ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME"

Transkript

1 YEN EK L KURULU MADDE 1 ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş A a daki Adlar, Soyadlar, ikametgahlar ve Uyruklar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu nun Anonim irketlerin ani surette kurulmalar hakk ndaki hükümlerine göre bir Anonim irket kurulmaktad r. Kurucunun Ad Soyad Kimlik No kâmetgah Adresi Uyru u 1- H KMET TANRIVERD ENL KKÖY MAH. ÇATAL SOKAK NO.9/5 BAKIRKÖY- STANBUL 2- EL FE TANRIVERD ENL KKÖY MAH. ÇATAL SOKAK NO.9/5 BAKIRKÖY- STANBUL 3- H DAYET Ç ÇEK BA AK MAH. ERTU RUL GAZ CAD. NO.20H/14 BA AK EH R- STANBUL 4- HAL L BA ER ENL KKÖY MAH. FUAT PA A SOKAK, NO. 5/1 BAKIRKÖY- STANBUL 5- SÜLEYMAN GÜNER ENL KKÖY MAH. AVCILAR SOKAK, NO. 18/1 BAKIRKÖY/ STANBUL RKET N UNVANI MADDE 2 irketin Unvan ET LER NC BÜFE GIDA SANAY VE DI T CARET ANON M RKET d r. AMAÇ VE KONU MADDE 3 irketin amaç ve konusu ba l ca unlard r: a.her türlü g da maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik maddesi, her türlü kuru, ya veya donmu g da maddeleri ya meyve ve sebzenin i lenerek elde edilmi, dondurulmu, kurutulmu, su haline getirilmi, ö ütülmü çe itli meyve ve sebzelerin, nebati ve hayvani ya lar n, un, ni asta ve pastac l kta kullan lan mamullerin, sirke, eker ve ekerlerden mamul g da maddelerinin, kakao, kahve bunlardan mamul g da maddelerinin, her türlü konserve ve haz r yemeklerin, salçalar n, konservecilikte kullan lan kimyevi katk maddelerinin,imalat, ithalat, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamas n yapmak, sat reyonlar kurmak, marketler ve hipermarketler kurmak, lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi g da ticareti ve me rubat sat, ile ilgili tesisler açmak ve i letmek, bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullan lan her türlü makine ve yedek parçalar n n, yard mc tezgahlar n n ithalat n, ihracat n ve iç ticaretini yapmak. Her türlü tütün ve tütün mamullerinin iç ticaretini yapmak b. irketin amac yla ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dâhili ticaret ve d bayilik, uluslararas mümessillik, mü avirlik, pazarlamac l k ve toptanc l k yapmak, c.türkiye de ve yabanc ülkelerde konular ile ilgili olarak her türlü ihalelere kat l p teklifler verir, fiyat tespit eder, pazarl k yapar, konular ile ilgili olarak Türkiye de ve yabanc ülkelerde gerçek ve tüzel resmi ve özel kurulu lar ile kredi alma, teminat, akreditif ve benzeri i lemler için sözle meler, tahkim nameler ve beyannameler düzenler, Konular ile ilgili olarak Türkiye de ve yabanc ülkelerde gerçek ve tüzel ki iler ile her türlü ortakl k kurar, kurulmu ve kurulacak her türlü ortakl n sermaye ve yönetimine kat l r. d. irketin amac n gerçekle tirmek için irketler kurmak, kurulmu ve kurulacak irketlere, holdinglere kat lmak, 1

2 yabanc sermayeyi te vik ve ortakl k anla malar na giri mek ve ortakl k giri imlerinde bulunmak. e.yukar da say lan i tigal konular ile ilgili olmak üzere yurdumuzun ihtiyac olan her y l ilgili bakanl klarca ilan edilen ithalat rejimlerinde yer alan mal ve hizmetlerin ithali,serbest bölgelerde sat yapmak,ve ayn ekilde i tigal konular ile her türlü ihracat n gerçekle tirilmesi, f. tigal konular ile ilgili yerli, yabanc, teknik yard m, bilgi, patent, ihtira berat, marka, ruhsatname, lisans, imtiyaz ve sair haklar n sat n al nmas,bu haklar n kulland r lmas, her türlü knowhow anla malar n yap lmas, kiralanmas, kiraya verilmesi sat lmas. g. irket amac n gerçekle tirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve ahsi her türlü haklar tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. irket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifak, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar gerçekle tirebilir. h. irketin kendi ad na ve 3. ki iler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakk tesis etmesi hususlar nda Sermaye Piyasas mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur, i.spkn örtülü kazanç aktar m düzenlemelerine ayk r l k te kil etmemesi, gerekli özel durum aç klamalar n n yap lmas ve y l içinde yap lan ba lar n genel kurulda ortaklar n bilgisine sunulmas art yla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak ekilde, irket, belli nitelikteki kurum, vak f ve derneklere kat labilir veya söz konusu kurumlar ile di er çe itli kurum ve kurulu lara ba ta bulunabilir. Yukar da gösterilen muamelelerden ba ka ileride irket için lüzumlu ve faydal görülecek ba ka i lere giri ilmek istendi i takdirde Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar al nd ktan sonra Sermaye Piyasas Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan izin almak kayd yla irket in amaç ve konusunda de i iklik yap labilir. RKET N MERKEZ MADDE 4 irketin in merkezi stanbul li, Ba c lar lçesi ndedir. Adresi; Ba lar mahallesi, Osmanpa a Caddesi, stanbul Plaza, No. 95 Kat:8-10 Güne li dir. Adres de i ikli inde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayr ca Gümrük ve Ticaret Bakanl na ve Sermaye Piyasas Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yap lan tebligat irkete yap lm say l r. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayr lm olmas na ra men yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi say l r. RKET N SÜRES MADDE 5 irket in süresi kesin kurulu undan ba lamak üzere süresizdir. SERMAYE VE H SSE SENETLER MADDE- 6- irket, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre kay tl sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasas Kurulu nun 30/01/2012 tarih ve 185 say l izniyle bu sisteme geçmi tir. 2

3 irketin kay tl sermaye tavan TL (ellimilyon Türk Liras ) olup her biri 1 TL (BirTürkLiras ) itibari de erde (ellimilyon) paya bölünmü tür. irket in ç kar lm sermayesi TL (Be milyon Türk Liras ) olup, muvazaadan arî ekilde tamamen ve nakden ödenmi tir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Liras ) k ymetinde (Be milyon ) paya bölünmü olup, adet pay A Grubu ve nama yaz l ve adet pay B Grubu ve hamiline yaz l d r. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydile tirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördü ü zamanlarda kay tl sermaye tavan na kadar ç kar lm sermayeyi artt rmaya, imtiyazl ve itibari de erinin üzerinde pay ç karmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklar n s n rland rmaya veya imtiyazl pay sahiplerinin haklar n k s tlay c nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek ç kar lm sermayeyi art rmaya yetkilidir. Sermaye Piyasas Kurulu nca verilen kay tl sermaye izni y llar için geçerlidir y l sonunda izin verilen sermaye tavan na ula lmam olsa dahi 2016 y l ndan sonra Yönetim Kurulu nun sermaye art r m karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas Kurulu ndan izin almak sureti ile Genel Kurul dan yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu yetkinin al nmamas durumunda irket kay tl sermaye sisteminden ç km say l r. Sermaye art r mlar nda rüçhan hakk kulland ktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakk n n kullan m n n k s tland durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal de erin alt nda olmamak üzere piyasa fiyat ile halka arz edilir. Ç kar lan pay senetleri tamamen sat larak bedelleri ödenmedikçe yeni pay ç kar lamaz. YÖNET M KURULU, SEÇ M, GÖREV SÜRES VE ÜCRET Madde- 7- irket, Genel Kurul taraf ndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve i bu anasözle me hükümleri dairesinde, azami üç y l için seçilecek 3 (üç) üyeli bir Yönetim Kurulu taraf ndan idare edilir. Genel Kurul seçim müddeti sona ermi olmasa dahi Yönetim Kurulu nun yenilenmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu hissedarlar n gösterece i adaylar aras ndan seçilir. öyle ki; Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin (A)Grubu, birinin (B) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar aras ndan seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu aday kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplar na mensup pay sahiplerinden kat lanlar n basit ço unlukla alaca kararlar dairesinde tespit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm hissedarlar aday gösterme hakk na olmakla birlikte bu adaylar n genel kurul taraf ndan Yönetim Kurulu üyeli ine seçilebilmeleri için adayl klar n n (A) Grubu pay sahipleri taraf ndan seçimden önce onaylanm olmas gerekir (B) grubu pay sahiplerinin aday gösterememesi durumunda söz konusu aday (A) grubu taraf ndan gösterilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer y ll k süreler için seçilirler. Seçim üyeli i sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devam s ras nda bir yönetim kurulu üyeli i aç ld nda onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu taraf ndan geçici bir üye atan r. Bu ekilde yap lacak atamalarda bu maddenin 2. f kras hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Bu ekilde seçilen üye Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar nca ilk toplanacak Genel Kurul un onay na sunulur. Yönetim Kurulu na seçilmi olan üyenin temsil etti i tüzel ki i ile ili kisi kesilir ve bu husus ilgili payda taraf ndan yaz l olarak Yönetim Kuruluna bildirilirse, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmi say l r ve yerine ilgili pay grubunun gösterece i aday Yönetim Kurulu üyeli ine atan r. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ayl k ücret veya huzur haklar genel kurulca tespit olunur. RKET N YÖNET M TEMS L VE LZAM Madde -8- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunun ve Anasözle me ile münhas ran Genel Kurulca verilmi olan salahiyetler 3

4 haricinde kalan bilumum i ler hakk nda karar almaya yetkilidir. irketin yönetimi ve d ar ya kar temsili Yönetim Kurulu na aittir. irket taraf ndan verilecek bütün belgelerin ve yap lacak sözle melerin geçerli olabilmesi için bunlar n irketin unvan alt na konmu ve irketi ilzama yetkili ki i veya ki ilerin imzas n ta mas gerekir. Kimlerin irketi ilzama yetkili olaca Yönetim Kurulu'nca tespit edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319, maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili ve yetkili üyeleri aras ndan seçece i bir veya birkaç Murahhas üyeye veya pay sahibi olmalar gerekmeyen müdürlere k smen veya tamamen devredebilir. PAYLARIN DEVR Madde-9 A Grubu hisseler nama yaz l d r. Nama yaz l paylar n devri Yönetim Kurulu nun onay na tabi olup pay defterine kay tla hüküm ihtiva eder. Nama yaz l A Grubu pay sahipleri satacaklar paylar n öncelikle di er A Grubu pay sahiplerine a a da tespit edilen ekilde teklif etmek zorundad rlar (ön al m hakk ): Devredilecek paylar n de erini taraflar aralar nda mü tereken tespit ederler. Bu de erde uyu ulmad takdirde de er tespiti taraflarca mü tereken tayin edilecek bir ba ms z denetim kurulu u taraf ndan bir ay zarf nda yap l r. Devredilecek nama yaz l paylar A grubu pay sahiplerinin tümü veya birden fazlas n n sat n almak istemesi durumunda, devre konu paylar söz konusu pay sahiplerine devir bildirimi tarihi itibar yla irket teki paylar oran nda sat lacakt r. Nama yaz l paylara, de erinin belirlenmesinden itibaren 5 (be ) gün içinde di er A grubu pay sahiplerinden talep gelmemesi halinde, sat c A grubu paylar diledi i 3. ki iye Yönetim Kurulu nun onay na tabi olmak kayd yla tespit edilen de er üzerinden ve ayn artlarla satmakta serbesttir. Söz konusu paylar n daha dü ük de er veya farkl artlarla sat lmak istenmesi durumunda di er A grubu pay sahiplerinin ön al m haklar n kullanma usulü tekrar i leyecektir. A grubu paylar n devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir. B grubu paylar n devri serbesttir. SERMAYEN N ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde- 10- irketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümleri dâhilinde, artt r l p azalt labilir. DENETÇ LER,GÖREV SÜRELER VE ÜCRET Madde- 11- irketin Genel Kurul taraf ndan hissedarlar aras ndan veya haricen 1 y l için görev yapmak üzere iki denetçisi bulunur. Süresi biten denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler T.T.K. hükümleri dairesinde vazife görürler. Bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu nun kamuoyuna aç klad Kurumsal Yönetim lkeleri dikkate al n r. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara ba lan r. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde- 12- Genel Kurul ola an ve ola anüstü olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve i bu Anasözle meye göre toplan r. Ola an Genel Kurul, irketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve y lda en az bir defa toplan r ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan gündemdeki konular görü üp karara ba lar. 4

5 Ola anüstü Genel Kurul, irket i lerinin gerektirdi i hallerde ve zamanlarda, Kanun ve bu Anasözle mede yaz l hükümlere göre toplan r, gerekli kararlar al r. Ola anüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zaman usulüne göre ilan olunur. TOPLANTI YER Madde- 13- Genel Kurul, irket in merkezinde veya irket merkezinin bulundu u ildeki elveri li bir yerde toplan r. TOPLANTIDA KOM SER BULUNMASI Madde- 14- Gerek Ola an, gerekse Ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda Gümrük ve Ticaret Bakanl Komiserinin haz r bulunmas artt r. Komiserin g yab nda yap lacak Genel Kurul toplant lar nda al nacak kararlar geçerli de ildir. TOPLANTIYA DAVET MADDE Davet ekli: Genel Kurul toplant lar na davette, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat n n ilgili hükümleri uygulan r Bildirim: Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar, toplant tarihinden en az 2 ( ki) hafta önce, stanbul Menkul K ymetler Borsas Ba kanl na ve Sermaye Piyasas Kurulu na bildirilir. Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar na ili kin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümleri çerçevesinde yap lacakt r. Bu bildirime, gündem ve toplant ile ilgili di er belgelerde eklenir. Yap lacak bildirimlerde, Sermaye Piyasas Kanunu, ilgili Sermaye Piyasas ve di er mevzuat hükümlerine uyulmas artt r Oy Verme ve Vekil Tayini: Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda haz r bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin A ve B Grubu paylar için beher pay ba na 1 ( bir ) oy hakk bulunmaktad r. Genel Kurul toplant lar nda pay sahipleri kendilerini di er pay sahipleri aras ndan veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. irket te pay sahibi olan vekiller kendi oylar ndan ba ka temsil ettikleri hissedarlar n sahip oldu u oylar dahi kullanmaya yetkilidirler. Sermaye piyasas mevzuat n n vekaleten oy kullanma hükümlerine uyulur Oy Kullanma ekli: Genel Kurul toplant lar nda r oylar el kald rmak sureti ile kullan l r. Ancak, toplant larda haz r bulunan paylar n onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya ba vurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemelerine uyulur Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu paylar n beher payba na 15 (Onbe ) oy hakk olup; B Grubu paylar n oy hakk Pay ba na 1 (Bir) dir Genel Kurul Ba kanl : Genel Kurul toplant lar na Yönetim Kurulu Ba kan, onun bulunmad zamanlarda Yönetim Kurulu Ba kan Vekili veya Yönetim Kurulu nun aralar nda seçece i bir üye ba kanl k eder. Genel Kurul katibi pay sahipleri aras ndan veya hariçten seçilebilir Müzakerelerin Yap lmas ve Karar Nisab : Genel Kurul toplant lar nda, Türk Ticaret Kanunu nda yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar al n r. Genel Kurul toplant nisab ve toplant lardaki karar nisab Sermaye Piyasas Kanunu ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kayd yla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu nun 388 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü f kralar nda yaz l hususlar için yap lacak 5

6 Genel Kurul toplant lar nda Türk Ticaret Kanunu nun 372 nci maddesindeki toplant nisab uygulan r. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasas Kanunu na ve ilgili Sermaye Piyasas Mevzuat na ve Türk Ticaret Kanunu na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu nun kamuoyuna aç klad Kurumsal Yönetim lkeleri dikkate al n r. HESAP DÖNEM -B LANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMES Madde- 16- irketin hesap y l, Ocak ay n n birinci gününden ba lar ve Aral k ay n n sonuncu günü sona erer. irket; bilânço, kar zarar cetvellerini ilgili mevzuatta belirtilen ekil ve esaslar dâhilinde düzenler. KARIN TESP T VE DA ITIMI Madde-17- irket in kar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasas mevzuat ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. irket in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi irket taraf ndan ödenmesi veya ayr lmas zorunlu olan miktarlar ile irket tüzel ki ili i taraf ndan ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve y ll k bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa geçmi y l zararlar n n dü ülmesinden sonra, s ras yla, a a da gösterilen ekilde tevzi olunur. a.birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: %5 (yüzde be ) kanuni yedek akçe ayr l r. b.birinci Temettü: Kalandan, varsa y l içinde yap lan ba tutarlar n n ilavesi ile bulunacak mebla üzerinden, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr l r. c.di er Kara tirak Edenlere Da t m: Yukar daki indirimler yap ld ktan sonra Genel Kurul, kar pay n n, Yönetim Kurulu üyelerine, irket in memurlar na, çal anlar na, isçilerine ve çe itli amaçlarla kurulmu olan vak flara da t lmas na karar verme hakk na sahiptir. d. kinci Temettü: Net kardan, a,b, c bentlerinde belirtilen mebla lar dü üldükten sonra kalan k sm, Genel Kurul, k smen veya tamamen ikinci temettü olarak da tmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ay rmaya yetkilidir. e. kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara i tirak eden di er kimselere da t lmas kararla t r lm olan k s mdan, ç kar lm sermayenin %5 (yüzde be ) i oran nda kar pay dü üldükten sonra bulunan tutar n onda biri, Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. f kras 3. bendi uyar nca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayr l r. f.temettü Avans : Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf ndan yetkilendirilmi olmak ve Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemelerine uymak kayd yla y l içinde temettü avans da tabilir. Genel Kurul taraf ndan Yönetim Kurulu na verilen yetkili, ilgili y l ile s n rl d r. Bir önceki y l n temettü avanslar mahsup edilmedi i sürece, ek bir temettü avans verilmesine ve/veya temettü da t lmas na karar verilemez. g.di er Temettü Da t m lkeleri: lgili mevzuat uyar nca gereken yedek akçeler ayr lmad kça, Ana Sözle me de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde da t lmad kça, ba ka yedek akçe ayr lmas na, ertesi y la kar aktar lmas na ve Yönetim Kurulu üyeleri ile irket in memur, çal an, i çilerine ve çe itli amaçlarla kurulmu olan vak flara ve benzer nitelikteki ki i/kurumlara kar pay da t lmas na karar verilemez. Temettü, hesap dönemi itibariyle, mevcut paylar n tümüne, bunlar n ihraç ve iktisap tarihleri dikkate al nmaks z n e it olarak da t l r. Temettü bak m ndan pay gruplar aras nda imtiyaz yoktur. Da t lmas na karar verilen kar n da tma ekli ve zaman Yönetim Kurulu nun bu konudaki teklifi üzerine 6

7 Sermaye Piyasas mevzuat n n ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurul taraf ndan kararla t r l r. Sermaye piyasas mevzuat nda öngörülen sürelere uygun olmak kayd yla Genel Kurul kar da t m zaman n n belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu nu yetkilendirir. Ana Sözle me hükümlerine göre da t lan karlar geri istenemez. Y ll k da t labilir kar n Sermaye Piyasas Kurulu nca saptanan miktarda birinci kar pay da t lmas na yetecek miktardan az oldu u veya hesap döneminin zararla kapad hallerde Türk Ticaret Kanunu nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler d ndaki ihtiyatlar kullan larak Sermaye Piyasas Kurulu nca saptanan miktar a mamak üzere kar pay da t lmas na Genel Kurul taraf ndan karar verilebilir. LANLAR MADDE- 18 irket e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. f kras hükümleri sakl kalmak art yla, irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazetede ilan edilir. Genel Kurul un toplant ya ça r lmas na ait ilanlar n, Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümleri gere ince ilan ve toplant günleri hariç olmak üzere, en az 2 (iki) hafta önce yap lmas zorunludur. Sermayenin azalt lmas na ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulan r. Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemelerine göre yap lacak özel durum aç klamalar ile sermaye piyasas mevzuat ndan ve Türk Ticaret Kanunu ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri sakl d r. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile ba ms z denetim raporu Kurul taraf ndan belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasas Kurulu na gönderilir ve kamuya duyurulur. irket taraf ndan yap lacak ilanlarda, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. BA IMSIZ DENET M MADDE- 19 Yönetim Kurulu, murak plar n yan s ra irket e ait defter ve kay tlar n her y l incelenmesi için Türkiye de faaliyet halinde bulunan Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan tan nan ba ms z denetim firmalar ndan birini ba ms z denetçi olarak seçecektir. Sermaye Piyasas Kurulu nun ba ms z denetçinin onaylanmas ve ba ms z denetim esaslar ile ilgili hükümleri uygulan r. Kurul ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, ba ms z denetlemeye tabi olunmas durumunda ba ms z denetim raporunun Kurul ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur. GENEL HÜKÜMLER Madde- 20- Bu ana sözle mede mevcut olmayan hususlar hakk nda Sermaye Piyasas Kanunu, ilgili sermaye piyasas mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uygulan r. 7

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

GEDĐK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ A N A S Ö Z L E Ş M E S Đ

GEDĐK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ A N A S Ö Z L E Ş M E S Đ MADDE 1 KURULUŞ: GEDĐK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ A N A S Ö Z L E Ş M E S Đ Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : MADDE 1 Aşağıda ad soyad ve ünvan, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ŞİRKETİN ADI Madde 2- Şirketin adı DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU Madde 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır; a. Hertürlü

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirketi kurulmuştur. Hissedarlar Mustafa Latif

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1. Kuruluş Adları ikinci maddede yazılı kurucularla sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1: Diyarbakır Ticaret Sicilinin 21347 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret

Detaylı