ISTANBUL TICARET ODASI. Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 3. K OSGEB DESTEKLERi. AlperERSAN. YAYlN NO: İstanbul, 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI. Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 3. K OSGEB DESTEKLERi. AlperERSAN. YAYlN NO: 2011-19. İstanbul, 2012"

Transkript

1

2 . ISTANBUL TICARET ODASI Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 3 1 K OSGEB DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: İstanbul, 2012

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi B2 Blok No: 171 Başakşehir/İstanbul Tel: (212)

4 Tesvik 1 Destek Rehberi Serisi 3, K OSGEB DESTEKLERi

5

6 'ı i ı '' içindekiler SUNUŞ... 7 I. K OSGEB Destek Programlan KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Genel Destek Programı... 6ı 5. Araştırma- Geliştirme (AR-GE), inavasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tematik Proje Destek Programı... ı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı... ı27 II. Tüm Destek Programlan İçin Ortak Olan Hususlar III. KOSGEB Kredi Destek Programlan... ı4ı IV. Ekler... ı KOSGEB Destek Unsurlan Özet Tablolan... ı5ı 1.1. KOBİ Proje Destek Programı Destek Unsurlan... ı53 ı.2. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Destek Unsurlan... ı Girişimcilik Destek Programı Destek Unsurlan... ı55 ı.4. Genel Destek Programı Destek Unsurlan... ı58

7 1.5. Araştırma- Geliştirme (AR-GE), İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Unsurlan Tematik Proje Destek Programı Destek Unsurlan Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Destek Unsurlan Başvuru Merciieri ve Önemli İrtibat Bilgileri KOSGEE Desteklerinden Yararlandırılacak KOBİ'lerin Sektörleri

8 SUNUŞ Türkiye'de tüm işletmelerin %99'unu KOBİ'ler oluşturmaktadır. Toplam katma-değerin %59'u, toplam ihracatımızın %55'ten fazlası ve toplam İstilidamın da %69'u KOBİ'lerimize aittir. Bu anlamda KOBİ'ler ekonomimizin belkemiğini oluşturmaktadır. KOBİ'lerimizin iş yapma kültürlerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi, küresel pazarlara açılabilecek ve küresel koşulların getirdiği hızlı değişimlere ayak uydurabilecek bilgi ve beceriyi edinebilmeleri, istihdam yaratma ve ihracat yapabilme potansiyellerinin artırılması, Türkiye'nin ekonomik kalkınması, küresel düzeyde daha yukarı seviyelere tırmanabilmesi ve 2023 yılı için kendine koyduğu hedeflere ulaşahilmesi açısından öncelikli konular arasında yer almaktadır. Ancak KOBİ'lerinıizin bu doğrultuda yol alabilmeleri için çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarına ihtiyaç duyacakları da aşikardır. Bu çerçevede, KOSGEB tarafından yürütülmekte olan destek programları çerçevesinde KOBİ'lere önemli destek unsurları sağlanmaktadır. KOBİ'lerinıizin girişimcilik, işbirliği, proje geliştirme, araştırma-geliştirme ve yenilik kültürü edinebilmeleri ve halka açılabiimeleri amaçlarına yönelik olarak KOSGEB tarafından halihazırda 7 farklı destek programı yürütülmektedir. Sözkonusu destek programlarından Genel Destek Programı çerçevesinde aynca KOBİ'lerimizin rekabet güçlerini geliştirme amacı doğrultusunda yurtiçi fuar katılımı, yurtdışı iş gezisi, tanıtım, eğitim, danışmanlık, nitelikli eleman istihdamı, enerji verimliliği, belgelendirme, bağımsız denetim, sınai mülkiyet hakları gibi önemli addedilebilecek konularda çeşitli destekler sağlanmaktadır. Aynca KOBİ'lerin ihtiyaç içerisinde olduklarının tespit edilmesi durumunda, Bilim, Sanayi ve tahsis edilen bütçe çerçevesinde ve Teknoloji Bakanlığı'ndan

9 KOBİ'lerimizin geçici finansman ihtiyacının karşılanması arnacıya KOSGEE tarafından kredi destek programlan da oluşturulabilmektedir. Ancak sözkonusu kredi destek programları dönemsel olarak açıldığından, KOSGEE ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitelerinin düzenli takip edilmesinde fayda vardır. Türkiye'de halihazırda kurulu bulunan ticari işletmelerin yaklaşık l/4'ü İstanbul merkezli faaliyet göstermektedir. Netice itibariyle, aktif üyesi ile dünyanın en büyük odalanndan biri olan İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerinin tamamı da KOBİ'lerden oluşmaktadır. Üye odaklı bir bakış açısı ile oluşturduğumuz faaliyetlerimizin en önemlilerinden birini de üyelerimizi teşvik ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmek ve doğru istikamette yönlendirmek oluşturmaktadır. "KOSGEB Destekleri" başlıklı çalışmamız da bu amaca yönelik olarak oluşturulmuştur. Bu itibarla, Türkiye'de yürürlükte olan tüm teşvik 1 destek mekanizmaları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz "Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi"nin üçüncü cildi olan "KOSGEB Destekleri" adlı yayınırnızın üyelerirnize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, yayında erneği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Alper Ersan'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

10 :1 1. KOSGER Destek Programlan

11

12 KOSGEE DESTEKLERİ 11 KOSGEB tarafından yürütülen destek programlan ile bu çerçevede sağlanan destekler hangi mevzuat ile düzenlen.mektedir? KOSGEB tarafından yürütülmekte olan destek programlan ile bu çerçevede sağlanan destelder, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliği", bu yönetmeliğe dayanılarak hazulanan "Destek Programları" ve her bir programa dair "Uygulama Esasları" çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu rehber yayın, sözkonusu destek programlan ile her bir programa dair uygulama esaslan temel alınarak hazırlanmıştır. KOSGEB Destek Programlan hangi ö!çütlere göre ve hangi hedefler göz önünde l:mlmıdumlarak hazırlanmaktadır? KOSGEB Destek Programları; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlanmn karşılanmasında, KOBİ'lerin payını ve etkinliğini artırmak:, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun olarak; Y. AR-GE ve yenilik, Y. Endüstriyel uygulama,

13 12 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 ~ Girişimcilik, ~ Pazarlama, ~ e-dönüşüm, ~ Kurumsallaşma, ~ Markalaşma, ~ Kalite geliştirme, ~Tasarım, ~Çevre, ~Enerji ~ İşbirliği-güçbirliği ile günün şartianna bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. KOSGEB Destek Programları ne şekilde yürürlüğe girmekte ve sonlandırılmaktadır? KOSGEB Destek Programları, KOSGEB İcra Komitesi onayı ile yürürlüğe girmekte ve onaylanan destek programları K OSGEB 'in internet adresinden duyurulmaktadır. Destek programlarının değiştirilmesi, kaldırılması ve/veya birleştirilmesi ise, uygun görülen süreler sonunda yine İcra Komitesi kararıyla yapılmaktadır.

14 K OSGEB DESTEKLERİ ı 3 KOSGEB tarafından halihazırda yürütülmekte olan destek programları nelerdir? K OSGEB tarafından halihazırda aşağıda belirtilen destek programları yürütülmektedir: ~ KOBİ Proje Destek Programı ~ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı ~ Girişiıncilik Destek Programı ~Genel Destek Programı ~ Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ~ Tematik Proje Destek Programı ~ Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı KOSGEB tarafından destek programları çerçevesinde verilen destek türleri nelerdir? KOSGEB tarafından ı) Geri ödeme li, ve 1 veya

15 ı 4 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 2) Geri ödemesiz destekler verilmektedir. KOSGEB tarafmdan verilen destek miktar, oran ve süreleri nelerdir? K OSGEB tarafından halihazırda yürütülmekte olan her bir destek programı için ayn destek miktar, oran ve süreleri belirlenmiştir. Sözkonusu destek miktar, oran ve süreleri, bu rehber yayında her bir destek programının incelendiği ilgili bölümlerde detaylı olarak verilmiştir. KOSGEB Destekleri hakkmda detaylı bilgiye nereden ulaşıiabilir? K OSGEB destekleri hakkında detaylı bilgilere K OSGEB 'in internet adresinden veya 444 ı 567 telefon numaralı KOSGEB Çağn Merkezi'nden ulaşılabilmektedir. Aynca daha detaylı bilgi almak için, doğrudan KOSGEB Merkezi ya da bölgenizde bulunan KOSGEB Hizmet Birimleri ile de irtibata geçilebilir.

16 KOSGEE DESTEKLERİ 15 KOSGEE irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiştir. KOSGEE İrtibat Bilgileri ~ KOSGEE Mamak Başkanlık Binası Abdülhak Harnit Cad. No:866 Altınışevler 1 Mamak 1 Ankara Tel: (312) Faks: (312) );>- KOSGEE İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Barbaros Bulvarı Yıldız Teknik Üniversitesi KOSGEE Binası Beşiktaş 1 İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) e-posta: istanbulhali kos ge b. gov. tr );>- KOSGEE İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü R.Hisarüstü Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs Kare Blok Sarıyer 1 İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) e-posta: );;;> K OSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü İMES Sanayi Sitesi 308.Sok. C Blok No:46, Y.Dudullu 1 İSTANBUL Tel: (212)

17 16 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 Faks: (212) e-posta: )P- KOSGEE İstanbul İldtelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi İkitelli 1 İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) e-posta:

18 KOSGEB DESTEKLERİ 17 KOSGEB Desteklerinden Faydalanabilmek İçin Aranan Ön Şartlar KOSGEB tarafından yürütülmekte olan destek programiarına başvurabilmek için aranan ön şart var mıdır? Destek programlarından yararlanacak işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların öncelikle "KOSGEB Veri Tabanı" nda kayıtlı olmaları koşulu aranmaktadır. KOSGEB Veri Tabanı'na nasıl kayıt yaptırılmaktadır? KOSGEB Veri Tabanı'na KOSGEE'in web-sitesi üzerinden kolaylıkla kayıt olunabilmektedir. K OSGEB 'in adresinden "E-KOBİ" butonu tıklanır. Yeni açılan sayfada, "K OSGEB 'E İLK BAŞVURU" linkine tıklandıktan soma karşınıza bir form gelecektir. İşletmenize dair detaylı bilgilerin girileceği bu form daldurularak "KAYDET" tuşuna basıldığında, işletmenizin KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı gerçekleştirilmiş olacaktır. KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt olunmasını müteakip her bir işletmeye özel herhangi bir kullanıcı adı ve şifre verilmekte midir? KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt işleminin gerçekleştirilmesini müteakip, ileride yapacağınız destek başvuruları ile ilgili bütün aşa- ~ı

19 18 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 malarda kullanacağınız, işletmenize ait "KOSGEB E-KOBİ Kullanıcı Adı ve Şifresi" verilecektir. Daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşmamak için Kullarncı Adı ve Şifrenizi unutmamaruz önemlidir. KOSGEB Veri Tabam'na kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra KOSGEB'in hangi birimi ile irtibata geçmek gerekıneka te dir? KOSGEE Veri Tabanı'na kayıt işlemlerinin tüm adımlannı tamamladığınızda, sistem sizden bundan sonra irtibat kuracağınız ve işlemlerinizi yürüteceğiniz ilgili KOSGEE Birimi'ni seçmenizi isteyecektir. Karşınıza çıkacak menüde yer alan birimler içerisinden size en yakın KOSGEE Hizmet Merkezi'ni seçiniz. KOSGEB Veri Tabamna kayıt olunduktan sonra hangi aşamalarm takip edilmesi gerekmektedir? KOSGEE Veri Tabanı'na işletmenizin kaydını gerçekleştirdikten sonra, işletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için "KOBİ Beyannamesi"ni daldurmanız gerekmektedir. Zira KOSGEE desteklerinden sadece KOBİ'ler yararlanabilmektedir.

20 KOSGEB DESTEKLERİ 19 Hangi işletmeler "KOBİ" olarak değerlendirilmektedir? 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25,000,000 TL'yi aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler KOBİ olarak sınıflandmlmaktadır, KOBİ Beyannamesi nasd doldundur? KOSGEE 'in www,kosgeb,gov,tr adresinden "E-KOBİ" bölümüne girilir, Karşımza çıkan ekranda, daha önce almış olduğunuz Kullanıcı Adı ve Şifresi girilir, Yeni açılacak sayfada "KOBİ Beyannamesi" kutucuğu tıklanır, Soııraki adımda karşımza gelecek ekranda yer alan işletmenizle ilgili sorular yamtlamr, tamamlanır? KOBİ Beyannamesi'nin dold.urulması işlemi nasıl KOBİ Beyannamesi ekranmda yer alan tüm bilgiler eksiksiz biçimde doldurulduktan sonraki adımda karşınıza "KOBİ Beyannamesi Rapor Çıktıları" ekranı gelecektir, Bu ekranda yer alan "KOBİ Bilgi Dokümam" ve "KOBİ Beyannamesi" dokümanlarının çıktılannın alınması gerekmektedir,

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 KOBİ Beyannamesi Rapor Çıktılan alındıktan sonra ne yapmak gerekmektedir? KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi'nin çıktısını alarak kaşeli ve imza/ı olarak, istenen diğer belgeler ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEE Hizmet Merkezi'ne teslim etmeniz gerekmektedir. KOBİ Beyannamesi'ne ek olarak hangi belgeler istenmek= te dir? Bağlı bulunduğunuz KOSGEE Hizmet Merkezi'ne, yukanda anılan çıktılara ek olarak, ~ İmza Beyannamesi 1 Sirküleri ~ Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi ~ Faaliyet Belgesi teslim etmeniz gerekecektir. KOBİ Beyannamesi işlemlerinin tamamlanmasından sonm raki aşamada ne yapılması gerekmektedir? Yukanda anılan dokümanlan bağlı olduğunuz KOSGEE Hizmet Merkezi'ne teslim etmenizi müteakip, verdiğiniz beyanname-

22 KOSGEB DESTEKLERİ 21 nin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmam tarafından kontrol edilecektir. Artık KOBİ Desteklerine başvuru yapılabilir mi? Sizden istenilen tüm belgeleri eksiksiz teslim etmeniz ve yapılan kontrol neticesinde verdiğiniz beyannamenin mevzuata uygunluğunun tespiti durumunda, planladığımz ve işletmeniz için uygun olabilecek K OSGEB Destekleri'nden yararlanabilmek için bağlı olduğunuz KOSGEB Hizmet Merkezi'ndeki uzmanınızla görüşüp başvuruda bulunabilirsiniz.

23

24 ı 1. KOBi Proie Destek Programi ri! i

25

26 K OSGEB DESTEKLERİ 25 "KOBİ Proje Destek Programı"nm amacı nedir? Bu program; KOBİ'lerde proje kültürü ile bilincinin oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıklan katma değerin artırılması amacı doğrultusunda oluşturulmuştur. "KOBİ Proje Destek Programı" çerçevesinde ne tör projeler desteklenmektedir? Bu destek programı çerçevesinde işletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları '? İstihdam artırıcı, '? İhracat artırıcı, '? Pazar payı artırıcı, '? Verimlilik artırıcı, '? Maliyet düşürücü, '? Kapasite artırıcı, ~ Ürün 1 hizmet kalitesi yükseltici, '? Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,? Kaynakların kullanımını sağlayıcı,

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 ~ Kurumsaliaşmaya yönelik, ~ Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler desteklenmektedir. Bu destek programı çerçevesinde "Proje" tanımı ne şekilde yapılmaktadır? Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütünü '~Proje" olarak tanımlanmaktadır. "KOBİ Proje Destek Programı" çerçevesinde uygulanmakta olan destek oranları ne kadardır? Programın destek oranları, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde belirlenmiş olan, ~ 1. ve 2. Bölgelerde %50, ~ 3. ve 4. Bölgelerde %60 olarak uygulanmaktadır.

28 KOSGEE DESTEKLERİ 27 "KOBİ Proje Destek Programı"nm süresi ve destek üst limiti ne kadardır? Program süresi her bir işletme için 3 yıldır. Program kapsamında işletmelere sağlanan desteğin üst limiti toplam TL'dir. Üst limit tek bir proje ile kullamlabileceği gibi, sözkonusu limite 3 yıllık program süresi dahilinde birden fazla müteakip proje ile birikirnli olarak da ulaşılabilir. Bu prograrn kapsamında verilen destekler geri ödernesizdir. "KOBİ Proje Destek Programı." çerçevesinde desteklenecek projelerin süreleri ne kadar olmalıdır? Prograrn çerçevesinde desteklenecek projelerin süresi, proje Proje Değerlendirme bazında en az 6 ay, en fazla 24 ay olmalıdır. ve Karar Kurulu'nun kararı ile proje süresinin %50'sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilmektedir. "KOBİ Proje Destek Programn"na destek başvurusu ne şekilde yapıhr? KOBİ Proje Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen işletme, "KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu" ve ekleri ile birlikte ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında Proje Başvuru Formu'nun elektronik ortamda da Hizmet Merkezi'ne sunulması gerekecektir. Proje Baş-

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 vuru Formu ve eklerinin her sayfası işletme yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmalıdır. Proje Başvuru Formu ve ekleri, K OSGEB 'in adresinden edinilebilir. Başvuru değerlendirme süreci ne şekilde ilerler? İlk etapta, Proje başvurusu, işletmenin halihazırda KOSGEE Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Raporu hazırlanır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler için İşletme Proje Yetkilisi projesini sunmak üzere Kurul'a davet edilir. Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi bildirim tarihinden itibaren 30 gündür. Taahhütnamenin ilgili KOSGEE Hizmet Merkezi'nde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Kurul tarafından kabul edilen ilk projenin başlangıç tarihi de, işletme için bu Destek Programı'nın başlangıç tarilıi sayılır.

30 KOSGEB DESTEKLERİ 29 Başvurusu kabul edilen projeler çerçevesinde desteklenecek proje giderleri nelerdir? ~ Bu program çerçevesinde arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmemektedir. ~ Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. ~ Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzerneye ilişkin KOSGEE desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEE destek tutannın% lo'unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır. ~ Proje kapsammda alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEE desteği, yukarıda ifade edilen% 10 sınırlamasına dahil değildir. ~ Ayrıca, İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için de L500 TL üst limit dahilinde destek sağlanmaktadır.

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 Proje izleme süreci ne şekilde ilerler? ~ Kurul tarafından proje öncesinde belirlenen dönemlerde, "Proje Ara Faaliyet Raporu" hazırlanarak, eki belgeler ile birlikte ilgili izleme döneminin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne teslim edilmelidir. ~ Birbirini takip eden 2 izleme döneminde "Ara Faaliyet Raporu" ve eki belgeleri teslim etmeyen işletmelerin projesi sonlandınlır. ~ Projenin son izleme döneminin sonunda işletme tarafından Ara Faaliyet Raporu ile "Proje Sonuç Raporu" hazırlanarak, projenin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne teslim edilmelidir. ~ Kurul tarafından başarısız bulunduğu için projesi sonlandınlan işletmeler, program süresince bu programa yeni bir proje ile başvuru yapamaz. ~ Proje Ara Faaliyet Raporu ve Proje Sonuç Rapor K OSGEB 'in internet adresinden edinilebilir. Destek Programı çerçevesinde destek ödemeleri ne şekilde gerçekleştirilir? İşletmeler, Ara Faaliyet Raporu, proje kapsamında yapılan gi-

32 KOSGEB DESTEKLERİ 31 deriere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler ve bunların ödendiğine dair banka dekontlan ile birlikte ilgili KOSGEE Hizmet Merkezi'ne başvurmalıdır. Eğer KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu hazırlama aşamasında danışmanlık hizmeti alınmış ise, buna ait fatura ilk izleme dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte sunulmalıdır. "KOBİ Proje Destek Programı" çerçevesinde birden fazla proje için başvurulabilir mi? Program kapsamında, bir işletme aynı anda birden fazla proje için destek başvurusunda bulunamaz. Ancak bir projenin sonuçlanmasını müteakip, üst limit dahilinde bir başka proje için başvurulabilmektedir. "KOBİ Proje Destek Programı"nın işletme için sona ermesi durumunda, bu program dahilinde tekrar proje destek başvurusu yapılabilir mi? 3 yıllık destek programı süresi tamamlandıktan soııra, işletmenin talep etmesi durumunda bu destek programı yeniden başlatılabilmektedir. Başlatılan yeni destek programında, önceki destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarı dikkate alınmayacaktır.

33

34 2. işbirliği - Güçbirliği Destek Programi

35

36 KOSGEB DESTEKLERİ 35 "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı 9 'nm amacı nedir? Bu program; KOBİ'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek, };;> ortak tedarik, ;o.. ortak tasarım, };;> ortak pazarlama, };;> ortak laboratuar, };;> ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesi amacı doğrultusunda oluşturulmuştur. "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde ne tür projeler desteklenmektedir? Bu destek programı çerçevesinde işletmelerin; };;> Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, > Müşteri istekleri ve pazann talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirrneleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

37 36 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 }i;> Ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilir duruma gelmeleri amacıyla ortak pazarlama, }i;> Ürün ve hizmet standartlarını geliştirebilmeleri amacıyla ortak laboratuar, }i;> Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitliliğini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeleri, "İşletici Kuruluş" marifetiyle desteklenmektedir. "İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı"ndan faydalanabilmek için işletmelerin ortaklık mı kurmaları gerekmektedir? Program kapsamında, işletmelerin işbirliği-güçbirliği amacına yönelik ortaklıklar tesis etmeleri gerekmektedir. Bu programdan yararlanmak arzusunda olan işletmelerin bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe "İşletici Kuruluş" denmektedir. Proje destek başvurusu kabul edilen İşletici Kuruluş, KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt yaptırmalıdır.

38 KOSGEB DESTEKLERİ 37 "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde oluşturulacak İşletİCİ Kuruluş ortaklık modelleri nelerdir? a) Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. b) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamarnı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dahil olabilirler. c) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebilirler. "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde oluşturulacak işletici kuruluş için asgari kaç işletme bir araya gelmelidir? Başka hangi şartlar aranmaktadır? ~ Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği arnacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranrnaktadır. Ancak işletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince %30'u aşmamalıdır. ~ Proje başvurusunda bulunan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve bu işletmelerden en az 3 'ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranrnaktadır. ~ İşletici kuruluşun, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekmektedir.

39 38 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 ~ İşletici kuruluş ortaklanndan herhangi biri, proje süresi içerisinde ortaklıktan ayniması durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalanna devredebilir. ~ Proje başvurusunda bulunan asgari 5 işletmenin yanında proje paydaşlan da işletici kuruluşa ortak olabilir. Ancak, proje paydaşlannın işletici kuruluştaki ortaklık hisse oranlanmn toplamı% 20'yi geçmemelidir. "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde uy~ gulanmakta olan destek oranları ne kadardır? Programın destek oranlan, "Yatırımlarda Devlet Yardımlan Hakkındaki olan, Bakanlar Kurulu Karan" çerçevesinde belirlenmiş ~ 1. ve 2. Bölgelerde %50, ~ 3. ve 4. Bölgelerde %60 olarak uygulanmaktadır. "İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde uygulanmakta olan proje destek üst limiti ne kadardır? Proje destek üst limiti TL olarak belirlenmiştir. Bu

40 KOSGEB DESTEKLERİ 39 desteğin TL'lik kısmı geri ödemesiz, TL'lik kısmı ise geri ödemeli olarak verilmektedir. "İşbirliği ~ Güçbirliği Destek Programı" çerçevesinde desteklenecek projelerin süreleri ne kadar olmalıdır? Program çerçevesinde desteklenecek projelerin süresi, proje bazmda en az 6 ay, en fazla 24 ay olmalıdır. Proje Değerlendirme ve Karar Kurulu'nun karan ile 12 aya kadar ek süre verilebilmektedir. "İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı~'na destek başvurusu ne şekilde yapnhr? İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen başvuru sahibi, "İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu" ve ekieri ile birlikte ilgili KOSGEE Hizmet Merkezi'ne başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında Proje Başvum Formu'nun elektronik ortamda da Hizmet Merkezi'ne sunulması gerekecektir. Proje Başvuru Formu ve eklerinin her sayfası işletme yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmalıdır. Proje Başvuru Formu ve elderi, KOSGEB 'in adresinden edinilebilir.

41 40 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 Başvuru Değerlendirme süreci ne şekilde ilerler? İlk etapta, Proje başvurusu, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Ön Değerlendirme Raporu hazırlanır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler, Değerlendirme ve Karar Kurulu'na sunulur ve Kurul, projeyi; a) Bölgesel, sektörel ve ölçeksel ihtiyaçlar, b) Amacı, hedefleri, niteliği, kullanılacak yöntemler, c) Yapılabilirlilik, sürdürülebilir lik, d) Proje ortakları ve paydaşları, e) Ekonomiye, paydaşiara ve ortakların rekabet gücüne katkısı, f) Projeyi yürütecek insan kaynağının yeterliliği, g) İş-zaman planı, h) Bütçe ve maliyet etkinliği, i) İşletmelerin proje/faaliyet deneyimleri, j) Proje çıktıları ve benzeri hususları da dikkate alarak değerlendirir.

42 K OSGEB DESTEKLERİ 4 1 Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul'un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir. Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi bildirim tarihinden itibaren 60 gündür. Taahhütnamenin ilgilikosgeb Hizmet Merkezi'nde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Kurul tarafından kabul edilen ilk projenin başlangıç tarihi de, işletme için bu Destek Programı'nın başlangıç tarihi sayılır. Başvurusu kabul edilen projeler çerçevesinde desteklenecek proje giderleri nelerdir? ~ Bu program çerçevesinde bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmemektedir. ~ Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçimindirimi hariç) üzerinden desteklenmektedir. ~ Proje kapsamında alınacak makine, teçhizat ve donanımların

43 42 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 3 yeni olması şartı aranmaktadır. ~ Aynca, proje başlama tarihinden önce İşletici Kuruluş ortaklannın, bu programda tanımlanan ortaklık ve birleşme amacına yönelik alacaklan teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile proje etüt, fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar TL'lik üst limit dahilinde desteklenmektedir. ~ Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, uygun bulunan toplam destek tutannın en fazla % 5'i kadar olabilmektedir. Proje İzleme Süreci ne şekilde ilerler? ~ Kurul tarafından proje öncesinde belirlenen dönemlerde, "Proje Ara Faaliyet Raporu" ve eki belgeler İşletİcİ Kuruluş tarafından hazırlanarak ilgili izleme döneminin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne teslim edilmelidir. ~ Birbirini takip eden 2 izleme döneminde "Ara Faaliyet Raporu" ve eki belgeleri teslim etmeyen işletmelerin projesi sonlandırıhr. ~ Projenin son izleme döneminin sonunda İşletici Kuruluş ta-

44 KOSGEB DESTEKLERİ 43 rafından Ara Faaliyet Raporu ile "Proje Sonuç Raporu" hazırlanarak, projenin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi'ne teslim edilmelidir. ~ Kurul tarafından projenin başanlı olup olmadığına karar verilir ve Kurul Karan, işletmeye yazı ile bildirilir. ~ Proje Ara Faaliyet Raporu ve Proje Sonuç Raporu K OSGEB 'in internet adresinden edinilebilir. Destek Programı çerçevesinde destek ödemeleri ne şekilde gerçekleştirilir? ~ İşletici Kuruluşlar, Ara Faaliyet Raporu, proje kapsamında yapılan giderlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler, bunların ödendiğine dair banka dekontlan ve diğer belgelerle birlikte ilgilikosgeb Hizmet Merkezi'ne başvurmalıdır. ~ Eğer İşbirliği - Güçbirliği Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu hazırlama aşamasında teknik, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti ve proje etüt, fizibilite çalışması hizmetleri alınmış ise, bunlara ait harcama belgeleri ilk izleme dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte sunulmalıdır. ~ Bu program kapsamında makine-teçhizat ve donanım alımlarına ilişkin destek ödemeleri Hizmet Sağlayıcı'ya da yapılabilmektedir. Bu durumda, ödeme;

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1 Kazım AKGÜN Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KOCAELİ OSB HMM KOBİ UZMANI ALİ YAVUZ 1 KOSGEB in AMACI Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak İşletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI. Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI. Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu

Detaylı

KOSGEB YENĐ DESTEK PROGRAMLARI. Mustafa ÇANAKÇI Müdür

KOSGEB YENĐ DESTEK PROGRAMLARI. Mustafa ÇANAKÇI Müdür KOSGEB YENĐ DESTEK PROGRAMLARI Mustafa ÇANAKÇI Müdür ĐZMĐR ĐLĐ ORGANĐZASYON ŞEMASI KOSGEB Đdaresi Başkanlı kanlığı KOSGEB KOSGEB Đzmir Kuzey Hizmet Merkezi KOSGEB KOSGEB Đzmir Güney Hizmet Merkezi Ege

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı,

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Denizli Yatırım Destek Ofisi 27 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 TURİZM YATIRIMLARI... 4 YATIRIM TÜRLERİ... 6 YATIRIMIN

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı