İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU İSTANBUL OCAK

2 Bu belge İstanbul üniversitesine tarafından yayınlanmış olup tüm hakları İstanbul Üniversitesi ne aittir. İstanbul Üniversitesi nin izni olmadan içeriğin (hesaplamalar, uygulamalar ve metin) kopyalanması, dağıtımı, değiştirilmesi ve başka amaçla kullanılmasına izin verilmez. 2

3 BÖLÜM I MUTLAK DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Mutlak değerlendirme sistemi, bir öğrencinin başarısını, öğrencinin ait olduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak, belirli mutlak standartlara göre ölçer. Madde 1. Kılavuzun dayanağı Bu kılavuz tarih ve sayı ile Resmi Gazete de yayınlanan İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21 (1) ve ölçme değerlendirme ile ilgili maddeleri gereğince hazırlanmıştır. Madde 2. Kılavuzun uygulanması İstanbul Üniversitesi nde Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS) ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) kullanılmaktadır. Madde 3. Ders tekrarı a) eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olup, derse devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrencilerden bir sonraki yıl derse devam zorunluluğunun aranıp aranmayacağı, yarıyıl içi eğitim ve öğretim etkinliklerini yerine getirmekle yükümlü tutulup tutulmayacağı konularında İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin Geçici 1. maddesinin (2) fıkrasına dayanarak, ilgili birim yönetim kurulu karar alır ve danışmanlar tarafından uygulanır eğitim ve öğretim yılından itibaren ilgili birim tarafından belirlenen değerlendirme sisteminde (Bağıl veya Mutlak) eski ve yeni tüm öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeleri aynı hesaplamaya tabi tutulur. b) Kaldırılan seçmeli dersler ile ilgili uygulamalar öğrencilerin kayıtlı oldukları birimin yönetim kurulu kararına göre belirlenir. Madde 4. Otomasyon sistemi ile mutlak notların hesaplanması ve arşivlenmesi İstanbul Üniversitesi nin tüm birimlerinde MDS için işlemler öğrenci otomasyon programı tarafından gerçekleştirilir. Bu programa İ.Ü. web sitesindeki bağlantıdan ulaşılır. Otomasyon programından sorumlu bilgi işlem birimi notların hesaplanabilmesi için gerekli kriterlerin programa girilmesi ve programın ihtiyaçları karşılayacak şekilde güncellenmesi ve notlara ilişkin AGNO (bkz. Madde 10) değerlerinin bu kılavuzda tanımlanan sistematik içinde hesaplanması, öğrenci not dökümünün (transkript) hazırlanması ve tüm bu verilerin güvenli şekilde yedeklenerek arşivlenmesinden sorumludur. 3

4 Madde 5. Öğretim üyelerinin ve elemanlarının sorumlulukları Dersin sorumlu öğretim üyeleri ve elemanları öğrencilerinin devam durumu ve notlarının İ.Ü. otomasyon sistemine girilmesinden sorumludur. Madde 6. Devamsızlıktan kalan öğrenciler Devamsız öğrencilerin başarı notları hesaplanmaz ve notları FD olarak verilir, bu notun sayı karşılığı ise sıfırdır. Madde 7. Bitirme/Bütünleme Sınav Notu Alt Sınırı (BSAS) Yarıyıl/yıl içi etkinlik notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için bitirme/bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir. Bu alt sınır ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir. Bitirme/bütünleme sınavında bu baraj değerinin altında not alan öğrenciler FF alarak kalırlar. Madde 8. Öğrencilerin "Dönem Sonu Başarı Notlarının (DSBN)" hesaplanması Öğrencilerin DSBN si yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve bitirme/bütünleme sınavının ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin türü ve ağırlıkları birimden birime değişmekle beraber, bitirme/bütünleme sınavının ağırlığı 0,50 den düşük olamaz. Örnek bir hesaplama olarak yarıyıl/yıl içi etkinliğini, bir yarıyıl/yıl içi ara sınavı ile ödev olarak belirleyen ve bu iki etkinliğin ağırlıklarını sırasıyla 0,30 ve 0,20 olarak benimseyen bir birimi düşünelim. Belirli bir dersin yarıyıl/yıl içi sınavından 40, ödevden 70 ve bitirme sınavından 60 alan bir öğrencinin DSBN si aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: Madde 9. MDS'de notların hesaplanması MDS de önce devamsız öğrenciler belirlenir ve bu öğrencilere FD verilir. Daha sonra geriye kalan öğrencilerin DSBN leri hesaplanır. Bu sayılar virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencilerin DSBN leri aşağıdaki aralıklar göz önüne alınarak harfli notlara çevrilir. İ.Ü. nün tüm fakülte ve yüksekokulları için uygulanacak sınır değerleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Aralıklarda çakışmaların olmaması için aralıkların dâhil anlamına gelen "[" notasyonu ile sol taraftan kapalı ve hariç anlamına gelen ")" notasyonu ile sağ taraftan açık olarak belirlendiğine dikkat ediniz. 4

5 TABLO 1: İ.Ü. MDS DE TÜM FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR İÇİN HARFLİ NOTLARI AYIRAN DSBN SINIR DEĞERLERİ. Dörtlük Harf DSBN Sistem Notu Aralıkları 4,00 AA [92-100] 3,50 BA [84-92) 3,00 BB [76-84) 2,50 CB [68-76) 2,00 CC [60-68) 1,50 DC [52-60) 1,00 DD [45-52) 0,00 FF [0-45) Bu hesaplamalar üniversitenin otomasyon programı tarafından gerçekleştirilir ve sonuçlar aynı program tarafından yedeklenir ve arşivlenir. Madde 10. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması nın (AGNO) hesaplanması AGNO hesaplamasında bir öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin "4" üzerinden notları bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır, elde edilen sonuçlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu sonuç AGNO olarak tanımlanır. Başarı notları G (Geçer) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar gibi dersler ile notları M (Muaf) olan dersler AGNO hesaplamasına katılmaz. Bu derslerden FF alan öğrenci dersi tekrarlamak zorundadır. Yarıyıllık ve yıllık derslerin bir birimin ders programında birlikte yer alması durumunda yıllık derslerin notları AGNO hesabına yıl sonunda (bahar yarıyılı sonunda) dâhil edilirler. Aşağıda örnek bir AGNO hesaplanması verilmiştir: 1. Yarıyıl Güz yarıyılı dersleri Dersin kredisi Dersin notu Kredi Dersin notu A dersi 3 1,50 (DC) 4,50 B dersi 4,5 1,00 (DD) 4,50 C dersi 3,5 3,00 (BB) 10,50 D dersi 5 1,00 (DD) 5,00 Toplam 16 24,50 1. yarıyıldaki AGNO 24,5/16 = 1,53 5

6 2. Yarıyıl Bahar Yarıyılı dersleri Dersin kredisi Dersin notu Kredi Dersin notu E dersi 4 2,50 (CB) 10,00 F dersi 4,5 3,50 (BA) 15,75 G dersi 3,5 4,00 (AA) 14,00 H dersi 3 3,00 (BB) 9,00 Toplam 15 48,75 İki yarıyılın toplamı = 31 24,50+48,75 = 73,25 2. yarıyıldaki AGNO 73,25/31 = 2,36 Madde 11. MDS de FF ve FD harf notları alan öğrenciler o derslerden kalırlar. Öğrenciler bu dersleri tekrar etmek zorundadırlar. AA, BA, BB, CB, CC aldıkları derslerden başarılı, DD ve DC aldıkları derslerden ise koşullu başarılı sayılırlar. Öğrencilerin DD ve DC aldıkları dersleri tekrarlayıp tekrarlamayacaklarını AGNO ları belirler. Ardışık iki yarıyıl AGNO su 2,00 ın altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak daha önce başarısız veya koşullu başarılı oldukları derslerden içinde bulundukları dönemlerde açılanlardan ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenen toplam ders kredi limiti aşılmıyorsa FF, FD, DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Toplam ders kredi limitinin aşılması durumunda ise öncelikle FF ve FD daha sonra DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Ardışık iki yarıyıl AGNO nun 2,00 ın altında kalması ve diğer üç mümkün durumda ders tekrarlarına ilişkin özet bilgiler Tablo 2 de yer almaktadır. Durum No TABLO 2: DERS TEKRARLARINA İLİŞKİN TÜM MÜMKÜN DURUMLAR Herhangi bir yarıyıl Bir sonraki yarıyıl Zorunlu olarak tekrarlanması gereken dersler İsteğe bağlı tekrarlanabilecek dersler 1 AGNO 2,00 AGNO 2,00 FF, FD DD, DC 2 AGNO 2,00 AGNO < 2,00 FF, FD DD, DC 3 AGNO < 2,00 AGNO 2,00 FF, FD DD, DC 4 AGNO < 2,00 AGNO < 2,00 FF, FD, DD, DC * eğitim ve öğretim yılından önce kayıt olan öğrenciler için (AGNO değerini 2,00 uygulayan birimler hariç) Tablo 2 deki AGNO değerleri 1,80 olarak alınacaktır. 6

7 Madde 12. Tek ders ve ek sınav hakkını kullanan öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar DSBN yerine kullanılır ve harf notları Tablo 1 e göre verilir. Madde 13. Lisansüstü programlara kayıtlı olup ön lisans ve/veya lisans programından ders alan öğrencilerin sınavlardan aldıkları notlar birlikte sınava girdikleri lisans sınıfından bağımsız değerlendirilir. Madde 14. Seçmeli derslerin hangi döneme ait olduklarını ve bir dönemde kaç tane seçmeli dersin not dökümüne (transkripte) yansıyacağını ilgili birim yönetim kurulu kararı belirler. AGNO hesaplamasında not dökümüne (transkripte) yansıyacak derslerin tespiti en yüksek notlu dersten başlayarak belirlenir. Madde 15. Bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda alması gereken ders kredi toplamının alt ve üst sınırları ilgili birimin yönetim kurulu kararına göre belirlenir. 7

8 BÖLÜM II BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Bağıl değerlendirme sistemi, bir öğrencinin başarısını mutlak bir ölçme sistemine göre değil öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun, grubun genelinden pozitif yönde uzaklaşması başarının artması, tersi yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak yorumlanır. Bağıl sistemin uygulanma esasları aşağıda maddeler ile verilmiştir. Madde 1. Kılavuzun dayanağı Bu kılavuz tarih ve sayı ile Resmi Gazete de yayınlanan İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21 (1) ve ölçme değerlendirme ile ilgili maddeleri gereğince hazırlanmıştır. Madde 2. Kılavuzun uygulanması İstanbul Üniversitesi nde Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS) ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) kullanılmaktadır. Madde 3. Ders tekrarı a) eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olup, derse devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrencilerden bir sonraki yıl derse devam zorunluluğunun aranıp aranmayacağı, yarıyıl içi eğitim ve öğretim etkinliklerini yerine getirmekle yükümlü tutulup tutulmayacağı konularında İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin Geçici 1. maddesinin (2) fıkrasına dayanarak, ilgili birim yönetim kurulu karar alır ve danışmanlar tarafından uygulanır eğitim ve öğretim yılından itibaren ilgili birim tarafından belirlenen değerlendirme sisteminde (Bağıl veya Mutlak) eski ve yeni tüm öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeleri aynı hesaplamaya tabi tutulur. b) Kaldırılan seçmeli dersler ile ilgili uygulamalar öğrencilerin kayıtlı oldukları birimin yönetim kurulu kararına göre belirlenir. Madde 4. Otomasyon sistemi ile bağıl notların hesaplanması ve arşivlenmesi İstanbul Üniversitesi nin tüm birimlerinde Bağıl Değerlendirme Sistemi için işlemler öğrenci otomasyon programı tarafından gerçekleştirilir. Bu programa İ.Ü. web sitesindeki bağlantıdan ulaşılır. Otomasyon programından sorumlu bilgi işlem birimi notların hesaplanabilmesi için gerekli kriterlerin programa girilmesi ve programın ihtiyaçları karşılayacak şekilde güncellenmesi, bağıl notların ve notlara ilişkin AGNO (bkz. Madde 11) değerlerinin bu kılavuzda tanımlanan sistematik içinde hesaplanması, öğrenci not dökümünün (transkript) hazırlanması ve tüm bu verilerin güvenli şekilde yedeklenerek arşivlenmesinden sorumludur. 8

9 Madde 5. Öğretim üyelerinin ve elemanlarının sorumlulukları Dersin sorumlu öğretim üyeleri ve elemanları öğrencilerinin devam durumu ve notlarının İ.Ü. otomasyon sistemine girilmesinden sorumludur. Madde 6. Listelerin birlikte ya da ayrı ele alınmasını gerektiren durumlar Bir dersin kaç grup halinde kaç öğretim üyesi tarafından verildiği belirlenerek, BDS nin gruplara ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi uygulanacağı konusunda karar verilir. Bu durumlar aşağıdaki iki maddede ele alınabilir: i. Bir dersin tek bir sınıfta birden fazla öğretim elemanı tarafından ortak verilmesi durumunda sınıftaki notlar tek bir liste halinde ele alınıp değerlendirilir. ii. Dersin birden çok sınıf ve/veya öğretim elemanı ile yapılması durumunda ise aşağıdaki iki olası durum söz konusudur: Aynı diploma programının farklı gruplarına aynı dersin aynı öğretim elemanı tarafından verilmesi durumu: Sınavların aynı anda yapılması, eşit süre verilmesi ve aynı soruların sorulması koşulu ile farklı grupların notlarının BDS leri ortak yapılır. Aynı diploma programının farklı gruplarına aynı dersin farklı öğretim elemanı tarafından verilmesi durumu: Bu durumda BDS, her sınıf için ayrı ayrı uygulanır. Madde 7. Devamsızlıktan kalan öğrenciler Devamsız öğrencilerin ham başarı notları hesaplanmaz ve BDS ye dâhil edilmezler. Bu öğrencilerin notu FD olarak verilir ve sayı karşılığı sıfırdır. Madde 8. Bitirme/Bütünleme Sınav Notu Alt Sınırı (BSAS) Yarıyıl/yıl içi etkinlik notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için bitirme/bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir. Bu alt sınır ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir. Bitirme/bütünleme sınavında bu baraj değerinin altında not alan öğrenciler FF alarak kalırlar. Bitirme sınavı ile bütünleme sınavlarının bağıl değerlendirme sistemleri birbirinden bağımsız yapılır. Madde 9. Ham Başarı Notu nun (HBN) hesaplanması Öğrencilerin HBN si yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve bitirme/bütünleme sınavının ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin türü ve ağırlıkları birimden birime değişmekle beraber, bitirme/bütünleme sınavının ağırlığı 0,50 den düşük olamaz. Örnek bir hesaplama olarak yarıyıl/yıl içi etkinliğini, bir yarıyıl/yıl içi sınavı ile ödev olarak belirleyen ve bu iki etkinliğin ağırlıklarını sırasıyla 0,30 ve 0,20 olarak benimseyen bir birimi düşünelim. Belirli bir dersin yarıyıl/yıl içi sınavından 40, ödevden 70 ve bitirme sınavından 60 alan bir öğrencinin ham başarı notu aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 9

10 HBN si 35 in altında kalan öğrenciler BDS ye dâhil edilmezler ve doğrudan FF alarak kalırlar. Madde 10. Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilere uygulanan istatistiksel yöntem Kılavuzun 7. maddesine göre devamsız öğrencilere FD verilir ve bağıla katılmazlar. Diğer öğrenciler için ise Madde 9 da belirtildiği gibi HBN si 35 ve üzerinde olan öğrenciler bağıl değerlendirmeye hak kazanırlar. Bağıl değerlendirmenin istatistik temelinde harf notlarının Normal Dağılımın kantil değerleri ile belirlenmesi esası yatmaktadır. Normal dağılımın ortalama ( ) ve standart sapma ( ) olmak üzere iki parametresi söz konusu olduğu için harf notlarının bağıl değerlendirilmesinde notların ortalaması ve standart sapması rol oynamalıdır. Ortalama parametresi bir toplanma/odaklaşma ölçüsü olduğundan, bu parametrenin aldığı değerin yüksekliği notların genelinin yüksekliği, düşüklüğü ise notların genelinin düşüklüğü olarak düşünülebilir. Standart sapma parametresinin ise bir yayılma/saçılma ölçüsü olduğu düşünülürse sınıfın başarısının ölçüldüğü aralığın genişliğini bu parametre yansıtacaktır. Standart sapma ne denli düşükse, sınavın ölçme kapasitesinin o denli düşük olacağı söylenebilir. Bu hususun daha iyi anlaşılması için uç bir durumu, tüm notların aynı verildiği bir sınavı düşünürsek; böyle bir durumda notların değişim aralığı (en yüksek not ile en düşük not arasındaki fark) ile standart sapma "0" olur ve öğrencilerin notlarının bağıl olarak değerlendirilmesi kavramsal ve de teknik olarak olanaksızlaşır. Öte yandan bu tür bir dağılımın mutlak değerlendirme sisteminde de çelişkiler yaratacağı açıktır. Özetle, standart sapma parametresi bir ölçme/değerlendirme kalite ölçüsü olarak düşünülmeli ve dersin sorumlu öğretim elemanı sınav sorularını öğrencilerinin notlarını olabildiği ölçüde geniş bir aralıkta ölçmeyi sağlayacak nicelik ve nitelikte hazırlamalıdır. Üniversitemizin bağıl değerlendirme sistemi yukarıdaki paragrafta belirtilen hususlar temel alınarak hazırlanmıştır. Harf notlarının belirleneceği aralıklar, öğrencilerin dersle ilgili ham başarı notlarının ortalama ve standart sapmasına bağlı olarak Tablo 1 de gösterilmiştir. Bağıl aralıklar saptanırken gerek Normal dağılımın kendi iç yasaları gerekse İstanbul Üniversitesi nin çeşitli birimlerinin geçmiş verilerinden elde edilen not dağılımları göz ününe alınarak Tablo 1 in son sütununda yer alan yüzdeler belirlenmiştir. Ancak optimizasyon süreci ile elde edilen bu yüzdelerin yalnızca birer matematiksel beklenen değer olduğu, her sınav için gerçekleşmelerinin gerekmeyeceği, sınavdaki notların ortalama ve standart sapmasına ve de dağılımın asimetrisine bağlı olarak değişim gösterebilecekleri unutulmamalıdır. Diğer bir husus da tablodaki yüzdelerin doğal olarak yalnızca bağıl değerlendirmeye katılan öğrencilere ilişkin olmasıdır. Sınıfın geneli düşünüldüğünde bazı öğrencilerin ham başarı notları 35 in altında ve/veya bitirme/bütünleme sınav notları BSAS nin altında kalacağı için tablodaki FF bölümünün yüzdesi doğal olarak artacak, dolayısıyla diğer bölümdekilerin yüzdesi azalacaktır. İstanbul Üniversitesi nin çeşitli birimlerinde geçmiş dönemlerde gerçekleştirilmiş sınav verilerine göre FF alanların ortalama yüzdesi 20 civarındadır. Dolayısıyla sınıf geneli için Tablo 10

11 1 de CC ve üzeri notlara ait yüzdelerin FF in 5 olan yüzdesini 20 ye tamamlayacak şekilde yaklaşık 3 er puan düşmesi beklenmelidir. Yüzdelere bağlı olarak Normal Dağılım ın kantil değerleri ile elde edilen Tablo 1 deki "Bağıl Aralıklar"da çakışmaların olmaması için aralıklar "[" notasyonu ile sol taraftan kapalı, ")" notasyonu ile sağ taraftan açık olarak belirlenmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere standart sapmanın düşüklüğü teknik sorunlar yaratacağı için den küçük standart sapmanın söz konusu olduğu sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi uygulanmayacak olup, bu durumlar için Tablo 1 deki "Mutlak Aralıklar" kullanılacaktır. Üniversitemizin geçmiş verilerinden elde edilen bilgilere dayanarak ve de teorik nedenlerle den küçük standart sapmaların söz konusu olduğu sınavların toplam içindeki payının %5 ten küçük olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle bağıl aralıkların, üniversitede gerçekleşecek olan sınavların yaklaşık %95 ine uygulanması beklenmelidir. Öğrenci sayısı 10 dan düşük ise standart sapmanın 8 den küçük olduğu durumda olduğu gibi bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz ve yine Tablo 1 deki "Mutlak Aralıklar" uygulanır. "Bağıl Aralıklar"da hangi harf notuna karşılık geldiğine bakılmaksızın "100" notu alan öğrenciye "AA" verilir, ancak bu notlar yine de BDS ye dâhil edilirler. HBN lerin ortalama ve standart sapmasının hesaplamalarında aşağıdaki formüller veya aynı sonucu verecek olan farklı versiyonları kullanılabilir. Burada, ham başarı notunu, ise bağıl değerlendirmeye katılan not sayısını göstermektedir: Örneğin ortalamanın, standart sapmanın ise olduğu bir ders düşünelim. Bu durumda örneğin BA not aralığının alt sınırı olurken, üst sınırı olur. Öyleyse, bir öğrencinin bu dersten BA alarak geçmesi için ham başarı notunun aralığında yer alması gerekir. 11

12 TABLO 1: BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE KULLANILACAK ARALIKLAR (, bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısını,, ham başarı notlarının ortalamasını, ise standart sapmasını göstermektedir.) Harf Notu Bağıl aralıklar için Mutlak aralıklar ve/veya için Harf notlarının Normal Dağılım üzerindeki beklenen yüzdeleri AA 14,5 BA 16,5 BB 17,0 CB 20,5 CC 21,5 DC 2,00 DD 3,00 FF 5,00 Madde 11. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması nın (AGNO) hesaplanması AGNO hesaplamasında bir öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin "4" üzerinden notları bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır, elde edilen sonuçlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu sonuç AGNO olarak tanımlanır. Başarı notları G (Geçer) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar gibi dersler ile notları M (Muaf) olan dersler AGNO hesaplamasına katılmaz. Bu derslerden FF alan öğrenci dersi tekrarlamak zorundadır. Yarıyıllık ve yıllık derslerin bir birimin ders programında birlikte yer alması durumunda yıllık derslerin notları AGNO hesabına yıl sonunda (bahar yarıyılı sonunda) dâhil edilir. Aşağıda örnek bir AGNO hesaplanması verilmiştir: 1. Yarıyıl Güz yarıyılı dersleri Dersin kredisi Dersin notu Kredi Dersin notu A dersi 3 1,50 (DC) 4,50 B dersi 4,5 1,00 (DD) 4,50 C dersi 3,5 3,00 (BB) 10,50 D dersi 5 1,00 (DD) 5,00 Toplam 16 24,50 1. yarıyıldaki AGNO 24,5/16 = 1,53 12

13 2. Yarıyıl Bahar Yarıyılı dersleri Dersin kredisi Dersin notu Kredi Dersin notu E dersi 4 2,50 (CB) 10,00 F dersi 4,5 3,50 (BA) 15,75 G dersi 3,5 4,00 (AA) 14,00 H dersi 3 3,00 (BB) 9,00 Toplam 15 48,75 İki dönemin toplamı = 31 24,50+48,75 = 73,25 2. yarıyıldaki AGNO 73,25/31 = 2,36 Madde 12. BDS de FF ve FD harf notları alan öğrenciler o derslerden kalırlar. Öğrenciler bu dersleri tekrar etmek zorundadırlar. AA, BA, BB, CB, CC aldıkları derslerden ise geçmiş kabul edilirler. DC ve DD aldıkları dersleri ise koşullu başarmış sayılırlar. Öğrencilerin DC ve DD aldıkları derslerden geçip geçmeyeceklerini AGNO ları belirler. Ardışık iki yarıyıl AGNO su 2,00 ın altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak daha önce başarısız veya koşullu başarılı oldukları derslerden içinde bulundukları dönemlerde açılanlardan ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenen toplam ders kredi limiti aşılmıyorsa FF, FD, DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Toplam ders kredi limitinin aşılması durumunda ise öncelikle FF ve FD daha sonra DD ve DC harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Ardışık iki yarıyıl AGNO nun 2,00 ın altında kalması ve diğer üç mümkün durumda ders tekrarlarına ilişkin özet bilgiler Tablo 2 de yer almaktadır. TABLO 2: DERS TEKRARLARINA İLİŞKİN TÜM MÜMKÜN DURUMLAR Durum No Herhangi bir yarıyıl Bir sonraki yarıyıl Zorunlu olarak tekrarlanması gereken dersler İsteğe bağlı tekrarlanabilecek dersler 1 AGNO 2,00 AGNO 2,00 FF, FD DD, DC 2 AGNO 2,00 AGNO < 2,00 FF, FD DD, DC 3 AGNO < 2,00 AGNO 2,00 FF, FD DD, DC 4 AGNO < 2,00 AGNO < 2,00 FF, FD, DD, DC * eğitim ve öğretim yılından önce kayıt olan öğrenciler için (AGNO değerini 2,00 uygulayan birimler hariç) Tablo 2 deki AGNO değerleri 1,80 olarak alınacaktır. 13

14 Madde 13. Tek ders ve ek sınav hakkını kullanan öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar HBN yerine kullanılır ve harf notları Tablo 1 deki mutlak aralıklara göre verilir. Madde 14. Lisansüstü programlara kayıtlı olup ön lisans ve/veya lisans programından ders alan öğrencilerin sınavlardan aldıkları notlar birlikte sınava girdikleri lisans sınıfından bağımsız değerlendirilir. Madde 15. Seçmeli derslerin hangi döneme ait olduklarını ve bir dönemde kaç tane seçmeli dersin not dökümüne (transkripte) yansıyacağını ilgili birim yönetim kurulu kararı belirler. AGNO hesaplamasında not dökümüne (transkripte) yansıyacak derslerin tespiti en yüksek notlu dersten başlayarak belirlenir. Madde 16. Bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda alması gereken ders kredi toplamının alt ve üst sınırları ilgili birimin yönetim kurulu kararına göre belirlenir. 14

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MAE 1- (1) Bu düzenlemenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki önlisans

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ön Lisans ve Lisans

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarındaki ölçme ve değerlendirmeye

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi Bağıl Değerlendirme Sistemi Üniversitemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren birimlerde yapılan seviye tespit sınavları ile yabancı dil

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İĞDE ÜİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLEDİRME YÖERGESİ BİRİCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, öğrencilerin başarıları değerlendirilirken, başarıyı ölçmek için, gerekli

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesine bağlı birimlerde

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR Amaç * MADDE 1. Bu esasların amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı dışındaki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ 1) Amaç İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ * Dünyada ve ülkemizde kullanılan not değerlendirme sistemine entegre olmak. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan ACT, CEEB,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 1.GİRİŞ Üniversitemizde eğitim-öğretimin her geçen gün daha çağdaş normlara dayandırılması, kalite ve verimliliğin yükseltilmesi için sürekli

Detaylı

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 1.1. Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Her bir öğrencinin, aynı dersi takip eden öğrencilerin oluşturduğu ana kütle içerisinde yer alan diğer öğrencilerin başarı düzeylerine

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR Lütfen, akademik danışmanınıza ve öğrenci işlerine başvurmadan önce aşağıdaki kontrol listesini gözden geçiriniz ve açıklamaları

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı