Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez"

Transkript

1 Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez / Veysi Seviğ Düzenlenen faturada gösterilmiş mal bedeli yabancı para birimine göre ödenirse, mevcut düzenlemeler çerçevesinde kendiliğinden ayrıca bir KDV hesaplanması zorunlu olur tarihli "Kur farkları ve KDV" adlı yazınızda kur farklarıyla ilgili bir örnek vermişsiniz: 9440 YTL bizim KDV dahil, kesmemiz gereken rakam. Piyasadaki dövizli işlemlerde bir durum uygulanmakta, mal bedeli dolar, KDV YTL. Bu durumda kur farkı mal bedelinden kaynaklanmaktadır. Mal bedelinden çıkan kur farkına ait KDV uygulamamız durumunda satıcının hesabı tutmayacak. Bu durumda fatura kesmeden sadece kur farkını çalıştırmamız ne kadar doğru olur? Böyle yapmazsak satıcı carisi KDV kadar fark verecektir. (Ö.Özlem) Sorunuzdaki duraksama konusu; malın teslim tarihinde düzenlenen faturada mal bedeli yabancı para birimine göre hesaplanıp, teslim tarihindeki kurdan YTL ye çevrilerek KDV sabitlenmiş, ancak mal bedeli vadeli ve yabancı para birimine göre ödeneceği için bu bedel üzerinden ortaya çıkan kur farkının nasıl Katma Değer Vergisi'ne (KDV) tabi tutulacağıdır. Oysa, düzenlenen fatura üzerinde gösterilmiş bulunan mal bedelinin yabancı para birimine göre ödenmesi durumunda mevcut düzenlemeler çerçevesinde kendiliğinden ayrıca bir KDV hesaplanması zorunlu olmaktadır. Örneğin mal bedelinin yüz bin doları, buna karşılık kurun da teslim gününde (faturanın düzenlendiği tarihte) 1.26 YTL olduğunu varsayalım. Fatura düzenlenirken mal bedeli Türk Lirası cinsinden YTL, buna karşılık KDV de YTL olarak hesaplanacaktır. Eğer KDV dahil, mal bedeli dolar bazında ileri bir tarihte ödenecek ise bu takdirde ve bu tarihte de kur 1.30 YTL olmuş ise düzenlenecek faturanın YTL mal bedeli, buna karşılık KDV'nin de ( x0.18=) YTL olması gerekecektir. Daha önce düzenlenen faturada mal bedeli YTL gösterildiğinden bu defa kur farkı nedeniyle düzenlenecek fatura ( =) YTL kur farkı faturası, buna ek olarak da (4.000x0.18=) 720 YTL de kur farkından kaynaklanan KDV olmak üzere ( =) YTL olacaktır. Dolayısıyla böyle bir durumda satıcı kur farkını ve kur farkından doğan KDV'sini de bünyesine dahil etmiş ve kayıtlarına intikal ettirmiş olacaktır. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 105 seri numaralı genel tebliğde de belirtildiği üzere; Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehe kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenerek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.

2 Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanması gerekmektedir. Yukarıya KDV 105 seri numaralı genel tebliğinden alıntı yaparak aktarmış olduğumuz bölümde de ifade edildiği üzere, yabancı para birimine göre düzenlenen fatura veya ödeme taahhütlerinde KDV'yi sabitleme olanağı mevcut değildir. Mal İadesinde KDV Toptan ticaretle uğraşıyorum. Bazen almış olduğumuz malları mahrecine iade etmek zorunda kalıyoruz. Ancak bu iade aşamasında Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında da değişiklik söz konusu olabiliyor. Biz malı mahrecine iade ederken bize kesilen fatura üzerinde gösterilen oranı uygulamak suretiyle mi fatura düzenleyeceğiz? Yoksa yeni belirlenen oranı mı dikkate alacağız? (H.Yıldıran) KDV Yasası nın 35. maddesi uyarınca Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmiş olması şarttır. Buna göre, matrahta değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı nın yukarıya aktarmış olduğumuz görüşü çerçevesinde daha önce satın almış olduğunuz mal için satın alma işleminin yapıldığı tarihte geçerli olan oranı dikkate alarak iade işlemini gerçekleştirmeniz ve iade faturasını da buna göre düzenlemeniz zorunlu olmaktadır. Yönetici Hatasından Kaynaklanan Giderler ve Kurum Kazancının Tespiti Servis şoförümüzün aniden rahatsızlanması nedeniyle otelimize gelen misafirleri havaalanından getirmesi için şoföre yardımcı olan arkadaş görevlendirilmiştir. Otel işleticisi limited şirkettir. Ancak kendisinin bu konuda ehliyeti yoktur. Söz konusu yolcuların otelimize intikali sırasında ortaya çıkan trafik kazası nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız giderleri kayıtlarımıza intikal ettirmemiz mümkün müdür? Her ne kadar kaza ölümle sonuçlanmasa bile otobüste bulunan yolcuların doktor kontrolünden geçirilmesi ve ortaya çıkan bazı ödemeler için yapılan harcamaların ana hesaplarla ilişkisi nasıl olacaktır? (Y. Kardagezen) Kurumlar Vergisi Yasası nın 11. maddesinin 1. bendinin (g) alt bendi uyarınca, sözleşmelerde cezai şart olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar ve tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hususu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Buna göre sözleşmelerde cezai şart olarak konulan tazminatlar, ticari faaliyet nedeniyle ödenen tazminat niteliğinde olduğundan kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır. Bunun dışında kalan ve kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi tazminatlar cezai mahiyet taşıdıklarından kurum kazancının tespitinde dikkate alınmamaktadır. Olayınızda

3 otobüs için sürücü belgesi olmayan bir kişinin şoför gibi istihdam edilmiş olması yönetici hatasıdır. Dolayısıyla bu durumda vuku bulan kaza nedeniyle yapılan harcamalar ve ödenen tazminatların kayıtlara gider olarak intikal ettirilmesi mümkün değildir. Söz konusu harcamalar kabul edilmeyen indirimler olarak hesaplara intikal ettirilebilir. Yargı Kararlarında Haciz Danıştay 4. Dairesi E.2005/292 K.2005/1464 T 'de ortaklığından ayrılmış olduğu limited şirketin yıllarına ait vergi borçları nedeniyle şirket ortağı olan davacının taşınmazına haciz uygulanmışsa da davacının ayrılmış olduğu limited şirket hakkında düzenlenen haciz varakasına dayanılarak davacıya ait taşınmaza haciz uygulandığı, şirket adına gönderilen ödeme emirlerine dayanılarak doğrudan ortakların malvarlığına haciz konulduğu ve şirket ortakları adına ödeme emri düzenlenmediği sabit olup, şirket ortakları adına ödeme emri düzenlenmeden, şirket adına düzenlenen haciz varakasına dayanılarak davacı adına haciz uygulanamayacağından, davacı şirket ortağının taşınmazına uygulanan haciz işleminin iptali gerekmektedir. Danıştay 3. Dairesi E.2002/197 K.2004/319 T 'e kadar ortağı ve müdürü olduğu limited şirket ile bu şirketin iş ortaklığının 1998, 1999 ve 2000'e ilişkin kesinleşen vergi borçlarının şirketten tahsil imkânının bulunmaması üzerine, davacı adına ortaklık payına göre düzenlenen ve itiraz etmemesi üzerine kesinleşen ödeme emri ile kamu alacaklarının tahsili amacıyla haciz uygulaması yapılmış olup; adına düzenlenen ödeme emrini tebellüğden imtina eden davacının söz konusu evrakı memur eliyle ve polis nezaretinde tebliğ almış olması, Vergi Usulü Kanunu'nun (VUK) 102 ve 107. maddelerine göre yapılan tebligatta hukuka aykırılık bulunmaması, davacı ortaklıktan ayrılmış olduğunu ileri sürse de adına düzenlenen ödeme emrine itiraz etmemesi sebebiyle ödeme emrinin kesinleşmesi ve sonrasında yapılan hacze karşı açılan davada ancak haczin hukuka uygunluğunun incelenebilecek olması, söz konusu alacağın tespit ve istenmesine ilişkin olup, kesinleşmiş bulunan tahakkuk ve tahsile ilişkin işlemlerin hacze itiraz aşamasında incelenemeyecek olması ve haczin yapıldığı tarihte borcun ödenmemiş olması sebepleriyle alacağın tahsili amacıyla yapılan hacizde hukuka aykırılık yoktur. Danıştay 4. Dairesi E.2003/1945 K.2003/2734 T Davacı şirketin faaliyeti Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçici olarak durdurulmuş olup, bu tarihten itibaren malvarlığı üzerinde SPK'nın tasarruf yetkisinin bulunması, 2499 sayılı SPK nın 4487 sayılı kanunla değişik 46. maddesinin 1/h ve 2. fıkralarına göre kurul tarafından faaliyeti geçici olarak durdurulan kurumların malvarlıklarının haczedilemeyeceği, teminat gösterilemeyeceği, rehnedilemeyeceği ve başlamış olan tüm icra takiplerinin kendiliğinden duracak olması ve geçici durdurma kararından sonra vergi borçlarının tahsili amacıyla da olsa şirket malvarlığının haczedilemeyecek olması sebepleriyle faaliyeti geçici olarak durdurulan davacı şirketin vergi borçlarının tahsili amacıyla adına kayıtlı araca konulan haciz yasal değildir. Danıştay 7. Dairesi E.2000/2004 K.2002/1097 T sayılı yasanın 54. maddesinde amme alacağının cebren tahsiline ilişkin kısmın, cebren tahsil ve takip esasları başlıklı birinci bölümde yer alan düzenlemelere göre cebren tahsil yollarına başvurulması için öncelikle cebren takip usulleri olan ödeme emri tebliği ya da alacak teminata bağlanmış ise borcun ödenmemesi halinde teminatın paraya çevrileceği hususunun tebliği gerektiğinden; haciz işleminden önce kendilerine herhangi bir ödeme emri

4 tebliği edilmediğini ileri süren davacı şirket hakkında uygulanan haciz işleminde, davalı idarece de bu durumun aksi iddia edilmediğinden ve ödeme emri tebliğ edilmeden doğrudan uygulandığından yasal isabet yoktur. Özelgelerde Gayrimenkul Sermaye İradı 1. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı nın tarih ve 1656 sayılı özelgesi Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi uyarınca şirketinizin işyeri olarak kiraladığı gayrimenkule ilişkin olarak (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptığı kira ödemeleri sırasında, mülk sahibinin Gelir Vergisi'ne mahsuben tevkifat yapması zorunludur. Madde düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, kira bedellerinin avans mahiyetinde ileriki ayların kira bedeli de peşin olmak üzere ödenmesinin yani yapılan ödemenin ileri ay veya yıllara ilişkin olmasının tevkifat açısından bir önemi bulunmamaktadır. Bu sebeple, peşin yapılan kira ödemelerinde de ödeme tarihinde geçerli olan tevkifat oranı üzerinden tevkifat yapılması gerekir. 2. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 26 sayılı özelgesi Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın tespiti için mülk sahiplerinin, gerçek gider usulünü veya hasılatın yüzde 25 i oranında götürü gider usulünü seçmeleri mümkündür. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5 i ve kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar da gerçek gider usulünü seçen mülk sahibinin yapabileceği indirimler arasında yer almaktadır. Bu giderlerin safi iradının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gayrimenkulün iktisap edilmiş ve dolayısıyla iktisap maliyetinin oluşmuş olması gerekir. Bu hüküm ve açıklamalar gereğince, yapı kooperatifinden satın alınan ancak halen aidat ödemeleri devam eden ve tapu kütüğünde alıcı adına tescili yapılmamış yani Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince mülkiyeti henüz kazanılmamış gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen gayrimenkul sermaye iradı safi iradının tespitinde, kooperatife yapılan aidat ödemelerinin ve yukarıda belirtilen giderlerin indirim konusu yapılması mümkün değildir. 3. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve 3352 sayılı özelgesi Gelir Vergisi Kanunu'nda; gayrimenkul sermaye iradı sahibinin kira olarak doğan alacağını başka bir şahsa ivazlı veya ivazsız temliki de (İvazlı temliklerde tahsil şartı aranması kaydıyla) tahsil hükümde kabul edilmiştir. Bu hüküm gereğince, eşinizle hisseli olarak sahip olduğunuz gayrimenkulden elde edilen kira gelirinin, eşinizle boşanmanız sonrasında mahkeme kararı gereğince, eşinize düşen kira gelirinin de nafakaya ek olarak tarafınıza bırakılması halinde, tapuda hisseli olarak sizin ve eski eşinizin adına kayıtlı gayrimenkulden elde edilen iradın hisseleriniz oranında beyan edilmesi gerekir. Bu halde gerek sizin gerekse diğer hisseli pay sahibi eşinizin, Gelir Vergisi Kanunu nun 21. maddesinde düzenlenen ve binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanan istisnadan maddede yazılı koşulların da yerine getirilmesi koşulu ile ayrı ayrı yararlanmanız ve istisna tutarını aşan kısmı beyan etmeniz gerekmektedir. 4. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın tarih ve sayılı özelgesi Murisinizin (miras bırakan) sahibi olduğu vakıftan murisin vasiyeti gereğince herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın vakfın yıllık gelirinden alınan pay, Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinin son fıkrası düzenlemesi gereğince gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilir.

5 Bu gelirin ise yine Gelir Vergisi Kanunu nun 92. maddesi gereğince yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekir. YENİ YAYINLAR Mali tatilin adli tatille birleşmesinin dava açma süresine etkisi konusunu köşemde irdelerken usul hukukunun önemine değinmiş ve bir yazımda da bu hukuk dalının davanın taraflarının haklı veya haksız oluşunun belirlenmesindeki önemini aktarmıştım. Bu nedenle bugün, benim de yazılarımda yararlandığım bir yargılama usulü hukuku kitabını tanıtacağım. Sözünü ettiğim kitap, Prof. Dr. Şükrü Kızılot ile Av. Zuhal Kızılot tarafından kaleme alınmış bulunan Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları adlı kitabın 12. basımı. Adından da anlaşılacağı gibi; esas olarak vergi yargısını konu alan ancak içerisinde ayrıca ihtilafların barışcıl çözüm yolları olarak da nitelendirilen uzlaşma, düzeltme gibi konuların da irdelendiği bu kitapta, bir vergi davasının açılışından hükmün kesinleşmesine kadarki yargılama aşamalarının tümü hakkında bilgi bulmak mümkün. Kitapta özellikle usul hukuku konuları, yargının emsal içtihatlarının da ışığında uygulama örnekleri ile birlikte incelenmiş. Yargılama sürecinin başvuru, cevaba cevap, itiraz, temyiz, karar düzeltme istemi gibi çeşitli aşamaları için hazırlanmış örnek dilekçelerle zenginleştirilmiş ve ayrıntılı indeksi ile kullanım kolaylığı sağlanmış olan kitap, hem hukukçular hem de mali danışmanlıkla uğraşanlar için bir başucu kitabı niteliğinde. Kitabı edinmek isteyenler, yayımcı kuruluş olan Yaklaşım Yayınları'na ( ) müracaat edebilirler. (B. Doğrusöz) SÖZÜN ÖZÜ Şunu ya da bunu yapacağım deme. Ne yapacaksan yap. EDISON Kaynak :

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

Kiralık işyerine yapılan masraf gider yazılır mı. 27.01.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR

Kiralık işyerine yapılan masraf gider yazılır mı. 27.01.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR Kiralık işyerine yapılan masraf gider yazılır mı 27.01.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz KİRALANAN İŞYERİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR SORU: Bir şirket kiraladığı işyeriyle ilgili masraf yaparsa (Özel Maliyet)

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5

KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 5 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU GENEL AÇIKLAMA : Kur farklarının KDV ne tabi olup olmadığı konusu yıllardır üzerinde tartışılmakta olan fakat idari uygulamalarla

Detaylı

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek,

* Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek bilançonun düzenlenme şeklini belirlemek, Şirket denetçilerini ancak genel kurul sorgulayabilir 29.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Anonim şirketlerin kayıtlarını denetlemek ve incelemekle görevli murakıp hakkında herhangi bir konuda suç duyurusunda

Detaylı

- Döviz cinsinden bedel kısmen veya tamamen sonraki tarihlerde tahsil ediliyorsa tahsilin yapıldığı dönemdeki kur farkı üzerinden katma değer vergisi

- Döviz cinsinden bedel kısmen veya tamamen sonraki tarihlerde tahsil ediliyorsa tahsilin yapıldığı dönemdeki kur farkı üzerinden katma değer vergisi Kur Farkları Bilindiği üzere, kur farkları konusu yıllardır maliye ile mükellefler arasında sorun olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Konuyla ilgili genel uygulama, genellikle kur farkları ile ilgili

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir."

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir. MADDE 24 : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR MADDE METNİ : " Matraha Dahil Olan Unsurlar : Madde 24- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir. a. Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE İmdat TÜRKAY * 1 Özet: Mahkeme kararına istinaden karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücreti

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 12/03/2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-986 Konu : inşaat taahhüt işlerinde indirim

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME VE SON YENİLİKLER Av. Mualla GÜCİN ŞAHİN * GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinden gelir vergisinin konusunun, gerçek kişinin gelirleri olduğu anlaşılmaktadır.

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir?

Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir? Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir? Bir anonim şirketin kanuni temsilcilerinin belirlenmesinde; 1. Anonim Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinden

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 13/03/2013 Sayı : 62030549-125[8-2012/386]-389 Konu : Yola ve parka terk edilen

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı