AKTĠF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTĠF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam"

Transkript

1 ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ ORTAKLIKLARINDAKĠ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE MUHASEBELEġTĠRĠLDĠĞĠ FĠNANSAL TABLOLAR BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran Aralık 2014 AKTĠF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 81, , , , , ,670 II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z A YANSITILAN FV (net) 11,687 1,291 12,978 4, , Alım satım amaçlı fınansal varlıklar 11,687 1,291 12,978 4, , Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler 3,763-3, Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar 7,924 1,291 9, Diğer menkul değerler - 3,589-3, Gerçeğe uygun değer farkı k/z a yansıtılan o. sınıflandırılan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Krediler Diğer menkul değerler III. BANKALAR 21, , ,477 17, , ,880 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR - 25,000-25, Bankalararası para piyasasından alacaklar 4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar 4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar - 25,000-25,000 V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) 594,040 36, , ,537 39, , Sermayede payı temsil eden menkul değerler Devlet borçlanma senetleri 494,184 30, , ,894 39, , Diğer menkul değerler 99,696 6, ,754 88,483-88,483 VI. KREDĠLER VE ALACAKLAR 3,617, ,088 3,969,389 3,868, ,112 4,030, Krediler ve alacaklar 3,587, ,088 3,939,221 3,815, ,112 3,978, Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler 1,813, ,042 2,015,458 2,060,789 8,584 2,069, Devlet borçlanma senetleri Diğer 1,773, ,046 1,923,763 1,755, ,528 1,908, Takipteki krediler 87,058-87, , , Özel karşılıklar (56,890) - (56,890) (67,797) - (67,797) VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 273, ,846 16,929-16, Devlet borçlanma senetleri 260, , Diğer menkul değerler 13,523-13,523 16,929-16,929 IX. ĠġTĠRAKLER (Net) - 12,249 12,249-11,509 11, Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler 9.2 Konsolide edilmeyenler - 12,249 12,249-11,509 11, Mali iştirakler - 12,249 12,249-11,509 11, Mali olmayan iştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 109, ,120 99,870-99, Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar 109, ,020 99,770-99,770 XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN (Ġġ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net) 11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler 11.2 Konsolide edilmeyenler Mali ortaklıklar Mali olmayan ortaklıklar XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Net) 12.1 Finansal kiralama alacakları 12.2 Faaliyet kiralaması alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış gelirler XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR 13.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar 13.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar 13.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (net) 161, , , ,990 XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net) 56,200-56,200 54,435-54, Şerefiye 15.2 Diğer 56,200-56,200 54,435-54,435 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (net) XVII. VERGĠ VARLIĞI Cari vergi varlığı Ertelenmiş vergi varlığı XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (net) - 69,868-69, Satış amaçlı - 69,868-69, Durdurulan faaliyetlere ilişkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER 342,535 21, , ,915 9, ,496 AKTĠF TOPLAMI 5,269,767 1,287,759 6,557,526 5,428, ,843 6,260,745

2 ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ ORTAKLIKLARINDAKĠ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE MUHASEBELEġTĠRĠLDĠĞĠ FĠNANSAL TABLOLAR BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) PASĠF KALEMLER Bağımsız 30 Haziran Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP I. MEVDUAT 1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı 1.2 Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR 9,935 3,471 13,406 2, ,510 III. ALINAN KREDĠLER 165,644 1,873,586 2,039, ,783 1,310,985 1,499,768 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 344, , , ,031 13, , Bankalararası para piyasalarından borçlar 4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar 4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar 344, , , ,031 13, ,522 V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2,016, ,875 2,506,218 2,446, ,513 3,009, Bonolar 1,365, ,875 1,855,535 1,438, ,513 2,000, Varlığa dayalı menkul kıymetler 5.3 Tahviller 650, ,683 1,008,516-1,008,516 VI. FONLAR 56,708 80, , , , , Müstakriz fonları 56,708 80, , , , , Diğer VII. MUHTELĠF BORÇLAR 168, , ,052 83,910 1,039 84,949 VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR 21,892 9,011 30,903 16,594 9,570 26,164 IX. FAKTORĠNG BORÇLARI X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR - 9,679 9,679-9,504 9, Finansal kiralama borçları - 11,018 11,018-10,975 10, Faaliyet kiralaması borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş finansal kiralama giderleri - (1,339) (1,339) - (1,471) (1,471) XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR 11.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar 11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar XII. KARġILIKLAR 104, , , , Genel karşılıklar 92,807-92,807 96,404-96, Yeniden yapılanma karşılığı 12.3 Çalışan hakları karşılığı 11,378-11,378 22,796-22, Sigorta teknik karşılıkları (Net) 12.5 Diğer karşılıklar - 5,002-5,002 XIII. VERGĠ BORCU 25,809-25,809 12,647-12, Cari vergi borcu 25,482-25,482 11,223-11, Ertelenmiş vergi borcu ,424-1,424 XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 14.1 Satış amaçlı 14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER XVI. ÖZKAYNAKLAR 929,346 1, , ,415 1, , Ödenmiş sermaye 697, , , , Sermaye yedekleri (15,358) 1,165 (14,193) 3,937 1,116 5, Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârları Menkul değerler değerleme farkları (15,199) 1,427 (13,772) 4,096 1,871 5, Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri Riskten korunma fonları (etkin kısım) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerleme farkları Diğer sermaye yedekleri (159) (262) (421) (159) (755) (914) 16.3 Kâr yedekleri 104, , , , Yasal yedekler 15,732-15,732 15,732-15, Statü yedekleri Olağanüstü yedekler 89,135-89,135 89,135-89, Diğer kâr yedekleri 16.4 Kâr veya zarar 142, ,752 81,526-81, Geçmiş yıllar kar / zararı 81,526-81, Dönem net kar / zararı 61,226-61,226 81,445-81,445 PASĠF TOPLAMI 3,842,760 2,714,766 6,557,526 4,063,027 2,197,718 6,260,745 Toplam

3 ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ ORTAKLIKLARINDAKĠ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE MUHASEBELEġTĠRĠLDĠĞĠ GELĠR TABLOSU GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan - 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2014 I. FAĠZ GELĠRLERĠ 323, , , , Kredilerden alınan faizler 280, , , , Zorunlu karşılıklardan alınan faizler Bankalardan alınan faizler 2, Para piyasası işlemlerinden alınan faizler 2, Menkul değerlerden alınan faizler 36,314 19,566 25,909 11, Alım satım amaçlı finansal varlıklardan Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv Satılmaya hazır finansal varlıklardan 25,050 12,351 25,202 11, Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan 11,091 7, Finansal kiralama gelirleri Diğer faiz gelirleri II. FAĠZ GĠDERLERĠ (172,505) (87,238) (150,102) (78,801) 2.1 Mevduata verilen faizler 2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler (33,956) (17,053) (24,835) (13,249) 2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler (10,655) (6,595) (23,404) (11,817) 2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler (127,476) (63,359) (93,367) (49,263) 2.5 Diğer faiz giderleri (418) (231) (8,496) (4,472) III. NET FAĠZ GELĠRĠ / GĠDERĠ [ I II ] 150,751 83, ,068 53,472 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ / GĠDERLERĠ 17,791 4,288 19,750 12, Alınan ücret ve komisyonlar 32,068 12,035 30,016 17, Gayrinakdi kredilerden 5,898 2,623 6,856 3, Diğer 26,170 9,412 23,160 13, Verilen ücret ve komisyonlar (14,277) (7,747) (10,266) (4,667) Gayrinakdi kredilere verilen (387) (181) (529) (225) Diğer (13,890) (7,566) (9,737) (4,442) V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ VI. TĠCARĠ KÂR/ZARAR (NET) 2,405 (1,892) (17,270) (7,872) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 11,494 4, , Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (13,921) (10,439) (128,596) (96,122) 6.3 Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı 4,832 4, ,468 87,035 VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ 71,832 54,605 65,465 47,191 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ / GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 242, , , ,288 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (26,495) (14,852) (11,945) (3,390) X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (141,994) (64,570) (98,213) (52,351) XI. NET FAALĠYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X) 74,290 61,551 73,855 49,547 XII. - BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR (109) XIV NET PARASAL POZĠSYON KARI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 74,537 61,592 74,738 49,438 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (13,311) (11,025) (14,545) (10,610) 16.1 Cari vergi karşılığı (13,785) (12,152) (7,688) (3,254) 16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı 474 1,127 (6,857) (7,356) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI) 61,226 50,567 60,193 38,828 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER 18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri 18.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları 18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) 19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri 19.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları 19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KAR / ZARAR (XVIII-XIX) XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) 21.1 Cari vergi karşılığı 21.2 Ertelenmiş vergi karşılığı XXII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI) XVIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII) 61,226 50,567 60,193 38,828

4 ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ ORTAKLIKLARINDAKĠ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE MUHASEBELEġTĠRĠLDĠĞĠ ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO (DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU) ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ 1 Ocak - 1 Ocak - 30 Haziran Haziran 2014 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (24,674) 19,235 II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI (262) - V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ 4,935 (3,934) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) (20,001) 15,536 XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer) 11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım 11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım 11.4 Diğer XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) (20,001) 15,536

5 ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ ORTAKLIKLARINDAKĠ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE MUHASEBELEġTĠRĠLDĠĞĠ ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU ÖdenmiĢ SatıĢ a. / GeçmiĢ Menkul Maddi ve maddi Ortaklık. Dipnot ÖdenmiĢ sermaye enf. Hisse senedi Hisse senedi Yasal Statü Olağan-üstü Diğer Dönem net Riskten korunma durdurulan f. dönem değer olmayan duran bedelsiz hisse fonları iliģkin dur. v. bir. ihraç değerleme varlık ydf senetleri Toplam (5 V) Sermaye düzeltme farkı iptal karları yedek akçeler yedekleri yedek akçe yedekler karı/ (zararı) karı / (zararı) değ. f. primleri farkı özkaynak 1 Ocak 30 Haziran 2014 I. Dönem baģı bakiyesi 697,085-11, ,366 93,903 - (11,999) 791,400 II. TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler 2.1 Hataların düzeltilmesinin etkisi 2.2 Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi III. Yeni bakiye (I+II) 697,085-11, ,366 93,903 - (11,999) 791,400 Dönem içindeki değişimler IV. BirleĢmeden kaynaklanan artıģ / azalıģ V. Menkul değerler değerleme farkları 15,381 15,381 VI. Riskten korunma fonları (etkin kısım) 6.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı 6.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı VII. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları VIII. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları IX. ĠĢtirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (ĠĢ ort.) bedelsiz h.s. X. Kur farkları - (1,458) - (1,458) XI. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değiģiklik XII. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değiģiklik XIII. ĠĢtirak özkaynağındaki değiģikliklerin banka özkaynağına etkisi XIV. Sermaye artırımı 14.1 Nakden 14.2 İç kaynaklardan XV. Hisse senedi ihracı XVI. Hisse senedi iptal karları XVII. ÖdenmiĢ sermaye enflasyon düzeltme farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem net kârı ve zararı 60,193 60,193 XX. Kâr dağıtımı (93,903) 93, Dağıtılan temettü 20.2 Yedeklere aktarılan tutarlar 20.3 Diğer (93,903) 93,903 Dönem sonu bakiyesi 697,085-11, ,193 93,903 3, ,671 1 Ocak 30 Haziran 2015 I. sonu bakiyesi 697,085-15,732-89,135 (159) 81,526-5, ,286 Dönem içindeki değiģimler II. BirleĢmeden kaynaklanan artıģ / azalıģ III. Menkul değerler değerleme farkları (19,739) (19,739) IV. Riskten korunma fonları (etkin kısım) 4.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı 4.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları VII. ĠĢtirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (ĠĢ ort.) bedelsiz h.s VIII. Kur farkları - (262) - (262) IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değiģiklik X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değiģiklik XI. ĠĢtirak özkaynağındaki değiģikliklerin banka özkaynağına etkisi XII. Sermaye artırımı 12.1 Nakden 12.2 İç kaynaklardan XIII. Hisse senedi ihraç primi XIV. Hisse senedi iptal karları XV. ÖdenmiĢ sermaye enflasyon düzeltme farkı XVI. Diğer XVII. Dönem net kârı ve zararı 61,226 61,226 XVIII. Kâr dağıtımı (81,526) 81, Dağıtılan temettü 18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar 18.3 Diğer (81,526) 81,526 Dönem sonu bakiyesi 697,085-15,732-89,135 (421) 61,226 81,526 (13,772) 930,511

6 ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ ORTAKLIKLARINDAKĠ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE MUHASEBELEġTĠRĠLDĠĞĠ NAKĠT AKIġ TABLOSU 1 Ocak - 1 Ocak - 30 Haziran Haziran 2014 A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değiģim öncesi faaliyet kârı / (zararı) (19,865) (34,867) Alınan faizler 317, , Ödenen faizler (187,656) (158,879) Alınan temettüler Alınan ücret ve komisyonlar 23,867 16, Elde edilen diğer kazançlar 28,230 92, Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar 61,752 10, Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler (58,168) (43,538) Ödenen vergiler (5,501) (8,221) Diğer (199,861) (215,317) 1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değiģim 652,105 (150,554) Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış - (11) Gerçeğe uygun değer farkı k/z a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış Bankalar hesabındaki net (artış) azalış (102,826) 117, Kredilerdeki net (artış) azalış 201,584 (109,761) Diğer aktiflerde net (artış) azalış (147,834) (65,297) Bankaların mevduatlarında net artış (azalış) Diğer mevduatlarda net artış (azalış) Alınan kredilerdeki net artış (azalış) 479,559 79, Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış) Diğer borçlarda net artış (azalış) 221,622 (171,796) I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı 632,240 (185,421) B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı (53,005) (19,028) 2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (9,250) (15,670) 2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar 2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller (3,909) (11,621) 2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller 2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar (7,580,311) (989,896) 2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar 7,545,234 1,001, Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler 2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler 2.9 Diğer (4,769) (3,709) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit (488,876) 361, Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit 4,572,971 1,848, Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı (5,060,912) (1,484,288) 3.3 İhraç edilen sermaye araçları 3.4 Temettü ödemeleri 3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler (935) (2,314) 3.6 Diğer IV. Döviz kurundaki değiģimin nakit ve nakde eģdeğer varlıklar üzerindeki etkisi (158) (606) V. Nakit ve nakde eģdeğer varlıklardaki net artıģ 90, ,697 VI. Dönem baģındaki nakit ve nakde eģdeğer varlıklar 276, ,487 VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eģdeğer varlıklar 367, ,184

AKTĠF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam

AKTĠF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam ĠġTĠRAKLERDEKĠ VE Ġġ ORTAKLIKLARINDAKĠ YATIRIMLARIN ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ ĠLE MUHASEBELEġTĠRĠLDĠĞĠ FĠNANSAL TABLOLAR BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTĠF KALEMLER TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTĠF KALEMLER Dipnot 30.06.2014 31.12.2013 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 447.614

Detaylı

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTĠF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 292.644

Detaylı

ġekerbank T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

ġekerbank T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU) ġekerbank T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ AKTĠF KALEMLER Dipnot 30.06.2016 31.12.2015 TP YP Toplam

Detaylı

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTĠF KALEMLER (31/03/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,238 27,592 36,830

Detaylı

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTĠF KALEMLER (30/09/2009) (31/12/2008) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14,885

Detaylı

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTĠF KALEMLER Dipnot (30/06/2009) (31/12/2008) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,447

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Denetimden Geçmiş AKTĠF KALEMLER (30/06/2009) (31/12/2008) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,482

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Cari dönem Önceki dönem 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 359.252

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2014 ) ( 31 / 12 / 2013 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03/ 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTİF KALEMLER (31/03/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,197 27,592

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,874 26,919 40,793 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/06/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15,556 24,647 40,203 9,212 21,459 30,671

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU) ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU) AKTĠF KALEMLER Dipnot 31.12.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 243,005 1,269,047 1,512,052

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.025.609 8.886.559

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3.551.941 12.437.109

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,164 24,628 31,792 9,207 21,459

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2009) (31/12/2008) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14.812 22.141

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.796

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) AKTĠF KALEMLER Dipnot 31.12.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 221,565 1,263,034 1,484,599

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.696.787 853.752 2.550.539 867.786 418.513

Detaylı

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 72 TSKB Faaliyet Raporu 2014 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aralık 2014 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 808 53 861 715 227 942 II. GERÇEĞE

Detaylı

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 196 TSKB Faaliyet Raporu 2014 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aralık 2014 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) AKTĠF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2009 ) ( 31 / 12 / 2008 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.368.394

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2007 31.12.2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 222.378 224.993 447.371 164.883 154.217 319.100 II. GERÇEĞE

Detaylı

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 965.952 2.079.280 3.045.232

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM AKTĠF KALEMLER Dipnot 31.12.2015 31.12.2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) EK1A T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) AKTĠF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2010 ) ( 31 / 12 / 2009 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.652.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,861,387 1,581,144 5,442,531

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı