ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659 : 4/1/2002 No : 4734 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22/1/2008 No : Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 47 S : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Sorumluluk ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün, serbest rekabet yoluyla, fiyat, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yapacağı alım, satım, kiralama ve kiraya verme ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün ihtiyacı olan işlenmiş ve işlenmemiş bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretme, işleme, değerlendirme, depolama, nakliye, pazarlama ve bu evrelerde gerekli olan her türlü mal ve hizmetlerin alımı ve alım ihaleleri, üretim artıklarının satışı ve satış ihaleleri, kiralama ve kiraya verme, satın alınacak ve satılacak her türlü malın teslim, teslim alma bedellerinin tahsil ve ödenmesi ile ilgili işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Açık artırma veya eksiltme: Tekliflerin; istekliler huzurunda, yaklaşık maliyetlerden, satışlarda artırma ve alımlarda eksiltme suretiyle alındığı açık ihale usulünü, b) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, c) Aday: Ön yeterlik için başvuran, gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ç) Alım-Satım ve İhale Komisyonu: Alım-satım ve ihale işlemlerini usulüne uygun olarak yürütmek, sonuçlandırmak ve karara bağlamak üzere AOÇ bünyesinde oluşturulan komisyonu,

2 5356 d) Alım: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için kendi bünyesi dışından temin edeceği, mal ve hizmetlerin uygun değer ve şartlarla zamanında satın alınmasını, e) Alt yüklenici: İşin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle yüklenici ile arasındaki ticari ve hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, f) Alternatif teklif: İhale konusu alım veya satımın, ihale dokümanlarında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını, g) AOÇ: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü, ğ) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını, h) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, ı) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliliğe katılan aday tarafından yeterliğin tespitinde kullanmak üzere sunulan belgeleri, i) Benzer iş: İhale konusu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer üretim usulü ve tekniği gerektiren tesis, makine, teçhizat ve diğer donanım ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, j) ÇED raporu: Çevresel etki değerlendirme raporunu, k) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini AOÇ yararına kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiç bir organik bağ içinde bulunmayan, AOÇ den danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiç bir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, l) Danışmanlık: Teknik ve idari konularda AOÇ yi geleceğe hazırlayacak alanlarda yapılacak danışmanlık hizmetlerini, m) Ekipman: Alımların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri, n) Hizmet: Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili hizmetleri, üretim, yetiştirme, ıslah ve araştırma çalışmaları ve bu konularda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik hizmetleri, o) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalelerinde teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ö) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilerek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, p) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren, idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, r) İhale tarihi: Tekliflerin açılacağı gün ve saati, açık artırma ve açık eksiltme ihalelerinin gün ve saatini, tatil gününe rastlayan ihalelerde, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş günü ve saatini, s) İhale yetkilisi: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün tespit ettiği görevlileri, ş) İstekli: Mal veya hizmet alım, yapım ve satım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri, t) İş: Bu Yönetmelikte yazılı her türlü alım-satım, hizmet ve gerektiğinde kiralama ihalelerinin her birisini, u) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve daha önce bitirdiği işleri gösteren belgeyi, ü) İşgünü: Resmi tatil günleri hariç diğer günleri,

3 5357 v) İşyeri: Satışta malın teslim edildiği, alımda malın teslim veya montaj edildiği yerler ile hizmetin ifa edildiği ve geçici veya sürekli olarak kullanılan yerleri, y) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve ihale dokümanında belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirildiği veya teslim için öngörülen zaman aralığını, z) Kabul: Alımlarda, muayene ve kabul komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi, aa) Kamu kurum ve kuruluşları: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareleri, bb) Kapalı teklif alma: Tekliflerin kapalı zarf içerisinde alındığı ve Komisyonca isteklilerin huzurunda zarfların açıldığı açık ihale usulünü, cc) Kısmi teklif: İhale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde ihale konusu işin tamamına veya bazı kalemlerine teklif verilmesini, ihale konusu işin tek bir kaleme ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini, çç) Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini, dd) Komisyon: Aksi belirtilmedikçe AOÇ Alım-Satım ve İhale Komisyonunu, ee) Muayene ve kabul işlemleri: AOÇ ile yüklenici arasındaki esasları, kabul edilen sözleşmede ve protokolde belirlenen alımın tamamının veya bir kısmının teslim alınabilmesi için gerekli işlemleri, ff) Müdür: Atatürk Orman Çiftliği Müdürünü, gg) Müşteri: İhale sonucu üzerine satış yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ğğ) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek ve tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, hh) Ön yeterlilik komisyonu: İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamede istenilenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup olmadığını tespit eden komisyonu, ıı) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri, ii) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, AOÇ nin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ve anlaştığı usulü, jj) Pilot ortak: İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesi ile pilot olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili gerçek veya tüzel kişiyi, kk) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi, ll) Sair yükümlülükler: Taşıma, testler, tahlil, montaj, eğitim, bakım ve onarım gibi alımın teslimi dışında yerine getirilmesi gereken ve ihale dokümanında belirtilen tüm yükümlülükleri, mm) Satım: AOÇ tarafından üretilen bitkisel, hayvansal ürünler ve mamuller ile ihtiyaç fazlası malzemelerin uygun değer ve şartlarla zamanında satılmasını, nn) Sipariş mektubu: İhale kararının kesinleşmesini müteakip yükleniciye siparişin verildiğini belirten mektup ve eklerini, oo) Sipariş teyit mektubu: Alımlarda yüklenici tarafından sipariş mektubu şartlarının kabul edildiğini belirten ve sözleşme yerine de geçebilen onaylı belgeyi, öö) Sözleşme: İhale sonucu AOÇ ile yüklenici veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, pp) Standart form: İhale işlemleri sırasında kullanılacak tutanak ve formları,

4 5358 rr) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri, ss) Talep sahibi: Alım ve satım ile ilgili ihalenin yapılmasını isteyen birimi, şş) Taşıma: Ürün, malzeme ve canlı hayvanların en uygun yol ve araçlarla bir yerden başka bir yere götürülmesi işini, tt) Tedarikçi: Mal alım ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri, uu) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin AOÇ ye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri, üü) Teklif verme tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati, vv) Teknik doküman: AOÇ tarafından istekliye veya yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, üretim veya imalat bilgileri ve belgeleri ile istekli veya yüklenici tarafından sunulan ve AOÇ tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, yy) Teslimat: Alınan malın yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak AOÇ ye teslimini ve satışlarda müşterinin şartnamede belirtilen süre ve programa uygun olarak malını teslim almasını, zz) Uygun bedel: Artırmalarda ve eksiltmelerde yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, aaa) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce AOÇ tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan maliyeti, bbb) Yönetim Kurulu: AOÇ Yönetim Kurulunu, ccc) Yükleme-boşaltma: Yapılan her türlü alım-satımda malzemelerin insan gücü ve araç gereçlerle gösterilen depo, taşıt ve barınaklara konulması veya buralardan alınması işini, ççç) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Sorumluluk MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde görev verilen her kademedeki personel, üstlenmiş olduğu görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludur. Temel ilkeler MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının, kârlılığın ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır. İhale organları MADDE 7- (1) Alım-satım ve ihale işleri; a) Alım-Satım ve İhale Komisyonu, b) Ticaret Müdürlüğü, vasıtası ile yürütülür. İKİNCİ BÖLÜM İhale Organları ve Alım-Satım ve İhale Komisyonunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları

5 5359 Alım-Satım ve İhale Komisyonunun kuruluşu ve çalışma esasları MADDE 8- (1) Alım -Satım ve İhale Komisyonu Başkanı, Müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı, üyeleri ise I. Hukuk Müşaviri, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü ve konu ile ilgili talep sahibi birimin müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu Komisyonun üyelerinden birinin, aynı anda talep sahibi birimin müdürü olması halinde; bu müdür, talep sahibi birimin müdürü sıfatıyla Komisyona katılır. Bu durumda boş kalan Komisyon üyeliğine; Müdür, diğer birim müdürlerinden birini görevlendirir. (2) Gerekli hallerde Komisyona ihtiyaç kadar konu uzmanı, Komisyonu oluşturacak kişi sayısı tek sayıda kalmak kaydıyla Müdürün onayı ile dâhil edilebilir. (3) Alım-Satım ve İhale Komisyonunun raportörlüğü, Ticaret Müdürlüğünce yürütülür. (4) Komisyon toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Üyelerin izinli, raporlu, geçici görevli bulunmaları halinde, asil üyelerin yerine Komisyonun teşkili aşamasında Müdür tarafından belirlenen yedek üyeler toplantıya katılır. (5) Başkanın bulunmaması halinde sıra ile I. Hukuk Müşaviri, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü ve ilgili birim müdürü Komisyona başkanlık eder. (6) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. (7) Komisyonun başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. (8) Karşı oy kullanan Komisyon üyeleri gerekçelerini Komisyon kararına yazarak imzalamak zorundadır. (9) Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar Komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. (10) Komisyonca alınan kararlar; işin niteliği, tekliflerin ödeme süreleri ve sair unsurlar dikkate alınarak beş işgünü içerisinde onaya sunulur. Alım-Satım ve İhale Komisyonunun görevleri MADDE 9- (1) Komisyonun görevleri şunlardır: a) Alım-satım ve ihale işleri ile ilgili teklifleri açmak, incelemek ve karara bağlamak. b) Tekliflerin alınmasından sonra konunun teknik komisyonda incelenmesi gerekli görüldüğü takdirde, Komisyonca oluşturulacak teknik komisyonu Müdürün onayına sunmak, teknik komisyonun çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlamasını takip etmek. c) Teknik komisyonca yapılan incelemenin yeterli olmaması durumunda, aynı komisyonda konunun yeniden incelenmesini sağlamak. ç) Teknik komisyonun çalışmaları sırasında teknik konular ile ilgili tamamlayıcı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda; Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda ticaret birimince yazılı olarak firmalardan alınan bilgi ve belgelerin hangi husus ve sebeple istenildiğini komisyon kararında belirtmek. Komisyon kararlarının yeniden incelenmesi MADDE 10- (1) Sorumluluklarla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla onay makamla rı, Komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttir. Komisyon kararları, ilgili onay makamı tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak Komisyonca yeniden incelenir. Teknik komisyonlar MADDE 11- (1) Alım -satım ve ihale işleri için temin edilen tekliflerin teknik ağırlıklı olması veya özellik arz etmesi halinde; bunların detaylı olarak incelenmesi, karşılaştırma tablosunun yapılması ve istişari mahiyette rapor hazırlanması için Alım-Satım ve İhale Komisyonunun talebi üzerine AOÇ tarafından teknik komisyon teşekkül ettirilebilir.

6 5360 (2) Teknik komisyon, ilgili birimden konuya vakıf bir başkan ve en az iki üye olmak üzere yeterli miktarda üyeden teşekkül eder. Teknik komisyona diğer idarelerden uzman çağrılabilir. (3) Teknik komisyon belirtilen sürede çalışmalarını tamamlayarak, raporunu Komisyona teslim eder. (4) Teknik komisyonca tekliflerin değerlendirilmesi sırasında; teknik verilerin birbirleriyle ve şartnameyle karşılaştırılması, mümkünse fiyatların aynı tabana çevrilmesi, kalite, teslim, teslim alma müddeti, garanti, ödeme şekli, avans verilip verilmemesi ve bunun faiz yükü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerin AOÇ için avantaj ve dezavantajları tespit edilir, bunlara ait döküm ve karşılaştırma tablosu düzenlenir. (5) Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konular da dikkate alınır. (6) Düzenlenecek raporda, karşılaştırma tablosundaki bilgiler özetlenir, tekliflerin avantaj ve dezavantajları ayrıntılı şekilde belirtilir. (7) Teknik komisyon, tüm teklifleri inceler ve hiç bir firmayı inceleme ve değerlendirme dışında bırakamaz. (8) Teknik komisyona incelenmek üzere verilen belgeler, teknik komisyon oluru ile birlikte Komisyon Başkanına teslim edilir. (9) Teknik komisyon, kendisine incelenmek üzere verilecek belgeleri başkasına veremez, firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz, yeniden fiyat ve tenzilat isteyemez. (10) Firmalardan evsaf ile ilgili konularda bazı bilgilerin alınması gerektiğinde durum, teknik komisyon başkanınca Komisyon başkanına veya Ticaret Birimine yazılı olarak bildirilir. Ön yeterlilik komisyonu MADDE 12- (1) Alım -satım ve ihale konusu olan işin özellik arz etmesi, isteklilerin teklif alınmadan önce değerlendirilip sadece uygun olanlardan teklif alınmasının gerekli olması hallerinde, firmaların değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri incelemek ve ihaleyi yapacak makama rapor vermek üzere ön yeterlilik komisyonu kurulur. (2) Ön yeterlilik komisyonu; ilgili birim müdürünün teklifi ve Müdürün onayı ile bir başkan ve iki üyeden teşekkül ettirilir. Aksi gerekli görülmedikçe, birim müdürü seviyesindeki başkanın ve en az bir üyenin ilgili birimden olması esastır. (3) Ön yeterlilik komisyonunca, şartnamede belirtilen ve süresi içerisinde verilen belgeler incelenir ve netice rapor haline getirilir. Bu rapora istinaden ihaleye katılmaya hak kazanan firmalara Ticaret Müdürlüğünce ihaleye katılma belgesi verilir. Yetki limitleri ve onay makamları MADDE 13- (1) Alım-satım ve ihale kararı almaya ve onaylamaya yetkili makamların, yetki ve onay limitleri aşağıda gösterilmiştir; a) 2.500,00 YTL den ,00 YTL ye kadar olan alım ve satımlar, ilgili birimin teklifi ve Müdür, b) ,00 YTL den ,00 YTL ye kadar olan alım ve satımlar, Ticaret Müdürlüğünün teklifi, Müdürün uygun görüşü ve Yönetim Kurulu, c) ,00 YTL ve üzerindeki alım ve satımlar, Ticaret Müdürlüğünün teklifi, Müdürün uygun görüşü, Yönetim Kurulu Kararı ve Bakan, tarafından onaylanır.

