Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden"

Transkript

1 Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın TL ye kadar nominal değerli kira sertifikalarının halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu kira sertifikalarına iliģkin izahname 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun tarih ve 6/218 sayılı kararı ile onaylanmıģtır. Ancak izahnamenin onaylanması izahnamede veya eklerinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına iliģkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan kira sertifikasına iliģkin ihraççının ve kaynak kuruluģun yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraççının ve kaynak kuruluģun finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir TL nominal değerli kira sertifikaları iģbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, izahnamenin geçerlilik süresinin bitimine kadar ihraç edilecek olup, ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satıģ süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirküler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sirküler, izahnamenin ayrılmaz bir parçası olup kira sertifikalarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Ġzahnamede satıģtan önce meydana gelen değiģiklikler satıģtan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Ġzahnamenin geçerlilik süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması iģbu izahnamede değiģiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kiģilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraca aracılık edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluģları gibi izahnamede ya da eklerinde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kiģi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Sayfa 1 / 70

2 I. ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GÖRÜġÜ: 1. Asya varlık Kiralama A.ġ. nin, izahnamenin Kurulunuz tarafından onaylanmasından itibaren 1 yıl süre ile halka arz edeceği TL tutara kadar kira sertifikalarının, Borsamızın 06/09/2012 tarihli ve 401 sayılı Kira Sertifikalarının ĠMKB de ĠĢlem Görmesine ĠliĢkin Esaslar Genelgesi nin 6/c maddesi gereğince, ihracın; tümünün halka arz yoluyla satıģa sunulmuģ olması Ģartının sağlanması ve satıģ sonuçlarının Borsamıza ulaģtırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak, Borsa BaĢkanlığının onayı çerçevesinde KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iģ gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda kot içi olarak iģlem görmeye baģlayabileceği, 2. Kurulunuza iletilecek Borsamız görüģünde, İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan...borsa kotuna alıp almama konusunda yetkili merci, borsaların yönetim kurullarıdır... hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.. ifadesinin de yer alması, 3. Kamunun aydınlatılması amacıyla Asya Katılım Bankası A.ġ. ve Asya Varlık Kiralama A.ġ. arasında varlıkların devir ve kiralanmasına iliģkin imzalanacak sözleģmelerin halka arz izahnamesi ekinde yer alması II. BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURULU GÖRÜġÜ: Mevcut durum itibariyle, Banka nezdinde yürütülen ya da sonuçlandırılan incelemeler kapsamında Bankanın ġirket vasıtasıyla TL nominal değere kadar kira sertifikası ihracında Bankanın mali bünyesi açısından zarar doğurabileceğine yönelik ya da bahse konu kira sertifikalarının ihracını engelleyecek mahiyette bir tespit ya da kanaate ulaģılmamıģtır.bu çerçevede mezkur kira seritifikasının ihracında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanununun ilgili hükümlerine uygun Ģekilde hareket edilmesi kaydıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca bir sakınca bulunmamaktadır. Sayfa 2 / 70

3 III. DANIġMAN GÖRÜġÜ: BANK ASYA nın Prof. Dr. Hayrettin Karaman dan almıģ olduğu tarihli görüģe göre, gerçekleģtirilecek kira sertifikası ihraçlarının katılım bankacılığı prensiplerine uygun olduğu ve ikinci elde yatırımcılar tarafından alım satımında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir. Ġlgili görüģ yazısı izahnamenin ekinde bulunmaktadır. Sayfa 3 / 70

4 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠHRAÇCI VARLIK KĠRALAMA ġġrketġ HAKKINDA BĠLGĠLER KAYNAK KURULUġ HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER VARLIK KĠRALAMA ġġrketġ VE KĠRA SERTĠFĠKALARINA ĠLĠġKĠN YAPISAL BĠLGĠLER KAYNAK KURULUġ GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI KAYNAK KURULUġ KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER EKLER Sayfa 4 / 70

5 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltmalar AAOIFI A.ġ. ABD BDDK BORSA veya ĠMKB EURO GAP GBP IIFM Ġġ YATIRIM veya Aracı Kurum KAP KAYNAK KURULUġ, BANK ASYA, BANKA KĠRA SERTĠFĠKASI veya SERTĠFĠKA KK KOBĠ KURUL veya SPK MKK T.C. TDHP TKBB TL VKġ, ĠHRAÇÇI YP Tanım Ġslami Finansal Kurumlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (www.aaoifi.com) Anonim ġirket Amerika BirleĢik Devletleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Avro Fark analizi Ġngiliz Sterlini International Islamic Financial Markets ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Kamuyu Aydınlatma Platformu Asya Katılım Bankası A.ġ. ĠĢ bu izahname ile ihraç edilecek olan sabit kira ödemeli kira sertifikaları izahnamenin ilgi bölümlerinde kira sertifikası olarak anılacaktır. Kaynak KuruluĢ Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme Sermaye Piyasası Kurulu Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. Türkiye Cumhuriyeti Tek Düzen Hesap Planı Türkiye Katılım Bankaları Birliği Türk Lirası Asya Varlık Kiralama ġirketi A.ġ. Yabancı Para Sayfa 5 / 70

6 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1 Tanımlar: Varlık Kiralama ġirketi (VKġ): Asya Katılım Bankası A.ġ. tarafından münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuģ olan Asya Varlık Kiralama isimli anonim Ģirket. Kaynak KuruluĢ (KK): Sahip olduğu veya kiraladığı varlıkları, kiralamak üzere varlık kiralama Ģirketine devreden Asya Katılım Bankası A.ġ.. Kira sertifikası: Asya Varlık Kiralama Ģirketinin satın almak veya kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetler. 1.2 VKġ: Asya Varlık Kiralama ġirketi Hakkında Genel Bilgi Ticaret Unvanı Merkez Adresi Fiili Yönetim Yeri : Asya Varlık Kiralama A.ġ. : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / Ġstanbul : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / Ġstanbul : Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Vergi Dairesi Dairesi / Numarası : Ümraniye V.D./ Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi Tabi Olduğu Yasal Mevzuat Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : 99 yıl : T.C. : ġirket; kaynak kuruluģlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluģa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek söz konusu kira gelirine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluģa devretmek, kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak kiralamak varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek, doğmuģ ve doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin almak bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak ġirket kaynak kuruluģtan devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu sicilinde kaynak kuruluģ lehine önalım hakkı tesis etme ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluģa geri satıģını teminen gerekli anlaģmalar düzenlenmesi alanlarında faaliyet gösterir. Telefon ve Faks Numaraları : (216) Ġnternet Adresi : (yapım aģamasındadır) Sayfa 6 / 70

7 ġirket; kaynak kuruluģlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluģa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek söz konusu kira gelirine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluģa devretmek, kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak kiralamak varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek, doğmuģ ve doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin almak bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak kaynak kuruluģtan devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu sicilinde kaynak kuruluģ lehine önalım hakkı tesis etme ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluģa geri satıģını teminen gerekli anlaģmalar düzenlenmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. Kurucusu, sermayesi ve ortaklık yapısı: Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Oranı (%) Asya Katılım Bankası A.ġ ,00 Yönetim kurulu: ġirket in Yönetim Kurulu 1 kiģi ile oluģturulmuģtur. Yönetim Kurulu Ģirket ortağı Asya Katılım Bank A.ġ. dir. Tüzel kiģi yönetim kurulu üyesi Mehmet ARSLAN tarafından temsil edilmektedir. 1.3 KK: Asya Katılım Bankası A.ġ. Hakkında Genel Bilgi Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.ġ. Merkez Adresi : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / Ġstanbul Fiili Yönetim Yeri : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10, Ümraniye / Ġstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : 99 yıl Tabi Olduğu Yasal Mevzuat Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : T.C. : Faizsiz bankacılığın gereklerine uyarak bankacılık faaliyetlerinde bulunan Bank Asya; bireysel, ticari ve kurumsal bankacılık alanlarında müģterilerinin her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karģılayacak ürün yelpazesi ve yapılanması ile faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda Kasım 2012 itibariyla 250 Ģube, ve yurt içinde 2, yurtdıģında 1000 den fazla muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Telefon ve Faks Numaraları : / Ġnternet Adresi : Sayfa 7 / 70

8 ASYA KATILIM BANKASI A.ġ. özel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996 tarihinde, Ġstanbul Altunizade' deki Merkez ġubesi ile faaliyetlerine baģlamıģ ve tarihinde "Asya Finans Kurumu Anonim ġirket"i olan Ģirket unvanı "Asya Katılım Bankası Anonim ġirketi" olarak değiģtirilmiģtir. KuruluĢ sermayesi 2 milyon TL, mevcut ödenmiģ sermayesi 900 milyon TL olan Bankanın, tabana yayılmıģ yerli sermayeye dayanan, çok ortaklı bir yapısı vardır. BANK ASYA nın ana faaliyet alanı faizsiz bankacılık olup, özel cari hesap ve katılma hesapları Ģeklinde fon toplayıp, kurumsal ve bireysel finansman, finansal kiralama ve kar/zarar ortaklığı, mal karģılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla müģterilerine fon kullandırmaktadır. Faizsiz bankacılığın gereklerine uyarak üretime destek olmayı kuruluģ prensibi olarak kabul eden BANK ASYA'nın temel amacı; müģteri odaklı hizmet anlayıģından hareketle, teknolojinin getirdiği en son imkanları kullanarak, faizsiz finans sistemini daha geniģ kitlelere ulaģtırabilmektir. Bu doğrultuda Ģube sayısı Erbil Ģube ile birlikte Ocak 2013 tarihi itibarıyla 251 Ģube olup, yurt içinde 2, yurt dıģında 1000 den fazla muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ocak 2013 itibarıyla Banka nın aktif çalıģanı bulunmaktadır. BANK ASYA nın solo bankacılık faaliyetleri aģağıdaki Ģekilde gruplandırılmıģtır; - Ticari / Kurumsal Bankacılık - Bireysel Bankacılık - Kredi Kartları - KOBĠ Bankacılığı - Uluslararası Bankacılık Bank Asya nın tarihi itibarıyla bağlı ortaklık ve iģtiraklerine iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda yer almaktadır: Ticari Unvan Ortaklık Türü Sektör Sermayedeki Pay Oranı (%) Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.* Konsolide bağlı ortaklık Gayrimenkul 22,94 IĢık Sigorta A.ġ Konsolide bağlı ortaklık Sigorta 65,42 Asya Emeklilik ve Hayat A.ġ. Konsolide bağlı ortaklık Sigorta 97,99 Asyafin Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.ġti. Konsolide bağlı ortaklık Sigorta 95,00 Tamweel Afrika Holding SA Konsolide ĠĢtirak Finans Nil Yönetim Hizmetleri Emlak Turizm San. ve Tic. A.ġ. Asya Kart Teknoloji Hizmetleri A.ġ. Yeni Mağazacılık A.ġ. ** Landmark Supply Holding A.ġ.** Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık Konsolide edilmeyen iģtirak Konsolide edilmeyen iģtirak Turizm 99,93 Teknoloji 99,50 Perakende Mağazacılık Perakende Mağazacılık 21,84 21,84 Kredi Garanti Fonu A.ġ. Konsolide edilmeyen Finans 1,66 Sayfa 8 / 70

9 Ticari Unvan Ortaklık Türü Sektör Asya Varlık Kiralama A.ġ. Asya Menkul Değerler A.ġ. iģtirak Konsolide bağlı ortaklık Kira Sertifikası Ġhracı Konsolide bağlı ortaklık Araclık Hizmetleri Sermayedeki Pay Oranı (%) 100,00 100,00 * Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ'de Bankanın bağlı ortaklığı olan Nil Yönetim Hizmetleri Emlak Turizm San. ve Tic. A.ġ'nin de 46,45'lik payı bulunmaktadır. ** Banka, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Kredi ĠĢlemlerine ĠliĢkin Yönetmeliğin 19. maddesinde Katılım Bankalarınca Finansman Sağlama Yöntemlerinden ortak yatırımlar yöntemi ile iģletilen ve A101 ismi ile faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık A.ġ.'ye Bin TL tutarında, Landmark Supply Holding A.ġ.'ye ise Bin TL tutarında iģtirak etmiģ olup, tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TDHP (Tek Düzen Hesap Planı) gereğince iģtirak olarak kaydedilmiģtir. Ana faaliyet alanı faizsiz bankacılık olan BANK ASYA, aģağıdaki bankacılık hizmetlerini sunmaktadır: Ticari / Kurumsal bankacılık faaliyetleri: Cari ve Katılım Hesapları, Nakit Yönetimi, Nakdi Krediler, Gayrinakdi Krediler, DıĢ Ticaret Finansmanı, Sigorta Hizmetleri Bireysel bankacılık faaliyetleri: mevduat hesapları, kredi kartları, bankamatik kartları, maaģ hesapları, bireysel finansman desteği, otomatik ödeme talimatları, SSK primi tahsilatı, vergi tahsilatı, eğitim ücretleri tahsilatı, sigorta ürünleri, yatırım ürünleri Kredi Kartları faaliyetleri: AsyaCard Classic, AsyaCard DIT, DIT Pratik, AsyaCard Gold, AsyaCard Platinum, AsyaCard Business, AsyaCard GiriĢimci, Asya Nakit KOBĠ Bankacılığı faaliyetleri: Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ġirket Kartı, Ticari Kart, AsyaAsist Kart, Çek Karnesi, POS, Vergi, SGK ve Fatura Ödemeleri, MaaĢ Ödemeleri, Sigorta Hizmetleri ve Ġnternet Bankacılığı ürünleri Uluslararası Bankacılık faaliyetleri, ÇobanYıldızı Sektörel Finansman Paketleri: Uluslararası Bankacılık faaliyetleri: Muhabir bankacılık iliģkileri, uluslararası finansman ve yurt dıģı bankacılık faaliyetleri Banka, normal bankacılık faaliyetlerinin yanısıra Ģubeleri aracılığıyla IĢık Sigorta A.ġ. adına sigorta acenteliği faaliyetlerini sürdürmekte ve Bizim Menkul Değerler A.ġ. adına hisse senedi alım satım iģlemlerine aracılık yapmaktadır. Bankacılık dıģı faaliyetlerine bakıldığında, GRUP un 31 Ocak 2013 itibarıyla finans, perakende ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren 12 adet Ģirkette doğrudan payı bulunmaktadır. Bu Ģirketlerin 8 adedi bağlı ortaklık, 4 adedi iģtirak olarak sınıflandırılmıģtır. ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklara iliģkin detaylı bilgi izahnamenin maddesinde belirtilmiģtir 1.4 Risk Faktörleri Ġhraçcının kira sertifikasına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler Ġhraççı Asya Varlık Kiralama ġirketi A.ġ. kira sertifikası ihracı amacıyla yeni kurulmuģ bir Ģirket olup, faaliyet geçmiģi bulunmamaktadır. Ġhraççı esas sözleģmesi gereği yalnızca kira Sayfa 9 / 70

10 sertifikası ihraç etmek, kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek ve kira sözleģmesinin sonunda baģlangıçta anlaģılan koģullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluģa devretme faaliyetlerinde bulunabilir. Ġhraççının sahip olduğu tek varlık kendi nam ve kira sertifikaları yatırımcılarının hesabına devraldığı Portföy Varlıkları olacaktır. Ġhraççıya Kira SözleĢmesi, Yönetim SözleĢmesi, Geri Alım Taahhüdü SözleĢmesi ve Garanti SözleĢmesi ile belirtilen Ģartlarda BANK ASYA tarafından her bir Kira Sertifikası için dönemsel olarak 3 ayda bir gelir dağıtımı yapılacaktır. Ġhraççının kira sertifikası sahiplerine yapacağı ödemeler, BANK ASYA nın Ġhraççıya yapacağı ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, Ġhraç, BANK ASYA nın yükümlülüklerini yerine getirme gücüne bağlıdır. Ġhraççıya Kira SözleĢmesi, Yönetim SözleĢmesi, Geri Alım Taahhüdü SözleĢmesi ve Garanti SözleĢmesi ile BANK ASYA dan yapılacak olan ödemeler Kira Sertifikası Sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli olmayabilir. Bu durumda kira sertifikasına konu Portföy Varlıkları üçüncü kiģilere devredilerek elde edilen gelir Kira Sertifikası Sahiplerinin payları oranında dağıtılır. Portföy Varlıklarının kaynak kuruluģ dıģında üçüncü kiģilere devrinde elde edilen gelir kira sertifikalarının tümünün itfasını ve kalan kira ödemelerini karģılayacak düzeyde olmayabilir. Bunun sonuncunda sertifika sahiplerinin ana para ve kira ödemelerini tam olarak ve zamanında elde etmemeleri sonucu doğabilir Kira Sertifikalarına ĠliĢkin Risk Faktörleri Kira sertifikası sahiplerinin Portföy Varlıkları dıģında VKġ nin diğer varlıkları veya Bank Asya nın varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakları bulunmamaktadır Sertifikalar Ġhraççı nın borç yükümlülükleri değildir. Aksine, Sertifikalar yalnızca Sertifika Sahipleri nin Portföy Varlıklarındaki haklarını temsil eder. Sertifikalar bakımından Ġhraççı ya rücu Portföy Varlıkları ile sınırlıdır ve bu varlıklardan elde edilen dönemsel gelirler ile bu varlıkların satıģından elde edilecek gelir Sertifika sahiplerine yapılacak tek ödeme kaynağıdır. Bir Fesih Sebebi nin gerçekleģmesi halinde, VKġ aracılığı ile her bir Sertifika Sahibi nin Bank Asya dan sözleģme ve taahhütlerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Sertifika sahiplerinin sözleģme ve taahhütlere uyumun istenmesi ve bunlara aykırılıktan kaynaklanan hakları talep etme hakları bulunmakla birlikte, Portföy Varlıkları dıģında VKġ nin diğer varlıkları veya Bank Asya nın varlıkları üzerinde doğrudan hak iddia edemezler. Portföy Varlıklarının paraya çevrilmesi, doğmuģ kira alacakları ve diğer gelirler ve sözleģmeye aykırılıktan kaynaklanabilecek diğer haklar nedeniyle elde edilecek gelirlerin Kira Sertifikası sahiplerine yapılması öngörülen ödemeleri karģılamaması mümkündür. Bahsi geçen gelirler Kira Sertifikası sahiplerine ödendikten sonra, Kira Sertifikası sahiplerinin VKġ ye ve Bank Asya ya karģı herhangi talep hakkı kalmayacaktır. Borçların ifasında temerrüde düģülmesi halinde, ileri sürülebilecek hakların icrası zaman alıcı ve maliyetli olabilir Sertifikalar uyarınca ödemeler, Bank Asya nın VKġ ye ve VKġ nin Sertifika Sahipleri ne ihraca iliģkin sözleģme ve taahhütlerde öngörülen Ģekilde ödeme yapmasına bağlıdır. Bank Asya veya VKġ bu ödemeleri gerektiği gibi ifa etmez ise, onlara karģı her birinin yükümlülüklerini icra etmeleri için ve/veya uygun olduğu takdirde tazminat talep etmek için Sayfa 10 / 70

11 dava açılması söz konusu olabilecektir. Ancak bu süreçler masraflı ve zaman alıcı olabilmektedir. Kira Sertifikalarının Likiditesi Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlı olabilir Ġhraç edilecek kira sertifikalarının iģlem göreceği piyasada yapılacak iģlem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda kira sertifikalarının bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir Portföy Varlıklarına ĠliĢkin Risk Faktörleri Varlık Sahiplerine Yüklenen Sorumluluk Alım-Satım SözleĢmesi ve Gayrimenkul Alım-Satım SözleĢmesi çerçevesinde VKġ Portföy Varlıkları üzerinde kendi adına, Kira Sertifikası Sahipleri hesabına mülkiyet hakkı elde edecektir. 13 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıģ 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanunu nun 27. maddesi, leasinge konu kıymetler üzerindeki mülkiyetin, finansal kiralama Ģirketine hariç olmak üzere, üçüncü kiģilere devrini yasaklamaktadır. Bu nedenle Bank Asya, finansal kiralama sözleģmelerine konu edilmiģ Leasing Varlıklarının mülkiyetini geri alım iģlemine kadar kendi adına ve fakat VKġ hesabına elinde bulunduracaktır. Bu husus Alım-Satım SözleĢmesi nde de belirtilmiģtir. VKġ diğer Portföy Varlıklarında olduğu gibi finansal kiralamaya konu edilmiģ Leasing Varlıkları üzerindeki haklarını da süreç boyunca kendi adına, Sertifika Sahipleri hesabına tutmaya devam edecektir. Alım-Satım SözleĢmesi nde ifade edildiği üzere, herhangi bir üçüncü kiģinin Portföy Varlıkları üzerinde sahip olduğunu iddia ettiği hakların tanınması halinde, Bank Asya tanınan bu haklar nedeni ile VKġ ve dolayısıyla Sertifika Sahiplerinin uğrayacakları zararları karģılamayı taahhüt etmektedir. Bank Asya nın bu taahhütlerini karģılamaması halinde Sertifika Sahipleri zarara uğrayabilirler. Portföy Varlıklarının Devri Portföy Varlıklarının alım bedeli ancak Gayrimenkul Varlıklar ilgili tapu daireleri nezdinde VKġ ye devredildikten ve aynı zamanda gayrimenkul dıģındaki Portföy Varlıklarının devrine iliģkin Alım Satım SözleĢmesi imzalandıktan sonra Bank Asya ya ödenecektir. Bank Asya, Portföy Varlıklarının herhangi birinin devrinin hukuken geçersiz sayılması halinde uğranılan zararı tazmin edeceğini taahhüt etmektedir. Portföy Valıklarının Bank Asya tarafından herhangi bir nedenle yeniden satın alınmaması halinde VKġ, Bank Asya nın Alım Taahhüdü ve Alım Satım SözleĢmesi kapsamındaki ödeme ve tazminat yükümlülüklerinin ifası için gerekli hukuki yollara baģvuracaktır. Yukarıda da ifade edildiği üzere borçların icrasına yönelik bu hukuki yollar zaman alıcı ve masraflı olabilecektir. Sayfa 11 / 70

12 Gayrimenkul Varlıkların Tamamen Yok Olması Satın alınacak Gayrimenkul Varlıklar Yönetim SözleĢmesi uyarınca Bank Asya tarafından çeģitli riskler nedeni ile tamamen yok olmaları riskine karģı ihraç tarihinden önce VKġ lehine sigorta ettirilecektir. Sigorta değeri ikame değerden ve henüz itfa edilmemiģ Sertifikaların toplam nominal değerinden az olmayacaktır. Gayrimenkul Varlıkların tamamen yok olmasından kasıt, bu varlıkların tümünün kaybı, imhası veya zarara uğraması, ya da Gayrimenkul Varlıklarının tümünü herhangi bir ekonomik kullanım için kalıcı olarak kullanılamaz hale getiren ve (herhangi bir üçüncü kiģi tarafından Gayrimenkul Varlıkları için ödenecek sigorta veya baģka bir tazmin bedeli dikkate alındındığında) tamiri veya iyileģtirilmesinin hiç bir Ģekilde ekonomik olmayacağı herhangi bir olaydır. Böyle bir durum söz konusu olursa, kira iliģkisi sona erecek ve Sertifika Sahipleri ne, VKġ tarafından tahsil edilen sigorta bedeli ödenecektir. Bu durumda; i) Gayrimenkul Varlıkların tamamen yok olması nedeniyle kira iliģkisi sona erecek ve periyodik ödemeler de söz konusu gayrimenkul için öngörülen kira bedeli düģülerek yapılacaktır ve ii) Sigorta bedelinin tahsilinde ve dolayısıyla sertifika sahiplerine bu sona erme nedeniyle ödeme yapılmasında gecikme olması mümkündür ve bu gecikme nedeniyle ayrıca bir dönemsel ödeme yapılmayacaktır. Bu bağlamda, tamamen yok olma olayının meydana gelmesini izleyen 30 gün içerisinde ilgili hesaba ikame değere eģit olan Ģekilde sigorta bedeli ödenmediği takdirde, sigorta ödemesindeki eksikliğin kendi kusurundan veya Yönetim SözleĢmesi ne uygun hareket etmemesinden kaynaklanmadığını herhangi bir Ģüpheye mahal vermeyecek Ģekilde ispat etmedikçe, Bank Asya Yönetim SözleĢmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemiģ sayılacak ve eksik bakiyeyi ödeyecektir Kaynak kuruluģun kira sertifikasına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler Kredi Riski Kredi riski, kredi borçlusunun BANK ASYA ile yaptığı sözleģme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluģabilecek zarar olasılığını ifade eder. BANK ASYA nın 30/09/2012 itibarıyla kredi riskine esas tutar tablosu konsolide bazda aģağıdaki gibidir. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin bilgiler: 30/09/2012 (000 TL) Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar Risk Ağırlıkları Konsolide % 0 % 10 % 20 % 50 %75 % 100 % 150 % Kur Riski Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değiģiklikler nedeniyle bankaların maruz kalabilecekleri zarar olasılığını ifade etmektir. Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü Sayfa 12 / 70

13 hesaplanırken BANK ASYA nın tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz iģlemleri göz önünde bulundurulmakta, standart metot ile riske maruz değer hesaplanmaktadır. BANK ASYA nın riskten korunma amaçlı türev araçları bulunmamaktadır. BANK ASYA nın konsolide kur riskine iliģkin bilgiler: (000 TL) EURO USD Yen Diğer YP Toplam Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Eylül 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 itibarıyla Türk Lirası nın yabancı para birimleri karģısındaki %10 luk bir zayıflaması, kar veya zararı aģağıda solo bazda gösterilen tutarlarda değiģtirecektir. Bu analiz, özellikle faiz oranları olmak üzere tüm diğer değiģkenlerin sabit kalacağını varsaymaktadır. Net Gelir (000 TL) USD Euro GBP - - Toplam Likidite Riski Genel olarak likidite riski bir kuruluģun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama riskidir. Likidite riski, bazı finansman kaynaklarının bulunamamasına sebep olabilen piyasa bozulmaları veya kredi derecesindeki düģüģlerden kaynaklanabilir. Piyasa Riski Sahip olunan portföy veya finansal pozisyonların, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatı riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasılığıdır. AĢağıdaki tabloda Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre tarihi itibarıyla piyasa riski hesaplamasının ayrıntıları yer almaktadır. Piyasa riskine iliģkin bilgiler (konsolide): (000 TL) Tutar (I) Genel Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot 638 (II) Spesifik Risk Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 318 (III) Kur Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (IV) Emtia Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - (V) Takas Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - (VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (VII) KarĢı Taraf Kredi Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot 47 - Sayfa 13 / 70

14 (VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü (IX) Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX) Operasyonel Risk Yetersiz veya iģlemeyen iç süreçler, insanlar, sistemler ya da dıģ etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp riskidir Dönemi Ġtibariyle Temel Gösterge Yöntemi ne Göre Operasyonel Risk (Solo - Bin TL) Sermaye Yükümlülüğü Sermaye Yükümlülüğüne Esas Tutar Ġtibar Riski MüĢteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların BANK ASYA hakkındaki olumsuz düģüncelerinden yada yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar görme olasılığıdır. BANK ASYA, Etik Ġlkeler, Katılım Bankacılığı Prensipleri, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi, Personel Yönetmeliği, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri, Banka Risk Politikaları, ĠĢ Sürekliliği ve Acil Durum Planları vb. politikalar, planlar ve prosedürlerde itibari riske yönelik birbiriyle çeliģmeyen düzenlemeler yapar. Ancak bu politika ve planlarda öngörülememiģ etkenler sebebiyle veya uygulamadaki yetersizliklerden kaynaklanacak olumsuzluklar doğabilir. ĠĢ Riski Faaliyetin sürdürülmesine iliģkin risk olarak da tanımlanabilecek iģ riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değiģimlerden kaynaklanan risktir. Strateji Riski YanlıĢ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değiģime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır. Son 3 yıl içinde yanlıģ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değiģime tepki eksikliğinden kaynaklanan bir zarar bulunmamaktadır. ĠĢtiraklerden Kaynaklanan Riskler BANK ASYA nın, gayrimenkul, turizm, sigorta, teknoloji, ve lojistik de dahil olmak üzere muhtelif sektörlerdeki Ģirketlerde özsermaye iģtiraki bulunmaktadır. Her ne kadar söz konusu yatırımların BANK ASYA nın finansal durumu üzerinde geçmiģte toplam olarak olumlu etkileri olmuģ olsa da, herhangi bir mevcut veya gelecekteki yatırımın veya söz konusu yatırımların toplamının ve/veya ileride gerçekleģebilecek elden çıkarmaların BANK ASYA ya olası etkileri bugünden öngörülemez. Sayfa 14 / 70

15 Faaliyet Ġznine ĠliĢkin Riskler BANK ASYA 5411 sayılı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluģması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduat Fonu na devredilmesine iliģkin hükümler yer almaktadır. 1.5 Ortaklık Yapısı Banka nın TL sermayesinin TL si nitelikli pay Ģeklinde olup, A grubu hisse sahipleri nitelikli pay sahibi, kalan TL lik B grubu pay olarak değerlendirilmiģtir. Söz konusu paylara ve pay sahiplerine iliģkin bilgiler aģağıda bulunmaktadır: Ġmtiyazlı Paylara ĠliĢkin Bilgiler Hisse Türü 30/09/2012 Pay Tutarı (TL) Oranı (%) 31/12/2011 Pay Tutarı (TL) Oranı (%) 31/12/2010 Pay Tutarı (TL) Oranı (%) Grup A (imtiyazlı hisse) , ,00 Grup B (ĠMKB de iģlem görmeyen hisseler) , , ,46 Grup B (ĠMKB de iģlem gören hisseler) , , ,54 Toplam , , ,00 Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı A Grubu Miktar A Grubu (%) B Grubu Miktar (Kapalı) B Grubu (%) Toplam Miktar Toplam (%) Ortadoğu Tekstil Tic. San. A.ġ , ,89 Forum ĠnĢaat Dekorasyon Turizm San. ve Tic. A.ġ , ,85 Osman Can Pehlivan , , ,33 Sayfa 15 / 70

16 Birim BirleĢik ĠnĢaatçılık Mümessillik San. ve Tic. A.ġ , , ,40 BJ Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.ġ , ,26 Diğer Ortaklar , , ,90 Halka Açık , ,36 Toplam , , , Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Bağımsız Denetim KuruluĢu Hakkında Temel Bilgiler Yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgiler: BANK ASYA nın ana sözleģmesi uyarınca, Yönetim Kurulu, Genel Kurula iģtirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51 ine sahip olanlar tarafından, hissedarlar içerisinden gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek dokuz üyeden oluģur. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Üyeler, Bankalar Kanunu nun öngördüğü Ģartlara ve vasıflara haiz olmalıdır. Üyeler aralarından bir baģkan ve bir baģkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilebilirler. ĠĢbu Ġzahname nin tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aģağıdaki kiģilerden oluģur: Adı Soyadı Görevi Temsil Ettiği Tüzel KiĢilik Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) Prof. Dr. Erhan BĠRGĠLĠ (1) Yönetim Kurulu BaĢkanı - ÇeĢitli Üniversitelerde Yöneticilik ve Öğretim Üyeliği 3/3 - - Ahmet BEYAZ (7) Mustafa Talat KATIRCIOĞLU (3) Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili - - Bankalar Yeminli Murakıplığı, Bankalar Yeminli BaĢ Murakıplığı Akasya Yapı Hissedar ve Yönetim Kurulu üyesi 3/ / ,0200 Sayfa 16 / 70

17 Ali ÇELĠK (2) Recep KOÇAK (6) Mehmet Yönetim (4) (6) GÖZÜTOK Dr. Ercüment GÜLER (5) Mehmet Yönetim (1) (5) URUÇ Zafer Ertan (8) Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Çelikeller A.ġ., Samanyolu Yayın Holding, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.ġ. ve Hamle Oto Kiralama A.ġ. de Yönetim Kurulu BaĢkanı, Sema Sağlık Hizmetleri A.ġ. de Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı IĢık Sigorta Genel Müdür Gözütoklar Grup bünyesindeki Orman Ürünleri-Yapı ĠnĢaat ve DıĢ Ticaret Ģirketlerinde Yönetim Kurulu BaĢkanlığı, Samanyolu Yayın Holding Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ve Sema Sağlık Hizmetleri A.ġ. de Yönetim Kurulu Üyesi ÇeĢitli bankalarda müfettiģlik, Ģube müdürlüğü ve daire baģkanlığı Vakiflar Bankası Malatya,Adana, Bursa Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 3/ ,1594 3/ ,0018 3/ / / /3 - - (1)Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu BaĢkanı Behçet Akyar 22 Kasım 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmıģ olup, yerine Prof. Dr.Erhan BĠRGĠLĠ atanmıģtır. (2) Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu üyelerinden Salih SARIOĞLU ve Ahmet ÇELĠK 26 Ocak 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmıģ olup, yerlerine Ali ÇELĠK atanmıģtır. (3) Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin NegiĢ 2 ġubat 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmıģ olup, yerine Mustafa Talat KATIRCIOĞLU atanmıģtır. (4) Ana Ortaklık Banka Denetçilerinden Ali AKBULUT 23 ġubat 2012 tariki itibarıyla istifaen görevinden ayrılmıģ olup, yerine Mehmet GÖZÜTOK atanmıģtır. (5) Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu üyeleinden Ġsmail Erol ĠġBĠLEN ile Hülagü ÖZCAN, 12 Mart 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmıģ olup, yerlerine Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifaen ayrılan Dr. Ercüment GÜLER ile Hukuk BaĢ MüĢavirliği görevinden ayrılan Mehmet URUÇ atanmıģlardır. (6) 31 Mart 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu üye sayısı 9 a çıkarılmıģ olup, Mehmet GÖZÜTOK ve Recep KOÇAK yönetim kurulu üyesi olarak atanmıģlardır. (7) Ana Ortaklık Banka Yönetim Kurulu üyelerinden Faruk Ġlk 6 Aralık 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmıģ olup, yerine tarihinde Ahmet BEYAZ atanmıģtır. (8) tarihinde Abdullah Çelik istifaen görevinden ayrılmıģ olup tarihinde Genel Müdür olarak Ahmet Beyaz ve tarihinde Yönetim kurulu üyesi olarak Zafer Ertan atanmıģtır. Denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgiler BANK ASYA Ana SözleĢmesine göre; Denetleme Kurulu, Genel Kurula iģtirak eden (A) grubu hissedarların toplam oylarının en az %51 ine sahip olanların göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek üç üyeden oluģur. Denetçilerin; maliye, ekonomi, iģletme, hukuk veya muhasebe konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve en az ikisinin Türk tabiiyetinde olması Ģarttır. Denetleme Kurulu aģağıdaki üyelerden oluģur : ATĠF BĠLGĠN ĠRFAN HACIOSMANOĞLU ĠZZET AKYAR Sayfa 17 / 70

18 Yönetimde söz sahibi olan personele iliģkin bilgiler: Adı Soyadı Murat Demir Ali TUĞLU Fahrettin SOYLU Mahmut Yalçın Talha Salih Yayla Ahmet AKAR (1) Feyzullah EĞRĠBOYU N Abdurrahman Köse Görevi ve ĠĢ Adresi* Kurumsal Pazarlama, Ticari Pazarlama, KOBĠ Bankacılığı,, Bölge Pazarlama Müdürlükleri Bilgi Teknolojileri Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Garanti Bankası ve Albaraka Türk ġube Müdürlüğü Uluslararası Kurum/DanıĢmanlık- Yöneticilik Sermaye Payı (TL) (%) Bankacılık Operasyonları BDDK/ÇeĢitli görevler - - Mali ĠĢler Grubu - - Risk Ġzleme ve Hukuk ĠĢleri Krediler Tahsis Grubu Hazine, Finansal Kurumlar, Yatırımcı ĠliĢkileri, Kaynak GeliĢtirme Bireysel Bankacılık ( Koordinatör ) ĠĢ Bankası Sorunlu Krediler ve Hukuk MüĢavirliği Banka /Yöneticilk ve ġube Müdürlüğü Uluslararası Yatırım Bankaları/ Finansal Mühendis, Stratejist, Trader Demir Kyrgyz International Bank / Koordinatör Hakan Fatih Büyükadalı Ġnsan Kaynakları Grubu ĠĢ Bankası / Ġnsan Kaynaları Müdür yardımcısı - - Murat Aydoğan Destek Hizmetleri Grup BaĢkanı IĢık Sigorta - - 1) Ana Ortaklık Banka Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akar ın 20 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Genel Müdür Vekili olarak atanmasına karar verilmiģtir. Denetimden sorumlu komite üyelerinin iliģkin bilgiler: Bank Asya Ana SözleĢmesine gore; Denetim komitesi; Banka nın muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin iģleyiģ ve etkinliğinin gözetimini sağlanması için gerekli tüm tedbirlerinin alınmasından görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi aģağıdaki üyelerden oluģur: - Dr. Ercüment GÜLER - Av. Mehmet URUÇ Sayfa 18 / 70

19 Bağımsız Denetim kuruluģuna iliģkin bilgiler: 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 hesap dönemleri itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (Deloitte Touche) tarafından bağımsız denetime, 30 Eylül 2012 itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ise sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuģtur. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. nin ilgili dönemler için belirlediği denetim görüģleri aģağıdaki tabloda özetlenmiģtir. Hesap Dönemi Bağımsız Denetim ġirketi Denetim Türü GörüĢ DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Bağımsız sınırlı denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Bağımsız denetim Olumlu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Bağımsız denetim Olumlu 1.7 Ġhraca ve Borsada ĠĢlem Görmeye ĠliĢkin Bilgiler Kira Sertifikaları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan Seri:III, No:43 sayılı "Kira Sertifikalarına Ve Varlık Kiralama ġirketlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek kira sertifikalarına iliģkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve kira sertifikalarına iliģkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği" uyarınca gerçekleģtirilecektir. 1.8 SeçilmiĢ Finansal Bilgiler Konsolide Bilanço Asya Katılım Bankası A.ġ. ye iliģkin 30 Eylül 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihli bilanço kalemleri aģağıdaki tabloda özetlenmiģtir; (000 TL ) Nakit değerler ve Merkez Bankası Gerçeğe uygun d. Farkı K/Z a yansıtılan FV (net) Bankalar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) Krediler ve Alacaklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) ĠĢtirakler (net) Bağlı ortaklıklar (net) Kiralama iģlemlerinden alacaklar Sayfa 19 / 70

20 Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Vergi varlığı SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliģkin duran varlıklar (net) Diğer aktifler TOPLAM VARLIKLAR Toplanan Fonlar Alım satım amaçlı türev finansal borçlar Alınan krediler Para piyasalarına borçlar Ġhraç edilen menkul kıymetler (net) Muhtelif borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Diğer yabancı kaynaklar Kiralama iģlemlerinden borçlar KarĢılıklar Vergi borcu Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR Konsolide Gelir Tablosu Bank Asya nın 30 Eylül 2012, 30 Eylül 2011, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 itibariyle gelir tablosu aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: (000 TL) KAR PAYI GELĠRLERĠ Kredilerden Alınan Kar Payları Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Gelirler Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Kar Payı Gelirleri KAR PAYI GĠDERLERĠ (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları ( ) ( ) ( ) ( ) Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları (43.591) (28.804) (43.161) (16.736) Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Kar Payları (3.288) (6.831) (14.340) - Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Sayfa 20 / 70

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 125.000.000 TL ye kadar nominal değerli kira sertifikalarının halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu kira sertifikalarına iliģkin izahname

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 31 Mart 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray Mah.Dr.

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak Mart Ümraniye İSTANBUL

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak Mart Ümraniye İSTANBUL ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2011 31 Mart 2011 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray Mah.

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK 2010 31 MART 2010 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK 2010 31 MART 2010 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK 2010 31 MART 2010 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 Asya Katılım Bankası A.Ş. ve Tarihsel Gelişimi Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şube ve Personel

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

Finansal Bilgiler (milyon TL)

Finansal Bilgiler (milyon TL) Finansal Bilgiler (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 2Ç15 3Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler 17,190 21,390 27,785 13,680 10,633 9,376-31% -12% Krediler+Finansal Kiralama 13,452 16,307 21,257 9,407

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı