Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41"

Transkript

1 Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER PROSES ve ENDÜSTR YEL BRÜLÖRLER SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI MADAS - GAZ ARMATÜRLER - F L TRELER - REGÜLATÖRLER - SOLENO D VANALAR - MANYET K VALFLER YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLER - LPG REGÜLATÖRLER FIORENTINI / APQ / CHUNHUI / RMG / NOVACOMENT / RECA DO ALGAZ SAYAÇLARI ELSTER / ECA / COMMON / METRIX / DRESSER / ITRON DO ALGAZ VALFLER - MULT BLOKLAR - PRESOSTATLAR DUNGS / SIEMENS D ER DO ALGAZ KOMPONENTLER ÇEL K F LTRELER / ZOLE JO NTLER / YANGIN EMN YET VANALARI KÜRESEL VANALAR / KOMPANSATÖRLER / MANOMETRELER / GAZ ALARM S STEMLER BRÜLÖR - YAKMA S STEM - KAZAN YEDEK PARÇA ve AKSESUARLARI RÖLELER / ORANSAL ISI KONTROL EK PMANLARI / POMPALAR ENJEKTÖRLER / TRAFOLAR / TERMOSTATLAR

2 De erli Mü terimiz, Yeni bir y la ba larken sizlere daha kullan l ve içeri i zengin yeni yat listemizi sunmak istiyoruz. Yeni yat listemizin, yeni ürünlerimizin ve yeni y l n z n hay rl olmas n temenni ediyor, mutlu sa l kl ba ar l ve bol kazançl bir döneme hep birlikte imza atmay umut ediyoruz. Sayg lar m zla,

3 GENEL KO ULLAR S PAR Sipari ler fax ve e-posta ile verilebilir. Do ru sevkiyat için sipari lerde ürüne ait kod, cins, marka, çap v.b. bilgiler verilmelidir. e-gaz fiyatlar önceden haber vermeden de i tirme hakk n sakl tutar. Fiyat listesi d nda kalan özel malzeme talepleri, ayr ca de erlendirilerek, teklif formu ile gönderilir. Toplu sipari ler için de erlendirme yap larak özel fiyat uygulanabilir. MAMUL TESL MATI e-gaz sat lar depo teslimi olup, kargo ve di er yöntemlerle ta ma ücretleri mü teriye aittir. Sevkiyatlar kargo ile yap lmaktad r. Kargo d nda istenecek tüm ta ma yollar nda, olu an ek masraflar al c ya aittir. Özel durumlar d nda stokta bulunan malzemeler stanbul içinde mü terilere en geç 1 i günü, stanbul d ndaki mü terilere ise mesafeye ba l olarak en geç 3 i günü içinde gönderilir. ÖDEMELER Fiyatlara KDV dahil olmay p faturaya ayr ca ilave edilir. KDV oranlar nda yap lacak de i iklik fiyatlara yans t lacakt r. Ödemeler nakit, banka havalesi, kredi kart ve çek ile kabul edilir. Döviz bazl malzeme fiyatlar nda, ödeme tarihindeki TCMB efektif döviz sat kuru esas al n r. Fatura tarihinden itibaren fatura bedellerinin ödeme artlar na uygun süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Vadesinde ödenmeyen faturalar için ayl k % 5 vade fark uygulan r. e-gaz fiyat listesi brüt olup, ödeme ko ular na göre indirim uygulan r. BU F YAT L STES 1 OCAK 2015 TAR H NDEN T BAREN GEÇERL D R. 7 NUMARALI F YAT L STEM Z YER NE KULLANILACAKTIR. Yaz ve rakamlardaki tipografik hatalardan irketimiz sorumlu de ildir. GARANT BANKASI HESAP T P UBE B.KODU -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR PERPA TR USD PERPA TR YAPIKRED BANKASI HESAP T P UBE B.KODU -HESAP NO IBAN NO TL PERPA ELEKTROKENT TR PERPA ELEKTROKENT TR USD PERPA ELEKTROKENT TR T. BANKASI HESAP T P UBE B.KODU -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR AKBANK HESAP T P UBE B.KODU -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR F NANSBANK HESAP T P UBE B.KODU -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR E-Gaz Malzemeleri Mühendislik Mü avirlik San. ve Tic. Ltd. ti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: i li/ STANBUL i li V.D.: Tel:+90 (0) Pbx Fax: +90 (0)

4 RIELLO BRÜLÖRLER Ç N GENEL B LG LER VE HATIRLATMALAR MONOBLOK DO ALGAZ BRÜLÖRLER Brülörlerle birlikte multiblok gaz valfi ( filtre + regülatör + emniyet/i letme gaz valfi + minimum gaz presostad - tek gövde içinde ) verilmektedir. Baz durumlarda bu komponentler ayr ayr da verilebilir. Gaz hatt nda olmas gereken di er komponentler için ( küresel vana - kompansatör - manometre - s zd rmazl k kontrol cihaz - maksimum gaz presostad ) özel talepte bulunman z gerekir. Riello brülörlerde otomatik kumanda panosu brülörün üzerine akupledir. Brülör sipari lerinde mutlaka tesisattaki gaz bas nc ( 300 mbar veya 21 mbar olarak ) belirtilmelidir. Elektronik mikroproses ve baca gaz oksijen trim kontrollü versiyonlar için E-Gaz a dan n z. Oransal kontrollü ( Modülasyonlu ) brülörlerde; oransal kontrol rölesi ve s cakl k/bas nç transmitteri brülörle birlikte verilmektedir. Sipari esnas nda kazan n s cak su / buhar / k zg n ya veya di er tipini mutlaka belirtiniz. Daha büyük kapasiteli monoblok olmayan-endüstriyel tip brülörler için E-Gaz a dan n z. Elektriksel ve mekaniksel montaj yap lm brülörlerde Türkiye içerisinde ilk çal t rma i lemi E-Gaz yetkili servisleri taraf ndan bedelsiz olarak yap lmaktad r. Yurtd nda bedele tabi olarak yap lmaktad r. Her türlü montajlar mü teriye aittir. MONOBLOK MOTOR N BRÜLÖRLER Riello brülörlerde otomatik kumanda panosu ve yak t enjektörleri brülörün üzerine akupledir. Motorin in filitre edilerek brülör yan na kadar 20 C de getirilmesi mü teriye aittir. Oransal kontrollü ( Modülasyonlu ) brülörlerde; oransal kontrol rölesi ve s cakl k/bas nç transmitteri brülörle birlikte verilmektedir. Sipari esnas nda kazan n s cak su / buhar / k zg n ya veya di er tipini mutlaka belirtiniz. Daha büyük kapasiteli monoblok olmayan-endüstriyel tip brülörler için E-Gaz a dan n z. Elektriksel ve mekaniksel montaj yap lm brülörlerde Türkiye içerisinde ilk çal t rma i lemi E-Gaz yetkili servisleri taraf ndan bedelsiz olarak yap lmaktad r. Yurtd nda bedele tabi olarak yap lmaktad r. MONOBLOK FUEL-O L BRÜLÖRLER Riello brülörlerde otomatik kumanda panosu ve yak t enjektörleri brülörün üzerine akupledir. Fuel-oilin filitre edilerek brülör yan na kadar 50 C de getirilmesi mü teriye aittir. Oransal kontrollü ( Modülasyonlu ) brülörlerde; oransal kontrol rölesi ve s cakl k/bas nç transmitteri brülörle birlikte verilmektedir. Sipari esnas nda kazan n s cak su / buhar / k zg n ya veya di er tipini mutlaka belirtiniz. Daha büyük kapasiteli monoblok olmayan-endüstriyel tip brülörler için E-Gaz a dan n z. Elektriksel ve mekaniksel montaj yap lm brülörlerde Türkiye içerisinde ilk çal t rma i lemi E-Gaz yetkili servisleri taraf ndan bedelsiz olarak yap lmaktad r. Yurtd nda bedele tabi olarak yap lmaktad r. Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER Brülörlerle birlikte multiblok gaz valfi ( filtre + regülatör + emniyet/i letme gaz valfi + minimum gaz presostad - tek gövde içinde )verilmektedir. Baz durumlarda bu komponentler ayr ayr da verilebilir. Oransal / Modulasyonlu brülörlerde oransal kontrol ekipmanlar fiyatlar n içerisindedir. Di er özellikler için do algaz / Fuel-oil / Motorin brülörlerine bak n z. 4

5 Do algazda çözüm orta n z YAKICI C HAZ DEVREYE ALMA TALEP FORMU E-GAZ MALZEMELER MÜHEND SL K LTD. T Servis Müdürlü ü TAR H: / /20 Tel: Faks: TALEB YAPAN BAY /TAAHHÜTÇÜ Ad Soyad / C HAZIN BULUNDU U LETME/ B NA Firma ad, adresi: Unvan : Tel ve Faks: Ka e ve imza: lgili ah s: Tel ve Faks: C HAZIN MARKASI : RIELLO SCHWANK TECNOCLIMA Model: Seri No: Montaj tarihi: Kullan lan yak t: Do algaz LPG Motorin FUEL OIL D ER (belir niz): Yukar daki adreste bulunan yak c cihaz n montaj a a daki kontrol listesine göre kontrol edilerek hatas z ve eksiksiz tamamlanm r. Uygunsuzluk nedeniyle sistemin devreye al namamas veya cihaz n çal r lamamas halinde Yetkili Servis masra ar n n tara m zdan kar lanaca n ve tespit edilen hata /eksikliklerin giderilece ini kabul ederek cihaz n devreye al nmas n rica ederiz. D KKAT! Bu Form E-Gaz merkez servise faks ile yolland tarihten i baren cihaz n z 3 gün içinde devreye al nacak r. Cihaz n z devreye almak için i letme/binaya gelindi inde yetkili ahs n olmamas ve/veya yandaki kontrol listesine göre bir eksiklik olmas durumunda cihaz n z devreye al nmayacak ve servis masra tara n za fatura edilecek r. C HAZIN MONTAJINA L K N KONTROL ED LMES GEREKEN HUSUSLAR ÖNEML HATIRLATMA : A a daki hususlar devreye alma öncesinde tamamlanm olmal d r. DO AL GAZ 1. Yerel gaz kurulu unun verdi i gaz açma belgesi mevcut mu? (DG l cihazlar için) ve gaz aç k m? ÇOK ÖNEML D R BU BELGE YOKSA BRÜLÖR DEVREYE ALINMAZ! 2. Brülörlerün, kazana tak lm, kazan su ile dolu, elektrik tesisa kazana gelmi, kazan emniyetleri ba l, brülöre besleme, kontrol devresi, termostat uçlar ge rilmi, bacagaz analizi için yer aç lm. Kazan çal maya haz r durumda. 3. Buhar ve k zg n ya kazanlar için kazan yetkili servisi mutlaka - devreye alma esnas nda haz r bulunmal d r. 4. Otomasyon sistemi varsa sistemin yetkili servisi devreye alma s ras nda haz r olmal d r 5. Yak c cihaz n bütün mekanik ba lan s, gaz ba lan s ve baca ba lan s tamamlanm olmal d r. SIVI YAKIT Ç FT YAKIT 1. Yak t devresi haz r cihaza ba lanm veya ba lanmaya haz r hale ge rilmi. 1. Yukar da do al gaz ve s v yak t için aranan artlar sa lanm r 2. Fuel oil ile çal acaksa tüm donan m yla beraber pot, haz r ve ba lanm. 3. Yukar da do al gaz için md. 2 artlar geçerlidir 4. Yak t devresinin haz r olmamas durumunda, geçici olarak bidonla ge rilip çal rma istenirse yap lacak ikinci servis ücrete tabidir. 2. Çi yak tl cihazlarda devreye alma iki yak tla da yap l r. Haz r olmamas nedeniyle tek yak tla çal r l rsa, ikinci yak tla devreye almada servis ücre al n r. BU KISIM E-GAZ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. Yönlendirilen Servis : Tel/Fax : Not :

6

7 TEK KADEMEL - FIRIN T P - DO ALGAZ BRÜLÖRLER One Stage Gas Burners - For Ovens Ekmek f r nlar Boya kurutma f r nlar Kuruyemi f r nlar vb. uygulamalar için özel dizayn edilmi brülörlerdir. OPS YONEL AKSESUARLAR Uzun Namlu Kiti FS 3/10 için 98 FS 15/20 için 195 LPG kiti 45 Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar 40 FS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat 40 FS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat 40 FS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat 40 FS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat 40 FS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat 40 FS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat % 18 KDV fiyatlara eklenecektir. Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar mbar mbar mbar mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1,400 KAPAS TE GRAF KLER FS20 FS5 FS3 FS10 FS8 FS15 FS3 - FS5 - FS8 - FS10 FS20-15 F A FE Q F R D I V H C Q R C 1/2-3/8 redüksiyon Z N M C1 Q A1-B1 A2-B2 BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A D E F H I M N V Z FS Rp 3/8 * FS Rp 1/ FS Rp 3/ FS Rp / FS Rp / * 3/8 Redüksiyon R40 FS3 üzerinde standart ekipmand r. BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model A1 A2 B1 B2 C C1 F Q R FS FS FS FS FS

8 TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER (Dü ük NOx) One Stage Gas Burners - Low NOx Kalorifer kazanlar F r nlar Endüstriyel uygulamalar Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar GULLIVER - BS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat GULLIVER - BS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat GULLIVER - BS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat GULLIVER - BS kw Gaz multiblo u - Minimum presostat * BS modelleri LOW NOx - Class 3 yanma s n f na sahiptir. * Brülörler standart namluludur. OPS YONEL AKSESUARLAR Uzun Namlu Kiti 140 LPG kiti 105 Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar mbar mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1,530 KAPAS TE GRAF BS3 BS4 BS1 BS2 BS BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A B C D E E1 F F2 H I L BS BS ,5 125, BS BS BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model A C C1 C2 F O Q R BS BS BS , BS ,

9 TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER One Stage Gas Burners Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz Giri Bas nc Fiyat GULLIVER - RS kw Gaz multiblo u Minimum presostat 300 mbar 1, mbar 1,702 RS 5 modeli RS 34/1 MZ TC kw Gaz multiblo u Minimum presostat 300 mbar 1, mbar 2,000 RS 34/1 MZ TL kw Gaz multiblo u Minimum presostat 300 mbar 1, mbar 2,050 * MZ : LOW NOX - Class 2 yanma s n f na sahiptir. * TC : Standart namlu * TL : Uzun namlu RS 34 modeli OPS YONEL AKSESUARLAR Uzun Namlu Kiti 140 LPG kiti RS RS KAPAS TE GRAF KLER RS 34/1 MZ RS 5 RS 5 RS 34 A B C E - E1 F - F2 N D L H I Q R 11 O P D A E L N F - F(1) M V H I RS5 - RS 5D BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm A B C D E E1 F F2 H I L BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I N O P Q R , RS 34/1 BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm A D E F - F (1) H I L M N O S V / BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I D1 D2 O/ RS 34/1 MZ M8 9

10 K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER Two Stage Gas Burners Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar GULLIVER - BS 1D kw Gaz multiblo u - Minimum presostat GULLIVER - BS 2D kw Gaz multiblo u - Minimum presostat GULLIVER - BS 3D kw Gaz multiblo u - Minimum presostat GULLIVER - BS 4D kw Gaz multiblo u - Minimum presostat GULLIVER - RS 5D kw Gaz multiblo u - Minimum presostat * BS 1D - 2D - 3D - 4D modelleri LOW NOX - Class 3 yanma s n f na sahiptir. Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 1, mbar 2,132 OPS YONEL AKSESUARLAR Uzun Namlu Kiti 140 LPG kiti 105 KAPAS TE GRAF KLER RS 5D RS5D BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A B C D E E1 F F2 H I L RS5D BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model A C C1 C2 F O Q R RS 5D , A BS 1D - 2D - 3D - 4D B C E - E1 F - F2 H D L I BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A B C D E E1 F F2 H I L BS1D BS2D ,5 125, BS3D BS4D BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model A C C1 C2 F O Q R BS1D BS2D BS3D , BS4D ,

11 K KADEMEL PROGRES F DO ALGAZ BRÜLÖRLER Two Stage Progressive Gas Burners KAPAS TE GRAF Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar RS 34 MZ TC kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 34 MZ TL kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 44 MZ TC kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 44 MZ TL kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 50 TC kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 50 TL kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 64 MZ TC kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 64 MZ TL kw Gaz multiblo u - Minimum presostat * MZ : LOW NOX - Class 2 yanma s n f na sahiptir. * TC : Standart namlu * TL : Uzun namlu Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar 2, mbar 2, mbar 2, mbar 2, mbar 2, mbar 2, mbar 2, mbar 3, mbar 2, mbar 3, mbar 2, mbar 3, mbar 2, mbar 3, mbar 3, mbar 3,761 OPS YONEL AKSESUARLAR LPG kiti 195 VPS 504 S zd rmazl k kontrol cihaz 430 S 50 RS 34 MZ - 44 MZ RS MZ BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A D E F - F(1) H I L M N O S V RS 34 MZ / RS 44 MZ / RS / BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A B C D E F - F(1) H I L M N O - O(1) V RS 64 MZ BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model D1 D2 O/ RS 34 MZ M8 RS 44 MZ M8 RS M8 RS 64 MZ M12 11

12 K KADEMEL PROGRES F DO ALGAZ BRÜLÖRLER Two Stage Progressive Gas Burners KAPAS TE GRAF Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar RS 70 TC kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 70 TL kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 100 TC kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 100 TL kw Gaz multiblo u - Minimum presostat RS 130 TC kw RS 130 TL kw RS 150 TC kw RS 190 TC kw * MZ : LOW NOX - Class 2 yanma s n f na sahiptir. * TC : Standart namlu - TL : Uzun namlu Gaz multiblo u - Minimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz Gaz multiblo u - Minimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz Gaz multiblo u - Minimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz Gaz multiblo u - Minimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar 3, mbar 3, mbar 3, mbar 4, mbar 3, mbar 5, mbar 3, mbar 5, mbar 4, mbar 6, mbar 4, mbar 6, mbar 5, mbar 7, mbar 6, mbar 9,296 OPS YONEL AKSESUARLAR LPG kiti 195 VPS 504 S zd rmazl k kontrol cihaz 430 RS 150 RS 100 RS BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A B C D E F - F(1) H I L M N O - O(1) V RS RS RS RS RS BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model D1 D2 O/ RS M12 RS M12 RS M12 RS M12 RS M16 12

13 MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER (Dü ük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz Giri Bas nc Fiyat GULLIVER - BS 2M kw Gaz multiblo u - Minimum presostat mbar 2,530 GULLIVER - BS 3M kw Gaz multiblo u - Minimum presostat mbar 2,824 BS serileri GULLIVER - BS 4M kw * BS 2M - 3M - 4M modelleri LOW NOX Class 3 yanma s n f na sahiptir. Gaz multiblo u - Minimum presostat mbar 2,960 OPS YONEL AKSESUARLAR Uzun Namlu Kiti 140 LPG kiti 105 KAPAS TE GRAF BS2/M BS3/M BS4/M BS / M A B C E - E1 F - F2 H D I L BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A B C D E E1 F F2 H I L BS2/M ,5 125, BS3/M BS4/M F Q O C R Q C1 C2 BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model C C1 C2 F 0 Q R BS2/M BS3/M , BS4/M ,

14 MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER Modulating Gas Burners Brülör Tipi RS 34 M MZ TC RS 34 M MZ TL RS 44 M MZ TC RS 44 M MZ TL RS 50 M MZ TC RS 50 M MZ TL Kapasitesi kw kw kw kw kw kw RS 64 M MZ TC kw * MZ : LOW NOX - Class 2 yanma s n f na sahiptir. * TC : Standart namlu - TL : Uzun namlu Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz multiblo u - Minimum presostat - Gaz multiblo u - Minimum presostat - Gaz multiblo u - Minimum presostat - Gaz multiblo u - Minimum presostat - Gaz multiblo u - Minimum presostat - Gaz multiblo u - Minimum presostat - Gaz multiblo u - Minimum presostat - Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar 3, mbar 3, mbar 3, mbar 3, mbar 3, mbar 4, mbar 3, mbar 4, mbar 3, mbar 4, mbar 3, mbar 4, mbar 4, mbar 4,921 OPS YONEL AKSESUARLAR LPG kiti BS ler için 105 RS ler için 195 VPS 504 S zd rmazl k kontrol cihaz 430 KAPAS TE GRAF RS 64/M MZ RS BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A D E F - F(1) H I L M N O P V RS 34/M MZ / RS 44/M MZ / RS 50/M MZ / RS 64/M MZ BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model D1 D2 O/ RS 34/M MZ M8 RS 44/M MZ M8 RS 50/M MZ M8 RS 64/M MZ M12 14

15 MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER Modulating Gas Burners Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz Giri Bas nc Fiyat RS 70 M TC kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat mbar 4, mbar 5,705 RS 100 M TC kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat mbar 5, mbar 6,180 RS 130 M TC kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz mbar 5, mbar 7,584 RS 150 M TC kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz mbar 6, mbar 8,250 RS 190 M TC kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz mbar 7, mbar 10,168 RS 250 M MZ TC kw * MZ : LOW NOX - Class 2 yanma s n f na sahiptir. * TC : Standart namlu - TL : Uzun namlu Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz mbar 8, mbar 10,872 OPS YONEL AKSESUARLAR LPG kiti 195 VPS 504 S zd rmazl k kontrol cihaz 430 KAPAS TE GRAF KLER 0-0(1) RS 150/M BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A B C D E F - F(1) H I L M N O - O(1) V RS 70/M RS 100/M RS 130/M RS 150/M RS 190/M RS 250/M MZ BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model D1 D2 O/ RS 70/M M12 RS 100/M M12 RS 130/M M12 RS 150/M M12 RS 190 M M16 RS 250/M MZ M16 15

16 MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER Modulating Gas Burners GOLIA SER LER Yeni Brülör Tipi RS 310 M MZ RS 410 M MZ Kapasitesi kw kw Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz - Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar mbar 11,200 RS 510 M MZ kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz mbar RS 610 M MZ kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz mbar OPS YONEL AKSESUARLAR LPG kiti 195 VPS 504 S zd rmazl k kontrol cihaz 430 A C B G M R R L L E N H D F C Ø 200 O O I BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A B C D E F G H I L M N O P R RS 310 M DN RS 410 M DN RS 510 M DN RS 610 M DN BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model D1 D2 O/ RS 310 M M18 RS 410 M M18 RS 510 M M18 RS 610 M M18 16

17 MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER (Dü ük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx RS-300 / 800 Brülör Tipi RS 300 M BLU RS 400 M BLU RS 500 M BLU RS 650 M BLU RS 800 M BLU Kapasitesi kw kw kw kw kw * BLU : LOW NOX - Class 3 yanma s n f na sahiptir. * LPG ve uzun namlu için E-Gaz ile irtibata geçiniz. Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz - Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar 14, mbar mbar mbar mbar A KAPAS TE GRAF KLER D E G * F H M N I O S BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A D E G H I M N 0 F S RS 300/M BLU DN RS 400/M BLU DN RS 500/M BLU DN RS 650/M BLU DN RS 800/M BLU DN BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model D1 D2 O/ RS 300/M BLU M18 RS 400/M BLU M18 RS 500/M BLU M18 RS 650/M BLU M18 RS 800/M BLU M18 17

18 M Do algazda çözüm orta n z MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER (Dü ük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz Giri Bas nc Fiyat RS 1000 M BLU kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz mbar 28,278 RS 1200 M BLU kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol cihaz mbar 33,796 RS 1000 / 1200 * BLU : LOW NOX - Class 3 yanma s n f na sahiptir. * LPG ve uzun namlu için E-Gaz ile irtibata geçiniz. KAPAS TE GRAF EF A G* O S H D N I O BRÜLÖRLERDE GENEL ÖLÇÜLER mm Model A D E F G* H I M N 0 S RS100/M BLU DN RS1200/M BLU DN BRÜLÖR -KAZAN BA LANTI FLAN I Model D1 D2 O/ RS1000/M BLU M20 RS1200/M BLU M20 18

19 ELEKTRON K MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER Electronic Modulating Gas Burners RS 34 / 64 RS 70 / 250 Brülör Tipi RS 34 E MZ / TC RS 44 E MZ / TC RS 50 E MZ / TC RS 64 E MZ / TC RS 70 E / TC RS 100 E / TC RS 130 E / TC RS 150 E TC RS 190 E / TC RS 250 E MZ / TC RS 250 EV MZ / TC RS 310 E MZ RS 310 EV MZ RS 410 E MZ RS 410 EV MZ RS 510 E MZ RS 510 EV MZ RS 610 E MZ RS 610 EV MZ Kapasitesi kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz Giri Bas nc Fiyat 300 mbar 4, mbar 4, mbar 4, mbar 5, mbar 5, mbar 6, mbar 6, mbar 6, mbar 8, mbar mbar 12, mbar mbar mbar 11, mbar mbar Mbar mbar Mbar * MZ : LOW NOX - Class 2 yanma s n f na sahiptir. * S zd rmazl k kontrol özelli i - elektronik brülörlerde standartt r. * O2 trim uygulamalar için E-Gaz ile iritabata geçiniz. * LPG uygulamalar için E-Gaz ile irtibata geçiniz. 19

20 ELEKTRON K MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER (Dü ük NOx) Electronic Modulating Gas Burners - Low NOx Brülör Tipi Kapasitesi Brülör yan nda verilen standart aksesuarlar Gaz Giri Bas nc Fiyat RS 25 E BLU kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar 300 mbar 4,798 RS 35 E BLU kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar 300 mbar 5,016 RS 45 E BLU kw Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar 300 mbar 5,362 RS RS 55 E BLU Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar 300 mbar 5,944 RS 68 E BLU Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar 300 mbar 6,386 RS 68 EV BLU Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter 300 mbar 7,960 RS 120 E BLU Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar 300 mbar 6,906 RS 120 EV BLU Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter 300 Mbar 9,786 RS 160 E BLU Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar 300 mbar 8,646 RS RS 160 EV BLU RS 200 E BLU Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar 300 Mbar 11, mbar 9,862 RS 200 EV BLU Gaz multiblo u - Minimum/Maksimum presostat kw - S zd rmazl k kontrol modülü - Oransal kontrol ekipmanlar - Motor frekans inverter 300 mbar 13,120 KAPAS TE GRAF KLER RS 68/E- EV BLU RS 160/E -EV BLU RS 120/E- EV BLU * BLU: Low NOx - class 3 (EN-676) * E : Standart elektronik modülasyon, * EV : Frekans inverterli elektronik modülasyon ( O2 trim uyumlu ) RS 200/E- EV BLU RS 25/E BLU * S zd rmazl k kontrol özelli i - elektronik brülörlerde standartt r. * Standart namlu brülörlerdir. Uzun namlu için E-Gaz a dan n z. * O2 trim uygulamalar için E-Gaz ile iritabata geçiniz. RS 35/E BLU RS 45/E BLU RS 55/E BLU Brülör teknik ölçüleri için bro ür isteyiniz. 20

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41 İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 30-33 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx GULLIVER - BS 2M 26-91 kw 50-100 mbar 2,465 GULLIVER - BS 3M 48-195 kw 50-100 mbar 2,735 GULLIVER - BS 4M 68-250 kw 50-100

Detaylı

Say n Müflterimiz; Sayg lar m zla, Enis EKSEL

Say n Müflterimiz; Sayg lar m zla, Enis EKSEL Say n Müflterimiz; Do algaz kullan m na yönelik yap lan tüm tesisatlarda, spesifik teknik ürün ihtiyac ve bu ürünlere yönelik teknik hizmet ihtiyac her geçen gün önem kazanm flt r. Hem domestik hem de

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit. POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

http://it/intranet/fiyatlar/bayi_liste.asp

http://it/intranet/fiyatlar/bayi_liste.asp ERENSAN F YAT L STES Page 2 of 6 KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI Fiyat Listesi Tarihi : 16 Nisan 2010 NA.K KAZAN T P KAPAS TE SATI F YATI (EURO) (kcal/h) 3 bar YER NDE YAPIM NA. K 80 80.000 2.585 865 NA.

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

2.780. 3.250 fan ve kumanda paneli montajı alıcıya aittir. Ürün tesliminden önce meydana gelebilecek 3.010 3.300 3.790

2.780. 3.250 fan ve kumanda paneli montajı alıcıya aittir. Ürün tesliminden önce meydana gelebilecek 3.010 3.300 3.790 Caltherm F Yüksek Verimli, Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sistemi Caltherm KF Yüksek Verimli, Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sistemi 22.000 60.000 kcal/h kapasite aralığı Elle yükleme Fanlı ve elektronik kontrollü

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı