Sayı Х, Ekim YAMBOL TĐCARET VE SANAYĐ ODASI BAŞARILI ŞEKĐLDE GERÇEKLEŞTĐRDĐĞĐNĐ BĐLDĐRDĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı Х, Ekim 2006. YAMBOL TĐCARET VE SANAYĐ ODASI BAŞARILI ŞEKĐLDE GERÇEKLEŞTĐRDĐĞĐNĐ BĐLDĐRDĐ"

Transkript

1 . YAMBOL TĐCARET VE SANAYĐ ODASI BULGARĐSTAN TÜRKĐYE TĐCARĐ ĐŞBĐRLĐĞĐ FORUMU NUN BAŞARILI ŞEKĐLDE GERÇEKLEŞTĐRDĐĞĐNĐ BĐLDĐRDĐ Yambol Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odalarının katılımıyla, küçük ölçekli projeler fonu Bulgaristan Türkiye Sınır Aşırı Đşbirliği PHARE programı kapsamındaki Bulgaristan Türkiye Ticari Đşbirliği Forumu projesini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Proje, hedeflenen amaçlara ulaştı ve daha da net olmak gerekirse bu işbirliğinin yöneticiler, yerel ve bölgesel idare çalışanları, kamu çalışanları, müteşebbisler ile Bulgaristan ve Türkiye tarafından proje katılımcıları olan örgüt temsilcilerinden oluşan, yeterli büyüklükteki bir grubun Avrupai eğilimi, sınır aşırı işbirliğine dair bilinirliliği ve işbirliğine dair uzmansal hazırlık seviyeleri arttırıldı. Bu durum, aralarında basitleştirilmiş iletişime,

2 müşterek forumlara katılmaya, ortak yapılar ile bilgi kaynaklarının kullanımına dair imkan verdi. Bunun neticesinde şu anda daha büyük ve daha zengin bilgi ve malzeme kaynakları kullanılmaktadır. Hedef gruplar arasındaki dahili iletişim uluslararası ve sınır aşırı bakımdan, iş ve ticaret çevreleri, bölgesel kalkınma ile alakadar kurumlar, tüccarlar, üretici ve müteşebbisler arasındaki karşılıklı tanışma düzeyinin arttırılması ve güçlendirilmesine, aralarındaki güvenin artmasına olanak verdi ve bunlar ticari ilişkileri ile işbirliğinde Avrupa genel prensiplerinin uygulanmasında garanti oldular. Daha somut olarak, projenin gerçekleştirilmesiyle sıradaki ölçülebilir neticeler gösterilebilir: Đlk defa, sınırın her iki tarafında da başarılı bir şekilde sınır aşırı işbirliği ve kalkınma olanakları ile durumuna dair anket-enformasyon araştırması gerçekleştirildi, Bulgar ve Türk tarafından 150 şer kişi ankete katıldı. Elde edilen anket verilerinden, sonuçları çok ilginç ve yararlı olan analiz hazırlandı Bulgaristan ve Türkiye den yaklaşık 120 kişinin katıldığı Bulgaristan Türkiye sınır aşırı bölgelerinin ekonomik gelişimlerinin Avrupa yönleri adlı uluslararası konferans başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Milletvekilleri, belediya başkanları, valiler, iş çevreleri ve ticari örgüt temsilcilerinden oluşan bu katılımcılar, sınırın her iki tarafındaki hayatın gerçeklerine dair bilgilendirilip hazırlandılar ve Yambol Edirne Kırklareli bölgelerinin sosyal-ekonomik yapısına dair kesin veriler aldılar. Büyük toplumsal ilgiyle karşılanan, sınır aşırı bölgeden 40 şirketin ürünlerini sergilediği, Bulgaristan ve Türkiye sınır aşırı bölgesinden geleneksel mal ve hizmetler üreten üreticilerin katıldığı Arkadaşlar için üretim adlı bölgesel sergi sunum gerçekleştirildi. Böylece bir taraftan şirketler ürünlerinin sergilediler diğer taraftan ise sergiye katılan ziyaretçilerin, ürünlerin kalitesi hakkındaki düşüncelerini öğrenme imkanını buldular. 2

3 100 den fazla ticari temasın gerçekleştirildiği, Bulgar ve Türk şirketleri arasında ikili ticari temaslar gerçekleştirildi, böylece gelecekteki birçok ticari ortaklığın temelleri atılmış oldu. Proje çerçevesinde, sınır aşırı ve Avrupa konularında her iki taraftan 500 ü aşkın şirket ve müteşebbisin profesyonel şekilde bilgilendirildiği ve danışmanlık hizmeti aldığı Bilgilendirilme ve profesyonel danışmanlık merkezi kuruldu. Proje çerçevesinde, Yambol-Edirne-Kırklareli arasında sınır aşırı işbirliğinin geliştirilmesi için gönüllü bir kamusal-kurumsal yapı Sınır aşırı ekonomik gelişme, yatırım ve ticari kontrol için müşterek uluslararası kamusal danışma kurulu kuruldu. Danışma kurulu, sınır aşırı işbirliği sorunlarının tartışıldığı, çözümlerine dair kararların alındığı 4 toplantı gerçekleştirildi. Kurul her iki ülkenin yasama, yürütme ve yerel idare makamlarına iletilen, ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için ortak bir beyanname kabul edildi. Bulgarca ve Türkçe dillerinde, uzaktan danışma ve bilgilendirme amaçlı sanal WEB platformu hazırlandı: Elektronik ortamda soru sorma ve yanıt alma olanağını sunan uygulama proje sorunsalına dair uzaktan danışma. En sık sorulan soruların cevapları genelleştirildi ve sayfaya eklendi. Web sayfasında, Bulgarca ve Türkçe dillerinde olan, Sınır aşırı işbirliği ve dostluk forumu adında 10 tane aylık online bülten hazırlandı ve yayınlandı. Karşı tarafta ticari partner arayışında olan Bulgar ve Türk şirketleri, üreticiler, müteşebbisler ve sınır aşırı bölge tüccarları online kataloğa dahil edildiler. Bulgaristan ve Türkiye nin sınır aşırı bölgesi yaşayanları il iş çevreleri, Avrupa genel entegrasyon ilkeleri çerçevesinde sağlanan imkanlar konusunda medya aracılığıyla etraflıca bilgilendirildiler. Projedeki faaliyetlerin başarılı şekilde gerçekleştirilmesinin sonucunda, düzenlenen enformasyon kampanyası, gerçekleştirilen etkinlikler, araştırmalar ve gönüllü yapılanmalar sayesinde kademeli olarak bu grupların düşünce yapıları değişti ve her iki ülkenin AB üyelik öncesi hazırlık süreci bakımından gerekli olan ve toplum tarafından kabul edilen, sınır aşırı ilişkiler kodeksi oluşturuldu ve kabul edildi. 3

4 AVRUPA KOMĐSYONU, TÜRKĐYE ĐLE SINIR AŞIRI ĐŞBĐRLĐĞĐ ĐÇĐN YAKLAŞIK YARIM MĐLYON AVRO VERMEKTE Bulgaristan kökenli 12 tane kuruluş, Bulgaristan Türkiye küçük ölçekli projeler fonu tarafından finanse edilen projelerin ifa sözleşmelerini akdettiler. Fon dahilindeki kaynaklar, PHARE-Türkiye ile sınır aşırı işbirliği programı tarafından sağlanmaktadır. Toplam tutar Avro dur. Bunun Levası PHARE programından geri kalan kısım ise lehdarlar tarafından finanse edilmektedir. Yıl sonuna kadar, 2005 mali memorandum çerçevesindeki proje seçimi de ilan edilecek. Sınır bölgelerindeki Belediyeler ile hükümet dışı sektör, AB kurallarına göre çalışma konusunda yeterince tecrübe kazanmış ve bu durum AB yapısal fonlarından finansman adayı olduklarında onlar için çok yararlı olacak. Bulgaristan Türkiye küçük ölçekli projeler fonunun temel amacı, insanlar için insanlar türündeki projelerin ve yumuşak önlemler olarak adlandırılan sınır bölgelerinin ekonomik kalkınma, turizm, kültürel iletişim ve yerel bazda kurumsal kapasitenin gelişiminin finanse edilmesidir. Proje başına ortalama finansman Avro dur. Projeler Türkiye il Bulgaristan arasında bulunan sınır bölgesinde, Bulgaristan tarafından Burgas, Yambol, Haskovo illeri ile Türkiye tarafından Edirne, Kırklareli illerindeki projeler gerçekleştirilmektedir. Projelerin süresi 7 ay ile bir yıl arasında değişmektedir. Sözleşmelere hak kazananlar: Haskovo dan Sosyal Ekonomik Gelişme Birliği ile su-turizm kulübü, Sosyal etkinlik ve eğitim merkezi, Gıda Teknolojileri ve Turizm Meslek Okulu ile Yambol dan Yambol ticaret ve Sanayi Odası ve Burgas tan Dengele Kalkınma Alternatifi Derneği. Türkiye deki ilçeler ile müşterek iş ve turizm değişimi ile kültürel gelişim projelerini kabul ettirdiler. Bulgar tarafından olan belediyer Stambolovo, Sredetz, Tzarevo, Tundzha, Harmanli ve Topolovgrad. 4

5 YAMBOL TĐCARET VE SANAYĐ ODASI ĐLE EDĐRNE VE KIRKLARELĐ TĐCARET ÖRGÜTLERĐ ARASINDAKĐ ĐŞBĐRLĐĞĐ DEVAM EDĐYOR Yambol Ticaret ve Sanayi Odası nın BG 2004/ Sınır Aşırı tarım ticareti Yambol-Edirne-Kırklareli bölgesinin ekonomik gelişimi için yeni bir şans" projesi Avrupa Komisyonu nun güvenini ve Avrupa Birliği nin finansmanına hak kazandı. Proje, Bulgaristan ve Türkiye den 4 organizasyonun katılımı ve işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir: Ana yüklenici YAMBOL TĐCARET ve SANAYĐ ODASI Türkiye den Partnerler: Edirne Genç Müteşebbisler Birliği Kırklareli Ticaret Borsası Bulgaristan dan partner: Yambol Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Ajansı Projenin asıl hedefi, AB genel tarım politikasının temel ekonomi sektörleri hayvancılık ve bikri yetiştiriciliği olan Yambol, Edirne ve Kırklareli sınır aşırı bölgesinde başarılı şekilde uygulanması ile tarım ve tarım ticareti alanlarında ekonomik kalkınma ile refah için imkanların sağlanmasıdır. Bu bağlamda proje kendine kesin hedef olarak; sınır aşırı bölgede yaşayan ve tarım ticareti alanında çalışan insanlara destek olmayı seçmiştir: - Sektörün gelişimindeki eğilimler ile zengin güncel bilgilere erişim imkanın sağlanması. - Kendi aralarında bilgi alışverişi olanağını elde etmeleri. - Organik tarım ve hayvancılık, genetik olarak geliştirilmiş organizmalar, bölge için gelecek vaat eden yeni ırk ve türler, ziraatte ekoloji, hayvanlardan kaynaklanan salgın ve bulaşıcı hastalıklar (kuş gribi, veba, salgınlar) gibi güncel ve perspektifi olan alanlara yönlendirilmeleri. Projenin diğer bir amacı da halkın refah düzeyinin iyileştirilmesi için sınır aşırı bölgedeki güncel durumunun ve gelişiminin güçlendirilmesi için imkanların araştırılmasıdır. Projenin başka bir amacı da sınır aşırı bölgede yaşayan ve tarım alanında çalışan insanların, bu sektör için, kırsal bölgelerin gelişimi, hayvancılık ve tarımda yatırım için ve belirli tarım ürünleri ve onların üretimi için öngörülen subvansiyonların AB fonlarından başarılı bir şekilde yararlanmaları için bilgilendirilmeleridir. Projenin gerçekleştirilmesi tarım üreticileri veri bankasının oluşturulması, aralarında doğrudan görüşmelerin sağlanması, ürünlerin, teknoloji ve üretimlerin ortaklaşa sergilenmesi ile ilişkilidir. 5

6 Proje, Bulgaristan ve Türkiye nin sınır aşırı bölgelerinde tarım ticaretinin gelişmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kişileri hedeflemektedir: Tarım üreticileri ile tarımcılık ile ilişkili diğer sektör temsilcileri Yambol Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Yambol Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Ajansı, Edirne Genç Müteşebbisler Birliği, Kırklareli Ticaret Borsası üyeleri; Bu kurumların personel ve uzmanları ile yerel idare ve merkezi organların uzman ve temsilcileri; Uzman agronomlar, zooloji mühendisleri ve veterinerler; Bilim adamları, öğretim görevleri ve üniversite öğrencileri. Bu hedeflere ulaşılması, aşağıdakileri içeren etkinlikler bütünün gerçekleştirilmesi ile olacaktır: Projenin hedef ve olanakları için enformasyon kampanyası; Sınır aşırı bölgede tarım ticaretini durumunun ve gelişiminin güçlendirilmesi için imkanlarının araştırılması; Bulgaristan Türkiye sınır aşırı bölgelerinde tarımın gelişiminde Avrupalı bakış açıları adlı uluslararası konferansın düzenlenmesi; Đkili ticari görüşmeler Bulgaristan ve Türkiye arasında tarım ticareti işbirliği Edrine ve Kırklareli bölgelerinin sanayi siteleri ile ticaret borsalarının ziyaretleri ve karşılıklı tecrübe alış verişi. Tarım danışmanlık grubu; Tarım ticareti alanında bilgilendirme ve danışmanlık amaçlı çok dilli, sanal internet platformu. 6

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ

TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Şubat 1994 tarihinde imzalanan Ticaret

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Teknik Kolejler arasında işbirliğinin başlangıcı Bulgaristan

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan

Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan Faaliyet 6.2 STK larla işbirliği Macaristan Marianna Györkös Başdanışman Dış İlişkiler Ofisi AB Dairesi Macaristan Ulusal Meclisi Sunum Planı I. Macaristan Sivil Toplum Sektörünün tarihine genel bakış

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı