BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN)"

Transkript

1 T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM SOSYAL ALANLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN) AHMET BAŞKAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN DĐYARBAKIR 2012

2 T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM SOSYAL ALANLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN) AHMET BAŞKAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN DĐYARBAKIR 2012

3 III ÖZET Bu çalışmamızda, Bismil ilçesi ile Bismil e bağlı Aralık, Aşağı Darlı (Ulutürk), Köseli, Seyithasan (Bakacak) ve Türkmenhacı köylerinden derlenen metinlerden hareketle bu bölgenin ağız özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmamız, giriş, inceleme, metinler ve dizin olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde bölgenin tarihi, coğrafi, sosyo-ekonomik, idari, etnik ve demografik yapısı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu bölümde ayrıca, inceleme yapılan bölgeyi gösteren bir harita ile birlikte bölgenin ağız özelliklerine göre durumu ve Bismil ağzı ile ilgili yapılmış çalışmalar da verilmiştir. Đnceleme bölümü, ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgisi olmak üzere üç ana başlığa ayrılmıştır. Bu bölümde bölge ağzı, dilbilgisi yönünden ayrıntılı bir biçimde incelenerek yazı dilimizle benzeşen veya farklılaşan noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Metinler bölümünde, inceleme bölgesindeki kaynak kişilerden alınan sesler çeviriyazı işaretleri kullanılarak derlenmiş ve toplam 71 farklı metin oluşturulmuştur. Daha sonra derlenen bu metinler, türlerine göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonunda derlenen metinlerden bir dizin oluşturulmuştur. Bu dizinde sözcüklerin anlamları ve hangi dile ait oldukları belirtilmiştir. Sözcüklerin aldıkları ekler ise, ek sırasına uyularak belli bir düzen içerisinde sıralanmıştır. Anahtar Kelimeler: Bismil ağzı, ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi, dizin.

4 IV ABSTRACT In this study, with the help of the texts that collected from Bismil and Bismil s villages Aralık, Aşağı Darlı (Ulutürk), Köseli, Seyithasan (Bakacak) and Türkmenhacı it was tried to put forward dialect feautures of the district. Our study consists of four main sections as introduction, analysis, texts and index. In introduction section, there are informations about historical, geographic, socio-economic, governing, ethnic and demographic structure of the district. In this section, a map which shows the research area and the regional dialect feature condition of the district and related studies about Bismil dialect were also given. Analysis section was seperated into three main headings as phonetics, morphology and syntax. In this section, dialect of the district was examined in terms of grammer in detail and it was tried to detect similar or diffirent points with our written language. In texts section, audio recordings which have taken from the experimentals in the research area were collected by using transcription marks and totally 71 diffirent texts were formed. Later, these collected texts were classified in terms of their types. At the end of the study, a grammatical index was generated from the collected texts. In this index, the meanings of the words and which language it belongs to were stated. Suffixes of the words were regularly put in order by paying attention to the suffix order. Key Words: Bismil dialect, phonetics, morphology, syntax, index.

5 V Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalında YÜKSEK LĐSANS TEZĐ olarak kabul edilmiştir. Başkan :. Üye :. Üye-Danışman :. Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.. Enstitü Müdürü

6 VI ÖN SÖZ Toplumsal yaşamın en önemli yapı taşlarından birisi olan dilin sürekli değişebilen bir yapısı vardır. Bu yapının bir sonucu olarak dil, sosyal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Bu durumla birlikle geçmişten gelen birçok şey gibi dildeki zenginliklerin de gelecek nesillere aktarımı giderek zorlaşmaktadır. Dildeki bu zenginliklerin unutulmasını engellemek ve bu zenginliklerin daha geniş kitlelerce bilinmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak gerekmektedir. Konuşma dili, bir dilin en canlı ve en dinamik olduğu alandır. Konuşma dilindeki her türlü değişim ve gelişim doğrudan yazı diline etki eder. Konuşma dilindeki bölgesel farklılıkların en doğru şekilde tespiti ve ayırt edilmesi için ağız çalışmaları yapmak gerekir. Bizim çalışmamız, Bismil merkez ve Bismil e bağlı Aralık, Aşağı Darlı (Ulutürk), Köseli, Seyithasan (Bakacak) ve Türkmenhacı köylerini kapsamaktadır. Metinlerimiz, 2010 ve 2011 yıllarında adı geçen yerlere bizzat gidilerek derlenmiştir. Metinler derlenirken ses alınan kişilerin bölgenin yerli halkı olmalarına, yaşamlarını bu bölgede geçirmelerine ve Türkçeyi ana dil olarak kullanmalarına dikkat edilmiştir. Böylece ağız özelliklerini tamamen yansıtan kişiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda öncelikle ses alınacak bölgeler belirlenmiş ve belirlenen bölgelerin her birine en az bir kez olmak üzere gidilerek sesler kaydedilmiştir. Daha sonra bu kaydedilen seslerden metin oluşturacak bütünlükte olanlar ayrılmış ve sesler çeviriyazı işaretleri kullanılarak yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirilen metinler, Gelenekler ve Görenekler, Hatıralar, Masallar ve Hikayeler, Maniler, Dualar ve Beddualar olmak üzere beş farklı başlık altında toplanmıştır. Metinlerin oluşturulması aşamasından sonra metinlerde geçen sözcüklere ve eklere araştırmacıların ulaşmasını kolaylaştırmak için bir dizin hazırlanmıştır. Bismil ağzı ile ilgili Đsmail Sökmen in Bismil Türkmen Ağzı adında bir yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bu tez, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı nda yapılmıştır. Çalışmada, Bismil de

7 VII bulunan beş Türkmen köyünün üçünden (Aşağı Darlı, Bakacak ve Türkmenhacı köylerinden) sesler alınarak bir ağız incelemesi yapılmıştır. Bu çalışmada, bölgedeki diğer iki Türkmen yerleşimi (Aralık ve Köseli köyleri) inceleme alanının dışında bırakılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada dizin de bulunmamaktadır. Bismil ağzı ile ilgili bir de lisans tezi bulunmaktadır. Bu tez, Güldal Doğan tarafından 1996 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde Diyarbakır Bismil Đlçesinden Derlemeler adıyla yapılmıştır. Bu çalışmada Aşağı Darlı, Bakacak ve Türkmenhacı köylerinden metinler derlenmiş ve kısa bir ses bilgisi incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın sonuna bir de sözlük eklenmiştir. Bu çalışmada şekil bilgisi ve cümle bilgisi ile ilgili bir inceleme bulunmamaktadır. Ayrıca, bu çalışmada dizin yapılmamıştır. Bismil ağzı ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların hiçbirinde Bismil sınırları içindeki beş köyün tamamına gidilmemiştir. Aynı zamanda, bu çalışmaların hiçbirinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgisi incelemeleri ile dizin bir bütün olarak yer almamıştır. Bu yönüyle çalışmamız, diğer çalışmalardan farklı olarak bölge ağzını kapsamlı olarak incelemiştir. Çalışmamız boyunca bize gayet samimi davranan bölge halkına, metin derlenen yerlerin birçoğuna bizi bizzat götüren ve bölge insanınca tanınmasından dolayı ses almamızı kolaylaştıran Turan KOLUMAN a, başta danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN olmak üzere Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELĐK, Yrd. Doç. Dr. Malik BANKIR ve üzerimde emekleri olan tüm değerli hocalarıma, bana her fırsatta destek olan eşime ve aileme teşekkürü borç bilirim. Ahmet BAŞKAN

8 VIII ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET...III ABSTRACT..IV ONAY SAYFASI...V ÖN SÖZ..VI-VII ĐÇĐNDEKĐLER...VIII-XVIII KISALTMALAR....XX KĐTAP KISALTMALARI..XX-XXI ÇEVĐRĐYAZI ĐŞARETLERĐ....XXII-XXIII GĐRĐŞ YÖRENĐN TARĐHÇESĐ COĞRAFĐ YAPI Yerleşim Akarsu ve Göller Ulaşım Đklim Bitki Örtüsü SOSYO-EKONOMĐK YAPI ĐDARĐ YAPI NÜFUS YAPISI ETNĐK YAPI ĐNCELEME BÖLGESĐNĐN SINIRLARI BÖLGENĐN AĞIZ ÖZELLĐKLERĐNE GÖRE DURUMU ĐNCELEME SES BĐLGĐSĐ SESLER ÜNLÜLER Yazı Dilimizde Bulunmayan Ünlüler á ünlüsü ʽa ünlüsü...11

9 IX é ünlüsü ʽe ünlüsü í ünlüsü ʽi ünlüsü õ ünlüsü ʽö ünlüsü Uzun Ünlüler Aslî Uzun Ünlüler Ses Olayları Sonucu Ortaya Çıkan Uzun Ünlüler Vurgu ve Tonlama Sonucu Ortaya Çıkan Uzun Ünlüler Kısa Ünlüler ÜNSÜZLER ġ ünsüzü ḥ ünsüzü ḫ ünsüzü ḳ ünsüzü SES DEĞĐŞMELERĐ Ünlü Değişmeleri Kalın Ünlülerin Đncelmesi a > á değişmesi ā > á değişmesi a > e değişmesi ā > e değişmesi ā > é değişmesi Ǿa > e değişmesi a > i değişmesi ı > i değişmesi u > ü değişmesi ū > õ değişmesi ū > ü değişmesi Đnce Ünlülerin Kalınlaşması e > a değişmesi... 17

10 X e > á değişmesi i > a değişmesi i > ı değişmesi i > í değişmesi î > ı değişmesi ö > o değişmesi ü > u değişmesi Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması a > o değişmesi a > ö değişmesi e > õ değişmesi e > ö değişmesi ı > u değişmesi i > u değişmesi i > ü değişmesi î > u değişmesi î > ü değişmesi Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi o > a değişmesi o > ı değişmesi ö > e değişmesi u > a değişmesi ū > e değişmesi u > ı değişmesi u > i değişmesi u > í değişmesi ū > ı değişmesi ū > i değişmesi ü > ı değişmesi ü > i değişmesi Geniş Ünlülerin Daralması a > ı değişmesi...22

11 XI ā > i değişmesi a > u değişmesi e > i değişmesi o > u değişmesi ö > ü değişmesi Dar Ünlülerin Genişlemesi ı > a değişmesi ı > e değişmesi i > e değişmesi i > é değişmesi î > ē değişmesi u > o değişmesi ū > o değişmesi u > ö değişmesi Ǿu > ö değişmesi Ǿu > Ǿö değişmesi ū > ö değişmesi ü > e değişmesi ü > o değişmesi Ünsüz Değişmeleri Ötümlüleşme ç > c değişmesi h > y değişmesi ḥ > y değişmesi k > g değişmesi p > b değişmesi s > z değişmesi t > d değişmesi (hemze) > v değişmesi Ötümsüzleşme b > p değişmesi c > ç değişmesi.26

12 XII d > t değişmesi Süreklileşme b > f değişmesi b > m değişmesi b > v değişmesi ç > ş değişmesi g > ġ değişmesi g > k değişmesi g > y değişmesi ġ > ḫ değişmesi ḳ > ġ değişmesi ḳ > ḫ değişmesi Ǿ (ayın) > h değişmesi Ǿ (ayın) > ḫ değişmesi (hemze) > y değişmesi Süreksizleşme f > p değişmesi ġ > g değişmesi ḥ > Ǿ (ayın) değişmesi l > d değişmesi n > g değişmesi s > ç değişmesi ş > ç değişmesi Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler l > r değişmesi n > m değişmesi n > y değişmesi r > l değişmesi r > y değişmesi s > ş değişmesi y > r değişmesi y > v değişmesi....30

13 XIII 1.3. SES OLAYLARI Ünsüz Benzeşmeleri Đlerleyici Benzeşmeler nd- > -nn- benzeşmesi nl- > -nn- benzeşmesi Gerileyici Benzeşmeler ls- > -ss- benzeşmesi nb- > -mb- benzeşmesi rl- > -ll- benzeşmesi zs- > -ss- benzeşmesi Aykırılaşma (Benzeşmezlik) Ünsüz Türemesi b türemesi h türemesi ḥ türemesi m türemesi r türemesi v türemesi y türemesi Ünsüz Düşmesi b düşmesi d düşmesi f düşmesi g düşmesi ġ düşmesi h düşmesi ḥ düşmesi ḳ düşmesi k düşmesi l düşmesi m düşmesi n düşmesi

14 XIV r düşmesi s düşmesi t düşmesi v düşmesi y düşmesi z düşmesi Yer Değiştirme (Göçüşme) Orta Hece Ünlüsünün Daralması Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi Ünlü Türemesi Ünlü Birleşmesi (Ünlü Kaynaşması) Ünsüz Đkizleşmesi Ünsüz Tekleşmesi Hece Düşmesi UYUM Ünlü Uyumu Kalınlık-Đncelik Uyumu Kalınlaşma Bakımından Đncelme Bakımından Kalınlık-Đncelik Uyumsuzluğu Kök ve Gövdelerde Eklerde Yapım Eklerinde Đsimden Đsim Yapan Eklerde Fiilden Đsim Yapan Eklerde Fiilden Herhangi Bir Đsim Yapan Eklerde Fiilden Fiilimsi Yapan Eklerde Đsim-Fiil Eklerinde Sıfat-Fiil Eklerinde Zarf-Fiil Eklerinde Çekim Eklerinde Đsim Çekim Eklerinde

15 XV Durum Eklerinde Đyelik Eklerinde Çokluk Ekinde Soru Ekinde Aitlik Ekinde Fiil Çekim Eklerinde Şimdiki Zaman Çekiminde Görülen Geçmiş Zaman Çekiminde Öğrenilen Geçmiş Zaman Çekiminde Gelecek Zaman Çekiminde Emir Çekiminde Fiil Birleşik Çekimlerinde Đ- fiilinde Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu Düzlük-Yuvarlaklık Uyumsuzluğu Kök ve Gövdelerde Eklerde Yapım Eklerinde Đsimden Đsim Yapan Eklerde Fiilden Fiil Yapan Eklerde Fiilden Đsim Yapan Eklerde Đsim Çekim Eklerinde Belirtme Durumu Ekinde Đlgi Durumu Ekinde Đyelik Eklerinde Soru Ekinde Fiil Çekim Eklerinde Şimdiki Zaman Ekinde Görülen Geçmiş Zaman Ekinde Öğrenilen Geçmiş Zaman Ekinde Geniş Zaman Çekimindeki Kişi Ekinde Emir Ekinde

16 XVI Fiil Birleşik Çekimlerinde Đ- Fiilinde ŞEKĐL BĐLGĐSĐ KELĐME YAPIMI Đsimden Đsim Yapan Ekler Đsimden Fiil Yapan Ekler Fiilden Đsim Yapan Ekler Fiilden Herhangi Bir Đsim Yapan Ekler Fiilden Fiilimsi Yapan Ekler Đsim Fiiller Sıfat-Fiiller Zarf-Fiiller Fiilden Fiil Yapan Ekler KELĐME TÜRLERĐ Đsimler Đsimlerde Kısaltma Đsim Çekim Ekleri Çokluk Ekleri Đyelik Ekleri Aitlik Eki Durum Ekleri Đlgi Durumu Eki Belirtme Durumu Eki Yönelme Durumu Eki Bulunma Durumu Eki Ayrılma Durumu Eki Araç ve Birliktelik Durumu Eki Eşitlik Durumu Soru Eki Zamirler Kişi Zamirleri Kişi Zamirlerinin Edatlara Bağlanması....59

17 XVII Dönüşlülük Zamirleri Đşaret Zamirleri Đşaret Zamirlerinin Edatlara Bağlanması Soru Zamirleri Soru Zamirlerinin Edatlara Bağlanması Belirsizlik Zamirleri Belirsizlik Zamiri Olarak Kullanılan Sözcükler Belirsizlik Zamiri Olarak Kullanılan Đyelikli Şekiller Fiiller Fiil Çekimi Kişi Ekleri Birinci Tip Kişi Ekleri Đkinci Tip Şahıs Ekleri Üçüncü Tip Kişi Ekleri Şekil ve Zaman Ekleri Şimdiki Zaman Eki Geniş Zaman Eki Görülen Geçmiş Zaman Eki Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki Gelecek Zaman Eki Emir Eki Đstek Eki Şart Eki Gereklilik Eki Đ- Fiili Đ- Fiilinin Geniş Zamanı Đ- Fiilinin Görülen Geçmiş Zamanı Đ- Fiilinin Öğrenilen Geçmiş Zamanı Đ- Fiilinin Şartı Đ- Fiilinin Olumsuzu Fiillerin Birleşik Çekimleri Hikaye...70

18 XVIII Rivayet Şart Katmerli Birleşik Çekim CÜMLE BĐLGĐSĐ Kelime Grupları Đsim Tamlaması Sıfat Tamlaması Bağlama Grubu Unvan Grubu Ünlem Grubu Sayı Grubu Tekrar Grubu Edat Grubu Đsim-Fiil Grubu Sıfat-Fiil Grubu Zarf-Fiil Grubu Đlgi Durumu Grubu Yönelme Durumu Grubu Bulunma Durumu Grubu Ayrılma Durumu Grubu Đsnat Grubu Araç-Birliktelik Grubu Cümleler Yüklemlerine Göre Cümleler Đsim Cümleleri Fiil Cümleleri Yapılarına Göre Cümleler Basit Cümleler Birleşik Cümleler Girişik Birleşik Cümleler Şartlı Birleşik Cümleler Đç Đçe Birleşik Cümleler

19 XIX Ki li Birleşik Cümleler Karmaşık Birleşik Cümleler Anlamlarına Göre Cümleler Olumlu Cümleler Olumsuz Cümleler Soru Cümleleri Dizilişlerine Göre Cümleler Kurallı Cümleler Devrik Cümleler...77 METĐNLER GELENEKLER VE GÖRENEKLER HATIRALAR MASALLAR VE HĐKAYELER MANĐLER DUALAR VE BEDDUALAR DĐZĐN KAYNAKLAR ĐNTERNET SĐTELERĐ.342

20 XX KISALTMALAR Alm. : Almanca Ar. : Arapça bk. : bakınız c. : cilt Far. : Farsça Fr. : Fransızca Đbr. : Đbranice Đng. : Đngilizce Đsp. : Đspanyolca Đt. : Đtalyanca krş. : karşılaştırınız Mac. : Macarca Rum. : Rumence Rus. : Rusça s. : sayfa T. : Türkçe TDK : Türk Dil Kurumu Yay. : Yayınları KĐTAP KISALTMALARI ÇÇYA DA DĐY EĐA EYA ĐBBKD KBAYA KĐA NYA : Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı : Diyarbakır Ağzı : Diyarbakır Đl Yıllığı : Erzurum Đli Ağızları : Erzincan ve Yöresi Ağızları : Đki Bine Beş Kala Diyarbakır : Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları : Kars Đli Ağızları : Nevşehir ve Yöresi Ağızları

21 XXI TDAYB TDTGS TTD UA UMA : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten : Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları : Türkiye Türkçesi Dilbilgisi : Urfa Ağzı : Urfa Merkez Ağzı

22 XXII ÇEVĐRĐYAZI ĐŞARETLERĐ a. Ünlüler A : a, e á : a-e arası ünlü ā : uzun a Ǿa : ayınlı a é : e-i arası ünlü (kapalı e) ē : uzun e Ǿe : ayınlı e í : ı-i arası ünlü I : ı, i, í, u, ü Ǿi : ayınlı i ō : uzun o Ǿö : ayınlı ö õ : e-ö arası ünlü b. Ünsüzler C : c, ç D : d, t ġ : arka damak g ünsüzü G : g, ġ ḥ : gırtlak h ünsüzü ḫ : arka damak h ünsüzü ḳ : arka damak k ünsüzü K : k, ḳ c. Đşaretler : hece sonunda vurgu > < : ulama işareti : önceki şekil : sonraki şekil

23 XXIII y : net çıkarılamayan yarı ünsüz - : fiille bağlanmayı gösterir + : isimle bağlanmayı gösterir ø : kullanılmayan ek

24 1 GĐRĐŞ 1. YÖRENĐN TARĐHÇESĐ Bismil in bulunduğu bölgedeki yerleşimin özellikle son yıllarda yapılan kazılar sonucunda çok eskilere dayandığı tespit edilmiştir. Bismil Kaymakamlığı ndan 1 aldığımız bilgilere göre yaklaşık yıl önce Asurlular ve Hurriler arasında Mezopotamya ve Dicle Ovası nda hakimiyet kurmak için savaşlar düzenlenmiştir. Bu savaşlarda üstünlük sağlamak isteyen Asurlular, bugün Üçtepe köyünün bulunduğu tepede çok büyük bir saray inşa etmişlerdir. Bu sarayı da bir üs olarak kullanmışlardır. Tuşpa adını verdikleri bu sarayın Asurluların ünlü kralı Banibal tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir yılında dönemin ünlü Đngiliz seyyahlarından olan Taylor, Bismil e gelerek Üçtepe Höyüğü olarak adlandırılan bölgede araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sırasında bölgede Asurca yazılı iki dikili taş bulunmuştur. Taylor, bulduğu bu dikili taşları dünyanın en önemli müzelerinden olan British Museum a götürmüş ve oradaki kitabeler bölümünde sergilemiştir. Bu olaydan sonra Bismil in tarihi ile ilgili çalışmalar hız kazanmış ve araştırmacıların ilgisi bu bölgeye doğru yönelmiştir. Bu bölgede Türk araştırmacıların yaptığı en önemli çalışma ise 1989 yılında olmuştur. Đstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Anabilim Dalı profesörlerinden Veli Sevin'in başkanlık ettiği on iki kişilik bir kazı heyeti Bismil e gelerek bu höyük üzerinde kazı ve incelemelere başlamıştır. Yapılan dört kazı sonucunda 6 metre kalınlığında olan ve adı tarihte Tuşpa olarak geçen büyük bir Asur sarayının kalıntıları bulunmuştur. Yine bu kazılarda Huriler, Asurlular, Romalılara ait birçok altın, bronz heykel, çeşitli paralar, cam eşyalar ve çok sayıda tarihi eser bulunmuştur. Bulunan bu eserler halen Diyarbakır Müzesi nde sergilenmektedir. Ancak daha önce bulunan dikili taşlar ne yazık ki ülkemize getirtilememiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, Üçtepe Höyüğü olarak adlandırılan bu bölgenin Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu ve bulunan sarayın da Asurlara ait dönemin en büyük casusluk merkezi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Asurlar, stratejik önemi bulunan bu sarayı şimdiki Diyarbakır'a bağlamak için Üçtepe ile Anbar beldesi arasında bulunan Dicle nehri üzerine bir kara yolu 1

25 2 köprüsü yaptırmıştır. Đpek Yolu nun güney kolu bu köprü vasıtası ile yapılmakta idi. Bu köprünün halen kalıntıları Dicle altında mevcut olup taşlarının demiryolu köprülerinde kullandığı rivayet edilmektedir. Đlçenin adının nereden geldiği ile ilgili üç farklı rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetler ile ilgili Bismil Kaymakamlığı şu bilgileri vermektedir: Birinci Rivayet: Bundan 2000 yıl kadar önce Đran tarafından gelen köle tacirleri, Bismil'in Kurmuşlu köyü yakınlarında konaklarken köleler arasında çıkan bir isyanla köle tacirlerinin imha edildiği ve bu kafilede bulunanların uzun yıllar halen kalıntıları bulunan eski mağara ve köprünün bulunduğu bölgede kalarak hayvancılık ve balıkçılıkla uğraştıkları tahmin edilmektedir. Bu köle tacirlerinin Dicle nehrinin sık sık yatak değiştirmesi sonucunda yapılan evlerin yıkılması ile yerleşim yerlerini değiştirmek zorunda kaldıkları ve bu amaçla halen harabeleri bulunan ve Bismil'in içme suyunun önemli bir kısmının sağlandığı Kırkpınar mevkiinde 20 evlik bir yerleşim yeri kurdukları rivayet edilmektedir. Dicle nin şimdiki güney kesiminden geçen Đpek Yolu kervancılarının bu mevkiiye Bistmal dediği ve daha sonraki yıllarda bu adın Bismil olarak değiştirildiği düşünülmektedir. Đkinci Rivayet: Evliya Çelebi 1600 lü yıllarda seyahatnamesinde Diyarbakır hanlarında konaklayan kervan sahiplerinin biri birine "Pismil i nasıl geçtiklerini sorduklarını, çünkü Dicle nehrinin oluşturduğu ve bataklık haline gelen alüvyonları -ki bu yörede buna mil denildiği bilinmektedir- deve kervanlarının aşmakta zorlandıkları ve bu mevkiinin Pismil olarak adlandırıldığı ve daha sonraki yıllarda Pismil adının Bismil olarak değiştirildiği rivayet edilmektedir. Kurmuşlu Çayı ile Dicle nehrinin birleştiği yer ile Aralık köyü önündeki eski yerleşim birimlerinde yapılan kazılarda buraların eski yerleşim yerleri olduğu ve kazılar sonucunda Asurlara ait bazı eserler bulunduğu bilinmektedir. Üçüncü Rivayet: 1700 lü yılların başında tahminen Konya'dan veya Musul'dan gelen bir aşiretin şimdiki Of köyü ve Pamukçay karşısındaki Dolama denilen yerde yerleşim alanı kurup bilahare Dicle nehrinin güney kesiminde konakladıkları ve bu aşiretin isminin Basmil aşireti olduğu rivayet edilmektedir. Bu yerleşim yerine uzun zaman Basmil dendiği ve sonra adının Bismil olarak değiştirildiği rivayet edilmektedir (http://www.bismil.gov.tr/detay.php?syf=ilcemiz). Diyarbakır Valiliği nce çıkarılan 2000 e Beş Kala Diyarbakır adlı kitapta Bismil in tarihi ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: Đlçemiz, Basmil Kabilesi adı altında Urfa ve şimdiki Arak Mezopotamya yöresinden gelenler tarafından kurulmuştur.

26 3 Halkının önemli bir kısmı Türkmendir. Bunların bir kısmının Konya ve bir kısmının da Musul tarafından geldikleri söylenir (ĐBBKD: 365) tarihli Diyarbakır Đl Yıllığı ndaki Bismil tarihine dair bilgiler de 2000 e Beş Kala Diyarbakır adlı eserle aynı doğrultudadır: Cumhuriyetten önce küçük bir köyden ibaret olan Bismil, ismini Oğuz boylarından biri olan Basmil oymağından almıştır. (DĐY 1973: 193). Servet Yaşar ın Diyarbakır Đli Bismil Đlçesi Türkmenacı Köyü Halk Kültüründe Müzik Unsurları adlı tez çalışmasında yöredeki ilk yerleşimler ile ilgili şu bilgiler yer alır: Nereden ve ne zaman buraya geldikleri kesin olarak bilinmemekle beraber yörede yaşayan halktan bazı kimselere göre Đran Horasan dan, bazılarına göre ise Konya dan ve Irak tan buraya gelip yerleştiklerinden bahsedilmektedir. Yöre halkının Akkoyunlu Đmparatorluğu nun Diyarbakır ı ele geçirdiği ve hüküm sürdüğü dönemlerde ilk önce Bismil ilçesine, daha sonra da küçük aileler halinde Bismil e 6 km uzaklıktaki o dönemdeki adı Zile, bugünkü adı Türkmenhacı olan köyün bulunduğu yere yerleştiği düşünülmektedir (Yaşar 2006: 16). 2. COĞRAFĐ YAPI 2.1.Yerleşim Düzlük bir alana sahip olan Bismil verimli topraklara sahiptir. Đlçenin kuzeyinde ve güneyinde tepelikler bulunmaktadır. Đlçe, Dicle Ovası nda kurulmuştur. Güneydoğu Toroslar ilçenin güneyinden geçmektedir. Bu dağlar Akdeniz den ve Ortadoğu dan gelen sıcak hava akımının ilçeye girmesini engellemektedir Akarsu ve Göller Bismil in içinden Dicle nehri geçmektedir. Dicle nehri akışı boyunca birçok çaya ayrılır: Bu çayların en önemlileri Pamukçay, Göksu Çayı, Kurmuşlu Çayı, Kuru Çay, Ambar Çayı, Caferi Çayı ve Salat Çayı dır. Bismil sınırları içerisinde üç ufak göl mevcuttur: Bunlardan ilki Çöltepe köyü yakınlarındadır. Bu gölden başka Çakıllı nın güneyinde ikiz göl diye anılan iki göl daha mevcuttur. Derinliği yer yer 15 metreye yaklaşan göllerden sulama amacı ile yararlanılmaktadır.

27 Ulaşım Đlçemiz Diyarbakır'a 55 km mesafededir. Batman-Diyarbakır kara yolu Bismil'den geçmektedir. Diyarbakır-Kurtalan demir yolu da Bismil den geçer (Erten 2001: 78) Đklim Bismil, karasal iklimin etkisindedir. Yazlar kurak ve sıcak; kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Son yıllarda ilçe çevresinde yapılan barajlar ilçe iklimini değiştirmiştir. Kış mevsiminde aralık ve ocak aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, yaz aylarında ise 45 derecenin üstüne çıktığı bilinmektedir. Đlçenin güneyinden geçen Torosların gelen sıcak hava akımlarını engellemesi sonucu Akdeniz ikliminin etkisi bölgede görülmez Bitki Örtüsü Bismil de bilinen anlamda bir orman varlığından bahsedilememektedir. Bununla birlikte, yer yer yabani ağaç topluluklarına rastlamak mümkündür. Genellikle su kenarlarında söğüt ve sazlıklar bulunmaktadır. En çok rastlanan ağaç cinsleri dut, akasya ve kavaktır. 3. SOSYO-EKONOMĐK YAPI Đlçenin ana geçim kaynağı tarımdır. Ekilebilir tarım arazisi açısından Diyarbakır ilinin en büyük ilçesi olan Bismil'de genellikle hububat ekimi yapılmakla birlikte son yıllarda enerji imkanları sağlanması ve çevrede yapılan barajlardan dolayı başta pamuk olmak üzere diğer endüstri bitkilerinin ekimi çok geniş alanlara yayılmıştır. Hububat ekiminin verimi genellikle yağışlara bağlı olduğundan yağışlı geçen yıllarda ürün rekoltesinde büyük artış görülmektedir. Son yıllarda sulu tarımda büyük artış gözlenmektedir ve sondajlarla sulama yapılamaktadır. Böylece, Çukurova'ya rakip olacak şekilde pamuk rekoltesi gözle görülür biçimde artmıştır. Ancak buna paralel olarak tekstil alanında iş yapacak sanayi tesisleri bulunmamaktadır. Đlçede hayvancılık yaygın bir faaliyettir. Hem büyük baş hem de küçük baş hayvancılık gelişmiştir. Hemen hemen her evde eti ve sütü için hayvan beslenmektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi.

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi. DEMİR, Necati. Trabzon Ve Yöresi Ağızları, Cilt I (Tarih- Etnik Yapı-Dil İncelemesi) - Cilt II (Metinler) - Cilt III (Sözlük), Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, 1263 s. Ahmet DEMİRTAŞ Ağızlar, milletlerin binlerce

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB.

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. 1 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Çok heceli kelimelerde ünlüler hep kalın ya da hep ince olmalıdır.buna kalınlık incelik uyumu denir. çocuklar Hepsi

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 1-7 BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE Hatice ŞAHİN * ÖZET Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum)

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum) 30 Eylül 2010 Perşembe Açılış Programı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi -Salon 1 10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı - Açış Konuşmaları Ağız Atlası Araştırmaları Oturumu-1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Ders No : 0020000 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM NASIL SPİKER OLUNUR? 3.1. Sınava Hazırlık Aşaması... 87. ä İLK SÖZ İbrahim Şahin / Genel Müdür... xv

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM NASIL SPİKER OLUNUR? 3.1. Sınava Hazırlık Aşaması... 87. ä İLK SÖZ İbrahim Şahin / Genel Müdür... xv İÇİNDEKİLER ä İLK SÖZ İbrahim Şahin / Genel Müdür... xv ä Radyo Dairesi Başkanlığı... xıı ä Şebnem Savaşçı / Ankara Radyosu Başspikeri... xıx ä Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın / Türk Dil Kurumu Başkanı...

Detaylı

BUGÜNLERDE BİRYERLERDE. tahirongur@turk.net

BUGÜNLERDE BİRYERLERDE. tahirongur@turk.net BUGÜNLERDE BİRYERLERDE tahirongur@turk.net Bergama İvrindi arasında, Bergama Ovası na sulama suyu sağlama gerekçesi ile yapımı tamamlanan bir barajda su tutmak için Paşa Ilıcası ve bunun başında kurulu

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLAS ANADOLU LİSESİ MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ Özlem TURAN Simge ÖZTUNA

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

Türkçe Tez Yazım Klavuzu

Türkçe Tez Yazım Klavuzu Türkçe Tez Yazım Klavuzu Başlık: 18 pt, Times New Roman, Kalın, Satır Aralığı Tek, Tezin Sayfa Düzeni: Boyut: A4 Kenar Boşlukları: Üst: 2.5 cm. Alt: 2.5 cm. Sağ: 2.5 cm. Sol: 4 cm. Adı Soyadı Ad-Soyad:

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

SİVEREK İLÇEMİZ. Siverek

SİVEREK İLÇEMİZ. Siverek SİVEREK İLÇEMİZ Siverek Şanlıurfa merkez ilçesine 96 km uzaklıkta olan ilçenin 2012 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 227.017 kişidir. İlçe batısında Adıyaman ın Kâhta ilçesi, batıdan kuzeye doğru ise

Detaylı

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * ÖZET

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 143-148, ANKARA-TURKEY ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * Özlem

Detaylı

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...5 KISALTMALAR...9 1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kalıplaşmış Söz Birliklerindeki Fosil Kelimeler...11 1.1.1. Kalıplaşmış Söz Birlikleri...12 1.1.1.1. Atasözleri ve Tekerlemeler...13

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 131-142 Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Halit DURSUNOĞLU (*) Özet: Türkiye Türkçesinin en kapsamlı sözlüklerinden

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * EXAMINATION OF THE WORDS DESCRIBING DATE IN TERMS OF SYNTAX IN TURKEY TURKISH Sedat BALYEMEZ ** Özet:

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com KISALTMA GRUPLARI Türkçede kısaltma grupları, çeşitli kelime gruplarının (sıfat-fiil grubu,

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar :

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar : Ses Bilgisi Ünlüler (sesliler) : Ses yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Ünlüler tek başlarına söylenebilen, tek başlarına hece ya da sözcük olabilen seslerdir. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü

Detaylı

SAGALASSOS TA BİR GÜN

SAGALASSOS TA BİR GÜN SAGALASSOS TA BİR GÜN Çoğu zaman hepimizin bir düşüncesi vardır tarihi kentlerle ilgili. Baktığımız zaman taş yığını der geçeriz. Fakat ben kente girdiğim andan itibaren orayı yaşamaya, o atmosferi solumaya

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01 TARIMSAL VERİLER TARIMSAL VERİLER GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının 5846

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI Atlama (Kendisi / Kensi), bir dakika-bi dakka / nasılsınız-nassınız Gevşeklik (Boğumlanma

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

ACIPAYAM AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİ VE ETNİK YAPI İLE İLİŞKİSİ

ACIPAYAM AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİ VE ETNİK YAPI İLE İLİŞKİSİ 1 (Acıpayam Sempozyumu, Denizli Acıpayam, 1 3 Aralık 2003); I. Acıpayam Sempozyumu bildirileri, Acıpayam-Denizli, 2007, 375 382. ACIPAYAM AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİ VE ETNİK YAPI İLE İLİŞKİSİ

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN KURULUŞUNDA YAZI DİLİ - AĞIZ İLİŞKİSİ*

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN KURULUŞUNDA YAZI DİLİ - AĞIZ İLİŞKİSİ* ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN KURULUŞUNDA YAZI DİLİ - AĞIZ İLİŞKİSİ* Leylâ Karahan * Abstract This article is mentioned that relation written language of Old Anatolian Turkish with Anatolian dialect that spoken

Detaylı

Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA

Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA Bu yüzey araştırması, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat Ve Görevleri

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı