Kongre Düzenleme Kurulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kongre Düzenleme Kurulu"

Transkript

1

2 Kongre Düzenleme Kurulu

3 Ýçindekiler Önsöz...iii Bilimsel Program...iv Sözel Sunumlar... Poster Sunumlarý...9

4 Önsöz -iii-

5 Bilimsel Program -iv-

6 Bilimsel Program -v-

7 Bilimsel Program -vi-

8 Kurs Programý -vii-

9 Sözel Sunumlar

10

11 . UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ - 7- MART 00, KIBRIS [S0] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] OSA lı bireylerde Therasnore ve MDSA apareylerinin etkinliğinin polisomnografik yöntemle değerlendirilmesi Gökçe Oral Şengün, Hülya Kılıçoğlu, Çağlar Çuhadaroğlu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; ağız içi aparey tedavisi endikasyonu konmuş OSA (obstrüktif uyku apnesi) hastalarına iki farklı ağız içi aparey uygulayarak, elde edilen veriler ışığında aparey içi ve apareyler arası farkların OSA üzerindeki etkinliğini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER: Hafif ve orta şiddetli (AHI (apne hipopne indeksi): 5-30) 5 OSA (obstrüktif uyku apnesi) hastasına Therasnore ve MDSA (medical dental sleep appliance) apareylerini uygulayarak, aparey öncesi ve aparey mandibulanın maksimum protrüzyon miktarının %50 si ve %75 i kadar aktive edildikten sonra elde edilen PSG (polisomnografi) kayıtları, TMR/ATK (palpasyon skoru), uyku kartı (Epworth skalası, klinik skor) formlarına dayanarak veriler toplanmıştır.elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizinde Mann Whitney-U ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Her iki aparey uygulamasında da AHI skorlarında düşüş ve OSAS (obstrüktif uyku apnesi sendromu) semptomlarında belirgin azalma görülmekle beraber, MDSA, AHI skorlarında meydana getirdiği azalma yönünden Therasnore dan daha başarılı bulunmuştur. Tedavi sonunda her iki aparey kullanımında Evre, Evre, Evre 3,4 ün normal uyku fizyolojisinin sınırları içine geldiği görülmüştür. Çalışma süresi içinde apareylerin TME (temporomandibuler eklem) ve kaslarda önemli bir soruna neden olmadığı gözlenmiştir. SONUÇLAR: Sonuç olarak, her iki aparey de AHI skorlarını azaltarak OSAS tedavisinde başarılı olmuşlardır. Anahtar Kelimeler: AHI, apne, OSA, PSG, [S0] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] Narkolepsi ve İdiyopatik Hipersomnia Olgularında HLA DQB*060 Allel Varlığı ve CPTB Gen Polimorfizmleri Sinem Betinoğlu, Barış Baklan, İbrahim Öztura, Ahmet Evlice, Sultan Cingöz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir Narkolepsi; gündüz aşırı uyku eğilimi(gaue), katapleksi, halüsinasyon ve uyku paralizi ile karakterize olan kronik nörolojik bir uyku bozukluğudur. Prevalansı %0,00-0,8 arasında olup, populasyonlar arasında farklılık göstermektedir. İdiyopatik hipersomnia ise nedeni belli olmayan uyku eğiliminin fazla olduğu durumlardır. Yapılan çalışmalar narkolepsinin etiyolojisinde çevresel ve genetik faktörlerin bir arada rol oynadığı multifaktöriyel bir bozukluk olduğunu ortaya koymuştur. İnsanlarda görülen narkolepsinin patofizyolojik temelleri net olarak bilinmemektedir. Narkolepsi olgularında, beyin omurilik sıvısında (BOS) hipokretin seviyesinin ve beyinde hipokretin üreten nöronların spesifik olarak sayılarının azalmasının yanısıra narkolepsi genetiğinde bilinen bir diğer bulgu, katapleksili narkolepsi ile HLA DQB*060 alleli arasındaki ilişkidir. Bu çalışmada ilk olarak, katapleksisi bulunan ve bulunmayan narkolepsi ve hipersomnia olgularında HLA DQB*060 allelinin varlığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu(PCR) ile araştırılmıştır. ikinci olarak tüm genomu kapsayan asosiyasyon çalışması sonucunda narkolepsiye yatkınlık ile ilişkisi saptanan karnitin palmitoiltransferaz B(CPTB) geninin tüm ekzon ve ekzon-intron sınırlarındaki nükleotid değişiklikleri PCR, DNA dizileme ve analizi yöntemleri ile araştırılmıştır. HLA DQB*060 allel pozitifliğinin araştırılması sonucunda, literatürü destekleyen şekilde katapleksili olgularda HLA DQB*060 pozitifliği %90.9 bulunurken, kontrol grubunda bu oran %4 bulunmuştur. CPTB geninde toplam 3 tek nükleotid polimorfizmi(snp) saptanmıştır. Saptanan SNP lerin genotipik ve allelik frekansları hesaplanarak bu SNP ler ile olguların klinik semptomları arasındaki ilşkiler araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Gündüz Aşırı Uyku Eğilimi, narkolepsi, Karnitin Palmitoyiltrasnferaz(CPT) Sistemi, İnsan Lökosit Antijeni (HLA) -3-

12 . UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ - 7- MART 00, KIBRIS [S03] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda leptin seviyesi ve CPAP tedavisinin lepitn seviyesi üzerine etkisi Şebnem Yosunkaya, Filiz Ünüvar Doğan Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya GİRİŞ: Biz OUAS lu (obstrüktif uyku apne sendrom ) ve OUAS u olmayan obez erkek hastalarda leptin seviyelerini, açlık kan şekeri ve lipit profillerini araştırdık. Aynı zamanda OUAS lı hastalarda 3 aylık CPAP (sürekli pozitif hava yolu basıncı ) tedavi sonrası leptin seviyelesini ölçerek, leptin ile OUAS arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık. YÖNTEM: Orta-şiddetli OUAS lı 33 hasta (apne hipopne indeksi) AHI>=5 ve 4 kontrol vakası (AHI<5) çalışmaya alındı. Tanı tüm gece standart polisomnografi yapılarak konuldu. Serum örnekleri sabah 08:00 da alındı. Düzenli CPAP tedavisi kullanan OUAS lılar (5 hasta) 3 ay sonra tekrar değerlendirildi. BULGULAR:: Her iki grup da obezdi ancak hasta grup vücut kitle indeksi kontrol grubundan daha yüksekti, (33±4.0, 30.7± kg/msırasıyla), (p=0,004). Hasta ve kontrol grubu arasında kolesterol, trigliserit, LDL, HDL, leptin, kan şekeri seviyelerinde farklılık yoktu. OUAS lı grupta leptin seviyesi ile AHIİ arasında korelasyon saptanmadı (r=- 0.3 p=0.95). CPAP tedavisi ile vücut kitle indeksi, % NREM3 uyku zamanı, boyun ve bel çevresi anlamlı olarak değişmedi. Fakat AHI (önce:47. ±.8 sonra 3±3), epworth uykululuk ölçeği (önce:0.9±5.8, sonra 9.8±5.7), ortalama SaO (önce:88.±3.3, sonra:94.±.7), minimum SaO (önce:7.9±0.3 sonra:87.7±5.7), SaO>90 geçen süre (önce:47.7±9.9, sonra: 96.3±6.6) and % REM uyku süresi (önce.±6.8, sonra 0.4±8.4) tedavi ile anlamlı olarak düzeldi. CPAP tedavi sonrası leptin seviyesinde bir düşme eğilimi gözlendi (%0) ama düşme istatistiki olarak anlamlı değildi (p=0.79) ve leptin seviyesindeki düşme ile anlamlı düşme gözlenen parametreler arasında bir korelasyon tespit edilmedi. [S04] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] OSAS ın derecesi baş posturunu etkiler mi? Oral Sökücü, Meral Uyar, Ebru Berk, Rıdvan Okşayan, Serdar Üşümez Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Blim Dalı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı AMAÇ: Mevcut çalışmanın amacı obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS) hastalarda apne-hipopne indeksi (AHI) ile kranioservikal, servikovertikal ve kraniovertikal açılanma arasındaki ilişkiyi incelemektir. BİREYLER VE YÖNET: Çalışma grubu OSAS teşhisi konmuş ağır, orta ve hafif AHI ne sahip toplam 45 hastadan oluşmuştur. Her deney grubundaki hasta sayısı 5 tir. Herhangi bir şikâyeti olmayan 5 birey de kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastalardan doğal baş konumunda lateral sefalogramlar alınmıştır. Sefalogramlar üzerinde ile kranioservikal ve servikovertikal açılanmayı gösteren Cvt-SN, ML-Ver, Cvt-Ver SN-Ver, açıları değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ANOVA ve Tukey HSD testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Gruplar arası kıyaslama yapıldığında fark bulunmuştur. Kranioservikal açı (Cvt-SN) servikovertikal açı (Cvt-Ver) ve alt çenenin dikey yön ilişkisi (ML-Ver) ile AHI arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (P<0.05). Kraniovertikal açı (SN-Ver) ile AHI arasında istatistiksel bir bulunmamıştır (p>0.05) SONUÇLAR: AHI değeri ile ile kranioservikal ve servikovertikal açılanma arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre AHI arttıkça kafayı öne doğru konumlandırdığı alt çeneyi de aşağı doğru yönlendirdiği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: OSAS, kranioservikal, servikovertebral SONUÇ: Bu çalışmada biz, OUAS ile serum leptin seviyeleri arasında bir ilişki olmadığını ve CPAP tedavisi ile leptin seviyelerinde anlamlı bir değişiklik olmadığını bulduk. Anahtar Kelimeler: Leptin, Obstrüktif uyku apne sendromu -4-

13 . UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ - 7- MART 00, KIBRIS [S05] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda (OSAS) Serum Nöron-Spesifik Enolaz (NSE) ve Homosistein Düzeyleri Pınar Ergün, Bülent Çiftçi, Selma Fırat Güven, Rüçhan Ergün, Tansu Ulukavak Çiftçi 3 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Amaç Obstrüktif uyku apne sendromuyla ilişkili (OSAS) olası serebral hasarı işaret edebilecek bir biyokimyasal belirteç varlığı tarama ve tedavi etkililiğinin monitörizasyonunda faydalı olacaktır. Bu çalışmanın amacı serumdaki iki farklı parametre olan nöron spesifik enolaz (NSE) ve homosisteinin OSAS hastalarında subklinik düzeylerdeki serebral hasarın tespit edilmesine yönelik kullanılıp kullanılamayacağının araştırılmasıdır. Yöntem ve Araçlar: OSAS tanılı 38 hasta ve apnehipopne indeksi (AHİ) saatte beşden az olan 30 kontrol olgusu çalışmaya alındı. Hepsi tüm gece polisomnografi ile değerlendirildi ve ertesi sabah standart teknikler kullanılarak NSE ve homosistein serum düzeyleri ölçüldü. BULGULAR: OSAS grubunda AHİ 39.±3.8 (ortalama ± SD) idi. OSAS grubundaki serum NSE düzeyleri (.3±5.0 ng/ml) kontrol grubundan (8.±.9 ng/ ml; P<0.0) anlamlı olarak yüksekti. Gruplar arasında serum homosistein düzeyleri bakımından anlamlı fark bulunamadı (4.±6.3E karşılık 4.6±4.8 μmol/l; P>0.05). SONUÇ: Serum NSE düzeylerindeki artış OSAS şiddetiyle çok daha fazla ilgiliyken homosistein düzeyleri eşlik eden hastalığı olmayan olgularda normal aralıktaydı. Bu veriler OSAS lı olgularda küçük serebral hasarın belirlenmesine yönelik daha duyarlı biyokimyasal belirteç ve yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu düşündürmüştür. Anahtar Kelimeler: Beyin hasarı; Homosistein; Nöron spesifik enolaz; Obstrüktif uyku apne sendromu [S06] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) tanısında polisomnografi ve evde uyku testinin karşılaştırılması Oğuz Köktürk, Asiye Kanbay, Tansu Ulukavak Çiftçi, Handan İnönü 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. 3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. AMAÇ: Polisomnografisi (lab-psg) OSAS tanısını belirlemede altın standart yöntemdir ancak, gerektirdiği süre ve emek nedeniyle uyku laboratuarlarında randevu sorunu vardır. Henüz tanı almamış OSAS olguları evde yapılan uyku testleri ile oldukça ekonomik olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada amaç; OSAS da evde uyku çalışmasının [Home Sleep Study (HSS)] tanı değerini belirlemektir. MATERYAL-METOD: Uyku Bozuklukları Merkezine PSG çalışması için başvuran 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Uyku çalışmaları evde ve uyku laboratuarında olmak üzere 48 saat içinde iki ayrı gecede gerçekleştirildi. HSS ile nazal-oral flow, horlama, oksijen saturasyonu ve kalp hızı kaydedildi. Sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerler, Apne- Hipopne İndeksi (AHİ) nin eşik değeri 5 ve 5 alınarak hesaplandı. BULGULAR: PSG ve HSS ile ölçülen AHİ değerleri arasında anlamlı bir korelasyon tespit edildi (p<0.00, r=0.73). Lab-PSG ile AHİ>5 kabul edildiğinde, HSS sensitivitesi %9,6, spesifisitesi %33,3, pozitif prediktif değeri %9,6, negatif prediktif değeri %33,3 ve tanısal doğruluk oranı %85 olarak bulundu. Lab-PSG ile AHİ>5 kabul edildiğinde, HSS sensitivitesi %67, spesifisitesi %84, pozitif prediktif değeri %87,7, negatif prediktif değeri %60 ve tanısal doğruluk oranı %73,3 olarak bulundu. TARTIŞMA: OSAS açısından şüpheli olgularda tanıyı doğrulamada HSS nin tanı değeri oldukça yüksektir. Anahtar Kelimeler: uyku apne sendromu, evde uyku testi, polisomnografi -5-

14 . UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ - 7- MART 00, KIBRIS [S07] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] Müzik destekli gevşeme ve uyku eğilimini arttırmada makamsal müzik seçimi Levent Öztürk Fizyoloji Anabilim Dalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne, Türkiye Müzik dinleme ile sempatik sinir sistemi aktivitesi, anksiyete düzeyi ve kan basıncı azalabilir ve gevşeme ve düşüncelerden uzaklaşma yoluyla uykuya dalma üzerine olumlu etkiler görülebilir. Bu çalışmada, yapılandırılmış ve daha önceden tanımlanmış kriterlere () uygun olarak seçilen bir dinleti programının dinleyicilerde gevşeme ve uyku üzerine etkileri görsel analog ölçek ile değerlendirilmiştir. Birinci bölümde seçilen eserler hicaz ve buselik makamlarında oldukça dar bir seyir aralığı gösteren, icra hızı 80 vuru/san altında olan, senkopları olmayan özellikler gösteriyordu. Seçilen usullerde özellikle aksak usullerden kaçınılmış ve semai ya da yürük semai usulleri ve büyük usuller tercih edildi. İcra sazları içine ritim saz konulmamış, klasik kemençe, ney, ud, kanun ve tanbur tercih edildi. İkiyüz kişilik bir dinleyici grubuna dağıtılan değerlendirme formlarından 69 adedi (%84) doldurularak dinleti sonunda geri döndü. Anket formunda 5 li Likert ölçek kullanılarak uyku, gevşeme, hüzünlenme, rahatlama, dinlenme, neşelenme durumu değerlendirildi. Uyku amacı ile dinletilen eserlerin oluşturduğu duygudurum düzeyi ortalamaları şöyleydi: gevşeme 4/5, dinlenme 4/5, uykululukta artış 4/5. İkinci bölümde neşelenme ve uyanma amacıyla dinletilen eserlerin oluşturduğu etki ise neşelenme 4,5/5, huzur artması 4/5, eğlenme 5/5. Dinletinin uyku amacını güden ilk bölümü ile neşelenme amacını güden ikinci bölümünün etkilerinin wilcoxon testi ile karşılaştırılmasında ikinci bölümde uyku azalması anlamlı derecede (p<0,0) yüksekti. Bu sonuçlar uyku amaçlı gevşeme için makamsal müzik eserlerinin makam, usul, seyir özellikleri dikkate alınarak seçilebileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: müzik, uykululuk, makam, usul, Türk müziği [S08] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] Obstrüktif Uyku Apne Sendromu olan hastalardaki glokom prevalansı Önder Öztürk, Özlem Tök, Mehmet Has, Ali Osman Oturak, Yavuz Bardak, Ahmet Akkaya Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,Isparta AMAÇ: Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) ve glokom birlikteliği literatürde bildirilmektedir. Çalışmamızda OSAS tanısı almış olan hastalarda glokom prevalansı araştırmak istedik. YÖNTEM: OSAS şüphesi olan 50 hasta çalışmaya alındı. OSAS tanısı koymak ve şiddetini belirlemek için tek gece polisomnografi tetkiki uygulandı. Hastaların demografik özellikleri ile apne-hipopne indeksleri (AHI), oksijen saturasyonları (uyanıkken ve en düşük değer) kaydedildi. Göz muayenesine gönderilen hastaların intraoküler basınç, cup/disk oranı ve Humphrey görme alanı araştırıldı. BULGULAR: Çalışmaya alınan 50 hastanın 36 sı erkek (47,38 ±8. yıl), 4 ü kadın (yaş ort: 53.5 ±7. yıl) (p<0.05) idi. OSAS şiddetine göre hastalar iki gruba ayrıldı (AHI<30 ve AHI>=30). 4 hastada glokom(%8) saptandı.bu hastaların 3 ünde AHI<30 idi. OSAS ın şiddeti ile glokom varlığı arasında istatistiksel açıdan fark saptandı (Ki-kare testi p>0.05).ahi ve ODI ile intraokler göz basıncı arasında korelasyon yoktu. SONUÇ: OSAS lı hastalardaki glokom prevalansını toplumun geneline göre yüksekti. Şikayeti olmasa bile OSAS lı hastaların glokom açısından değerlendirilmesi ve daha geniş serili çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Glokom,prevalans -6-

15 . UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ - 7- MART 00, KIBRIS [S09] [Sözel Sunumlar] Tarih: / Salon A] Muller manevrasının REM bağımlı ve pozisyon bağımlı obstrüktif uyku apne sendromunda prediktif değeri Kürşat Murat Özcan, Müge Özcan, Fatih Özdoğan, Ömer Hızlı, Hüseyin Dere, Adnan Ünal Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.KBB Kliniği Ankara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi.KBB Kliniği Ankara AMAÇ: REM bağımlı veya pozisyon bağımlı obstrüktif uyku apnesi sendromunun, Muller manevrası bulguları ile tahmin edilebilip edilemeyeceğini araştırmaktır. YÖNTEM: Çalışma horlama, tanıklı apne ve gündüz aşırı uyku hali şikayeti olan 89 hasta üzerinde gerçekleştiridi. Hastaların Muller manevraları yapılarak yumuşak damak ve hipofarinks seviyesinde 0 ile 4 arasında derecelendirilerek obstrüksiyon bulguları kaydedildi. Daha sonra polisomnografileri yapılarak toplam uyku süresi içinde, REM dönemi, non REM dönemi, supin pozisyon ve diğer pozisyonlardaki apne hipopne indeksleri tespit edildi. Muller manevrası ve polisomnografi verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 89 hastanın yaşları 5 ile 73 arasında, ortalama 48.3 idi. Hastaların vücut kitle endeksleri 0.6 ile 55.4 arasında, ortalama 30. idi. Yapılan polisomnografiler sonucunda apne hipopne indeksleri 0. ile 4.3 arasında, ortalama.9 bulundu. Hastaların 60 tanesinin REM bağımlı, 95 inin ise pozisyon bağımlı OSAS ı olduğu tespit edildi. Muller manevrası bulguları ve REM bağımlı ve pozisyon bağımlı olmaları ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldığında Muller manevrasında hipofarinks seviyesinde dil kökü ve lateral bant obstrüksiyonu ile polisomnografi sonucunda REM bağımlı veya pozisyon bağımlı olması arasında istatistiksel anlamlı ilişki olmadığı görüldü. Muller manevrasında yumuşak damak seviyesinde bakıldığında lateral bant obstrüksiyonunun REM bağımlı veya pozisyon bağımlılığı ile istatistiksel ilişki olmadığı tespit edildi. Muller manevrasında yumuşak damak seviyesinden bakıldığında yumuşak damak obstrüksiyon derecesi arttıkça istatistiksel olarak anlamlı derecede pozisyonel vakaların arttığı tespit edildi (p<0.05). SONUÇ: Muller manevrasında yumuşak damak seviyesinden bakışta yumuşak damak obstrüksiyonu tespit edilenlerde pozisyonel obstrüktif uyku apnesi olabileceği düşünülmelidir. Obstrüktif uyku apnesinin REM bağımlılığının tahmin edilebilmesi için Muller manevrasının faydalı bilgiler vermediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Endoskopi, polisomnografi, uyku apne sendromu. -7-

16

17 Poster Sunumları

18

19 . UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ - 7- MART 00, KIBRIS [P0] [Poster Sunumlar] OSA lı bireylerde Therasnore ve MDSA apareylerinin havayolu üzerindeki etkilerinin incelenmesi Gökçe Oral Şengün, Hülya Kılıçoğlu, Çağlar Çuhadaroğlu İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; ağız içi aparey tedavisi endikasyonu konmuş OSA (obstrüktif uyku apnesi) hastalarına iki farklı ağız içi aparey uygulayarak, elde edilen veriler ışığında aparey içi ve apareyler arası farkların havayolu üzerindeki etkinliğini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER: Hafif ve orta şiddetli (AHI (apne hipopne indeksi): 5-30) 5 OSA hastasına Therasnore ve MDSA (medical dental sleep appliance) apareylerini uygulayarak, aparey öncesi ve aparey mandibulanın maksimum protrüzyon miktarının %50 si ve %75 i kadar aktive edildikten sonra elde edilen kayıtlara (supin pozisyonda çekilen lateral sefalometrik radyografiler) dayanarak veriler toplanmıştır. 0 erişkin sağlıklı birey kontrol grubu olarak, OSA lı bireylerle aralarındaki havayolunun ön-arka yön boyut farklarının belirlenmesi amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir. OSAS+ (obstrüktif uyku apnesi sendromu) bireylere ait 75, OSAS- bireylere ait 0 lateral sefalometrik radyografi üzerinde havayoluna ait 33 farklı parametre ölçülmüştür.elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizinde Mann Whitney-U ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Havayolunun ön-arka yön boyutu, Therasnore apareyi grubunda farenksin üst bölgelerinde (S0, S, S, S3, S6); MDSA grubunda ise tüm farenks boyunca bazı bölgelerde (S0, S, S5, S8, S9, S0) istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmıştır. SONUÇLAR: Sonuç olarak, havayolunda meydana getirdikleri değişiklikler benzer olmasa da, her iki aparey de AHI skorlarını azaltarak OSAS tedavisinde başarılı olmuşlardır. [P0] [Poster Sunumlar] OSA lı bireylerde Therasnore ve MDSA apareylerinin hyoid kemik ve dişler üzerindeki kısa dönem etkilerinin incelenmesi Gökçe Oral Şengün, Hülya Kılıçoğlu, Çağlar Çuhadaroğlu İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; ağız içi aparey tedavisi endikasyonu konmuş OSA (obstrüktif uyku apnesi) hastalarına iki farklı ağız içi aparey uygulayarak, elde edilen veriler ışığında aparey içi ve apareyler arası farkların hyoid kemik ve dişler üzerindeki kısa dönem etkilerini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER: Hafif ve orta şiddetli (AHI (apne hipopne indeksi): 5-30) 5 OSA hastasına Therasnore ve MDSA (medical dental sleep appliance) apareylerini uygulayarak, aparey öncesi ve aparey mandibulanın maksimum protrüzyon miktarının %50 si ve %75 i kadar aktive edildikten sonra elde edilen kayıtlara (supin pozisyonda çekilen lateral sefalometrik radyografiler) dayanarak veriler toplanmıştır. Elde edilen tüm verilerin istatistiksel analizinde Mann Whitney-U ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmamızda hyoid kemiği parametrelerinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 5 ve 6 aylık dönemde; Therasnore grubunda alt ve üst. büyük azı dişlerinde intrüzyon (p<0,05), MDSA grubunda üst kesici dişte retrüzyon (p<0,05) meydana gelmiştir. SONUÇLAR: Çalışma sonucundaki bulgulara bakıldığında, klinik olarak göz ardı edilebilir olsa da her iki apareyde de dişsel yan etkiler meydana geldiğinden ağız içi aparey kullanan OSA hastalarının uzun dönem gözlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: apne, AHI, hyoid kemik Anahtar Kelimeler: AHI, apne, havayolu --

20 . UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ - 7- MART 00, KIBRIS [P03] [Poster Sunumlar] OUAS lı hastalarda TNF-α, IL-6 ve NT pro-bnp seviyeleri ve CPAP tedavisinin bu parametreler üzerindeki etkileri Filiz Ünüvar Doğan, Şebnem Yosunkaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya AMAÇ: Biz OUAS lu (obstrüktif uyku apne sendrom) ve OUAS u olmayan obez erkek hastalarda TNF-α, IL-6 ve NT pro-bnp seviyelerini ve lipit profilleri araştırdık.biz aynı zamanda OUAS lı hastalarda CPAP (sürekli pozitif hava yolu basıncı ) tedavi sonrası TNF-α, IL-6 ve NT pro-bnp seviyelerini ölçerek, bu parametrelerle OUAS arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık. YÖNTEM: Orta-şiddetli OUAS lı 33 hasta (apne hipopne indeksi) AHI >= 5 ve 4 kontrol vakası (AHI<5) çalışmaya alındı. Tanı tüm gece standart polisomnografi yapılarak konuldu. Serum örnekleri sabah 08:00 da alındı. Düzenli CPAP tedavisi kullanan OUAS lılar (5 hasta) 3 ay sonra tekrar değerlendirildi. BULGULAR: Her iki grubda obezdi ancak hasta grup vücut kitle indeksi kontrol grubundan daha yüksekti, (33±4.0, 30.7± kg/msırasıyla), (p=0,004). Hasta ve kontrol grubu arasında kolesterol (p=0.67), trigliserit (p=0.958), LDL (p=0.649), HDL (p=0.87), NT pro-bnp (p=0.89), IL-6 (p=0.78), TNF-α (p=0.7)seviyelerinde farklılık yoktu. CPAP tedavisi kullanan hastalarda TNF-α (p= 0.79), IL-6(p=0.37), NT pro-bnp(p=0.350) seviyeleri düşme eğilimindeydi, ancak istatistiki olarak anlamlı değildi. OUAS lı hastalarda boyun çevresi ve IL_6 arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tesbit edildi(r=0.469 p=0.06). Ayrıca tedavi alan grubta TNF-α seviyesi ile ortalama oksijen satürasyon indeksinin düzelmesinde regresyon analizi ile anlamlı bir ilişki tesbit edildi (t=-,38 p=0.047). SONUÇ: OUAS lı hastalarda TNF-α, IL-6 ve NT pro- BNP seviyeleri kontrol grubundan daha yüksek değildi ve 3 aylık CPAP tedavi sonrası seviyelerinde anlamlı bir azalma tesbit edilmedi. OUAS lı hastalarda kardiyovasküler komplikasyonların gelişiminde muhtemelen başka faktörler rol oynamaktadır ve OUAS da sistemik inflamasyondan ziyade lokal bir inflamasyon olduğu düşünüldü. Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, NT pro-bnp, Obstrüktif uyku apne sendromu, Sürekli pozitif hava yolu basıncı. [P03] [Poster Sunumlar] Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda obezite ile sefalometrik ölçümler arasındaki ilişki Önder Öztürk, Süleyman Hakan Tuna, Hüseyin Alkış 3, Mehmet Has, Hakan Türkkahraman 3, Ahmet Akkaya SDÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Uyku Bozuklukları Merkezi, Isparta SDÜ Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Isparta 3 SDÜ Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AD,Isparta AMAÇ: Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) tanısı alan hastalarda obezite ile sefalometrik ölçümler arasındaki ilişkiyi araştırmak istedik. YÖNTEM: Çalışmaya tek gece polisomnografi tetkiki ile OSAS tanısı konulan ve AHI>0 olan 58 erkek hasta alındı. Tüm hastaların lateral sefalogramları alınarak, sefalometrik ölçümleri yapıldı. Hastalar VKİ<30 obez olmayan (Grup ) ve VKİ>=30 obez (Grup ) olarak iki gruba ayrıldı. Obezite ile sefalometrik ölçümler arasındaki ilişki araştırıldı. BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 49.4±. yıl, AHI 39.9±36 o/sa VKİ 3.8±0.8 kg/m bulundu. Grup ; yaş ortalaması 48.3±.6 yıl, AHI 7.±3.6 o/sa olan 7 kişi, Grup ; yaş ortalaması 50.3±.7 yıl, AHI 50.9±5.3 o/ sa olan 3 kişiden oluşmaktaydı. Her iki grup arasında AHI değerinde (p=0.00), boyun çevresi (p=0.000), bel çevresi (p=0.000), sefalometrik ölçümlerden (IAS alt havayolu boşluğu (p=0.0), MaxSoftpalate yumuşak damak (p=0.048)ve ANB (p=0.03)) arasındaki fark istatistiksel açıdan önemliydi. Grup de AHI ile IAS ve MaxSoftpalate arasında (sırasıyla,r=0.396,p=0.04 ve r=0.39,p=0.043), Grup de AHI ile SNGoGn mandibular düzlem açısı ve hyoid kemiğin pozisyonu arasında(sırasıyla,r=0.390,p=0.03 ve r=0.607,p=0.000) pozitif yönde korelasyon mevcuttu. AHI özelliğini tahmin etmek için yapılan stepwise regresyon analizinde; her iki grupta ön yüz yüksekliği ve alt hava yolu boşluğu ile Grup de mandibular kemiğin boyutu, Grup de hyoid kemiğin pozisyonu, modele dahil olmuştu (sırasıyla,p=0.00 ve p=0.000). SONUÇ: Yaşları açısından fark olmayan her iki grupta; obez kişilerin AHI değerleri obez olmayan kişilere göre yüksekti. Bu da OSAS ın oluşumunda obezitenin yaşa göre daha önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. AHI değerini obez kişilerde hyoid kemiğin pozisyonu, obez olmayan kişilerde ise mandibular kemiğin boyutu etkilediğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu,obezit e,sefalometri,polisomnografi. --

21 . UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ - 7- MART 00, KIBRIS [P05] [Poster Sunumlar] NT-pro BNP obstrüktif uyku apne sendromuna bağlı kardiyovasküler disfonksiyonun bir belirtecidir Emine Geçgil, Tansu Ulukavak Çiftçi, Oğuz Köktürk, Yusuf Tavil Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. AMAÇ: Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) sol ventrikül disfonksiyonu gibi kardiyovasküler hastalıklarla birlikte görülür. N-terminal fraction of brain natriuretic peptide (NT-proBNP) altta yatan kardiyok disfonksiyonun ciddiyetini gösteren ve azalmış sol ventrikül fonsiyonları nedeniyle serum düzeyleri artan bir hormondur. Bu çalışmanın amacı OSAS ile serum NT-proBNP düzeyi arasında ilişki olup olmadığını ve CPAP tedavisinin etkisini araştırmaktır. OLGULAR VE YÖNTEM: Çalışmaya uyku bozuklukları merkezimize OSAS şüphesi ile başvuran 37 olgu alınmıştır. Çalışmadan dışlama kriteri herhangi bir kardiyovasküler hastalığın varlığıdır. Olgular polisomnografi (PSG) yapılarak, apne-hipopne indeksi (AHI) ne göre kontrol grubuna (AHI<5) dahil edilmiştir. OSAS tanısı da yine PSG ile konmuştur (AHI>=5). Tüm olguların NT-proBNP düzeyleri ölçülmüştür. BULGULAR: Serum NT-proBNP düzeyleri OSAS grubunda (n=0) kontrol grubuna göre (n=7) anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0.03). OSAS lı hastalarda serum NT-proBNP düzeylerinin CPAP tedavisinin 4. haftası dolduğunda düştüğü gösterilmiştir (p=0.005). SONUÇ: NT-proBNP düzeyi altta yatan ve OSAS a bağlı gelişen kardiyovasküler disfonksiyonu gösteren bir belirteç olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: uyku apne sendromu, NT-proBNP, kalp yetmezliği [P06] [Poster Sunumlar] Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Tc-99m Hmpao Beyin Spect Bulguları Oğuz Köktürk, Tansu Ulukavak Çiftçi, Handan İnönü, Özlem Kapucu, Kemal Ünal 3, Özgür Akdemir 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD AMAÇ: Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda (OSAS), özellikle sabahın erken saatlerinde inme riski yüksektir. Altta yatan mekanizma olarak; çeşitli çalışmalarda OSAS lı hastalarda uyku sırasında serebral kan akım hızının azaldığı gösterilmiş ise de, bölgesel beyin perfüzyonu bulguları yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı OSAS lı olgularda bölgesel beyin perfüzyonunu incelemektir. METOD: 3 OSAS lı olguda (8K, 5 E, yaş ortalaması:5±9) beyin perfüzyon SPECT çalışması yapıldı. OSAS lı olgular apne-hipopne indekslerine (AHİ) göre hafif (AHİ:5-5, n=8) veya ağır dereceli (AHİ>30, n=5) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Polisomnografik çalışmanın sabahında hastalar uyandıktan sonra Tc-99m HMPAO (740 MBq) injekte edildi ve 60 dakika sonra dual-headed gamma kamera ile beyin görüntüleri elde edildi. SONUÇ: Ağır dereceli OSAS lı olgularda bütün beyinde, sağ ve sol hemisferlerde serebral kan akımı oranları anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.05). Bölgesel karşılaştırma yapıldığında; ağır dereceli OSAS lı olguların frontal ve parietal loblarında bilateral perfüzyonun azaldığı görüldü (p<0.0). Serebellum, temporal ve oksipital loblar açısından her iki grup arasında fark saptanmadı. YORUM: Çalışmamızda, anlamlı derecede azalmış serebral perfüzyon nedeniyle ağır dereceli obstrüktif uyku apne sendromunun iskemik inme riski ile ilişkili olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: uyku apne sendromu, SPECT analizi, SVO -3-

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı?

Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı? Titrasyonda hangisi tercih edilmeli? CPAP mı? APAP mı? Dr. Selma FIRAT GÜVEN Atatürk Göğüs Hasalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara CPAP Yüksek devirli bir jeneratör Basıncı

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU KLİNİĞİ Olgunun Değerlendirilmesi. Doç. Dr. Ahmet URSAVAŞ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

UYKU APNE SENDROMU KLİNİĞİ Olgunun Değerlendirilmesi. Doç. Dr. Ahmet URSAVAŞ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı UYKU APNE SENDROMU KLİNİĞİ Olgunun Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ahmet URSAVAŞ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum Planı Anamnez Semptomlar Risk faktörleri Fizik muayene

Detaylı

DİYABET VE UYKU BOZUKLUKLARI

DİYABET VE UYKU BOZUKLUKLARI DİYABET VE UYKU BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Yusuf ÖZKAN F.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ 49. Diyabet Kongresi, 18 Nisan 2013, ANTALYA Sunu planı Diyabet

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi Teknisyen : Evren SÖNMEZIŞIK CPAP OSAS tedavisinde birinci seçenektir.

Detaylı

Parkinson hastalığında Uyku yapısı Eşlik eden uyku bozuklukları Gündüz uykululuk Bektaş Korkmaz, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz

Parkinson hastalığında Uyku yapısı Eşlik eden uyku bozuklukları Gündüz uykululuk Bektaş Korkmaz, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz Parkinson hastalığında Uyku yapısı Eşlik eden uyku bozuklukları Gündüz uykululuk Bektaş Korkmaz, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Klinik

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu Türk Uyku Tıbbı Derneği Avrupa Uyku Araştırmaları Birliği Tarafından Avrupa Uyku Tıbbı Merkezleri için Belirlenmiş Akreditasyon Başvuru Formu Tarih: A. ÇALIŞANLAR: 1. Uyku Tıbbı Merkezinin Adı: a. Adres:

Detaylı

UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu

UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu 1 Sunum Planı OSAS tanım-prevalansı Klinik tanı - Risk faktörleri

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com CPAP TEDAVİSİ Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Hastalık Şiddetinin Uyku Algılaması Üzerine Etkisi Burak Arpacı, Pınar Koç, Mustafa Çağrı Öcalan, Elif Sungur, B. Yüsra Şirin Danışman: Doç. Dr. Şerife Savaş Bozbaş

Detaylı

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi

HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI. Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi HORLAMA VE TIKAYICI UYKU APNESĠ HASTALIĞI Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğretim Üyesi TANIM Horlama ve buna eşlik eden solunum düzensizlikleri ile karakterize klinik tablolardır.

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları. Haluk İşeri. Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları. Haluk İşeri. Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları Haluk İşeri Ankara Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı OSAS Tanı ve Tedavi Yöntemleri Ankara 2007 Habitüel horlama, populasyonun % 25 i Rice

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

Uykusuzluk Yakınması İle Gelen Hastaya Yaklaşım. Dr. Hakan KAYNAK

Uykusuzluk Yakınması İle Gelen Hastaya Yaklaşım. Dr. Hakan KAYNAK Uykusuzluk Yakınması İle Gelen Hastaya Yaklaşım Dr. Hakan KAYNAK Uykusuzluk Birçok kişi için = Uyku ilacı Uyku hekimi için =??? Kabus 1979 Sınıflaması Diagnostic Classification of Sleep and Arousal Disorders

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI OUAS SUAS CSS UHHS Obstrüktif Uyku Apne

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları

Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları Otomatik CPAP ların (APAP) Teknik Özellikleri ve Tedavi Endikasyonları Dr. Selma FIRAT GÜVEN Atatürk Göğüs Hasalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara CPAP (Continious Positive

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara Genel Önlemler Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara OSAS tedavisinde altın standart tedavi yöntemi PAP tedavisidir. Yaşam tarzı değişikliği Obezite Alkol Sigara Egzersiz(aşırı yorgunluk!!!)

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nurcan Arıkan, Ayşe Batırel, Sedef Başgönül, Serdar Özer

Detaylı

OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF-

OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF- OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2010-2014) OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF- Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Kalp Yetmezliği ve Gece Sık Uyanmalar, Uykusuzluk Yakınması Olan Olgu

Kalp Yetmezliği ve Gece Sık Uyanmalar, Uykusuzluk Yakınması Olan Olgu OLGU OLGU 35 Kalp Yetmezliği ve Gece Sık Uyanmalar, Uykusuzluk Yakınması Olan Olgu 221 Kalp Yetmezliği ve Gece Sık Uyanmalar, Uykusuzluk Yakınması Olan Olgu Sibel Öktem Ayık, Galip Akhan Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Uykuda Solunum Bozukluklarında Pozitif Havayolu Basınç (PAP) Tedavisi Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

Doç. Dr. Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

Doç. Dr. Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Uykuda kayıt teknikleri: polisomnografi, portabl teknikler, laboratuvar standartları Doç. Dr. Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Polisomnografi: Tanım Uyku sırasında

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

İnfektobezite: Çocuklardaki Obezitede Adenovirüslerin Rolü

İnfektobezite: Çocuklardaki Obezitede Adenovirüslerin Rolü İnfektobezite: Çocuklardaki Obezitede Adenovirüslerin Rolü Elçin Kal Çakmaklıoğulları 1, Tamer Şanlıdağ 1, Betül Ersoy 2, Sinem Akçalı 1, Ahmet Var 3, Candan Çiçek 4 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Tanı; Dört tanı kriteri Destekleyici tanı kriterleri Eşlik eden özellikler Bu skala; 10 sorudan oluşmaktadır en fazla 40 puan verilmektedir skor sendromun

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

Uyku Apne Sendromunda Medikal Tedavi

Uyku Apne Sendromunda Medikal Tedavi Uyku Apne Sendromunda Medikal Tedavi Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ UÜTF Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com 21 Mart 2009 - Ankara UYKU APNE SENDROMU Gazeteci C.Dickens in tarif ettiği, Pickwick klüp garsonu

Detaylı

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Nokturnal paroksismal olaylar Jeneralize & parsiyel epileptik nöbetler Parasomniler Normal uyku varyantları

Detaylı

PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları. PURE Türkiye

PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları. PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları N (kişi) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Türkiye Örneklemi N=2072 2072 1274 798 Kadın Erkek Toplam PURE Örneklemi N=3654 N (kişi) 4000 3500 3000 2500 2000

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

TIKANMAYA BAĞLI UYKU APNESİ HASTALARI VE BASİT HORLAYANLARDA HORLAMA SESLERİNİN SPEKTRAL ZARF ANALİZİ

TIKANMAYA BAĞLI UYKU APNESİ HASTALARI VE BASİT HORLAYANLARDA HORLAMA SESLERİNİN SPEKTRAL ZARF ANALİZİ TIKANMAYA BAĞLI UYKU APNESİ HASTALARI VE BASİT HORLAYANLARDA HORLAMA SESLERİNİN SPEKTRAL ZARF ANALİZİ Mustafa Çavuşoğlu Mustafa Kamaşak Osman Eroğul Tolga Çiloğlu Yeşim Serinağaoğlu Hakan Birkent SİU 2007

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri;

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 20.4.15. Non-invaziv mekanik ventilasyon cihazları (NĐMV) A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 1. NĐMV cihazı verilecek hastalıklar; Uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasına

Detaylı

Kocaeli İlinde Obezite ve Bir Tedavi Alternatifi Olan Obezite Cerrahisi Farkındalığının Değerlendirilmesi

Kocaeli İlinde Obezite ve Bir Tedavi Alternatifi Olan Obezite Cerrahisi Farkındalığının Değerlendirilmesi Kocaeli İlinde Obezite ve Bir Tedavi Alternatifi Olan Obezite Cerrahisi Farkındalığının Değerlendirilmesi Sertaç Ata Güler, Sertaç Kırnaz, Ezgi Uçar Taş, Oktay Yirmibeşoğlu, Tonguç Utku Yılmaz, Nihat Zafer

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Uykuda Solunumsal Skorlama; Geçmişten -------Günümüze. Dr. Hikmet Fırat

Uykuda Solunumsal Skorlama; Geçmişten -------Günümüze. Dr. Hikmet Fırat Uykuda Solunumsal Skorlama; Geçmişten -------Günümüze Dr. Hikmet Fırat SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit. ve Araş. Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tbc Kliniği & Uyku Bozuklukları Tanı - Tedavi Merkezi SKORLAMA

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Doç. Dr. Halil Coşkun Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu GİRİŞ 2010 verilerine göre dünyada erişkinlerde (20-79 yaş) diabet prevalansı %6,4 (285 milyon). 2030 da bu oranın %7,7 ye (439 milyon) yükseleceği öngörülüyor.

Detaylı

PAP CİHAZLARI VE MODLARI. Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

PAP CİHAZLARI VE MODLARI. Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği PAP CİHAZLARI VE MODLARI Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları Obstrüktif uyku apne Sendromu Santral Uyku

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Araştırıcı Simten Malhan Salih Pay Ayhan Dinç Şebnem Ataman Ediz Dalkılıç Eren Erken İhsan Ertenli Sedat Kiraz Esin Ertuğrul

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

Çocuklarda Uyku ve İlgili Sorunlar

Çocuklarda Uyku ve İlgili Sorunlar Çocuklarda Uyku ve İlgili Sorunlar Doç. Dr. Osman Sabuncuoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocukluk ve Uyku elele gider Anne baba ve hekimler

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

UAS da Oto CPAP Titrasyonu

UAS da Oto CPAP Titrasyonu TUTD 14.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 2. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi 6-10 Ekim 2013 Hilton Otel-Bodrum UAS da Oto CPAP Titrasyonu Doç.Dr.Sadık Ardıç Acıbadem Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

PULMONER EMBOLİ TANISINDA

PULMONER EMBOLİ TANISINDA PULMONER EMBOLİ TANISINDA KARDİYAK BELİRTE AKDENİZ ÜNİVERSİTES TESİ TIP FAKÜLTES LTESİ ACİL L TIP ANABİLİM M DALI Dr. İlker GÜNDG NDÜZ 12-01 01-2010 ÖZET PE tanısı koymak veya onaylamak; Kısa vadeli prognoz

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı