MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Murat PEKER Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Öğretmenliği A.B.D. Afyonkarahisar / TÜRKİYE Hakkı BAĞCI Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar / TÜRKİYE ÖZET Bu çalışmanın amacı elektronik tabloların sınıf içi matematik dersinde kullanılabilirliğini incelemektir. Çalışmaya 28 i bayan, 16 sı erkek olmak üzere toplam 44 matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Bunun için, öğretmen adayları 5 hafta boyunca farklı matematik problemlerinin çözümüne ilişkin elektronik tablolar hazırlamışlar, her derste elektronik tabloların kullanımı hakkında günlük rapor yazmışlardır. Elde edilen veriler nitel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular, elektronik tabloların matematiksel kavramların açıklanmasında kullanılabilen yararlı araçlar olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, matematik konularının ve kavramlarının öğrenciler tarafından daha iyi kavranmasını sağladığı ifade edilmiştir. Elektronik tablo çalışmalarının temel matematik kavramlarının anlaşılmasına, öğrencilerin matematik dersindeki soyut kavramların zihinsel, sayısal ve grafiksel açıklamaları arasındaki ilişkiyi görmelerine yardımcı olduğu görülmüştür. Ayrıca elektronik tabloların olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır. Anahtar sözcükler: Elektronik tablo, matematik öğretimi, öğretmen adayı. THE EXPERIENCES OF THE PRE SERVICE MATHEMATICS TEACHERS ABOUT PREPARING SPREADSHEETS AND THEIR VIEWS ABOUT THE USEFULNESS ABSTRACT The purpose of this study was to investigate the usefulness of spreadsheets in the mathematics classrooms. There were a total of forty four pre service mathematics teachers involved in this study. Twenty eight of them were female pre service mathematics teachers and sixteen of them were male. For this purpose, pre service teachers prepared the spreadsheets about the solution of some different mathematics problems in five weeks. They wrote weekly journals about the usefulness of spreadsheets. This constituted the data of the study. The qualitative data was analyzed. The analysis of the data showed that the spreadsheets can be useful tools for illustrating mathematical concepts. Also, the participants stated that spreadsheets provide better comprehension for them in mathematics concepts and topics. It was seen that spreadsheet activities help them perceive essential mathematical concepts, and help them get some information about the relationships between intellectual, numerical and graphical expressions of abstract concepts in mathematics. Furthermore, the limitations and benefits of using spreadsheets were also discussed. Key words: Spreadsheet, mathematics teaching, pre service teachers. 258

2 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri Giriş Öğretimde teknolojinin kullanılması günümüzde yaygın hale gelmiştir. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) standartlarında teknolojinin matematik öğrenme ve öğretmede gerekli olduğu, matematik öğretimini etkilediği ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini yükselttiği belirtilmektedir (Keller, Hart ve Martin, 2001). Öğretimi desteklemek amacıyla kullanılan teknolojik aletlerin başında bilgisayar gelmektedir. Matematik öğretiminde bilgisayar güdülenmeyi artırmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, bilgisayardan bir simülasyon aracı, araştırma ve deney aracı olarak faydalanmak amacıyla kullanılmaktadır (Aksu, 1985; Baki, 1996). Yalın (1996) a göre bilgisayarların öğretim açısından en önemli özelliği öğrenmeyi bireyselleştirmesi ve sistem ile öğrenci arasında iki yönlü etkileşimi sağlamasıdır. Bilgisayarlar bilginin aktarılması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirim; öğrencilerin derse motivasyonunun ve aktif katılımlarının sağlanması; öğretim düzeyinin öğrencilerin mevcut bilgileri ve ilerlemelerine göre ayarlanarak bireysel farklılıkların dikkate alınması; öğretimin grafik, resim, animasyon ve müzik gibi materyallerle desteklenmesi gibi pek çok pedagojik işlevleri yerine getirmektedir. Abramovich ve Drier (1999) tarafından öğretmenlerin bilgisayar kullanmayı bir özel programlama dilini öğrenmekten ziyade öğrencilerin matematiksel kavramları öğrenmelerini geliştirmek için bilişsel bir araç olarak öğrenmeleri, öğrencilerin kavramsal gelişiminde teknoloji kullanımını teşvik etmek için matematik öğretmenlerinin bir kavramsal öğrenme aracı olarak elektronik tabloları nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerini öğrenmeleri gerektiği ifade edilmektedir (Aktaran: Drier, 2001). Hunt (1995), öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojinin gelişiminden haberdar olma ve teknolojiyi uygun biçimde kullanabilme ihtiyaçlarından söz etmektedir. Drier (2001) de buna ilave olarak, son yıllarda öğretmen yetiştirmede teknoloji hakkında bir şeyler öğrenme yerine teknolojiyi kullanarak bir şeyler öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. NCTM raporlarında matematik öğrenme ve öğretmede de teknoloji kullanımının önemine dikkat çekilmekte, öğretimde teknolojinin kullanımının matematiği öğrenme ve öğretmeyi de değiştirdiği belirtilmektedir. Sınıf ortamlarına matematik öğretiminde kullanılabilen çok fonksiyonlu hesap makinelerinin, bilgisayar yazılımlarının getirilmesinin öğretmenleri cesaretlendirdiği, öğrencilere yeni öğrendikleri bilgilerle önceki bilgileri arasında bağ kurmalarında yardımcı olduğu, öğrencilere farklı fırsatlar sunduğu belirtilmektedir (NCTM, 1989). Bilgisayar teknolojisinin sınıf ortamlarında kullanılmasıyla matematik programlarının içeriğinin ve matematik öğretim yöntemlerinin değiştiği, bu şekilde öğrencilerin kendilerine uygun çalışma ortamlarının oluştuğu, matematik çalışırken bilgisayarı nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarının farkına vardıkları vurgulanmaktadır. Bununla birlikte matematik öğretmenlerine programlama dilleri, elektronik tablolar gibi farklı bilgisayar araçlarını uygun bir şekilde sınıflarında kullanmaları önerilmektedir (NCTM, 1987). Bu uygulamaların öğretmenlerin matematiği öğretmesi ve öğrencilerin matematiği öğrenmesinde etkili olduğu ifade edilmektedir (NCTM, 2000). İlköğretimden üniversiteye kadar eğitimin farklı kademelerinde matematiksel kavramların öğretiminde, öğrencilerin problemlerin çözümünü daha iyi anlaması için sayısal ve grafiksel yöntemleri kullanmalarında yardımcı olması nedeniyle son yıllarda elektronik tabloların kullanımı üzerine pek çok araştırma yapıldığı görülmektedir (Bright, 1989; Edwards ve Bitter, Number 24,

3 Murat Peker, Hakkı Bağcı 1989; Hoeffner ve diğerleri, 1990; Hunt, 1995; Abramovich ve Nabors, 1998; Baki, Tiryaki, Çelik ve Öztekin, 2000; Çınar ve Ardahan, 2003; Dede ve Argun, 2003; Işıksal ve Aşkar, 2003; 2005). Microsoft Excel ile hazırlanan elektronik tabloların her eğitim seviyesindeki öğrenci tarafından kullanılabileceği, bu araçları kullanan öğrencilerin kullandıkça hoşlanacağı, bu araçların öğrencilerin matematiksel düşüncenin farkına varmalarını sağlayacağı iddia edilmektedir (Andrews, 2003; Işıksal ve Aşkar, 2005). Elektronik tabloların, somut ve sayısal örneklerle gösterilebilen matematiksel kavramların öğretiminde ko laylık sağladığı belirtilmektedir (Neuwirth, 1996). Sgroi (1992) e göre öğrenciler elektronik tabloları kullanarak hem mantıksal düşünme hem de hesap yapmayı farklı matematiksel kavramlara uygulayabilirler, böylece sayılarla ilgili sezgilerini ve problem çözme becerilerini geliştirirler. Friedlander (1998), elektronik tabloların, aritmetik ve cebir arasında kurulan ideal bir köprü olduğunu, öğrencilerin aritmetik ve cebir arasında özgürce hareket etmelerini sağladığını belirtmiştir. Bu köprü görevi sadece aritmetik ve cebir arasında kalmayıp, geometrik kavramlarda olduğu gibi diğer matematiksel kavramlarla aritmetik işlemler arasında da köprü kurulmasına yardımcı olur. Öğretmen eğitimi ve ilköğretimden liseye kadar olan eğitim süresince elektronik tabloların kullanımının faydalı olduğunun ortaya koyulduğu pek çok araştırma vardır. Bu araştırmalarda elektronik tablolar hakkındaki görüşler aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: Çok fonksiyonlu hesap makineleri, hesaplama içeren problemler üzerine çalışan öğrenciler için kullanışlı bir araç olmasına rağmen, elektronik tablolar hesaplamadan daha fazla işlem gerektiren problemlerde daha fazla yardımcı olur (Bright, 1989). Elektronik tablolar matematiksel kavramların somut ve sayısal örneklerle açıklanmasında kolaylık sağlar (Neuwirth, 1996). Öğrencilerin düşünme ve hesaplama gibi farklı matematiksel becerilerini geliştirmelerinde, matematiksel kavramları bir bütün halinde görebilmelerinde ve mantıklı düşünmenin geliştirilmesinde etkilidir (Sgroi, 1992). Öğrencilerin sunum yapmalarına, benzerlik ve farklılıkları mukayese edebilmelerine fırsat verir (Iovinelli, 1998). Elektronik tabloları kullanmanın diğer bir avantajı, öğrencilerin verilen probleme dayalı pek çok soruya cevap verebilmelerini ve nümerik değişim olarak değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmelerini sağlamasıdır. (Edwards ve Bitter, 1989) Problem çözme sürecinde farklı problemlere uyarlanabilmesi (Hoeffner ve diğerleri, 1990) ve öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi bakımından önemlidir (Sgroi, 1992) Öğrencilerin örüntüleri anlamasına, cebirsel ifadeleri yapısallaştırmalarına, kavramları genelleştirmelerine, bir konuda veya bir soruda bulundukları tahminlerini doğrulamalarına, ihtiyaçları olan bilgiyi anlamlı bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlar (Friedlander, 1998). Baki ve Öztekin (2003) tarafından yapılan araştırmada, matematik öğretmenlerine daha önceden hazırlanmış elektronik tabloların sınıf içi matematik öğretiminde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilmiş, öğretmenlerin bu konuda başlangıçta isteksiz olmalarına rağmen, seminer sonrasında bu konuya daha detaylı ilgi duydukları ifade edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin matematik dersinde bu materyallerin kullanımı ile bazı konuların öğretiminde (örneğin; 2 y = ax + bx + c şeklindeki bir eğrinin grafiğinin çiziminde) zamandan tasarruf sağlanabileceği görüşünde oldukları belirtilmiştir. Yukarıda da ifade edildiği gibi elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımının önemini vurgulayan pek çok araştır 260

4 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri ma vardır. Bu araştırmaları da dikkate alarak, matematiği öğretmeye yönelik derslerde sınıfımızda elektronik tablolar hakkında da bilgi veriyor, bazı uygulamalarını yapıyor, yaptırıyoruz. Öğretmen adaylarının bu konuda fazla bilgilerinin olmadığını, uygulama sonunda da elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili farklı düşünceler ortaya koyduklarını gözlemliyoruz. Bu düşüncelerin belirlenerek, elektronik tabloların sınıf ortamında uygulanmasına yönelik görüşlerin ortaya konmasının, uygulamada ne tür sıkıntılarla karşılaşılabileceğinin belirlenmesinde ve öğrencilere ne tür katkıda bulunacağının belirlenmesinde önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu doğrultuda araştırmamızın problem cümlesi; Matematik öğretmen adaylarının elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri nedir? şeklinde belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının elektronik tabloların kullanımı hakkında olumlu tutum geliştirmeleri halinde gelecekte bunları sınıflarında uygulayabilecekleri düşünülmektedir. Bir yöntemi uygulamak için önce yöntemin uygun olduğunu kabul etmek, yöntemi benimsemek gerekir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının deneyimli oldukları elektronik tablolar hakkında olumlu tutum geliştirip geliştirmediklerinin, uygulamayı benimseyip benimsemediklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırma Deseni: Bu çalışmada öğretmen adaylarının elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri incelendiği için nitel araştırmanın doküman metodu kullanılmıştır. Ekiz (2003) tarafından da ifade edildiği gibi, nitel araştırmalar; üzerinde araştırma yapılan bireylerin sahip oldukları deneyimlerden yararlanma, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için yönünden tercih edilen bir araştırma metodudur. Doküman metodu, araştırmada oldukça kolaylık sağlamakta, günlük, anılar, alan notları, kişisel yazılarla verilerin toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Öğretmen adaylarının görüşlerini daha kapsamlı çerçevede inceleyebilmek için araştırmada bu metot kullanılmıştır. Çalışma Grubu: Bu araştırmaya Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun, pedagojik formasyon amacıyla öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı, son döneme gelmiş 44 matematik öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 28 i bayan 16 sı erkektir. Verilerin Toplanması: Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına haftada üç saat olmak üzere, bir hafta Microsoft Excel komutları, önceden hazırlanmış elektronik tabloların uygulamaları ve elektronik tabloların hazırlanması hakkında bilgi verilmiş, 5 hafta süre ile de kendilerine farklı problemler verilerek elektronik tablolar hazırlamaları sağlanmıştır. Öğretmen adayları elektronik tabloları hazırlarken mümkün olduğu kadar birbirlerinden yardım almaları engellenmiş, anlaşılmayan herhangi bir durum olduğunda dersi yürüten öğretim elemanı tarafından ipuçları ile desteklenmiş, çözümleri kendilerinin bulmaları, elektronik tabloları kendilerinin hazırlamaları sağlanmıştır (öğretmen adayları tarafından hazırlanan elektronik tablolardan bazıları EK 1 de verilmiştir.) Araştırma süresince öğretmen adaylarından elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkındaki düşüncelerini not etmeleri istenmiş, araştırma sonunda Elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkın Number 24,

5 Murat Peker, Hakkı Bağcı daki görüşleriniz nelerdir? Açıklayınız şeklinde bir tek açık uçlu soru yöneltilerek önceki notlarından da yararlanarak yazmaları istenmiştir. Verilerin Analizi: Nitel araştırmada verilerin analizi, en fazla güçlük çekilen aşamalardan biridir. Bu araştırmada içerik analizi yoluyla veriler tanımlanmış ve verilerde saklı gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu bağlamda, öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar, içerik analizi ile analiz edilerek ortaya çıkan temel görüşlerin yüzde ve frekansları belirlenmiştir. Bu temel görüşler de temel temalar altında incelenmiştir. Bulgular Araştırmada katılımcılara sorulan soruya verilen yanıtların analiz edilmesiyle elde edilen temel görüşlerin yüzde ve frekansları Ek 2 deki tabloda verilmiştir. Elde edilen bu temel görüşler hakkındaki yorumlar aşağıda sunulmuştur. Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tabloların Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri Öğretmen adaylarının %70,5 i grafik çiziminde elektronik tablolardan yararlanılabileceğini ve farklı değerler için grafiğin nasıl değiştiğinin anında görülebileceğini belirtmiştir. Matematik dersinde tahtada çizilen grafik bir tek fonksiyona ait grafiktir ve grafik çizimi uzun zaman almaktadır. Ancak elektronik tablolar yardımıyla verilen bir fonksiyonda katsayılar değiştikçe grafiğin nasıl değiştiği öğrenciler tarafından rahatlıkla görülebilir. Öğretmen adaylarının %54,6 sının elektronik tabloların öğrencilerin bazı matematik konularını, matematiksel formülleri anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olacağını, elektronik tablolar yardımıyla anında dönüt alacaklarını belirtmişlerdir. Bir elektronik tablonun hazırlanması sürecinde öğrenciler formülün geliştirilmesindeki zihinsel süreçleri daha detaylı bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu doğrultuda bir anlamda formülü inşa etmektedirler. Öğretmen adaylarının %45,5 inin elektronik tabloların aynı zamanda bir hesap makinesi görevi gördüğünü belirtmişlerdir. Benzer şekilde %43,2 lik bir oranda öğretmen adaylarının, kâğıt kalemle yapılan zahmetli işlemlerin elektronik tablolarla rahatlıkla yapılabileceği, daha fazla soru çözümünde zamandan tasarruf sağlanacağı düşüncesinin görüldüğü belirlenmiştir. Bu açıdan elektronik tablo ile yapılan çözümlemelerde öğrenci hem zamanını daha iyi kullanacak hem de öğrenci için ders daha zevkli hale gelecektir. Yine öğretmen adaylarının %43,2 sinin formül yazdıktan sonra girilen her farklı değer (ya da katsayı) için matematiksel işlem yapabileceği ve sonuçların irdelenebileceği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi, girilecek olan katsayı ya da değerler için grafikteki ani değişiklikleri görebilecekleri gibi, kesin sonuçlara da anında ulaşabileceklerdir. Buna benzer olarak öğretmen adaylarının %36,4 ünün elektronik tabloların, cebirsel fonksiyonların öğretilmesinde, formül öğretiminde etkili olabileceği, öğrenci ile konuyu bütünleştireceği fikrinde oldukları görülmüştür. Bu öğretmen adayları tarafından bir öngörüdür ve öğrenciler üzerinde yapılacak bir araştırma ile daha kesin sonuçlara ulaşılabilir. %29.6 lık bir grubun elektronik tabloların öğrencilere yorumlama ve düşünme becerisi kazandıracağını, soyut olan bilgilerin somutlaştırılarak, görselliği artıran bir öğrenme etkinliği sunacağını ifade ettikleri tespit edilmiştir. Soyut konuların veya kavramların öğretimi matematik dersinde karşılaşılan bir güçlük olduğu dikkate alınırsa, elektro 262

6 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri nik tablo kullanımı ile dersler daha zevkli ve çekici hale gelebilir. Öğretmen adaylarının %27,3 ü elektronik tabloların dersi monotonluktan kurtarabileceği öngörüsünde bulunmuş, %25 i elektronik tablolar yardımıyla bireysel öğrenmeye yardımcı olacak alıştırma ve tekrar yapılabileceğini, öğrencilere daha fazla uygulama imkânı sağlayacağını belirtmişlerdir. Bununla birlikte %22,8 lik bir grubun elektronik tablolar yardımıyla öğrencilerin öğrenme düzeyinin arttırılabileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının %18,2 si elektronik tabloların her düzeyde kullanılabileceğini ifade etmiştir. Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tabloların Hazırlanmasında Olası Zorluklar Hakkındaki Görüşleri Öğretmen adaylarının %77,3 ünün elektronik tabloların hazırlanması sürecinde sorunun çözülmesi için bilgisayar başında geçen sürenin çok fazla olduğunu belirtmişlerdir. Elektronik tablo hazırlama, ileri Excel program bilgisi ve derinlemesine matematik bilgisi açısından eksik olan birisi için gerçekten de bilgisayar başında geçen süre yeterince fazla olacaktır. Öğretmen adaylarının %38,6 sı ayrıca elektronik tabloların öğrenciler tarafından hazırlanması istenirse, öğrencinin ön bilgiye ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Matematik ön aşamalılık ilişkisi olan bir derstir (Altun, 2002). Dolayısıyla matematiksel anlamda önbilgiye ihtiyaç vardır, bununla birlikte elektronik tablo hazırlama konusunda da ön bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. %25 lik bir grubun elektronik tabloların hazırlanması sürecinde 3 boyutlu grafik çizimlerinde yeterince etkili görsellik olmayacağını ifade ettikleri görülmüştür. Elektronik tablolar genellikle tek ve iki boyutlu grafik çizimleri için kullanılabilir. Bu nedenle 3 boyutlu grafik çizimlerinde ve veri yorumlarında kullanımı pek uygun değildir. Öğretmen adaylarının %22,7 si Microsoft Excel ile ilgili pek çok komutun bilinmesi gerektiğini, bunun sıkıntı doğurabileceğini, %13,6 sının bilgisayar, projeksiyon gibi her zaman ulaşılması mümkün olmayan materyallere ihtiyaç duyulduğunu, %11,4 ünün kalabalık sınıf ortamlarında hazırlanmasının zor olduğunu, %4,5 inin Microsoft Excel kullanımını bilmeyenler için zor ve sıkıcı olabileceğini belirttikleri görülmüştür. Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tabloların Sunumunda Karşılaşılabilecek Güçlükler Hakkındaki Görüşleri Öğretmen adaylarının %40,9 u elektronik tabloların cebirsel işlemler dışında kullanımının sınırlı olduğunu, geometri öğretiminde kullanmanın zor olduğunu belirtmişlerdir. %34,1 lik bir grubun elektronik tabloların matematik derslerinde sık kullanılmasının öğrenciyi ezbere ve hazıra yönelteceği endişesinde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının %25 i sınıf içi sunumların etkili olabilmesi için öğretmenin önceden ciddi hazırlık yapması gerektiği, bunun ise öğretmen tarafından yorucu bir süreç olacağı ifade edilmiş, ayrıca elektronik tabloların yanlış girilen formüller için de çözüm verdiği için geri dönütü yanlış vererek kullanıcının hatasını fark etmesini engelleyeceği ifade edilmiştir. %18,2 lik bir grup tarafından elektronik tabloların, matematiksel işlem basamaklarını göstermediği, direkt sonucu verdiği, matematik derslerinde sık kullanılması durumunda öğrencideki matematiksel işlem gücünü körelteceği belirtilmiştir. Buna ilave olarak öğretmen adaylarının %15,9 unun elektronik tabloların öğretmen tarafından öğrencilere kullanılmak üzere hazır verilmesi durumunda öğrencinin yorum gücünü azaltacağını ifade ettikleri görülmüştür. Ayrıca %6,8 lik bir grup tarafından elektronik tabloların ders içinde sürekli kullanılan bir materyal olması durumunda belli bir süre sonra öğrencinin ilgisinin azalabileceği öngörüsünde bulunulmuştur. Number 24,

7 Murat Peker, Hakkı Bağcı Tartışma ve Sonuç Matematik öğretmeni adayları ile yapılan bu çalışmada, elektronik tablolar yardımıyla matematiksel bir problemin çözümünde ya da matematiksel bir kavramın öğretiminde sayısal, cebirsel ve grafiksel gösterimlerin aynı anda görülebilmesi ve bu gösterimler arasındaki ilişkinin daha kolay kavranabileceği ortaya çıkmıştır. Bu görüş, Neuwirth (1996) tarafından ifade edilen elektronik tabloların, somut ve sayısal örneklerle gösterilebilen matematiksel kavramların öğretiminde kolaylık sağladığı görüşünü desteklemektedir. Ayrıca Friedlander (1998) tarafından ifade edildiği gibi matematik öğretmeni adayları tarafından cebirsel ifadelerin yapısallaştırılmasında elektronik tabloların yararlı materyaller olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Baki ve Öztekin (2003) tarafından yapılan araştırmada, matematik öğretmenlerinin elektronik tabloların kullanımı hakkında; matematik dersini eğlenceli hale getireceği ve öğrencilerin derse olan ilgilerini artıracağı, görerek ve uygulayarak çalıştıkları için onlarda kalıcı bilgiler oluşmasını sağlayacağı görüşünün, elektronik tabloları kendileri hazırlayan öğretmen adayları tarafından da benimsendiği görülmektedir. Bu çalışmada öğretmen adayları elektronik tabloları kendileri hazırladıkları için formüllerin, kuralların ve sonucun niçin doğru olduğunun farkına varmışlardır. Çalışma süresince öğretmen adaylarının elektronik tablolar hazırlamaktan zevk aldıkları, bunun eğlenceli bir etkinlik olduğunu, matematik öğretmenlerinin bu tür materyallerin nasıl hazırlandığı hakkında bilgi sahibi olmalarının sınıflarında öğrencilerine uygulamaları açısından önemli olduğunu dile getirdikleri görülmüştür. Bu konuda öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, bu tür uygulamaları gerçekleştirebilmeleri için cesaretlendirilmeleri gerekir. Öğretmenler tarafından dikkatle hazırlanmış elektronik tabloların öğrencilerine sunulmasının, öğrencilerin hızlı ve esnek düşünme becerisi kazanmasında önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin bu konuda istekli olmaları durumunda öğrencilerine de elektronik tablolar hazırlamayı öğretmeleri, öğrencilerin elektronik tabloları kendilerinin hazırlamaları, onların matematiksel kavram, teorem ve formülleri özümseyerek öğrenmelerini sağlayacaktır. Araştırmada, matematik öğretmen adaylarının elektronik tabloların matematik öğretiminde kullanımı hakkındaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu grafik çiziminde elektronik tablolardan yararlanılabileceğini ve farklı değerler için de grafiğin ne şekilde değiştiğinin anında görülebileceği görüşünde birleşmişlerdir. Öğretmen adaylarının yaklaşık olarak yarısının elektronik tabloların öğrencilerin bazı matematik konularında matematiksel formülleri anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olabileceği ve elektronik tablolar aracılığıyla da anında dönüt alabilecekleri görüşü ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu, matematik sorularının genelleştirilmiş çözümlerini veren bir elektronik tablonun hazırlanması için bilgisayar başında geçen sürenin çok fazla olduğu görüşüşünde birleşmişlerdir. Öğretmen adaylarının yaklaşık olarak yarısı elektronik tabloların cebirsel işlemler dışında kullanımının sınırlı olduğu, örneğin; geometri öğretiminde kullanımının zor olduğu görüşünü savunmuşlardır. İleri Araştırmalar için Öneriler Bu araştırmada, öğretmen adaylarının elektronik tabloların kullanımı hakkındaki gö 264

8 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri rüşlerinin belirlenmesinde kendi ifadelerinin kullanılma sıklığı dikkate alınmıştır. Ancak, bu ifadeler bir anket maddelerine dönüştürüldükten sonra benzer bir çalışma yapılması durumunda, öğretmen adaylarının maddelere katılma oranları değişebilir. İleri araştırmalar için bu husus dikkate alınabilir. Ayrıca, öğretmen adayları hazırlamış oldukları elektronik tabloları lise öğrencilerine sunma fırsatı bulamamışlardır. Öğretmen adayları tarafından hazırlanan elektronik tabloların, öğretmenlik uygulaması dersi için gittikleri uygulama okullarında ilköğretim ya da lise öğrencilerine sunulması, bu konuda öğrencilerin de görüşlerinin alınması, elektronik tabloların kullanımı hakkında daha kapsamlı bilgiye ulaşmamızı sağlayabilir. Bu konuda daha kapsamlı bir araştırma yapılabilir. Bununla birlikte, lise öğrencilerine elektronik tabloların nasıl hazırlanacağının öğretildiği, bu konuda deneyim kazanmalarının sağlandığı ve bu uygulama sonunda öğrencilerin görüşlerinin alındığı, elektronik tabloların kullanımı hakkında öğrenci görüşleri üzerine farklı bir araştırma da yapılabilir. KAYNAKLAR Abramovich, S. ve Nabors, W. (1998). Enactive approach to word problems in a computer environment enhances mathematical learning for teachers. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 17(2 3), Aksu, M. (1985). Matematik öğretiminde bilgisayar kullanımı. Eğitim ve Bilim, 9(54), Altun, M. (2002). İlköğretim ikinci kademede (6,7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. Andrews, P. (2003). Spreadsheets and mathematical problem solving. Micro Math, 19(1), Baki, A. (1996). Matematik öğretiminde bilgisayar her şey midir?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, Baki, A. ve Öztekin, B. (2003). Excel yardımıyla fonksiyonların öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), Baki, A., Tiryaki, E., Çelik, D. ve Öztekin, B. (2000). Excel yardımıyla ilköğretim matematik öğretiminde bilgisayar destekli materyal geliştirme. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6 8 Eylül, Ankara. Bright, G.W. (1989). Teaching mathematics with technology: Mathematics and spreadsheets. Arithmetic Teacher, 36(8), Çınar, C. ve Ardahan, H. (2003). Excel ile matematik. Konya: Dizgi Ofset Matbaacılık. Dede, Y. ve Argun, Z. (2003). Matematik öğretiminde elektronik tabloların kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, Drier, H.S. (2001). Teaching and learning mathematics with interactive spreadsheets. School Science and Mathematics, 101(4), Edwards, N.T. ve Bitter, G.G. (1989). Teaching mathematics with technology: Changing variables using spreadsheet templates. Arithmetic Teacher, 37(2), Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı yayıncılık. Friedlander, A. (1998). An EXCELlent bridge to algebra. Mathematics Teacher, 91(50), Hoeffner, K., Kendall, M., Stellenwerf, C., Thames, P., Williams, P. ve Bright, G.W. (1990). Problem solving with a spreadsheet. Arithmetic Teacher, 38(3), Hunt, W. J. (1995). Spreadsheets A tool for the mathematics classroom. Mathematics Teacher, 88(9), Isiksal, M. ve Askar, P. (2005). The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on the achievement and self efficacy of 7th grade students. Educational Research, 47(3), Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). Elektronik tablolama ve dinamik geometri yazılımını kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi. İlköğretim Online, 2(2), online.org.tr (1 Şubat 2008) Iovinelli, R. (1998). Using spreadsheets to analyze the historical perspectives of apportionment. Mathematics Teacher, 91(2), Keller, B. A., Hart, E. W. ve Martin, W. G. (2001). Illuminating NCTM s principles and standards for school mathematics. School Science and Mathematics, 101(6), National Council of Teachers of Mathematics (1987). The use of computers in the learning and teaching of mathematics. NCTM News Bulletin, 24(2), 3. Number 24,

9 Murat Peker, Hakkı Bağcı National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston,Va: NCTM Pub. National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM Pub. Neuwirth, E. (1996). Spreadsheets: Helpful for understanding mathematical structures. Mathematics Teacher, 89(3), Sgroi, R. J. (1992). Systematizing trial and error using spreadsheets. Arithmetic Teacher, 39(7), Yalın, H. İ. (1996). Bilgisayar destekli öğretimin teorik temelleri. Eğitim ve Bilim, 102, Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık. EKLER Ek 1: Öğretmen adayları tarafından hazırlanan elektronik tablo örnekleri Örnek 1: Üçgende çevre uzunluğu Dikdörtgenin çevre uzunluğu Dikdörtgensel bölgenin alan hesabı 266

10 Matematik Öğretmeni Adaylarının Elektronik Tablo Hazırlama Deneyimleri ve Elektronik Tabloların Kullanımı Hakkındaki Görüşleri Örnek 2: 1 y = fonksiyonunun grafik çizimi x Number 24,

11 Murat Peker, Hakkı Bağcı Ek 2: Elektronik tablolar hakkında ortaya çıkan görüşlerin betimsel analizi Görüşler f % Sorunun çözülmesi için bilgisayar başında geçen süre çok fazladır Grafik çiziminde elektronik tablolardan yararlanılabilir ve farklı değerler için grafiğin nasıl değiştiği görülebilir. Elektronik tablolar öğrencinin bazı matematik konularını, matematiksel formülleri anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olur, anında dönüt verir Hesaplama imkânı sunar Kâğıt kalemle yapılan zahmetli işlemler elektronik tablolarla rahatlıkla yapılabilir, daha fazla soru çözümünde zamandan tasarruf sağlar. Formül yazdıktan sonra girilen her farklı değer (ya da katsayı) için matematiksel işlem yapabilir ve sonuçlar irdelenebilir Cebirsel işlemler dışında kullanımı sınırlıdır Elektronik tabloların öğrenciler tarafından hazırlanması istenirse, öğrencinin ön bilgiye ihtiyacı vardır. Cebirsel fonksiyonların öğretilmesinde, formül öğretiminde etkilidir, öğrenci ile konuyu bütünleştirir Elektronik tabloların matematik derslerinde sık kullanılması, öğrenciyi ezbere ve hazıra yöneltir Öğrencilere yorumlama ve düşünme becerisi kazandırır Soyut olan bilgiler somutlaştırılır, görselliği artırır Dersi monotonluktan kurtarır Bireysel öğrenmeye yardımcı olacak alıştırma ve tekrar yapılabilir, daha fazla uygulama imkanı sağlar boyutlu grafik çizimlerinde yeterince etkili görsellik olmayabilir Yanlış girilen formüller için de çözüm verdiği için geri dönütü yanlış vererek kullanıcının hatasını fark etmesini engeller Öğretmenin önceden ciddi hazırlık yapması gerekir Öğrencinin öğrenme düzeyini arttırır Birçok komutun ezberlenmesi gerekir Her düzeyde kullanılabilir Elektronik tabloların matematik derslerinde sık kullanılması, öğrencideki matematiksel işlem gücünü köreltir Elektronik tablolar, matematiksel işlem basamaklarını göstermez, direkt sonucu verir Öğretmen hazır verirse öğrencinin yorum gücü azalır Ek materyallere (bilgisayar, projeksiyon, bilgisayar laboratuarı) ihtiyaç vardır Kalabalık ortamlarda kullanmak zordur Belli bir süre sonra öğrencinin ilgisi azalabilir Microsoft Excel kullanımını bilmeyenler için zor ve sıkıcı olabilir

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS MATEMATİK EĞİTİMİ Dersin Kodu OKÖ206 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI USING SPREADSHEETS IN MATHEMATICS TEACHING

MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI USING SPREADSHEETS IN MATHEMATICS TEACHING Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:003 () Sayı:14 113 MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI Dr. Yüksel DEDE * Prof. Dr. Ziya ARGÜN ** ÖZET Elektronik tablolar (spreadsheets),

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Tanımı, Kuramsal Temelleri BDE Uygulamaları Öğr.Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Toplumların Gelişimi Tarım Sanayi Bilgi Eğitim Teknolojisi Alkan a (1984)

Detaylı

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1 Elementary Education Online, 13(1), ou:17-26, 2014. İlköğretim Online, 13(1), tp:17-26, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Öğretim Uygulaması Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME

KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME KÖKLÜ SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VEREMEME VE SAYI DOĞRUSUNA YERLEŞTİREMEME Arş. Gör. Zeki Aksu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi zekiaksu25@artvin.edu.tr Solmaz Damla Gedik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE HAZIRLANAN ÇALIŞMA YAPRAKLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: PRİZMALARDA ALAN ÖRNEĞİ

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE HAZIRLANAN ÇALIŞMA YAPRAKLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: PRİZMALARDA ALAN ÖRNEĞİ DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE HAZIRLANAN ÇALIŞMA YAPRAKLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: PRİZMALARDA ALAN ÖRNEĞİ Burçin Gökkurt burcin.gokkurt@atauni.edu.tr Demet Deniz demetdeniz@atauni.edu.tr Yasin Soylu

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Kodu COMPE 105 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ *Akı, F.N., * Alsan, S., **Gürel, Z., * Muştu, C, *Oğuz, O. I. GİRİŞ Eski çağlardan bu yana matematik işlemlerini kolaylaştırmak

Detaylı

DERSİN ADI (Türkçe) Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama DERSİN ADI (İngilizce) Projection and Application in Environmental Engineering DERSİN KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY (Unvanı,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1007 Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Kemal Özgen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, kemal.ozgen@deu.edu.tr

Detaylı

Elektronik Tablolama ve Dinamik Geometri Yazılımını Kullanarak Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi

Elektronik Tablolama ve Dinamik Geometri Yazılımını Kullanarak Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi Işıksal, M. & Aşkar, P. İlköğretim-Online 2 (2), 2003 sf. 10-18 İlköğretim Online E-Dergi Elektronik Tablolama ve Dinamik Geometri Yazılımını Kullanarak Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi Arş.Gör. Mine

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA ÖĞRETİM PROJESİ

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA ÖĞRETİM PROJESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA ÖĞRETİM PROJESİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN İ Doç.Dr. Cengiz ALACACI Yrd. Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ Yrd. Doç.Dr. Bülent ÇETİNKAYA

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri

Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri Murat Demirbaş 1, Harun Çelik 1, Mustafa Bayrakci 2

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DynEd İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Serdar ÖZER - DynEd İl Koordinator Yardımcısı (537) 011 8404 Sedef TEKİN - DynEd

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ SAVAŞ BAŞTÜRK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 Adres : null Telefon : - E-posta : sbasturkveri@gmail.com Doğum Tarihi : 16.08.1974 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları

İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları İleri Analiz I (MATH 251) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Analiz I MATH 251 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math122 Analitik Geometri

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ Van Hiele teorisi, 1957 de, iki matematik eğitimcisi olan Pier M. Van Hiele ve eşi Dina van Hiele-Gelfod tarafından Ultrehct üniversitesindeki doktora çalışmaları sırasında

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı