Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir."

Transkript

1

2 Netar 1992 yılın da kurulmuştur. Biyolojik mücadele, tohum, organik ve inorganik gübre konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Netar tohum, Netar Gübre ve Netar Biyoteknoloji adı altında faaliyetlerini önce etkin saha yönetimi, odaklanma ve sonra ürünlerin yaygınlaştırılması prensibini benimseyerek faaliyet sürdürmektedir. Tohum da kendi adına tescilini aldığı çeşitlerin yaygınlaşması için de önce dar alanda çalışmalar yaparak, alan hâkimiyeti konularına özen göstermektedir.biyolojik mücadele ve entegre mücadele konularına önem veren firma kendi sera üretiminde dünya trendini takip ederek sahip olduğu deneyimi, iş ilişkisi içinde olduğu bayileri ve önder üreticileri ile paylaşan, bilgiye ve danışmanlığa odaklanmış bir firmadır. Netar Ltd. Şti. ticari faaliyetlerine Eylül 1992 yılında başlamıştır. Tohum, tarımsal ilaçlar, ve gübre konusunda tarımsal girdilerin bölge bayilerine sağlanması konusunda uzun süre uluslararası firmaların bölge temsilciliğini yapmıştır. Bu tarımsal faaliyetlerini Netar Tohumculuk, Netar Gübre, Netar Bio teknoloji başlıklarında kendi adına yaptırdığı ve bazı ürünlerin bölge satıcılığı şeklinde daha kapsamlı olarak sürdürmektedir. Firma işletme kapasitesini, hizmet kalitesini, prensiplerinden ödün vermeden yukarı yönlü bir ivmeyle artırmaya devam etmektedir. Temsil e iği bazı firmaların yurt dışı bağlantı temsilciliklerini de yapmaktadır. Vizyon: Müşterilerini ve cirosunu emin adımlarla her yıl artıran firma, 22 yıldır faaliyetlerini müşteri odaklı ve sorunsuz olarak sürdürmektedir. Netar olarak prensibimiz mutlak müşteri memnuniyeti ve ikili ticari ilişkilerin pozitif düzeyde yürütülmesini sağlamaktır. Dürüst fiyat politikası, yüksek kaliteli ürünler, değişen tarım dünyasının takip edilmesi, satış sonrası hizmetin tavizsiz verilmesi, bu sürecin değişmeyen ilkeleridir. Misyon: Bilgiye dayalı ticaret anlayışını daha da geliştirmek ilkelerinden taviz vermeden, markasını ülke koşullarında en iyi şirket liderliğine taşımaktır. Firmacılık sektörünün en tanınmış markası olmak, firmayı teknolojik olarak günümüz şartlarına uyarlamak, mevcut müşteri portföyünü yeni bölgeler ve ülke distribütörlükleri ekleyerek 2 katına çıkarmak firmamızın önümüzde ki beş (5) senelik hedefleridir.

3 Sky Faster ROOT Bitkilerin hızlı kök gelişimi ve ilk sağlıklı çiçeklenme için Toplam Azot (N) % 10 Amonyum Azotu (N) %7 Üre Azot (N) %3 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 35 Suda Çözünür Çinko (Zn) %5 Bitkilerin hızlı kök gelişimi için önemlidir. Sky Faster ROOT içerisinde bulunan çinko ve fosfor sayesinde i l k kö k l e r i n ve i l k ç i ç e k l e r i n s a ğ l ı k l ı o l u ş u m u n u sağlar. Tam bir kök oluşumu ( kazık ve kılcal kökler) bitkilerin tüm yaşam periyodu boyunca devam eder. Kök bitkinin en önemli organıdır. Sağlıklı köklerle mukavemetli ve verimli bitkiler yetiştiririz.

4 Sky Foliar A ORGANAMİNERAL GÜBRE - NK LI GÜBRE Organik Madde % 25 Toplam Azot (N) %5 Üre Azot (N) %3 Organik Azot (N) %2 Suda Çözünür Potasyum (P2O5) %5 ph Değeri %5 Sky Foliar A; içerisinde bulunan organik maddelerin içeriği nedeni ile ( aminoasitler ve proteinler), doğrudan bitkilere faydalıdır. Bitkilerde özellikle beklenmeyen stres koşullarında veya iklimsel olarak ortaya ç ı k a b i l e c e k a ş ı r ı y ü k s e k s ı c a k l ı k l a rd a, a ş ı r ı s o ğ u k havalarda, güneşlenmenin az olduğu kapalı havalardan sonra Sky Foliar A kullanılabilir. Bu gibi stres koşullarından önce kullanılması bitkilerinizi hazırlar ve en az kayıpla üretime devam edilmesinin yolunu açar. Sky Foliar A ile birlikte karıştırılarak verilen yaprak gübrelerinin ve diğer bitki besin elementlerinin etkinliğini artırır, alımını kolaylaştırır.

5 Sky Foliar Ca KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ - EC FERTİLİZER Toplam Azot (N) %9 Nitrat Azotu (N) %9 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %5 Kalsiyum; bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu bitki besin e l e m e n t l e r i i ç i n d e f o s f o r k a d a r ö n e m l i d i r. K a l s iy u m içeriği yüksek topraklarda bile, kullanılabilir kalsiyumun o ra n ı d ü ş ü k t ü r. S k y Fo l i a r C a k a l s iy u m u n b i t k i l e r t a ra f ı n d a n e n ko l ay a l ı n a b i l e c e ğ i fo r m d a ü re t i l m i ş t i r. Bakır hariç pek çok ürünle güvenle karıştırarak kullanılabilirsiniz.

6 Sky Foliar Cu BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ- EC FERTİLİZER Suda Çözünür Bakır (Cu) %3 Bitkide bakıra ihtiyaç duyulduğu dönemlerde Sky Foliar Cu kullanılır. Bitki türüne göre yapılan periyodik kullanımlar bakır ihtiyacından doğabilecek sorunların karşımıza çıkmasına engel olur. Bakır oranı düşük, alımı hızlı ve kolay olan Sky Foliar Cu bitkilerde strese neden olmaz. İhtiyaç durumuna göre çiçeklenme dönemlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

7 Sky Molib BOR EC FERTİLİZER Suda Çözünür Bor (B) %3 Suda Çözünür Molibden (Mo) % 10 Sky MolibBor; Molibden ve borun, çiçek hücrelerinin oluşumu esnasında hücre içi reaksiyonlarda oy n a d ı ğ ı ro l n e d e n i i l e ç o k ö n e m l i d i r. Ö z e l l i k l e çiçeğin kalitesini artırıcı yönde çalışan Molibden ve B o r m i k ro e l e m e nt l e r i n i i ç e r i r. Po l e n o l u ş u m u n u teşvik eden Sky MolibBor, Bombus arılarının çalışmasını pozitif yönde etkiler. Açık alan bitkilerinde de yine bal arılarının doğal tozlaşma ve dölleme yapması açısından çiçek kalitesine önemli katkı sağlar.

8 Sky COMBI MİKRO BESİN MADDE KARIŞIMLARI - EC FERTİLİZER Suda Çözünür Bor (B) Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA ile Şelatlı Demir (Fe) Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) %1 % 10 %1 %5 %4 %4 % 0,5 %5 %3 ETDA, Şelatın Stabil olduğu ph Aralığı: (Cu, Fe ve Mn) için 3-8, (Zn) İçin 2-9 Sky Combi; bitkilerinizde görülen mikro element noksanlıklarının giderilmesinde kullanılır. B i t k i l e r i n i z i n h ü c re l e r i n i n o l u ş m a s ı n d a t e m e l y a p ı taşları olarak makro elementler yanında hücre içi metabolizmaların sağlıklı yürütülmesi için mikro elementlere ihtiyaç vardır. Sky Combi, gübrelerle birlikte düzenli kullanımlar sonucunda bitkilerinizde k a rş ı l a ş ı l a b i l e c e ğ i n i z m i k ro e l e m e nt n o k s a n l ı k l a r ı n ı o r t a d a n k a l d ı ra c a k t ı r. E D TA Ş e l a t l ı b u e l e m e n t l e r i n alımı kolay ve hızlıdır. Damlamayla birlikte ve üs en uygulanabilmektedir.

9 Sky Plus UP PK GÜBRESİ İLE HARNMANLANMIŞ- EC FERTİLİZER Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) %5 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %25 Sky Plus Up; içerisindeki bulunan fosfor ve potasyum sayesinde bitkilerinizin özellikle iyi bir hasat dönemi geçirmesini sağlar. Hasat dönemi hızını ve meyve kalitesini olumlu yönde etkiler. Kaliteli bir potasyum kaynağı olarak kullanılabilir ve özellikle bitkilerinizin yapılan gübre uygulamalarına cevap vermediği dönemlerde kullanılabilecek yardımcı bir üründür.

10 Sky Plus RUN NK GÜBRESİ İLE HARNMANLANMIŞ- EC FERTİLİZER Toplam Azot (N) % 14 Amonyum Azotu (N) % 14 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %8 Sky Plus Run; içerisindeki azot ve potasyum sayesinde bitkilerinizin özellikle vejetatif aksamının gelişmesinde yardımcı olur. Zayıf bitkilerin güçlenmesine, ilk çiçek oluşumlarına, oluşan meyvelerin içinin doldurulması ve irileşmesine yardımcı olur. Özellikle bitkilerinizin yapılan gübre uygulamalarına cevap vermediği dönemlerde iyi bir yardımcı üründür.

11 Sky Potas Hill NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ- EC FERTİLİZER Toplam Azot (N) %3 Amonyum Azotu (N) %3 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 15 Sky Potas-Hill; içerisinde bulunan potasyum sayesinde özellikle hasat dönemine yakın zamanlardan itibaren çok hızlı ve etkili bir üründür. Geciken hasat d ö n e m l e r i n d e, m ey ve i ç i n i n d o l d u r u l m a s ı n d a, re n k sorunlarının giderilmesinde, bitkinin hastalıklara karşı mukavemet kazanmasında potasyum önemli bir makro elemen ir. Damlamadan ve üs en uygulanabilir.

12 Sky Mikro BETA MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI - EC FERTİLİZER Suda Çözünür Bor(B) % 0,3 Suda Çözünür Demir (Fe) % 2,5 Suda Çözünür Çinko (Zn) % 2,5 S k y M i k r o B e t a ; D e m i r, ç i n ko v e b o r i h t i y a c ı n ı z ı n karşılanmasında önemli bir üründür. İçerisinde bulunan elementlerin düzenli kullanımları neticesinde e k s i k l i k l e r i n i g i d e r i r. S k y M i k ro B e t a b i t k i l e r i n i z i n ihtiyaç duyduğu ve önem taşıyan elementlerin; damlamadan yani kök bölgesinden ya da üst uygulama şeklinde yapraktan verilmesiyle sonuca ulaşır. İçerisindeki demir ile bitkilerinizde ki iklim koşulları sonucu oluşan demir eksikliğinin giderilmesini, çinko ve bor ile yine iklim koşulları sonucu çiçeklerinizde görülen eksiklilerin giderilmesini sağlar. Mikro element noksanlıklarının alınmasını kolaylaştırıcı formülüyle, etkinliği çok çabuk hissedilecek bir üründür.

13 Tork Plus EC FERTİLİZER - PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 15 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %7 To rk Pl u s ; i ç e r i s i n d e % 1 5 o ra n ı n d a a z ot, % 7 oranında potasyum bulundurur. Özellikle soğuk iklim koşullarında, toprağın da soğuduğu dönemlerde etkin bir azotlu gübreleme yapmak için ideal bir üründür. Zayıf yeşil aksamın güçlendirilmesi ve dayanıklı bitkiler yetiştirilmesi açısından önemlidir. Ya p a c a ğ ı m ı z g ü b r e l e m e f o r m ü l a s y o n u n a i l a v e edilerek de daha hızlı bir çözüm sağlanmış olur.

14 Tork Plus EC FERTİLİZER - PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ Toplam Azot (N) %7 Üre Azotu (N) %7 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 15 Tork Plus ; içerisinde %7 oranında azot, %15 oranında potasyum bulundurur. Özellikle soğuk iklim koşullarında, toprağın da soğuduğu dönemlerde etkin bir potasyumlu gübreleme yapmak için ideal bir üründür. Meyve kalitesinin artırılması, meyvelerin içinin doldurulması, meyve renginin sağlanması açısından önemlidir. Yapacağımız gübreleme formülasyonuna ilave edilerek de daha hızlı bir çözüm sağlanmış olur.

15 Tork Plus EC FERTİLİZER - PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ Toplam Azot (N) %7 Üre Azotu (N) %7 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) %7 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %7 Tork Plus 7-7-7; içerisinde %7 oranında azot, fosfor, potasyum bulundurur. Özellikle soğuk iklim koşullarında, toprağın da soğuduğu dönemlerde etkin bir dengeli gübreleme yapmak için ideal bir üründür. Yapacağımız gübreleme formülasyonuna ilave edilerek de daha hızlı bir çözüm sağlanmış olur.

16 Tork Plus EC FERTİLİZER - PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ Toplam Azot (N) %5 Üre Azotu (N) %5 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %7 To r k Pl u s ; i ç e r i s i n d e % 1 5 o ra n ı n d a a z o t, % 7 oranında potasyum bulundurur. Özellikle soğuk iklim koşullarında, toprağın da soğuduğu dönemlerde etkin bir azotlu gübreleme yapmak için ideal bir üründür. Zayıf yeşil aksamın güçlendirilmesi ve dayanıklı bitkiler yetiştirilmesi açısından önemlidir. Ya p a c a ğ ı m ı z g ü b r e l e m e f o r m ü l a s y o n u n a i l a v e edilerek de daha hızlı bir çözüm sağlanmış olur.

17 Tork Plus P25 EC FERTİLİZER - NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ Toplam Azot (N) %3 Üre Azotu (N) %3 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) %25 Tork Plus P25; bitkileriniz için güvenilebilir bir fosfor kaynağıdır. Fosfor ihtiyacının görüldüğü ilk köklerin gelişimine ihtiyaç duyulan dönemlerde ve üretim dönemi boyunca; çiçek sayısının artırılmasında, çiçek kalitesinin artırılmasında, bitki yeşil aksamının g ü ç l e n d i r i l m e s i n d e k u l l a n ı l a b i l i r. A z o t ve p o t a sy u m ilaveleriyle, bitkilerinize alımı kolay gübre formülasyonları sunabilirsiniz.

18 Tork Plus K25 EC FERTİLİZER - POTASYUM ÇÖZELTİSİ Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 25 To r k P l u s K 2 5 ; b i t k i l e r i n i z i ç i n g ü v e n i l e b i l i r b i r potasyum kaynağıdır. Potasyum ihtiyacının görüldüğü hasat öncesi dönemlerde ve hasat döneminde; meyve i r i l i ğ i n i n a r t m a s ı, m ey ve re n g i n i n h o m o j e n o l m a s ı, meyve kalitesinin artırılması, hasat aralığının hızlandırılması için kullanılabilecek bir üründür. Azot ve fosfor ilaveleriyle, bitkilerinize alımı kolay gübre formülasyonları sunabilirsiniz.

19 Tork Plus N25 EC FERTİLİZER - AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ Toplam Azot (N) % 25 Nitrat Azotu (N) %7 Amonyum Azotu (N) %5 Üre Azotu (N) % 13 Tork Plus N25; bitkileriniz için güvenilebilir bir azot kaynağıdır. Azot ihtiyacının görüldüğü ilk dönemler ile özellikle hasat önü kritik dönemlerde; bitki yeşil aksamının güçlendirilmesinde, meyve kalitesinin ve i r i l i ğ i n i n a r t ı r ı l m a s ı n d a d a k u l l a n ı l a b i l i r. Fo s f o r ve potasyum ilaveleriyle, bitkilerinize alımı kolay gübre formülasyonları sunabilirsiniz.

20 Netar Tur.San ve Tic.Ltd.Şti Tuzla Mah. İnönü Bulv. No85 Tel: Fax: FETHİYE - MUĞLA - TÜRKİYE

Aquafarm SIVI ORGANİK GÜBRE BİTKİSEL MATERYALİN AYRIŞTIRILMASI İLE ELDE EDİLEN FÜLVİK ASİT İÇEREN ORGANİK ÜRÜN

Aquafarm SIVI ORGANİK GÜBRE BİTKİSEL MATERYALİN AYRIŞTIRILMASI İLE ELDE EDİLEN FÜLVİK ASİT İÇEREN ORGANİK ÜRÜN HAKKIMIZDA Sektörde 15 yılı aşkın tecrübeye sahip, İzmir/TÜRKİYE de yerleşik firmamızın misyonu, üretmiş olduğu spesifik bitki besleme ürünleriyle Türk ve Dünya tarımına hizmet vermektir. Gelişimi firmamızın

Detaylı

PB www.hdfgubre.com www.hdfgubre.com 1

PB www.hdfgubre.com www.hdfgubre.com 1 www.hdfgubre.com 1 www.hdfgubre.com 2 www.hdfgubre.com İçindekiler Taban Gübreleri (Organomineral) 06-14 Mikrobiyal Gübreler 16 Toprak Düzenleyiciler 18-19 Organik Gübreler 20-29 Organomineral Gübreler

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

V erim. GÜBRETAŞ yeni rekorlarla 60 yılın zirvesinde! 60. yıl anısına GÜBRETAŞ tan İskenderun a eğitim hediyesi okul

V erim. GÜBRETAŞ yeni rekorlarla 60 yılın zirvesinde! 60. yıl anısına GÜBRETAŞ tan İskenderun a eğitim hediyesi okul V erim GÜBRETAŞ ın yeni Genel Müdürü Osman BALTA: 60 yıllık tecrübe ve vizyonla, yükselişi sürdüreceğiz! GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 8 SAYI: 30-31 GÜBRETAŞ yeni rekorlarla 60 yılın zirvesinde!

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ HAZIRLAYANLAR Ahmet YÜZBAŞIOĞLU Laboratuar Şefi Mehmet DAĞLIOĞLU Kimya Mühendisi YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ 1. BİTKİ ANALİZLERİ NİÇİN YAPILIR? Eksiklik belirtilerinin teşhisi

Detaylı

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRELER VE GÜBRELEME MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRE VE GÜBRELEME Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.

Detaylı

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com.

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com. THE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC FERTILIZERS WHICH ARE APPLIED AS BASE AND LIQUID DRESSING IN A GREENHOUSE ON THE GROWTH, YIELD AND FRUIT QUALITY IN TOMATO Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** * Bilecik Tarım

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ

Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Editörler Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ Dr. Mustafa SAKALDAŞ Birinci Baskı: Mart 2013 Editörlerin İletişim Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland YIL: 2012 / SAYI: 44 COMMODITY EXCHANGE Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland Sa l kl Topra n Vazgeçilmezi Organik Madde Oluflturulmas ve Yönetimi Tar m limizde Son

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 3 Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...

Detaylı

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kaplan 1, Mehmet Aktaş 2, Aydın Güneş 2, Mehmet Alpaslan 2, Sahriye Sönmez 1 ÖZET Bitkisel üretimde verimliliğin artırılabilmesindeki en etkin

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DENİZ MAKROALGLERİNDEN (Ulva sp., Cystoseira sp. ve Corallina sp.) FERMENTE SIVI ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ VE

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ebru KAVUK Yüksek Lisans Tezi Giresun Üniversitesi 2013 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DENİZ MAKROALGLERİNDEN (ULVA SP., CYSTOSEİRA SP.,

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023)

www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) Bölüm 1: Ulusal

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58 Ülkemizde Şeker Pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye

Detaylı

PAMUK TARIMI. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN

PAMUK TARIMI. GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN PAMUK TARIMI GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN EKİM ZAMANI Pamuk yetiştiriciliğinde ekim zamanı; Toprağın yapısına Isı ve tav durumuna Pamuk çeşidine Ekim şekline İklim koşullarına Bölgelere göre değişiklik gösterir.

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Tarım ve Kadın GÜBRETAŞ, tarımda kadın çiftçilerin önemine dikkat çekiyor...

Tarım ve Kadın GÜBRETAŞ, tarımda kadın çiftçilerin önemine dikkat çekiyor... GÜBRETAŞ 5 yıl aradan sonra temettü dağıtıyor GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 10 SAYI: 35 İLKBAHAR 2014 Tarım ve Kadın GÜBRETAŞ, tarımda kadın çiftçilerin önemine dikkat çekiyor... Nuri İyem

Detaylı

SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİ SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİ AHMET NEDİM NAZLICAN Zir. Yük. Müh. annazlican@yahoo.com 1. SOYANIN ÖNEMİ Anavatanı Çin ve Kore gibi Uzakdoğu ülkeleri olan soya bitkisi, 4 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihi geçmişiyle

Detaylı

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE PİYASAYA ARZINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006

SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006 SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 ÜRÜNÜN ORİJİNİ, TANIMI VE KAPSAMI...4 1.1 ÜRÜNÜN TARİHÇESİ, ORİJİNİ VE YAYILIŞI...4 1.2 ÜRÜNÜN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ...4

Detaylı