7 5361 Tutanak tanzimi ve kararlar MADDE 14- (1) Tutanak tanzimi ve kararlar ile ilgili esaslar şunlardır: a) Alım-satım tutanaklarının tanzimi sırasında ihtiyacı bildiren birimin görüşü veya gerekli görülmesi halinde teknik komisyon raporunun alınması gereklidir. b) Bir zorunluluk olmadıkça, karar alınmasında ve tutanak tutulmasında ek-3'te yer alan alım-satım ve ihale tutanağı ile ek-4'te yer alan Komisyon karar ve onayı formları kullanılır. c) Komisyon kararlarında; talepte bulunan birimin adı, karar konusu mal ve hizmetin cinsi, teklif veren istekli ve fiyatları, tekliflerin şartnameye uygunluğu, fiyatın sabit veya değişken oluşu, özel bir ödeme ve teslim şartı olup olmadığı, seçilen isteklinin diğerlerine tercih nedeni, tek bir teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun ve diğer dikkate alınmayan tekliflerin varsa sebep ve gerekçeleri, diğer açıklama ve düşünceler ile ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. ç) Tutarı ne olursa olsun onaya sunulan kararlara idari şartname ve varsa ekleri, ihale ilanı, temin edilen teklif mektuplarının asılları veya tasdikli fotokopileri, varsa teklif karşılaştırma tablosu, teknik komisyon raporu ve kararla ilgili diğer belgeler eklenir. (2) Kararların suret ve fotokopileri, ihale süreci kesinleşip sonuçlandıktan sonra talep eden ilgililere verilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alım-Satım ile İhale Esasları, İhaleye Hazırlık ve Şartnameler Alımlarda uygulanacak ilkeler MADDE 15- (1) Alımlarda uygulanacak ilkeler şunlardır: a) Alımlar kural olarak birinci elden yapılır. b) Alımlar malzemenin kullanım miktarı, piyasada bulunabilme durumu, satın alma süresi ve şartları dikkate alınarak ihtiyaca uygun partiler halinde yapılır. c) Alımlar, süratle sonuçlandırılarak, süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir. ç) Alımlar, kârlılık prensiplerine göre yapılır. Alımlarda kârlılık, en ucuzun değil gerçek ucuzun tespiti suretiyle sağlanır. (2) Mal alımlarında gerçek ucuzun tespitinde; Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin fiyat dışı unsurlara yönelik hükümleri dikkate alınır. (3) Dış alımların FOB ve CİF şeklinde yapılması esastır. Satışlarda uygulanacak ilkeler MADDE 16- (1) AOÇ nin ürettiği bitkisel ve hayvansal ürünlerin satışlarında uygulanacak ilkeler şunlardır: a) Piyasanın dalgalı ekonomik hareketleri yakından takip edilir. b) Satış konusu malın ithal durumları ile yurt içi tüketim gücü ve ihraç edilip edilmemesi gibi hususlar ve zamanları göz önünde tutulur. c) Diğer kuruluş veya kişilerin üretimleri ile fiyatları ve satışlarda uyguladıkları usul ve esaslar yakından takip edilir. ç) Satışın; zamanı, yeri, şekli, miktarı, ödeme şekilleri, fiyat-maliyet ilişkileri ile satışın en hesaplı şekilde yapılması için ticari bir görüşle hareket edilir. Alımın planlanması MADDE 17- (1) AOÇ bütçesinde, alım programında satın al ınması öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılış şekli, zamanı ve ilgili diğer ilkeler önceden belirlenerek bir plana bağlanır. Bu ilke ve planlar zamanında ilgili birimlere duyurulur.

8 5362 (2) Alımın planlanması sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır; a) Mali imkânlar, b) Azami ve asgari stok durumu ve malzemenin temin süresi, c) Mevsim ve piyasa durumu, ç) Malzemenin kullanılacağı yer ve çevredeki piyasa şartları, d) İkili ticari anlaşmalar ve kredi sözleşmeleri. (3) Alım bütçesinde müstakil kalemler halinde gösterilmeyen malzemeler ile bütçeye girmediği halde sonradan ortaya çıkan malzemeler ihtiyaç hissedildikçe, ödeneği dâhilinde satın alınır. İhtiyaçların bildirilmesi MADDE 18- (1) Ödeneksiz hiçbir ihtiyaç satın alınmaz. Alımlar, ihtiyaç sahibi birimlerce düzenlenen, gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan, ek-1'de yer alan ihtiyaç pusulası veya alım olurlarına dayanılarak alım organları tarafından ödeneği dâhilinde yapılır. İhtiyaç pusulasının hazırlanması MADDE 19- (1) Her alım mutlak surette usulüne göre hazırlanmış bir ihtiyaç pusulasına dayandırılır. (2) İhtiyaç pusulası ihtiyacı bildiren birim tarafından ve mutlaka alımdan önce tanzim edilir. (3) İhtiyaç pusulası, ambar mevcudunun tespiti bakımından yetkili ambar memuru, ödeneğin tespiti bakımından ise muhasebe birimi yetkilisi tarafından incelenerek imzalanır. (4) İhtiyaç pusulası Müdür veya müdür yardımcısının onayı ile alım organlarına intikal ettirilir. İhtiyaç pusulalarında bulunması gereken bilgiler MADDE 20- (1) İhtiyaç pusulalarında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur; a) İhtiyaç pusulasının tarih ve numarası, b) İhtiyaç bildiren birimin adı, c) İhtiyaç maddesinin ismi ve evsafı, istenilenin bulunmaması halinde yerine konulacak olan maddenin ismi, evsafı ve özellikleri, ç) Ölçü birimi, d) Miktarı, e) İhtiyaç maddesinin kullanılma zamanı ve ne kadar süre içerisinde temin edilmesi gerektiği, f) Ambarın azami, asgari ve fiili stok durumu ve geçen yıl sarfiyatı, g) Ödenek tutarı, ğ) Yabancı ülkelerden getirilecek malın teknik terimlerinin yabancı dille yazılması, h) Gerekli görülecek diğer bilgiler. (2) İhtiyaç pusulasına, alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre teknik şartname, plan, kopya, tanıtım bilgileri ve kroki ile gerekirse numune eklenir. Alımı yapılacak mal veya hizmetin özellikleri eksiksiz yazılır. (3) İhtiyaç pusulasında firma adı belirtilmez. (4) İhtiyacın en uygun şartlarla sağlanması bakımından acil durumlar hariç on günden az olmamak üzere normal araştırma zamanı bırakılır. (5) İhtiyaçların birleştirilip büyük partiler halinde sağlanması halinde, ihtiyaç pusulasında belirtilen araştırma zamanının uzayabileceği hesaba katılmalıdır. Alımlar, mali imkânlar ve işin niteliğine göre en uygun fiyat sağlanması mümkün olan mevsimde yapılır. İlgili birimler bu hususu göz önünde tutarak ihtiyaçlarını zamanında alım organlarına iletirler.

9 5363 (6) Yukarıda belirtilen bilgileri eksik bulunan ihtiyaç pusulaları, alımdan önce alım organları tarafından, ihtiyacı bildiren birimlere tamamlattırılır. (7) İhtiyaç pusulasına yalnız aynı stok grubuna dâhil ihtiyaç maddeleri yazılabilir. Ayrı stok grubuna dâhil ve birbirleriyle ilgisiz ihtiyaç maddeleri, aynı ihtiyaç pusulasına yazılamaz. Yaklaşık maliyetin tespiti MADDE 21- (1) Yaklaşık maliyet, ilgili birimce tespit edilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Yaklaşık maliyet, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde yetkili organlarca soruşturulur. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. (2) Gerekli durumlarda bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif almak usulüyle ihale yapılabilir. Şartnameler MADDE 22- (1) Alım-satım ve ihale konusu işlerin özelliğine göre; a) Teknik şartname, b) İdari şartname, olmak üzere iki tip şartname düzenlenir. (2) Şartnameler düzenlendikleri konuda hiç bir boşluk bırakmayacak, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek ve yoruma ihtiyaç bırakmayacak biçimde hazırlanır. (3) Şartnameler ticaret biriminin koordinasyonunda, geçmiş yıllardan elde edilen deneyimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda uzman birimlerinin görüşleri de alınarak, talep sahibi birimlerin işbirliği ile sürekli olarak güncelleştirilir. (4) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan sonra veya ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik komisyon ve Komisyon tarafından değiştirilemez. (5) Dış alımlarla ilgili idari ve teknik şartnameler Türkçe olarak düzenlenir. (6) İhale konusu olmayan küçük alım ve satımlarda, malzeme özellikleri ve alım-satım şartları belirtilen kısa şartnameler hazırlanır. Bu şekilde hazırlanan şartname ek-2 de yer alan teklif isteme mektubuna kaydedilir veya ayrı bir metin şeklinde mektuba eklenir. Teknik şartnameler MADDE 23- (1) Teknik şartnameler; ihale konusu işi, talep sahibi, Komisyon ve istekliler arasın da hiç bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde tam ve açık olarak tanımlayan teknik kıstasları içeren belgelerdir. (2) Belirlenecek teknik özellikler, rekabeti engelleyici hususlar içermemeli, bütün istekliler için fırsat eşitliği, verimlilik ve fonksiyonellik sağlamaya yönelik olmalıdır. (3) Teknik şartnamelerde yer alacak hususların, ihtiyacı tam ve doğru olarak tanımlayacak şekil ve miktarda belirlenmesi ve tanımlarının yapılması esastır. (4) Teknik şartnameler ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, özellikle malzemenin cins ve karakteristiği, varsa kod numarası ile Türk ve dünya standartları ve normlarını kapsayacak şekilde ihtiyaç bildiren birim tarafından, ilgili diğer birimlerle iş birliği yapılmak suretiyle hazırlanarak ticaret birimine gönderilir. (5) Teknik şartnameler, teknik zorunluluklar nedeniyle belli bir marka makine yedeklerinin alımı ile imal edilen bir makinede belli bir marka olarak kullanılması zorunluluğunun bulunması gibi haller hariç, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde belli bir marka, sistem ve patenti hedef tutacak şekilde hazırlanamaz. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir.

10 5364 (6) Teknik şartnamelere idari şartnamelerde yer alması gereken hükümler konulmaz. (7) Teknik şartnameler, ihtiyaç sahibi birim tarafından konunun uzmanı en az üç kişiden oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanır, her sayfası parafe edilir ve müdür yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu usul aynen uygulanır. Teknik şartnamede yer alacak hususlar MADDE 24- (1) Teknik şartnamelerde aşağıdaki hususlara yer verilir; a) İhtiyacın türü, evsafı, miktar ve kullanım yerini belirten tanımı, b) İhtiyacın kaliteye ilişkin verileri, TSE veya ISO 9000 serisi ve benzeri kalite belgesi numarası, dünya standartları, uluslararası ölçü veya işaretleri, c) Fiziksel, kimyasal ve benzeri teknik özellikleri, bunların tespitinde kullanılacak numunelerin alınması ve uygulanacak analiz yöntemleri, ç) Tarım makinesi, iş makinesi, nakliye araçları ve benzer ihtiyaçların işletme bakım ve onarım giderlerinin en az olmasını sağlayacak hükümler, d) Cezalı kabul ve ret sınırları, e) Malzeme normlarının belirtilmesi, resimlerin eksiksiz ve imzalı olması kaydıyla; teknik resim, kroki, plan veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri, yazılım, kopya ve belgeler, f) Katalog, seri parça ve tanımlayıcı kod numaraları, bakım talimatları, g) Nakliyede dikkat edilecek hususlar, ğ) Tehlikeli maddeler ise sınıfı, h) Ambalaj şekli, ı) Nakil öncesinde teknik muayene, ölçüm ve denemenin gerekli olup olmadığı, olması halinde; bunun nerede, hangi aşamada ve gümrük muamelelerinin tamamlanmasını müteakip kullanım alanında yapılacağı konusundaki diğer detaylar, i) İşin niteliğine göre diğer bilgiler. İdari şartname MADDE 25- (1) İdari şartnameler; ihalenin yapılış şeklini, alım-satım ve ihale işlemlerinin teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dâhilinde yapılması için tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali, hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen belgelerdir. (2) İdari şartnameler tip olarak AOÇ bünyesinde kullanılmak üzere ticaret birimince, hukuk müşavirliği ve ilgili birimlerin görüşleri alınarak hazırlanır. (3) İdari ve teknik konular ayırt edilmeksizin, kısa ve işin özelliğine göre tek bir malın alımı ve satımı için ticaret birimince özel şartnameler hazırlanabilir. İdari şartnamede yer alacak hususlar MADDE 26- (1) İdari şartnamelerde aşağıdaki hususlara yer verilir; a) Alım-satım/hizmet konusu işin tanımı, niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise TSE Kalite Belgesi/uluslararası normu, hizmetlerde işin tanımı, b) Satışlarda ihale konusu işin yaklaşık maliyeti, c) AOÇ nin adı, adresi, telefon ve faks numarası, ç) Geçici ve kesin teminat miktar veya oranları, teminatların kabul, iade şekli ve şartları, d) İhale usulü, tarihi ve saati, ihalenin nerede yapılacağı ve tekliflerin nereye verileceği, e) İsteklilerde aranan şartlar, istenen belgeler, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin temsil belgeleri, f) Gereken konularda ilgili yeterlik belgeleri, ihaleye katılma belgesi gerekip gerekmediği, gerekiyorsa şekil ve şartları, g) Sabit, güncellenmiş fiyat, FOB, CF, CIF ve benzeri fiyat esasları, ğ) Tekliflerin geçerlik süresi,

11 5365 h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilemeyeceği, alternatif teklif verilmesi halinde bunun nasıl değerlendirileceği, ı) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı, sözleşme giderinin kimin tarafından ödeneceği, i) İşe başlama ve işi tamamlama tarihleri veya malın teslim tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar ve süre uzatımı tanınabilecek haller ile erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli, j) İşin ve hizmetin yapılma yeri, teslim, teslim alma şartları, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı, denetim ve kabul işlemleri, k) Sevk ve sigorta işleri, l) Verilen süre içerisinde kesin teminatın yatırılmaması veya geçici teminatın kesin teminata çevrilmemesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca zarar ziyanın karşılanmasının istenebileceği, m) Tebligatın ne zaman ve nasıl yapılacağı, n) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli, o) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, ö) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar, p) Teklife eklenecek ve verilmemesi halinde teklifin reddine sebep olacak belgeler, r) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar, s) İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı, ş) İhale saatinden önce veya teklif zarflarının açılmasından sonra ihalenin iptal edilmesinde AOÇ nin serbest olduğu, t) Tarafların sözleşmenin akdinden sonra tek taraflı olarak sözleşmeyi değiştiremeyeceği, u) İhale konusu işin miktarının artış ve eksiliş yüzdesi ile artış ve eksilişlerin yapılış zamanı ve şekli, ü) Gerektiğinde yapılacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, muayene sırasında meydana gelen noksanlıkların giderilmesi için verilecek sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı, v) Geçici ve kesin kabul şartları, y) Devir, temlik ve temsilcilik esasları, z) Satın alma ihalelerinde; ihalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi gereğince, istisna kapsamında yapıldığı, "ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç" olmak üzere 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı, AOÇ nin ihaleyi yapıp yapmamakta veya AOÇ menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu, aa) Satış ihalelerinde; AOÇ nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu, bb) Mücbir sebep halleri ve uygulanacak esaslar, cc) Anlaşmazlık halinde hangi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı, çç) İhaleye iştirak edenlerin şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılacakları, dd) Yurt dışı alım ve satımlarda yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi yönetmelikleri ile uluslararası ticaret anlaşmaları, ee) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilebileceği olasılığı dikkate alınarak AOÇ tarafından belirlenecek fiyat dışı unsurlar. (2) İhale kesinleştikten sonra şartname, taraflar arasında akdedilecek sözleşmeye esas teşkil eder.

12 5366 Şartnamenin isteklilere verilmesi MADDE 27- (1) Şartnameler bedelsiz olarak veya doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde ilgili birimlerce tespit edilen bedel karşılığında isteyenlere verilir. İhaleye katılabilme şartları MADDE 28- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. İhalelere katılacak firmalardan istenilecek belgeler MADDE 29- (1) İhalelerde firmalardan istenilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir: a) Kanuni ikametgâh belgesi. b) Geçici teminat belgesi. c) Ticaret odası, sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge. ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişilerin de imza sirküleri ibraz etmesi. d) Üretimi veya satışı özel izne bağlı malların veya hizmetlerin alımlarında ilgili kurumlardan alınmış ruhsatname, üretim/dağıtım izin belgesi veya diğer ilgili belgeler. e) Türk standardı bulunan konularda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen TSE "Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi", Türk standardı bulunmayan konularda ise TSEK Kalite Uygunluk Belgesi. f) İsteklinin, ihale konusu mal ve hizmet alımı işlerinde; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. g) İhaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair, ihale tarihi itibarıyla alınmış belgeler. ğ) Dış ihalelerde, yabancı firmalar adına teklif verecek olan temsilcilerin, temsilci olduklarını gösterir belge. (2) İhalenin mahiyetine, özelliğine ve büyüklüğüne göre ihalelere katılacak firmalardan istenilecek diğer belgeler şartnamelerde belirtilir. (3) Gerekli görülmesi halinde, tarımsal çalışma ve hizmet alımlarında bazı belgeler istenmeyebilir. İhaleye katılamayacak olanlar MADDE 30- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca evvelce sözleşme yapan yüklenicilerden taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için haklarında ihale yasağı kararı alınanlar. c) Yetkili makamlarca hileli iflas ettiğine karar verilenler. ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olan ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

13 5367 d) (ç) bendinde belirtilen şahısların eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları. e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri. f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. g) Sermaye paylarına bakılmaksızın AOÇ nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler. (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı takdirde AOÇ aleyhine meydana gelecek zararın hükmen tahsili yoluna gidilir. Yasak fiil ve davranışlar MADDE 31- (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. d) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. İhalelere katılmaktan geçici yasaklama MADDE 32- (1) Bu Y önetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasağı gerekliliği Komisyonca karara bağlanır ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince katılma yasağı alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. (2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. (3) İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, Komisyon tarafından o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

14 5368 (4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Cezai sorumluluk MADDE 33- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ihalelere ilişkin yasak fiil ve davranışta bulunanlar hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı ve 61 inci madde hükümleri uygulanır. İhaleye hazırlık MADDE 34- (1) Tal ep sahibi birim tarafından satın alınacak mal veya hizmet için bu Yönetmeliğin 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde belirtilen ihtiyaç pusulası hazırlanarak ticaret birimine intikal ettirilir. (2) İhalesi yapılacak her iş için ticaret birimince hazırlanacak ihale dosyasında; ihale konusu işin türü, niteliği, miktarı, kullanılacağı yer ve benzeri bilgileri kapsayan tanımı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin nereden karşılanacağı ve miktarı, ihalede uygulanacak usul ve yapılacaksa ilanın şekli ve sayısı belirtilerek, gerekiyorsa teknik şartnamesi, idari şartnamesi, varsa özel şartnamesi ile birlikte yetki limitlerine göre ihale onayı alınır. (3) İhale onayı alınmadan ihale işlemleri başlatılamaz. İlan MADDE 35- (1) Duyuru yapılmasındaki ana amaç; satıcının veya alıcının emniyet ve güvenini AOÇ nin menfaatleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini artırmak ve rekabet ortamını sağlamak, böylece işin en ekonomik, en kârlı ve şartnamesine uygun bir biçimde gerçekleştirecek yüklenicinin veya müşterinin seçilmesini sağlamaktır. İlan usul ve esasları MADDE 36- (1) İhaleye konulacak işin her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü ilanı gerektiriyorsa; ihale Resmî Gazete veya diğer gazeteler ile mahalli yayın araçlarının bir veya birkaçında en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. (2) İhalelere katılımın artırılması amacıyla ihale konusu işi yapabilecek veya teklif verebilecek firma veya kuruluşlara yazılı bilgi verilebilir ve bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile ihale, duyurulabilir. (3) İlanla ihale tarihleri arasındaki süre on günden aşağı olamaz. Zaruri hallerde bu süre onay makamının onayı ile beş güne indirilebilir. İlanın birden fazla yapılması halinde ilk ilan ile ihale günü arasındaki süre on gün, son ilan ile ihale günü arasındaki süre üç günden az olamaz. Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir. (4) Yurt dışı ihalelerde AOÇ tarafından yarar görüldüğü takdirde, yeterli rekabeti sağlamak amacı ile yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. Bu durumda ilan, ihale gününden en az otuz gün önce yapılır. Ayrıca, ihale şartları ticaret müşavirlikleri aracılığı ile veya AOÇ tarafından yazılı olarak faks ile de firmalara duyurulabilir. (5) Belirli firmaların tekelinde olan işlerde ilgili bütün firmalar yazılı veya sözlü olarak haberdar edilmek ve bu hususun belgelendirilmesi kaydıyla ilana çıkılmayabilir.

15 5369 (6) Satın alınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle tek üretici firmadan temini gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bunlardan teklif alınır ve bu hususu zorunlu kılan sebepler alım kararında belirtilir. (7) Pazarlık usulü ile yapılacak alım-satım işlerinde AOÇ ilan yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar MADDE 37- (1) İhale ilanlarında aşağıdaki hususlar bulunur; a) AOÇ nin adı, adresi, telefon ve faks numarası, b) İhale konusu işin cinsi, miktarı, yapılış şekli ve zamanı, varsa yaklaşık maliyeti, c) İhale dokümanının nerede görülebileceği veya hangi bedelle nereden alınacağı, proje ve diğer belgeler ile varsa numunenin bedelli veya bedelsiz nereden sağlanacağı, ç) Uygulanacak ihale usulü, d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, e) Teklif mektuplarının hangi tarih ve saatte nereye verileceği, f) Geçici ve kesin teminat miktarları, g) İhalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi gereğince istisna kaps amında olduğu ve AOÇ nin ihaleyi yapıp yapmamakta veya AOÇ menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmede serbest olduğu, ğ) AOÇ tarafından gerekli görülen diğer hususlar. (2) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ihale ilanında yer verilmez. Düzeltme ilanı MADDE 38- (1) İlan yapıldıktan ve şartnameler isteklilere verilmeye başlandıktan sonra şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olursa ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı aynı yollarla duyurulur. Teminat olarak kabul edilecek kıymetler MADDE 39- (1) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Karşılığı bloke edilmiş çekler, c) Geçerlilik süresi şartnamelerde ve sözleşmelerde öngörülen süreye uygun olacak şekilde bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, ç) Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve özel kanunlarla teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler, d) Yazılı değerine faiz dâhil edilerek ihraç edilen ve anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilen Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetlerin yerine düzenlenen belgeler, e) İhale günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para alım kuruna göre YTL teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde Yeni Türk Lirasına çevrilmek şartıyla, yabancı para, f) İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzer kredi kuruluşlarının karşı garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları. (2) Teminat mektubu dışındaki teminatlar Komisyonca teslim alınmaz. Bu teminatların mali işler birimine yatırılması zorunludur.

16 5370 (3) Her ne surette olursa olsun AOÇ tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Geçici teminat MADDE 40- (1) İhaleye gireceklerden şartnamede gösterilen miktar ve oranda geçici teminat alınır. (2) Şartnamede gösterilen geçici teminat miktarları veya yüzde oranları, ihalenin tahmin edilen tutarının yüzde üçünden az olmamak üzere işin hacim ve önemine göre belirtilir. İhalede yaklaşık maliyet belirtilmemiş ise teminat tespitinde teklif tutarı dikkate alınır. (3) Geçici teminat mektuplarında, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla süre belirtilir. Teklifin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. (4) İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenen teminat mektupları kabul edilmez. (5) Dış alımlarda teminat mektubu karşı garantili olmalıdır. (6) Derhal veya çok kısa zamanda gerçekleşecek işlerde geçici teminat alınmamasına ihale kararlarını onaylamaya yetkili makam karar verebilir. (7) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlarda teminat şartı aranmayabilir. (8) Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları en geç ödeme süresi sonunda iade edilir. Kesin teminat MADDE 41- (1) Taahhüdün sözleşme ve şartnamenin hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden kesin teminat alınır. (2) Kesin teminat; geçici teminat için tespit edilen nispetin ihale bedeli üzerinden iki katıdır. AOÇ ihale konusu işe bağlı olarak, ihale şartnamesinde önceden belirtmek kaydıyla kesin teminat miktarını artırabilir. (3) Sözleşme akdetmek üzere istekliye verilen süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde kesin teminat alınmayabilir. (4) Geçici teminat şartının aranmayacağı belirtilen durumlarda kesin teminatın da alınmamasına onay makamı karar verir. (5) İstekli ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren belirtilen süre içerisinde kesin teminatını vermeye ve ihale ile ilgili vergi ve giderleri yatırmaya mecburdur. (6) Kesin teminat alındıktan sonra geçici teminat iade edilir. (7) Sözleşmenin dışında kalmış, yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek ek bedel oranında arttırılır. (8) Yeni Türk Lirası cinsinden belirlenen kesin teminat karşılığı döviz verilmesi halinde; belirtilen yabancı paranın alındığı günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para alış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek kayda alınır ve Yeni Türk Lirası olarak işlem görür. (9) Yüklenici veya müşterinin yukarıdaki hususları yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat cezai şart olarak gelir kaydedilir. Geçici teminat, borca mahsup edilmez, varsa AOÇ zararı hükmen tahsil edilir.

17 5371 Avans teminat mektupları MADDE 42- (1) Şartnamelerde öngörülmek kaydıyla avans verilebilir. Avans tutarı toplam sipariş tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz. Verilebilecek avansın maliyeti tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır. (2) İç ve dış satın almalarda avans, avansın tutarı kadar verilecek avans teminat mektubu karşılığında verilir. (3) Dış alımlarda avans teminat mektubu karşı garantili olmalıdır. (4) Avans ödenmesi ve avansın tahsili, şartnamelerde belirtilen hükümlere göre yapılır. Kesin teminatın değiştirilmesi MADDE 43- (1) Kesin teminat, verildikten sonra yüklenici veya müşterinin isteği üzerine, Müdürün muvafakati ile teminat olarak kabul edilecek kıymetlerden biri ile değiştirilebilir. Kesin teminatın geri verilmesi MADDE 44- (1) İhale konusu i şin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı AOÇ ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, taahhüt konusu işin niteliği ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi üzerine kesin teminat yükleniciye iade edilir. (2) Yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise, kesin teminat garanti süresince tutulur veya sözleşmede belirtilmek kaydı ile garanti süresi kadar garanti teminatı veya garanti teminatı yerine geçebilecek taahhütname alındıktan sonra iade edilir. (3) Kesin teminat Müdürün onayını müteakip iade edilir. (4) Yüklenicinin bu iş nedeniyle AOÇ veya Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı paraya çevrilerek yüklenicinin borçlarına karşılık tutulur, varsa kalan meblağ yükleniciye geri verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Alım-Satım ve İhale Usulleri, Sözleşme ve Sorumluluklar Alım-satım ve ihale usulleri MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik konusu alım-satım ve ihale işleri aşağıda belirtilen usullerden biri ile yapılır. a) Alım usulleri şunlardır; 1) Alım memurları aracılığı ile alım, 2) Teklif isteme şekliyle alım. b) İhale usulleri şunlardır; 1) Açık ihale usulleri; (a) Kapalı teklif alma, (b) Açık artırma veya eksiltme. 2) Pazarlık usulü. (2) Bu Yönetmelikte hangi usulün uygulanacağı açıkça belirtilmeyen işlerde hangi alım-satım ve ihale usulünün uygulanacağına alım-satım ve ihaleyi onaylayan makam karar verir. (3) Bu maddede belirtilen usullerle yapılan tüm ihale ve alım-satım sonuçlarının, teklif bedelleri ile sözleşme bedelini de içerecek şekilde AOÇ ve Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılır. Alım memurları aracılığı ile alım MADDE 46- (1) 2.500,00 YTL ye kadar olan alımlar AOÇ yetkililerce görevlendirilen satın alma memurları vasıtasıyla piyasa soruşturması yapılmak kaydıyla, bir şekle bağlı olmaksızın yapılır. Bu tip alımlarda memurlar ile birlikte bağlı olduğu amirler de sorumludur.

18 5372 Teklif isteme MADDE 47- (1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen miktarı aşan ve ,00 YTL ye kadar olan alımlarda en az üç firmadan yazılı ve kapalı teklif alınır. Bu durumda firmalardan yazıyla teklif istenilebilir veya görevlendirilecek memurlar vasıtasıyla piyasadan teklif toplattırılabilir. (2) Bu usulde alınan teklifler Ticaret Müdürlüğünde toplanır ve son teklif verme saatinden sonra Komisyon tarafından açılır. (3) İşin niteliği ve piyasanın durumuna göre gerekli görülmesi halinde ,00 YTL ye kadar alımlarda yazılı teklif talep edilmesi yanında ilana da çıkılabilir. (4) Rekabeti ve en uygun fiyatı sağlamak amacıyla mümkün olduğu kadar fazla teklif temin edilmesine çalışılır. (5) Genel evrak servislerine gelen teklifler açılmaksızın zarfın üzerine tarih ve numara konulmak suretiyle kayda alınır. İstenilmesi halinde ilgiliye teklif mektubunun alındığına dair belge verilir. Açık ihale usulü MADDE 48- (1) Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen miktarı aşan ihaleler; açık ihale usulü olarak kapalı teklif alma ve açık artırma veya eksiltme usullerinden biri ile yapılır. (2) Açık ihale bütün isteklilerin teklif verebildiği, ihale konusu mal ve hizmetin şartnamesindeki esaslar dâhilinde en uygun teklifte bulunan istekliden alındığı usuldür. (3) Açık ihale usulünde duyuru; 36 ncı ve 37 nci maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde ilan edilmek suretiyle yapılır. (4) İlanın yanında bilinen firmalara ayrıca duyuru yapılabilir. Kapalı teklif alma MADDE 49- (1) Kapalı teklif alma; tekliflerin kapalı zarflar içerisinde alındığı açık ihale usulüdür. (2) Kapalı teklif alma usulünde; teklif dışında başka belgelerin de istenildiği durumlarda teklif mektubu iç bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminatla ilgili belge veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir dış zarfa konularak kapatılır. (3) Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun açıkça yazılması şarttır. (4) Teklif mektuplarında varsa şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğine dair ibarenin bulunması zorunludur. Karşı şartlı veya alternatif teklif ihtiva eden teklif mektuplarının kabul edilip edilmeyeceği konusu şartnamede açıkça belirtilir. Şartnamede açıklanan hükümlere uymayan teklif mektupları kabul edilmez. (5) Teklif edilen fiyatın hem yazıyla, hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Yazı ve rakam arasında tutarsızlık olması halinde yazılı teklife itibar edilir. Teklif mektuplarının verilmesi MADDE 50- (1) Teklif mektupları ilanda bildirilen gün ve saate kadar makbuz karşılığında genel evrak servisine verilir. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının da belirtilen saate kadar genel evrak servisine ulaşmış olması şarttır. Bu saatten sonra verilen tekliflerle, postada geciken teklifler kabul edilmez. (2) Genel evrak servisine ulaşan teklif mektupları açılmaksızın zarfın üzerine tarih ve sayı konulmak suretiyle kayda alınır ve Ticaret Müdürlüğüne teslim edilir.

19 5373 (3) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz veya değiştirilemez. (4) Genel evrak servisince, üzerinde teklif zarfı olduğunu gösteren bir kayıt bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konur. Zarfın yapıştırıldığı kısım, genel evrak şefi tarafından imzalanarak Ticaret Müdürlüğüne verilir. Zarfların açılması MADDE 51- (1) Komisyonlar, öncelikle belirtilen gün ve saate kadar kaç teklif mektubunun verildiğini, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarasını da belirterek bir tutanakla tespit ederler. (2) Dış zarflar, Komisyon Başkanı ve üyelerinin huzurunda birer birer açılarak şartname gereğince geçici teminatın ve istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı, aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği incelenerek, hangi teklif mektuplarının kabul edildiği tespit edilir. Kabul edilmeyen teklif mektuplarının fiyatla ilgili kapalı iç zarfı açılmaksızın muhafaza edilir. İstekliler, açılmayan bu iç zarfların içinde teminat mektubu gibi kendilerine geri verilmesi gerekli belge bulunduğunu yazı ile bildirirlerse, bu zarflar ihale yapıldıktan ve kesinleştikten sonra açılır ve teminat mektubu istekliye verilir. Fakat teklif mektupları kendilerine geri verilmez. (3) Belge ve teminatları olmayan, ilan ve şartnameye uymayan teklifler dikkate alınmaz. Ancak, ihale evrakında pul, imza sirküleri, adres, ticaret odası belgesi gibi esası etkilemeyen noksanlık bulunan firma teklifleri, noksanlıkların anında Komisyon huzurunda tamamlanması şartıyla dikkate alınır. (4) Kabul edilen teklif mektuplarının bulunduğu iç zarflar açılarak okunur, isteklileri ile fiyatları açıklanır. Teklif mektupları Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. (5) Bu işlemlere ait hazırlanan tutanak Komisyon Başkanı ve üyeler tarafından imzalanır. İhale sonucunun karara bağlanması MADDE 52- (1) Komisyonlar teklif mektuplarını inceledikten sonra, en uygun teklifi yapmış olana ihalenin yapılmasını veya ihalenin yapılmayacağını onay ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla karara bağlar. Gerektiğinde teknik konuların incelenmesi ve değerlendirmelerin yapılması için karar başka bir güne bırakılır. (2) İhaleyi kazanamayan teklif sahiplerine ihalenin hangi fiyatla sonuçlandığı ve hangi firmaya verildiği de bildirilir. Tekliflerde artırma veya eksiltme yapılması MADDE 53- (1) İhale yapıldıktan sonra artırma ve eksiltme teklifleri kabul edilmez. Tekliflerin aynı olması MADDE 54- (1) Birkaç istekli tarafından aynı fiyatla teklif yapılması halinde, idari şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde ihale sonuçlandırılır. Açık artırma veya eksiltme usulü MADDE 55- (1) Açık artırma veya eksiltme usulü; tekliflerin Komisyon huzurunda sözlü olarak alındığı ve tüm isteklilerin teklif verebildiği açık ihale usulüdür. (2) Açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasında ve duyurulmasında açık ihale usulünde belirtilen esaslara uyulur. (3) Açık artırma veya eksiltme, alım-satım ve ihale konusu olan işin, önceden bildirilen esaslara ve şartnamesinde yazılı vasıflara uygun şahıslar arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir. (4) Açık artırma veya eksiltme usulüne göre ihaleler, isteklilerin Komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. (5) Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, kapalı teklif alma usul ve hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

20 5374 (6) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. (7) Aşağıda belirtilen işler açık artırma veya eksiltme usulü ile yapılabilir: a) Kararı onaylayacak makamca işin nitelikleri nedeniyle açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasında AOÇ yararına olacağına kanaat getirilen işler. b) Kapalı teklif veya sınırlı teklif alma usulleri ile yapılan ihalelerde teklifin kabul edilmeyecek düzeyde olması, tekliflerin birbirine çok yakın veya eşit olması, ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlandırılamaması, Komisyonca açık artırma veya eksiltme yapılmasına gerek duyulması. Açık artırma veya eksiltme usulünde ihalenin yapılma şekli MADDE 56- (1) İlanda belirtilen ihale saatinde Kom isyon Başkanı, posta ve faksla ihaleye katılanlar da dâhil isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini isteklilere bildirir. (2) İhaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. (3) Tutanağın tamamlanmasından sonra ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. (4) Diğer istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma veya eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu surette tespit edildikten sonra Komisyon Başkanı, posta ve faksla gelen teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait arttırma ve eksiltme tutanağına yazılmasını sağlar. (5) Bundan sonra, istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma veya eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İsteklinin imza atmaktan çekinmesi halinde durum ayrıca bu belgede belirtilir. (6) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar ve ihale mahallini terk ederler. (7) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırma veya indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden Komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. İhale sonucunun karara bağlanması MADDE 57- (1) Son tekliflerin alınmasından sonra ihal enin yapılacağı, daha sonra değerlendirileceği veya yapılamayacağı hususları onay ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla Komisyon tarafından karara bağlanır. (2) Açık artırma veya eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya yarar görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren uygun bir süre içinde iş pazarlıkla yaptırılabilir. Pazarlık usulü MADDE 58- (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde sözlü veya yazılı teklif alınması esastır. İhaleler, yetkili organ veya komisyonlar tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alma ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır. (2) Pazarlık sonucunda anlaşmaya varılan fiyat ve gerek görülecek diğer hususlar yazılı teklife bağlanır veya tutanakla tespit edilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ESKİŞEHİR Yeminli Mali Müşavirler Odasının yapacağı ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Sorumluluk ve Temel İlkeler Amaç Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği MADDE 1 (Değişik:RG-31/12/2016-29935 3.Mükerrer) (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı