Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden"

Transkript

1 Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın TL ye kadar nominal değerli kira sertifikalarının halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu kira sertifikalarına iliģkin izahname 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun tarih ve 6/218 sayılı kararı ile onaylanmıģtır. Ancak izahnamenin onaylanması izahnamede veya eklerinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına iliģkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan kira sertifikasına iliģkin ihraççının ve kaynak kuruluģun yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraççının ve kaynak kuruluģun finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir TL nominal değerli kira sertifikaları iģbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, izahnamenin geçerlilik süresinin bitimine kadar ihraç edilecek olup, ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satıģ süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirküler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sirküler, izahnamenin ayrılmaz bir parçası olup kira sertifikalarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Ġzahnamede satıģtan önce meydana gelen değiģiklikler satıģtan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Ġzahnamenin geçerlilik süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması iģbu izahnamede değiģiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kiģilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraca aracılık edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluģları gibi izahnamede ya da eklerinde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kiģi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Sayfa 1 / 70

2 I. ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GÖRÜġÜ: 1. Asya varlık Kiralama A.ġ. nin, izahnamenin Kurulunuz tarafından onaylanmasından itibaren 1 yıl süre ile halka arz edeceği TL tutara kadar kira sertifikalarının, Borsamızın 06/09/2012 tarihli ve 401 sayılı Kira Sertifikalarının ĠMKB de ĠĢlem Görmesine ĠliĢkin Esaslar Genelgesi nin 6/c maddesi gereğince, ihracın; tümünün halka arz yoluyla satıģa sunulmuģ olması Ģartının sağlanması ve satıģ sonuçlarının Borsamıza ulaģtırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak, Borsa BaĢkanlığının onayı çerçevesinde KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iģ gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda kot içi olarak iģlem görmeye baģlayabileceği, 2. Kurulunuza iletilecek Borsamız görüģünde, İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan...borsa kotuna alıp almama konusunda yetkili merci, borsaların yönetim kurullarıdır... hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.. ifadesinin de yer alması, 3. Kamunun aydınlatılması amacıyla Asya Katılım Bankası A.ġ. ve Asya Varlık Kiralama A.ġ. arasında varlıkların devir ve kiralanmasına iliģkin imzalanacak sözleģmelerin halka arz izahnamesi ekinde yer alması II. BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURULU GÖRÜġÜ: Mevcut durum itibariyle, Banka nezdinde yürütülen ya da sonuçlandırılan incelemeler kapsamında Bankanın ġirket vasıtasıyla TL nominal değere kadar kira sertifikası ihracında Bankanın mali bünyesi açısından zarar doğurabileceğine yönelik ya da bahse konu kira sertifikalarının ihracını engelleyecek mahiyette bir tespit ya da kanaate ulaģılmamıģtır.bu çerçevede mezkur kira seritifikasının ihracında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanununun ilgili hükümlerine uygun Ģekilde hareket edilmesi kaydıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca bir sakınca bulunmamaktadır. Sayfa 2 / 70

3 III. DANIġMAN GÖRÜġÜ: BANK ASYA nın Prof. Dr. Hayrettin Karaman dan almıģ olduğu tarihli görüģe göre, gerçekleģtirilecek kira sertifikası ihraçlarının katılım bankacılığı prensiplerine uygun olduğu ve ikinci elde yatırımcılar tarafından alım satımında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir. Ġlgili görüģ yazısı izahnamenin ekinde bulunmaktadır. Sayfa 3 / 70

4 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠHRAÇCI VARLIK KĠRALAMA ġġrketġ HAKKINDA BĠLGĠLER KAYNAK KURULUġ HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER VARLIK KĠRALAMA ġġrketġ VE KĠRA SERTĠFĠKALARINA ĠLĠġKĠN YAPISAL BĠLGĠLER KAYNAK KURULUġ GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI KAYNAK KURULUġ KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER EKLER Sayfa 4 / 70

5 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltmalar AAOIFI A.ġ. ABD BDDK BORSA veya ĠMKB EURO GAP GBP IIFM Ġġ YATIRIM veya Aracı Kurum KAP KAYNAK KURULUġ, BANK ASYA, BANKA KĠRA SERTĠFĠKASI veya SERTĠFĠKA KK KOBĠ KURUL veya SPK MKK T.C. TDHP TKBB TL VKġ, ĠHRAÇÇI YP Tanım Ġslami Finansal Kurumlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (www.aaoifi.com) Anonim ġirket Amerika BirleĢik Devletleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Avro Fark analizi Ġngiliz Sterlini International Islamic Financial Markets ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Kamuyu Aydınlatma Platformu Asya Katılım Bankası A.ġ. ĠĢ bu izahname ile ihraç edilecek olan sabit kira ödemeli kira sertifikaları izahnamenin ilgi bölümlerinde kira sertifikası olarak anılacaktır. Kaynak KuruluĢ Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme Sermaye Piyasası Kurulu Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. Türkiye Cumhuriyeti Tek Düzen Hesap Planı Türkiye Katılım Bankaları Birliği Türk Lirası Asya Varlık Kiralama ġirketi A.ġ. Yabancı Para Sayfa 5 / 70

6 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1 Tanımlar: Varlık Kiralama ġirketi (VKġ): Asya Katılım Bankası A.ġ. tarafından münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuģ olan Asya Varlık Kiralama isimli anonim Ģirket. Kaynak KuruluĢ (KK): Sahip olduğu veya kiraladığı varlıkları, kiralamak üzere varlık kiralama Ģirketine devreden Asya Katılım Bankası A.ġ.. Kira sertifikası: Asya Varlık Kiralama Ģirketinin satın almak veya kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetler. 1.2 VKġ: Asya Varlık Kiralama ġirketi Hakkında Genel Bilgi Ticaret Unvanı Merkez Adresi Fiili Yönetim Yeri : Asya Varlık Kiralama A.ġ. : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / Ġstanbul : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / Ġstanbul : Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Vergi Dairesi Dairesi / Numarası : Ümraniye V.D./ Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi Tabi Olduğu Yasal Mevzuat Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : 99 yıl : T.C. : ġirket; kaynak kuruluģlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluģa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek söz konusu kira gelirine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluģa devretmek, kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak kiralamak varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek, doğmuģ ve doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin almak bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak ġirket kaynak kuruluģtan devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu sicilinde kaynak kuruluģ lehine önalım hakkı tesis etme ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluģa geri satıģını teminen gerekli anlaģmalar düzenlenmesi alanlarında faaliyet gösterir. Telefon ve Faks Numaraları : (216) Ġnternet Adresi : (yapım aģamasındadır) Sayfa 6 / 70

7 ġirket; kaynak kuruluģlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluģa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek söz konusu kira gelirine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluģa devretmek, kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak kiralamak varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek, doğmuģ ve doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için her türlü ipotek, rehin almak bu amaçla sair bilcümle hukuki muamelelerde bulunmak kaynak kuruluģtan devraldığı gayrimenkuller üzerinde tapu sicilinde kaynak kuruluģ lehine önalım hakkı tesis etme ve/veya gayrimenkullerin kaynak kuruluģa geri satıģını teminen gerekli anlaģmalar düzenlenmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. Kurucusu, sermayesi ve ortaklık yapısı: Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı Pay Tutarı (TL) Oranı (%) Asya Katılım Bankası A.ġ ,00 Yönetim kurulu: ġirket in Yönetim Kurulu 1 kiģi ile oluģturulmuģtur. Yönetim Kurulu Ģirket ortağı Asya Katılım Bank A.ġ. dir. Tüzel kiģi yönetim kurulu üyesi Mehmet ARSLAN tarafından temsil edilmektedir. 1.3 KK: Asya Katılım Bankası A.ġ. Hakkında Genel Bilgi Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.ġ. Merkez Adresi : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / Ġstanbul Fiili Yönetim Yeri : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10, Ümraniye / Ġstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : 99 yıl Tabi Olduğu Yasal Mevzuat Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : T.C. : Faizsiz bankacılığın gereklerine uyarak bankacılık faaliyetlerinde bulunan Bank Asya; bireysel, ticari ve kurumsal bankacılık alanlarında müģterilerinin her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karģılayacak ürün yelpazesi ve yapılanması ile faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda Kasım 2012 itibariyla 250 Ģube, ve yurt içinde 2, yurtdıģında 1000 den fazla muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Telefon ve Faks Numaraları : / Ġnternet Adresi : Sayfa 7 / 70

8 ASYA KATILIM BANKASI A.ġ. özel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996 tarihinde, Ġstanbul Altunizade' deki Merkez ġubesi ile faaliyetlerine baģlamıģ ve tarihinde "Asya Finans Kurumu Anonim ġirket"i olan Ģirket unvanı "Asya Katılım Bankası Anonim ġirketi" olarak değiģtirilmiģtir. KuruluĢ sermayesi 2 milyon TL, mevcut ödenmiģ sermayesi 900 milyon TL olan Bankanın, tabana yayılmıģ yerli sermayeye dayanan, çok ortaklı bir yapısı vardır. BANK ASYA nın ana faaliyet alanı faizsiz bankacılık olup, özel cari hesap ve katılma hesapları Ģeklinde fon toplayıp, kurumsal ve bireysel finansman, finansal kiralama ve kar/zarar ortaklığı, mal karģılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla müģterilerine fon kullandırmaktadır. Faizsiz bankacılığın gereklerine uyarak üretime destek olmayı kuruluģ prensibi olarak kabul eden BANK ASYA'nın temel amacı; müģteri odaklı hizmet anlayıģından hareketle, teknolojinin getirdiği en son imkanları kullanarak, faizsiz finans sistemini daha geniģ kitlelere ulaģtırabilmektir. Bu doğrultuda Ģube sayısı Erbil Ģube ile birlikte Ocak 2013 tarihi itibarıyla 251 Ģube olup, yurt içinde 2, yurt dıģında 1000 den fazla muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ocak 2013 itibarıyla Banka nın aktif çalıģanı bulunmaktadır. BANK ASYA nın solo bankacılık faaliyetleri aģağıdaki Ģekilde gruplandırılmıģtır; - Ticari / Kurumsal Bankacılık - Bireysel Bankacılık - Kredi Kartları - KOBĠ Bankacılığı - Uluslararası Bankacılık Bank Asya nın tarihi itibarıyla bağlı ortaklık ve iģtiraklerine iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda yer almaktadır: Ticari Unvan Ortaklık Türü Sektör Sermayedeki Pay Oranı (%) Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.* Konsolide bağlı ortaklık Gayrimenkul 22,94 IĢık Sigorta A.ġ Konsolide bağlı ortaklık Sigorta 65,42 Asya Emeklilik ve Hayat A.ġ. Konsolide bağlı ortaklık Sigorta 97,99 Asyafin Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.ġti. Konsolide bağlı ortaklık Sigorta 95,00 Tamweel Afrika Holding SA Konsolide ĠĢtirak Finans Nil Yönetim Hizmetleri Emlak Turizm San. ve Tic. A.ġ. Asya Kart Teknoloji Hizmetleri A.ġ. Yeni Mağazacılık A.ġ. ** Landmark Supply Holding A.ġ.** Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık Konsolide edilmeyen iģtirak Konsolide edilmeyen iģtirak Turizm 99,93 Teknoloji 99,50 Perakende Mağazacılık Perakende Mağazacılık 21,84 21,84 Kredi Garanti Fonu A.ġ. Konsolide edilmeyen Finans 1,66 Sayfa 8 / 70

9 Ticari Unvan Ortaklık Türü Sektör Asya Varlık Kiralama A.ġ. Asya Menkul Değerler A.ġ. iģtirak Konsolide bağlı ortaklık Kira Sertifikası Ġhracı Konsolide bağlı ortaklık Araclık Hizmetleri Sermayedeki Pay Oranı (%) 100,00 100,00 * Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ'de Bankanın bağlı ortaklığı olan Nil Yönetim Hizmetleri Emlak Turizm San. ve Tic. A.ġ'nin de 46,45'lik payı bulunmaktadır. ** Banka, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Kredi ĠĢlemlerine ĠliĢkin Yönetmeliğin 19. maddesinde Katılım Bankalarınca Finansman Sağlama Yöntemlerinden ortak yatırımlar yöntemi ile iģletilen ve A101 ismi ile faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık A.ġ.'ye Bin TL tutarında, Landmark Supply Holding A.ġ.'ye ise Bin TL tutarında iģtirak etmiģ olup, tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TDHP (Tek Düzen Hesap Planı) gereğince iģtirak olarak kaydedilmiģtir. Ana faaliyet alanı faizsiz bankacılık olan BANK ASYA, aģağıdaki bankacılık hizmetlerini sunmaktadır: Ticari / Kurumsal bankacılık faaliyetleri: Cari ve Katılım Hesapları, Nakit Yönetimi, Nakdi Krediler, Gayrinakdi Krediler, DıĢ Ticaret Finansmanı, Sigorta Hizmetleri Bireysel bankacılık faaliyetleri: mevduat hesapları, kredi kartları, bankamatik kartları, maaģ hesapları, bireysel finansman desteği, otomatik ödeme talimatları, SSK primi tahsilatı, vergi tahsilatı, eğitim ücretleri tahsilatı, sigorta ürünleri, yatırım ürünleri Kredi Kartları faaliyetleri: AsyaCard Classic, AsyaCard DIT, DIT Pratik, AsyaCard Gold, AsyaCard Platinum, AsyaCard Business, AsyaCard GiriĢimci, Asya Nakit KOBĠ Bankacılığı faaliyetleri: Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ġirket Kartı, Ticari Kart, AsyaAsist Kart, Çek Karnesi, POS, Vergi, SGK ve Fatura Ödemeleri, MaaĢ Ödemeleri, Sigorta Hizmetleri ve Ġnternet Bankacılığı ürünleri Uluslararası Bankacılık faaliyetleri, ÇobanYıldızı Sektörel Finansman Paketleri: Uluslararası Bankacılık faaliyetleri: Muhabir bankacılık iliģkileri, uluslararası finansman ve yurt dıģı bankacılık faaliyetleri Banka, normal bankacılık faaliyetlerinin yanısıra Ģubeleri aracılığıyla IĢık Sigorta A.ġ. adına sigorta acenteliği faaliyetlerini sürdürmekte ve Bizim Menkul Değerler A.ġ. adına hisse senedi alım satım iģlemlerine aracılık yapmaktadır. Bankacılık dıģı faaliyetlerine bakıldığında, GRUP un 31 Ocak 2013 itibarıyla finans, perakende ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren 12 adet Ģirkette doğrudan payı bulunmaktadır. Bu Ģirketlerin 8 adedi bağlı ortaklık, 4 adedi iģtirak olarak sınıflandırılmıģtır. ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklara iliģkin detaylı bilgi izahnamenin maddesinde belirtilmiģtir 1.4 Risk Faktörleri Ġhraçcının kira sertifikasına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler Ġhraççı Asya Varlık Kiralama ġirketi A.ġ. kira sertifikası ihracı amacıyla yeni kurulmuģ bir Ģirket olup, faaliyet geçmiģi bulunmamaktadır. Ġhraççı esas sözleģmesi gereği yalnızca kira Sayfa 9 / 70

10 sertifikası ihraç etmek, kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek ve kira sözleģmesinin sonunda baģlangıçta anlaģılan koģullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluģa devretme faaliyetlerinde bulunabilir. Ġhraççının sahip olduğu tek varlık kendi nam ve kira sertifikaları yatırımcılarının hesabına devraldığı Portföy Varlıkları olacaktır. Ġhraççıya Kira SözleĢmesi, Yönetim SözleĢmesi, Geri Alım Taahhüdü SözleĢmesi ve Garanti SözleĢmesi ile belirtilen Ģartlarda BANK ASYA tarafından her bir Kira Sertifikası için dönemsel olarak 3 ayda bir gelir dağıtımı yapılacaktır. Ġhraççının kira sertifikası sahiplerine yapacağı ödemeler, BANK ASYA nın Ġhraççıya yapacağı ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, Ġhraç, BANK ASYA nın yükümlülüklerini yerine getirme gücüne bağlıdır. Ġhraççıya Kira SözleĢmesi, Yönetim SözleĢmesi, Geri Alım Taahhüdü SözleĢmesi ve Garanti SözleĢmesi ile BANK ASYA dan yapılacak olan ödemeler Kira Sertifikası Sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli olmayabilir. Bu durumda kira sertifikasına konu Portföy Varlıkları üçüncü kiģilere devredilerek elde edilen gelir Kira Sertifikası Sahiplerinin payları oranında dağıtılır. Portföy Varlıklarının kaynak kuruluģ dıģında üçüncü kiģilere devrinde elde edilen gelir kira sertifikalarının tümünün itfasını ve kalan kira ödemelerini karģılayacak düzeyde olmayabilir. Bunun sonuncunda sertifika sahiplerinin ana para ve kira ödemelerini tam olarak ve zamanında elde etmemeleri sonucu doğabilir Kira Sertifikalarına ĠliĢkin Risk Faktörleri Kira sertifikası sahiplerinin Portföy Varlıkları dıģında VKġ nin diğer varlıkları veya Bank Asya nın varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakları bulunmamaktadır Sertifikalar Ġhraççı nın borç yükümlülükleri değildir. Aksine, Sertifikalar yalnızca Sertifika Sahipleri nin Portföy Varlıklarındaki haklarını temsil eder. Sertifikalar bakımından Ġhraççı ya rücu Portföy Varlıkları ile sınırlıdır ve bu varlıklardan elde edilen dönemsel gelirler ile bu varlıkların satıģından elde edilecek gelir Sertifika sahiplerine yapılacak tek ödeme kaynağıdır. Bir Fesih Sebebi nin gerçekleģmesi halinde, VKġ aracılığı ile her bir Sertifika Sahibi nin Bank Asya dan sözleģme ve taahhütlerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Sertifika sahiplerinin sözleģme ve taahhütlere uyumun istenmesi ve bunlara aykırılıktan kaynaklanan hakları talep etme hakları bulunmakla birlikte, Portföy Varlıkları dıģında VKġ nin diğer varlıkları veya Bank Asya nın varlıkları üzerinde doğrudan hak iddia edemezler. Portföy Varlıklarının paraya çevrilmesi, doğmuģ kira alacakları ve diğer gelirler ve sözleģmeye aykırılıktan kaynaklanabilecek diğer haklar nedeniyle elde edilecek gelirlerin Kira Sertifikası sahiplerine yapılması öngörülen ödemeleri karģılamaması mümkündür. Bahsi geçen gelirler Kira Sertifikası sahiplerine ödendikten sonra, Kira Sertifikası sahiplerinin VKġ ye ve Bank Asya ya karģı herhangi talep hakkı kalmayacaktır. Borçların ifasında temerrüde düģülmesi halinde, ileri sürülebilecek hakların icrası zaman alıcı ve maliyetli olabilir Sertifikalar uyarınca ödemeler, Bank Asya nın VKġ ye ve VKġ nin Sertifika Sahipleri ne ihraca iliģkin sözleģme ve taahhütlerde öngörülen Ģekilde ödeme yapmasına bağlıdır. Bank Asya veya VKġ bu ödemeleri gerektiği gibi ifa etmez ise, onlara karģı her birinin yükümlülüklerini icra etmeleri için ve/veya uygun olduğu takdirde tazminat talep etmek için Sayfa 10 / 70

11 dava açılması söz konusu olabilecektir. Ancak bu süreçler masraflı ve zaman alıcı olabilmektedir. Kira Sertifikalarının Likiditesi Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlı olabilir Ġhraç edilecek kira sertifikalarının iģlem göreceği piyasada yapılacak iģlem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu kira sertifikalarının tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda kira sertifikalarının bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir Portföy Varlıklarına ĠliĢkin Risk Faktörleri Varlık Sahiplerine Yüklenen Sorumluluk Alım-Satım SözleĢmesi ve Gayrimenkul Alım-Satım SözleĢmesi çerçevesinde VKġ Portföy Varlıkları üzerinde kendi adına, Kira Sertifikası Sahipleri hesabına mülkiyet hakkı elde edecektir. 13 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıģ 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanunu nun 27. maddesi, leasinge konu kıymetler üzerindeki mülkiyetin, finansal kiralama Ģirketine hariç olmak üzere, üçüncü kiģilere devrini yasaklamaktadır. Bu nedenle Bank Asya, finansal kiralama sözleģmelerine konu edilmiģ Leasing Varlıklarının mülkiyetini geri alım iģlemine kadar kendi adına ve fakat VKġ hesabına elinde bulunduracaktır. Bu husus Alım-Satım SözleĢmesi nde de belirtilmiģtir. VKġ diğer Portföy Varlıklarında olduğu gibi finansal kiralamaya konu edilmiģ Leasing Varlıkları üzerindeki haklarını da süreç boyunca kendi adına, Sertifika Sahipleri hesabına tutmaya devam edecektir. Alım-Satım SözleĢmesi nde ifade edildiği üzere, herhangi bir üçüncü kiģinin Portföy Varlıkları üzerinde sahip olduğunu iddia ettiği hakların tanınması halinde, Bank Asya tanınan bu haklar nedeni ile VKġ ve dolayısıyla Sertifika Sahiplerinin uğrayacakları zararları karģılamayı taahhüt etmektedir. Bank Asya nın bu taahhütlerini karģılamaması halinde Sertifika Sahipleri zarara uğrayabilirler. Portföy Varlıklarının Devri Portföy Varlıklarının alım bedeli ancak Gayrimenkul Varlıklar ilgili tapu daireleri nezdinde VKġ ye devredildikten ve aynı zamanda gayrimenkul dıģındaki Portföy Varlıklarının devrine iliģkin Alım Satım SözleĢmesi imzalandıktan sonra Bank Asya ya ödenecektir. Bank Asya, Portföy Varlıklarının herhangi birinin devrinin hukuken geçersiz sayılması halinde uğranılan zararı tazmin edeceğini taahhüt etmektedir. Portföy Valıklarının Bank Asya tarafından herhangi bir nedenle yeniden satın alınmaması halinde VKġ, Bank Asya nın Alım Taahhüdü ve Alım Satım SözleĢmesi kapsamındaki ödeme ve tazminat yükümlülüklerinin ifası için gerekli hukuki yollara baģvuracaktır. Yukarıda da ifade edildiği üzere borçların icrasına yönelik bu hukuki yollar zaman alıcı ve masraflı olabilecektir. Sayfa 11 / 70

12 Gayrimenkul Varlıkların Tamamen Yok Olması Satın alınacak Gayrimenkul Varlıklar Yönetim SözleĢmesi uyarınca Bank Asya tarafından çeģitli riskler nedeni ile tamamen yok olmaları riskine karģı ihraç tarihinden önce VKġ lehine sigorta ettirilecektir. Sigorta değeri ikame değerden ve henüz itfa edilmemiģ Sertifikaların toplam nominal değerinden az olmayacaktır. Gayrimenkul Varlıkların tamamen yok olmasından kasıt, bu varlıkların tümünün kaybı, imhası veya zarara uğraması, ya da Gayrimenkul Varlıklarının tümünü herhangi bir ekonomik kullanım için kalıcı olarak kullanılamaz hale getiren ve (herhangi bir üçüncü kiģi tarafından Gayrimenkul Varlıkları için ödenecek sigorta veya baģka bir tazmin bedeli dikkate alındındığında) tamiri veya iyileģtirilmesinin hiç bir Ģekilde ekonomik olmayacağı herhangi bir olaydır. Böyle bir durum söz konusu olursa, kira iliģkisi sona erecek ve Sertifika Sahipleri ne, VKġ tarafından tahsil edilen sigorta bedeli ödenecektir. Bu durumda; i) Gayrimenkul Varlıkların tamamen yok olması nedeniyle kira iliģkisi sona erecek ve periyodik ödemeler de söz konusu gayrimenkul için öngörülen kira bedeli düģülerek yapılacaktır ve ii) Sigorta bedelinin tahsilinde ve dolayısıyla sertifika sahiplerine bu sona erme nedeniyle ödeme yapılmasında gecikme olması mümkündür ve bu gecikme nedeniyle ayrıca bir dönemsel ödeme yapılmayacaktır. Bu bağlamda, tamamen yok olma olayının meydana gelmesini izleyen 30 gün içerisinde ilgili hesaba ikame değere eģit olan Ģekilde sigorta bedeli ödenmediği takdirde, sigorta ödemesindeki eksikliğin kendi kusurundan veya Yönetim SözleĢmesi ne uygun hareket etmemesinden kaynaklanmadığını herhangi bir Ģüpheye mahal vermeyecek Ģekilde ispat etmedikçe, Bank Asya Yönetim SözleĢmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemiģ sayılacak ve eksik bakiyeyi ödeyecektir Kaynak kuruluģun kira sertifikasına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler Kredi Riski Kredi riski, kredi borçlusunun BANK ASYA ile yaptığı sözleģme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getir(e)memesinden oluģabilecek zarar olasılığını ifade eder. BANK ASYA nın 30/09/2012 itibarıyla kredi riskine esas tutar tablosu konsolide bazda aģağıdaki gibidir. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin bilgiler: 30/09/2012 (000 TL) Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar Risk Ağırlıkları Konsolide % 0 % 10 % 20 % 50 %75 % 100 % 150 % Kur Riski Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değiģiklikler nedeniyle bankaların maruz kalabilecekleri zarar olasılığını ifade etmektir. Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü Sayfa 12 / 70

13 hesaplanırken BANK ASYA nın tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz iģlemleri göz önünde bulundurulmakta, standart metot ile riske maruz değer hesaplanmaktadır. BANK ASYA nın riskten korunma amaçlı türev araçları bulunmamaktadır. BANK ASYA nın konsolide kur riskine iliģkin bilgiler: (000 TL) EURO USD Yen Diğer YP Toplam Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Eylül 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 itibarıyla Türk Lirası nın yabancı para birimleri karģısındaki %10 luk bir zayıflaması, kar veya zararı aģağıda solo bazda gösterilen tutarlarda değiģtirecektir. Bu analiz, özellikle faiz oranları olmak üzere tüm diğer değiģkenlerin sabit kalacağını varsaymaktadır. Net Gelir (000 TL) USD Euro GBP - - Toplam Likidite Riski Genel olarak likidite riski bir kuruluģun net finansman ihtiyaçlarını sağlayamama riskidir. Likidite riski, bazı finansman kaynaklarının bulunamamasına sebep olabilen piyasa bozulmaları veya kredi derecesindeki düģüģlerden kaynaklanabilir. Piyasa Riski Sahip olunan portföy veya finansal pozisyonların, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi fiyatı riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasılığıdır. AĢağıdaki tabloda Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre tarihi itibarıyla piyasa riski hesaplamasının ayrıntıları yer almaktadır. Piyasa riskine iliģkin bilgiler (konsolide): (000 TL) Tutar (I) Genel Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot 638 (II) Spesifik Risk Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 318 (III) Kur Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (IV) Emtia Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - (V) Takas Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - (VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (VII) KarĢı Taraf Kredi Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot 47 - Sayfa 13 / 70

14 (VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü (IX) Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX) Operasyonel Risk Yetersiz veya iģlemeyen iç süreçler, insanlar, sistemler ya da dıģ etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp riskidir Dönemi Ġtibariyle Temel Gösterge Yöntemi ne Göre Operasyonel Risk (Solo - Bin TL) Sermaye Yükümlülüğü Sermaye Yükümlülüğüne Esas Tutar Ġtibar Riski MüĢteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların BANK ASYA hakkındaki olumsuz düģüncelerinden yada yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar görme olasılığıdır. BANK ASYA, Etik Ġlkeler, Katılım Bankacılığı Prensipleri, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi, Personel Yönetmeliği, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri, Banka Risk Politikaları, ĠĢ Sürekliliği ve Acil Durum Planları vb. politikalar, planlar ve prosedürlerde itibari riske yönelik birbiriyle çeliģmeyen düzenlemeler yapar. Ancak bu politika ve planlarda öngörülememiģ etkenler sebebiyle veya uygulamadaki yetersizliklerden kaynaklanacak olumsuzluklar doğabilir. ĠĢ Riski Faaliyetin sürdürülmesine iliģkin risk olarak da tanımlanabilecek iģ riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değiģimlerden kaynaklanan risktir. Strateji Riski YanlıĢ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değiģime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır. Son 3 yıl içinde yanlıģ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değiģime tepki eksikliğinden kaynaklanan bir zarar bulunmamaktadır. ĠĢtiraklerden Kaynaklanan Riskler BANK ASYA nın, gayrimenkul, turizm, sigorta, teknoloji, ve lojistik de dahil olmak üzere muhtelif sektörlerdeki Ģirketlerde özsermaye iģtiraki bulunmaktadır. Her ne kadar söz konusu yatırımların BANK ASYA nın finansal durumu üzerinde geçmiģte toplam olarak olumlu etkileri olmuģ olsa da, herhangi bir mevcut veya gelecekteki yatırımın veya söz konusu yatırımların toplamının ve/veya ileride gerçekleģebilecek elden çıkarmaların BANK ASYA ya olası etkileri bugünden öngörülemez. Sayfa 14 / 70

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın 2.250.000.000.- TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillerin halka arzının,

Detaylı

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 700.000.000

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 30/10/2014 tarih ve 31/1035 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 24/09/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 5.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME

SERMAYE PĠYASASI KURULU. ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME SERMAYE PĠYASASI KURULU ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 2013 1 ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ Ġzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 MART 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı