BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN)"

Transkript

1 T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM SOSYAL ALANLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN) AHMET BAŞKAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN DĐYARBAKIR 2012

2 T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM SOSYAL ALANLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN) AHMET BAŞKAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN DĐYARBAKIR 2012

3 III ÖZET Bu çalışmamızda, Bismil ilçesi ile Bismil e bağlı Aralık, Aşağı Darlı (Ulutürk), Köseli, Seyithasan (Bakacak) ve Türkmenhacı köylerinden derlenen metinlerden hareketle bu bölgenin ağız özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmamız, giriş, inceleme, metinler ve dizin olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde bölgenin tarihi, coğrafi, sosyo-ekonomik, idari, etnik ve demografik yapısı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu bölümde ayrıca, inceleme yapılan bölgeyi gösteren bir harita ile birlikte bölgenin ağız özelliklerine göre durumu ve Bismil ağzı ile ilgili yapılmış çalışmalar da verilmiştir. Đnceleme bölümü, ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgisi olmak üzere üç ana başlığa ayrılmıştır. Bu bölümde bölge ağzı, dilbilgisi yönünden ayrıntılı bir biçimde incelenerek yazı dilimizle benzeşen veya farklılaşan noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Metinler bölümünde, inceleme bölgesindeki kaynak kişilerden alınan sesler çeviriyazı işaretleri kullanılarak derlenmiş ve toplam 71 farklı metin oluşturulmuştur. Daha sonra derlenen bu metinler, türlerine göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonunda derlenen metinlerden bir dizin oluşturulmuştur. Bu dizinde sözcüklerin anlamları ve hangi dile ait oldukları belirtilmiştir. Sözcüklerin aldıkları ekler ise, ek sırasına uyularak belli bir düzen içerisinde sıralanmıştır. Anahtar Kelimeler: Bismil ağzı, ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle bilgisi, dizin.

4 IV ABSTRACT In this study, with the help of the texts that collected from Bismil and Bismil s villages Aralık, Aşağı Darlı (Ulutürk), Köseli, Seyithasan (Bakacak) and Türkmenhacı it was tried to put forward dialect feautures of the district. Our study consists of four main sections as introduction, analysis, texts and index. In introduction section, there are informations about historical, geographic, socio-economic, governing, ethnic and demographic structure of the district. In this section, a map which shows the research area and the regional dialect feature condition of the district and related studies about Bismil dialect were also given. Analysis section was seperated into three main headings as phonetics, morphology and syntax. In this section, dialect of the district was examined in terms of grammer in detail and it was tried to detect similar or diffirent points with our written language. In texts section, audio recordings which have taken from the experimentals in the research area were collected by using transcription marks and totally 71 diffirent texts were formed. Later, these collected texts were classified in terms of their types. At the end of the study, a grammatical index was generated from the collected texts. In this index, the meanings of the words and which language it belongs to were stated. Suffixes of the words were regularly put in order by paying attention to the suffix order. Key Words: Bismil dialect, phonetics, morphology, syntax, index.

5 V Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalında YÜKSEK LĐSANS TEZĐ olarak kabul edilmiştir. Başkan :. Üye :. Üye-Danışman :. Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.. Enstitü Müdürü

6 VI ÖN SÖZ Toplumsal yaşamın en önemli yapı taşlarından birisi olan dilin sürekli değişebilen bir yapısı vardır. Bu yapının bir sonucu olarak dil, sosyal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Bu durumla birlikle geçmişten gelen birçok şey gibi dildeki zenginliklerin de gelecek nesillere aktarımı giderek zorlaşmaktadır. Dildeki bu zenginliklerin unutulmasını engellemek ve bu zenginliklerin daha geniş kitlelerce bilinmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak gerekmektedir. Konuşma dili, bir dilin en canlı ve en dinamik olduğu alandır. Konuşma dilindeki her türlü değişim ve gelişim doğrudan yazı diline etki eder. Konuşma dilindeki bölgesel farklılıkların en doğru şekilde tespiti ve ayırt edilmesi için ağız çalışmaları yapmak gerekir. Bizim çalışmamız, Bismil merkez ve Bismil e bağlı Aralık, Aşağı Darlı (Ulutürk), Köseli, Seyithasan (Bakacak) ve Türkmenhacı köylerini kapsamaktadır. Metinlerimiz, 2010 ve 2011 yıllarında adı geçen yerlere bizzat gidilerek derlenmiştir. Metinler derlenirken ses alınan kişilerin bölgenin yerli halkı olmalarına, yaşamlarını bu bölgede geçirmelerine ve Türkçeyi ana dil olarak kullanmalarına dikkat edilmiştir. Böylece ağız özelliklerini tamamen yansıtan kişiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda öncelikle ses alınacak bölgeler belirlenmiş ve belirlenen bölgelerin her birine en az bir kez olmak üzere gidilerek sesler kaydedilmiştir. Daha sonra bu kaydedilen seslerden metin oluşturacak bütünlükte olanlar ayrılmış ve sesler çeviriyazı işaretleri kullanılarak yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirilen metinler, Gelenekler ve Görenekler, Hatıralar, Masallar ve Hikayeler, Maniler, Dualar ve Beddualar olmak üzere beş farklı başlık altında toplanmıştır. Metinlerin oluşturulması aşamasından sonra metinlerde geçen sözcüklere ve eklere araştırmacıların ulaşmasını kolaylaştırmak için bir dizin hazırlanmıştır. Bismil ağzı ile ilgili Đsmail Sökmen in Bismil Türkmen Ağzı adında bir yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bu tez, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı nda yapılmıştır. Çalışmada, Bismil de

7 VII bulunan beş Türkmen köyünün üçünden (Aşağı Darlı, Bakacak ve Türkmenhacı köylerinden) sesler alınarak bir ağız incelemesi yapılmıştır. Bu çalışmada, bölgedeki diğer iki Türkmen yerleşimi (Aralık ve Köseli köyleri) inceleme alanının dışında bırakılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada dizin de bulunmamaktadır. Bismil ağzı ile ilgili bir de lisans tezi bulunmaktadır. Bu tez, Güldal Doğan tarafından 1996 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde Diyarbakır Bismil Đlçesinden Derlemeler adıyla yapılmıştır. Bu çalışmada Aşağı Darlı, Bakacak ve Türkmenhacı köylerinden metinler derlenmiş ve kısa bir ses bilgisi incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın sonuna bir de sözlük eklenmiştir. Bu çalışmada şekil bilgisi ve cümle bilgisi ile ilgili bir inceleme bulunmamaktadır. Ayrıca, bu çalışmada dizin yapılmamıştır. Bismil ağzı ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların hiçbirinde Bismil sınırları içindeki beş köyün tamamına gidilmemiştir. Aynı zamanda, bu çalışmaların hiçbirinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgisi incelemeleri ile dizin bir bütün olarak yer almamıştır. Bu yönüyle çalışmamız, diğer çalışmalardan farklı olarak bölge ağzını kapsamlı olarak incelemiştir. Çalışmamız boyunca bize gayet samimi davranan bölge halkına, metin derlenen yerlerin birçoğuna bizi bizzat götüren ve bölge insanınca tanınmasından dolayı ses almamızı kolaylaştıran Turan KOLUMAN a, başta danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN olmak üzere Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELĐK, Yrd. Doç. Dr. Malik BANKIR ve üzerimde emekleri olan tüm değerli hocalarıma, bana her fırsatta destek olan eşime ve aileme teşekkürü borç bilirim. Ahmet BAŞKAN

8 VIII ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET...III ABSTRACT..IV ONAY SAYFASI...V ÖN SÖZ..VI-VII ĐÇĐNDEKĐLER...VIII-XVIII KISALTMALAR....XX KĐTAP KISALTMALARI..XX-XXI ÇEVĐRĐYAZI ĐŞARETLERĐ....XXII-XXIII GĐRĐŞ YÖRENĐN TARĐHÇESĐ COĞRAFĐ YAPI Yerleşim Akarsu ve Göller Ulaşım Đklim Bitki Örtüsü SOSYO-EKONOMĐK YAPI ĐDARĐ YAPI NÜFUS YAPISI ETNĐK YAPI ĐNCELEME BÖLGESĐNĐN SINIRLARI BÖLGENĐN AĞIZ ÖZELLĐKLERĐNE GÖRE DURUMU ĐNCELEME SES BĐLGĐSĐ SESLER ÜNLÜLER Yazı Dilimizde Bulunmayan Ünlüler á ünlüsü ʽa ünlüsü...11

9 IX é ünlüsü ʽe ünlüsü í ünlüsü ʽi ünlüsü õ ünlüsü ʽö ünlüsü Uzun Ünlüler Aslî Uzun Ünlüler Ses Olayları Sonucu Ortaya Çıkan Uzun Ünlüler Vurgu ve Tonlama Sonucu Ortaya Çıkan Uzun Ünlüler Kısa Ünlüler ÜNSÜZLER ġ ünsüzü ḥ ünsüzü ḫ ünsüzü ḳ ünsüzü SES DEĞĐŞMELERĐ Ünlü Değişmeleri Kalın Ünlülerin Đncelmesi a > á değişmesi ā > á değişmesi a > e değişmesi ā > e değişmesi ā > é değişmesi Ǿa > e değişmesi a > i değişmesi ı > i değişmesi u > ü değişmesi ū > õ değişmesi ū > ü değişmesi Đnce Ünlülerin Kalınlaşması e > a değişmesi... 17

10 X e > á değişmesi i > a değişmesi i > ı değişmesi i > í değişmesi î > ı değişmesi ö > o değişmesi ü > u değişmesi Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması a > o değişmesi a > ö değişmesi e > õ değişmesi e > ö değişmesi ı > u değişmesi i > u değişmesi i > ü değişmesi î > u değişmesi î > ü değişmesi Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi o > a değişmesi o > ı değişmesi ö > e değişmesi u > a değişmesi ū > e değişmesi u > ı değişmesi u > i değişmesi u > í değişmesi ū > ı değişmesi ū > i değişmesi ü > ı değişmesi ü > i değişmesi Geniş Ünlülerin Daralması a > ı değişmesi...22

11 XI ā > i değişmesi a > u değişmesi e > i değişmesi o > u değişmesi ö > ü değişmesi Dar Ünlülerin Genişlemesi ı > a değişmesi ı > e değişmesi i > e değişmesi i > é değişmesi î > ē değişmesi u > o değişmesi ū > o değişmesi u > ö değişmesi Ǿu > ö değişmesi Ǿu > Ǿö değişmesi ū > ö değişmesi ü > e değişmesi ü > o değişmesi Ünsüz Değişmeleri Ötümlüleşme ç > c değişmesi h > y değişmesi ḥ > y değişmesi k > g değişmesi p > b değişmesi s > z değişmesi t > d değişmesi (hemze) > v değişmesi Ötümsüzleşme b > p değişmesi c > ç değişmesi.26

12 XII d > t değişmesi Süreklileşme b > f değişmesi b > m değişmesi b > v değişmesi ç > ş değişmesi g > ġ değişmesi g > k değişmesi g > y değişmesi ġ > ḫ değişmesi ḳ > ġ değişmesi ḳ > ḫ değişmesi Ǿ (ayın) > h değişmesi Ǿ (ayın) > ḫ değişmesi (hemze) > y değişmesi Süreksizleşme f > p değişmesi ġ > g değişmesi ḥ > Ǿ (ayın) değişmesi l > d değişmesi n > g değişmesi s > ç değişmesi ş > ç değişmesi Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler l > r değişmesi n > m değişmesi n > y değişmesi r > l değişmesi r > y değişmesi s > ş değişmesi y > r değişmesi y > v değişmesi....30

13 XIII 1.3. SES OLAYLARI Ünsüz Benzeşmeleri Đlerleyici Benzeşmeler nd- > -nn- benzeşmesi nl- > -nn- benzeşmesi Gerileyici Benzeşmeler ls- > -ss- benzeşmesi nb- > -mb- benzeşmesi rl- > -ll- benzeşmesi zs- > -ss- benzeşmesi Aykırılaşma (Benzeşmezlik) Ünsüz Türemesi b türemesi h türemesi ḥ türemesi m türemesi r türemesi v türemesi y türemesi Ünsüz Düşmesi b düşmesi d düşmesi f düşmesi g düşmesi ġ düşmesi h düşmesi ḥ düşmesi ḳ düşmesi k düşmesi l düşmesi m düşmesi n düşmesi

14 XIV r düşmesi s düşmesi t düşmesi v düşmesi y düşmesi z düşmesi Yer Değiştirme (Göçüşme) Orta Hece Ünlüsünün Daralması Orta Hece Ünlüsünün Düşmesi Ünlü Türemesi Ünlü Birleşmesi (Ünlü Kaynaşması) Ünsüz Đkizleşmesi Ünsüz Tekleşmesi Hece Düşmesi UYUM Ünlü Uyumu Kalınlık-Đncelik Uyumu Kalınlaşma Bakımından Đncelme Bakımından Kalınlık-Đncelik Uyumsuzluğu Kök ve Gövdelerde Eklerde Yapım Eklerinde Đsimden Đsim Yapan Eklerde Fiilden Đsim Yapan Eklerde Fiilden Herhangi Bir Đsim Yapan Eklerde Fiilden Fiilimsi Yapan Eklerde Đsim-Fiil Eklerinde Sıfat-Fiil Eklerinde Zarf-Fiil Eklerinde Çekim Eklerinde Đsim Çekim Eklerinde

15 XV Durum Eklerinde Đyelik Eklerinde Çokluk Ekinde Soru Ekinde Aitlik Ekinde Fiil Çekim Eklerinde Şimdiki Zaman Çekiminde Görülen Geçmiş Zaman Çekiminde Öğrenilen Geçmiş Zaman Çekiminde Gelecek Zaman Çekiminde Emir Çekiminde Fiil Birleşik Çekimlerinde Đ- fiilinde Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu Düzlük-Yuvarlaklık Uyumsuzluğu Kök ve Gövdelerde Eklerde Yapım Eklerinde Đsimden Đsim Yapan Eklerde Fiilden Fiil Yapan Eklerde Fiilden Đsim Yapan Eklerde Đsim Çekim Eklerinde Belirtme Durumu Ekinde Đlgi Durumu Ekinde Đyelik Eklerinde Soru Ekinde Fiil Çekim Eklerinde Şimdiki Zaman Ekinde Görülen Geçmiş Zaman Ekinde Öğrenilen Geçmiş Zaman Ekinde Geniş Zaman Çekimindeki Kişi Ekinde Emir Ekinde

16 XVI Fiil Birleşik Çekimlerinde Đ- Fiilinde ŞEKĐL BĐLGĐSĐ KELĐME YAPIMI Đsimden Đsim Yapan Ekler Đsimden Fiil Yapan Ekler Fiilden Đsim Yapan Ekler Fiilden Herhangi Bir Đsim Yapan Ekler Fiilden Fiilimsi Yapan Ekler Đsim Fiiller Sıfat-Fiiller Zarf-Fiiller Fiilden Fiil Yapan Ekler KELĐME TÜRLERĐ Đsimler Đsimlerde Kısaltma Đsim Çekim Ekleri Çokluk Ekleri Đyelik Ekleri Aitlik Eki Durum Ekleri Đlgi Durumu Eki Belirtme Durumu Eki Yönelme Durumu Eki Bulunma Durumu Eki Ayrılma Durumu Eki Araç ve Birliktelik Durumu Eki Eşitlik Durumu Soru Eki Zamirler Kişi Zamirleri Kişi Zamirlerinin Edatlara Bağlanması....59

17 XVII Dönüşlülük Zamirleri Đşaret Zamirleri Đşaret Zamirlerinin Edatlara Bağlanması Soru Zamirleri Soru Zamirlerinin Edatlara Bağlanması Belirsizlik Zamirleri Belirsizlik Zamiri Olarak Kullanılan Sözcükler Belirsizlik Zamiri Olarak Kullanılan Đyelikli Şekiller Fiiller Fiil Çekimi Kişi Ekleri Birinci Tip Kişi Ekleri Đkinci Tip Şahıs Ekleri Üçüncü Tip Kişi Ekleri Şekil ve Zaman Ekleri Şimdiki Zaman Eki Geniş Zaman Eki Görülen Geçmiş Zaman Eki Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki Gelecek Zaman Eki Emir Eki Đstek Eki Şart Eki Gereklilik Eki Đ- Fiili Đ- Fiilinin Geniş Zamanı Đ- Fiilinin Görülen Geçmiş Zamanı Đ- Fiilinin Öğrenilen Geçmiş Zamanı Đ- Fiilinin Şartı Đ- Fiilinin Olumsuzu Fiillerin Birleşik Çekimleri Hikaye...70

18 XVIII Rivayet Şart Katmerli Birleşik Çekim CÜMLE BĐLGĐSĐ Kelime Grupları Đsim Tamlaması Sıfat Tamlaması Bağlama Grubu Unvan Grubu Ünlem Grubu Sayı Grubu Tekrar Grubu Edat Grubu Đsim-Fiil Grubu Sıfat-Fiil Grubu Zarf-Fiil Grubu Đlgi Durumu Grubu Yönelme Durumu Grubu Bulunma Durumu Grubu Ayrılma Durumu Grubu Đsnat Grubu Araç-Birliktelik Grubu Cümleler Yüklemlerine Göre Cümleler Đsim Cümleleri Fiil Cümleleri Yapılarına Göre Cümleler Basit Cümleler Birleşik Cümleler Girişik Birleşik Cümleler Şartlı Birleşik Cümleler Đç Đçe Birleşik Cümleler

19 XIX Ki li Birleşik Cümleler Karmaşık Birleşik Cümleler Anlamlarına Göre Cümleler Olumlu Cümleler Olumsuz Cümleler Soru Cümleleri Dizilişlerine Göre Cümleler Kurallı Cümleler Devrik Cümleler...77 METĐNLER GELENEKLER VE GÖRENEKLER HATIRALAR MASALLAR VE HĐKAYELER MANĐLER DUALAR VE BEDDUALAR DĐZĐN KAYNAKLAR ĐNTERNET SĐTELERĐ.342

20 XX KISALTMALAR Alm. : Almanca Ar. : Arapça bk. : bakınız c. : cilt Far. : Farsça Fr. : Fransızca Đbr. : Đbranice Đng. : Đngilizce Đsp. : Đspanyolca Đt. : Đtalyanca krş. : karşılaştırınız Mac. : Macarca Rum. : Rumence Rus. : Rusça s. : sayfa T. : Türkçe TDK : Türk Dil Kurumu Yay. : Yayınları KĐTAP KISALTMALARI ÇÇYA DA DĐY EĐA EYA ĐBBKD KBAYA KĐA NYA : Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı : Diyarbakır Ağzı : Diyarbakır Đl Yıllığı : Erzurum Đli Ağızları : Erzincan ve Yöresi Ağızları : Đki Bine Beş Kala Diyarbakır : Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları : Kars Đli Ağızları : Nevşehir ve Yöresi Ağızları

21 XXI TDAYB TDTGS TTD UA UMA : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten : Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları : Türkiye Türkçesi Dilbilgisi : Urfa Ağzı : Urfa Merkez Ağzı

22 XXII ÇEVĐRĐYAZI ĐŞARETLERĐ a. Ünlüler A : a, e á : a-e arası ünlü ā : uzun a Ǿa : ayınlı a é : e-i arası ünlü (kapalı e) ē : uzun e Ǿe : ayınlı e í : ı-i arası ünlü I : ı, i, í, u, ü Ǿi : ayınlı i ō : uzun o Ǿö : ayınlı ö õ : e-ö arası ünlü b. Ünsüzler C : c, ç D : d, t ġ : arka damak g ünsüzü G : g, ġ ḥ : gırtlak h ünsüzü ḫ : arka damak h ünsüzü ḳ : arka damak k ünsüzü K : k, ḳ c. Đşaretler : hece sonunda vurgu > < : ulama işareti : önceki şekil : sonraki şekil

23 XXIII y : net çıkarılamayan yarı ünsüz - : fiille bağlanmayı gösterir + : isimle bağlanmayı gösterir ø : kullanılmayan ek

24 1 GĐRĐŞ 1. YÖRENĐN TARĐHÇESĐ Bismil in bulunduğu bölgedeki yerleşimin özellikle son yıllarda yapılan kazılar sonucunda çok eskilere dayandığı tespit edilmiştir. Bismil Kaymakamlığı ndan 1 aldığımız bilgilere göre yaklaşık yıl önce Asurlular ve Hurriler arasında Mezopotamya ve Dicle Ovası nda hakimiyet kurmak için savaşlar düzenlenmiştir. Bu savaşlarda üstünlük sağlamak isteyen Asurlular, bugün Üçtepe köyünün bulunduğu tepede çok büyük bir saray inşa etmişlerdir. Bu sarayı da bir üs olarak kullanmışlardır. Tuşpa adını verdikleri bu sarayın Asurluların ünlü kralı Banibal tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir yılında dönemin ünlü Đngiliz seyyahlarından olan Taylor, Bismil e gelerek Üçtepe Höyüğü olarak adlandırılan bölgede araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sırasında bölgede Asurca yazılı iki dikili taş bulunmuştur. Taylor, bulduğu bu dikili taşları dünyanın en önemli müzelerinden olan British Museum a götürmüş ve oradaki kitabeler bölümünde sergilemiştir. Bu olaydan sonra Bismil in tarihi ile ilgili çalışmalar hız kazanmış ve araştırmacıların ilgisi bu bölgeye doğru yönelmiştir. Bu bölgede Türk araştırmacıların yaptığı en önemli çalışma ise 1989 yılında olmuştur. Đstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Anabilim Dalı profesörlerinden Veli Sevin'in başkanlık ettiği on iki kişilik bir kazı heyeti Bismil e gelerek bu höyük üzerinde kazı ve incelemelere başlamıştır. Yapılan dört kazı sonucunda 6 metre kalınlığında olan ve adı tarihte Tuşpa olarak geçen büyük bir Asur sarayının kalıntıları bulunmuştur. Yine bu kazılarda Huriler, Asurlular, Romalılara ait birçok altın, bronz heykel, çeşitli paralar, cam eşyalar ve çok sayıda tarihi eser bulunmuştur. Bulunan bu eserler halen Diyarbakır Müzesi nde sergilenmektedir. Ancak daha önce bulunan dikili taşlar ne yazık ki ülkemize getirtilememiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, Üçtepe Höyüğü olarak adlandırılan bu bölgenin Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu ve bulunan sarayın da Asurlara ait dönemin en büyük casusluk merkezi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Asurlar, stratejik önemi bulunan bu sarayı şimdiki Diyarbakır'a bağlamak için Üçtepe ile Anbar beldesi arasında bulunan Dicle nehri üzerine bir kara yolu 1

25 2 köprüsü yaptırmıştır. Đpek Yolu nun güney kolu bu köprü vasıtası ile yapılmakta idi. Bu köprünün halen kalıntıları Dicle altında mevcut olup taşlarının demiryolu köprülerinde kullandığı rivayet edilmektedir. Đlçenin adının nereden geldiği ile ilgili üç farklı rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetler ile ilgili Bismil Kaymakamlığı şu bilgileri vermektedir: Birinci Rivayet: Bundan 2000 yıl kadar önce Đran tarafından gelen köle tacirleri, Bismil'in Kurmuşlu köyü yakınlarında konaklarken köleler arasında çıkan bir isyanla köle tacirlerinin imha edildiği ve bu kafilede bulunanların uzun yıllar halen kalıntıları bulunan eski mağara ve köprünün bulunduğu bölgede kalarak hayvancılık ve balıkçılıkla uğraştıkları tahmin edilmektedir. Bu köle tacirlerinin Dicle nehrinin sık sık yatak değiştirmesi sonucunda yapılan evlerin yıkılması ile yerleşim yerlerini değiştirmek zorunda kaldıkları ve bu amaçla halen harabeleri bulunan ve Bismil'in içme suyunun önemli bir kısmının sağlandığı Kırkpınar mevkiinde 20 evlik bir yerleşim yeri kurdukları rivayet edilmektedir. Dicle nin şimdiki güney kesiminden geçen Đpek Yolu kervancılarının bu mevkiiye Bistmal dediği ve daha sonraki yıllarda bu adın Bismil olarak değiştirildiği düşünülmektedir. Đkinci Rivayet: Evliya Çelebi 1600 lü yıllarda seyahatnamesinde Diyarbakır hanlarında konaklayan kervan sahiplerinin biri birine "Pismil i nasıl geçtiklerini sorduklarını, çünkü Dicle nehrinin oluşturduğu ve bataklık haline gelen alüvyonları -ki bu yörede buna mil denildiği bilinmektedir- deve kervanlarının aşmakta zorlandıkları ve bu mevkiinin Pismil olarak adlandırıldığı ve daha sonraki yıllarda Pismil adının Bismil olarak değiştirildiği rivayet edilmektedir. Kurmuşlu Çayı ile Dicle nehrinin birleştiği yer ile Aralık köyü önündeki eski yerleşim birimlerinde yapılan kazılarda buraların eski yerleşim yerleri olduğu ve kazılar sonucunda Asurlara ait bazı eserler bulunduğu bilinmektedir. Üçüncü Rivayet: 1700 lü yılların başında tahminen Konya'dan veya Musul'dan gelen bir aşiretin şimdiki Of köyü ve Pamukçay karşısındaki Dolama denilen yerde yerleşim alanı kurup bilahare Dicle nehrinin güney kesiminde konakladıkları ve bu aşiretin isminin Basmil aşireti olduğu rivayet edilmektedir. Bu yerleşim yerine uzun zaman Basmil dendiği ve sonra adının Bismil olarak değiştirildiği rivayet edilmektedir (http://www.bismil.gov.tr/detay.php?syf=ilcemiz). Diyarbakır Valiliği nce çıkarılan 2000 e Beş Kala Diyarbakır adlı kitapta Bismil in tarihi ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: Đlçemiz, Basmil Kabilesi adı altında Urfa ve şimdiki Arak Mezopotamya yöresinden gelenler tarafından kurulmuştur.

26 3 Halkının önemli bir kısmı Türkmendir. Bunların bir kısmının Konya ve bir kısmının da Musul tarafından geldikleri söylenir (ĐBBKD: 365) tarihli Diyarbakır Đl Yıllığı ndaki Bismil tarihine dair bilgiler de 2000 e Beş Kala Diyarbakır adlı eserle aynı doğrultudadır: Cumhuriyetten önce küçük bir köyden ibaret olan Bismil, ismini Oğuz boylarından biri olan Basmil oymağından almıştır. (DĐY 1973: 193). Servet Yaşar ın Diyarbakır Đli Bismil Đlçesi Türkmenacı Köyü Halk Kültüründe Müzik Unsurları adlı tez çalışmasında yöredeki ilk yerleşimler ile ilgili şu bilgiler yer alır: Nereden ve ne zaman buraya geldikleri kesin olarak bilinmemekle beraber yörede yaşayan halktan bazı kimselere göre Đran Horasan dan, bazılarına göre ise Konya dan ve Irak tan buraya gelip yerleştiklerinden bahsedilmektedir. Yöre halkının Akkoyunlu Đmparatorluğu nun Diyarbakır ı ele geçirdiği ve hüküm sürdüğü dönemlerde ilk önce Bismil ilçesine, daha sonra da küçük aileler halinde Bismil e 6 km uzaklıktaki o dönemdeki adı Zile, bugünkü adı Türkmenhacı olan köyün bulunduğu yere yerleştiği düşünülmektedir (Yaşar 2006: 16). 2. COĞRAFĐ YAPI 2.1.Yerleşim Düzlük bir alana sahip olan Bismil verimli topraklara sahiptir. Đlçenin kuzeyinde ve güneyinde tepelikler bulunmaktadır. Đlçe, Dicle Ovası nda kurulmuştur. Güneydoğu Toroslar ilçenin güneyinden geçmektedir. Bu dağlar Akdeniz den ve Ortadoğu dan gelen sıcak hava akımının ilçeye girmesini engellemektedir Akarsu ve Göller Bismil in içinden Dicle nehri geçmektedir. Dicle nehri akışı boyunca birçok çaya ayrılır: Bu çayların en önemlileri Pamukçay, Göksu Çayı, Kurmuşlu Çayı, Kuru Çay, Ambar Çayı, Caferi Çayı ve Salat Çayı dır. Bismil sınırları içerisinde üç ufak göl mevcuttur: Bunlardan ilki Çöltepe köyü yakınlarındadır. Bu gölden başka Çakıllı nın güneyinde ikiz göl diye anılan iki göl daha mevcuttur. Derinliği yer yer 15 metreye yaklaşan göllerden sulama amacı ile yararlanılmaktadır.

27 Ulaşım Đlçemiz Diyarbakır'a 55 km mesafededir. Batman-Diyarbakır kara yolu Bismil'den geçmektedir. Diyarbakır-Kurtalan demir yolu da Bismil den geçer (Erten 2001: 78) Đklim Bismil, karasal iklimin etkisindedir. Yazlar kurak ve sıcak; kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Son yıllarda ilçe çevresinde yapılan barajlar ilçe iklimini değiştirmiştir. Kış mevsiminde aralık ve ocak aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, yaz aylarında ise 45 derecenin üstüne çıktığı bilinmektedir. Đlçenin güneyinden geçen Torosların gelen sıcak hava akımlarını engellemesi sonucu Akdeniz ikliminin etkisi bölgede görülmez Bitki Örtüsü Bismil de bilinen anlamda bir orman varlığından bahsedilememektedir. Bununla birlikte, yer yer yabani ağaç topluluklarına rastlamak mümkündür. Genellikle su kenarlarında söğüt ve sazlıklar bulunmaktadır. En çok rastlanan ağaç cinsleri dut, akasya ve kavaktır. 3. SOSYO-EKONOMĐK YAPI Đlçenin ana geçim kaynağı tarımdır. Ekilebilir tarım arazisi açısından Diyarbakır ilinin en büyük ilçesi olan Bismil'de genellikle hububat ekimi yapılmakla birlikte son yıllarda enerji imkanları sağlanması ve çevrede yapılan barajlardan dolayı başta pamuk olmak üzere diğer endüstri bitkilerinin ekimi çok geniş alanlara yayılmıştır. Hububat ekiminin verimi genellikle yağışlara bağlı olduğundan yağışlı geçen yıllarda ürün rekoltesinde büyük artış görülmektedir. Son yıllarda sulu tarımda büyük artış gözlenmektedir ve sondajlarla sulama yapılamaktadır. Böylece, Çukurova'ya rakip olacak şekilde pamuk rekoltesi gözle görülür biçimde artmıştır. Ancak buna paralel olarak tekstil alanında iş yapacak sanayi tesisleri bulunmamaktadır. Đlçede hayvancılık yaygın bir faaliyettir. Hem büyük baş hem de küçük baş hayvancılık gelişmiştir. Hemen hemen her evde eti ve sütü için hayvan beslenmektedir.

Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük)

Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük) Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük) Duygu Çamurcu Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Türk Dili ve Edebiyatı dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ

GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ AYŞE NAMLI KÖĞÇE 110101008 TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI

İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI (METİN-GRAMER-SÖZLÜK) BİTİRME TEZİ HAZIRLAYAN SEVİL MESUTOĞLU DANIŞMAN PROF. DR. ALİ AKAR MUĞLA

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 17-34

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 17-34 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 17-34 ÇILDIR MERKEZ AĞZI ÜZERİNE Bahadır GÜNEŞ Özet Çıldır, Ardahan iline bağlı, tarihî geçmişi eski yıllara dayanmakla birlikte

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Faruk KAYA Yakup KARATAŞ

Faruk KAYA Yakup KARATAŞ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BAYEZİD (AĞRI) VİLAYETİ SIHHÎ VE İÇTİMAÎ

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA OĞUZCA DIŞI DİL UNSURLARI

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA OĞUZCA DIŞI DİL UNSURLARI 23 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA OĞUZCA DIŞI DİL UNSURLARI ÖZET AKAR, ALİ * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ XI. yüzyıldan itibaren Irak, Suriye ve Anadolu bölgelerine göçen Oğuz Türkleri, XIII. yüzyılda bu coğrafyada ağızlara

Detaylı

KIRKLARELİ PINARHİSAR MERKEZ İLÇESİ VE KÖYLERİ AĞIZ İNCELEMESİ

KIRKLARELİ PINARHİSAR MERKEZ İLÇESİ VE KÖYLERİ AĞIZ İNCELEMESİ KIRKLARELİ PINARHİSAR MERKEZ İLÇESİ VE KÖYLERİ AĞIZ İNCELEMESİ Hazırlayan: Gizem DEMİRAY Danışman: Yrd.Doç.Dr. Rifat GÜRGENDERELİ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ i ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2005 ii ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 57 Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 A Contribition to Derleme Sözlüğü from Velimeşe Dialect Nursel ÖZDARENDELİ * ÖZET Ağız araştırmaları Türkoloji çalışmaları

Detaylı

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI Ali AKAR * ÖZET Türkiye Türkçesinin önemli dil alanlarından biri de ağızlardır. Bunların çeşitli yönleri üzerinde Türkiye de ve dünyada birçok çalışma yapılmıştır.

Detaylı

STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI *

STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI * 347 STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI * COŞKUN, Mustafa Volkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Ülkemizde yapılan ses bilgisi çalışmaları, modern fonetik

Detaylı

AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN

AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doç. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE TURİZM VE KÜLTÜR Beypazarı nda Turizm Gelişme Sürecinde Yerli Halk İle Turist Yabancılar Arasındaki

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Koordinatör Özcan BUDAK (İl Kültür ve Turizm Müdürü) KONURALP

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ERKMEN İN KÜLTÜR HAYATI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ERKMEN İN KÜLTÜR HAYATI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ERKMEN İN KÜLTÜR HAYATI I. ERKMEN DE EĞİTİM-ÖĞRETİM A. Osmanlı Döneminde Eğitim Uzm. Yusuf İLGAR Osmanlı Döneminde Erkmen köyünde bir sibyan mektebinin olduğu anlaşılmaktadır. 1. Hacı Ömer

Detaylı

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI TC NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ PROGRAMI BİLİM DALI MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

BİR KÖY SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMASI: KAVAKÖZÜ KÖYÜ NÜN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI

BİR KÖY SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMASI: KAVAKÖZÜ KÖYÜ NÜN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 BİR KÖY SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMASI: KAVAKÖZÜ KÖYÜ NÜN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE SORUNLARI D. Ali Arslan (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ 1 ÖZET Konuşmada geçen süre, en küçük birim olan sesler için de incelenmelidir. Bu sebeple makalemizde sesleri

Detaylı

DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN

DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN ETİMOLOJİK ARAŞTIRMA RAPORU Burhan KOCADAĞ Eğitimci/Araştırmacı/Yazar ÖZET Bu yazıda, Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Alevi/Türkmen

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat. DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat Koordinatör DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Prof. Dr. Yusuf Kenan

Detaylı

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2010 Yayın No:2010/1 SAMSUN Haziran 2010 İKTİSADİ RAPOR 2010, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science ISSN: 1012-0165. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science Cilt/Volume: 22 Sayı/Issue: 1 Ocak / January 2012 ELAZIĞ (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Bir Dergidir)

Detaylı

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NECATİ CUMALI NIN AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM ADLI ÖYKÜ KİTABINDAKİ SIFAT TAMLAMALARININ İNCELENMESİ Zeynep Enhar KORKMAZ

Detaylı