SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6"

Transkript

1 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar altında yapılmasını sağlamak; hastanenin işleyiş özelliği nedeni ile en kısa sürede ve en uygun malzeme / hizmeti /yapım işlerini doğrudan temin/pazarlık ve/veya ihale yolu ile temin edilmesi ile ilgili işlemleri belirlemektir. 2. KAPSAM Hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerine ilişkin alımları doğrudan temin/pazarlık ve/veya ihale yolu ile satın alma işlemlerini kapsar. 3. SORUMLULAR Başmüdür Satın Alma Müdürü Müdür Yardımcısı Birim Memuru 4.UYGULAMA 4.1. Talep Ve Değerlendirme Satın Alma Kararı Hastane bölümlerinden Hastane Evrak Bölümü kanalı ile gönderilerek Malzeme Planlama birimince değerlendirilen Satın Alma İstem Formu, analizi yapılan alımla ilgili satın alma kararını vermek üzere Hastane Yazışma Prosedürüne göre Başhekimlik tarafından teslim alınır Satın alınması onaylanan formlardaki bilgilerin yetersiz olması veya formların yanlış kullanılması durumunda Hastane Yazışma Prosedürüne göre görevli memur tarafından iade edilir Görevli memuru tarafından eksiksiz olarak teslim alınan evrak eğer ihaleli bir iş ise Yaklaşık Maliyet birimince kayda alınır. İstem formunda bulunan malzemelerle ilgili otomasyon sistemindeki verilerden yararlanarak araştırmalar yapar ve bulunan bilgileri tasnifleyerek kullanıma hazır hale getirilir Sayılı Kamu İhale Kanununda belirlenen unsurlara göre istem formlarındaki her bir kalemin yaklaşık maliyet tespit işlemi bölüm memuru tarafından yapılır. Bakım onarım ve çok acil durumlarda yaklaşık maliyet fiyat araştırması ilgililerce yapılabilir. Gerektiğinde fiyat araştırması yapılırken ilgili firma, ticaret odası ve/veya geçmiş yıl fiyatlarından biri veya birkaçından yararlanılır.

2 Satın Alma SAYFA NO 2 / Her talep Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ile birleştirilerek bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilir ve Yaklaşık Maliyet Komisyonuna sunulur Komisyon Başkanı tarafından alımı onaylanan veya iptal edilen talepler ile Başhekim tarafından alınması onaylanan Satın Alma İstem Formları bölüm sorumlusu tarafından harcama yetkilisinin imzasına sunulur Bölüm memuru, imzaları tamamlanan ve alınması onaylanan istemleri oluşturulacak ihale işlem Dosyasına alınır Bölüm memuru alımı iptal edilen istemleri Bölümlerin Talep Dosyasına kaldırır Bölüm memuru alımı ertelen istemleri Alımı Ertelenen İstemler Dosyası na kaldırır Bölüm sorumlusu Alımı Ertelenen İstemler Dosyasından periyodik kontrol sonucu alım zamanı gelen istemleri tekrar görüşülmek üzere Komisyona gönderir İhaleye Çıkılan Malzemelerin Geçmiş Yıl Bilgilerinin Araştırılması İşlemleri Satın alma Müdürlüğüne gelen İhaleye Malzeme Listesi bölüm memuru tarafından teslim alınır Bölüm memuru tarafından ihaleye çıkılan malzemelerin geçmiş yıllardaki bilgileri (alış fiyatı, markası, firması, döviz karşılığı şu andaki alış fiyatı, hasta üzerine satılabiliyorsa satış fiyatı) Satın alma Müdürlüğünden ve otomasyon sistemindeki verilerden faydalanılarak araştırılır ve bu bilgileri içeren İhale Listesi son halini alır Satın Alma Avans Alımları İhale yetkilisince görevlendirilen harcama yetkilisi mutemetlerince acil olarak alınması istenilen (yazılı) mal ve hizmetlerin alımı, isteklilerden fiyat almak sureti ile yapılır Satın Alma Doğrudan Temin Alımlar İsteğin Kabulü Bölüm İstem Formu ile gelen istekler sorumlu memur tarafından değerlendirilir Sayılı Kamu ihale Kanunu nun 22. maddesine uyanlar için bu prosedür uygulanır Eksik ya da yanlış bilgiler ilgili kişi ve bölümler aranılarak tamamlanır Gelen her istek için bir kayıt numarası verilerek bilgisayar ortamında personelce Gelen Evrak Kayıt Klasörü nde kayda alınır Kayda alınan istemler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere sınıflandırılarak (Teknik ve Tıbbi Malzeme/Hizmet) ilgili sorumlu memurlarca dosyalanır Malzeme Planlama Birimince değerlendirilmesi yapılan ve Başhekimlik makamınca onaylanan istekler için Teklif İsteme Formu hazırlanır.

3 Satın Alma SAYFA NO 3 / Tekliflerin Duyurulması Hazırlanan Teklif İsteme Formları ilan panosuna asılarak, İsteklilere gerekli hallerde faks gönderilir ve Internet ortamında duyurulur Tekliflerin Alınması İstekliler kapalı zarf ile tekliflerini verirler Alınan zarflar personelce ilgili istek yazısının dosyasına, komisyona sunulmak üzere düzenlenerek konur Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karar Verilmesi Toplanan komisyonda alınan teklif mektupları açılarak gerekli tutanaklar imza altına alınır İhale komisyonu verilen teklifleri inceler, gerekirse istemi yapan bölüm ile görüşür ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi tespit eder Komisyon tekliflerin tamamını uygun görmez ise alım iptal edilir Alımına karar verilen malzeme/hizmet için gerektiğinde Satın Alma Komisyon Kararı düzenlenir. İmza altına alınarak harcama yetkilisi onayına sunulur Sipariş Verilmesi İta Amirince onaylanan Satın Alma Komisyon Kararlarına uygun Satın Alma Sipariş Formu doldurularak uygun hazırlanan siparişler firmalara faks, telefon, mektup ile duyurulur. 4.4.Satın alma İhale Ayniyat Saymanlığına doğru ve uygun ürünü teslim alabilmesi için Satın Alma Sipariş Formunun varsa şartnamenin birer örneği gönderilir İsteğin Kabulü Bölüm İstem Formu na göre gelen istekler değerlendirilir Eksik ya da yanlış bilgiler ilgili kişi ve bölümler aranılarak tamamlanır Gelen her istek için bir kayıt numarası verilerek bilgisayar ortamında personelce kayda alınır Kayda alınan istemler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere sınıflandırılarak (Teknik ve Tıbbi Malzeme/Hizmet) ilgili şeflerce dosyalanır Sayılı Kamu İhale Kanununda belirlenen unsurlara göre istem formlarındaki her bir kalemin yaklaşık maliyet tespit işlemi bölüm memuru tarafından yapılır. Bakım onarım ve çok acil durumlarda yaklaşık maliyet fiyat araştırması ilgililerce yapılabilir. Gerektiğinde fiyat araştırması yapılırken, ilgili firmalar, ticaret odası ve/veya geçmiş yıl fiyatlarından biri veya birkaçından yararlanılır.

4 Satın Alma SAYFA NO 4 / Her talep Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ile birleştirilerek bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilir ve Yaklaşık Maliyet Komisyonuna sunulur Komisyon Başkanı tarafından alımı onaylanan veya iptal edilen talepler ile Başhekim tarafından alınması onaylanan Demirbaş Malzeme/Cihaz İstem Formları bölüm sorumlusu tarafından harcama yetkilisinin imzasına sunulur İhaleye Çıkılması İhaleye çıkılmasına karar verilen istekler İhale Onay Formu doldurularak harcama yetkilisinin onayına sunulur Onaylanan isteklere ait İlan Formu hazırlanarak Resmi Gazete ve/veya Yerel Basın için Valiliğe gönderilir Gönderilen ilanların süreleri ve içeriklerinin uygunluğu şeflerce takip edilir İlan tutanağı tutularak komisyon üyelerince imzalanır İhalenin Yapılması İstekli firmalar belirtilen süreler içerisinde teklif mektuplarını zarf alındısı karşılığında bölüm çalışanlarına teslim eder Gün ve saati gelen ihalenin, tam ve eksiksiz toplanan komisyon toplantısının birinci oturumunda zarfları açılarak fiyatlar ve yaklaşık maliyet tutarı istekler ve komisyon huzurunda tutanağa bağlanır ve imzalanır. İkinci oturum ilgili bölümden görüş alınması ve araştırma, inceleme yapmak amacı ile ileri bir tarihe ertelenir İhalenin Sonuçlandırılması Uygunluk İncelemesi İhale Komisyon Toplantısının İkinci oturumunda bölümlerden görüş almak için ya da verilen fiyatların yaklaşık maliyete ve teknik şartnameye göre uygunluğu ya da istenen tüm bilgi ve belgelerin yeterli kriterlerini sağlayıp sağlamadığı araştırılır Gerekirse ilgili bölümlere alınan tekliflerin proforma ve katalogları bir yazı ekinde değerlendirilmek üzere gönderilir Komisyon, bölümlerce hangi mal/hizmeti hangi firmalardan istediklerini bildiren gönderdikleri gerekçeli raporları dikkate alır. Değerlendirmesini yaparak sonuca bağlar ve harcama yetkilisinin onayına sunar Nihai ihale Kararı Satın alınmasına karar verilen mal/hizmet/yapım için Satın alma Komisyon Kararı doldurularak imza altına alınır ve karar harcama yetkilisi onayına sunulur. Satın alma Komisyon Kararı ihaleye iştirak eden tüm isteklilere bildirilir.

5 Satın Alma SAYFA NO 5 / Bildirim işleminden sonra şikayet süreci için gerekli yasal süre dolduktan sonra Satın alma Komisyon Kararına istinaden ihaleyi alan isteklilere sözleşmeye davet tebligatı yapılır Sonuçlandırılan İhalenin Takibi ilgili firmaya hazırlanmış sözleşme idare yetkilisi ve uhdesinde ihale kalan firma yetkilisi arasında imzalanır Onaylanan sözleşme sonuçları Kamu İhale Kurumuna gönderilerek ilan edilir Yapılan sözleşmeye istinaden söz konusu firmalara siparişler gönderilir Ayniyat Birimi doğru ve uygun ürünü teslim alabilmesi için Sipariş Formunun ve varsa şartnamelerin birer örneği gönderilir Satın Alma Tahakkuk İşlemleri 4.6.Kayıt Satın Almada ihale ve Doğrudan temin yoluyla satın alması gerçekleştirilen mal/hizmet/yapım işlerine ait dosyalar ayniyat birimlerinden teslim edilen evraklarla birlikte, teslim listesi yapılarak tahakkuk birimine teslim edilir. Tahakkuk birimi teslim edilen dosyaların kontrolünü yaparak eksik olanları iade eder. Tamamlanmış olanları teslim alır Teslim alınan dosyalar vade sınıflarına göre ayrılarak tasnif edilir. Öncelik sırasına göre ödeme emri belgesi Maliye Bakanlığının programından kesilir. Aynı belge Hastane otomasyon programına da kaydedilir. Ödeme belgesi kesilen dosyaların kontrol işlemi yapılır. Kontrol edilen dosyalar geçekleştirme Görevlisi ve Harcama yetkilisine imzaya gönderilir Ödeme Emri Belgesi imzalana dosyalar Saymanlığa teslim aşaması için ayrıştırılır. Ayrıştırılan belgeler ödeme vadesine göre tasnif edilerek teslim listesi hazırlanır ve saymanlığa teslim edilir Saymanlığa Teslim Edilen Faturaların vadesine göre ödeme planındaki para durumuna bakılarak ödeme listesi oluşturulur. Harcama yetkilisinin imzasıyla saymanlığa verilir Satın Almada kalan dosya ve ödeme belgeleri ihale ve doğrudan temin birimlerine verilir. İlgili birim dosyalarını ödeme emri belgesi numara sırasına göre arşivler Tüm kayıtlar Hastane Evrak Arşivi İşleyiş Prosedürüne göre ilgili bölümlerde kontrol altına alınır.

6 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR Satınalma İstem Formu, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli Bölümlerin Talep Dosyası Alımı Ertelenen İstemler Dosyası İptal dosyası İhaleye Çıkılan Malzeme Listesi Satın alma Gelen Evrak Defteri Satın alma Giden Evrak Defteri Teklif İsteme Formu Onay Belgesi İlan Tutanağı DOKÜMAN KODU Satın Alma SAYFA NO 6 / 6 Teklif zarfı açma belge ve kontrol tutanağı İsteklilerce teklif edilen fiyat tutanağı Uygun sayılmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ait tutanak Satın alma Komisyon Kararı Satın alma Sipariş Formu Ödeme emri belgesi 6. REFERANS DOKÜMANLAR IP Hastane Evrak Arşivi İşleyiş Prosedürü IP Hastane Yazışma Prosedürü KY.FR Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu KY.FR Sayılı Kamu İhale Kanunu KY.FR Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması Akademik Personelin İzin Kullanımı Akademik Personel İzin Kullanımı İş Akış Süreci İzin Talebi İlgili Personel Mazeret(10 gün) veya s e n e l i k i z i n için izin formu doldurur. Form Bölüm Başkanlığına

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI AKIŞ NO : 01 GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI Posta yada elektronik ortamdan evrak kayıt servisine ulaşan evrakların eklerinin eksiksiz ve tam olup olmadığı kontrol edilir ve kayda alınır. Evrakların Fakülte

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

Satın Alma Talimatı SATIN ALMA TALİMATI

Satın Alma Talimatı SATIN ALMA TALİMATI SATIN ALMA TALİMATI SATIN ALMA TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından, yurt içinden veya yurt dışından doğrudan veya ithal

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1. T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1. T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR Sayı : 29126 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Üsküdar

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ EĞİTİM SERİSİ:3 GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 06.11.2013 GELİRLER Gelir : İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı