ISTANBUL TICARET ODASI. Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 3. K OSGEB DESTEKLERi. AlperERSAN. YAYlN NO: İstanbul, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI. Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 3. K OSGEB DESTEKLERi. AlperERSAN. YAYlN NO: 2011-19. İstanbul, 2012"

Transkript

1

2 . ISTANBUL TICARET ODASI Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 3 1 K OSGEB DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: İstanbul, 2012

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi B2 Blok No: 171 Başakşehir/İstanbul Tel: (212)

4 Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 3, K OSGEB DESTEKLERi

5

6 'ı i ı '' içindekiler SUNUŞ... 7 I. K OSGEB Destek Programlan KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Genel Destek Programı... 6ı 5. Araştırma- Geliştirme (AR-GE), inavasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tematik Proje Destek Programı... ı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı... ı27 II. Tüm Destek Programlan İçin Ortak Olan Hususlar III. KOSGEB Kredi Destek Programlan... ı4ı IV. Ekler... ı KOSGEB Destek Unsurlan Özet Tablolan... ı5ı 1.1. KOBİ Proje Destek Programı Destek Unsurlan... ı53 ı.2. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Destek Unsurlan... ı Girişimcilik Destek Programı Destek Unsurlan... ı55 ı.4. Genel Destek Programı Destek Unsurlan... ı58

7 1.5. Araştırma- Geliştirme (AR-GE), İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Unsurlan Tematik Proje Destek Programı Destek Unsurlan Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Destek Unsurlan Başvuru Merciieri ve Önemli İrtibat Bilgileri KOSGEE Desteklerinden Yararlandırılacak KOBİ'lerin Sektörleri

8 SUNUŞ Türkiye'de tüm işletmelerin %99'unu KOBİ'ler oluşturmaktadır. Toplam katma-değerin %59'u, toplam ihracatımızın %55'ten fazlası ve toplam İstilidamın da %69'u KOBİ'lerimize aittir. Bu anlamda KOBİ'ler ekonomimizin belkemiğini oluşturmaktadır. KOBİ'lerimizin iş yapma kültürlerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi, küresel pazarlara açılabilecek ve küresel koşulların getirdiği hızlı değişimlere ayak uydurabilecek bilgi ve beceriyi edinebilmeleri, istihdam yaratma ve ihracat yapabilme potansiyellerinin artırılması, Türkiye'nin ekonomik kalkınması, küresel düzeyde daha yukarı seviyelere tırmanabilmesi ve 2023 yılı için kendine koyduğu hedeflere ulaşahilmesi açısından öncelikli konular arasında yer almaktadır. Ancak KOBİ'lerinıizin bu doğrultuda yol alabilmeleri için çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarına ihtiyaç duyacakları da aşikardır. Bu çerçevede, KOSGEB tarafından yürütülmekte olan destek programları çerçevesinde KOBİ'lere önemli destek unsurları sağlanmaktadır. KOBİ'lerinıizin girişimcilik, işbirliği, proje geliştirme, araştırma-geliştirme ve yenilik kültürü edinebilmeleri ve halka açılabiimeleri amaçlarına yönelik olarak KOSGEB tarafından halihazırda 7 farklı destek programı yürütülmektedir. Sözkonusu destek programlarından Genel Destek Programı çerçevesinde aynca KOBİ'lerimizin rekabet güçlerini geliştirme amacı doğrultusunda yurtiçi fuar katılımı, yurtdışı iş gezisi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, nitelikli eleman istihdamı, enerji verimliliği, belgelendirme, bağımsız denetim, sınai mülkiyet hakları gibi önemli addedilebilecek konularda çeşitli destekler sağlanmaktadır. Aynca KOBİ'lerin ihtiyaç içerisinde olduklarının tespit edilmesi durumunda, Bilim, Sanayi ve tahsis edilen bütçe çerçevesinde ve Teknoloji Bakanlığı'ndan

9 KOBİ'lerimizin geçici finansman ihtiyacının karşılanması arnacıya KOSGEE tarafından kredi destek programlan da oluşturulabilmektedir. Ancak sözkonusu kredi destek programları dönemsel olarak açıldığından, KOSGEE ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitelerinin düzenli takip edilmesinde fayda vardır. Türkiye'de halihazırda kurulu bulunan ticari işletmelerin yaklaşık l/4'ü İstanbul merkezli faaliyet göstermektedir. Netice itibariyle, aktif üyesi ile dünyanın en büyük odalanndan biri olan İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerinin tamamı da KOBİ'lerden oluşmaktadır. Üye odaklı bir bakış açısı ile oluşturduğumuz faaliyetlerimizin en önemlilerinden birini de üyelerimizi teşvik ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmek ve doğru istikamette yönlendirmek oluşturmaktadır. "KOSGEB Destekleri" başlıklı çalışmamız da bu amaca yönelik olarak oluşturulmuştur. Bu itibarla, Türkiye'de yürürlükte olan tüm teşvik 1 destek mekanizmaları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz "Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi"nin üçüncü cildi olan "KOSGEB Destekleri" adlı yayınırnızın üyelerirnize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, yayında erneği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Alper Ersan'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

10 :1 1. KOSGER Destek Programlan

11

12 KOSGEE DESTEKLERİ 11 KOSGEB tarafından yürütülen destek programlan ile bu çerçevede sağlanan destekler hangi mevzuat ile düzenlen.mektedir? KOSGEB tarafından yürütülmekte olan destek programlan ile bu çerçevede sağlanan destelder, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliği", bu yönetmeliğe dayanılarak hazulanan "Destek Programları" ve her bir programa dair "Uygulama Esasları" çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu rehber yayın, sözkonusu destek programlan ile her bir programa dair uygulama esaslan temel alınarak hazırlanmıştır. KOSGEB Destek Programlan hangi ö!çütlere göre ve hangi hedefler göz önünde l:mlmıdumlarak hazırlanmaktadır? KOSGEB Destek Programları; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlanmn karşılanmasında, KOBİ'lerin payını ve etkinliğini artırmak:, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun olarak; Y. AR-GE ve yenilik, Y. Endüstriyel uygulama,

13 12 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 ~ Girişimcilik, ~ Pazarlama, ~ e-dönüşüm, ~ Kurumsallaşma, ~ Markalaşma, ~ Kalite geliştirme, ~Tasarım, ~Çevre, ~Enerji ~ İşbirliği-güçbirliği ile günün şartianna bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. KOSGEB Destek Programları ne şekilde yürürlüğe girmekte ve sonlandırılmaktadır? KOSGEB Destek Programları, KOSGEB İcra Komitesi onayı ile yürürlüğe girmekte ve onaylanan destek programları K OSGEB 'in internet adresinden duyurulmaktadır. Destek programlarının değiştirilmesi, kaldırılması ve/veya birleştirilmesi ise, uygun görülen süreler sonunda yine İcra Komitesi kararıyla yapılmaktadır.

14 K OSGEB DESTEKLERİ ı 3 KOSGEB tarafından halihazırda yürütülmekte olan destek programları nelerdir? K OSGEB tarafından halihazırda aşağıda belirtilen destek programları yürütülmektedir: ~ KOBİ Proje Destek Programı ~ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı ~ Girişiıncilik Destek Programı ~Genel Destek Programı ~ Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ~ Tematik Proje Destek Programı ~ Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı KOSGEB tarafından destek programları çerçevesinde verilen destek türleri nelerdir? KOSGEB tarafından ı) Geri ödeme li, ve 1 veya

15 ı 4 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 2) Geri ödemesiz destekler verilmektedir. KOSGEB tarafmdan verilen destek miktar, oran ve süreleri nelerdir? K OSGEB tarafından halihazırda yürütülmekte olan her bir destek programı için ayn destek miktar, oran ve süreleri belirlenmiştir. Sözkonusu destek miktar, oran ve süreleri, bu rehber yayında her bir destek programının incelendiği ilgili bölümlerde detaylı olarak verilmiştir. KOSGEB Destekleri hakkmda detaylı bilgiye nereden ulaşıiabilir? K OSGEB destekleri hakkında detaylı bilgilere K OSGEB 'in internet adresinden veya 444 ı 567 telefon numaralı KOSGEB Çağn Merkezi'nden ulaşılabilmektedir. Aynca daha detaylı bilgi almak için, doğrudan KOSGEB Merkezi ya da bölgenizde bulunan KOSGEB Hizmet Birimleri ile de irtibata geçilebilir.

16 KOSGEE DESTEKLERİ 15 KOSGEE irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiştir. KOSGEE İrtibat Bilgileri ~ KOSGEE Mamak Başkanlık Binası Abdülhak Harnit Cad. No:866 Altınışevler 1 Mamak 1 Ankara Tel: (312) Faks: (312) );>- KOSGEE İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Barbaros Bulvarı Yıldız Teknik Üniversitesi KOSGEE Binası Beşiktaş 1 İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) e-posta: istanbulhali kos ge b. gov. tr );>- KOSGEE İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü R.Hisarüstü Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs Kare Blok Sarıyer 1 İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) e-posta: );;;> K OSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü İMES Sanayi Sitesi 308.Sok. C Blok No:46, Y.Dudullu 1 İSTANBUL Tel: (212)

17 16 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 Faks: (212) e-posta: )P- KOSGEE İstanbul İldtelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi İkitelli 1 İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) e-posta:

18 KOSGEB DESTEKLERİ 17 KOSGEB Desteklerinden Faydalanabilmek İçin Aranan Ön Şartlar KOSGEB tarafından yürütülmekte olan destek programiarına başvurabilmek için aranan ön şart var mıdır? Destek programlarından yararlanacak işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların öncelikle "KOSGEB Veri Tabanı" nda kayıtlı olmaları koşulu aranmaktadır. KOSGEB Veri Tabanı'na nasıl kayıt yaptırılmaktadır? KOSGEB Veri Tabanı'na KOSGEE'in web-sitesi üzerinden kolaylıkla kayıt olunabilmektedir. K OSGEB 'in adresinden "E-KOBİ" butonu tıklanır. Yeni açılan sayfada, "K OSGEB 'E İLK BAŞVURU" linkine tıklandıktan soma karşınıza bir form gelecektir. İşletmenize dair detaylı bilgilerin girileceği bu form daldurularak "KAYDET" tuşuna basıldığında, işletmenizin KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı gerçekleştirilmiş olacaktır. KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt olunmasını müteakip her bir işletmeye özel herhangi bir kullanıcı adı ve şifre verilmekte midir? KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt işleminin gerçekleştirilmesini müteakip, ileride yapacağınız destek başvuruları ile ilgili bütün aşa- ~ı

19 18 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 malarda kullanacağınız, işletmenize ait "KOSGEB E-KOBİ Kullanıcı Adı ve Şifresi" verilecektir. Daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşmamak için Kullarncı Adı ve Şifrenizi unutmamaruz önemlidir. KOSGEB Veri Tabam'na kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra KOSGEB'in hangi birimi ile irtibata geçmek gerekıneka te dir? KOSGEE Veri Tabanı'na kayıt işlemlerinin tüm adımlannı tamamladığınızda, sistem sizden bundan sonra irtibat kuracağınız ve işlemlerinizi yürüteceğiniz ilgili KOSGEE Birimi'ni seçmenizi isteyecektir. Karşınıza çıkacak menüde yer alan birimler içerisinden size en yakın KOSGEE Hizmet Merkezi'ni seçiniz. KOSGEB Veri Tabamna kayıt olunduktan sonra hangi aşamalarm takip edilmesi gerekmektedir? KOSGEE Veri Tabanı'na işletmenizin kaydını gerçekleştirdikten sonra, işletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için "KOBİ Beyannamesi"ni daldurmanız gerekmektedir. Zira KOSGEE desteklerinden sadece KOBİ'ler yararlanabilmektedir.

20 KOSGEB DESTEKLERİ 19 Hangi işletmeler "KOBİ" olarak değerlendirilmektedir? 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25,000,000 TL'yi aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler KOBİ olarak sınıflandmlmaktadır, KOBİ Beyannamesi nasd doldundur? KOSGEE 'in www,kosgeb,gov,tr adresinden "E-KOBİ" bölümüne girilir, Karşımza çıkan ekranda, daha önce almış olduğunuz Kullanıcı Adı ve Şifresi girilir, Yeni açılacak sayfada "KOBİ Beyannamesi" kutucuğu tıklanır, Soııraki adımda karşımza gelecek ekranda yer alan işletmenizle ilgili sorular yamtlamr, tamamlanır? KOBİ Beyannamesi'nin dold.urulması işlemi nasıl KOBİ Beyannamesi ekranmda yer alan tüm bilgiler eksiksiz biçimde doldurulduktan sonraki adımda karşınıza "KOBİ Beyannamesi Rapor Çıktıları" ekranı gelecektir, Bu ekranda yer alan "KOBİ Bilgi Dokümam" ve "KOBİ Beyannamesi" dokümanlarının çıktılannın alınması gerekmektedir,

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 KOBİ Beyannamesi Rapor Çıktılan alındıktan sonra ne yapmak gerekmektedir? KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi'nin çıktısını alarak kaşeli ve imza/ı olarak, istenen diğer belgeler ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEE Hizmet Merkezi'ne teslim etmeniz gerekmektedir. KOBİ Beyannamesi'ne ek olarak hangi belgeler istenmek= te dir? Bağlı bulunduğunuz KOSGEE Hizmet Merkezi'ne, yukanda anılan çıktılara ek olarak, ~ İmza Beyannamesi 1 Sirküleri ~ Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi ~ Faaliyet Belgesi teslim etmeniz gerekecektir. KOBİ Beyannamesi işlemlerinin tamamlanmasından sonm raki aşamada ne yapılması gerekmektedir? Yukanda anılan dokümanlan bağlı olduğunuz KOSGEE Hizmet Merkezi'ne teslim etmenizi müteakip, verdiğiniz beyanname-

22 KOSGEB DESTEKLERİ 21 nin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmam tarafından kontrol edilecektir. Artık KOBİ Desteklerine başvuru yapılabilir mi? Sizden istenilen tüm belgeleri eksiksiz teslim etmeniz ve yapılan kontrol neticesinde verdiğiniz beyannamenin mevzuata uygunluğunun tespiti durumunda, planladığımz ve işletmeniz için uygun olabilecek K OSGEB Destekleri'nden yararlanabilmek için bağlı olduğunuz KOSGEB Hizmet Merkezi'ndeki uzmanınızla görüşüp başvuruda bulunabilirsiniz.

23

24 ı 1. KOBi Proie Destek Programi ri! i

25

26 K OSGEB DESTEKLERİ 25 "KOBİ Proje Destek Programı"nm amacı nedir? Bu program; KOBİ'lerde proje kültürü ile bilincinin oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıklan katma değerin artırılması amacı doğrultusunda oluşturulmuştur. "KOBİ Proje Destek Programı" çerçevesinde ne tör projeler desteklenmektedir? Bu destek programı çerçevesinde işletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları '? İstihdam artırıcı, '? İhracat artırıcı, '? Pazar payı artırıcı, '? Verimlilik artırıcı, '? Maliyet düşürücü, '? Kapasite artırıcı, ~ Ürün 1 hizmet kalitesi yükseltici, '? Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,? Kaynakların kullanımını sağlayıcı,

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 ~ Kurumsaliaşmaya yönelik, ~ Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler desteklenmektedir. Bu destek programı çerçevesinde "Proje" tanımı ne şekilde yapılmaktadır? Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütünü '~Proje" olarak tanımlanmaktadır. "KOBİ Proje Destek Programı" çerçevesinde uygulanmakta olan destek oranları ne kadardır? Programın destek oranları, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde belirlenmiş olan, ~ 1. ve 2. Bölgelerde %50, ~ 3. ve 4. Bölgelerde %60 olarak uygulanmaktadır.

28 KOSGEE DESTEKLERİ 27 "KOBİ Proje Destek Programı"nm süresi ve destek üst limiti ne kadardır? Program süresi her bir işletme için 3 yıldır. Program kapsamında işletmelere sağlanan desteğin üst limiti toplam TL'dir. Üst limit tek bir proje ile kullamlabileceği gibi, sözkonusu limite 3 yıllık program süresi dahilinde birden fazla müteakip proje ile birikirnli olarak da ulaşılabilir. Bu prograrn kapsamında verilen destekler geri ödernesizdir. "KOBİ Proje Destek Programı." çerçevesinde desteklenecek projelerin süreleri ne kadar olmalıdır? Prograrn çerçevesinde desteklenecek projelerin süresi, proje Proje Değerlendirme bazında en az 6 ay, en fazla 24 ay olmalıdır. ve Karar Kurulu'nun kararı ile proje süresinin %50'sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilmektedir. "KOBİ Proje Destek Programn"na destek başvurusu ne şekilde yapıhr? KOBİ Proje Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen işletme, "KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu" ve ekleri ile birlikte ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında Proje Başvuru Formu'nun elektronik ortamda da Hizmet Merkezi'ne sunulması gerekecektir. Proje Baş-

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 vuru Formu ve eklerinin her sayfası işletme yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmalıdır. Proje Başvuru Formu ve ekleri, K OSGEB 'in adresinden edinilebilir. Başvuru değerlendirme süreci ne şekilde ilerler? İlk etapta, Proje başvurusu, işletmenin halihazırda KOSGEE Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Raporu hazırlanır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler için İşletme Proje Yetkilisi projesini sunmak üzere Kurul'a davet edilir. Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi bildirim tarihinden itibaren 30 gündür. Taahhütnamenin ilgili KOSGEE Hizmet Merkezi'nde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Kurul tarafından kabul edilen ilk projenin başlangıç tarihi de, işletme için bu Destek Programı'nın başlangıç tarilıi sayılır.

30 KOSGEB DESTEKLERİ 29 Başvurusu kabul edilen projeler çerçevesinde desteklenecek proje giderleri nelerdir? ~ Bu program çerçevesinde arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmemektedir. ~ Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. ~ Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzerneye ilişkin KOSGEE desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEE destek tutannın% lo'unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır. ~ Proje kapsammda alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEE desteği, yukarıda ifade edilen% 10 sınırlamasına dahil değildir. ~ Ayrıca, İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için de L500 TL üst limit dahilinde destek sağlanmaktadır.

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 Proje izleme süreci ne şekilde ilerler? ~ Kurul tarafından proje öncesinde belirlenen dönemlerde, "Proje Ara Faaliyet Raporu" hazırlanarak, eki belgeler ile birlikte ilgili izleme döneminin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne teslim edilmelidir. ~ Birbirini takip eden 2 izleme döneminde "Ara Faaliyet Raporu" ve eki belgeleri teslim etmeyen işletmelerin projesi sonlandınlır. ~ Projenin son izleme döneminin sonunda işletme tarafından Ara Faaliyet Raporu ile "Proje Sonuç Raporu" hazırlanarak, projenin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne teslim edilmelidir. ~ Kurul tarafından başarısız bulunduğu için projesi sonlandınlan işletmeler, program süresince bu programa yeni bir proje ile başvuru yapamaz. ~ Proje Ara Faaliyet Raporu ve Proje Sonuç Rapor K OSGEB 'in internet adresinden edinilebilir. Destek Programı çerçevesinde destek ödemeleri ne şekilde gerçekleştirilir? İşletmeler, Ara Faaliyet Raporu, proje kapsamında yapılan gi-

32 KOSGEB DESTEKLERİ 31 deriere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler ve bunların ödendiğine dair banka dekontlan ile birlikte ilgili KOSGEE Hizmet Merkezi'ne başvurmalıdır. Eğer KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu hazırlama aşamasında danışmanlık hizmeti alınmış ise, buna ait fatura ilk izleme dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte sunulmalıdır. "KOBİ Proje Destek Programı" çerçevesinde birden fazla proje için başvurulabilir mi? Program kapsamında, bir işletme aynı anda birden fazla proje için destek başvurusunda bulunamaz. Ancak bir projenin sonuçlanmasını müteakip, üst limit dahilinde bir başka proje için başvurulabilmektedir. "KOBİ Proje Destek Programı"nın işletme için sona ermesi durumunda, bu program dahilinde tekrar proje destek başvurusu yapılabilir mi? 3 yıllık destek programı süresi tamamlandıktan soııra, işletmenin talep etmesi durumunda bu destek programı yeniden başlatılabilmektedir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarı dikkate alınmayacaktır.

33

34 2. işbirliği - Güçbirliği Destek Programi

35

36 KOSGEB DESTEKLERİ 35 "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı 9 'nm amacı nedir? Bu program; KOBİ'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek, };;> ortak tedarik, ;o.. ortak tasarım, };;> ortak pazarlama, };;> ortak laboratuar, };;> ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesi amacı doğrultusunda oluşturulmuştur. "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde ne tür projeler desteklenmektedir? Bu destek programı çerçevesinde işletmelerin; };;> Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, > Müşteri istekleri ve pazann talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirrneleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

37 36 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 }i;> Ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilir duruma gelmeleri amacıyla ortak pazarlama, }i;> Ürün ve hizmet standartlarını geliştirebilmeleri amacıyla ortak laboratuar, }i;> Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitliliğini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeleri, "İşletici Kuruluş" marifetiyle desteklenmektedir. "İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı"ndan faydalanabilmek için işletmelerin ortaklık mı kurmaları gerekmektedir? Program kapsamında, işletmelerin işbirliği-güçbirliği amacına yönelik ortaklıklar tesis etmeleri gerekmektedir. Bu programdan yararlanmak arzusunda olan işletmelerin bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe "İşletici Kuruluş" denmektedir. Proje destek başvurusu kabul edilen İşletici Kuruluş, KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt yaptırmalıdır.

38 KOSGEB DESTEKLERİ 37 "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde oluşturulacak İşletİCİ Kuruluş ortaklık modelleri nelerdir? a) Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. b) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamarnı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dahil olabilirler. c) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilirler. "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde oluşturulacak işletici kuruluş için asgari kaç işletme bir araya gelmelidir? Başka hangi şartlar aranmaktadır? ~ Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği arnacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranrnaktadır. Ancak işletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince %30'u aşmamalıdır. ~ Proje başvurusunda bulunan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve bu işletmelerden en az 3 'ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranrnaktadır. ~ İşletici kuruluşun, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekmektedir.

39 38 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 ~ İşletici kuruluş ortaklanndan herhangi biri, proje süresi içerisinde ortaklıktan ayniması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalanna devredebilir. ~ Proje başvurusunda bulunan asgari 5 işletmenin yanında proje paydaşlan da işletici kuruluşa ortak olabilir. Ancak, proje paydaşlannın işletici kuruluştaki ortaklık hisse oranlanmn toplamı% 20'yi geçmemelidir. "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde uy~ gulanmakta olan destek oranları ne kadardır? Programın destek oranlan, "Yatırımlarda Devlet Yardımlan Hakkındaki olan, Bakanlar Kurulu Karan" çerçevesinde belirlenmiş ~ 1. ve 2. Bölgelerde %50, ~ 3. ve 4. Bölgelerde %60 olarak uygulanmaktadır. "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde uygulanmakta olan proje destek üst limiti ne kadardır? Proje destek üst limiti TL olarak belirlenmiştir. Bu

40 KOSGEB DESTEKLERİ 39 desteğin TL'lik kısmı geri ödemesiz, TL'lik kısmı ise geri ödemeli olarak verilmektedir. "İşbirliği ~ Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde desteklenecek projelerin süreleri ne kadar olmalıdır? Program çerçevesinde desteklenecek projelerin süresi, proje bazmda en az 6 ay, en fazla 24 ay olmalıdır. Proje Değerlendirme ve Karar Kurulu'nun karan ile 12 aya kadar ek süre verilebilmektedir. "İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı~'na destek başvurusu ne şekilde yapnhr? İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen başvuru sahibi, "İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu" ve ekieri ile birlikte ilgili KOSGEE Hizmet Merkezi'ne başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında Proje Başvum Formu'nun elektronik ortamda da Hizmet Merkezi'ne sunulması gerekecektir. Proje Başvuru Formu ve eklerinin her sayfası işletme yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmalıdır. Proje Başvuru Formu ve elderi, KOSGEB 'in adresinden edinilebilir.

41 40 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 Başvuru Değerlendirme süreci ne şekilde ilerler? İlk etapta, Proje başvurusu, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Ön Değerlendirme Raporu hazırlanır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler, Değerlendirme ve Karar Kurulu'na sunulur ve Kurul, projeyi; a) Bölgesel, sektörel ve ölçeksel ihtiyaçlar, b) Amacı, hedefleri, niteliği, kullanılacak yöntemler, c) Yapılabilirlilik, sürdürülebilir lik, d) Proje ortakları ve paydaşları, e) Ekonomiye, paydaşiara ve ortakların rekabet gücüne katkısı, f) Projeyi yürütecek insan kaynağının yeterliliği, g) İş-zaman planı, h) Bütçe ve maliyet etkinliği, i) İşletmelerin proje/faaliyet deneyimleri, j) Proje çıktıları ve benzeri hususları da dikkate alarak değerlendirir.

42 K OSGEB DESTEKLERİ 4 1 Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul'un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir. Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi bildirim tarihinden itibaren 60 gündür. Taahhütnamenin ilgilikosgeb Hizmet Merkezi'nde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Kurul tarafından kabul edilen ilk projenin başlangıç tarihi de, işletme için bu Destek Programı'nın başlangıç tarihi sayılır. Başvurusu kabul edilen projeler çerçevesinde desteklenecek proje giderleri nelerdir? ~ Bu program çerçevesinde bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmemektedir. ~ Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçimindirimi hariç) üzerinden desteklenmektedir. ~ Proje kapsamında alınacak makine, teçhizat ve donanımların

43 42 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 yeni olması şartı aranmaktadır. ~ Aynca, proje başlama tarihinden önce İşletici Kuruluş ortaklannın, bu programda tanımlanan ortaklık ve birleşme amacına yönelik alacaklan teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile proje etüt, fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar TL'lik üst limit dahilinde desteklenmektedir. ~ Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, uygun bulunan toplam destek tutannın en fazla % 5'i kadar olabilmektedir. Proje İzleme Süreci ne şekilde ilerler? ~ Kurul tarafından proje öncesinde belirlenen dönemlerde, "Proje Ara Faaliyet Raporu" ve eki belgeler İşletİcİ Kuruluş tarafından hazırlanarak ilgili izleme döneminin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne teslim edilmelidir. ~ Birbirini takip eden 2 izleme döneminde "Ara Faaliyet Raporu" ve eki belgeleri teslim etmeyen işletmelerin projesi sonlandırıhr. ~ Projenin son izleme döneminin sonunda İşletici Kuruluş ta-

44 KOSGEB DESTEKLERİ 43 rafından Ara Faaliyet Raporu ile "Proje Sonuç Raporu" hazırlanarak, projenin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne teslim edilmelidir. ~ Kurul tarafından projenin başanlı olup olmadığına karar verilir ve Kurul Karan, işletmeye yazı ile bildirilir. ~ Proje Ara Faaliyet Raporu ve Proje Sonuç Raporu K OSGEB 'in internet adresinden edinilebilir. Destek Programı çerçevesinde destek ödemeleri ne şekilde gerçekleştirilir? ~ İşletici Kuruluşlar, Ara Faaliyet Raporu, proje kapsamında yapılan giderlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler, bunların ödendiğine dair banka dekontlan ve diğer belgelerle birlikte ilgilikosgeb Hizmet Merkezi'ne başvurmalıdır. ~ Eğer İşbirliği - Güçbirliği Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu hazırlama aşamasında teknik, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti ve proje etüt, fizibilite çalışması hizmetleri alınmış ise, bunlara ait harcama belgeleri ilk izleme dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte sunulmalıdır. ~ Bu program kapsamında makine-teçhizat ve donanım alımlarına ilişkin destek ödemeleri Hizmet Sağlayıcı'ya da yapılabilmektedir. Bu durumda, ödeme;

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır.

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. KOSGEB DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler KOBİ Proje

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS 2015 ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010

Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010 Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010 Değerli Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere KOSGEB tarafından verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın

Detaylı

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Merci Başvurabilecekler Program Süresi KOSGEB Hizmet Merkezleri KOBİ ler 3 Yıl Program Destekleri (Tümü Geri Ödemesizdir) DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI 1. ve 2. 3, 4, 5 ve

Detaylı

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Şartları Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KOBİ PROJE II. TEMATİK PROJE III. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ IV. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ 11 Nisan 2013 Aysun DÖRDÜ KOBİ Uzmanı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

Büyüklüklerine Göre KOBİ ler. Net Satış (Milyon TL) Mikro < 10 1 1 Küçük < 50 5 5 Orta < 250 25 25

Büyüklüklerine Göre KOBİ ler. Net Satış (Milyon TL) Mikro < 10 1 1 Küçük < 50 5 5 Orta < 250 25 25 { } 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 Milyon TL yi geçmeyen ÖLÇEK * Kaynak: 3143 sayılı Kanun Büyüklüklerine Göre KOBİ ler Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net

Detaylı

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ GENEL BİLGİ KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük Payını ve orta

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ Hamit SUCU Aralık 2012 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve

Detaylı

Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ

Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ 1 I- YASAL DÜZENLEMELER Kosgeb (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 20.4.1990 gün ve

Detaylı

KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KOCAELİ OSB HMM KOBİ UZMANI ALİ YAVUZ 1 KOSGEB in AMACI Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak İşletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ Mehmet CANDAN Mayıs 2011 KOBĠ TANIMI Küçük ve orta büyüklükte iģletme (KOBĠ) Ġkiyüzelli kiģiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1 Kazım AKGÜN Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM Veysel VURAL Erzurum Müdürü Kasım 2016, ERZURUM Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek

Detaylı

KOBİ LER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB DEN YENİ DESTEKLER HAZİRAN 2010

KOBİ LER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB DEN YENİ DESTEKLER HAZİRAN 2010 KOBİ LER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB DEN YENİ DESTEKLER HAZİRAN 2010 KOBİ lerin en büyük sorun finansman sıkıntısı. 1 Erdem ALPTEKİN Finansman sıkıntısının ardından bilgi eksikliği ve firma yöneticilerinin

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI İstanbul Ticaret Odası 02.11.2011 Dr. Serhat ÖZTÜRK KOSGEB Boğaziçi Hizmet Merkezi % 1,80 % 2,80 % 10,30 % 3,90 % 10,40 % 3,50 % 4,00 % 1,30 % 7,50 % 1,50 % 1,30 % 5,50 % 6,10

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın amacı,

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER http://www.angikad.org.tr/wp-content/uploads/2011/02/kosgeb- Destekleri.ppt YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Ayşe Yeşim ÇEPNİ KOSGEB Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Müdürü 17 Şubat 2011, ANKARA Kapsam

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı;

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI 24.01.2016 / ANKARA

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI 24.01.2016 / ANKARA ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI 24.01.2016 / ANKARA İÇERİK KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Uluslararası

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

Sanayi. Hizmet ve Ticaret

Sanayi. Hizmet ve Ticaret KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet

Detaylı

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2017 KASIM KONYA 1 SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2 GENEL BİLGİ 3 GENEL BİLGİ 1. KOSGEB ve KOBİ ler 4 KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla.

Destek Adı. Destek Türü. Kimler Başvurabilir Üniversite. Amacı ve Kapsamı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla. Elektronik, Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar -Ge Projelerinin Desteklenmesi (Link) Hibe Kimler Başvurabilir Üniversite *UDHB nin sorumlu olduğu alanlarda Ar-Ge projesi yürüten üniversiteler

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

2023 e 8 Kala KOBİ ler ve KOSGEB

2023 e 8 Kala KOBİ ler ve KOSGEB 2023 e 8 Kala KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ ve KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

AR-GE TEŞVİKLERİ ve KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI AR-GE TEŞVİKLERİ ve KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI İÇERİK AR-GE TEŞVİKLERİ ve HUKUKSAL SÜREÇ FİKİRDEN UYGULAMAYA GEÇİŞ AR-GE nin FİNANSMANI KOSGEB ve KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 2 AR-GE TEŞVİKLERİ ve HUKUKSAL

Detaylı

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı Başvuru Şartları Proje programına, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile GİRİŞİMCİ statüsünde olan gerçek kişiler

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

DESTEK PROGRAMLARI ve HİZMETLER

DESTEK PROGRAMLARI ve HİZMETLER DESTEK PROGRAMLARI ve HİZMETLER 2012 2015 GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 milyon

Detaylı

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER Fuar teşvikleri Yurtiçi, Yurtdışı furları olarak ve Bireysel Katılım, M illi Katılım ve prestij fuarları olarak değişmektedir. Bireysel katılımlarda ve kosgeb destekli fuarlar da mutlaka fuar öncesi en

Detaylı

KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEKLER KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEKLER BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ 1.AR-GE Merkezleri BAKANLIĞI Kurumsal bir Ar-Ge desteği olup, en az 30 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli bulunan ve 5746 Sayılı

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠ PROJE DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı;

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) ĠġBĠRLĠĞĠ - GÜÇBĠRLĠĞĠ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) ĠġBĠRLĠĞĠ - GÜÇBĠRLĠĞĠ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) ĠġBĠRLĠĞĠ - GÜÇBĠRLĠĞĠ DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KOSGEB; ( Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı ) Kamu kuruluşu olup, 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. 2 Amacı;

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI. Sanayi Bakanlığının Destekleri Bölüm 8. DESTEKLER: Sanayi Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM

GİRİŞİMCİLİK TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI. Sanayi Bakanlığının Destekleri Bölüm 8. DESTEKLER: Sanayi Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK Bölüm 8. DESTEKLER: Sanayi Bakanlığı Sanayi Bakanlığının Destekleri Destekler SAN TEZ 2Yrd. Doç. Dr. Selçuk TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI TEKNOGİRİŞİM 3Yrd. Doç. Dr. Selçuk 1 Tekno

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

AR-GE İNOVASYON PROGRAMI DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ. 1. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu

AR-GE İNOVASYON PROGRAMI DESTEK ADI BAŞVURU BELGELERİ ÖDEME BELGELERİ. 1. Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu AR-GE İNOVASYON İŞLİK KİRA - - - 2. Kira Kontratı 3. Fatura / fatura (tüzel kişilikten kiralandığı takdirde) 4. Kira ödemesine ait banka dekontu MAKİNE- TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 06/01/2016 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik

Detaylı

KOSGEB İSTİHDAM DESTEKLERİ

KOSGEB İSTİHDAM DESTEKLERİ İZMİR GÜNEY MÜDÜRLÜĞÜ Recep ÖZÇEVİK Müdür KOSGEB İSTİHDAM DESTEKLERİ Nisan 2017 / İzmir KOSGEB; 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuş, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017 / KONYA

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017 / KONYA ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI Kasım 2017 / KONYA İÇERİK KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Uluslararası Hızlandırıcı Programı Organizasyonel

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA

KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA KOSGEB İN TEKNOLOJİ VE YENİLİĞE DAYALI DESTEK PROGRAMLARI ŞUBAT 2016 ANKARA SUNUM PLANI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU YURT İÇİ FUAR 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım Formu (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek Kuruluşu

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

YÖNETMELİK. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

YÖNETMELİK. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27612 YÖNETMELİK Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 23-24 MAYIS 2017 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

2023 e 8 Kala KOBİ ler ve KOSGEB

2023 e 8 Kala KOBİ ler ve KOSGEB 2023 e 8 Kala KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

KOSGEB. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı

KOSGEB. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı Proje Teklif Çağrısının Adı Amacı Proje Başvuru Tarihleri Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı