Dr. Cahit Karaku. Algoritma, bir ii yapmak için, balangıç durumundan açıkça belirlenmi bir son durumda sonlanan, ilemler (adımlar) kümesidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Cahit Karaku. Algoritma, bir ii yapmak için, balangıç durumundan açıkça belirlenmi bir son durumda sonlanan, ilemler (adımlar) kümesidir."

Transkript

1 1 Dr. Cahit Karaku Algoritma, bir ii yapmak için, balangıç durumundan açıkça belirlenmi bir son durumda sonlanan, ilemler (adımlar) kümesidir. Algoritma sözcü ü, Harzem de do an, Türk kökenli matematikçi Muhammed Musa (M.S ) kendine özgü Problem Çözüm Yöntemine verdikleri Latince isim olan algorism sözcü ümden türetilmitir. Bu sözcük, Muhammed Musa nın Arapça takma adı olan ve Harzem Kentli anlamına gelen Arapça Al-Harezmi sanının Latince çevirisinden (Al-Khowarizmi) türetilmitir. Türkçe Harzemli anlamını taımaktadır. Muhammed Musa, Harzem Gölünün güneyindeki Harzem kentinde do mutur. Cebir alt dalının kurucusu olan Harzemli, matematik çalımalarını Ba dat da sürdürmü ve M.S. 825 Tarihlerinde yazdı ı Kitab al-muhtasar Fi Hisab Al-Cebr Vel Mukabele isimli kitabından Avrupalılar M.S Yılları arasında yeni matematiksel çözümü ö renmi ve ona Cebir ismini vermilerdir. Onun kitabındaki, bir bakasına ö retme tekni i ve yöntemi, bugün, bilgisayar programlaması çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır. Algoritma: belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki ilemler dizisidir. Tanımın bilgisayar programı algoritması olması için aa ıdaki koulları taımalıdır: Sıralı olma: lemler art arda sıralı tanımlanır, lem sırası ancak koulu belirlendi i hallerde de iebilir. Belirli olma: Her ilem cümlesi kesin, açık, eksiksiz ve ileyici ilemlerine yatkın yapıda tanımlanmalıdır. Sonlu olma: Yerine getirilecek ilem ve ilem sayısı ve ileme süresi sonlu olmalıdır. Belirli bir koulla son bulmalıdır. Geçerli olma: lemler ileyici için geçerli olmalıdır. lem dizi beklenen sonucu en kısa yoldan ulamalı, izlenebilir olmalıdır. Girdi/Çıktı tanımlı olma: Üzerinde ilem uygulanacak veriler özellikleri ile ve N girdi sayısı ise, n>= 0 sayıda girdi Tanımlamalıdır. lem sonucunda ulaılacak çıktılar özellikleri ile Ve M çıktı sayısı ise algoritma m>=1 sayıda çıktı tanımlamalıdır.

2 2 Genel olma: Çözüm yönteminin kapsamına giren her koul ve girdi ile do ru sonuç vermeli, di er bir deyile genel çözümü kapsamalıdır TEMEL ADIMLAR: Problemi Tanımla Çözüm yöntemini belirle Çözümle: Girdi, Çıktı, ilem ve koulları ile balama ve bitme koullarını belirle Çözümün Algoritmasını Tasarla Algoritmanın Do rulu unu dene ALGOR TMA KURMA IF WHILE FOR CASE... OTHERS REPEAT... UNTIL FUNCTION IF (E ER... SE...) IF koulu do ru ise operasyonları ELSE F koulu do ru ise operasyonları... ELSE aski halde operasyonları END IF E er koulu do ru ise, belirli operasyonları yapma WHILE (sırasında)

3 3 WHILE koulu do ru ise operasyonları END WHILE Koul do ruyken belirli operasyonları sürekli yapmaktır FOR (döngüsü) FOR de iken FROM ilk_de eri TO son_de eri BY adım döngüsünün operasyonları END FOR veya FOR de iken IN de eri_listesi döngüsünün operasyonları END FOR Belirli operasyonları sürekli yapmaktır CASE (seçim) CASE ifade OF koulu 1: do ru ise operasyonları koulu 2: do ru ise operasyonları... OTHERS: di er operasyonları yap END CASE koul listesinden seçmektir UNTIL (-ye kadar) REPEAT do ru ise operasyonları yap UNTIL koulu WHILE gibi, koulu do ruyken belirli operasyonları sürekli yapmaktır En son koul sa lanana kadar, koulunu tekrar kontrol ederiz FUNCTION (fonksiyon) FUNCTION fonksiyon_adı (argümanlar) operasyon listesi RETURN de eri END FUNCTION CALL fonksiyon_adı (argümanlar) veya fonksiyon_adı (argümanlar) Fonksiyon belirleme ve kullanma

4 4 1. AKI D YAGRAMI Gelitirilecek olan yazılımın genel yapısının ematik gösterimine akı eması veya blok diyagramı adı verilir. AKI D YAGRAMLARI Algoritmanın özel ekillerle çizilmesi akı diyagramı olarak adlandırılır. lem Bala / Dur ekil Veri girii Atama Döngü Karar Çıktı, Yazdırma Ba lantı lem akı yönü

5 5 Ayrıntılı bir akı eması Bir bilgisayar programının gelitirilmesinde kullanılan programlama dili ne olursa olsun bu programların akı diyagramlarında genel olarak yalnız üç basit mantıksal yapı kullanılır. Sıralı yapı, hazırlanacak programdaki her ilemin mantık sırasına göre nerede yer alması gerekti ini vurgular. Bu yapı sona erinceye kadar ikinci bir ilem balayamaz. Sıralı Yapı Mantıksal yapılardan ikincisi Karar Verme yapısıdır. Programlama sırasında If...Then... Else (E er. <art>. se.) Karar Verme Yapısı Üçüncü mantıksal yapı çeidini tekrarlı yapılar oluturmaktadır. Yani döngü oluturmak için kullanılan yapıdır.

6 6 a b Tekrarlı Yapı 2. ÖRNEK ALGOR TMA VE AKI EMALARI Örnek 1: Klavyeden girilen 2 sayının toplamını bulan programın algoritma ve akı emasını yapınız. Yazılımı yazın ve 6 de erleri için bellekteki durum öyledir: Sayi1 Sayi2 Toplam Basla Oku Sayi1, Oku Sayi2 Toplam=Sayi1+Sayi2 Yaz Toplam Bitir

7 7 org 100h ; lk mesajı yazdır mov dx, offset MESAJ1 mov ah, 9 int 21h ; lk sayıyı okur, ascii karekterden sayıya dönü türür. BL saklayıcısına atar. mov ah, 1 int 21h sub al,030h mov bl,al ; kinci mesajı yazdır mov dx, offset MESAJ2 mov ah, 9 ; kinci sayıyı okur, ascii karekterden sayıya dönü türür. al saklayıcısında durur. int 21h mov ah, 1 int 21h sub al,030h ; bl saklaycınındaki ilk sayı ile al saklatıcısındaki al sayısını toplar, sonuç bl saklayıcısındadır. add bl,al ret MESAJ1 db 0dh,0ah,"Input Number - 1:$" MESAJ2 db 0dh,0ah,"Input Number - 2:$" DS: Dx: 0011B Topla: 0711B

8 8 Örnek-2: Klavyeden girilen 3 sayının aritmetik ortalamasını bulan programın algoritma ve akı emasını yazın. De ikenler S1,S2, S3, Toplam, (Ortalama) olmalıdır. S1,S2 ve S3 de ikenlerinin de erleri klavyeden okutulacaktır. Toplam ve Ort de ikenleri ise program içinde hesaplatılacaktır. Sonuç olarak ekranda Ort de ikenin içeri i görüntülenecektir. Algoritma; 1.Oku S1,S2 ve S3 2. Toplam=S1+S2+S3 3. Ort=Toplam/3 4. Yaz Ortalama= ;Ort 5.Dur Ba la Oku S1,S2,S3 Toplam=S1+S2+S3 Ort=Toplam/3 Yaz Ort Bitir 10,15,8 de erleri için bellekteki durum ve ekran çıktısı: S1 S2 S3 Toplam Ort Ekran Çıktısı Ortalama=11

9 9 Örnek 3: Haftanın son i gününü ekrana 5 defa yazdıran programın algoritma ve akı emasını yazın? 1. Basla 2. sayac=0 3. YAZ cuma, sayac 4. sayac=sayac+1 5. E er sayac<5 G T 3 6. DUR Ba la Sayac=0 Yaz CUMA sayac=sayac+1 sayac<5 mi? E H Bitir

10 10 Örnek 4: Klavyeden girilen 2 sayıyı karılatırıp sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akı emasını yazın? Algoritma 1. BA LA 2. OKU sayi1,sayi2 3. E ER sayi1>sayi2 SE YAZ Sayi1 sayi2 den büyüktür 4. De ilse E ER sayi2>sayi1 SE YAZ Sayi2 sayi1 den büyüktür 5. DE L SE YAZ Sayi1 sayi2 ye eittir 6. B T R Ba la Oku sayi1, sayi2 Yaz S1 > S2 E Sayi1> sayi2 mi? H Yaz S2 > S1 E Sayi2> sayi1 mi? Yaz S1 = S2 Bitir org 100h ; lk mesajı yazdır mov dx, offset MSJ1 mov ah, 9 int 21h ; lk sayıyı okur, ascii karekterden sayıya dönü türür. BL saklayıcısına atar.

11 11 mov ah, 1 int 21h sub al,030h mov bl,al ; kinci mesajı yazdır mov dx, offset MSJ2 mov ah, 9 int 21h ; kinci sayıyı okur, ascii karekterden sayıya dönü türür. al saklayıcısında durur. mov ah, 1 int 21h sub al,030h cmp al,bl jg G1 jl G2 mov dx, offset MSJ5 mov ah, 9 int 21h jmp git G1: mov dx, offset MSJ3 mov ah, 9 int 21h jmp git G2: mov dx, offset MSJ4 mov ah, 9 int 21h git: ret MSJ1 db 0dh,0ah,"Input Number - 1:$" MSJ2 db 0dh,0ah,"Input Number - 2:$" MSJ3 db 0dh,0ah,"Number-1 > Number-2$" MSJ4 db 0dh,0ah,"Number-1 < Number-2$" MSJ5 db 0dh,0ah,"Number-1 = Number-2$"

12 12 Fiziksel adres hesaplama: DS: Dx: 0011B Topla: 0711B Soru: Aa ıda verilen algoritmanın akı emasını çizin ve programı izleyerek ne i yaptı ını bulun? 1. BA LA 2. Sayi1=15 3. Sayi2=30 4. Yaz Sayi1, Sayi2 5. Gecici=Sayi1 6. Sayi1=Sayi2 7. Sayi2=Gecici 8. Yaz Sayi1, Sayi2 Örnek 5: 1-10 arasındaki tamsayıların toplamını bulan programın algoritma ve akı emasını yazın? 1.BA LA BA LA 2. Sayac=0, Toplam=0 3. Sayac=Sayac+1 4. E ER Sayac>10 SE G T 7 5. Toplam=Toplam+Sayac 6. G T 3 7. YAZ 1-10 Arası Sayıların Toplamı=,Toplam 8. B T R E Sayac=0, Toplam=0 Sayac=Sayac+1 Sayac> 10 mu? H Toplam=Toplam+Sayac

13 13 Soru: 1-10 arasındaki tamsayıların kareleri toplamını bulan programın algoritma ve akı emasını yazın? Örnek 6: arasındaki çift sayıların toplamını bulan programın algoritmasını ve yazın? 1. BA LA 2. Sayac=2, Toplam=0 3. Toplam=Toplam+Sayac 4. Sayac=Sayac+2 5. E ER Sayac<=100 SE G T 3 6. YAZ Arası Çift Sayıların Toplamı=, Toplam 7. B T R Soru: 2-16 arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan programın algoritma ve akı emasını yazın? Örnek 7: Klavyeden girilen 10 tabanındaki sayıyı ikilik tabana çeviren programın algoritmasını ve akı emasını yazın. 1. Basla 2. Oku Sayi 3. Bolum=Sayi tamböl 2 4. Kalan=Sayi-Bolum*2 5. Yaz kalan 6. Sayi=Bolum 7. Eger Sayi>=2 se G T 3 8. Yaz Sayi Basla Oku Sayi Bolum=Sayi tamböl 2 Kalan=Sayi-Bolum*2 Yaz Kalan

14 14 9. Bitir Örnek 3: Girilen sıcaklık de erine göre bir suyun katı, sıvı ve gaz olma durumunu gösteren programın algoritmasını ve akı emasını tasarlayınız. Su sıfır derecenin altında katı, derece arasında ise sıvı, 100 dereceden fazla ise gaz halinde bulunur. Dolayısı ile bu soruda kullanıcı su sıcaklı ını girdikten sonra belirli karılatırmalar yaparak karar vermemiz lazım. Dei kenler Sıcaklık deeri: t Algoritma Adım 1:Ba la Adım 2:Sıcaklık deerini giriniz.(t) Adım 3: Eer t<0 ise Ekrana katı yaz. Adım 4: Eer t>0 ve t<100 ise ekrana sıvı yaz deilse gaz yaz. Adım 5: Bitir.

15 15 Akı Diyagramı Örnek 4: Bir dersten 3 sınav notu alan bir örencinin : a- ortalamasını b-5 li sistemdeki not kar ılıını c-harfli sistemdeki not kar ılıını yazdıran programın algoritmasını ve akı diyagramını tasarlayınız. Öncelikle alınan üç not sırasıyla x,y,z olsun ortalaması (x+y+z)/3 deerinden çıkar. 5 li sistemde verilen notlar: dahil aralıı not 5 olur. Harfli sistemde A olur dahil aralıı not 4 olur. Harfli sistemde B olur dahil aralıı not 3 olur. Harfli sistemde C olur dahil aralıı not 2 olur. Harfli sistemde D olur dahil aralıı not 1 olur. Harfli sistemde E olur dahil aralıı not 0 olur. Harfli sistemde F olur. Dei kenler girilen not deerleri: a,b,c derslerin ortalaması: ort 0-5 arasındaki rakamsal notu: r A-F aralıındaki harfsel notu: h Algoritma Adım 1: Ba la Adım 2: Ders notlarını al.(a,b,c) Adım 3: ortalama deerini hesapla ort=(a+b+c)/3

16 16 Adım 4: eer ort>84 r=5 h=a adım10 a git. Adım 5:eer ort>69 r=4 h=b adım 10 a git. Adım 6:eer ort>54 r=3 h=c adım 10 a git. Adım 7:eer ort>44 r=2 h=d adım 10 a git. Adım 8:eer ort>24 r=1 h=e adım 10 a git. Adım 9:r=0 h=f Adım 10: r ve h deerlerini ekrana yaz. Adım 11: Bitir. imdi adımları incelersek ort deeri bulunduktan sonra eer ifadeleri ile bulunan ort deeri teker teker sınanıyor ve h ve r dei kenleri deerlerini alıyorlar. Adım 10 da ise bulunan deerler ekrana yazılıp program sonlandırılıyor. Akı Diyagramı Bir hatırlatma yapmak gerekirse bir sorunun çözümünde farklı algoritmalar olu abilir. Yani bir sorunun farklı ekillerde çözümlemesi yapılabilir. Örnein bu soruda tersten de gidilebilirdi. Yani alınan not 5 den 0 a deil de 0 dan 5 mi eklinde sorgulanabilirdi. Örnek 5: Bir fabrikada sabit maa la çalı an i çiler aile durumlarına ve ürettikleri parça sayısına görede ek maa almaktadır. A aıda verilen yönergelere göre i çilerin maa larını hesaplayan programın algoritmasını ve akı diyagramını tasarlayınız. Çocuk sayısı1 ise maa ın %5 i Çocuk sayısı 2 ise maa ın %10 u Çocuk sayısı 3 ve 3 den fazla ise maa ın %15 i kadar aile yardımı. Üretilen parça sayısı arasında ise maa ın %10 u Üretilen parça sayısı arasında ise maa ın %15 i Üretilen parça sayısı arasında ise maa ın %20 si Dei kenler çinin sabit maa ı:m Çocuk sayısı:c Ürettii parça sayısı:p Çocuk yardımı: cy Parça yardımı: py Ödenecek toplam maa : t Algoritma Adım 1: Ba la Adım 2: Sabit maa, Çocuk sayısı,üretilen Parça sayısını gir.(s,c,p) Adım 3: Eer c=1 ise cy=m*0.05 Adım 4: Eer c=2 ise cy=m*0.1 Adım 5: Eer c>2 ise cy=m*0.15 Adım 6: Eer (p>=50 ve p<100) ise py=m*0.1 Adım 7: Eer (p>=100 ve p<150) ise py=m*0.15 Adım 8: Eer(p>=150) ise py=m*0.2 Adım 9: t=m+cy+py Adım 10: t deerini ekrana yaz. Adım 11: Bitir Örnek 6: Klavyeden 3 adet kenar uzunluu giriliyor. Girilen kenar uzunlukları ile :

17 17 a-üçgenin çizilip çizilmeyeceini b-eer üçgen çizilirse Üçgenin çe idini(ikizkenar, çe itkenar, e kenar) c- çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazan programın algoritmasını ve akı diyagramını tasarlayınız. imdi bu soruyu çözmeden önce biraz geometrik i lemlerden bahsedelim : Birincisi üçgenin üçgen olabilmesi için bir kenarı dier iki kenarının toplamından küçük ve yine dier iki kenarın farkından büyük olmak zorundadır. Bu özellik tüm kenarlar için doru olursa belirtilen ölçülerde bir üçgen çizilebilir demektir. Üçgen tiplerinde e kenar üçgen tüm kenarları e ittir, ikizkenar üçgen de herhangi iki kenar birbirine e ittir, çe itkenar üçgende ise tüm kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. Üçgenin çevresi tüm kenar uzunlukları toplamına e ittir. Alan formüllerinden biri ise Alan=U*((U-a)*(U-b)*(U-c))^1/2 U burada çevrenin yarısı kadardır. Yani yarı çevrede denilebilir. Bu bilgilerin ı ıında algoritmamız a aıdaki ekilde düzenlenmi tir. Algoritma Adım 1: Ba la Adım 2: Üç kenar uzunluunu giriniz.(a,b,c) Adım 3: Eer( (a+b>c) ve (a-b<c)) veya ( (a+c>b) ve (a-c<b)) veya ((b+c>a) ve (bc<a))deilse ekrana Bir üçgen çizilemez. yaz ve Adım 10 a git. Adım 4: Eer ((a=b) ve (b=c) ve (a=c)) ise ekrana E kenar üçgen yaz. Adım 5: Eer ((a<>b) ve (a<>c) ve (b<>c)) ise ekrana Çe itkenar üçgen yaz. Adım 6: Eer ((a=b) ve (b<>c)) veya ((a=c) ve (c<>b)) veya ((b=c) ve (c<>a)) ise ekrana kizkenar Üçgen yaz. Adım 7: Üçgenin çevresini bul. (C=a+b+c) Adım 9: Üçgenin yarım çevresini bul. (U=C/2) Adım 8: Üçgenin alanını bul. (A=U*((U-a)*(U-b)*(U-c))^1/2 Adım 9: Çevre ve alan deerlerini ekrana yaz.(c,a) Adım 10: Bitir UYGULAMALAR Uygulama-1: Küçükten büyüe sıralı bir dizi içerisinde aranan elemanı bulma dizi[7] = {1, 3, 4, 7, 10, 12, 15}; aranan = 12; bas = 0; son = 6; i; while (bas <= son) { i = (bas + son)/2; if (dizi[i] == aranan)

18 18 return i; else if (dizi[i] > aranan) son = i - 1; else bas = i + 1; } return (-1); // bulunamadi Lojik Kapılar Doruluk tablosu: A B OR AND NOT NOR NAND EXOR A+B A*B A (A+B) (A*B) (A )*B+A*(B ) A Q A B Q

19 A B Q A B Q A B Q Formüller 0 Deeri Verildiinde 1 Deeri Verildiinde A. 0 = 0 A = 0 ise, 0. 0 = 0 A = 1 ise, 1. 0 = 0 A. 1 = A A = 0 ise, 0. 1 = 0 A = 1 ise, 1. 1 = 1 A + 0 = A A = 0 ise, = 0 A = 1 ise, = 1 A + 1 = A A = 0 ise, = 1 A = 1 ise, = 1 A. A = A A = 0 ise, 0. 0 = 0 A = 1 ise, 1. 1 = 1

20 20 A + A = A A = 0 ise, = 0 A = 1 ise, = 1 A. A' = 0 A = 0 ise, 0. 1 = 0 A = 1 ise, 1. 0 = 0 A + A' = 1 A = 0 ise, = 1 A = 1 ise, = 1 (A')' = A A = 0 ise, A' = 1, (A')' = 0 A = 1 ise, A' = 0, (A')' = 1 Sadele tirmeler (A + B) = (B + A) (A. B) = (B. A) A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C (A. B). C = A. (B. C) = A. B. C (A + B). (A + C) = A + (B. C) (A'. B) + (A. B') = A (A'. B') + (A. B) = (A B B)' (A + B)' = A'. B' (A. B)' = A' + B' Durum diyagramı: Bu bölümde durum diyagramını çizip, durum geçi lerini tek tek ayrıntıl olarak planlayıp yazınız. ekil 1: Durum diyagramı

21 21 Doruluk Tablosu: Bu bölümde tasarımınızın doruluk tablosunu bütün detayıyla gösteriniz. Devrenizi GAL ile gerçekle tireceiniz için D-tipi Flip-flop kullanınız. Çünkü devrenizi gerçekle tireceiniz GAL16V8 içinde sadece D-tipi F-F lar vardır. NEXT STATE PRESENT STATE Y=0 (DOWN) Y=1 (UP) Q2 Q1 Q0 Q2 Q1 Q0 Q2 Q1 Q Tablo-2: Doruluk tablosu Karnough Haritaları: Flip flop giri leri ve çıkı lar için olan karnough haritalarını bu bölümde verip, her birini sadele tirerek lojik fonksiyonları bulunuz. ekil 2: Karnough haritaları Karnough haritalarından sadele tirilmi olarak a aıdaki fonksiyonlar elde edilir; D = Q Q Y + Q Q Y + Q Q Y + Q Q Y D D = Q Q Y + Q Q Y + Q Q = Q Q Y + Q Q Y + Q Q

22 22 Devrenin Lojik Kapılar ile Gerçeklenmesi: Bu bölümde devreyi lojik kapılar (AND, OR, Flip-flop vs.) ile gerçekle tirip devre emasını veriniz. Bu devreyi Proteus programına çizip simule ediniz ve beklediiniz biçimde çalı ıp çalı madıını kontrol ediniz. Sonucu bu bölüme yazınız. ekil 3: Devre eması

Algoritma ve Akış Diyagram Örnekleri

Algoritma ve Akış Diyagram Örnekleri ve Akış Diyagram Örnekleri Örnek 1: Girilen 2 sayıdan büyük olanı ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız. Şimdi bu örnekte doğrusal akış diyagramlarından farklı olarak

Detaylı

ÖRNEK ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI. Örnek 1: Klavyeden girilen 2 sayının toplamını bulan programın algoritma ve akış şemasını yapınız.

ÖRNEK ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI. Örnek 1: Klavyeden girilen 2 sayının toplamını bulan programın algoritma ve akış şemasını yapınız. 1 lips Akış şemasının başlangıç ve bitiş yerlerini gösterir. Başlangıç simgesinden çıkış oku vardır. Bitiş simgesinde giriş oku vardır. Paralel Kenar: Programa veri girişi ve programdan elde edilen sonuçların

Detaylı

Döngüsel Akış Diagramı Algoritmaları

Döngüsel Akış Diagramı Algoritmaları Döngüsel Akış Diagramı Algoritmaları Belirli işlemleri defalarca yapan algoritmalar... 10 Adet Çöp Toplayan Algoritma www.dersmax.com Döngüsel Akış Diagramı Algoritmaları 1 www.dersmax.com Döngüsel Akış

Detaylı

Örnek bir Algoritma. Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır.

Örnek bir Algoritma. Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır. Örnek bir Algoritma Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır. Çözüm 1: 1. Evden dışarıya çık 2. Otobüs durağına yürü 3. Durakta

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI 1 ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI İster bilgisayarla ister bilgisayarsız soru çözmek için belirli bir yol vardır. Ancak bu yol ile sağlıklı bir çözüme ulaşılabilir. Bilgisayar kullanarak soru çözmek için sonuca

Detaylı

C SHARP UYGULAMA ÇALIŞMASI

C SHARP UYGULAMA ÇALIŞMASI C SHARP UYGULAMA ÇALIŞMASI Algoritma Kurma Değişkenler Değişken Dönüştürme Aritmetik Operatörler Atama Operatörleri Mantıksal ve Karşılaştırma Operatörler HAFTA 1 Algoritma Kurmanın Mantığı ve Temel Kavramlar

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM)

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) (ALGORITHM) Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki Türkistan'lı alimden kaynaklanır. Bu

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - 1

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - 1 (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 1 M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 2 Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed

Detaylı

Algoritmalar ve Akış Diyagramları

Algoritmalar ve Akış Diyagramları lar ve Akış Diyagramları Bilgisayar ortamında bir problem çözülürken aşağıdaki adımlara dikkat edilmelidir. 1 a-) Sorunu Tanımlama: Her şeyden önce çözülecek soru tam olarak anlaşılmalıdır. Yanlış anlaşılmış

Detaylı

Basit Algoritma Akış Diagramı Örnekleri

Basit Algoritma Akış Diagramı Örnekleri Basit Algoritma Akış Diagramı Örnekleri Mantıksal veya Döngüsel olmayan akış diagramı örnekleri Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın. Sayısal Fiyat, Sonuc Yaz; Fiyat giriniz Oku;

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 4. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu 4- ALGORİTMA (ALGORITHM) 1 2 4- ALGORİTMA

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Akış Diyagramları ve Sözde Kodlar Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Sözde Kodlar (pseudo-code) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 3 Sözde Kod Sözde

Detaylı

Algoritma kelimesinin kökeni:

Algoritma kelimesinin kökeni: ALGORİTMA Belirli bir problemi çözmek için gerekli adımlar kümesidir. Algoritma bir işi çözmek için kullanılan yöntemdir. Gündelik yaşantımızda da algoritmalar kullanırız. Yol tarifi, yemek pişirme işlemleri

Detaylı

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI Analiz Algoritma Geliştirilmesi

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta (Örnekler) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta (Örnekler) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta (Örnekler) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Örnek Uygulamalar Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Örnek: Aşağıdaki akış diyagramının sonucunu bulunuz. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

ALGORİTMA NEDİR? (Adım adım işlem basamaklarının yazılmasıdır.)

ALGORİTMA NEDİR? (Adım adım işlem basamaklarının yazılmasıdır.) PROGRAM YAZMAK SÜRECİ 1. Problemin farkına varmak, 2. Problemi analiz etmek, 3. Çözüm yolları düşünmek, 4. İyi çözüm yolları seçip algoritma oluşturmak, 5. Akış diyagramı çizmek, 6. Uygun bir dilde kodlamak,

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

Bilgisayar Programlama. 1.Hafta

Bilgisayar Programlama. 1.Hafta Bilgisayar Programlama 1.Hafta Ders Planı 1. Bilgisayar Programlamaya Giriş 2. C Derleyicileri 3. GCC Kullanımı 4. Veri Tipleri ve Operatörler 5. Kontrol Yapıları 6. Döngüler 7. Döngüler 2. Hafta 8. Fonksiyonlar

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi Soru

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi Soru Adı: Soyadı: Numara: Bölümü: Erzurum Teknik Üniversitesi Mühislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi 15.11.2015 Soru 1 2 3 4...... Toplam Puanlar Soru-1: Yandaki kısımda verilen terimlerin

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Değişken ve Atama Bilgisayar programı içerisinde ihtiyaç duyulan sembolik bir ifadeyi veya niceliği

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI DERS İÇERİĞİ Algoritma nedir? Akış Diyagramı nedir? Örnek Uygulama ALGORİTMA Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Bilgileri Dersin Hocası: Araş. Gör. Ahmet Ardahanlı E-posta: ahmet.ardahanli@hotmail.com Oda: DZ-33

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ

GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK VE DOĞA BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EEM 114 ALGORĐTMA TASARIMI VE PROGRAMLAMA DĐLLERĐ DERS 1 PROGRAM GELĐŞTĐRME PROGRAM GELĐŞTĐRME VERĐ ĐŞLEME(DATA

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

5- AKIŞ DİYAGRAMLARI (FLOW- CHART) M.İLKUÇAR - 1

5- AKIŞ DİYAGRAMLARI (FLOW- CHART) M.İLKUÇAR - 1 5- AKIŞ DİYAGRAMLARI (FLOW- CHART) M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 1 Algoritma işlem adımlarının günlük konuşma diliyle adım adım yazılması idi. Algoritmayı anlamak için yazıldığı dilin bilinmesi ve açık

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir.

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bu durumda bireylerin ortaya çıkan olumsuzluklara karşılık çözüm bulmak için yapacakları mücadeleye de PROBLEM

Detaylı

Hafta 5 Algoritma Örnekleri ve Analizi

Hafta 5 Algoritma Örnekleri ve Analizi BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 5 Algoritma Örnekleri ve Analizi Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN BONUS ÖDEV Aşağıda verilen soruların (lab. uygulamalarında çözülmüş olan) akış diyagramlarını doğru olarak

Detaylı

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan 1) Bir laboratuarda belirsiz sayıda deney yapılıyor. Okutulan deney no ve sonuç verilerine göre (3 çeşit deney var.) a) Her bir deneyden kaç tane yapılmıştır. b) Yapılan toplam deney sayısı ne kadardır.

Detaylı

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. ALGORİTMA KAVRAMI Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır.

Detaylı

Algoritmalar. 3. Açıklık: Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.

Algoritmalar. 3. Açıklık: Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli. Algoritmalar Kısaca algoritma belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir. Geniş anlamda ise algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların

Detaylı

Programlama Temelleri Dersi - Algoritma Örnekleri-v0.2

Programlama Temelleri Dersi - Algoritma Örnekleri-v0.2 Programlama Temelleri Dersi - Algoritma Örnekleri-v0.2 09.11.2012 İçerik Table Of Contents Bölüm 1- ) Temel Giriş/Çıkış işlemleri Uygulama 1.1- Klavyeden girilen sayıyı ekrana yazdıran program Uygulama

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Ders Bilgileri BIL1202 Algoritma ve Programlamaya Giriş, (2+1 Kredi) Ders ile ilgili duyurular http://kergun.baun.edu.tr/

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir. 1 Akış diyagramları

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. DERS NOTU Konu: Döngü Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DÖNGÜ YAPILARI Birçok uygulamada bazı işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Bizlere bu

Detaylı

Her zaman izlediğimiz yöntem örneklerle açıklamak olduğuna göre ne duruyoruz hemen örneklere geçelim

Her zaman izlediğimiz yöntem örneklerle açıklamak olduğuna göre ne duruyoruz hemen örneklere geçelim Öncelikle döngü kavramını açıklayalım: Döngü bir işlemin birden fazla tekrarlanması işlemine denir. Bu işlemin bir başlangıç değeri ve bir bitiş değeri vardır. Ayrıca tekrar edilmesi istenen ifade döngü

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma Programcılık, program çözme ve algoritma Program: Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

PROGRAMLAMA DİLLERİ I PROGRAMLAMA DİLLERİ I Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta

Detaylı

PROGRAM AKIŞ DİYAGRAMLARI

PROGRAM AKIŞ DİYAGRAMLARI 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI PROGRAM AKIŞ DİYAGRAMLARI Dr. Mehmet AKSARAYLI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. bir sorunun çözümü

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

Algoritmalar ve Karmaşıklık

Algoritmalar ve Karmaşıklık Algoritmalar ve Karmaşıklık Ders 11 Algoritma Ayrık matematikte karşılaşılan bir çok problem sınıfı mevcuttur. Örneğin, verilen tamsayı grubu içindeki en büyük olanının bulunması, verilen bir kümenin bütün

Detaylı

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

ÖRNEK 1:Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır.

ÖRNEK 1:Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır. ALGORİTMA Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir. Diğer

Detaylı

ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI

ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI NOT: Çalışma kâğıtları Algoritma Tasarımı ve Excel olmak üzere 2 kısımdan oluşmakta ve sınavda her ikisinin de çalışılması gerekmektedir. ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI Bu çalışma sayfalarında

Detaylı

M.ilkucar MAKU MYO 1

M.ilkucar MAKU MYO 1 M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2 7-

Detaylı

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA UYGULAMA Örnek: Yandaki algoritmada; klavyeden 3 sayı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

I=[1,0,0,0;0,1,0,0;0,0,1,0;0,0,0,1] % 4x4 lük birim matris

I=[1,0,0,0;0,1,0,0;0,0,1,0;0,0,0,1] % 4x4 lük birim matris Değişken Türleri ve Atamalar - Marislerin Değişken Olarak Atanması Matrislerin birden fazla elamanları olduğundan herhangi bir satır herhangi bir sütundaki elamanı ayrı ayrı tanımlanmak yerine [ ] sembolü

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 2. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 2. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 0 Algoritma ve Programlama I 2. Hafta Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU Algoritma ve Programlama Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Algoritma Kavramı Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 3 Algoritma ve Programlama Bilgisayardaki

Detaylı

ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR -

ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - ALGORİTMA (ALGORITHM) DÖNGÜLER (LOOPS) Döngü : Koşul sağlandığı sürece (true), işlem yada işlemlerin tekrarlanması. Örneğin; ekrana 100 adet * yazdırılması, x! v.b. gibi işlemlerde döngüler kullanılır.

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK Giriş-Tanımlamalar Program Nedir? Tanımlanmış bir problemi bilgisayar ortamında çözen ürüne program denir. Programlama Nedir? Tanımlanmış

Detaylı

ALGORİTMAYA GİRİŞ. Program: Belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir.

ALGORİTMAYA GİRİŞ. Program: Belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. 1 ALGORİTMAYA GİRİŞ Program: Belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı oluşturabilmek için gerekli komutların belirlenmesi ve uygun biçimde

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1

BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 DEÜ Bilgisayar Bilimleri Bölümü BİL1001 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1 Öğr. Gör. Dr. Alper VAHAPLAR 2017 Yaz Okulu Tekrarlı Yapılar Algoritmanın belirli bir kısmının, belirli kere ya da belirli durumlar

Detaylı

Döngü ve Koşul Deyimleri

Döngü ve Koşul Deyimleri Döngü ve Koşul Deyimleri Programlar üç temel blok kullanılarak gerçekleştirilebilirler. art arda, bir koşula bağlı olarak ve sonlu sayıda yineleme (döngü) dir Koşul Deyimleri Birkaç seçenekten birini seçmek

Detaylı

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach()

DÖNGÜLER (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() (LOOPS) while(), do-while(), for(), foreach() Döngüler (loops) while do-while for foreach while ( koşul ) işlemler; do işlemler; while (koşul ); for (başlangıç ; koşul ; arttırma) işlemler; foreach ( tip

Detaylı

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Herhangi bir program yazabilmemiz için öncelikle önümüzde bir problem, soru olması gerekir. Problemi belirledikten

Detaylı

C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar

C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar Bazı eşyalar için her eve lazım derler. Az sonra bahsedeceğimiz algoritmalar da her kodcuya lazım cinsten. Sayının tek mi çift mi olduğuna karar veren programdan, çarpım

Detaylı

ARDIŞIL DEVRELER SENKRON ARDIŞIL DEVRELER

ARDIŞIL DEVRELER SENKRON ARDIŞIL DEVRELER ARDIŞIL DEVRELER TANIM: ÇIKIŞLARIN BELİRLİ BİR ANDAKİ DEĞERİ, GİRİŞLERİN YANLIZA O ANKİ DEĞERİNE BAĞLI OLAN DEVRELER KOMBİNASYONEL DEVRELER OLARAK İSİMLENDİRİLİR. ÇIKIŞLARIN BELİRLİ BİR ANDAKİ DEĞERİ,

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

Programlama Temelleri

Programlama Temelleri Programlama Temelleri TEMEL BİLGİSAYAR KAVRAMLARI Donanım: GiriĢ birimleri- klavye, fare, okuyucular, mikrofon, dokunmatik aletler Ana iģlemci ve yardımcılar Saklama birimleri (CD-ROM, diskler, bellekler...)

Detaylı

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1

8- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI ve. M.ilkucar MAKU MYO 1 ve M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 1 7- PROGRAM YAPISAL KOMUTLARI Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? M.ilkucar 2010 - MAKU MYO 2

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2

3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2 3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2 if yapısı bir şartın (condition) gerçekleşmesi / gerçekleşmemesi durumunda yapılacak işlemleri (statement) belirler. Buna örnek olarak bir sayının belli bir değerden

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri)

Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri) Bil 105 Laboratuvar (1. Hafta Problemleri) Aşağıdaki problemler, C programları ile çözülmüştür. Ancak istenen algoritmalarıdır. Aşağıdaki çözümlere bakarak algoritmalarını başka türlü yazmayı ve akış çizeneklerini

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Bilgisayar ile Problem Çözüm Aşamaları Programlama Problem 1- Problemin

Detaylı

ALGORİTMALAR. Turbo C Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Bilgisayarda Problem Çözme Adımları.

ALGORİTMALAR. Turbo C Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Turbo C ++ 3.0 ALGORİTMALAR http://vaibhavweb.tripod.com/others/tc3.zip http://www.top4download.com/turbo-c- /aklqwuba.html 1 2 Bilgisayarda Problem Çözme Adımları Bilgisayarda Problem Çözme Adımları 1-Problemi

Detaylı

Örnek 1: Girilen iki sayıyı toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 1: Girilen iki sayıyı toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını tasarlayınız. ALGORİTMA ve AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ İÇİNDEKİLER Örnek 1: Girilen iki sayıyı toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını tasarlayınız. Örnek 2:Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini

Detaylı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 14.10.2016 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hasan OCAK Sınav Süresi: 80 dakika. Her

Detaylı

BPR152-Algoritma ve Programlama II Uygulama -13

BPR152-Algoritma ve Programlama II Uygulama -13 Örnek problemler ve çözümleri /*Klavyeden girilen n ve m aralığındaki (n ve m dahil) 2, 3 ve 5 sayılarına bölünebilen sayıların toplamlarını ve ortalamalarını hesaplayan bir C# programını yazınız. Not-1:

Detaylı

Hafta 4 Döngü Yapıları

Hafta 4 Döngü Yapıları BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 4 Döngü Yapıları Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Akış Diyagramı Akış Diyagramı Örnek - Tekrar Katsayıları klavyeden girilen ikinci derece denklemin köklerini hesaplayan algoritmanın

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ Basit Giriş/Çıkış Teknikleri IN ve OUT komutları X86 komut kümesi

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Diziler Dizi Nedir? Dizilerin Bildirimi Dizilere Başlangıç Değeri Verme Dizilerde Arama

Detaylı

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Veri Yapıları ve Algoritmalar 1 Ders Not Sistemi Vize : % 40 Final : % 60 Kaynaklar Kitap : Veri Yapıları ve Algoritma Temelleri Yazar: Dr. Sefer KURNAZ Internet Konularla ilgili web siteleri 2 Algoritma : «Belirli bir problemin çözümünde

Detaylı

Algoritma Hazırlama. Programlama. nereden başlamalı? ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Öğr.Gör.Günay TEMUR

Algoritma Hazırlama. Programlama. nereden başlamalı? ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Öğr.Gör.Günay TEMUR Algoritma Hazırlama Programlama nereden başlamalı? PROBLEM ÇÖZME nasıl yapacağız? bunun için Problem çözme sırası (Problem Solving Cycle) 1. Problemi anlama (Understanding, Analyzing), 2. Bir çözüm yolu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin amacı *Bilgisayarlara giriş, algoritma geliştirme, akış diyagramları *Programlamaya giriş, Java diliyle

Detaylı

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz?

KARAR YAPILARI. Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? ve Acaba hangi yöne gitmeliyim? Oturduğun yerden kalkıp, kapıya varana kadar kaç kez karar verdiniz biliyor musunuz? Şimdi ne tarafa gideceğiz yahu? KARAR VER!!! Karar mekanizması A B if yapısı ve kullanımı

Detaylı

Bilgisayar programlaması sırasında izlenebilecek bir çok yol ve yöntem vardır. Programcının probleme ilişkin çözümü ortaya çıkarabilmesi için problem

Bilgisayar programlaması sırasında izlenebilecek bir çok yol ve yöntem vardır. Programcının probleme ilişkin çözümü ortaya çıkarabilmesi için problem PROGRAMLAMA DİLLERİ Bilgisayarları Kullanabilmek için onlarla iletişim kurmak gerekir. Bu iletişimi kurabilmek programlamanın amacıdır. Program, bilgisayara bir dizi iş yaptıran komutlardan oluşur. Oluşturulan

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

Algoritma ve Programlama I

Algoritma ve Programlama I SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Algoritma ve Programlama I Hafta 1 Yrd. Doç. Dr. Cemil ÖZ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı