TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları"

Transkript

1 TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Foramen ovale Fissura orbitalis superior Foramen spinosum Foramen jugulare Foramen rotundum

2 2- Vertebra arkuslarını birleştiren bağ aşağıdakilerden hangisidir? Ligamentum interspinalia Ligamentum intertransversaria Ligamentum flavum Ligamentum longitudinale anterius Ligamentum nuchae

3 3. Trafik kazası sonucu oluşan pelvis kırığında canalis pudendalis te bulunan sinirler zedelenmişse hangi böldege duyu kaybı gözlenir? Regio glutea superior Regio poplitea Regio pudenda Regio inguinalis Regio paraumbilicalis

4 4- Femoral fıtıkta, fıtık kesesinin boynu tuberculum pubicum un hangi tarafında palpe edilebilir? Superomedial inde İnferolateral inde Superolateral inde İnferomedial inde Posteromedial inde

5 5. Uyluğun adduktor kaslarından hangisinin hem articulatio genus hem de articulatio coxae üzerinde etkisi vardır? Musculus adductor longus Musculus adductor brevis Musculus pectineus Musculus adductor magnus Musculus gracilis

6 6. Ostium atrioventriculare sinistrum un göğüs ön duvarındaki iz düşümü aşağıdakilerden hangisindedir? Sol dördüncü kıkırdak kaburganın sternumla birleştiği yerde Sol üçüncü kıkırdak kaburganın sternuma tutunduğu yerde Üçüncü intercostal aralıklar hizasında ve sternumun arkasında Solda beşinci intercostal aralıkta, orta çizginin 8-10 cm dışında Sol ikinci kıkırdak kaburganın sternumla birleştiği yerde

7 7. İlk iki interkostal aralıkta dağılan arteria intercostalis suprema aşağıdaki damarlardan hangisinin dalıdır? Aorta Arteria axillaris Truncus costocervicalis Arteria subscapularis Arteria profunda brachii

8 8. Aşağıdaki damarlardan hangisi pars horizontalis duodeni nin ön yüzünü çaprazlayarak geçer? Arteria mesenterica inferior Truncus coeliacus Arteria lienalis Vena mesenterica superior Arteria hepatica propria

9 9. El bileğinde bulunan nervus medianus u zedelenen bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi gözlenir? Düşük el Pençe el Başparmakta oppozisyon kaybı Başparmakta adduksiyon kaybı Hipotenar kaslarda atrofi

10 10.Ganglion oticum a gelen parasempatik preganglioner liflerin nöron gövdeleri hangi çekirdekte bulunur? Nucleus tractus solitarii Nucleus salivatorius inferior Nucleus dorsalis nervi vagi Nucleus ambiguus Nucleus accessorius nervi oculomotorii

11 11.Aşağıdakilerden hangisi epitel dokusunun apikal yüzeyinde bulunmaz? Sterosilia Fırçamsı kenar Mikrovillus Kinosilya Desmozom

12 12.Prenatal yaşamda çekirdekli eritrosit ilk önce aşağıdakilerden hangisinde gelişir? Vitellus kesesi Karaciğer Dalak Timus Kemik İliği

13 13.İncebarsak Lieberkuhn bezleri bazalinde yerleşmiş bol miktarda lizozom içeren, fagositoz yapabilen hücre aşağıdakilerden hangisidir? Parietal hücre Esas hücre Goblet Paneth hücresi Enteroendokrin hücre

14 14.Aşağıdakilerden hangisi sertoli hücre görevlerinden biri değildir? Anti-Mullerien hormon yapımı Fagositoz Testesteron salgılanması Spermatojenik hücrelere destek Androjen-bağlayıcı protein salgılanması

15 15. Deride Epidermis yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Stratum Lucidum Stratum Spinosum Stratum Corneum Stratum Retikularis Stratum Basale

16 16.Aşağıdakilerden hangisi adrenerjik sinaps iletiminde rol oynamaz? Noradrenalin Mono-amino-oksidaz Adrenerjik reseptör Katekol-O-Metil-Transferaz Muskarinik reseptör

17 17.Aşağıdakilerden hangisi sol aks deviasyonuna neden olur? Triküspit stenozu Mitral stenozu Aort kapak stenozu Pulmoner kapak stenozu Atrial septal defekt

18 18.Aldesteron böbrekden aşağıdakilerden hangisinin tubüler sekresyonunu artırır? Sodyum Potasyum Kalsiyum Su Bikarbonat

19 19.Aşağıdakilerden hangisi safra kesesi kasılmasına neden olur? Sekretin Motilin Enterogastron VIP Kolesistokinin

20 20.Aşağıdakilerden hangisinde silier kaslar en fazla çalışmak zorunda kalır? Miyopi Hiperalopi Hipermetropi Astigmatizm Katarakt

21 21.Mukopolisakkaridozlarda aşağıdaki heteropolisakkaridlerden hangisinin yıkım bozukluğu görülmez? Hiyalüronat Keratan sülfat Dermatan sülfat Heparan sülfat Kondroitin sülfat

22 22.Statinler, aşağıdaki enzimlerden hangisini inhibe ederek kolesterol sentezini azaltır? HMG-KoA sentaz HMG-KoA liyaz HMG-KoA redüktaz Tiyolaz β- hidroksibütirat dehidrogenaz

23 23.Kolerada, ince bağırsaktan izotonik sıvı sekresyonunun artmasının biyokimyasal nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Adenilat siklazın inhibisyonu Protein kinaz C nin aktivasyonu Guanilat siklazın aktivasyonu Hücre içi camp artışı Diaçilgliserolün artışı

24 24.Serum kalsiyum düzeyi 5 meq/l olan bir kişide, kalsiyum düzeyi kaç mg/dl dir? (Kalsiyumun atom ağırlığı=40)

25 25. Sağlıklı kişilerde ve normal koşullarda, aşağıdaki vücut sıvılarından hangisinin hacmi en fazladır? Plazma İdrar Gastrointestinal salgılar Hücreler arası sıvı Hücre içi sıvı

26 26. Sağlıklı kişilerde kan şekerini normal değerlerde tutulmasında görev alan doku ve bu görevle ilgili enzimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Doku Enzimler Karaciğer Glukokinaz, Glukoz 6-fosfataz Pankreas Glukokinaz, Glukoz 6-fosfataz Karaciğer Hekzokinaz, Glukokinaz Karaciğer Fosfofruktokinaz, Hekzokinaz Pankreas Hekzokinaz, Glukoz 6-fosfataz

27 27.Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi reseptör aracılı endositozla periferal dokulara alınır? VLDL LDL HDL Şilomikron IDL

28 28.2,3-disfosfogliseratın hemoglobine bağlanırken iyonik bağ oluşturduğu aminoasidler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Sistein, metionin Lösin, izolösin Alanin, glutamin Lizin, histidin Tirozin, triptofan

29 29. Aşağıdakilerin hangisinde, immünoglobünler normal serumdaki derişimi en düşük olandan en yüksek olana doğru sıralanmıştır? IgG, IgA, IgM, IgE, IgD IgA, IgE, IgM, IgD, IgG IgA, IgG, IgD, IgE, IgM IgE, IgM, IgA, IgD, IgG IgE, IgD, IgM, IgA, IgG

30 30.Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan lityumun etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Protein kinaz A nın inhibe edilmesi Protein kinaz C nın inhibe edilmesi Kalsiyum kanallarının inhibe edilmesi Potasyum kanallarının aktive edilmesi İnozitol trifosfat döngüsünün inhibe edilmesi

31 31.Aşağıdakilerden hangisi tümör belirleyici olarak yararlanılan proteinlerden biri değildir? Prostat-spesifik antijen Kalsitonin Melatonin α-fetoprotein İnsan koryonik gonadotropin hormon

32 32. I. Kolekalsiferol 25- hidroksikolekalsiferol II.25 -hidrokolekalsiferol 1,25- dihidroksikolekalsiferol III. 7- dehidrokolesteroll kolekalsiferol IV.25-hidroksikolekalsiferol 24,25- dihidroksiikolekalsiferol Vitamin D sentezi ile ilgili yukarıdaki tepkimelerden hangileri böbrekte gerçekleşir? Yalnız I I,II I,II II, IV III,IV

33 33.Aşağıdaki tepkimelerden hangisini katalizleyen enzimin sentezi kortizol tarafından indüklenir? Fenilalanin Tirozin Tirozin Dopa Dopa Dopamin Dopamin Noradrenalin Noradrenalin Adrenalin

34 34. Barbitüratlar elektron transport zincirini hangi aşamada inhibe ederler? Kompleks I II Kompleks II III Kompleks III IV Kompleks IV O2 ATP sentaz

35 35.Aşağıdaki bileşiklerden hangisini katabolizması lizozomal enzimlerle katalizlenir? Triaçilgliseridler Fosfogliseridler Sfingolipidler Steroidler Yağ asidleri

36 36.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde fosforibozilpirofosfat (PRPP) sentetaz enzim bozukluğu vardır? Gut Lesch-Nyhan sendromu von Gierke hastalığı Ürolitiyazis Ksantinüri

37 37.RNA polimerazın çalışması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? DNA kalıbı Primerler Transkripsiyon faktörleri Ribonükleozid trifosfatlar Metal iyonları

38 38.Bir proteinde aşağıdaki mutasyon türlerinden hangisi gerçekleşirse, proteinin izoelektrik ph sında (pi) ve elektroforezdeki hareketliliğinde farklılık gözlenir? Lizin Arjinin Valin Alanin Fenilalanin Triptofan Glutamin Asparajin Glutamat Lizin

39 39.DNA çift sarmalında, helikazın gevşetici etkisiyle bükülme noktalarını kesip tekrar birleştirerek düzelten enzim aşağıdakilerden hangisidir? DNA polimeraz DNA primaz DNA ligaz Topoizomeraz DNA bağımlı RNA polimeraz

40 40. Aşağıdakilerden hangisi adipoz dokuda lipolizi inhibe eder? Riboflavin Pantotenik asid Nikotinik asid Folik asid Vitamin E

41 41.Aşağıdaki kimyasallardan hangisi sporisidal etkiye ve yüksek düzey dezenfektan özelliğe sahiptir? Gluteraldehit Alkol Fenol Kuarterner amonyum Biguanid

42 42.Aşağıdaki hangisi streptokok türleri tarafından üretilen enzimlerden biri değildir? Fibrinolizin Katalaz Hiyalüronidaz Difosfopiridin nükleatidaz Hemolizin

43 43.Yenidoğanda sepsise ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda menenjit tablosuna neden olan gram pozitif sporsuz fakültatif anaerop bakterilerdir? Bacillus anthracis Listeria monocytogenes Erysipellothrix rhusipathia Corynebacterium urealyticum Rhodococcus equii

44 44.Beyin apsesi gelişen bir hastanın öyküsünden, yakınmalarının başlamasından bir ay önce diş çektirdiği öğreniliyor. Bu klinik tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin yol açma olasılığı en yüksektir? Pseudomonas Stafilokoklar Mycoplasma Gram(-) enterik basiller Anaerob streptokoklar

45 45. Gram(-) bakterilere bağlı olarak gelişen septik şok tablosunda serum düzeyi ilk yükselen sitokin aşağıdakilerden hangisidir? İnterferon-y interlökin-1 Tümör nekrozis faktör Tip 1 interferon İnternlökin-1

46 46.Aşağıdakilerden hangisi Sabin polio aşısının özelliklerinden biridir? Pasif bağışıklık sağlama Enjeksiyon ile uygulanma inaktive virustan hazırlanma Düşük de olsa, hastalığa yol açma riski taşıma Immün yetmezliği olan kişilerde de kullanılabilme

47 47. T lenfositlerinin gelişmesi sırasında, vücudun kendi antijenlerine tolerans göstermeyenlerin negatif seçimle elenmesi aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşir? Kemik iliği Timus Dalak Karaciğer Lenf düğümleri

48 48.T hücre reseptörü antijenle uyarıldığında, uyarımın iletilmesinde aşağıdaki moleküllerden hangisi rol oynar? CD2 CD3 CD4 CD8 CD10

49 49.Aşağıda antijenik subtipleri verilen Influenza A viruslarından hangisi nadiren kuşlardan insanlara bulaşarak hastalık yapar? H1N1 H2N2 H3N2 H3N8 H5N1

50 50.Aşağıdakilerden hangisinin, hepatit B enfeksiyonlarında gelişebilen serum hastalığı, poliartralji, poliarteritis nodosa ve glomerülonefrit gibi komplikasyonlara yol açma olasılığı en yüksektir? Virüsün genetik yapısındaki farklılık Dolaşan immün komplekslerin varlığı Hastanın interferon tedavisi alması Hepatit Delta koenfeksiyonu varlığı Karaciğer harabiyetinin yüksek olması

51 51. Spongiform ensefalopati aşağıdaki hastalıkların hangisinde izlenir? Multipl skleroz Subakut sklerozan panensefalit Progresif multifokal lökoensefalopati Guillain-Barre sendromu Creutzfeldt-Jakob hastalığı

52 52. Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 65 yaşında bir kadın hastada, göğsün sol tarafında dermatomal yayılım gösteren ağrılı veziküler deri döküntüleri saptanmıştır. Bu durumda, etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? Herpes zoster virusu Staphylococcus epidermidis Aspergillus fumigatus Sitomegalovirus Larva migrans

53 53.Aşağıdakilerin hangisinde verilen virüs, karşısında belirtilen hücrede latent enfeksiyona neden olur? Virüs Hücre Kuduz virusu Ganglion hücresi Herpes simpleks virusu Sinir hücresi Epstein-Barr virusu Glia hücresi Kızamık virusu Endotel hücresi Enterovirus tip 72 Bağırsak epitel hücresi

54 54.Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisinin etiyolojisinde Adenoviruslar yer almaz? Keratokonjunktivit Gastroenterit Süpüratif artrit Akut farenjit Hemorajik sistit

55 55.Aşağıdakilerden hangisi kadınlarda serviks kanserine yol açabilir? insan adenovirus Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum insan papilloma virusu Gardnerella vaginalis

56 56.Aşağıdaki kandidiazis tablolarının hangisinde tedavi süresi en uzundur? Candida glossiti Sistemik kandidiazis Santral sinir sistemi kandidiazisi idrar yolu kandidiazisi Kronik mukokutanöz kandidiazis

57 57.Fenol oksidaz testi aşağıdaki mantarlardan hangisinin tanısında ayırt edici olarak kullanılır? Cryptococcus neoformans Candida albicans Candida tropicalis Geotrichum candidum Trichosporon beigelii

58 58.Aşağıdaki helmintlerden hangisinin tanısında kas biyopsisinden yararlanılır? Trichuris trichiura Trichinella spiralis Taenia saginata VVuchereria bancrofti Strongyloides stercoralis

59 59.Aşağıdaki parazitlerden hangisi diyareye neden olmaz? Babesia microti Cryptosporidium Giardia lamblia Cyclospora Isospora belli

60 60.Aşağıdakilerden hangisi visseral leishmaniazisin bulgularından biri değildir? Ateş Eozinofili Splenomegali Trombositopeni Aşın kilo kaybı

61 61.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde dokuda immün komplekslerin birikimi rol oynar? Good pasture sendromu Post Streptokoksik glomerulonefrit İmmün trombositopenik purpura Miyastenia gravis Graves hastalığı

62 62.Ailesel Akdeniz ateşinde dokularda aşağıdaki proteinlerden hangisi birikir? İmmünglobin hafif zincirleri Atrial natriüretik faktör Kalsitonin Beta 2 mikroglobulin Serum amiloid asosiye protein

63 63. İlerleyici renal yetmezlikle başvuran 60 yaşındaki bir hastanın yapılan böbrek biyopsisinde glomerüllerde hemoksilen eozin ile pembe renkli amorf madde biriktiği saptanıyor. İmmünohistokimyasal olarak biriken maddenin lambda hafif zincir pozitif olduğu belirleniyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? Romatoid artrit Tüberküloz Diabetus Mellitus Multiple myeloma Sistemik Lupus Eritomatozis

64 64. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde dokularda yaygın fibrin trombüsleri gözlenir? İmmün trombositopeni Hemofili B Dissemine intravasküler koagulopati Von Willebrand hastalığı Faktör 8 eksikliği

65 65.Aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisi hamartom ile uyumludur? Epidermiste ve altında nevüs hücreleri Meckel divertikülündeki gastrik adacık Dilin çizgili kas dokusundaki matür kıkırdak dokusu Böbrek kapsülü altındaki sürrenal kalıntı Mide mukozasındaki pankreatik nodül

66 66.Hücre siklusunda G1/S fazı geçişinde rol alan bir tümör supressör genin fonksiyonel tek allel ile doğan çocukta 6 yıl içinde malign bir neoplazm gelişiyor. Bu neoplazm aşağıdakilerden hangisi olabilir? Böbrekte nefroblastom Akut lenfoblastik lösemi Serebellar astrositom Nöroblastom Retinoblastom

67 67.Aşağıdakilerden hangisi megaloblastik aneminin nedenlerinden biri değildir? Beslenme bozukluğu Alkolizm İleri evre kanserler Gastrointestinal kanama Gebelik

68 68.Aşağıdaki neoplazmlardan hangisi immünoglobulinlerin genlerini içeren kromozom parçacıklarının translokasyonu ile ilişkilidir? İnsan T hücreli lösemisi Helikobakter pylori ye bağlı mide lenfoması Hodgkin lenfoması Burkitt lenfoması Multiple myelom

69 69.Aşağıdaki kanserlerden hangisinin peritoneal karsinomatozise neden olma riski en yüksektir? Kolon kanseri Over kanseri İnce barsak kanseri Safrakesesi kanseri Rektum kanseri

70 70.Aşağıdaki primer santral sinir sistemi tümörlerinden hangisi tipik olarak pineal bölgesinde yerleşir? Menengiom Medulloblastom Oligodendrogliom Epandimom Germ hücreli tümör

71 71.Aşağıdakilerden hangisi nöral tüp defekti sonucunda ortaya çıkar? Anensefali Holoprosensefali Mikrosefali Syringomyeli Corpus callozum agenezi

72 72. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi sakküler anevrizmalarının gelişiminde predispozan bir faktör olarak kabul edilmez? Hipertansiyon Marfan sendromu Sigara Ehler Danlos sendromu Enfeksiyon

73 73.Yetmişbeş yaşında ölen demanslı bir kişinin beyin otopsisinde bilateral simetrik kortikal atrofi saptanmıştır. Bu bulgunun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Pick hastalığı Alzheimer hastalığı Multiinfarkt demans Diffüz Lewy cisim hastalığı Crautzfeldt Jakob hastalığı

74 74.Aşağıdaki primer santral sinir sistemi neoplazilerinden hangisinin gelişiminde viral etyoloji rol oynayabilir? Astrositom Menengiom Lenfoma Glioblastoma Medulloblastom

75 75.Herediter Retinoblastomlu hastalarda aşağıdaki neoplazilerden hangisinin görülme sıklığı artar? Adenokarsinom Lösemi Malign Melanom Osteosarkom Lenfoma

76 76.Tekrarlayan hematüri atakları ile başvuran genç erişkin bir hastanın böbrek biyopsisinde aşağıdaki morfolojik bulgulardan hangisinin görülmesi beklenir? Subepitelyal yoğun depolanmalar Mezengial IgA depolanması Glomerüller kapiller bazal membranında kalınlaşma Kapiller lineer IgA depolanması Çok sayıda hiyalinize glomerül

77 79.t(11 ;22) (q24;q12) translokasyonu aşağıdaki kemik tümörlerinden hangisi için karakteristiktir? Multipl miyelom Osteosarkom Ewing sarkomu Dev hücreli kemik tümörü Kordoma

78 80.Testis tümörlerinde, alfa-fetoprotein aşağıdakilerin hangisinden köken alır? Yolk sac tümörü Koryokarsinom Seminom Leydig hücreli tümör Sertoli hücreli tümör

79 81.Aşağıdaki ilaçların hangisi karaciğerdeki mikrozomal enzimleri indükler? Simetidin Eritromisin Fenobarbital Kloramfenikol Fenilbutazon

80 82. Kompetetif antagonisti en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? İlacın oluşturduğu etkinin tersini oluşturan maddedir. İlacın atılımını arttıran maddedir. İlaç molekülüne bağlanarak etkisini engelleyen maddedir. İlaç reseptörüne tersinir bağlanak ilacın bağlanmasını engelleyen maddedir. İlaç reseptörüne tersinmez bağlanarak ilacın bağlanmasını engelleyen maddedir.

81 83.Asetilkolin aşağıdaki sinaps gruplarının hangisinde ana nörotransmitter olarak görev yapmaz? Sempatik postganglionik sinir-efektör organ sinapsı Motor sinir-çizgili kas sinapsı Parasempatik postganglionik sinir efektör organ sinapsı Otonom preganglionik sinir ucuadrenal medulla hücresi Vagus sinir uçları- kalpteki sinoatriyal düğüm hücresi

82 84.İntravenöz asetilkolin enjeksiyonun oluşturduğu aşağıdaki etkilerden hangisi atropin tarafından önlenmez? Miyozis Bradikardi Çizgili kaslarda fasikülasyonlar Salya artışı Bağırsak hareketlerinde artış

83 85.Aşağıdakilerden hangisi sempatomimetik etkinlik göstererek nazal dekonjestan olarak kullanılan ilaçlardan biri değildir? Adrenalin Psödoefedrin Fenilefrin Oksimetozolin Terbutalin

84 86.Suksinilkolinin etkilerinin uzaması (suksinilkonil apnesi) aşağıdaki mekanizmalardan hangisi ile oluşur? Anaflaktik reaksiyon Plazma kolinesteraz eksikliği Akut tolerans İlacın hızlı hidrolizi Aktif radikal oluşumu

85 87. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin birlikte kullanılması teofilinin serum düzeyini yükseltir? Siprofloksasin Rifampisin Griseofulvin Sefaklor Gentamisin

86 88. Aşağıdakilerden hangisi benzodiazepin toksisitesinde antagonist olarak kullanılır? Midozolan Flumazenil Nalokson Niketamit Dantrolen

87 89.Aşağıdakilerden hangisi antipsikotik ilaçların yan etkilerinden biri değildir? Postural hipotansiyon Kabızlık Akut distoni Aşırı tükrük sekresyonu Tardif diskinezi

88 90.Status epileptikus tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Fenitoin Valproat Karbamazepin Fenobarbital Diazepam

89 91. Aşağıdakilerden hangisi akut narkotik analjezik zehirlenmesinde kullanılır? Tramadol Nalokson Dekstrometorfan Difenoksilat Fentanil

90 92. Aşağıdakilerden hangisi 5-HT nin geri alımını inhibe ederek sinaptik 5-HT düzeyinin artmasına neden olur? Fluoksetin Rezerpin Amfetamin p-klorofenilalanin Ketanserin

91 93. Aspirin intoksikasyonunun erken belirtisi aşağıdakilerden hangisidir? Deliryum Dispne Eksitasyon Halüsinasyon Tinnitus

92 94. Aşağıdaki antihipertansif ilaç gruplarından hangisi erektil disfonksiyona diğerlerinden daha sık yol açar? Alfa 1 adrenoseptör blokörleri Beta adrenoseptör blokörleri Tiazid grubu diüretikler Kalsiyum kanal blokörleri Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri

93 95. Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum kanal blokörlerinin kullanım endikasyonlarından biri değildir? Reynaud fenomeni Angina Kardiyomyopati Bradikardi Hipertansiyon

94 96. Peptik ülser tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi mide asit salgısını inhibe etmez? Antikolinerjikler Antasidler Proton pompası inhibitörleri H2 reseptör blokörleri Prostaglandinler

95 97. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde metotreksat kullanılmaz? Akut lenfoblastik lösemi Romatoid artrit Psoriazis Küçük hücreli akciğer kanseri Trofoblastik hastalık

96 98. Kardiyak aritmi yapabilen antimikrobiyal ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Doksisiklin Linezolit Amikasin Ornidazol Telitromisin

97 99. Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi tedavisinde kullanılabilir? Kalsitonin Kalsitriol Furosemit Alendronat Prednizolon

98 100. Aşağıdaki toksinlerin hangisi santral sinir sisteminde glisin reseptörlerinin kompetetif antagonistidir? Sitriknin Bungarotoksin Batrakotoksin Apamin Tübokürarin

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Ayak bileğinin inin inversiyon tarzı burkulmalarında en sıks aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? g r? Ligamentum plantare longum Ligamentum talofibulare

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. I. Musculus teres minor II. Musculus triceps brachii III. Musculus teres major IV. Humerus Hem spatium quadrangulare hem de spatium triangulare nin oluşumunda yer alan anatomik

Detaylı

2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis

2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis 2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis Articulatio carpometacarpalia pollicis Articulatio humeri Articulatio

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki yapılardan hangisi burun boşluğunu fossa pterygopalatina ya bağlar? A) Fissura orbitalis superior B) Fissura orbitalis inferior C) Foramen sphenopalatinum

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı