ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME"

Transkript

1 YEN EK L KURULU MADDE 1 ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş A a daki Adlar, Soyadlar, ikametgahlar ve Uyruklar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu nun Anonim irketlerin ani surette kurulmalar hakk ndaki hükümlerine göre bir Anonim irket kurulmaktad r. Kurucunun Ad Soyad Kimlik No kâmetgah Adresi Uyru u 1- H KMET TANRIVERD ENL KKÖY MAH. ÇATAL SOKAK NO.9/5 BAKIRKÖY- STANBUL 2- EL FE TANRIVERD ENL KKÖY MAH. ÇATAL SOKAK NO.9/5 BAKIRKÖY- STANBUL 3- H DAYET Ç ÇEK BA AK MAH. ERTU RUL GAZ CAD. NO.20H/14 BA AK EH R- STANBUL 4- HAL L BA ER ENL KKÖY MAH. FUAT PA A SOKAK, NO. 5/1 BAKIRKÖY- STANBUL 5- SÜLEYMAN GÜNER ENL KKÖY MAH. AVCILAR SOKAK, NO. 18/1 BAKIRKÖY/ STANBUL RKET N UNVANI MADDE 2 irketin Unvan ET LER NC BÜFE GIDA SANAY VE DI T CARET ANON M RKET d r. AMAÇ VE KONU MADDE 3 irketin amaç ve konusu ba l ca unlard r: a.her türlü g da maddeleri ile, su ürünleri, her türlü temizlik maddesi, her türlü kuru, ya veya donmu g da maddeleri ya meyve ve sebzenin i lenerek elde edilmi, dondurulmu, kurutulmu, su haline getirilmi, ö ütülmü çe itli meyve ve sebzelerin, nebati ve hayvani ya lar n, un, ni asta ve pastac l kta kullan lan mamullerin, sirke, eker ve ekerlerden mamul g da maddelerinin, kakao, kahve bunlardan mamul g da maddelerinin, her türlü konserve ve haz r yemeklerin, salçalar n, konservecilikte kullan lan kimyevi katk maddelerinin,imalat, ithalat, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamas n yapmak, sat reyonlar kurmak, marketler ve hipermarketler kurmak, lokanta, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kahvehane, büfe gibi g da ticareti ve me rubat sat, ile ilgili tesisler açmak ve i letmek, bunlar için gerekli ve yine sanayinde kullan lan her türlü makine ve yedek parçalar n n, yard mc tezgahlar n n ithalat n, ihracat n ve iç ticaretini yapmak. Her türlü tütün ve tütün mamullerinin iç ticaretini yapmak b. irketin amac yla ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dâhili ticaret ve d bayilik, uluslararas mümessillik, mü avirlik, pazarlamac l k ve toptanc l k yapmak, c.türkiye de ve yabanc ülkelerde konular ile ilgili olarak her türlü ihalelere kat l p teklifler verir, fiyat tespit eder, pazarl k yapar, konular ile ilgili olarak Türkiye de ve yabanc ülkelerde gerçek ve tüzel resmi ve özel kurulu lar ile kredi alma, teminat, akreditif ve benzeri i lemler için sözle meler, tahkim nameler ve beyannameler düzenler, Konular ile ilgili olarak Türkiye de ve yabanc ülkelerde gerçek ve tüzel ki iler ile her türlü ortakl k kurar, kurulmu ve kurulacak her türlü ortakl n sermaye ve yönetimine kat l r. d. irketin amac n gerçekle tirmek için irketler kurmak, kurulmu ve kurulacak irketlere, holdinglere kat lmak, 1

2 yabanc sermayeyi te vik ve ortakl k anla malar na giri mek ve ortakl k giri imlerinde bulunmak. e.yukar da say lan i tigal konular ile ilgili olmak üzere yurdumuzun ihtiyac olan her y l ilgili bakanl klarca ilan edilen ithalat rejimlerinde yer alan mal ve hizmetlerin ithali,serbest bölgelerde sat yapmak,ve ayn ekilde i tigal konular ile her türlü ihracat n gerçekle tirilmesi, f. tigal konular ile ilgili yerli, yabanc, teknik yard m, bilgi, patent, ihtira berat, marka, ruhsatname, lisans, imtiyaz ve sair haklar n sat n al nmas,bu haklar n kulland r lmas, her türlü knowhow anla malar n yap lmas, kiralanmas, kiraya verilmesi sat lmas. g. irket amac n gerçekle tirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve ahsi her türlü haklar tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. irket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifak, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar gerçekle tirebilir. h. irketin kendi ad na ve 3. ki iler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakk tesis etmesi hususlar nda Sermaye Piyasas mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur, i.spkn örtülü kazanç aktar m düzenlemelerine ayk r l k te kil etmemesi, gerekli özel durum aç klamalar n n yap lmas ve y l içinde yap lan ba lar n genel kurulda ortaklar n bilgisine sunulmas art yla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak ekilde, irket, belli nitelikteki kurum, vak f ve derneklere kat labilir veya söz konusu kurumlar ile di er çe itli kurum ve kurulu lara ba ta bulunabilir. Yukar da gösterilen muamelelerden ba ka ileride irket için lüzumlu ve faydal görülecek ba ka i lere giri ilmek istendi i takdirde Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar al nd ktan sonra Sermaye Piyasas Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan izin almak kayd yla irket in amaç ve konusunda de i iklik yap labilir. RKET N MERKEZ MADDE 4 irketin in merkezi stanbul li, Ba c lar lçesi ndedir. Adresi; Ba lar mahallesi, Osmanpa a Caddesi, stanbul Plaza, No. 95 Kat:8-10 Güne li dir. Adres de i ikli inde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayr ca Gümrük ve Ticaret Bakanl na ve Sermaye Piyasas Kurulu na bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yap lan tebligat irkete yap lm say l r. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayr lm olmas na ra men yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi say l r. RKET N SÜRES MADDE 5 irket in süresi kesin kurulu undan ba lamak üzere süresizdir. SERMAYE VE H SSE SENETLER MADDE- 6- irket, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine göre kay tl sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasas Kurulu nun 30/01/2012 tarih ve 185 say l izniyle bu sisteme geçmi tir. 2

3 irketin kay tl sermaye tavan TL (ellimilyon Türk Liras ) olup her biri 1 TL (BirTürkLiras ) itibari de erde (ellimilyon) paya bölünmü tür. irket in ç kar lm sermayesi TL (Be milyon Türk Liras ) olup, muvazaadan arî ekilde tamamen ve nakden ödenmi tir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Liras ) k ymetinde (Be milyon ) paya bölünmü olup, adet pay A Grubu ve nama yaz l ve adet pay B Grubu ve hamiline yaz l d r. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydile tirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördü ü zamanlarda kay tl sermaye tavan na kadar ç kar lm sermayeyi artt rmaya, imtiyazl ve itibari de erinin üzerinde pay ç karmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklar n s n rland rmaya veya imtiyazl pay sahiplerinin haklar n k s tlay c nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek ç kar lm sermayeyi art rmaya yetkilidir. Sermaye Piyasas Kurulu nca verilen kay tl sermaye izni y llar için geçerlidir y l sonunda izin verilen sermaye tavan na ula lmam olsa dahi 2016 y l ndan sonra Yönetim Kurulu nun sermaye art r m karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas Kurulu ndan izin almak sureti ile Genel Kurul dan yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu yetkinin al nmamas durumunda irket kay tl sermaye sisteminden ç km say l r. Sermaye art r mlar nda rüçhan hakk kulland ktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakk n n kullan m n n k s tland durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal de erin alt nda olmamak üzere piyasa fiyat ile halka arz edilir. Ç kar lan pay senetleri tamamen sat larak bedelleri ödenmedikçe yeni pay ç kar lamaz. YÖNET M KURULU, SEÇ M, GÖREV SÜRES VE ÜCRET Madde- 7- irket, Genel Kurul taraf ndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve i bu anasözle me hükümleri dairesinde, azami üç y l için seçilecek 3 (üç) üyeli bir Yönetim Kurulu taraf ndan idare edilir. Genel Kurul seçim müddeti sona ermi olmasa dahi Yönetim Kurulu nun yenilenmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu hissedarlar n gösterece i adaylar aras ndan seçilir. öyle ki; Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin (A)Grubu, birinin (B) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar aras ndan seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu aday kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplar na mensup pay sahiplerinden kat lanlar n basit ço unlukla alaca kararlar dairesinde tespit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm hissedarlar aday gösterme hakk na olmakla birlikte bu adaylar n genel kurul taraf ndan Yönetim Kurulu üyeli ine seçilebilmeleri için adayl klar n n (A) Grubu pay sahipleri taraf ndan seçimden önce onaylanm olmas gerekir (B) grubu pay sahiplerinin aday gösterememesi durumunda söz konusu aday (A) grubu taraf ndan gösterilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer y ll k süreler için seçilirler. Seçim üyeli i sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devam s ras nda bir yönetim kurulu üyeli i aç ld nda onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu taraf ndan geçici bir üye atan r. Bu ekilde yap lacak atamalarda bu maddenin 2. f kras hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Bu ekilde seçilen üye Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar nca ilk toplanacak Genel Kurul un onay na sunulur. Yönetim Kurulu na seçilmi olan üyenin temsil etti i tüzel ki i ile ili kisi kesilir ve bu husus ilgili payda taraf ndan yaz l olarak Yönetim Kuruluna bildirilirse, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmi say l r ve yerine ilgili pay grubunun gösterece i aday Yönetim Kurulu üyeli ine atan r. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ayl k ücret veya huzur haklar genel kurulca tespit olunur. RKET N YÖNET M TEMS L VE LZAM Madde -8- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunun ve Anasözle me ile münhas ran Genel Kurulca verilmi olan salahiyetler 3

4 haricinde kalan bilumum i ler hakk nda karar almaya yetkilidir. irketin yönetimi ve d ar ya kar temsili Yönetim Kurulu na aittir. irket taraf ndan verilecek bütün belgelerin ve yap lacak sözle melerin geçerli olabilmesi için bunlar n irketin unvan alt na konmu ve irketi ilzama yetkili ki i veya ki ilerin imzas n ta mas gerekir. Kimlerin irketi ilzama yetkili olaca Yönetim Kurulu'nca tespit edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319, maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili ve yetkili üyeleri aras ndan seçece i bir veya birkaç Murahhas üyeye veya pay sahibi olmalar gerekmeyen müdürlere k smen veya tamamen devredebilir. PAYLARIN DEVR Madde-9 A Grubu hisseler nama yaz l d r. Nama yaz l paylar n devri Yönetim Kurulu nun onay na tabi olup pay defterine kay tla hüküm ihtiva eder. Nama yaz l A Grubu pay sahipleri satacaklar paylar n öncelikle di er A Grubu pay sahiplerine a a da tespit edilen ekilde teklif etmek zorundad rlar (ön al m hakk ): Devredilecek paylar n de erini taraflar aralar nda mü tereken tespit ederler. Bu de erde uyu ulmad takdirde de er tespiti taraflarca mü tereken tayin edilecek bir ba ms z denetim kurulu u taraf ndan bir ay zarf nda yap l r. Devredilecek nama yaz l paylar A grubu pay sahiplerinin tümü veya birden fazlas n n sat n almak istemesi durumunda, devre konu paylar söz konusu pay sahiplerine devir bildirimi tarihi itibar yla irket teki paylar oran nda sat lacakt r. Nama yaz l paylara, de erinin belirlenmesinden itibaren 5 (be ) gün içinde di er A grubu pay sahiplerinden talep gelmemesi halinde, sat c A grubu paylar diledi i 3. ki iye Yönetim Kurulu nun onay na tabi olmak kayd yla tespit edilen de er üzerinden ve ayn artlarla satmakta serbesttir. Söz konusu paylar n daha dü ük de er veya farkl artlarla sat lmak istenmesi durumunda di er A grubu pay sahiplerinin ön al m haklar n kullanma usulü tekrar i leyecektir. A grubu paylar n devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir. B grubu paylar n devri serbesttir. SERMAYEN N ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde- 10- irketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümleri dâhilinde, artt r l p azalt labilir. DENETÇ LER,GÖREV SÜRELER VE ÜCRET Madde- 11- irketin Genel Kurul taraf ndan hissedarlar aras ndan veya haricen 1 y l için görev yapmak üzere iki denetçisi bulunur. Süresi biten denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler T.T.K. hükümleri dairesinde vazife görürler. Bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu nun kamuoyuna aç klad Kurumsal Yönetim lkeleri dikkate al n r. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara ba lan r. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde- 12- Genel Kurul ola an ve ola anüstü olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve i bu Anasözle meye göre toplan r. Ola an Genel Kurul, irketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve y lda en az bir defa toplan r ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan gündemdeki konular görü üp karara ba lar. 4

5 Ola anüstü Genel Kurul, irket i lerinin gerektirdi i hallerde ve zamanlarda, Kanun ve bu Anasözle mede yaz l hükümlere göre toplan r, gerekli kararlar al r. Ola anüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zaman usulüne göre ilan olunur. TOPLANTI YER Madde- 13- Genel Kurul, irket in merkezinde veya irket merkezinin bulundu u ildeki elveri li bir yerde toplan r. TOPLANTIDA KOM SER BULUNMASI Madde- 14- Gerek Ola an, gerekse Ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda Gümrük ve Ticaret Bakanl Komiserinin haz r bulunmas artt r. Komiserin g yab nda yap lacak Genel Kurul toplant lar nda al nacak kararlar geçerli de ildir. TOPLANTIYA DAVET MADDE Davet ekli: Genel Kurul toplant lar na davette, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat n n ilgili hükümleri uygulan r Bildirim: Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar, toplant tarihinden en az 2 ( ki) hafta önce, stanbul Menkul K ymetler Borsas Ba kanl na ve Sermaye Piyasas Kurulu na bildirilir. Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar na ili kin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hükümleri çerçevesinde yap lacakt r. Bu bildirime, gündem ve toplant ile ilgili di er belgelerde eklenir. Yap lacak bildirimlerde, Sermaye Piyasas Kanunu, ilgili Sermaye Piyasas ve di er mevzuat hükümlerine uyulmas artt r Oy Verme ve Vekil Tayini: Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda haz r bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin A ve B Grubu paylar için beher pay ba na 1 ( bir ) oy hakk bulunmaktad r. Genel Kurul toplant lar nda pay sahipleri kendilerini di er pay sahipleri aras ndan veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. irket te pay sahibi olan vekiller kendi oylar ndan ba ka temsil ettikleri hissedarlar n sahip oldu u oylar dahi kullanmaya yetkilidirler. Sermaye piyasas mevzuat n n vekaleten oy kullanma hükümlerine uyulur Oy Kullanma ekli: Genel Kurul toplant lar nda r oylar el kald rmak sureti ile kullan l r. Ancak, toplant larda haz r bulunan paylar n onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya ba vurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemelerine uyulur Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu paylar n beher payba na 15 (Onbe ) oy hakk olup; B Grubu paylar n oy hakk Pay ba na 1 (Bir) dir Genel Kurul Ba kanl : Genel Kurul toplant lar na Yönetim Kurulu Ba kan, onun bulunmad zamanlarda Yönetim Kurulu Ba kan Vekili veya Yönetim Kurulu nun aralar nda seçece i bir üye ba kanl k eder. Genel Kurul katibi pay sahipleri aras ndan veya hariçten seçilebilir Müzakerelerin Yap lmas ve Karar Nisab : Genel Kurul toplant lar nda, Türk Ticaret Kanunu nda yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar al n r. Genel Kurul toplant nisab ve toplant lardaki karar nisab Sermaye Piyasas Kanunu ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kayd yla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu nun 388 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü f kralar nda yaz l hususlar için yap lacak 5

6 Genel Kurul toplant lar nda Türk Ticaret Kanunu nun 372 nci maddesindeki toplant nisab uygulan r. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasas Kanunu na ve ilgili Sermaye Piyasas Mevzuat na ve Türk Ticaret Kanunu na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu nun kamuoyuna aç klad Kurumsal Yönetim lkeleri dikkate al n r. HESAP DÖNEM -B LANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMES Madde- 16- irketin hesap y l, Ocak ay n n birinci gününden ba lar ve Aral k ay n n sonuncu günü sona erer. irket; bilânço, kar zarar cetvellerini ilgili mevzuatta belirtilen ekil ve esaslar dâhilinde düzenler. KARIN TESP T VE DA ITIMI Madde-17- irket in kar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasas mevzuat ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. irket in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi irket taraf ndan ödenmesi veya ayr lmas zorunlu olan miktarlar ile irket tüzel ki ili i taraf ndan ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve y ll k bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa geçmi y l zararlar n n dü ülmesinden sonra, s ras yla, a a da gösterilen ekilde tevzi olunur. a.birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: %5 (yüzde be ) kanuni yedek akçe ayr l r. b.birinci Temettü: Kalandan, varsa y l içinde yap lan ba tutarlar n n ilavesi ile bulunacak mebla üzerinden, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr l r. c.di er Kara tirak Edenlere Da t m: Yukar daki indirimler yap ld ktan sonra Genel Kurul, kar pay n n, Yönetim Kurulu üyelerine, irket in memurlar na, çal anlar na, isçilerine ve çe itli amaçlarla kurulmu olan vak flara da t lmas na karar verme hakk na sahiptir. d. kinci Temettü: Net kardan, a,b, c bentlerinde belirtilen mebla lar dü üldükten sonra kalan k sm, Genel Kurul, k smen veya tamamen ikinci temettü olarak da tmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ay rmaya yetkilidir. e. kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara i tirak eden di er kimselere da t lmas kararla t r lm olan k s mdan, ç kar lm sermayenin %5 (yüzde be ) i oran nda kar pay dü üldükten sonra bulunan tutar n onda biri, Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. f kras 3. bendi uyar nca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayr l r. f.temettü Avans : Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf ndan yetkilendirilmi olmak ve Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemelerine uymak kayd yla y l içinde temettü avans da tabilir. Genel Kurul taraf ndan Yönetim Kurulu na verilen yetkili, ilgili y l ile s n rl d r. Bir önceki y l n temettü avanslar mahsup edilmedi i sürece, ek bir temettü avans verilmesine ve/veya temettü da t lmas na karar verilemez. g.di er Temettü Da t m lkeleri: lgili mevzuat uyar nca gereken yedek akçeler ayr lmad kça, Ana Sözle me de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde da t lmad kça, ba ka yedek akçe ayr lmas na, ertesi y la kar aktar lmas na ve Yönetim Kurulu üyeleri ile irket in memur, çal an, i çilerine ve çe itli amaçlarla kurulmu olan vak flara ve benzer nitelikteki ki i/kurumlara kar pay da t lmas na karar verilemez. Temettü, hesap dönemi itibariyle, mevcut paylar n tümüne, bunlar n ihraç ve iktisap tarihleri dikkate al nmaks z n e it olarak da t l r. Temettü bak m ndan pay gruplar aras nda imtiyaz yoktur. Da t lmas na karar verilen kar n da tma ekli ve zaman Yönetim Kurulu nun bu konudaki teklifi üzerine 6

7 Sermaye Piyasas mevzuat n n ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurul taraf ndan kararla t r l r. Sermaye piyasas mevzuat nda öngörülen sürelere uygun olmak kayd yla Genel Kurul kar da t m zaman n n belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu nu yetkilendirir. Ana Sözle me hükümlerine göre da t lan karlar geri istenemez. Y ll k da t labilir kar n Sermaye Piyasas Kurulu nca saptanan miktarda birinci kar pay da t lmas na yetecek miktardan az oldu u veya hesap döneminin zararla kapad hallerde Türk Ticaret Kanunu nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler d ndaki ihtiyatlar kullan larak Sermaye Piyasas Kurulu nca saptanan miktar a mamak üzere kar pay da t lmas na Genel Kurul taraf ndan karar verilebilir. LANLAR MADDE- 18 irket e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. f kras hükümleri sakl kalmak art yla, irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazetede ilan edilir. Genel Kurul un toplant ya ça r lmas na ait ilanlar n, Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümleri gere ince ilan ve toplant günleri hariç olmak üzere, en az 2 (iki) hafta önce yap lmas zorunludur. Sermayenin azalt lmas na ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulan r. Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemelerine göre yap lacak özel durum aç klamalar ile sermaye piyasas mevzuat ndan ve Türk Ticaret Kanunu ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri sakl d r. Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile ba ms z denetim raporu Kurul taraf ndan belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasas Kurulu na gönderilir ve kamuya duyurulur. irket taraf ndan yap lacak ilanlarda, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. BA IMSIZ DENET M MADDE- 19 Yönetim Kurulu, murak plar n yan s ra irket e ait defter ve kay tlar n her y l incelenmesi için Türkiye de faaliyet halinde bulunan Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan tan nan ba ms z denetim firmalar ndan birini ba ms z denetçi olarak seçecektir. Sermaye Piyasas Kurulu nun ba ms z denetçinin onaylanmas ve ba ms z denetim esaslar ile ilgili hükümleri uygulan r. Kurul ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, ba ms z denetlemeye tabi olunmas durumunda ba ms z denetim raporunun Kurul ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur. GENEL HÜKÜMLER Madde- 20- Bu ana sözle mede mevcut olmayan hususlar hakk nda Sermaye Piyasas Kanunu, ilgili sermaye piyasas mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uygulan r. 7

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Son Değişikliğin Tescil Tarihi: 30.05.2013 Sermaye: 160.000.000,00 TL. 1 YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları,

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır ESKİ METİN MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI Şirket

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimiz 2012 yılı 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 10:00 da

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Madde 2 Şirketin ünvanı Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi ( Şirket ) dir.

Madde 2 Şirketin ünvanı Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi ( Şirket ) dir. Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları veya ünvanları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Adı Soyadı Uyruğu Adresi

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Adı Soyadı Uyruğu Adresi YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURUCULAR Madde 1 Aşağıda adları soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz in 2014 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul

Detaylı

15.04.2013 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME. NO ADI ve SOYADI İKAMETGAH ADRESİ UYRUĞU

15.04.2013 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME. NO ADI ve SOYADI İKAMETGAH ADRESİ UYRUĞU 15.04.2013 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ: ( 15 Nisan 2013 Tarihli 8300 Sayılı T.T.S.G.) Madde 1 - İstanbul Ticaret sicilinin 270380/217962 sayısında kayıtlı BİMEKS

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 14.01.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 14.01.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 14.01.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kayıtlı Sermaye Sistemine

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

Ticaret Sicil Numarası : 128825 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Ticaret Sicil Numarası : 128825 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticaret Sicil Numarası : 128825 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş: Bu mukavelenin ikinci maddesinde, ad ve soyadlariyle tabiyet ve adresleri yazılı kurucular

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 590256 Sicil Numarası ile Kayıtlı TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı ESKİ ŞEKİL MADDE

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

İSTANBUL Ticaret Ünvanı

İSTANBUL Ticaret Ünvanı İSTANBUL Ticaret Ünvanı YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No: 122890 Yönetim Kurulumuz un 28 Şubat 2013 tarih 2013/944

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1: Kuruluş Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu Esas Mukavele ile Türk Ticaret Kanunun ani kuruluş hükümleri dairesinde

Detaylı

DEUTSCHE BANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES

DEUTSCHE BANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES DEUTSCHE BANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES DEUTSCHE BANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES KISIM I Madde 1 Kurulu KURULU Bu esas sözle mede adlar, unvanlar, uyruklar ve adresleri yaz kurucular taraf ndan 25 Nisan

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURUCULAR Aşağıda Adları Soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Ani Surette Kuruluşları

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ORSA ĠSTANUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN ĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, ve C olmak üzere üç

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil ve vergi numaraları ile adresleri gösterilen anonim şirketler arasında aşağıdaki şartlarla bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir.

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 25/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 25/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 25/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 8.154.182.924 81.541.829,25 81,54. Diğer 1.845.817.076 18.458.

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 8.154.182.924 81.541.829,25 81,54. Diğer 1.845.817.076 18.458. SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 24.03.2014 OLAĞAN GENEL KURULU a) 03 Mart 2014 tarihi itibariyle şirketimizin

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 569126 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

BİRLİK MENSUCAT Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi

BİRLİK MENSUCAT Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi ANA HÜKÜMLER: KURULUŞ, GAYE, MERKEZ, MÜDDET. BİRLİK MENSUCAT Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi ESAS MUKAVELENAMESİ BÖLÜM: I Madde No: 1) Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümlerine

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU KARARI

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU KARARI TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2012-2013 / 47 KARAR TARĠHĠ: 01 Haziran 2012 KONU: Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda:

Detaylı

IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİLLER DÂHİL)

IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİLLER DÂHİL) IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİLLER DÂHİL) KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuş

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009-31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro YatırımMenkul Değerler A.Ş. 3. Tarihsel Gelişimi: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 9860028832 No lu Kurumlar Vergisi

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır: 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 MART 2012 Çarşamba günü saat 11.00 da Halaskargazi

Detaylı

ATAÇ ĐNŞAAT VE SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ANASÖZLEŞMESĐ

ATAÇ ĐNŞAAT VE SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ANASÖZLEŞMESĐ ATAÇ ĐNŞAAT VE SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ ANASÖZLEŞMESĐ KURULUŞ Madde 1 Antalya Ticaret Sicili Memurluğunun 2536/3328 Sicil Sayısında Hikmet Ataman ve Ortağı Đnşaat ve Ticaret Kolektif Şirketi unvanı ile kayıtlı

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları ile adresleri yazılı kurucular arasında mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun tedrici kuruluş hakkındaki hükümlerine

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

30 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

30 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 30 Nisan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı