE TİC. AŞ. İSTANBUL, PENDİK, 240EF3D PAFTA, 3985 ADA, 3 PARSEL 3 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU BİRİMLER DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL, 28 Haziran, 2013 İstanbul, 28.06.2013 Sn. Erol

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2012_300_34 İSTANBUL - SANCAKTEPE- SAMANDIRA-1821 PARSEL 525 ADA, 11 PARSEL ÇELİK & TÜZÜN LOJİSTİK BİNASI İÇİNDEKİLER 1. RAPOR

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi:16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. Rapor No: 2013REV965 Tarihi: 31.12.2013 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ'NDE YER ALAN 521 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE 6B1 BLOK 112 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN ETĠK GAYRĠMENKUL DEĞERLEME A.ġ. Cevizlidere Mahallesi, Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1246.Sokak, Yavuz Apartmanı, No: 4 / 14 15 Balgat Çankaya / Ankara TARĠH: 18.07.2011

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL KÂĞITHANE-MERKEZ 2012_300_31 6868 ADA 1 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK ARALIK, 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. BÖLÜM 2. 2.1. 2.2. SERTİFİKASYON VE ONAY

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GYO A.Ş. İSTANBUL-ŞİŞLİ- MECİDİYEKÖY 2013_300_37_REVİZYON MECİDİYEKÖY İŞ MERKEZİ 2013 ADA 85 PARSEL 124, 125, 126, 127, 128, 129 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİNDEKİLER 1. RAPOR

Detaylı

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 23.12.2014 R.No: 2014REV658 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAĞITHANE OFİSPARK DA 1 ADET

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV946 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL VE İBİS OTEL ZEYTİNBURNU / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV948 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT IBIS OTEL ESENYURT

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL İSTANBUL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ EKSPERTİZ RAPORU ARALIK 2013 RAPOR NO: 2013 / 090 1

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIMI A.Ş. İSTANBUL ÜSKÜDAR-KISIKLI 2013_300_02 2773 ADA - 2 PARSEL 2774 ADA - 2 PARSEL 804 ADA 57 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ...

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, SANCAKTEPE İLÇESİ, SAMANDIRA MAHALLESİ (8085 Ada 33 Parsel ) HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEMEVE DANIŞMANLIK A.Ş.

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL ARNAVUTKÖY-ÖMERLİ 113 ADA 8 PARSEL 2014_300_13 FECİR İŞ MEREZİ DAİRE İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3.

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, MÜAEYYETZADE MAHALLESİ, 102 ADA, 3 PARSEL İSTANBUL HALK BANKASI KARAKÖY ŞUBESİ EKSPERTİZ RAPORU ARALIK 2014 RAPOR NO: 2014 / 135 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR-İKİTELLİ OSB 2013_300_43_REV. 525 ADA 11 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4

Detaylı

TAŞINMAZ İSTANBUL BAKIRKÖY-REFERANS 2014_HALKGYO_139 DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ İSTANBUL BAKIRKÖY-REFERANS 2014_HALKGYO_139 DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL BAKIRKÖY-REFERANS DEĞERLEME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER... 5 4. GENEL ANALİZ VE VERİLER...

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ ESKİCE ÇİFTLİĞİ'NDE 106 ADA 18 PARSELDE YER ALAN 13 ADET VİLLA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ALGYO-1312001 B.ÇEKMECE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.Ş. İSTANBUL ÜMRANİYE- KÜÇÜKBAKKALKÖY 2013_300_23 FİNANS MERKEZİ ARSA DAİRE İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIMI A.Ş. İSTANBUL ÜSKÜDAR-KISIKLI 2013_300_35_REV. 2773 ADA - 2 PARSEL 2774 ADA - 2 PARSEL 804 ADA 57 PARSEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ...

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi: 16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV962 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAKUPLU DA 5 ADET ARSA BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL ESENYURT-KAPADIK KÖYÜ 2013_300_34_REV. 7 ADET DUBLEKS KONUT İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ'NDE YER ALAN 106 ADA 18 PARSEL ÜZERİNDEKİ ALKENT GÖL MALİKANELERİ'NDE BULUNAN 2 ADET VİLLA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ALGYO-1308001

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL ESENYURT-KAPADIK KÖYÜ 2013_300_31 AKBATI ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ'NDE ESKİCE ÇİFTLİĞİ'NDE YER ALAN 2 ADET ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ (106 ADA 19 PARSEL İLE 106 ADA 22 PARSEL) İLE 1 ADET TARLA NİTELİKLİ

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ,KILIÇALİ MAHALLESİ 57 ADA,14 PARSELDE YER ALMAKTA OLAN 10 KATLI BETONARME KARKAS BİNA VASIFLI TAŞINMAZIN DEGERLENDİRİLMESİ GAYRİMENKUL

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.Ş. İSTANBUL ŞİŞLİ - MECİDİYEKÖY 1957 Ada 6 Parsel 2013_300_14 LEVENT OTEL İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3. ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER...

Detaylı