İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ"

Transkript

1 İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ İskonto (Tenzilat): Satıcının sattığı malın fiyatı veya bedeli üzerinden çeşitli nedenlerle alıcıya yaptığı indirim tutarı veya oranıdır. İşletmeler ticari hayatta; - Alıcının bulunduğu yer, - Alıcının ödeme şekli, - Alıcının satın alma zamanı veya miktarı, - Alıcının kişisel durumu, - Satışların artırılması, - Rekabet şartları, - İşletmenin ya da satışa konu mal ve hizmetlerin reklam ve tanıtımının yapılması gibi nedenlerle alıcıya ıskonto yapmaktadır. Bazı işletmeler, özellikle ekonomide durgunluğun ve yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü dönemlerde satışlarını artırabilmek için vadeli satış, taksitli satış gibi değişik satış politikaları uygulamaktadır. Bu tür satışlarda işletmeler malın peşin fiyatına, vadeye bağlı olarak vade farkı ilave etmekte, alıcının borcunu vadesinden önce ödemesi halinde şartlara göre bu vade farkına ıskonto uygulamakta, böylece vade farkının bir kısmından veya tamamından vazgeçmektedir. Bu tür ıskontolara peşinat ıskontosu veya erken ödeme ıskontosu adı verilmektedir. Bir kısım işletmeler de farklı bir satış politikası uygulayarak alıcılara, belli bir dönem sonunda, belli bir ciro veya satış miktarı aşıldığında yapılan satışın vadeli ya da peşin olup olmadığını göz önünde bulundurmaksızın ıskonto uygulamaktadırlar. Bu tür ıskontolara ciro ıskontosu denilmektedir. Bu yazımızda, ticari hayatta uygulamalarına sıkça rastladığımız ıskonto uygulamaları katma değer vergisi yönünden değerlendirilmeye çalışılmış ve yapılacak muhasebe kayıtları üzerinde durulmuştur. II- ISKONTO UYGULAMALARI A- FİYAT BELİRLEME NİTELİĞİNDEKİ ISKONTOLAR Bu nitelikteki ıskontolar bir nev i fiyat (bedel) belirleme işlemi olmakta, fatura üzerinde mal veya hizmet bedeli ile birlikte ıskonto tutarının gösterilmesi suretiyle uygulanmaktadır. Bu uygulamada malın esas bedeli, ıskonto tutarı tenzil edildikten sonra kalan bakiye bedel olmaktadır. Bakiye bedel aynı zamanda KDV açısından matrahı ifade etmektedir. Faturada ıskontodan önce gösterilen bedele brüt fatura bedeli ve ıskontodan sonra gösterilen bedele de net fatura bedeli denmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 25. maddesi matraha dahil olmayan unsurları belirlemiş ve anılan maddenin (a) bendinde; teslim ve hizmet işlemlerindefatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki ıskontoların matraha dahil olmadığı ifade edilmiştir. Bu manada, ticari teamüllere uygun nitelikte olması, faturanın düzenlenmesini gerekli kılan işlem ve bu işleme bağlı

2 olarak yapılan ıskontonun aynı faturada yer alması halinde, ıskonto tutarının KDV matrahına dahil olmaması, verginin net fatura bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu faturaların yasal defterlere kayıtlarında da mali açıdan değer taşımayan bu ıskontoların dikkate alınmaması gerekmektedir. Örnek: Beyaz eşya ticareti ile iştigal eden KARBEY Dayanıklı Tüketim Malları Paz. Tic. Ltd. Şti tarihinde satış fiyatı (KDV hariç) TL olan buzdolabından 10 adetini mükellef Önder Bolat a satmış ve karşılığında çek almıştır. Şirket, Önder Bolat a bu satışta TL ıskonto uygulamış ve bu ıskontoyu düzenlenen faturada göstermiştir. Bu teslimde brüt fatura bedeli TL olup, alıcıya yapılan ıskonto ticari teamüllere uygun olduğundan ve fatura üzerinde gösterildiğinden KDV nin (% 18) brüt fatura bedelinden yapılan ıskonto düşüldükten sonra kalan ve net fatura bedeli olan TL üzerinden hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının şu şekilde olması gerekmektedir. KARBEY Dayanıklı Tüketim Malları Paz. Tic. Ltd. Şti nin yapacağı muhasebe kaydı. 101-ALINAN ÇEKLER YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV Önder Bolat ın yapacağı muhasebe kaydı: 153-TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV VERİLEN ÇEKLER VE ÖD.EMİR B- ERKEN ÖDEME ISKONTOSU Daha önce de ifade edildiği gibi işletmeler özellikle ekonomide durgunluğun ve yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü dönemlerde satışlarını artırmak için vadeli satış, taksitli satış gibi değişik satış politikaları uygulamakta, bu tür alış verişlerde vadeye ve taksitlerin ödeme tarihlerine bağlı olarak ayrıca vade farkı almaktadırlar. Alınan vade farkları bazen düzenlenen faturada malın bedelinden ayrı olarak gösterilmekte, bazen de malın peşin fiyatına zam edilerek mal bedeli içinde gösterilmektedir. Satıcılar için bu vade farkları hem 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu na göre ticari kazancın tespitinde gelir unsuru, hem de Katma Değer Vergisi Kanunu na göre KDV matrahına dahil unsur olarak dikkate alınmaktadır. Alıcılar için ise ticari kazancın tespitinde bir maliyet unsuru olmaktadır.

3 Alıcıların vadeli ya da taksitle satın aldıkları malın borcunu vadesinden önce ödemesi halinde satıcılar şartlara göre bu vade farkının bir kısmından ya da tamamından vazgeçebilmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 20. maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiğini, 24. maddesinin (c) fıkrasında da, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğunu, yine mezkur Kanun un Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi başlıklı 35. maddesinde; malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi ve sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlanmış olduğu vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceğini, şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğunu, hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda alıcının borcunu kararlaştırılan vadeden önce ödemesi ve buna karşılık olarak da satıcının, alıcı adına daha önce tahakkuk etmiş olan vade farkı alacağı üzerinden ıskonto uygulaması halinde, daha önce alıcıya fatura edilen teslime konu malın bedeli ve vade farkında diğer bir ifadeyle de matrahta değişikliğe neden olmaktadır. Bu ise Kanun un 35. maddesine göre düzeltmeyi gerektirmektedir. Aksi halde vadeli mal alan kişi erken ödeme dolayısıyla vade farkının bir kısmını ödemediği halde, ödenmeyen tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi kadar bir vergiyi fazladan ödenmiş ve bunun neticesinde fazladan indirim konusu yapmış olmaktadır. Düzeltme işlemi ve belge düzeni alıcının gerçek usulde KDV mükellefi olması veya Gelir Vergisi Kanunu na göre basit usulde verilendirilen mükellef olması veyahut da nihai tüketici olmasına göre farklılık arz etmektedir. 1- Alıcının Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi Olması Alıcının gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması halinde, yapılan bu tür ıskontolar nedeniyle düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri vesika alıcı tarafından düzenlenecek, düzenlenen bu belgelerde ıskonto tutarı ile ıskonto tutarı üzerinden hesaplanan KDV, KDVK nın 34. maddesi uyarınca ayrı ayrı gösterilecektir. Ayrıca düzenlenen belge üzerinde ilk faturaya atıfta bulunan bir şerhe yer verilecektir. Alıcı düzenlediği bu belgede gösterilen katma değer vergisini beyan edecek, satıcı da KDV yi yasal deftere kaydetmek koşuluyla indirim konusu yapabilecektir. Burada satıcının alıcıya uyguladığı ıskontonun bir hizmet olarak düşünülmemesi, yapılan işlemin aslında bir fiyat düzeltmesi olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Çünkü söz konusu ıskontoyu alıcının satıcıya sağladığı bir hizmet olarak düşünecek olursak bu hizmete uygulanacak KDV oranı ile, Kanun un düzeltme hükümlerinin uygulanması halinde tatbik olunacak KDV oranı farklık arz edebilecektir. Bu tür hizmet ifaları genel KDV oranına tabi iken, ıskontoya düzeltme hükümleri gereği uygulanması gerekecek KDV. oranı ilgili mal ve hizmetin tabi olduğu KDV oranı olacaktır.

4 Ayrıca, 213 sayılı Vergi usul Kanunu nun 3. maddesi gereği vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Dolayısıyla mal ve hizmet alım satımından kaynaklanan her türlü işlemin ilgili mal ve hizmetle bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerekir. Gelir İdaresi tarih ve sayılı Özelgesi nde Kanun un 20/1. maddesine göre vergiye tabi teslim ve hizmetlerin matrahı, bu işlemleri karşılığını oluşturan bedeldir. Ayıca KDV Matrahına 24. maddede sayılan unsurlar da dahil bulunmaktadır. Eczanelerin borçlarını erken ödemeleri buna bağlı faiz iadesinden yararlanmaları halinde iade edilen faize karşılık gelen katma değer vergisinin Katma Değer Vergisi Kanunu nun 35. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve değişikliğin vuku bulduğu ecza deposu tarafından ilk teslimin tabi olduğu oran üzerinden indirim konusu yapılması, eczane tarafından ise hasılatın katma değer vergisi olarak beyan edilmesi gerekmektedir. şeklinde görüş bildirmiştir. Mukteza da da ifade edildiği üzere; erken ödeme nedeniyle yapılan ıskontoya karşılık gelen KDV nin Katma Değer Vergisinin Kanunu nun 35. maddesi kapsamında değerlendirilmesi, ıskontoyu uygulayan satıcılar tarafından ilk teslimin tabi olduğu oran üzerinden indirim konusu yapılması ve alıcılar tarafından ise hasılat üzerinden katma değer vergisi olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Erken ödeme nedeniyle yapılan ıskontoyu Kanun un 25. maddesinde ifade edilen ıskontoyla karıştırmamak gerekir. Burada teslim ve hizmet bedeli üzerinden yapılan bir ıskonto mevcut olmayıp, daha önce KDV matrahına dahil edilen vade farkının bir kısmından vazgeçilmesi ve KDV matrahında değişikliğe neden olan bir işlem söz konusudur. ÖRNEK: KARBEY Makine Sanayi A.Ş tarihinde peşin fiyatı (KDV hariç) TL olan makineyi vadeli olarak Mükellef Önder Bolat a TL ye satmıştır. Önder Bolat borcunu tarihinde ödemiş ve firma tarafından kendisine TL (KDV dahil) ıskonto uygulanmıştır. KARBEY Makine Sanayi A.Ş. nin muhasebe Kayıtları; 120- ALICILAR YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV Önder Bolat a yapılan makine satış kaydı 611- SATIŞ ISKONTOLARI BANKALAR

5 191- İNDİRİLECEK KDV ALICILAR Önder Bolat tan yapılan tahsilat ve satış ıskontosunun kaydı Alıcı Önder Bolat ın Muhasebe Kayıtları: 253- TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR İNDİRİLECEK KDV SATICILAR tarihinde KARBEY Makine San. Ltd. Şti den alınan Makinanın kaydı SATICILAR BANKALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESAPLANAN KDV tarihinde KARBEY Makine San. Ltd. Şti den alınan Makine bedelinin ödenmesi ve firmaca yapılan ıskontonun kaydı. Alıcıların erken ödeme nedeniyle kendilerine yapılan ıskontoya istinaden düzenledikleri faturayı kayıtlarına alırken, yapılması gereken muhasebe kaydı açısından, ıskontonun yapıldığı dönem ve ıskonto yapılmasına dayanak teşkil eden emtia nın nev i önem arz etmektedir.

6 - Alınan emtia 15- STOKLAR grubuna ait bir emtia ise ve bu emtia hala işletmenin aktifinde stok olarak bulunuyorsa ilgili stok hesabının, bulunmuyorsa, 602- DİĞER GELİRLER hesabının, - Alınan emtia amortismana tabi bir iktisadi kıymet ise ve bu iktisadi kıymet işletmenin aktifinde hala kayıtlı bulunuyorsa ilgili maddi duran varlık hesabının, kayıtlarda mevcut değil veya aktife alındığı vergilendirme döneminden (gelir ve kurumlar vergisi yönünden) sonra ıskonto yapılmışsa 649- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR hesabının alacağına kayıt yapmak gerekir. 2- Alıcının Basit Usulde Vergilendirilen Mükellef Olması 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 4842 sayılı Kanunla değişik 17/4-a maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu na göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri tarihinden itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak bu mükelleflerin mal ve hizmet alışları Katma değer vergisine tabi olmakta alış sırasında yüklenilen katma değer vergilerinin iadesi mümkün olmayıp bu vergiler gelirin tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaktadır. Gelir vergisi yönünde basit usulde vergilendirilen ve mal ve hizmet satışları katma değer vergisinden istisna bulunan bu mükelleflerin; erken ödeme nedeniyle bir faiz indiriminden (ıskontodan, vade farkı indiriminden) yararlanmaları halinde satıcı firma ile birlikte işlemlerini düzeltmeleri gerekmektedir. Bu meyanda sağladıkları ıskonto nedeniyle satıcı adına fatura düzenlemeleri, faturada yararlanılan erken ödeme ıskonto tutarını ve bu tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisini tek tutar olarak göstermeleri (KDV dahil) ve faturaya bu hususa ilişkin bir şerh koyarak alış faturasının tarih ve numarasına atıfta bulunmaları gerekmektedir. Basit usulde verilendirilen mükellef bu fatura nedeniyle Vergi dairesine katma değer vergisi ödemeyecek, satıcı ise söz konusu faturada gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirim konusu yapabilecektir. 3- Alıcının Nihai Tüketici Olması Iskonto yapılan alıcının katma değer vergisi mükellefi değil de nihai tüketici olması halinde; yapılması gerekenler 54 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin (B) bölümünde düzenlenmiştir[1]. Anılan KDV Genel Tebliği nde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 24/c maddesi gereğince, vade farkı fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisi matrahına dahil olduğu, Taksitli olarak yapılan satışlarda vade farkı ve faiz dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin malın teslimi anında beyan edilip ödenmesi gerektiği,ancak, tüketicinin taksitlerini zamanından önce ödemek suretiyle faizde bir indirime gidilmesi halinde ise, indirilen faiz ve bu faize ait katma değer vergisinin satıcı tarafından alıcıya iade edileceği, Satıcıların,işlemlerinin düzeltilmesi için yapılan ıskonto nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekleri, gider makbuzunda yapılan ıskontonun katma değer vergisinin ıskonto tutarından ayrı gösterileceği ve bu miktarın indirim konusu yapılmak suretiyle işlemin düzeltileceği ifade edilmiştir. Iskontodan faydalanan alıcının nihai tüketici olması halinde tebliğde de belirtildiği üzere satıcılar tarafından, ıskonto nedeniyle gider makbuzu /gider pusulası düzenlenmesi, bahse konu belgede

7 katma değer vergisinin ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Belge düzenlenmesini gerekli kılan işlem bir hizmet olmayıp, vade farkı iadesinden kaynaklandığından ıskonto tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. C- CİRO ISKONTOLARI 1- Ciro Primlerinin Nakden Ödenmesi Satıcıların fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip alıcılara dönem sonlarında belli bir ciroyu aşmaları karşılığında yaptıkları ıskontolar ya da verdiği primler, ilk teslime konu malın veya hizmetin bedelinden indirilemez ve dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanunu nun 35. madde hükmü dahilinde matrahta düzeltme yapılamaz. Çünkü bu tür ıskontolar ya da primler alıcının satıcıya yapmış olduğu bir hizmetin karşılığıdır ve bu kapsamda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Bu anlayış dahilinde dönem sonu primleri ile ilgili olduğu alışa konu mal veya hizmet arasında bağlantı kurulmamakta ve stok mallara intikali kabul edilmemekte, alındığı yılın gelir unsuru olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan ıskontoların Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu ile ilgili açıklamalar 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin [2] L/2 bölümünde yapılmıştır. Bu Tebliğ de; Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu ıskontosu gibi adlarla) yapılan ödemelerin katma değer vergisine tabi olacağı, zira bu tür bir ıskontoların doğrudan satılan malla ilgili olmadığı, söz konusu olan ıskontonun, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın yada çabanın sonucu olarak doğduğu, dolayısıyla yapılan işin ana firmaya karşı verilen bir hizmet olduğu, çünkü ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmeti vermiştir ki) ek ödemeye (ıskontoya) hak kazandığı, bu nedenle, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 4. maddesi çerçevesinde hizmet kapsamına giren bu işlemlere ait ıskontoların, aynı Kanun un 1/1. maddesi uyarınca vergiye tabi tutulacağı belirtilmiştir. Vergi İdaresinin bu düzenlemesine göre; ciro primleri alıcının satıcıya yaptığı bir hizmetin karşılığıdır ve bu kapsamda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu na göre de elde edildiği yılın gelir unsuru olarak değerlendirilmesi gerekir. Vergi İdaresi dönem sonlarında veya belli Bir ciro aşıldığında yapılan ıskontoların katma değer vergisi Kanunu nun 1/1 ve 4. maddeleri gereği katma değer vergisine tabi tutulması gerektiği yönünde düzenlemesi olmakla birlikte, Danıştay ın müstekar hale gelmiş kararları, bu tür ıskontoların, bir mal satışı veya hizmet ifası karşılı olmadığı ve sadece teşvik amacıyla yapıldığından ve doğrudan doğruya ve münhasıran muhatap için yapılmaması nedeniyle hizmet veya prim kapsamında katma değer vergisine tabi tutulmasının mümkün olmayacağı şeklindedir. Kişisel kanaatimiz ise; katma değer vergisi kapsamındaki işletmelere, sermaye, ve sermeye neması niteliliğinde olmayıp mal veya hizmetle bir şekilde ilgili her türlü kaynak girişinin katma değer vergisine tabi tutulmasının zorunlu olduğundan hareketle, ciro primini alan işletmeye sermaye girdisi veya sermeye neması niteliğinde olmayan aksine mal ve hizmet tedavülü ile ilgili olduğu bilinen bir

8 kaynak girişinin gerçekleşmiş olması nedeniyle özel bir istisna hükmü olmadıkça katma değer vergisine tabi tutulması gerektiğidir. ÖRNEK: Şişe imalatı ile iştigal eden KARCAM Cam Sanayi A.Ş., KARBEY Zeytinyağı İmalat A.Ş. ye tarihinde 2004 yılındaki TL tutarında şişe alımı nedeniyle lira ciro ıskontosu uyguladığını ve hesabına alacak kaydettiğini bir dekont ile bildirmiştir. Dekontu alan KARBEY Zeytinyağı İmalat A.Ş TL ıskonto TL KDV olmak üzere toplam TL tutarındaki faturayı KARCAM Cam San. A.Ş. ye göndermiştir. KARBEY Zeytinyağı İmalat A.Ş. nin ciro ıskontosu alacağına ilişkin muhasebe kaydı SATICILAR DİĞER GELİRLER HESABI VE (649- DİĞER OLAĞAN GELİR KÂRLAR) 391- HESAPLANAN KDV KARBEY Zeytinyağı İmalat A.Ş. nin ciro ıskontosunun banka vasıtasıyla tahsiline ilişkin muhasebe kaydı BANKALAR SATICILAR KARCAM Cam Sanayi A.Ş. nin yaptığı ciro ıskontosuna ilişkin muhasebe kaydı PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV ALICILAR

9 KARCAM Cam Sanayi A.Ş. nin ciro ıskontosunu banka vasıtasıyla nakden ödemesine ilişkin muhasebe kaydı 120- ALICILAR BANKALAR Ciro Primlerinin Ayın Olarak Ödenmesi Katma Değer Vergisi Kanunu nun 4. maddesinin 1. bendinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, aynı maddenin 2. bendinde; bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde, bunların her birinin ayrı işlem olduğu, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği,hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede söz konusu ciro primlerinin mal olarak ödenmesi halinde vergilendirilecek 2 ayrı işlem bulunmaktadır. Bunlardan biri Alıcının satıcıya verdiği hizmet diğeri ise Satıcının hizmet karşılığı olarak alıcıya mal teslimidir. Zira, Katma Değer Kanunu nun 4/2. maddesinde, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği, belirtilmiştir. Bu anlamda ciro priminin alıcılara mal olarak ödendiğinde durumlarda primi alan mükellef satıcıya malın emsal bedeli üzerinden hizmet faturası düzenleyecek ve katma değer vergisi hesaplayıp beyan edecektir. Aldığı hizmetin bedelini mal olarak ödeyen satıcı ise yine aynı malın emsal bedeli üzerinden alıcıya satış (teslim) faturası düzenleyecek ve katma değer vergisi hesaplayıp beyan edecektir. Satıcı alıcının düzenlediği hizmet faturasını Gelir Vergisi Kanunu nun 40/1. maddesi gereği gider kaydedebilecek, bu gidere ait katma değer vergisini de indirim konusu yapabilecektir. Bahse konu hizmet giderini defter kayıtlarına alırken, 7/B hesap seçeneğini kullananlar 793- Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet hesabına 7/A hesap seçeneğini kullananlar ise 760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri hesabına kaydedeceklerdir. Alıcının düzenlediği hizmet faturası alıcı için bir gelir unsuru olduğundan fatura bedelini defter kayıtlarına alırken; eğer alınan mal işletmenin ana faaliyet konusuyla ilgili ise 602- Diğer Gelirler, değilse 649- Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabına kaydedecektir. Faturadaki mal Ciro primi karşılığında verilen mal muhasebe kayıtlarına alınırken, alınan mal ticari emtia olabildiği gibi, başka bir emtia da (demirbaş, taşıt vs.) olabileceğinden ilgili olduğu hesaba kaydedilmelidir. ÖRNEK: Anadolu Cam A.Ş yılından TL tutarında şişe alımında bulunan KARYAĞ Zeytinyağı İmalat A.Ş ye sözleşme gereği % 3 oranında ciro primi tahakkuk ettirmiş ve bunu bir dekontla firmaya bildirmiştir (Sözleşme gereği ciro primi şişe olarak ödenecektir.). Dekontu alan KARYAĞ Zeytinyağı İmalat A.Ş tarihinde ciro tutarının % 3 üne karşılık gelen YTL üzerinden fatura düzenlemiş ve katma değer vergisi hesaplamıştır. Fatura aynı gün Anadolu Cam A.Ş ye gönderilmiştir. KARYAĞ Zeytinyağı İmalat A.Ş nin muhasebe kayıtları:

10 320- SATICILAR DİĞER GELİRLER HESABI HESAPLANAN KDV Ciro priminin tahakkuk kaydı 150- İLK MADDE VE MALZEME İNDİRİLECEK KDV SATICILAR Ciro priminin mal olarak tahsilinin kaydı Anadolu Cam A.Ş nin muhasebe kayıtları: 760- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ.GİD. (7/A) (793- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ.) 191- İNDİRİLECEK KDV ALICILAR Hizmet faturasının kaydı / 120- ALICILAR YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV Hizmet bedelinin mal olarak ödenmesinin kaydı

11 D- AYNİ ISKONTOLAR Ayni ıskontolar, işletmeler tarafından alıcılara uygulanan ıskontoların nakden değil de ayın olarak mal ile ödenmesidir sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1/1. maddesine göre Türkiye de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi ne tabi olduğu belirtilmiş ve aynı Kanun un 2. maddesinin 1. fıkrasında teslimi bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlandıktan sonra kanunun 3/a maddesinde vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi teslim hükmünde sayılmıştır. Ayrıca, Kanun un 27/1. maddesinde ise, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi, paradan başka değerler olması halinde, verginin matrahının işlemin mahiyetine göre emsal bedel veya emsal ücret olacağı, hüküm altına alınmıştır. Ayni ıskonto uygulamaları iki şekilde olabilmektedir. - Iskonto karşılığında verilen malın bedelinin önce fatura bedeline dahil edilmesi, sonra bu mal bedelinin brüt fatura bedelinden indirilmesi, - Iskontonun fatura bedelinden indirim şeklinde değil de, bedelsiz mal verilmek suretiyle yapılması Iskonto karşılığında verilen malın bedelinin önce fatura bedeline dahil edilmesi, sonra bu mal bedelinin brüt fatura bedelinden indirilmesi şeklindeki uygulamada; indirim tutarının faturada gösterilmesi ve ticari teamüllere de uygun olması halinde, dolaylı olarak ıskonto karşılığı verilen mal Katma Değer Vergisi Kanunu nun 25. maddesinin (a) bendi gereğince katma değer vergisine matrahına dahil olmayacaktır. Eğer yapılan ıskonto fatura bedelinden indirim şeklinde değil de mal olarak verilmesi suretiyle gerçekleştiriliyorsa, ıskonto adı altında verilen mallar faturada gösterilse dahi, katma değer vergi matrahından düşülmeyecek, anılan Kanun un teslim sayılan hükümler kapsamında (KDVK Madde 3/a) verilendirilecektir. Ancak işletmeler ıskonto karşılığı verilen bu malları Gelir Vergisi Kanunu nun 40/1. maddesi gereği gider yazılabilecektir. Çünkü bu tür giderlerin gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olup alıcılara yönelik yapılan pazarlama satış ve dağıtım kampanyaları olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Örnek: Beyaz eşya ticareti ile iştigal eden KARBEY Dayanıklı Tüketim Malları Paz. Tic. Ltd. Şti tarihinde mükellef Önder Bolat a adeti TL (KDV hariç) olan buzdolabından 10 adet satmış ve karşılığında çek almıştır. Şirket, Önder Bolat a bu satışta % 10 ıskonto uygulamış ve bu ıskontonun karşılığı olarak 1 adet buzdolabı vermiştir. Burada firmanın Brüt fatura tutarını (11 adet buz dolabı bedeli olarak); TL olarak göstermesi, bu tutardan ıskonto karşılığı verilen 1 adet buzdolabı bedelini ( TL) indirmesi halinde, bedelsiz teslime konu olan buzdolabı için KDV

12 hesaplanmayacak, bakiye net fatura bedeli TL ( ) üzerinden katma değer vergisi hesaplayacaktır. Faturadaki bilgiler aşağıdaki gibi olacaktır. Emtinanın Nev i Miktar Fiyat Bedel Buzdolabı Iskonto Tutarı Net Tutar % 18 KDV Toplam Tutar Faturanın bu şekilde düzenlenmesi halinde KARBEY Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. nin yapacağı muhasebe kaydı: 101- ALINAN ÇEKLER YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV Faturadaki bilgiler aşağıdaki şekilde gösterilirse; Emtinanın Nev i Miktar Fiyat Bedel Buzdolabı Bedelsiz Buzdolabı teslimi 1 Bedelsiz - Tutar Yukarıdaki şekilde düzenlenen bir faturada hesaplanması gereken katma değer vergisi matrahına bedelsiz verilen malın emsal bedeli de dahil edilerek, verginin toplam tutar üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Şöyle ki: Emtinanın Nev i Miktar Fiyat Bedel Buzdolabı Bedelsiz Buzdolabı teslimi 1 -

13 Bedelsiz verilen Buzdolabının emsal bedeli Matrah % 18 KDV Toplam Tutar Faturanın bu şekilde düzenlenmesi halinde KARBEY Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. nin yapacağı muhasebe kaydı: III- SONUÇ 103- VERİLEN ÇEKLER PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞI.GİD YURT İÇİ SATIŞLAR HESAPLANA KDV TİCARİ MALLAR Bu yazımızda ticari hayatta uygulanmalarına sıkça tanık olduğumuz ıskontolar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmelere göre; ticari teamüllere uygun nitelikte olan faturanın düzenlenmesini gerekli kılan işlemle birlikte ve fakat KDV matrahına dahil edilmeksizin aynı faturada gösterilen ıskontolar KDV matrahına dahil edilmeyecektir. Alıcıların borcunu kararlaştırılan vadeden önce ödemesi ve buna karşılık olarak da satıcının, alıcı adına daha önce tahakkuk etmiş olan vade farkı alacağı üzerinden ıskonto uygulaması halinde, daha önce alıcıya fatura edilen teslime konu malın bedeli ve vade farkında diğer bir ifadeyle de matrahta değişikliğe neden olacağından Katma Değer Vergisi Kanunu nun 35. maddesine göre düzeltmeyi gerektirmektedir. Satıcıların fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip alıcılara dönem sonlarında belli bir ciroyu aşmaları karşılığında yaptıkları ıskontolar ya da verdiği primler, ilk teslime konu malın veya hizmetin bedelinden indirilmeyecek ve dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanun un 35. madde hükmü dahilinde matrahta düzeltme yapılmayacaktır.bu tür ıskontolar ya da primler alıcının satıcıya yapmış olduğu bir hizmetin karşılığı olduğundan katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca dönem sonu primleri ile ilgili olduğu alışa konu mal veya hizmet arasında bağlantı kurulmamakta ve stok mallara intikali kabul edilmemekte, alındığı yılın gelir unsuru olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Malın teslimi veya hizmet ifasıyla ilgili olarak yapılan ıskontolarının karşılığında verilen malın Katma Değer Vergisi Kanunu nun 3. maddesine istinaden teslim sayılan haller kapsamında vergilendirilmesi belge düzenine bağlı olmakla birlikte, ciro primlerinin karşılığının mal olarak ödenmesi her hal ve takdirde katma değer vergisine yönünden vergilendirilmesi gerekmektedir.

14 [1] tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. [2] tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/105 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-3101 Tarih: 27/11/2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri

Detaylı

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL İADESİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV UYGULAMASI Ayıplı mal, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesinin birinci fıkrasında, Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012

Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012 Sirküler no: 109 İstanbul, 7 Eylül 2012 Konu: Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili olarak alıcı firma lehine ortaya çıkan fiyat farklarında KDV uygulaması. Özet: Mali İdare, yurt dışından ithal edilen

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş. ) Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı hyavuzcan@mazarsdenge.com.tr E-Yaklaşım Ağustos 2014

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

Bu makale Ekim 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 154 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Ekim 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 154 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Ekim 2005 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 154 numaralı sayısında yayımlanmıştır. ĠHRAÇ KAYITLI TESLĠMLERDE ĠMALATÇI ALEYHĠNE OLUġAN KUR FARKININ ĠADEYE ETKĠSĠ ÜZERĠNE YAġANAN SORUNLAR VE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Fırat MUMCU (Vergi Müfettişi) (E. Maliye Müfettişi) Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Giriş Katma Değer Vergisi Kanunu nun ii (KDVK) 8/2. maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya

Detaylı

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ İşletmeler bazen bayram, yılbaşı v.b. dönemlerde çalışanlarına ve bazen de müşterilerine belli bir miktarda bedelsiz alışveriş

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

CİRO PRİMLERİ TUTARLARI İLE TİCARİ FAALİYET HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

CİRO PRİMLERİ TUTARLARI İLE TİCARİ FAALİYET HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ CİRO PRİMLERİ TUTARLARI İLE TİCARİ FAALİYET HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ CİRO PRİMİ TUTARLARI İLE TİCARİ FAALİYET HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı.

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı. 1 KDV Bizden *Yaklaşım Dergisinin 213 sayısında yayınlanmıştır Zihni E. Baş Hesap Uzmanı KARTAL Giriş Uygulamada özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

ÇÖZÜM ÖTV BİZDEN. Zihni KARTAL *

ÇÖZÜM ÖTV BİZDEN. Zihni KARTAL * ÖTV BİZDEN Zihni KARTAL * Giriş Uygulamada özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler bazı dönemlerde potansiyel alıcılara yönelik olarak ÖTV Bizden veya ÖTV

Detaylı

UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ *

UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ * UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ * I- GENEL AÇIKLAMALAR Uçak biletleri hava yolu şirketleri veya seyahat acentaları tarafından satılmaktadır. Acentalık sözleşmesi uyarınca seyahat acentalarınca satılan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

BÜLTEN. 3-Sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanların satın aldıkları malları iadesinde ve gerçekleşmeyen hizmetlere,

BÜLTEN. 3-Sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanların satın aldıkları malları iadesinde ve gerçekleşmeyen hizmetlere, Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 23.01.2012 SAYI :2012-030

Detaylı

Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır.

Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır. Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır. BASIN YAYIN ORGANLARINCA VERİLEN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. GİRİŞ M. Aykut KELECİOĞLU Gelirler Kontrolörü

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı?

- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı? Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin tanımı, mevzuatı, Muhasebe ve beyan uygulamaları ile karşılaşılan problemlere değinmek istiyorum. - Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet

Detaylı

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Bu yazımızda, yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gerekenleri özetlemek ve hatırlatmayı amaçlıyorum. Yıl içinde şirketinizde aşağıdaki

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHINDA YENİ DÜZENLEME

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHINDA YENİ DÜZENLEME ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHINDA YENİ DÜZENLEME Sefer Adnan ATEŞ* 1- Giriş Özel Tüketim Vergisi mükellefleri tarafından, teslimi yapılan kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan, kayıt ve tescile tabi araçlarda

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDAKİ SORU VE ÖNERİLERİNİZİ SİTEMİZİN İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/22 Ref: 4/22

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/22 Ref: 4/22 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/22 Ref: 4/22 Konu: 116 SERĐ NO.LI K.D.V GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete de 116 Seri No.lı K.D.V. Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 25 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TARİH : 24/04/2008 sayı KONU : B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2559-42362 : Yat işletmelerinin Kararname eki (II) sayılı listenin B/25,

Detaylı

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan ve

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Nisan 2005 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyalog 204 numaralı sayısında yayımlanmıştır. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BEDELSİZ TESLİM EDİLECEK BİLGİSAYARLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI M.

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: ÖKC/PSF İLE BELGELENDİRDİĞİNİZ İŞLE İLGİLİ, GERÇEK BAZI HARCAMALAR KKEG OLABİLİR VE KDV Sİ İNDİRİLEMEYEBİLİR; KDV İADELERİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR..! Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında,

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 03.03.2011 DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) Konu : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 25.02.2011 tarihinde yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu

Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu 2 Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu Özet Bir çok firma kur farkı sorunsalı ile karşı karşıyadır. Kur farklarındaki KDV sorununu gidermek için bazı tebliğler yayınlanmıştır.

Detaylı

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI Cansın DEĞİRMENCİOĞLU* 24* Öz Katma Değer Vergisi Kanununda bazı mal ve hizmet teslimleri bu vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnalar farklı

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ [(16.9.1996 - R.G. 105 - EK III - A.E. 914 Sayılı Tüzüğün), (25.1.2006 - R.G. 16 - EK III - A.E. 42) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli] KATMA DEĞER

Detaylı

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir 1 A- Genel Olarak İnşaat Sektörü: İnşaat sektörü Türk ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Bu sektör doğrudan ve

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 82 İST, 11.10.2004 ÖZET: * Yeni Türk Lirası kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında 13 Sıra no.lu Muhasebe Sistemi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler Aynı Kanunun 36 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

BAYİLERİN BODROSUNDA KAYITLI SATIŞ ELEMANLARINA DOĞRUDAN PRİM MAHİYETİNDE MENFAAT SAĞLANABİLİR Mİ?

BAYİLERİN BODROSUNDA KAYITLI SATIŞ ELEMANLARINA DOĞRUDAN PRİM MAHİYETİNDE MENFAAT SAĞLANABİLİR Mİ? BAYİLERİN BODROSUNDA KAYITLI SATIŞ ELEMANLARINA DOĞRUDAN PRİM MAHİYETİNDE MENFAAT SAĞLANABİLİR Mİ? www.muhasebetr.com sitesinde 22.08.2012 günü yayınlanmıştır. 1. GİRİŞ Uygulamada kimi zaman şirketler,

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu 29/1- a maddesinde mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden,

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Sirküler No : 2014/8 Sirküler Tarihi :19.03.2014 Konu : Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Son zamanlar verilen bazı özelgelerin özeti aşağıda verilmiş olup, özelgeler ekte gönderilmiştir. 1. Performans

Detaylı

ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ

ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ 1 ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ Zihni KARTAL 1 I. GİRİŞ Royalti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili olarak patent,

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞINDAN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞINDAN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞINDAN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU * I-GİRİŞ Bilindiği üzere ülkemizde yaklaşık yedi yüz elli bin basit usule

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 132 GAZİOSMANPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 21 1. Dönem Onay Zamanı : 13.5.21-11:21:9

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR YENİ TÜRK LİRASI = 01.01.2005 YENİ DÖNEM 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanun Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

HESAPLANAN KDV NĠN BEYANNAME ÜZERĠNDE GÖSTERĠLMESĠ

HESAPLANAN KDV NĠN BEYANNAME ÜZERĠNDE GÖSTERĠLMESĠ MADDĠ DURAN VARLIK SATIġLARINDA (DEMĠRBAġ, TAġIT VB.) HESAPLANAN KDV NĠN BEYANNAME ÜZERĠNDE GÖSTERĠLMESĠ 1-) Ġlave Edilecek KDV Satırına neler yazılır? İlave edilecek KDV satırı belli işlemler dışında

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı