VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES"

Transkript

1 Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2, 2011 Makalenin Geli Tarihi : Makalenin Kabul Tarihi : VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES S. Ümit D KMEN 1, R fat AKBIYIKLI 2, Osman AYTEK N 3, Selim BARADAN 4 ÖZET : sa l ve güvenli i ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin ana hedefi, genelde ba ta in aat sektörü olmak üzere i güvenli i performans n geli tirmek ve i aktivitelerinin daha sa l kl ve kazas z olarak sürdürülmesini sa lamakt r. Bu ba lamda, 2003 y l nda yürürlü e giren 4857 say l Yasas n n temel hedeflerinden birisi tüm sektörlerde i kazalar n n ve kazalara ba l kay plar n en aza indirilmesidir. Di er yandan, 2001 y l nda yürürlü e giren 4708 say l Yap Denetim Yasas temel olarak sa lam, kaliteli ve sa l kl yap lar üretilmesini hedeflemektedir. Bu çal man n amac, i sa l ve güvenli i konusunda iki yasan n bütünle ik bir incelemesinin yap lmas d r. ANAHTAR KEL MELER : n aat Sektörü, Sa l ve Güvenli i, Yasas, Yap Denetim Yasas. INTEGRATED EVALUATION OF LABOR AND CONSTRUCTION SUPERVISION LAWS WITH RESPECT TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ABSTRACT : The main aim of the laws and regulations in occupational health and safety is to increase the occupational safety performance and to assure the healthy and accident free conductance of the activities, especially in the construction sector. In this respect, one of the main targets of the labor law, numbered 4857, that got in force in 2003 was to decrease the occupational accidents and the related losses to a minimum in all the sectors. On the other hand, the construction supervision law, numbered 4708, got in force in 2001 principally aims for the production of robust, good quality and healthy buildings. The objective of this study is an integrated evaluation of both laws with respect to occupational health and safety. KEYWORDS : Construction Sector, Occupational Health and Safety, Labor Law, Construction Supervision Law. 1 stanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik Mimarl k Fakültesi, n. Müh. Bölümü, Ataköy Yerle kesi, STANBUL 2 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Mühendisli i Bölümü, Esentepe Yerle kesi, ADAPAZARI 3 Eski ehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarl k Fakültesi, n. Müh. Bölümü, Me elik Kamp., ESK EH R 4 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Mühendisli i Bölümü, Bornova Yerle kesi, ZM R

2 118 S. Ümit D KMEN, R fat AKBIYIKLI, Osman AYTEK N, Selim BARADAN I. G R n aat sektörü, tüm dünyada oldu u gibi, Türkiye de de tehlikeli i kollar aras ndad r. ILO (International Labour Organization) verilerine göre, geli mi ülkelerde in aat i çileri di er sektörlerde çal an i çilere oranla 3-4 kat, geli mekte olan ülkelerde ise 6 kat a kadar varan daha fazla kazaya u rama riski ta maktad rlar [1]. Sektörde ya anan kazalar sonucunda her y l çok say da yaralanma veya can kayb vakalar ya anmaktad r. Çizelge 1 de, y llar aras nda Türkiye deki tüm sektörlerde ve in aat sektöründe gerçekle en kazalara ait Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) (2008 y l ndan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinden elde edilen verilerin bir özeti verilmi tir [2, 3]. Tüm Sektörler Çizelge y llar i kazalar. Tüm kazalar Sürekli i görememezlik Ölüm n aat Tüm n aat Tüm Sektörü Sektörler Sektörü Sektörler n aat Sektörü Y llar Adet Adet Oran % Adet Adet Oran % Adet Adet Oran % ,4% ,1% ,5% ,0% ,1% ,6% ,2% ,0% ,3% ,6% ,3% ,9% % ,0% ,2% ,0% ,8% ,7% ,4% ,9% ,4% ,2% ,2% ,5% ,5% ,9% ,3% ,7% ,7% ,8% ,0% ,4% ,3% ,7% ,3% ,8% ,7% ,6% ,2% ,8% ,8% ,5% ,0% ,9% ,8% ,4% ,6% ,4% ,6% ,0% ,3% ,4% ,1% ,3% Ortalama ,1% ,4% ,3% Çizelge 1 deki 18 y ll k dönemin verileri kullan larak hesap yap ld nda, in aat sektöründe ya anan toplam kazalar, ölümlü kazalar ve i görememezlikle sonuçlanan kazalar n tüm sektörlerdeki toplamlar n s ras yla % 9,4, % 19,4 ve % 26,7 sine kar geldi i görülmektedir. Çizelgedeki verilere göre tüm

3 ve Yap Denetim Yasalar n n Sa l ve Güvenli i Aç s ndan Bütünle ik ncelenmesi 119 sektörlerde i kazalar say s nda bir gerileme gözlense de, in aat sektöründe ölüm ve sürekli i görememezlik ile sonuçlanan kazalar n di er sektörlerde meydana gelen kazalara oranla birkaç istisna hariç yerini korumaktad r. Bu noktada vurgulanmas gereken ac bir gerçek ise bu istatistiklerin maalesef gerçe i tam olarak yans tmad d r. Örne in, ölümle sonuçlanan kazalara ait say lar n oldukça s hhatli olmas na kar n pek çok yaralanmal kaza yasal hükümlere ra men kay td kalabilmektedir. Fakat konu ile ilgili mevcut istatistikler her ne kadar yeterli ve sa l kl de ilse de mevcut durumdaki say lar n ne derece endi e verici oldu u aç kt r. Çal ma hayat nda, çal an i veren ili kilerini ve SG konusuda dâhil olmak üzere çal ma ortam n düzenleyen ve 30 y l a k n süredir yürürlükte olup art k güncelli ini bir hayli yitirmi olan 1475 say l yasan n güncelle tirilmesi de amaçlanarak, 4857 Say l Yasas 22/05/2003 tarihinde yay nlanarak yürürlü e girmi tir [4, 5]. Yeni yasada i sa l ve güvenli i ( SG) konusu geçmi teki yasa ve uygulamalara nazaran daha kapsaml ekilde ele al nm t r. Bu ba lamda yasan n temel amaçlar ndan birisi i kazalar n n en aza indirilmesi hedefiyle Avrupa Birli i normlar nda bir SG düzenleme ve denetim mekanizmas n n olu turulmas olmu tur. Ayr ca, in aat sektörü ile ilgili olarak, Dünyada ve Türkiye de olan bu yüksek kaza oranlar n da dikkate alarak in aat i leri Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca, 2009 y l nda ç kart lan ve halen yürürlükte olan Sa l ve Güvenli ine li kin Tehlike S n flar tebli ine göre çok tehlikeli s n f na giren i kollar aras nda s ralanm t r [6]. Di er yandan, Türk in aat sektörünün temel sorunlardan bir di eri ise kalite sorunudur. Denetimsiz ve yetersiz mühendislik hizmeti alarak olu mu olan yap sto u nedeniyle 1999 Gölcük ve Kayna l depremlerinde çok say da yap y k lm veya kullan lamaz hale gelmi tir. Sonuçta, 7,5 büyüklü ündeki Gölcük depreminde nin üzerinde can kayb ya anm ve maddi zararlar 20 milyar ABD Dolar n n üzerinde olmu tur [7]. Ard k olarak 3 ay arayla gerçekle en bu iki depremdeki can ve mal kay plar na bir anlamda tepki olarak yap kalitesinin artt r lmas amac yla 03/02/2000 tarihinde 595 say l Yap Denetimi Hakk nda KHK ç kart lm ancak kararname uygulamada ç kan s k nt lar n a lmas nda yetersiz kalm t r. Anayasa Mahkemesi nin bu kararnameyi iptal etmesinden sonra 13/07/2001 de 4708 say l Yap Denetim Yasas yürürlü e girmi tir [8]. Yasan n temel amac yap lar n, özel sektörce olu turulacak ba ms z uzman denetim kurulu lar nca denetlenmesini gerçekle tirmek ve bu vas ta ile kaliteli ve dayan kl yap lar n in as n sa lamakt r. Yasada bu kurulu lar n denetiminin kamu ad na Bay nd rl k ve skân Bakanl taraf ndan yap lmas hedeflenmi tir. Yasa ayr ca denetim kurulu lar na in aatta kalitenin sa lanmas n n yan s ra üretilen yap larda SG nin sa lanmas na yönelik görevler de yüklemi tir. Bu çal mada amaçlanan, her iki yasada da bulunan SG ye ait hükümlerin bütünle ik bir incelemesinin yap larak konuya olan etkilerinin ve olas katk lar n n incelenmesidir. Bu ba lamda Yap Denetim

4 120 S. Ümit D KMEN, R fat AKBIYIKLI, Osman AYTEK N, Selim BARADAN kurulu lar n n konuyu ili kin hâlihaz rdaki yakla mlar n tespit etmek amac yla stanbul, Ankara, zmir ve Sakarya da toplam 25 firmay kapsayan bir anket çal mas yap lm t r. II SAYILI YASASI 4857 Say l Yasas yürürlü e girdi i tarihten itibaren i sa l ve güvenli ini ilgilendiren konu ve amaçlar na yönelik önemli gündem maddelerini de içermi ve vurgulam t r. zleyen ba l k ve aç klamalar da bu önemi vurgulanan SG ile ilgili maddelerin in aat sektörü ile ilgili ve ili kili olan hususlar n belirtmekte ve de erlendirmektedir. II.1. Yasadaki SG ile lgili Maddeler Yasa i hayat n n temel prensiplerini düzenlemenin yan s ra sa l kl ve güvenli i ortamlar n n tesis edilmesini amaçlamaktad r. Bu ba lamda yasan n 5 nci bölümünde yer alan SG ile ilgili ve in aat sektörü için önemli olan maddeleri a a daki gibi s ralayabiliriz; yerlerinde i verenin ve i çilerin i sa l ve güvenli inin sa lanmas amac yla uymak zorunda olduklar yükümlülü ün tan mlanmas (Madde 77) Sa l k Bakanl n n görü ünü alarak Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl i yerlerinde i sa l ve güvenli i önlemlerinin al nmas amac yla tüzük ve yönetmelikler ç kar lmas (Madde 78) yerlerinin Bakanl kça tefti i ve i in durdurulmas veya kapat lmas (Madde 79) sa l ve güvenli i kurulu bulundurulmas (Madde 80) sa l ve güvenli i hizmetlerinin i yeri hekimi, i güvenli i uzman ve ortak sa l k ve güvenlik birimi taraf ndan yürütülmesi (Madde 81) sa l ve güvenli i konusunda i çilerin i vereninden isteyebilecekleri talepler (Madde 83). II.2. SG ile lgili Maddelerin n aat Sektörü Yönünden ncelenmesi Türkiye de in aatlarda olan kazalar n ciddi bir miktar n n çe itli nedenlerle kay t d kald yukar da da bahsedildi i üzere maalesef bilinen bir gerçektir. Bu ba lamda yasa madde 77 de kazalar n 2 i günü içerisinde bölge çal ma müdürlü üne bildirilmesini art ko maktad r. Böylece yasada kaza istatistiklerinin daha sa l kl ve güvenilir hale gelmesi hedeflenmi tir. Di er yandan, her ne kadar, Madde 105 de, Madde 77 de ki sa l ve güvenli i ile ilgili hükümlere ayk r l k halinde 1,000 TL ceza kesilece i öngörülmü se de adli takip gerektirmeyen vakalar n bildirilmedi i bir gerçektir. Adli takip gerektirmeyen veya adli takibe u ramayan kazalar n ilgili makamlara bildirilmemesinde in aat

5 ve Yap Denetim Yasalar n n Sa l ve Güvenli i Aç s ndan Bütünle ik ncelenmesi 121 sektöründe az msanamayacak miktarda olan kay t d ve sigortas z i çi çal t r lmas n n etkisinin oldu u da bir gerçektir. Madde 78 ile makine, araç gereç kullanan baz ki ilerin korunmas amac yla yönetmelik ç karma yetkisi ÇSGB ye verilirken çok önemli bir konu olan bu makine, araç ve gereçlerin ne gibi emniyet sistemleri içerece i konusunun ba ka yasa veya yönetmelik veya standartlara b rak ld anla lmaktad r. Ne yaz k ki, Türkiye de in aat makine, araç, gereç ve ekipmanlar ile ilgili son y llarda çok say da artname, yönetmelik ve/veya standart yay nlanm olsa da, sektörde bunlar n hakk nda yeterli bilgi birikimi ve kullan m al kanl yoktur. Örne in, in aat i iskeleleri ile ilgili Türk Standartlar Enstitüsü nce yay nlanm olan standartlar mevcut ise de bu standartlara uygun iskele kullan m yok gibidir. stanbul da 2010 y l nda 104 antiye ziyaret edilerek yüz yüze yap lm olan bir anket çal mas nda, ziyaret edilen antiyelerin hiç birinde bu standartlara uygun iskeleye rastlanmam t r [9]. Di er taraftan, yasan n bu maddesine ba l olarak ÇSGB taraf ndan ç kar lm olan Yap lerinde Sa l k ve Güvenlik Yönetmeli i nde ise makine ve ekipman için sadece iyi çal r durumda olmas ibaresi vard r. Fakat bu ibareden ne kastedildi i ise aç kça belirtilmemi tir. Trafi e ç kmayan müteharrik makineler veya kald rma araçlar için herhangi bir periyodik muayene veya sertifikaland rma sistemi yoktur. Madde 79 da in aat sektörünü ilgilendiren en önemli nokta ya am için tehlikeli ibaresinin tarifinin yap lmam olmas d r. Elbette bu tarifin yasan n içinde yap lm olmas beklenemez ama bu ibarenin tarifi mevcut yönetmelik ve standartlarda da hangi durumlar n ya am tehlikesi olu turaca veya hangi i lerde ya am tehlikesini önleyici ne gibi önlemler al nmas gerekti ini belirten kapsaml tarifler ya yoktur ya yetersizdir veya sektörce uygulanmamaktad r. Ayr ca her ne kadar bürokratik bir i lem olarak gözükse de bölge müdürünün kurulacak komisyonda olmas bölge müdürünün i yükünü ciddi ekilde artt racak yönde olan bir yakla md r. Di er önemli bir nokta ise i çi temsilcisinin seçimidir. Bu konu yasada aç k b rak lm t r. Bu ba lamda, örne in maddede bahsi geçen tehlikeli durumun kaz çal malar veya patlat c kullan m ile ilgili olmas halinde ve seçilen i çi temsilcisi de kal p ustas oldu u takdirde, i çi temsilcisinden komisyon çal malar na sa lamas beklenen fayda büyük olas l kla gerçekle meyecektir. Bu yüzden i yerinin kapat lmas konusunda bürokrasinin biraz daha azalt larak i müfetti lerine biraz daha serbestlik tan nmas bu uygulaman n daha s k gerçekle mesini sa layacak ve dolay s yla i verenlerin i sa l ve güvenli ini sa lamada daha titizlikle davranmas na neden olacakt r. sa l ve güvenli i kurulu üphesiz i yerlerinde i güvenli ini sa lama konusunda at lacak önemli ad mlardan bir tanesidir (Madde 80). Ancak, böyle kurullar n kurulmas i güvenli i kültürünün anla lmas ve oturmas ndan sonra gerçekle ecek bir ad md r. Aksi takdirde ülkemizdeki gibi sadece teoride bulunan ancak gerçekte faal olmayan bir uygulama haline dönü ür. Örne in, yukar da bahsi geçen stanbul da ki 104 antiye üzerinde yap lm olan çal mada 50 ve üzeri çal an olan antiyelerin (tüm antiyelerin %77,9 u) sadece %82,7 sinde SG kurulu oldu u tespit edilmi tir [9]. Bu da yasan n

6 122 S. Ümit D KMEN, R fat AKBIYIKLI, Osman AYTEK N, Selim BARADAN üzerinden ara t rma tarihinde 7 y l geçmesine ra men tam anlam yla i lerlik kazanmad n göstermektedir. Madde 80 ve 81 de yer alan 50 çal an say s limiti Türk in aat sektörü aç s ndan en tart maya aç k konulardan biridir. Çünkü birçok in aattaki çal an say s zikredilen 50 say s ndan dü üktür veya sektörde bulunan kay ts z çal anlar nedeniyle dü ük gözükmektedir. Bilhassa ehir içinde yap lan birçok in aatta kay tl i çi say s 50 nin alt ndad r. Ayr ca baz karma k ve tehlikeli in aat projelerinin 50 i çinin alt nda tamamlanabilece i de bir gerçektir [10]. Kald ki, toprak göçmeleri nedeniyle ço u ölümlü çok say da kazan n ya and altyap projelerinde çal an say s birço unda 50 nin alt nda kalmaktad r. Bu maddelerin in aat sektörü aç s ndan yeniden ele al n p düzenlenmesi gerekmektedir. Örne in, in aat i lerinde 50 çal anla k s tlamak yerine in aat ruhsat na tabii tüm in aat i leri, belediyelerce ruhsata tabii olmay p sadece yaz l izne tabi in aat i leri ile 4734 say l Kamu hale Kanunu na [11] uygun olarak ihale edilmi olan kamu kurulu lar in aat i leri tan m yap larak in aat i lerinin büyük bir yüzdesinin ve yasan n kapsam d nda olan kamu in aatlar n n bu maddenin kapsam na al nmas sa lanabilir May s ay nda bu kanunda yap lan son düzenleme ile 81 ve 82. maddeler birle tirilmi ve 81. maddeye i verenlere SG hizmetlerini i letme d ndan alma serbestli i eklenmi tir. Ortak sa l k ve güvenlik birimleri olarak tan mlanan bu i letme d kurumlardan SG hizmetlerinin al nmas in aat sektörü aç s ndan son derece sak ncal d r. Böyle bir senaryoda çok tehlikeli s n fta yer alan in aat antiyelerinde, i çi say s güvenli i uzmanlar n n görev, yetki, sorumluluk ve e itimleri hakk nda yönetmelik, Madde 10, f kra 4 te belirtilen 500 say s ndan fazla olmad sürece, tam zamanl çal t r lacak i güvenli i uzman zorunlulu u kalmamaktad r [10, 12]. Bu da maalesef halen i güvenli ini sa laman n ek masraf oldu u fikrine sahip birçok i verenin arzular paralelinde bir durum te kil etmektedir. Bu hükmün koyulma nedeni in aat sektöründe sadece A s n f i güvenli i uzmanlar n n görev alabilmeleri ve bunlar n say s n n Türkiye de az olmas d r [10]. Madde 83 ile bir oto kontrol mekanizmas getirilmek istendi i görülmektedir. Yani i i yapacak ki iye, ki inin durumu tehlikeli olarak mütalaa etmesi durumunda kamu korumas sa lanmaktad r. Ne var ki, sektör çal anlar n n ortalama e itim seviyesinin çok dü ük olmas, konu ile ilgili çok büyük olas l kla bilgilendirilmemi olmalar, sektörde sendikala ma seviyesinin çok dü ük olmas ve i ini kaybetme korkusu gibi nedenlerle maddeden beklenen faydan n k s tl olaca dü üncesini vermektedir. III SAYILI YAPI DENET M YASASI Yukar da da bahsedildi i üzere, 4708 say l Yap Denetim Yasas 1999 y l ndaki Kocaeli depremindeki büyük can ve mal kay plar n n arkas ndan in aat sektöründeki yap güvenli ini ve kalitesini artt rmaya

7 ve Yap Denetim Yasalar n n Sa l ve Güvenli i Aç s ndan Bütünle ik ncelenmesi 123 yönelik tarihinde yürürlü e konmu tur [8] say l Yap Denetim Yasas 1. maddesi Amaç, Kapsam ve Tan mlar ba l alt nda Bu Kanunun amac ; can ve mal güvenli ini teminen, imar plân na, fen, sanat ve sa l k kurallar na, standartlara uygun kaliteli yap yap lmas için proje ve yap denetimini sa lamak ve yap denetimine ili kin usul ve esaslar düzenlemektir... olarak tariflenmektedir. Yasan n di er maddeleri de dikkate al n nca ilk bak ta, yap denetimi hizmetinin, sadece yap larda kullan lan her türlü malzemenin standartlar na uygun seçilmesi ve her türlü imalat n da yine standartlar na ve yönetmeliklere uygun olarak yap lmas için verilen bir kontrollük hizmeti kan s na var labilir. Burada üzerinde durulmas gereken bir nokta da pratikte yap denetiminin sadece ta y c sistem kontrollü ü eklinde alg lanmas d r. Hâlbuki yasa yap denetim irketlerine tüm di er disiplinlerdeki tasar m ve uygulamalarda denetim görevini vermi tir. Di er yandan, 4708 Say l Yap Denetim Yasas na tabi firmalar n yapaca görevler aras nda yasan n 2. madde f bendinde, yerinde i güvenli i ve i çi sa l konusunda gerekli tedbirlerin al nmas için yap müteahhidini yaz l olarak uyarmak, uyar ya uyulmad takdirde durumu ilgili bölge çal ma müdürlü üne bildirmek ibaresi vard r. Bu maddenin sektörde farkl yorumlar vard r. Örne in Okumu a göre, 2. f kran n amac, teknik ve standartlara uygun kaliteli yap yap lmas n n sa lanmas, yap n n esas imalatlar n n kusurlu yap lmas nedeniyle cana ve mala zarar verilmesinin önlenmesi olup çi Sa l ve Güvenli i görevlilerinin i çilerin çal ma artlar na ve çal ma ortam na ili kin i lerinin de Yap Denetim elemanlar nca yürütülmesi ya da onlar n i lerine kar lmas de ildir say l Yap Denetim Kanunu ile getirilen en belirgin husus, yap n n bizatihi kendisinin az veya çok hasar tehlikesi alt nda olmas nedeniyle cana veya mala zarar verebilmesi ihtimalidir. [13] Bu görü e kar n yazarlar n görü ü 2. maddenin f bendinde yap denetim kurulu undan talep edilen görevin aç k oldu u yönündedir. Yap denetim yasas, ilgili kurulu lara yap kalitesinin denetimleri d nda yüklenicinin 4857 say l yasan n gereklerini yeri getirip getirmedi ini denetleme yükümlülü ü vermi tir. Bu durum ba lang çta bir çeli ki gibi duruyorsa da projenin ya am döngüsü dikkate al nd nda son derece önemli ve do ru olan bir yakla md r. Burada vurgulanmas gereken önemli bir konu da maalesef yap denetim firmalar n n çe itli nedenlerle uygulamada 2.f bendine büyük ço unlukla kay ts z kalmalar d r.

8 124 S. Ümit D KMEN, R fat AKBIYIKLI, Osman AYTEK N, Selim BARADAN IV. ANKET ÇALI MASI Ara t rma konusunun daha derinlemesine irdelenmesi ve yap denetimi firmalar n n konuya yakla mlar n n tespiti amac yla stanbul, Ankara, zmir, Sakarya ve Eski ehir de geli igüzel seçilen toplam 25 yap denetim firmas ile yüz yüze görü me yöntemiyle bir anket çal mas yap lm t r. Bu amaçla haz rlanan ankette 4 soru vard r. Ankette firmalara; 4708 Say l yasadaki SG mevzuat n biliyor musunuz? Firman zda SG uzman eleman n z var m? 4708 Say l Kanunun vermi oldu u yetkiyi kullan yor musunuz? Hay r, ise neden? 4857 Say l Kanunu SG Maddelerini biliyor musunuz? Cevab n z evet ise 4708 Say l Yasa yetkileriniz ile 4857 Say l Yasa istekleri nas l bütünle tirilebilir? sorular yöneltilmi tir. Birinci soru olan SG mevzuat n bilmek konusuna 11 firma evet cevab verirken, 11 firma hay r, 3 firma ise k smen diye cevap vermi lerdir. kinci soruya 1 firma 1 adet C grubu SG uzman na sahip oldu unu bildirirken di er 24 firma SG uzman na sahip olmad klar n beyan etmi lerdir. Makalenin haz rland tarihlerde, sadece 24 firman n 4 ü ÇSGB ca gerçekle tirilen ISG e itimlerine 1 30 elemanla kat lm lard r. (ÇSGB nin, Bay nd rl k ve skan Bakanl ve Yap Denetim Kurulu lar Birli i ile birlikte yapm olduklar bir çal man n neticesinde, ÇSGB Aral k 2010 tarihinden itibaren yap denetim kurulu lar nda çal an denetim elemanlar na SG konusunda e itim vermeye ba lam t r. May s 2011 tarihine kadar 18,000 elemandan 1,500 üne e itim verilmi tir [14]). Yani bu ilk 2 sorudan anla laca üzere firmalar n %44 ü SG mevzuat hakk nda hiç bilgi sahibi de ildir ve de %95 i herhangi seviyede sertifikal SG uzman çal t rmamaktad r. Üçüncü soruda firmalara yöneltilen, 4708 say l yasan n verdi i yetkiyi kullan p kullanmama konusuna verilen cevaplar oldukça çarp c d r. Birinci soru ile de ili kili olan bu soruya mevzuat hakk nda k smen veya tamamen bilgisi oldu unu beyan eden firmalar bu yetkilerini ya hiç kullanmad klar n ya da sadece antiye uyar lar ile yetindiklerini söylemi lerdir. Buna gerekçe olarak da yeni i alamama kayg s n göstermi lerdir. Sadece bir firma kurallar s k s k ya takip etti ini ve birkaç kezde olsa bölge müdürlü üne ikâyette bulunu unu beyan etmi tir. Bu durumun en önemli sebebi ise her iki yasada da bu konuda yapt r mlar n olmamas d r. Di er taraftan, bu nokta bile ba l ba na yap denetim irketlerinin yasalar n kendilerine verdi i görev ve yetkileri ne derece yerine getirdikleri hakk nda üphelerin do mas na yol açmaktad r.

9 ve Yap Denetim Yasalar n n Sa l ve Güvenli i Aç s ndan Bütünle ik ncelenmesi 125 ki yasadaki yetkilerin nas l bütünle tirilebilece i hakk ndaki son soruya ise firmalar n %90 fikirlerinin olmad n beyan etmi lerdir. Geriye kalan %10 luk kesim, yani 3 firma, ise yasal düzenleme yapmak gerekir beyan nda bulunmu ama yap lmas gerekenler için farkl yasal öneriler sunmu lard r. Sonuç olarak yap denetim firmalar ya mevzuat hakk nda bilgi sahibi de illerdir, ya da i alamama kayg s ile yetkilerini kullanmamaktad rlar. Bu da yürürlükteki yasalara göre suç te kil etmekle beraber, sistemin içerisinde yeterince oto kontrol mekanizmas olmamas ve cezai yapt r mlar ile ilgili maddenin aç k olmamas nedeniyle yasan n amac n n tam anlam yla gerçekle medi ini ortaya koymaktad r. V. SA LI I VE GÜVENL N N AMAÇ, MAL YET VE KÜLTÜRÜ Yasalar n bütünle ik bir de erlendirmesini yapmadan önce i güvenli inin amac, i güvenli i kültürü, i güvenli i tedbirlerinin maliyetleri ve konular na k saca de inmekte fayda vard r. V.1. Güvenli inin Amac Türkiye de genel olarak kabul gören bir tan mla, i güvenli inin ana amac,, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi, sa l kl ve güvenli bir ya ama ve çal ma ortam sa lanarak tüm insanlar n mutlulu una zarar verici olaylar n asgariye indirilmesidir eklinde tariflenebilir. Bu tarife ba l olarak ana ba l klar ile amaçlar öyle s ralayabiliriz; Çal anlar Korumak: Çal anlar i yerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çal malar n sa lamak i çi ve i güvenli inin ilk amac d r. Üretim Güvenli ini Sa lamak: kazalar ve meslek hastal klar sebebiyle olu abilecek i gücü ve i günü kay plar n n en aza indirgenmesi, dolay s ile i veriminde art n sa lanmas ile üretimin korunmas i çi sa l ve i güvenli inin di er bir amac d r. letme Güvenli ini Sa lamak: Çal ma ortamlar nda al nan tedbirlerle, i letmeyi tehlikeye sokabilecek yang n, patlama, makine ar zalar ve devre d kalmalar n ortadan kald rmas i letme güvenli ini sa layacakt r. Sektör olarak in aat antiyelerinde her gün, gerek yöneticiler ve gerekse üretim sorumlular, insan kaynaklar, para, makine-ekipman ve malzemelerle ilgili olarak pek çok kararlar al rlar. Bu kararlar al n rken SG ile ilgili konular n, hem çevresel koruma ve hem de insan sa l ve güvenli ini içeren meselelerin de dikkate al nmas gerekmektedir. çi Sa l ve Güvenli i hukuki bir mesele olup karma k ve büyük projelerin planlamas nda SG ile ilgili konular n bu plana dâhil edilmesi için bir dizi resmi i leme ihtiyaç duyulmaktad r.

10 126 S. Ümit D KMEN, R fat AKBIYIKLI, Osman AYTEK N, Selim BARADAN V.2. Güvenli i Tedbirlerinin Maliyeti Sanayile mi ülkelerde i kazalar ve meslek hastal klar n n toplam maliyetinin, bu ülkelerin gayri safi milli has las n n (GSMH) % 1'i ile % 3'ü aras nda de i ti i tahmin edilmektedir. Bu aç dan Türkiye'de en iyimser rakamla, i kazalar ve meslek hastal klar n n toplam maliyetinin 4 milyar TL oldu u varsay labilir [15, 16]. kazalar n n büyük ço unlu u yeterli önlemleri almamaktan olu maktad r. Di er bir deyi le güvenlik tedbirleri art r ld kça kazalar n azalaca dolay s ile de kaza maliyetlerinin dü ece i bir gerçektir. Kaza riskinin azalt lmas iki çe it maliyet ortaya ç kar r, Kaza Maliyeti Kaza Önleme Maliyeti Kaza maliyetleri nin hesaplanmas oldukça karma kt r. lk bak ta kay p malzeme maliyetleri nispeten do ru olarak hesaplanabilmesine kar n insan kay plar n n hesab oldukça zordur. Kaza Önleme Maliyetleri ise objektif verilere dayand r lmaktad r. Objektif veriler öyle s ralanabilir: SG Yönetim giderleri; Koruyucu elbise ve ekipman giderleri; Sigorta giderleri; güvenli i için ilave insan kaynaklar gideri; Üretim sahas ndaki önlenemeyen tehlikeler nedeniyle tahmini üretim kayb. ekil 1. Maliyet Kaza Riski Azalt lmas li kisi (Fellows vd. den uyarlanm t r [17]). Sonuçta toplam maliyetler için, her i çiye ait harcanan kaza önleme giderleri ile olas kaza maliyetlerinin k yaslanmas gerekir. Sinclair e göre bu ikisinin e it oldu u nokta bize Optimum Kaza Koruma

11 ve Yap Denetim Yasalar n n Sa l ve Güvenli i Aç s ndan Bütünle ik ncelenmesi 127 miktar n verecektir [18]. Maliyetler ile kaza riski azalt lmas aras ndaki ili ki ekil 1 de gösterilmi tir. Bu ba lamda ekil 1 den de görülece i üzere kaza önleme maliyetleri ile kazalar n maliyetleri aras nda bir ters orant mevcuttur. V.3. Güvenli i Kültürü n aat sektöründeki kazalar n büyük bir bölümü insan hatalar ndan ve davran lar ndan olu maktad r. Bu durumun en etkin önlemi ise firma baz nda güçlü bir i güvenli i kültürü olu turmaktan geçecektir. Aksi durumda olu turulan SG insiyatiflerinin ve beraberinde programlar n verimli olmayaca ve k sa ömürlü olaca aç kt r. Bu ba lamda, her in aat projesi organizasyonu, kendi i güvenli i kültürünü e itimler ve do ru denetimler ile geli tirebilir ve i kazalar n n önüne büyük ölçüde geçebilir. VI. YASALARIN BÜTÜNLE K DE ERLEND R LMES Bir in aat projesi olan yap lar t pk insanlar gibi do ar (proje), olu ur (yap m), ya ar (i letme ve bak m) ve ortadan kalkarlar (y k m/tadilat). ekil 2 de gösterilen bu süreç in aat projelerinin ya am döngüsü olarak adland r l r. Yap denetim ve SG fonksiyonlar bu döngünün bir veya birkaç a amas nda yer al rlar. Konuya mevcut uygulamalar aç s ndan bakarsak Yap Denetim esas itibariyle A ama-iv te görev almaktad r. Fakat Yap Denetim in yasal görev tarifi içerisinde A ama-iv teki uygulaman n takip ve kontrolünün yan s ra, A ama-iii te yap lan tasar m çal malar n n takip eden tüm a amalardaki geçerlik ve kullan labilirlik yönünden incelenmesi vard r. Bu aç dan bak nca Yap Denetim in görevi ya am döngüsünün pratik olarak tüm a amalar n sarmaktad r. Di er yandan 4857 say l yasaya göre SG denetimi herhangi bir çal ma/imalat/uygulama yap l rken çal man n oldu u mekân, yöntemleri ve artlar denetlemektedir. Bu aç dan bak ld nda SG denetimi sadece anl k veya dönemsel bazda i levselli e sahip olmakta ve yap lan denetimler bir sonraki a amay etkilememektedir.

12 128 S. Ümit D KMEN, R fat AKBIYIKLI, Osman AYTEK N, Selim BARADAN ekil 2. Yap m projeleri ya am döngüsü. Bu konuyu daha derinlemesine incelemek aç s ndan bir fabrika projesini ele alabiliriz. Yap denetim kurulu lar n n görevleri aras nda örne in ayd nlatma, havaland rma, yang n koruma gibi sistemlerin tasar mlar n n da incelenmesi vard r. Yap denetim görevlileri bu incelemesini fabrikan n nas l bir üretim için kullan laca n bilerek derinlemesine yapmak zorundad r. Hiç üphesiz ki, bu sistemlerin i letme süreçlerinin SG artnamelerine uygunlu unun incelenmesi gerekir. Bu ba lamda bak nca yap denetim görevlileri ve SG denetim görevleri birbirinden ayr de il, bilakis birbirini tamamlay c niteliktedir. Benzer bir ekilde var olan bir tasar m n in a edilebilirlik yönünden de incelenmesi yap denetimin görevleri aras ndad r. Yap denetim kurulu lar SG aç s ndan gereksiz riskler ta yacak bir tasar ma izin vermemelidir. Ayn zamanda imalat projelerini de incelemekle yükümlü olan yap denetim kurulu lar, bu projelerde risklerin en aza indirgendi ini proje ve imalat yöntemlerini onaylamal d rlar. Böylece kaza riski te kil edebilecek baz konular daha tasar m a amas nda veya planlama a amas nda ele al narak ortadan kald r lm olacakt r.

13 ve Yap Denetim Yasalar n n Sa l ve Güvenli i Aç s ndan Bütünle ik ncelenmesi 129 Hal böyle olunca, tasar ma en vak f kurum tasar mc ve uygulamac irketin yan s ra yap denetim irketi olmaktad r. Bu nedenle 4708 say l yasan n 2.maddesi f f kras nda yerinde i güvenli i ve i çi sa l konusunda gerekli tedbirlerin al nmas için yap müteahhidini yaz l olarak uyarmak ibaresi çok yerinde bir kurald r. Bu kural n do ru takibinin in aatlardaki kazalar n en aza indirilmesinde büyük rol oynayaca kesindir. Di er yandan bu kural taraflarca do ru takip edildi i takdirde bir yetki karma as na yol açmayaca gibi projelerde k smen de olsa bir sinerji olu turacak ve oto kontrol mekanizmas yaratacakt r. Ne yaz k ki bu noktada kilit öneme sahip olmas gereken artname ve standartlar m z bir hayli yetersizdir. Sektörel uygulamalar baz nda SG uygulama artnamelerimiz ve yönetmeliklerimiz yoktur veya yetersizdir. Ayr ca i letme dönemini dikkate alan artnemeler ya yok ya da yetersizdir. SG nin ayr lmaz parças olan yang n yönetmeli i daha yeni ç km t r. Bu ba lamda SNIP, DIN veya BS benzeri kapsaml denetlenebilir standart ve artnamelere ihtiyaç vard r. Türk Standartlar Ensititüsünce son y llarda ç kart lm olan pek çok standart ile eksiklik kapat lmaya çal lm sa da haz rlanmas gereken daha pek çok standart ve artname vard r. Ayr ca bu artnamelere uygun e itim gere i oldu u konusu hiçbir ekilde yads namaz. Di er taraftan bu 2 yasan n uygulanmas nda temel bir fark vard r. yasas tüm ülke için geçerli olurken yap denetim yasas 2010 y l sonuna kadar sadece pilot il olarak seçilen 19 ili kapsam t r. Yap Denetim Yasas ancak 2011 y l itibariyle tüm Türkiye yi kapsam t r. Önemli bir hususta ilk etapta seçilmi olan 19 pilot ilin, ekonomik olarak geli mi iller olmas ve de di erlerine nazaran e itim seviyeleri daha yüksek oldu u için SG bilincinin daha yüksek seviyede olmas d r. Ayr ca ciddi kalite sorunlar n n ya and kamu yap lar ise yap denetim yasas na tabii de ildir. Bu durum her iki yasan n aras nda olu acak uyumun önündeki en büyük engeldir. Yak nda yap denetim yasas nda yap lacak bir de i iklikle uygulaman n yayg nla t ralaca ifade edilmektedir. Yap denetim uygulamalar ndaki di er bir eksiklik de firmalarca ço u zaman genç ve deneyimsiz ki ilerin istihdam edilmesidir. Bu durum yukar da bahsi geçen olas pozitif etkilerin elde edilmesinin önündeki en büyük engeldir diyebiliriz. Benzer bir durum SG konusunda da mevcuttur. ÇSGB taraf ndan 27 Kas m 2010 tarihinde yay nlanm olan güvenli i uzmanlar n n görev, yetki, sorumluluk ve e itimleri hakk nda yönetmelik te tarif edilen SG uzmanlar n n e itim programlar nda in aat projeleri konusuna yeterince a rl k verilmedi i bilinen bir durumdur. sa l ve güvenli i uzmanl k e itimlerinin, her sektörün riskleri farkl oldu undan sektörel düzeyde yap lmas gerekir. Hatta SG e itimlerinin, in aat sektörünün kendi içinde dahi; baraj, yol, köprü, metro gibi alt dallara ayr lmas n n i kazalar n n önlenmesinde ya da en aza indirgenmesinde çok etkili olaca görü ü in aat sektörünce tart lan bir fikirdir.

14 130 S. Ümit D KMEN, R fat AKBIYIKLI, Osman AYTEK N, Selim BARADAN n aat sektöründeki teknoloji kullan m n n çok h zl bir de i im göstermesi nedeniyle i sa l ve güvenli ine ili kin kurallar n tamam n n, ihtiyac n gerisinde kalmas riski nedeniyle tümüyle yasalar kapsam nda düzenlenmesi de mümkün de ildir. Seratl ya göre genel yükümlülükler, sorumluluk artlar gibi genel esaslar yasada düzenlenmeli ancak teknolojik geli meler sonucunda günün gereklerinin gerisinde kalabilecek önlemler tüzükler ve yönetmeliklerle düzenlenmelidir [19]. VII. SONUÇ Bu çal mada, 4708 say l Yap Denetimi Yasas ile 4857 Say l Yasas n n in aat sektöründe i sa l ve güvenli i ile ilgili olarak bütünle ik bir de erlendirmesi yap lm t r. Yap lan de erlendirmelerden de görülece i gibi in aat sektöründe i sa l ve güvenli i, projelerin tüm payda lar nca benimsenmesi gereken bir konudur. Bu ba lamda yap lmas gereken kimin hangi konuda yetkili oldu unu aramaktan ziyade tüm payda lar n en k ymetli varl k olan insana zarar gelmemesini sa lay c tedbirler üzerinde çal mas d r. Bu çal mada da gösterildi i gibi SG tek bir yasada yap lan baz düzenlemelerle sa lanacak bir konu de ildir. Konunun çözümünü sihirli de nek misali tek bir yasadan beklemek maalesef konuyu yeterince kavrayamamak demektir. Birçok yasa ve yönetmelikte düzenleme yapmak gerekmektedir. Di er önemli bir noktada s kl kla de i en yasa ve yönetmeliklerin konunun payda lar na aktar lmas amac yla e itim programlar n n düzenlenmesidir. Bu ba lamda ÇSGB nin Bay nd rl k ve skân Bakanl ve Yap Denetim Kurulu lar Birli i nce ortak çal ma sonucunda geli tirilen yap denetim elemanlar n n SG konusunda e itim verilmesi ya da SG uzman olma ko ullar n n aranmas da önemli bir ba lang çt r. Sonuç olarak görünen odur ki, bu konuda al nacak daha çok uzun bir mesafe ve at lacak pek çok ad m ya da ad mlar vard r. VIII. KAYNAKLAR [1] ILO (2004), International Labour Organisation, Eri im tarihi: [2] SSK, (2011), Sosyal Sigorta Kurumu, statistikler. Eri im Tarihi: [3] TÜ K, (2011), Türkiye statistik Kurumu, statistikler. Eri im Tarihi: [4] 1475 Say l Kanunu, Kabul Tarihi: , Resmi Gazate Yay m Tarih ve Say s : [5] 4857 Say l Kanunu, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete Yay m Tarih ve Say s :

15 ve Yap Denetim Yasalar n n Sa l ve Güvenli i Aç s ndan Bütünle ik ncelenmesi 131 [6] ÇSGB, (2009), Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Sa l ve Güvenli ine li kin Tehlike S n flar Listesi Tebli i, Resmi Gazete Yay m Tarih ve Say s : [7] SED, (2010), Significant Earthquake Database, National Geophysical Data Center, Eri im tarihi: [8] 4708 Say l Yap Denetimi Hakk nda Kanun, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete Yay m Tarih ve Say s : [9] Dikmen, S. U., Yi it, S. (2010) A Survey of Occupational Health And Safety Applications at Construction Sites in Istanbul, CENG 10 6 th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, European University of Lefke, K br s. [10] MO Sa l ve Güvenli i Kurulu (2010) Sa l ve Güvenli i Mevzuat ile ilgili son Geli meler, n aat Mühendisleri Odas, Türkiye Mühendislik Haberleri, say , 2010/1 2, sayfa [11] 4734 Say l Kamu hale Kanunu, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete Yay m Tarih ve Say s : [12] ÇSGB, (2010), Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Güvenli i Uzmanlar n n Görev, Yetki, Sorumluluk Ve E itimleri Hakk nda Yönetmelik, Resmi Gazete Yay m Tarih ve Say s : [13] Okumu, E. (2006), Yap Denetimi sadece yap n n kalitesinin denetlenmesidir, n aat Mühendisleri Odas, Türkiye Mühendislik Haberleri, say 441, 2006/1. [14] ÇSGB, (2009), Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Tefti Kurulu Ba kanl Yap Yerlerinde Yüksekte Güvenli Çal ma Projesi Tefti Uygulamalar Bilgi notu, [15] TÜ K (2008), Türkiye statistik Kurumu, kazalar ve e Ba l Sa l k Problemleri Ara t rmas Türkiye statistik Kurumu, Ankara, Eri im tarihi: [16] TMMOB, (2008), Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i, Sa l ve Güvenli i Raporu, Eri im tarihi: [17] Fellows, R., Langford, D., Newcombe, R. and Urry, S. (1998) Construction Management in Practice, Longman. [18] Sinclair, T.C. (1972), A Cost Effectiveness Approach to Industrial Safety, HMSO, London, UK. [19] Seratl, G.B. (2004) 4857 Say l Kanununa Göre Sa l ve Güvenli i Eri im tarihi:

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 17.06.2010 Say : 682 Ülkemizin altyap çal malar n ihtiyaçlar kar layan agrega ve k rmata sektörü, son llardaki altyap çal malar na paralel olarak çok

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Not: Yönetmeliğin 2nci maddesinde yer alan 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 ibaresi, 21nci maddesinin 1nci fıkrasının ve 22nci maddesinde yer alan 25412 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ KONU : 1) İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve 06/02/2013 İşyeri Hekimi İstihdamı, 2) İşyeri Risk Değerlendirmesi, 3) Bu konularla İlgili Diğer Düzenlemeler, 4) Aykırılıklara İlişkin İdarî

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR

5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 5510 SAYILI YASA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN RAPOR KASIM 2006 1 I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 13.04.2006

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU EMO İZMİR ŞUBESİ 30. DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYON RAPORU 6 Şubat 2016 Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması *

İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması * İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması * Özge Akboğa Ege Üniversitesi ozgeakboga.ege@gmail.com Selim Baradan Ege Üniversitesi sbaradan@gmail.com

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/364 KARAR TARİH : 16/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :...,

ŞİKAYET NO : 01.2013/364 KARAR TARİH : 16/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :..., ŞİKAYET NO : 01.2013/364 KARAR TARİH : 16/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :......, ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA 2 İstanbul

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ İhale konusu işin kaliteli bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için işi yapacak kişinin mesleki ve teknik olarak

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

İstihdam paketi ile işyeri hekimliği ve işçi sağlığı taşeron şirketlere bırakılıyor Friday, 02 May 2008 12:22

İstihdam paketi ile işyeri hekimliği ve işçi sağlığı taşeron şirketlere bırakılıyor Friday, 02 May 2008 12:22 Bu tasarı da yapılması planlanan değişiklikler, özellikle de çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili değişiklikler, belirtilen amaçları gerçekleştirmekten uzak olduğu gibi çalışanların sağlık ve güvenlik

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ KURULLARI. 1. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Kurulacak İşyerlerinin Kapsamı:

İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ KURULLARI. 1. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Kurulacak İşyerlerinin Kapsamı: İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ KURULLARI 1. İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Kurulacak İşyerlerinin Kapsamı: 4857 sayılı İş Kanununa göre; Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan

Detaylı