ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659 : 4/1/2002 No : 4734 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22/1/2008 No : Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 47 S : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Sorumluluk ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün, serbest rekabet yoluyla, fiyat, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yapacağı alım, satım, kiralama ve kiraya verme ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün ihtiyacı olan işlenmiş ve işlenmemiş bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretme, işleme, değerlendirme, depolama, nakliye, pazarlama ve bu evrelerde gerekli olan her türlü mal ve hizmetlerin alımı ve alım ihaleleri, üretim artıklarının satışı ve satış ihaleleri, kiralama ve kiraya verme, satın alınacak ve satılacak her türlü malın teslim, teslim alma bedellerinin tahsil ve ödenmesi ile ilgili işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Açık artırma veya eksiltme: Tekliflerin; istekliler huzurunda, yaklaşık maliyetlerden, satışlarda artırma ve alımlarda eksiltme suretiyle alındığı açık ihale usulünü, b) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, c) Aday: Ön yeterlik için başvuran, gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ç) Alım-Satım ve İhale Komisyonu: Alım-satım ve ihale işlemlerini usulüne uygun olarak yürütmek, sonuçlandırmak ve karara bağlamak üzere AOÇ bünyesinde oluşturulan komisyonu,

2 5356 d) Alım: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için kendi bünyesi dışından temin edeceği, mal ve hizmetlerin uygun değer ve şartlarla zamanında satın alınmasını, e) Alt yüklenici: İşin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle yüklenici ile arasındaki ticari ve hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, f) Alternatif teklif: İhale konusu alım veya satımın, ihale dokümanlarında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını, g) AOÇ: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü, ğ) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını, h) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, ı) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliliğe katılan aday tarafından yeterliğin tespitinde kullanmak üzere sunulan belgeleri, i) Benzer iş: İhale konusu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer üretim usulü ve tekniği gerektiren tesis, makine, teçhizat ve diğer donanım ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, j) ÇED raporu: Çevresel etki değerlendirme raporunu, k) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini AOÇ yararına kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiç bir organik bağ içinde bulunmayan, AOÇ den danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiç bir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, l) Danışmanlık: Teknik ve idari konularda AOÇ yi geleceğe hazırlayacak alanlarda yapılacak danışmanlık hizmetlerini, m) Ekipman: Alımların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri, n) Hizmet: Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili hizmetleri, üretim, yetiştirme, ıslah ve araştırma çalışmaları ve bu konularda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik hizmetleri, o) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalelerinde teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ö) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilerek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, p) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren, idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, r) İhale tarihi: Tekliflerin açılacağı gün ve saati, açık artırma ve açık eksiltme ihalelerinin gün ve saatini, tatil gününe rastlayan ihalelerde, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş günü ve saatini, s) İhale yetkilisi: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün tespit ettiği görevlileri, ş) İstekli: Mal veya hizmet alım, yapım ve satım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri, t) İş: Bu Yönetmelikte yazılı her türlü alım-satım, hizmet ve gerektiğinde kiralama ihalelerinin her birisini, u) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve daha önce bitirdiği işleri gösteren belgeyi, ü) İşgünü: Resmi tatil günleri hariç diğer günleri,

3 5357 v) İşyeri: Satışta malın teslim edildiği, alımda malın teslim veya montaj edildiği yerler ile hizmetin ifa edildiği ve geçici veya sürekli olarak kullanılan yerleri, y) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve ihale dokümanında belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirildiği veya teslim için öngörülen zaman aralığını, z) Kabul: Alımlarda, muayene ve kabul komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi, aa) Kamu kurum ve kuruluşları: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareleri, bb) Kapalı teklif alma: Tekliflerin kapalı zarf içerisinde alındığı ve Komisyonca isteklilerin huzurunda zarfların açıldığı açık ihale usulünü, cc) Kısmi teklif: İhale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde ihale konusu işin tamamına veya bazı kalemlerine teklif verilmesini, ihale konusu işin tek bir kaleme ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini, çç) Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini, dd) Komisyon: Aksi belirtilmedikçe AOÇ Alım-Satım ve İhale Komisyonunu, ee) Muayene ve kabul işlemleri: AOÇ ile yüklenici arasındaki esasları, kabul edilen sözleşmede ve protokolde belirlenen alımın tamamının veya bir kısmının teslim alınabilmesi için gerekli işlemleri, ff) Müdür: Atatürk Orman Çiftliği Müdürünü, gg) Müşteri: İhale sonucu üzerine satış yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ğğ) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek ve tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, hh) Ön yeterlilik komisyonu: İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamede istenilenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup olmadığını tespit eden komisyonu, ıı) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri, ii) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, AOÇ nin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ve anlaştığı usulü, jj) Pilot ortak: İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesi ile pilot olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili gerçek veya tüzel kişiyi, kk) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi, ll) Sair yükümlülükler: Taşıma, testler, tahlil, montaj, eğitim, bakım ve onarım gibi alımın teslimi dışında yerine getirilmesi gereken ve ihale dokümanında belirtilen tüm yükümlülükleri, mm) Satım: AOÇ tarafından üretilen bitkisel, hayvansal ürünler ve mamuller ile ihtiyaç fazlası malzemelerin uygun değer ve şartlarla zamanında satılmasını, nn) Sipariş mektubu: İhale kararının kesinleşmesini müteakip yükleniciye siparişin verildiğini belirten mektup ve eklerini, oo) Sipariş teyit mektubu: Alımlarda yüklenici tarafından sipariş mektubu şartlarının kabul edildiğini belirten ve sözleşme yerine de geçebilen onaylı belgeyi, öö) Sözleşme: İhale sonucu AOÇ ile yüklenici veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, pp) Standart form: İhale işlemleri sırasında kullanılacak tutanak ve formları,

4 5358 rr) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri, ss) Talep sahibi: Alım ve satım ile ilgili ihalenin yapılmasını isteyen birimi, şş) Taşıma: Ürün, malzeme ve canlı hayvanların en uygun yol ve araçlarla bir yerden başka bir yere götürülmesi işini, tt) Tedarikçi: Mal alım ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri, uu) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin AOÇ ye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri, üü) Teklif verme tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati, vv) Teknik doküman: AOÇ tarafından istekliye veya yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, üretim veya imalat bilgileri ve belgeleri ile istekli veya yüklenici tarafından sunulan ve AOÇ tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, yy) Teslimat: Alınan malın yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak AOÇ ye teslimini ve satışlarda müşterinin şartnamede belirtilen süre ve programa uygun olarak malını teslim almasını, zz) Uygun bedel: Artırmalarda ve eksiltmelerde yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, aaa) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce AOÇ tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan maliyeti, bbb) Yönetim Kurulu: AOÇ Yönetim Kurulunu, ccc) Yükleme-boşaltma: Yapılan her türlü alım-satımda malzemelerin insan gücü ve araç gereçlerle gösterilen depo, taşıt ve barınaklara konulması veya buralardan alınması işini, ççç) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Sorumluluk MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde görev verilen her kademedeki personel, üstlenmiş olduğu görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludur. Temel ilkeler MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının, kârlılığın ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır. İhale organları MADDE 7- (1) Alım-satım ve ihale işleri; a) Alım-Satım ve İhale Komisyonu, b) Ticaret Müdürlüğü, vasıtası ile yürütülür. İKİNCİ BÖLÜM İhale Organları ve Alım-Satım ve İhale Komisyonunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları

5 5359 Alım-Satım ve İhale Komisyonunun kuruluşu ve çalışma esasları MADDE 8- (1) Alım -Satım ve İhale Komisyonu Başkanı, Müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı, üyeleri ise I. Hukuk Müşaviri, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü ve konu ile ilgili talep sahibi birimin müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu Komisyonun üyelerinden birinin, aynı anda talep sahibi birimin müdürü olması halinde; bu müdür, talep sahibi birimin müdürü sıfatıyla Komisyona katılır. Bu durumda boş kalan Komisyon üyeliğine; Müdür, diğer birim müdürlerinden birini görevlendirir. (2) Gerekli hallerde Komisyona ihtiyaç kadar konu uzmanı, Komisyonu oluşturacak kişi sayısı tek sayıda kalmak kaydıyla Müdürün onayı ile dâhil edilebilir. (3) Alım-Satım ve İhale Komisyonunun raportörlüğü, Ticaret Müdürlüğünce yürütülür. (4) Komisyon toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Üyelerin izinli, raporlu, geçici görevli bulunmaları halinde, asil üyelerin yerine Komisyonun teşkili aşamasında Müdür tarafından belirlenen yedek üyeler toplantıya katılır. (5) Başkanın bulunmaması halinde sıra ile I. Hukuk Müşaviri, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü ve ilgili birim müdürü Komisyona başkanlık eder. (6) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. (7) Komisyonun başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. (8) Karşı oy kullanan Komisyon üyeleri gerekçelerini Komisyon kararına yazarak imzalamak zorundadır. (9) Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar Komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. (10) Komisyonca alınan kararlar; işin niteliği, tekliflerin ödeme süreleri ve sair unsurlar dikkate alınarak beş işgünü içerisinde onaya sunulur. Alım-Satım ve İhale Komisyonunun görevleri MADDE 9- (1) Komisyonun görevleri şunlardır: a) Alım-satım ve ihale işleri ile ilgili teklifleri açmak, incelemek ve karara bağlamak. b) Tekliflerin alınmasından sonra konunun teknik komisyonda incelenmesi gerekli görüldüğü takdirde, Komisyonca oluşturulacak teknik komisyonu Müdürün onayına sunmak, teknik komisyonun çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlamasını takip etmek. c) Teknik komisyonca yapılan incelemenin yeterli olmaması durumunda, aynı komisyonda konunun yeniden incelenmesini sağlamak. ç) Teknik komisyonun çalışmaları sırasında teknik konular ile ilgili tamamlayıcı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda; Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda ticaret birimince yazılı olarak firmalardan alınan bilgi ve belgelerin hangi husus ve sebeple istenildiğini komisyon kararında belirtmek. Komisyon kararlarının yeniden incelenmesi MADDE 10- (1) Sorumluluklarla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla onay makamla rı, Komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttir. Komisyon kararları, ilgili onay makamı tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak Komisyonca yeniden incelenir. Teknik komisyonlar MADDE 11- (1) Alım -satım ve ihale işleri için temin edilen tekliflerin teknik ağırlıklı olması veya özellik arz etmesi halinde; bunların detaylı olarak incelenmesi, karşılaştırma tablosunun yapılması ve istişari mahiyette rapor hazırlanması için Alım-Satım ve İhale Komisyonunun talebi üzerine AOÇ tarafından teknik komisyon teşekkül ettirilebilir.

6 5360 (2) Teknik komisyon, ilgili birimden konuya vakıf bir başkan ve en az iki üye olmak üzere yeterli miktarda üyeden teşekkül eder. Teknik komisyona diğer idarelerden uzman çağrılabilir. (3) Teknik komisyon belirtilen sürede çalışmalarını tamamlayarak, raporunu Komisyona teslim eder. (4) Teknik komisyonca tekliflerin değerlendirilmesi sırasında; teknik verilerin birbirleriyle ve şartnameyle karşılaştırılması, mümkünse fiyatların aynı tabana çevrilmesi, kalite, teslim, teslim alma müddeti, garanti, ödeme şekli, avans verilip verilmemesi ve bunun faiz yükü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerin AOÇ için avantaj ve dezavantajları tespit edilir, bunlara ait döküm ve karşılaştırma tablosu düzenlenir. (5) Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konular da dikkate alınır. (6) Düzenlenecek raporda, karşılaştırma tablosundaki bilgiler özetlenir, tekliflerin avantaj ve dezavantajları ayrıntılı şekilde belirtilir. (7) Teknik komisyon, tüm teklifleri inceler ve hiç bir firmayı inceleme ve değerlendirme dışında bırakamaz. (8) Teknik komisyona incelenmek üzere verilen belgeler, teknik komisyon oluru ile birlikte Komisyon Başkanına teslim edilir. (9) Teknik komisyon, kendisine incelenmek üzere verilecek belgeleri başkasına veremez, firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz, yeniden fiyat ve tenzilat isteyemez. (10) Firmalardan evsaf ile ilgili konularda bazı bilgilerin alınması gerektiğinde durum, teknik komisyon başkanınca Komisyon başkanına veya Ticaret Birimine yazılı olarak bildirilir. Ön yeterlilik komisyonu MADDE 12- (1) Alım -satım ve ihale konusu olan işin özellik arz etmesi, isteklilerin teklif alınmadan önce değerlendirilip sadece uygun olanlardan teklif alınmasının gerekli olması hallerinde, firmaların değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri incelemek ve ihaleyi yapacak makama rapor vermek üzere ön yeterlilik komisyonu kurulur. (2) Ön yeterlilik komisyonu; ilgili birim müdürünün teklifi ve Müdürün onayı ile bir başkan ve iki üyeden teşekkül ettirilir. Aksi gerekli görülmedikçe, birim müdürü seviyesindeki başkanın ve en az bir üyenin ilgili birimden olması esastır. (3) Ön yeterlilik komisyonunca, şartnamede belirtilen ve süresi içerisinde verilen belgeler incelenir ve netice rapor haline getirilir. Bu rapora istinaden ihaleye katılmaya hak kazanan firmalara Ticaret Müdürlüğünce ihaleye katılma belgesi verilir. Yetki limitleri ve onay makamları MADDE 13- (1) Alım-satım ve ihale kararı almaya ve onaylamaya yetkili makamların, yetki ve onay limitleri aşağıda gösterilmiştir; a) 2.500,00 YTL den ,00 YTL ye kadar olan alım ve satımlar, ilgili birimin teklifi ve Müdür, b) ,00 YTL den ,00 YTL ye kadar olan alım ve satımlar, Ticaret Müdürlüğünün teklifi, Müdürün uygun görüşü ve Yönetim Kurulu, c) ,00 YTL ve üzerindeki alım ve satımlar, Ticaret Müdürlüğünün teklifi, Müdürün uygun görüşü, Yönetim Kurulu Kararı ve Bakan, tarafından onaylanır.

7 5361 Tutanak tanzimi ve kararlar MADDE 14- (1) Tutanak tanzimi ve kararlar ile ilgili esaslar şunlardır: a) Alım-satım tutanaklarının tanzimi sırasında ihtiyacı bildiren birimin görüşü veya gerekli görülmesi halinde teknik komisyon raporunun alınması gereklidir. b) Bir zorunluluk olmadıkça, karar alınmasında ve tutanak tutulmasında ek-3'te yer alan alım-satım ve ihale tutanağı ile ek-4'te yer alan Komisyon karar ve onayı formları kullanılır. c) Komisyon kararlarında; talepte bulunan birimin adı, karar konusu mal ve hizmetin cinsi, teklif veren istekli ve fiyatları, tekliflerin şartnameye uygunluğu, fiyatın sabit veya değişken oluşu, özel bir ödeme ve teslim şartı olup olmadığı, seçilen isteklinin diğerlerine tercih nedeni, tek bir teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun ve diğer dikkate alınmayan tekliflerin varsa sebep ve gerekçeleri, diğer açıklama ve düşünceler ile ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. ç) Tutarı ne olursa olsun onaya sunulan kararlara idari şartname ve varsa ekleri, ihale ilanı, temin edilen teklif mektuplarının asılları veya tasdikli fotokopileri, varsa teklif karşılaştırma tablosu, teknik komisyon raporu ve kararla ilgili diğer belgeler eklenir. (2) Kararların suret ve fotokopileri, ihale süreci kesinleşip sonuçlandıktan sonra talep eden ilgililere verilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alım-Satım ile İhale Esasları, İhaleye Hazırlık ve Şartnameler Alımlarda uygulanacak ilkeler MADDE 15- (1) Alımlarda uygulanacak ilkeler şunlardır: a) Alımlar kural olarak birinci elden yapılır. b) Alımlar malzemenin kullanım miktarı, piyasada bulunabilme durumu, satın alma süresi ve şartları dikkate alınarak ihtiyaca uygun partiler halinde yapılır. c) Alımlar, süratle sonuçlandırılarak, süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir. ç) Alımlar, kârlılık prensiplerine göre yapılır. Alımlarda kârlılık, en ucuzun değil gerçek ucuzun tespiti suretiyle sağlanır. (2) Mal alımlarında gerçek ucuzun tespitinde; Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin fiyat dışı unsurlara yönelik hükümleri dikkate alınır. (3) Dış alımların FOB ve CİF şeklinde yapılması esastır. Satışlarda uygulanacak ilkeler MADDE 16- (1) AOÇ nin ürettiği bitkisel ve hayvansal ürünlerin satışlarında uygulanacak ilkeler şunlardır: a) Piyasanın dalgalı ekonomik hareketleri yakından takip edilir. b) Satış konusu malın ithal durumları ile yurt içi tüketim gücü ve ihraç edilip edilmemesi gibi hususlar ve zamanları göz önünde tutulur. c) Diğer kuruluş veya kişilerin üretimleri ile fiyatları ve satışlarda uyguladıkları usul ve esaslar yakından takip edilir. ç) Satışın; zamanı, yeri, şekli, miktarı, ödeme şekilleri, fiyat-maliyet ilişkileri ile satışın en hesaplı şekilde yapılması için ticari bir görüşle hareket edilir. Alımın planlanması MADDE 17- (1) AOÇ bütçesinde, alım programında satın al ınması öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılış şekli, zamanı ve ilgili diğer ilkeler önceden belirlenerek bir plana bağlanır. Bu ilke ve planlar zamanında ilgili birimlere duyurulur.

8 5362 (2) Alımın planlanması sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır; a) Mali imkânlar, b) Azami ve asgari stok durumu ve malzemenin temin süresi, c) Mevsim ve piyasa durumu, ç) Malzemenin kullanılacağı yer ve çevredeki piyasa şartları, d) İkili ticari anlaşmalar ve kredi sözleşmeleri. (3) Alım bütçesinde müstakil kalemler halinde gösterilmeyen malzemeler ile bütçeye girmediği halde sonradan ortaya çıkan malzemeler ihtiyaç hissedildikçe, ödeneği dâhilinde satın alınır. İhtiyaçların bildirilmesi MADDE 18- (1) Ödeneksiz hiçbir ihtiyaç satın alınmaz. Alımlar, ihtiyaç sahibi birimlerce düzenlenen, gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan, ek-1'de yer alan ihtiyaç pusulası veya alım olurlarına dayanılarak alım organları tarafından ödeneği dâhilinde yapılır. İhtiyaç pusulasının hazırlanması MADDE 19- (1) Her alım mutlak surette usulüne göre hazırlanmış bir ihtiyaç pusulasına dayandırılır. (2) İhtiyaç pusulası ihtiyacı bildiren birim tarafından ve mutlaka alımdan önce tanzim edilir. (3) İhtiyaç pusulası, ambar mevcudunun tespiti bakımından yetkili ambar memuru, ödeneğin tespiti bakımından ise muhasebe birimi yetkilisi tarafından incelenerek imzalanır. (4) İhtiyaç pusulası Müdür veya müdür yardımcısının onayı ile alım organlarına intikal ettirilir. İhtiyaç pusulalarında bulunması gereken bilgiler MADDE 20- (1) İhtiyaç pusulalarında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur; a) İhtiyaç pusulasının tarih ve numarası, b) İhtiyaç bildiren birimin adı, c) İhtiyaç maddesinin ismi ve evsafı, istenilenin bulunmaması halinde yerine konulacak olan maddenin ismi, evsafı ve özellikleri, ç) Ölçü birimi, d) Miktarı, e) İhtiyaç maddesinin kullanılma zamanı ve ne kadar süre içerisinde temin edilmesi gerektiği, f) Ambarın azami, asgari ve fiili stok durumu ve geçen yıl sarfiyatı, g) Ödenek tutarı, ğ) Yabancı ülkelerden getirilecek malın teknik terimlerinin yabancı dille yazılması, h) Gerekli görülecek diğer bilgiler. (2) İhtiyaç pusulasına, alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre teknik şartname, plan, kopya, tanıtım bilgileri ve kroki ile gerekirse numune eklenir. Alımı yapılacak mal veya hizmetin özellikleri eksiksiz yazılır. (3) İhtiyaç pusulasında firma adı belirtilmez. (4) İhtiyacın en uygun şartlarla sağlanması bakımından acil durumlar hariç on günden az olmamak üzere normal araştırma zamanı bırakılır. (5) İhtiyaçların birleştirilip büyük partiler halinde sağlanması halinde, ihtiyaç pusulasında belirtilen araştırma zamanının uzayabileceği hesaba katılmalıdır. Alımlar, mali imkânlar ve işin niteliğine göre en uygun fiyat sağlanması mümkün olan mevsimde yapılır. İlgili birimler bu hususu göz önünde tutarak ihtiyaçlarını zamanında alım organlarına iletirler.

9 5363 (6) Yukarıda belirtilen bilgileri eksik bulunan ihtiyaç pusulaları, alımdan önce alım organları tarafından, ihtiyacı bildiren birimlere tamamlattırılır. (7) İhtiyaç pusulasına yalnız aynı stok grubuna dâhil ihtiyaç maddeleri yazılabilir. Ayrı stok grubuna dâhil ve birbirleriyle ilgisiz ihtiyaç maddeleri, aynı ihtiyaç pusulasına yazılamaz. Yaklaşık maliyetin tespiti MADDE 21- (1) Yaklaşık maliyet, ilgili birimce tespit edilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Yaklaşık maliyet, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde yetkili organlarca soruşturulur. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. (2) Gerekli durumlarda bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif almak usulüyle ihale yapılabilir. Şartnameler MADDE 22- (1) Alım-satım ve ihale konusu işlerin özelliğine göre; a) Teknik şartname, b) İdari şartname, olmak üzere iki tip şartname düzenlenir. (2) Şartnameler düzenlendikleri konuda hiç bir boşluk bırakmayacak, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek ve yoruma ihtiyaç bırakmayacak biçimde hazırlanır. (3) Şartnameler ticaret biriminin koordinasyonunda, geçmiş yıllardan elde edilen deneyimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda uzman birimlerinin görüşleri de alınarak, talep sahibi birimlerin işbirliği ile sürekli olarak güncelleştirilir. (4) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan sonra veya ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik komisyon ve Komisyon tarafından değiştirilemez. (5) Dış alımlarla ilgili idari ve teknik şartnameler Türkçe olarak düzenlenir. (6) İhale konusu olmayan küçük alım ve satımlarda, malzeme özellikleri ve alım-satım şartları belirtilen kısa şartnameler hazırlanır. Bu şekilde hazırlanan şartname ek-2 de yer alan teklif isteme mektubuna kaydedilir veya ayrı bir metin şeklinde mektuba eklenir. Teknik şartnameler MADDE 23- (1) Teknik şartnameler; ihale konusu işi, talep sahibi, Komisyon ve istekliler arasın da hiç bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde tam ve açık olarak tanımlayan teknik kıstasları içeren belgelerdir. (2) Belirlenecek teknik özellikler, rekabeti engelleyici hususlar içermemeli, bütün istekliler için fırsat eşitliği, verimlilik ve fonksiyonellik sağlamaya yönelik olmalıdır. (3) Teknik şartnamelerde yer alacak hususların, ihtiyacı tam ve doğru olarak tanımlayacak şekil ve miktarda belirlenmesi ve tanımlarının yapılması esastır. (4) Teknik şartnameler ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, özellikle malzemenin cins ve karakteristiği, varsa kod numarası ile Türk ve dünya standartları ve normlarını kapsayacak şekilde ihtiyaç bildiren birim tarafından, ilgili diğer birimlerle iş birliği yapılmak suretiyle hazırlanarak ticaret birimine gönderilir. (5) Teknik şartnameler, teknik zorunluluklar nedeniyle belli bir marka makine yedeklerinin alımı ile imal edilen bir makinede belli bir marka olarak kullanılması zorunluluğunun bulunması gibi haller hariç, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde belli bir marka, sistem ve patenti hedef tutacak şekilde hazırlanamaz. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir.

10 5364 (6) Teknik şartnamelere idari şartnamelerde yer alması gereken hükümler konulmaz. (7) Teknik şartnameler, ihtiyaç sahibi birim tarafından konunun uzmanı en az üç kişiden oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanır, her sayfası parafe edilir ve müdür yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu usul aynen uygulanır. Teknik şartnamede yer alacak hususlar MADDE 24- (1) Teknik şartnamelerde aşağıdaki hususlara yer verilir; a) İhtiyacın türü, evsafı, miktar ve kullanım yerini belirten tanımı, b) İhtiyacın kaliteye ilişkin verileri, TSE veya ISO 9000 serisi ve benzeri kalite belgesi numarası, dünya standartları, uluslararası ölçü veya işaretleri, c) Fiziksel, kimyasal ve benzeri teknik özellikleri, bunların tespitinde kullanılacak numunelerin alınması ve uygulanacak analiz yöntemleri, ç) Tarım makinesi, iş makinesi, nakliye araçları ve benzer ihtiyaçların işletme bakım ve onarım giderlerinin en az olmasını sağlayacak hükümler, d) Cezalı kabul ve ret sınırları, e) Malzeme normlarının belirtilmesi, resimlerin eksiksiz ve imzalı olması kaydıyla; teknik resim, kroki, plan veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri, yazılım, kopya ve belgeler, f) Katalog, seri parça ve tanımlayıcı kod numaraları, bakım talimatları, g) Nakliyede dikkat edilecek hususlar, ğ) Tehlikeli maddeler ise sınıfı, h) Ambalaj şekli, ı) Nakil öncesinde teknik muayene, ölçüm ve denemenin gerekli olup olmadığı, olması halinde; bunun nerede, hangi aşamada ve gümrük muamelelerinin tamamlanmasını müteakip kullanım alanında yapılacağı konusundaki diğer detaylar, i) İşin niteliğine göre diğer bilgiler. İdari şartname MADDE 25- (1) İdari şartnameler; ihalenin yapılış şeklini, alım-satım ve ihale işlemlerinin teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dâhilinde yapılması için tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali, hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen belgelerdir. (2) İdari şartnameler tip olarak AOÇ bünyesinde kullanılmak üzere ticaret birimince, hukuk müşavirliği ve ilgili birimlerin görüşleri alınarak hazırlanır. (3) İdari ve teknik konular ayırt edilmeksizin, kısa ve işin özelliğine göre tek bir malın alımı ve satımı için ticaret birimince özel şartnameler hazırlanabilir. İdari şartnamede yer alacak hususlar MADDE 26- (1) İdari şartnamelerde aşağıdaki hususlara yer verilir; a) Alım-satım/hizmet konusu işin tanımı, niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise TSE Kalite Belgesi/uluslararası normu, hizmetlerde işin tanımı, b) Satışlarda ihale konusu işin yaklaşık maliyeti, c) AOÇ nin adı, adresi, telefon ve faks numarası, ç) Geçici ve kesin teminat miktar veya oranları, teminatların kabul, iade şekli ve şartları, d) İhale usulü, tarihi ve saati, ihalenin nerede yapılacağı ve tekliflerin nereye verileceği, e) İsteklilerde aranan şartlar, istenen belgeler, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin temsil belgeleri, f) Gereken konularda ilgili yeterlik belgeleri, ihaleye katılma belgesi gerekip gerekmediği, gerekiyorsa şekil ve şartları, g) Sabit, güncellenmiş fiyat, FOB, CF, CIF ve benzeri fiyat esasları, ğ) Tekliflerin geçerlik süresi,

11 5365 h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilemeyeceği, alternatif teklif verilmesi halinde bunun nasıl değerlendirileceği, ı) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı, sözleşme giderinin kimin tarafından ödeneceği, i) İşe başlama ve işi tamamlama tarihleri veya malın teslim tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar ve süre uzatımı tanınabilecek haller ile erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli, j) İşin ve hizmetin yapılma yeri, teslim, teslim alma şartları, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı, denetim ve kabul işlemleri, k) Sevk ve sigorta işleri, l) Verilen süre içerisinde kesin teminatın yatırılmaması veya geçici teminatın kesin teminata çevrilmemesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca zarar ziyanın karşılanmasının istenebileceği, m) Tebligatın ne zaman ve nasıl yapılacağı, n) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli, o) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, ö) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar, p) Teklife eklenecek ve verilmemesi halinde teklifin reddine sebep olacak belgeler, r) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar, s) İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı, ş) İhale saatinden önce veya teklif zarflarının açılmasından sonra ihalenin iptal edilmesinde AOÇ nin serbest olduğu, t) Tarafların sözleşmenin akdinden sonra tek taraflı olarak sözleşmeyi değiştiremeyeceği, u) İhale konusu işin miktarının artış ve eksiliş yüzdesi ile artış ve eksilişlerin yapılış zamanı ve şekli, ü) Gerektiğinde yapılacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, muayene sırasında meydana gelen noksanlıkların giderilmesi için verilecek sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı, v) Geçici ve kesin kabul şartları, y) Devir, temlik ve temsilcilik esasları, z) Satın alma ihalelerinde; ihalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi gereğince, istisna kapsamında yapıldığı, "ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç" olmak üzere 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı, AOÇ nin ihaleyi yapıp yapmamakta veya AOÇ menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu, aa) Satış ihalelerinde; AOÇ nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu, bb) Mücbir sebep halleri ve uygulanacak esaslar, cc) Anlaşmazlık halinde hangi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı, çç) İhaleye iştirak edenlerin şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılacakları, dd) Yurt dışı alım ve satımlarda yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi yönetmelikleri ile uluslararası ticaret anlaşmaları, ee) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilebileceği olasılığı dikkate alınarak AOÇ tarafından belirlenecek fiyat dışı unsurlar. (2) İhale kesinleştikten sonra şartname, taraflar arasında akdedilecek sözleşmeye esas teşkil eder.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME-

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- Tanımlar Madde 1- (1) Bu şartnamede geçen; a) "Ofis" Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü, b) "İstekli" Mal veya hizmet alımları ihalesine

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı