KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 908,60 mg

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 908,60 mg"

Transkript

1 1. Tıbbi Farmasötik Ürünün adı Anti-fosfat ca 700 Film Kaplı Tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Terkibi Anti-fosfat ca 700 Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ Đçerik Miktar Referans Etken Madde Kalsiyum diasetat 700 mg USP 23 Yardımcı Maddeler: Mikrokristalize sellüloz 107,10 mg Ph. Eur Polividon K30 52,50 mg Ph. Eur Crospovidon 28,00 mg Ph. Eur Magnezyum Stearate 8,40 mg Ph. Eur Sakkaroz 4,20 mg Ph. Eur Metil Sellüloz 7,00 mg Ph. Eur Macrogol ,40 mg Ph. Eur Toplam 908,60 mg 3. Farmasötik Formu Film Tablet 4. Klinik Bilgiler 4.1 Terapötik endikasyonu Renal yetmezlikli, özellikle, düzenli hemodializde olan hastalarda yüksek serum fosfat düzeyi (hiperfosfatemi) tedavisinde 4.2 Pozoloji ve kullanım şekli Doz serum fosfat seviyesine bağlıdır. Tedavi yemeklerle beraber alınan ikişer tablet Anti-fosfat ca 700 ile başlamalıdır (günde 3 gram kalsiyum karbonata tekabül eder). Anti-fosfat ca 700 dozunu, serum fosfat seviyesine bağlı olarak günde 3-4 kez yemeklerle beraber alınan 2-3 tablete artırmak mümkündür ( gram kalsiyuma tekabül eder) Anti-fosfat ca 700 tedavisi serum kalsiyum ve serum fosfat seviyelerinin düzenli moniterizasyonunu gerektirir. Kalsiyum-fosfat ürünlerinin seviyesi 5.3 mmol 2 /l 2 'yi aşmamalıdır. Aştığı durumlarda tedavi kesilmelidir.

2 4.3 Kontrendikasyonları Anti-fosfat ca 700, örneğin hiperparatroidizm, Vitamin D aşırı dozu, para-neoplastik sendrom (örneğin, bronşiyal karsinoma, mamarial karsinoma, hipernefroma, plasmositoma) gibi hiperkalsemiye neden olan durumlarda, kemik metastazı, sarkoidoz, immobilizasyon osteoporozu ve serbest gastrik asidi olmayan hastalarda kullanılmamalıdır. Anti-fosfat ca 700 yalnızca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri ile serum ve idrar fosfat düzeyleri düzenli olarak monitorize edilen renal yetmezliği, adsorptif veya renal hiperkalsiürisi, nefrokalsinozisi, kalsiyum böbrek taşları ve hipofosfatemisi olan hastalarda kullanılmalıdır. 4.4 Özel Uyarılar ve Özel kullanım tedbirleri Ailevi kalsiyum taşları anamnezi olan hastalarda absorptif hiperkalsiüri ihtimalinin olmadığının kanıtlanması gerekli olabilir. 4.5 Diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim türleri Kalsiyum resorpsiyonu vitamin D ve Vitamin D derivelerinin kullanımı ile artar. Tiazid türü diüretikler kalsiyum sekresyonunu azaltırlar. Kalsiyum ve tiyazidler aynı zamanda alınırsa, serum kalsiyum seviyesinin moniterizasyonu gerekir. Anti-fosfat ca 700 ile beraber aşağıdaki ilaçlar kullanıldığında bu ilaçların rezorbsiyonu ve etkinlikleri azalır: tetrasiklin, cefpodoxim-axetil, Cefuroxim-Axetil, Ketokonazol, 4-quinolon lar (Ciprofloksasin, norfloxacin gibi), demir, florid, estramustin preparatları. Bu ilaçların alımı ile Anti-fosfat ca 700 alımı arasında en az 2 saat süre bulunmalıdır. Artmış serum kalsiyumu durumunda glikosidlere karşı aritmi riskini de içeren hassasiyet oluşur. 4.6 Gebelik ve laktasyonda kullanımı Đnsanlarda gebelik ve emzirme döneminde kullanılan kalsiyuma ait hasar verici bir etki rapor edilmemiştir. Hamilelik döneminde serum kalsiyum düzeyinin çok yakın moniterizasyonu gereklidir. Uzun dönemli hiperkalsemi çocukta fiziksel malformasyon ve mental retardasyona neden olabilir. 4.7 Araç ve Makina kullanmaya etkisi Bilinen yoktur. 4.8 Đstenmeyen etkiler Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir. Kalsiyum karbonat tedavisinin ilk üç ayında idrarda kalsiyum atılımındaki artış renal taşların oluşma ihtimalini artırabilir. Renal yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda hiperkalsemi, metabolik alkolozis ve hiperkalsiüri ye yol açabilir.

3 Hiperkalsemi Fosfat bağlayıcı ajan olarak Anti-fosfat ca 700 kullanan kronik renal yetmezlikli hastalar, özellikle vitamin D derivelerini de beraberinde kullanıyorlarsa, hiperkalsemik epizodlar geliştirebilirler. Bu nedenle sürekli ve düzenli serum kalsiyum ve serum fosfat moniterizasyonu gereklidir. Literatürlerde kronik renal yetmezlikte uzun dönemli kalsiyum asetat tedavisi sırasında yumuşak doku kalsifikasyonlarının gelişmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Bu raporların anlamlılığı henüz belirgin değildir. Profilaktik olarak mümkün olan en düşük kalsiyum dozu tavsiye edilir ki bu serum kalsiyum ve fosfat sevileri ile tayin edilir. Kalsiyum tuzlarının alımı çözünür olmayan kalsiyum fosfat oluşumuna neden olarak fosfat absorbsiyonunu azaltır. 4.9 Doz Aşımı Yalnızca oral kalsiyum preparatlarına bağlı bir entoksikasyon raporu mevcut değildir. Hiperkalsemi durumunda, NaCl infüzyonu ve forse diürez uygulanarak rehidrasyon tedavisi yapılır. Regüler dializisli hastalarda dializatın kalsiyum konsantrasyonunu geçici olarak azaltmak mümkündür. 5. Farmakolojik Özellikler Kalsiyum iyonları biyolojik sistemlerin aktivasyonu için kritik öneme sahiptir. Uyarılabilir membranların hassasiyeti ekstrasellüler kalsiyum konsantrasyonuna bağımlıdır. Kalsiyum iyonları hücre membranı permeabilitesinde de görev alırlar. Kalsiyum iyonlarının eksikliği nöromüsküler uyarılabilirliği artırır, fazlalığı ise azaltır. Oral kalsiyum alımı kalsiyum eksikliği durumunda iskelet kemiklerinin remineralizasyonunu artırır. Fosfat bağlayıcı ajan olarak kalsiyum asetatın önemi, gastrik hidroklorik asid ile aktive edilmeye ihtiyaç duymadan doğrudan barsaktaki diyet fosfatı ile insolübl kalsiyum taşları oluşturmasındandır. Oluşan bu insolübl bileşikler ise idrarla atılır. Maksimum fosfat bağlama kapasitesi ph 6 8 değerleri arasındadır. Bu nedenle kalsiyum asetat, fosfat bağlayıcı ajan olarak hipo ve anasidite hastalarında da uygundur. 5.1 Farmakodinamik Özellikler Kalsiyum Asetat beyaz, kristalize bir toz olup higroskopik özellikleri mevcuttur. Hoş olmayan, metalik bir tadı vardır ve bu nedenle farmakolojik bir preparat içinde uygun bir forma getirilmelidir. Kalsiyum asetat suda, geniş bir ph aralığında kolayca çözünür. Kalsiyum karbonatın aksine, kalsiyum asetat ph>5.0 olduğunda da kolayca fosfat bağlar. Oysa, kalsiyum karbonat, fosfat bağlamak için hafifçe asidik bir ph'ya ve dolayısı ile düzenli bir mide asid salgısına ihtiyaç duyar. Bu nedenle kalsiyum asetatın, kalsiyum karbonata göre dinamik avantajı vardır. ph değerinin 6,0'ın üzerine çıktığı durumlarda kalsiyum karbonatın fosfat bağlama kapasitesi

4 belirgin olarak düşer. Jejenum'da mevcut nötral ph'da kalsiyum karbonat solübl değildir ve fosfatı yeterli bağlayamaz. Buna karşın, kalsiyum asetat geniş bir ph aralığında olduğu için barsakta kolayca fosfat iyonlarını ve insolübl kalsiyum fosfatı bağlar ve bu form feçes ile atılır. Bu presipitasyon reaksiyonu kalsiyum asetatın fosfat bağlayıcı ajan olarak solübilitesine doğrudan bağlıdır. Fosfat içeren yiyeceklerin alınması durumunda, fosfat bağlama işlevi ph'dan bağımsız olarak midede bile gerçekleşir. Daha sonra barsakta devam der. ph.7.0'da kalsiyum asetatın fosfat bağlama kapasitesi %100'e ulaşır. Bu nedenle terapötik olarak istenen fosfat presipitasyonu ph'nın aralığında bulunduğu ince barsaklarda gerçekleşir. 5.2 Farmakokinetik Özellikleri Kalsiyum asetat, gastrik asid ile reaksiyona girerek solübl kalsiyum klorid ve asetik asid oluşturur. Aktif solüsyonda kalsiyum asetat kalsiyum hidroksite ve asetik asite ayrılır. Eğer yiyeceklerle alınan fosfatlar mevcut değilse kalsiyum iyonları biyoyararlanılabilirdir ve barsaklardan absorbe olur. Đntestinal absorbsiyonda iki transport mekanizması söz konusudur. 1. Vitamin D'ye bağlı aktif ve satüre edilebilir trasport 2. Hormondan bağımsız pasif transport Vitamin D durumuna ve alınan kalsiyum dozuna bağlı olarak kalsiyumun %10-36 şeklinde absorbsiyonu beklenir. Diyaliz hastasında, özel olarak D vitamini tedavisi yapılmıyorsa kalsiyumun absorbsiyonu daha azdır. Kalsiyum asetatın daha geniş bir ph aralığında kalsiyum karbonat'dan daha fazla solübl durumda bulunması, eğer yiyeceklerle beraber kullanılıyorsa kalsiyum asetatın daha fazla fosfat bağlayacağını göstermektedir. Bu nedenle kalsiyum asetat şeklinde alındığında kalsiyumun barsaklardan emilimi, özellikle yemeklerle beraber alındığında, diğer kalsiyum formlarından daha düşüktür. Đn vivo çalışmalar 59 mval kalsiyum asetatın alınımı ile 190 mg kalsiyumun absorbe olduğunu göstermektedir. Oysa aynı miktar kalsiyum karbonat alındığında absorbe olan kalsiyum miktarı 251 mg'dır. Kalsiyum emilimi (biyoyararlanımı) ile fosfat bağlama özellikleri kalsiyum asetatta daha uygundur. Çünkü kalsiyum karbonat'ın fazla kullanımı ile sistemik kalsiyum alımında da artış olabilir. Ancak kalsiyum asetatın daha küçük dozları aynı miktar fosfat bağlamak için yeterlidir. Dolayısı ile hiperkalsemi riski de azalmaktadır. Klinik çalışmalarda, kalsiyum asetat, kalsiyum karbonat, kalsiyum sitrat ve aluminyum hidroksit değişik ph düzeylerinde, fosfat bağlama kapasiteleri açısından karşılaştırmıştır. Bu çalışmalarda ph değeri olduğunda yalnızca kalsiyum asetat ilave edilen bütün fosfatı (%100) bağlamıştır. Bu nedenle kalsiyum asetatın fosfat bağlama kapasitesi açıkça daha hızlıdır ve 60 dk. içinde gerçekleşir. Oysa kalsiyum karbonat (aynı molar konsantrasyonlarda) ph'ya bağlı olup, 60 dk. içinde yalnızca %10-25 fosfat bağlayabilir. 4 saat sonra bu değer %8-80 arasında, 24 saat sonra %6-93 arasında değişmektedir.

5 Günlük fosfat alımı ortalama mg/kg/gün olup toplam mg'dır. Ancak kişisel ve kültürel farklılıklara göre oldukça değişebilir. Klinik çalışmalar 4.0 gram kalsiyum asetat alımının (1000 mg kalsiyuma eşdeğer) fosfat rezorpsiyonunu, 345mg'lık oral alım sonrası, 89 mg'a indirebildiğini göstermiştir. 4 saatlik bir hemodiyaliz sonrasında da mg'lık bir fosfat temizleneceği için fosfat resorpsiyonunun azaltılması önem taşır. Bu ise, diyette herhangi bir sınırlama olmadan mg kalsiyuma eşdeğer gram kalsiyuma asetata gereksinim duyar. Bu dozlarda serum kalsiyum seviyelerinin 0, mmol artma riski vardır. Ancak farmakokinetik verilerle bu doğrulanmamıştır. Randomize çalışmalarda kalsiyum asetat kullanan pekçok hastada hiperkalsemik periyodlarda azalma görülmüş ve serum kalsiyumunda artış saptanmamıştır. Sonuç olarak, kalsiyum asetat, fosfat bağlayıcı ajan olarak seçildiğinde istenmeyen kalsiyum absorbsiyonu azalmaktadır. Tedavi esnasında serum kalsiyum düzeyi, düzenli bir şekilde monitorize edilmeli, gerektiğinde doz azaltılmalı ve kalsiyumsuz fosfat bağlayıcı ajanlar (alüminyum hidroksid, alüminyum hidroksiklorid) seçilmeli ve dializatta kalsiyum konsantrasyonu adapte edilmelidir. Hormonlar kalsiyum absorbsiyonunu kontrol eder. Absorbsiyonu yaşla beraber azalır, hipokalsemik durumlarda artar. Alınan 500 mg kalsiyum asetatın % si absorbe olur. Daha yüksek dozların alınması absorbe edilen miktarı yalnızca hafifçe artırır. Günlük normal diyetle alım yaklaşık 1000 mg dır. Kalsiyum, serum kalsiyum seviyesine bağlı olarak böbrekler yoluyla ıtrah edilir. Sağlıklı bir böbrekte filtre edilen kalsiyumun % 98 i glomerüler tübülüslerden absorbe edilir. 5.3 Emniyet Verileri Kalsiyum asetat tedavisi altında tavsiye edilen dozlarda bulantı, kabızlık veya diyare, ortaya çıkabilir. Kalsiyum asetat tedavisinin ilk birkaç ayında idrarla kalsiyum atılımında artış gözlenebilir. Bu nedenle kişisel yatkınlık bulunan hastalarda kalsiyum taşlarının oluşmaması için dikkatli olunmalıdır. Kronik renal yetmezlikli hastalarda yüksek dozlar hiperkalsemi, metabolik asidoz ve hiperkalsiüriye neden olabilir.

6 6. Farmasötik Bilgiler 6.1 Yardımcı Maddelerin Kalitatif ve Kantitatif Miktarı Anti-fosfat ca 700 Film Kaplı Tablet Yardımcı Maddeler Miktar Referans Mikrokristalize sellüloz 107,10 mg Ph. Eur Polividon K30 52,50 mg Ph. Eur Crospovidon 28,00 mg Ph. Eur Magnezyum Stearate 8,40 mg Ph. Eur Sakkaroz 4,20 mg Ph. Eur Metil Sellüloz 7,00 mg Ph. Eur Macrogol ,40 mg Ph. Eur Üretimdeki Temel Proseslerin Tanımı A. 1. AŞAMA Seri büyüklüğüne (128'571 Film Tablet) uygun olarak imalat formülünde bulunan aktif ve yardımcı maddeler tartılarak üretim alanına alınır. B. 2. AŞAMA - GRANÜL SOLÜSYONU Polividon'un aköz solüsyonu, su ile karıştırılarak yaklaşık 30 o C'da ısıtılarak çözünür. C. 3. AŞAMA - GRANÜLASYON Kalsiyum-di-asetat, hazırlanan granülasyon solüsyonu ile karıştırılır. Granülatör : Kugelcoater, Tip HKC 300TJ Ürün sıcaklığı : o C Granülasyon elde edildikten sonra 28 o -30 o C'da kurutulur. Granül ölçüsü : Granüllerin %98'i 1mm'den küçük olmalı D. 4. AŞAMA - KARIŞTIRMA Granül, özel karıştırma tankında Mikrokristalize Sellüloz ve Krospovidon ile 2 dakika boyunca karıştırılır. Magnezyum Stearat ilavesinden sonra da 2 dakika daha karıştırılmaya devam edilir. Karıştırma Tankı: Pharmamixer Tip P 400 A E. 5. AŞAMA - TABLET BASKISI Tablet baskı makinası ile tablet çekirdekleri oluşturulur. Baskı Makinası: Perfekte 2000 F. 6. AŞAMA FĐLM KAPLAMA SÜSPANSĐYONU Metilsellüloz A15, Sakkaroz, Macrogol 6000 ve su karışımına 2-Propanol ilavesi ile film süspansiyonu hazırlanır.

7 G. 7. AŞAMA - FĐLM KAPLAMA Film süspansiyonu Tabletler üzerine spreylenerek kaplanır. Film Kaplama Makinası: Driacoater Tip Bitmiş Ürün Spesifikasyonları GÖRÜNÜM Beyaz, oblong şekilli, düz film kaplı tabletler KOKU Kokusuz KÜTLE AĞIRLIĞI 908,6 mg ± %5 UZUNLUK 20,2 mm x 7.4 mm ± 0.2 mm YÜKSEKLĐK 7,1 mm - 7,4 mm ÇÖZÜNME <30 dk, suda TANIMA Kalsiyum pozitif ĐÇERĐK Kalsiyum diasetat mg Kalsiyum 168,4 186,2 mg MĐKROBĐYAL ĐÇERĐK Kategori 3'e uygun DAB 1996, VIII Geçimsizlik Bilinen önemli bir geçimsizlik yoktur. 6.5 Raf Ömrü Ambalajı Açılmamış Şekilde : 3 yıl Ambalaj Açıldıktan Sonra : Bilinemez Saklama koşulları: Özel bir saklama koşulu bulunmamakta, 0 ile 50 o C arasında stabilitesini muhafaza etmektedir. Bu nedenle "30 o C nin altındaki oda sıcaklığında" saklama koşulu olarak tavsiye edilmektedir. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 6.6 Özel Muhafaza Şartları Yoktur. 6.7 Ambalajın Türü ve Yapısı 100 film tabletlik kutularda 10 blister ünitesinde, her bir ünitede 10 film tablet bulunacak şekilde, Karton kutu ve prospektüsü ile beraber. 6.8 Kullanma Talimatı Anti-fosfat ca, bir bütün halinde bir miktar sıvı ile birlikte gün boyunca düzenli aralıklarla veya yemeklerden önce alınır.

8 7. Reçeteli - Reçetesiz Satış Şekli Reçeteli 8. Ruhsat Sahibinin Adı, Adresi, Tel - Fax No. ASSOS Đlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: Ümraniye / ĐSTANBUL Tel : Fax : Ruhsat Tarihi ve No. su , 112/ Üretici Adı, Adresi, Tel - Fax No. Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Almanya Tel : Fax :

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

VİROSİL 200 mg. TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

VİROSİL 200 mg. TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ VİROSİL 200 mg. TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1- TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI : Virosil 200 mg. tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ : Herbir tablet te; ASİKLOVİR. (USP 23, BP 93)... 200 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FERRO SANOL COMP Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Her bir kapsül içeriği;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FERRO SANOL COMP Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Her bir kapsül içeriği; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FERRO SANOL COMP Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül içeriği; Demir(II)-glisin-sülfat-kompleksi 170.3 mg (30 mg Fe +2 ye eşdeğer)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ CALCIJEX 1 mcg/ml, İ.V. Ampul FORMÜLÜ Calcijex 1 mcg Ampul, her ml'de 1 mcg kalsitriol, 4 mg polisorbat 20, 1.5 mg sodyum klorür, 10 mg sodyum askorbat, 7.6 mg dibazik sodyum fosfat anhidr, 1.84 mg monobazik

Detaylı

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI CRAVİT 500 mg İ.V. ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Beher 100 ml flakonda; Etkin Madde Adı Miktarı Eksez Doz (%) Levofloxacin Hemihydrate 512.460* 1

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bir film kaplı tablet 5.6 mg dan az Sodyum ve 50 mg dan az Sukroz içerir.

KULLANMA TALİMATI. Bir film kaplı tablet 5.6 mg dan az Sodyum ve 50 mg dan az Sukroz içerir. KULLANMA TALİMATI OSVAREN 435 mg / 235 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Bir film kaplı tablet 435.00 mg Kalsiyum asetat (110 mg elementel kalsiyuma eşdeğer) ve 235.00 mg ağır Magnezyum

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet Silindirik, iki yüzü dış bükey, pembeyle açık kırmızı arası renkte film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet Silindirik, iki yüzü dış bükey, pembeyle açık kırmızı arası renkte film kaplı tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BENEXOL B12 film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 250 mg B1 vitamini (Tiamin hidroklorür.1 H2O), 250 mg B6 vitamini (Piridoksin

Detaylı

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COLEFER oral damla 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Vitamin A palmitat (Retinol palmitat) 11,236 mg (20.000 IU ya eşdeğer) Vitamin

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CARMETADİN 35 mg MR film kaplı modifiye salım tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CARMETADİN 35 mg MR film kaplı modifiye salım tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REQUIP 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.9 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her 100 ml çözelti ; Dekstroz anhidrat 5g Sodyum

Detaylı

İstenmeyen etkileri önlemek için, başlangıç uygulaması doktor talimatları doğrultusunda hastaların cilt tipine göre farklı olabilir.

İstenmeyen etkileri önlemek için, başlangıç uygulaması doktor talimatları doğrultusunda hastaların cilt tipine göre farklı olabilir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AKSİL -2.5 krem KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Mikrosünger içinde benzoil peroksit % 2.5 Yardımcı madde(ler): Setil alkol % 3,50 Stearil alkol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELLEACNELLE draje 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Siproteron asetat Etinilestradiol 2 mg 0.035 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI QLAIRISTA film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde (ler): Hormon içeren 26 adet ve hormon içermeyen 2 adet film kaplı tablet, aşağıdaki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 450 mg valgansiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN OTD KILAVUZU OTD FORMATI MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER 1.1 Kapak Yazısı 1.2 İçindekiler Tablosu Her tip başvuru için kapsamlı içindekiler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Deferoksamin metansülfonat 500 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı madde içermemektedir.

Detaylı