Aral k Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU"

Transkript

1 Aral k Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

2 Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) Fax: (212) Yeni yüzüyle: Ford C-Max 06 Ç N D E K L E R / G Ü N D E M MONDEO YA 5 YILDIZ Sat fla sunuldu u andan itibaren gösteriflli tasar m, kaliteli iç mekan, konforlu ve dinamik yap s kadar yüksek teknolojik çözümleriyle bir anda gönüllerde taht kuran yeni Ford Mondeo, Euro NCAP ten 5 Y ld z alarak güvenlik alan nda da kendini kan tlad. Dahili no Cep no Sat fl Ticari Araç Otomobil Kamyon 126 (533) Filo 194 (533) Plaka muamele Çok daha güçlü: Yeni Cargo Servis Otomobil Dan flman (533) Ticari Dan flman 141 (533) Kaporta - Boya (533) Kaza Dan flma - Gündüz Kaza Dan flma - Gece Servis Randevu (212) Vezne Müflteri liflkileri Yedek Parça Mekanik Parça Sorma 178 Kaporta Parça Sorma 155 Kelefller Sigorta Sigorta Sat fl Müflteri liflkileri (212) Fax (212) KELEfiLERLIFE 38 Transit e küçük dokunufllar mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Kelefller A.fi. ad na Banu KELEfi Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) ve Reklam Müdürü Volkan MARANGOZ 30 Macera dikkat ister Mali fller Y lmaz ULUSOY Da t m Fast Mail Tel: Bask Öncesi Haz rl k Osman YAVUZ Y eni Ford Mondeo, yetiflkinlerin korunmas nda Euro NCAP' n verdi i en yüksek derece olan 35 puan elde edip, 5 y ld z alarak Euro NCAP testlerindeki en iyi 10 sonuç aras nda yer ald. Mondeo nun Euro NCAP' n en iyi 10 araç listesinde di er üç Ford modeli Focus, Galaxy ve S-MAX' n yan nda yer almas yla, Ford yetiflkin korunmas ndaki en iyi 10 listesinde en çok araca sahip üretici konumunu güçlendirdi. Çocuk korumas nda da 4 y ld z alan Ford Mondeo, yaya korunmas nda ise 2 y ld z ald. Ford un Euro NCAP'te art arda ald 5 y ld zl k dereceler, güvenlik mühendisli indeki geliflmelerin ve Ford mühendislerinin özcerili yaklafl m n n yans mas. Bu yaklafl m bir çarp flma durumunda yolcular koruyan sa lam, gövdeyle bafll yor. Ford sürücülerinin çarp flmalardan kaç nmas na yard m eden çeflitli aktif güvenlik teknolojileri ve bir çarp flma Test Sonuçlar an nda devreye girerek darbenin etkilerini azaltmaya yard m eden pasif gü- Önden Yandan venlik teknolojileri ile tamamlan yor. Emniyet Kemeri Uyar s Euro NCAP'ten 5 y ld z alan yeni Ford Mondeo'da güvenli in temeli, yolcu güvenlik kabinin gördü ü hasar Yetiflkin Yolcu Korumas Çocuk Yolcu Korumas azaltan son derece sert gövde yap s ndan olufluyor. Yeni Mondeo'da Yaya Korumas ayr ca, Euro NCAP De erlendirmesi Puan/Y ld z 15 Puan 18 Puan 2 Puan Toplam Yetiflkin Yolcu Korumas 35 Puan 5 Y ld z 4 Y ld z 2 Y ld z bütün modellerde standart olarak sunulan dokuz hava yast - n içeren Ak ll Koruma Sistemi'nin bir parças olarak, yeni bir sürücü diz hava yast da sunuluyor. Yeni Mondeo'nun sürücüleri otomobilin Ak ll Koruma Sistemi'ni (IPS) daha da iyilefltiren Ford'un güvenlik alan ndaki yo un çabalar ndan yararlanacak. IPS en ileri teknolojili 9 havayast kadar di er güvenlik sistemlerinin de bu baflar da pay oldukça büyük. Yeni Mondeo'da, yatay olarak katlanan direksiyon kolonu, kazada geri çekilen güvenlik pedallar, gelifltirilmifl hava yast aç lma davran fl, öndeki yolcular için aktif gergi sistemine sahip emniyet kemerleri ile koltuk tasar m, öndeki yolcular için geliflmifl boyun zedelenmesi koruma sistemi ve ISOFIX ile yüksek düzeyde çocuk korumas gibi pasif güvenlik teknolojileri de yer al yor. Yeni Mondeo'da direksiyon hakimiyetine ve kazalardan kaç nmaya daha çok yard m eden çeflitli aktif güvenlik teknolojileri sunuluyor. Elektronik Fren Gücü Da t m na (EBD) sahip ABS ve Elektronik Fren Deste i ni (EBA) de içeren Elektronik Denge Program (ESP) gibi özelliklerle birlikte optimum güvenlik paketi de tamamlanm fl oluyor. KELEfiLERLIFE 5

3 T A N I T I M YEN FORD CARGO LE GÖVDE GÖSTER S Son 5 y l ticari araç sektörü ve toplam otomotiv pazar lider olarak tamamlayan Ford Otosan, 6. liderli i öncesinde, TÜYAP da düzenlenen Ticari Araçlar Fuar nda gövde gösterisi yapt. stanbul Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuar nda tüm ticari araçlar yla yer alan Ford Otosan, birçok yenili ini sergilerken 350 HP lik Yeni Cargo motorunu ve yenilenmifl Ford Cargo yu ilk kez kamuoyuyla tan flt rd. Y eni motorlu ve yenilenmifl yüzlü Cargo kamyonlar n tan - t m amac yla düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Ford Otosan Genel Müdür Baflyard mc s Ufuk Güçlü, "Cargo Ford Otosan n geçmiflinden gelen bir gelenek. Kamyon üretimindeki tecrübemiz ve bilgi birikimimiz, neredeyse Ford Otosan n tarihiyle bafll yor y l nda stanbul Fabrikas nda Ford Thames kamyonlar n üretimini gerçeklefltirdik, 1965 y l nda bafllamak üzere, 17 sene boyunca D1210 kamyonlar n üretimini yapt k. Ve 1983 y l nda da Eskiflehir nönü Fabrikam zda, Cargo kamyonlar m z üretmeye bafllad k. Bugün üretimini gerçeklefltirdi imiz 9.0 litrelik Ford Cargo kamyonlar m z ise, bu gelene in bir sonucu olup, gelecekteki kamyon projelerimizi flekillendirmemizi sa layacakt r." dedi. Ford Cargo kamyonlar n n yaklafl k yüzde 70 nin iç pazara verildi ini söyleyen Ufuk Güçlü, " ç pazardaki toplam ticari araç sat fllar m z n yaklafl k %6 s n Cargo araçlar m z n sat fl oluflturuyor. Ancak birim fiyatlar n n yelpazemizdeki di er ürünlerin fiyatlar na göre daha yüksek olmas sebebiyle, kamyon gerek cirosal gerek karl l k anlam nda iflimizin önemli bir parças." fleklinde konufltu. Ford Cargo nun tarihsel geliflimi hakk nda bilgiler de veren Güçlü, " nönü Fabrikam zda tamamen Türk Mühendislerce tasarlanarak üretilmekte olan Yeni Cargo ve 9.0 lt 350 HP lik güçlü motoru ile a r ticari araç pazar nda müflterilerimizin giderek artan beklentilerine cevap vermeyi amaçl yoruz." dedi. Yeni motor için 17 milyon Euro, araç için 8 milyon Euro olmak üzere toplamda 25 milyon Euro luk yat r mla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Güçlü, "Bu proje için 50 mühendisimiz 2 y l süreyle hummal bir çal flma içine girdi. Geçen sürede toplamda yaklafl k 3 milyon km ye ulaflan yol testleri gerçeklefltirdiler." dedi Ford Otosan n kuruldu u günden bu yana gelen bir mühendislik bilgi birikimi ve yetenekli mühendisleri oldu unun alt n çizen Ufuk Güçlü, "Ford Otosan ARGE ye yapt yat r mlarda Türkiye nin en önde gelen kurulufllar ndan biridir. Art k ürün gelifltirme departman m z klasik bir departman olmaktan ç km fl ve geçti imiz aylarda aç l fl n gerçeklefltirdi imiz Gebze Teknoloji Merkezi ile farkl bir boyuta tafl nm flt r. ARGE kadromuz bu merkezin devreye girifli ile 400 kifliden 600 kifliye yükselmifltir." dedi. Ayr ca Güçlü "fiunu önemle belirtmeliyim ki, Ford Otosan n ürün gelifltirmedeki fark ürün gelifltirme projelerinde yurtiçi ARGE kaynaklar m z azami olarak kullanmas - d r. Yeni Cargo projemizde de yüzde 80 yerli ARGE kaynak kullan m n gerçeklefltirdik." diyerek sözlerine devam etti. Fuarda sergiledikleri di er ürünler hakk nda da bilgi veren Ufuk Güçlü, "Geçti imiz aylarda Transit modellerimizde sat fla sundu umuz 200 HP lik orta ticari araç s n f n n en güçlü motoru olan yeni motorumuz da tamamen Ford Otosan mühendislerinin eseri. Buna benzer haberleri art k daha s k vermek istiyoruz." dedi. 10 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 11

4 HAYATINIZI KOLAYLAfiTIRIN S E R V S Kullanm fl oldu umuz otomobille hayat m z daha da kolaylaflt rmak, uygulamas çok kolay birkaç alt n ö üdü yerine getirmekle mümkün. Üstelik bu alt n ö ütler sayesinde çok daha uzun ömürlü ve sa l kl bir otomobile de kavuflmufl olursunuz. O tomobil, binlerce parçadan oluflan ve günümüzde anormal derecede karmafl klaflm fl bir ürün. Otomobillerimiz, içinde geçirdi imiz zaman ve bize sa lad klar kolayl k nedeniyle vazgeçilmez unsurlar ve bu karmafl k arkadafllar m zla hayat m z kolaylaflt rmam z için birkaç küçük kural takip etmemiz yeterli. Örne in otomobilimizin kap s n aç p içine oturduktan sonra motoru çal flt rmadan önce ilk yapmam z gereken, konta yar m pozisyonda açmak olmal. Gösterge panelinde yanan kontrol fl klar n n sönmesini beklemek ve ondan sonra konta çevirerek motoru çal flt rmak, arac n sa l aç s ndan önem arz ediyor. Bu k sa zaman dilimi içerisinde ana beyin, yani Motor flletim Sistemi araca ait bütün elektrik ve elektronik ekipman denetler ve arac çal flt rman z için ön haz rl k yapar. Yine bu sayede tüm donan mlar n kontrol fl klar n n yand n görerek, ar zal ya da sorunlu bir ekipman olup olmad n anlamak olas. Motoru çal flt rd ktan sonra dikkat edilmesi gereken, motorun rölantide s t lmamas gerekti i. Çünkü rölantide s nmas n beklemek, motorun bu süreçte yeterince ya lanamamas nedeniyle hareket halindeki parçalar n zarar görmesine neden oluyor. Bunun yan nda rölantide motorun s nmas - n b rakmak, bir sürü benzinin bofla harcanmas demek. Modern motorlar, rölanti seviyesinde hareket halinde tüketece- inden çok daha fazla yak t tüketebilirler. Yapman z gereken, motor s n rken sakince ilerlemek ve motoru zorlamamak. Hararet göstergesi normal seviyesine gelinceye kadar alt devirlerde ve çeyrek gaz ilerlemeniz ve bu arada hareketli parçalar n ya lanmas na imkan tan man z motorun sa l için önemli. Motoru zorlamaman n bir di er getirisi de yak t tüketiminin azalt lmas d r. Trafikte tampon tampona ilerlemek ve devaml sert fren ve gaz tepkilerinde bulunmak, hem sinirlerinizi y prat r hem de yak t tüketiminizi oldukça yükseltir, hem de arac n z n fren, debriyaj ve hatta aks gibi hareketli parçalar n n yorulmas na neden olur. Bunun yerine sakin bir tav rla ilerleyin ve b rak n acelesi olanlar önünüze geçsin. Hem tüketiminizi düflürün hem de yolculu unuzu sinir sa l n z yerinde tamamlay n, hem de arac n z n ömrü uzas n. Haz r yak t tüketimine de inmiflken, klima kullan m n da es geçmemek gerekir. Kliman n devaml olarak d flar dan ald s cak havay so utmas veya so uk havay s tmaya çal flmas yak t tüketiminizi artt r r. Bunun yerine içerideki hava so- uduktan veya s nd ktan sona iç sirkülasyon moduna geçilmesi, kliman n gereksiz zorlanmas n n önüne geçer. Fakat unutulmamas gereken, e er arac n zda iç sirkülasyon modu otomatik olarak devreden ç km yorsa, bunu sizin yapman z. Çünkü içerideki hava bir süre sonra kirlenir, oksijen oran düfler. Havadaki oksijen oran n n düflmesiyle ise vücudun çal flmas yavafllar. Klimayla ilgili bir di er önemli husussa, bu faydal donan m n k fl aylar nda da çal flt r lmaya ihtiyaç duymas. Böylece klima gaz n n hareket etmesi sa lan r ve gaz n özelli- ini yitirmesinin önüne geçilmifl olunur. Yani yaz bitti, kliman n da ifli bitti mant n kullan p onu bir kenara terk etmemek ve arada kullanmak sizin lehinize. Arada bir kontrol edilmesi gereken ve asla ihmal edilmemesi gereken di er bir dostunuz da yedek lastik. Lastiklerin havalar zaman içinde azal r ve yedek lastikler hareketsiz olduklar için daha fazla hava kaç r r. E er lasti inizi en az ayda bir kere kontrol etmezseniz, acil durumlarda kendinizi havas olmayan bir yedek lastikle bafl bafla bulursunuz. Arac tafl makla görevli olan 4 lasti i de sürekli olarak, hatta gerekirse haftada 1 kontrol etmek gerekiyor. Ya fll havalar, kendine özgü davran fl biçimlerini beraberinde getirir. Ülkemizin düflük yol kalitesi nedeniyle, s kl kla karfl m za ç kan su birikintileri, fren disklerinin slanmas na ve bu nedenle fren etkisinin geç gelmesine neden olur. Bunun önüne geçmenin yolu, su birikintisinden geçtikten sonra frene hafifçe basarak su tabakas n n at lmas n sa lamakt r. Ya fll havalarla ilgili di er önemli husus da do al olarak silecekler. E er silecek lastiklerinizi düzenli olarak temizlerseniz, silecekler cam her zaman düzgünce sudan ar nd rabilir. Otomobilinizin donan mlar, zaten üstün dayan m ve uzun kullan m ömrü için haz rlanm fl olsa da, kimi küçük davran fl biçimleriyle ömürleri biraz daha uzat labilir. Örne in arac n z turbo beslemeli bir motora sahipse, devirli kullan mlar n ard ndan motoru en az 10 saniye kadar rölantide bekletmek, turbonun ya lanmas n n yavafllayana kadar sürmesini sa layabilir. Böylece ya s z kalmayan milin daha uzun süre hizmet vermesi sa lanabilir. Arac n z park etti inizde direksiyonu düz konumda b rakmak da direksiyon hidrolik pompas n n yarar - na olacakt r. Ayr ca, trafik fl nda veya s k fl k trafikte duruldu unda vitesi bofla atarak debriyaj n serbest b rak lmas da, balatan n ömrünü uzatacakt r. Otomobilinizin tüm hizmet ömrü boyunca size sa l kl bir flekilde efllik etmesi için al nmas gereken son tedbirse, kesinlikle yetkili servis d fl ndaki müdahalelerin engellenmesidir. Arac n - z n motorunun y kanmas, ek elektronik donan mlar n uygulanmas, ya da periyodik bak mlar n n yap lmas için mutlaka yetkili bir servisle görüflün. Aksi takdirde hassas elektroniklerin slanmas, elektrik konta nedeniyle ç kan yang nlar, ya da hatal ya kullan m nedeniyle ömrünü olmas gerekenden çok daha erken tamamlayan bir motorla karfl karfl ya kalabilirsiniz. Bütün bu küçük önemler paketiyle birlikte küçük birer servet ödedi imiz otomobilimizi çok daha uzun süre ve çok daha güvenli bir flekilde kullanmam za yard mc olabilir. 12 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 13

5 S Ö Y L E fi Ford-Otosan Kocaeli Fabrikas ÜRET M VE HRACAT DEV Türkiye nin üretim ve ihracat devi konumunda olan Ford-Otosan Kocaeli Fabrikas nda müdür olarak görev yapan Haydar Yenigün le fabrikan n dünü, bugünü ve yar n n konufltuk. Sizi k saca tan yabilir miyiz? Ne zamand r Ford bünyesindesiniz ve daha önce hangi görevlerde çal flt n z? 1964 stanbul do umluyum. stanbul Maçka Meslek Lisesi ve Y ld z Üniversitesi, Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum. Evliyim ve 7 yafl nda bir o lum var. Üniversiteden mezun olur olmaz, baflka hiçbir yere baflvurmadan, idealim olan (o zamanki ad yla) Otosan a baflvurdum ve üretim bölümünde mühendis olarak 1987 y l nda ifle bafllad m. O tarih itibar yla pres ve kaynak atölyeleri, tak m kal p atölyesi ve bunlara mühendislik hizmeti veren birim ayn müdürlük alt nda toplanm flt. Dolay s yla askere gitti im 1989 y l sonuna kadar burada çal flt m. Uzun dönem askerlik sonras dil e itimi için gitti im ngiltere den döner dönmez tekrar Otosan da çal flmaya bafllad m. Otosan n Türkiye deki 2. sac otomobili Ford Escort un devreye al nmas nda proje mühendisi olarak görev yapt m y l nda Escort üretimine baflland nda da sac gövde üretiminden sorumlu mühendis olarak çal flmaya bafllad m y l nda Ford Otosan olarak Kocaeli ndeki yeni fabrikam z n kurulufl ekibine geçtim. Yeni fabrikam z n kurulufl çal flmalar içinde gövde üretim atölyesinin kurulmas, Ford Transit in gövde üretim hatlar projesi ve Ford Transit Connect in dizayn ve üretim projelerini yönettim y l nda Kocaeli fabrikas n n üretime bafllamas yla da Kaynak Alan Müdürü olarak görev yapmaya bafllad m y l nda, fabrika müdürümüz Sn. Nuri Otay n Ford Avrupa n n 3 üretim tesisinin bafl na üretim direktörü olarak atanarak Almanya da çal flmaya bafllamas yla da Kocaeli fabrikas müdürlü üne atand m. Halen bu görevi sürdürmekteyim. Fabrikan n tarihçesiyle ilgili biraz bilgi almam z mümkün mü? Ne zaman, hangi arac n üretimi için kuruldu ve günümüze kadar hangi araçlar ürettiniz burada? Kocaeli fabrikas n n temeli 1998 y l nda at ld ve ilk üretime de 2001 y l nda bafllad. 31 Ocak 2001 y l nda ilk üretti imiz araç V184/5 proje kodlu Ford Transit idi. O tarih itibar yla üretti imiz Transitleri sadece Türkiye de sat yorduk. Daha sonra 2002 y l Haziran ay ndan itibaren, hem yerli pazar hem de ihracat için Transit Connect i üretmeye bafllad k y l ndan bugüne Ford un en kaliteli ve en yal n fabrikas seçiliyoruz. Ayr ca çevreye olan duyarl l m z da gerek Ford da gerekse Türkiye de ald m z ödüllerle ispatlanm flt r. Son teknoloji ile donatt m z fabrikam zdaki, iyi e itimli Türk iflçi ve mühendisleriyle üretti imiz araçlar n kalitesi, üretim maliyetlerimizin düflüklü ü ve müflteri isteklerine çok çabuk reaksiyon verme yeteneklerimiz sayesinde Ford, 2004 y l nda Belçika Genk fabrikas ndaki Transit üretimini durdurup bu üretimi Türkiye ye kayd rd. Bu flevk ve motivasyon ile fabrikam z n kuruldu u 2001 y l ndan bugüne geçen k sa sürede üretim say s n 3 kat na, istihdam edilen çal - flan say s n da 2,5 kat na ç kard k. fiu an hangi araçlar üretiliyor? Fabrikam zda flu anda Ford Transit ve Ford Transit Connect araçlar ve bu araçlara ait "özel araç" uygulamalar üretilmekte. Peki, bu araçlar n üretiminin ne kadar yerli? Yani arac oluflturan parçalar n ne kadar Türkiye menfleine sahip? Üretime bafllad m z ilk y llarda bu oran %25 iken bugün bu oran ortalama % 45 seviyelerine ç km flt r. Bu oran yükseltmek için de Ford Otosan içinde yerlilefltirme çal flmalar m z her gün artarak devam etmekte. Fabrikan n y ll k üretim kapasitesi ne kadar? Bu kapasitenin tamam kullan l yor mu? Fabrikam z 2007 Ekim ay itibar yla y ll k araç üretim kapasitesine ulaflm fl durumda. fiu anda bu kapasitenin tamam n kullan yoruz. Önümüzdeki aylarda da y ll k rakam adede ç kartaca z. Bunun için gerekli makine ekipman montaj ve tadilatlar devam etmekte. Bu üretimin ne kadar hangi modele ait? Her y l üretmifl oldu umuz arac n adedi Transit ve adedi ise Transit Connect olarak gerçeklefliyor. 14 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 15

6 S Ö Y L E fi TRANS T' BAfiTA NG LTERE OLMAK ÜZERE BÜTÜN AVRUPA YA, AYRICA RUSYA VE AVUSTRALYA YANI SIRA FAS, SUDAN G B ÇEfi TL AFR KA ÜLKELER NE, SRA L, MISIR, AZERBAYCAN'A DA HRAÇ ED YORUZ. Malum, buras Türkiye nin çok önemli bir ihracat üssü. Y ll k ihracat miktar nedir ve hangi araçlar ihraç ediliyor? Üretimin ne kadar iç piyasaya ve ne kadar ihracata yönlendiriliyor? Üretimimizin %80 ini ihraç ediyoruz. Bu oran y l içindeki aylarda araç tipi baz nda de iflse de y ll k ortalama olarak bu mertebededir. Hangi ülkelere hangi araçlar ihraç diyorsunuz? En büyük müflterimiz Avrupa. Transit arac n ngiltere dahil tüm Avrupa ülkelerine, komflumuz Yunanistan a Rusya ya ve Avustralya n n yan s ra Fas, Sudan gibi çeflitli Afrika ülkelerine, srail, M s r, Azerbaycan gibi komflu ülkelere ihraç ediyoruz. Connect arac m z ise tüm Avrupa ya ihraç edilmekte. Türkiye nin ihracat listesine bakt m zda gerek genel olarak gerekse de sektör olarak kaç nc s radas n z? Her konu bafll ndaki rekor ve liderliklerimize ihracat da ekledik y l nda Ford Otosan, Türk Otomotiv Sanayisi nin toplam araç ihracat n n %26 s, ticari araç ihracat n nsa %69 unu tek bafl na gerçeklefltirerek Türkiye nin araç adedi baz nda en fazla ihracat yapan otomotiv flirketi olmufltur y l ilk 9 ay sonundaki ihracat rakamlar m zla ciro baz nda da Haydar Yenigün Ford Otosan Kocaeli Fabrikas Müdürü sektörde birinci konuma gelerek baflar lar m za bir yenisini daha ekledik. Peki, burada üretilmesi düflünülen yeni bir proje var m? Örne- in bir mini kargo projeniz olacak m? Fabrikam z 2001 y l nda 2 tip araç üretmek için kuruldu. Y ll k adet araç üretirken önümüzdeki y lbafl itibar yla adede ç kaca z. Transit ve Transit Connect arac n n kalitesi ve fiyat yla oluflturdu u piyasa baflar s, bu araçlar n üretim say lar n n önümüzdeki y llarda daha da artaca n n bir iflareti. Bu nedenle kapasitemizin artmas yönünde gerek yeni modeller gerekse mevcut modeller için çal flmalar m z devam etmekte. Biraz da fabrikan n üretim bilgilerinden bahsedelim lütfen. Oldukça büyük bir tesis. Bize fabrikan n büyüklü ü ile ilgili baz rakamlar verebilir misiniz? Fabrikam z gerçekten büyük. Ayr ca yeni olmas nedeniyle teknolojisiyle de benzer büyüklükteki daha yafll fabrikalardan da daha verimli. Toplam m2 üzerine kurulu tesisimizin kapal alanlar toplam ise m2. Beyaz ve mavi yaka toplam 7200 kifli burada istihdam ediliyor. Kaç üretim band var, yoksa üretimler tek bir bant üzerinde esnek bir flekilde mi yap l yor? Fabrikam z n pres atölyesinde 2 manuel, 4 otomatik olmak üzere toplam 6 pres hatt m z var. Pres ifllemleri bu 6 hatta yap l yor. Bu hatlar n gerisinde ise bunlar beslemek için rulo saclar n n aç - larak flekil ve boyutta kesilmesini sa layan 2 tam otomatik aç n m hatt m z mevcut. Gövde üretim atölyemizde üretim 3 hat üzerinden yürüyor; Connect hatt, Transit van, bus ve kombi modelleri için optimize edilmifl hat ve Jumbo modellerin üretiminin yap ld bir hat mevcut. Boyahanede ise araç modellerine göre farkl bir hat söz konusu de il. Hem Transit hem de Connect araçlar m z tek bir hat üzerinde boyan yor. Son olarak Montaj atölyesinde Transit ve Connect modelleri için optimize edilmifl 2 ayr hatt m z mevcut. Üretimimizin ticari araç olmas sebebiyle müflteri isteklerine göre esneklik göstererek 1000 den fazla model üretebilmekteyiz. Gövde üretim hatlar nda Transit araca ait 1200 çeflit gövde üretilmekte iken montaj atölyesinde bu say 3000 in üzerine ç kmaktad r. Örne in bir minibüs, panelvan, kamyonet ve Jumbo araç hatlar üzerinde pefl pefle üretilebilmektedir. Fabrika kaç kifliye istihdam sa l yor ve bunlar n görev da l m ne, ne kadar yabanc? Gölcük fabrikas nda, 6200 mavi yakal ve 1000 beyaz yakal çal - flan olmak üzere toplam 7200 kifli çal fl yor. K sacas fabrikam z n küçük çapta bir ilçe büyüklü ünde oldu unu söyleyebiliriz. Kocaeli fabrikam zda çal flan yabanc lar n say s ysa sadece 9 kifli. Üretimin ne kadar nda insan eme i kullan l yor, ne kadar n makineler, robotlar gerçeklefltiriyor. Üretimin hangi aflamalar nda robotlar kullan l yor, bir iki örnekleme yapabilir misiniz? Fabrikam zda otomasyon oran en yüksek olan Gövde Üretim atölyesinde bu oran %50 dir. Özellikle ifl güvenli i, ergonomi ve kalitenin ön plana ç kt noktalarda yo un olarak robot ve otomasyon kullan m na yöneliyoruz. Dünya standartlar nda modern bir tesis oldu u kesin. Sonuçta onlarca ülkeye ihracat yap l yor. Ancak üretim tekniklerinizi biraz daha aç klayabilir misiniz? Örne in üretimin hangi aflamas nda ne gibi özel teknikler kullan l yor? Dünya üretim anlay fl nda çok az olan, hatta bu tesise özel olan üretim teknikleriniz veya teknolojileriniz var m? Fabrikam z n birçok noktas nda yeni teknolojilerin ve sistemlerin gelifltirilip kullan lmas na özen gösteriyoruz. Bu konudaki örnekler ise bir hayli fazla; Pres hatlar m zda kal p de iflimleri konusunda yürüttü ümüz projeler ve gelifltirdi imiz tekniklerle flu anda Ford fabrikalar aras nda en h zl kal p de ifltiren fabrika konumunday z. fiu anda tüm sektörde rekor kal p de iflim süresini 4 dakika ile yakalad k. Kal p de iflimi s ras nda yap lan kal p tafl nmas ve de- iflimi ifllemleri tamamen otomatik olarak yap lmakta. Gövde üretim hatt ndaysa kalitemizi en iyi konumda tutabilmek için ultrasonik punta kontrolü ve araçlar n boyutsal do rulu unu kontrol eden perceptron robotlar m z var. Bu sayede daha önce gözle yap lan kontrolleri geliflmifl teknolojiler vas tas yla s f r hata ile otomatik olarak yapabiliyoruz. Mevcut sistemlerimizle yeni teknolojileri yak ndan takip ederken ayn zamanda da "Uzaktan Lazer Kaynak" projesi üzerinde çal flarak sektörde öncü olmay planl yoruz. Proje tamamland zaman fabrikam zda Y ld z Savafllar filmlerindekilere benzer sahneler yafland görülecektir. Gövde üretim atölyesinde çal flmalar na devam eden uzaktan lazer boyahanemiz ile ilgili önemli bir not ise astar ve baz kat uygulamalar nda çevreci bir anlay flla su bazl boya kullan yoruz. Montaj atölyesinde de araçlar n her türlü kalite ve üretim verilerinin tutuldu u Kalite Liderlik Sistemi, araç üzerinde tüm c vata ve somunlar n s k lma kuvvetlerini ölçen kaydeden ve küçük bir problemde dahi ilgilileri uyar p gerekirse hatt durduran kapal devre sistemimiz var. Montaj atölyesiyle komflu olan malatç Park m zda bizim fabrikam z s n rlar nda bulunan 11 imalatç m z, bizim haz rlad m z araç üretim s ras n online takip ederek bu bilgilerine göre araçlara tak lacak parçalar üretip bu s - raya göre hat kenar na ikmal ettikleri bir tesisimiz mevcut. Gelecekle ilgili plan, proje ve yat r mlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Ufukta yeni bir proje görünüyor mu, veya fabrikaya yeni yat r mlar yap lacak m? Az önce de bahsetti im gibi, 2008 y l nda amac m z kapasitemizi art rmak, en kaliteli ürünleri üretmeye devam etmek ve daha fazla say da araç üretemek. Bunun için çal flmalar m z ve yat r mlar m z sürüyor ve sürecek. Tüm bunlar n yan nda Ürün Gelifltirme bölümümüzün yeni model tasar m ve mevcut modellerin gelifltirilmesine yönelik çal flmalar da h zla ve son derece baflar l bir flekilde devam ediyor. Vakit ay rd n z ve bizleri bilgilendirdi iniz için teflekkürler. Eklemek istedi iniz bir fley var m? Dünya çap nda bir baflar ya ulaflan ve birçok konuda "en baflar l " olarak gösterilen Ford Otosan Kocaeli fabrikas bu konumuna genç, dinamik ve sorumluluk alan yönetim anlay fl, her kademede kat l mc çal flan yap s ile ulaflm flt r. Yani baflar m z n alt nda yatan "insan" faktörüdür. Bu baflar larda en büyük etken ekip çal flmas n baflarabilmektir. Paylafl lan sorumluluklar, çal flanlar n kendi konular nda lider olmalar, özverili çal flma temposu ve fleffaf yönetim anlay fl Kocaeli fabrikas na uluslararas baflar y getirmifltir. Önümüzdeki y llarda da Otosan n üretim, kalite ve ihracat konusundaki liderli ini devam ettirebilmesi için sürekli olarak çal fl yoruz K fi N N ÇALIfiTI I VE YIL BAfiI T BAR YLE ADET YILLIK B R ÜRET M KAPAS TES NE SAH P OLACAK OLAN FABR KADA GÜNÜMÜZ OTOMOT V SANAY N N BÜTÜN TEKNOLOJ K MKANLARI KULLANILIYOR. 16 KELEfiLERLIFE ÜRÜN GEL fit RME BÖLÜMÜMÜZÜN YEN MODEL TASARIMI VE MEVCUT MODELLER N GEL fit R LMES NE YÖNEL K ÇALIfiMALARI DA HIZLA VE SON DERECE BAfiARILI B R fiek LDE DEVAM ED YOR. KELEfiLERLIFE 17

7 T A N I T I M K 18 KELEfiLERLIFE K fi YE ÖZEL S GORTA H ZMET Kurumsal kimlikle sigortac l k hizmeti veren Kelefller stanbul Sigorta, 1997 y l ndan bu yana müflterilerine sadece otomobil sigortalar nda de il tüm branfllarda hizmet vermektedir. elefller stanbul Sigorta müflterilerimizin tüm hizmetleri ayn çat alt nda alabilmeleri amac yla kuruldu. Koç Allianz sigorta ile bafllad acentelik faaliyetlerine yine sektörün önde gelen kurulufllar ndan Axa Oyak ve Anadolu Sigorta y da ekleyerek hizmet alan n daha da geniflletmifltir. Plazam zda ki özel yerimizde bireysel müflteri temsilcileri ile sigorta konusundaki tüm ihtiyaçlar n z karfl lamaya çal flmaktay z. Kelefller sigortada size özel bir müflteri temsilcisi atan r. Böylece poliçe, hasar takibi, tahsilat gibi konularda sadece bir kifliyle muhatap olursunuz. Müflteri temsilcilerimiz arac l ile; Sigortal lar m za ait poliçelerin bitifl tarihleri, taraf m zdan titizlikle takip edilir. Yenileme teklifleri en geç 2 hafta önceden bildirilerek, müflterilerimizin ma duriyeti önlenmeye çal fl l r. Sizin onay n z olmadan poliçe yenilemeniz yap lmaz. Kasko poliçeniz acenteli imizde yap lmam fl olsa dahi, zorunlu trafik sigorta bitifl tarihlerini sizin için takip ederek gerekli hat rlatmalar yapmaktay z. Çal flmakta oldu umuz tüm flirketlerden teklif alarak size karfl laflt rmal poliçe ve fiyat alternatifi sunmaktay z. Poliçe sat n al rken ne sat n ald n z bizim için önemlidir. Bu nedenle müflteri temsilcilerimiz poliçenizi teslim etmeden önce size bir kez daha poliçe teminatlar n z ile ilgili bilgi verir. Hasarlarda; eksper ve evrak takibi gibi konular müflteri temsilciniz taraf ndan büyük bir titizlikle yap l r ve dosya ödeme tarihiniz taraf n za bildirilir. Amac m z ilkeli ve dürüst hizmet politikam z ile müflterilerimizin hayat n kolaylaflt rmak. Sigortac l n tüm imkanlar n sunmak için sizleri bekliyoruz. Ayr nt l bilgi ve teklif almak için irtibat telefonlar m z; Banu Kelefl, Kelefller Sigorta Genel Müdürü KELEfiLER STANBUL S GORTA, 2005 YILINDA OLDU U G B, 2006 YILINDA DA KOÇ ALLIANZ S GORTA BATI STANBUL VE TRAKYA BÖLGES ACENTELER ARASINDA EN YÜKSEK PR M ÜRET M N GERÇEKLEfiT REN ACENTE OLDU. Gönül Koptekin, Müflteri Temsilcisi Gülçin Y lmaz, Müflteri Temsilcisi Tülin Azak, Müflteri Temsilcisi Sibel Ersoy, Müflteri Temsilcisi KELEfiLERLIFE 19

8 M O D E L L E R Ford Fiesta Ford Focus 4 kap Standart özellikler: Klima, sürücü ve yolcu havayast, uzaktan kumandal merkezi kilit, elektrikli ve s tmal yan aynalar, elektrikli ön camlar, Immobilizer, direksiyon kumandal radyo/cd çalar, yükseklik ayarl direksiyon, yükseklik ayarl sürücü koltu u, far yükseklik ayar, gövde rengi tampon, ABS+EBD. Standart özellikler (GHIA): Derinlik ve yükseklik ayarl direksiyon, tek dokunuflta aç l p kapanan elektrikli camlar, far yükseklik ayar, fas las ayarlanabilir ön cam silecekleri, sürücü ve yolcu havayast, yan havayast klar ve perdeleri, ABS+EBD+EBA, uzaktan kumandal merkezi kilit, global kapama, çift bölgeli otomatik klima, alafl ml çelik jantlar, ön sis farlar, h z sabitleyici, ya mur sensörü, otomatik yanan farlar, Sony radyo/cd/mp3 çalar, yol bilgisayar, elektrikli ve s tmal yan aynalar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Fiesta 1.4i 1388 cc 80 PS, 5700 d/d 124 Nm, 3500 d/d 167 km/s 13.2 sn (14.3 sn)* 6.4 lt/100 km (6.3 lt/100 km)* Fiesta 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 164 km/s 15.0 sn (16.0 sn)* 4.3 lt/100 km (4.3 lt/100 km)* Fiesta 1.6i 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 184 km/s (179 km/s)* 10.6 sn (11.7 sn)* 6.4 lt/100 km (7.4 lt/100 km)* *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. Ford Fusion Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus 1.6i 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 180 km/s (172 km/s)* 11.9 sn (13.6 lt/100 km)* 6.7 lt/100 km (7.7 lt/100 km)* Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 190 km/s 10.8 sn 6.4 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 188 km/s (183 km/s)* 10.9 sn (11.5 sn)* 4.8 lt/100 km (5.5 lt/100 km)* *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. Ford Focus 5 kap Standart özellikler (LUX): Klima, sürücü ve yolcu havayast, uzaktan kumandal merkezi kilit, elektrikli ve s tmal aynalar, elektrikli ön camlar, Immobilizer, direksiyondan kumandal radyo/cd çalar, yükseklik ayarl direksiyon, yükseklik ayarl sürücü koltu u, far yükseklik ayar, alafl ml jantlar, ön sis farlar, ABS + EBD. Standart özellikler (GHIA): Derinlik ve yükseklik ayarl direksiyon, tek dokunuflta aç l p kapanan elektrikli camlar, far yükseklik ayar, fas las ayarlanabilir ön cam silecekleri, sürücü ve yolcu havayast, yan havayast klar ve perdeleri, ABS+EBD+EBA, uzaktan kumandal merkezi kilit, global kapama, çift bölgeli otomatik klima, alafl ml çelik jantlar, ön sis farlar, h z sabitleyici, ya mur sensörü, otomatik yanan farlar, Sony radyo/cd/mp3 çalar, yol bilgisayar, elektrikli ve s tmal yan aynalar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Fusion 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 158 km/s 15.6 sn (16.6 sn)* 4.6 lt/100 km (4.6 lt/100 km)* Fusion 1.6i 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 178 km/s (176 km/s)* 10.9 sn (12.2 sn)* 6.8 lt/100 km (7.8 lt/100 km)* Fusion 1.6 TDCi 1560 cc 90 PS, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 176 km/s 12.9 sn 4.6 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. Ford Focus C-Max Standart özellikler (Titanium): Sürücü ve yolcu havayast klar, yan havayast klar, yan hava perdeleri, ABS+EBD, EBA, otomatik klima, yol bilgisayar, direksiyondan kumandal Sony-radyo/CD/MP3 çalar, Immobilizer, uzaktan kumandal merkezi kilit, çocuk kilidi, tek dokunuflta aç l p kapanan elektrik kumandal camlar, elektrikli aç l r tavan, 17 inçlik alüminyum alafl m jantlar, ön sis farlar, h z sabitleyici, ya mur sensörü, otomatik yanan farlar, alarm, gövde rengi aynalar, kap kollar ve yan ç talar, elektrikli ve s tmal yan aynalar, fonksiyonel (kayar) arka koltuk sistemi, Z tasar ml el freni, alarm, Isofix çocuk koltu u ba lant noktalar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus C-Max 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 185 km/s 11.3 sn 4.9 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus 1.6i 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 180 km/s (172 km/s)* 11.9 sn (13.6 lt/100 km)* 6.7 lt/100 km (7.7 lt/100 km)* Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 190 km/s 10.8 sn 6.4 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 188 km/s (183 km/s)* 10.9 sn (11.5 sn)* 4.8 lt/100 km (5.5 lt/100 km)* *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. Ford Mondeo Standart özellikler (TITANIUM): Ak ll Güvenlik Sistemi (9 hava yast +aktif gergili yük s n rlama sistemli ön emniyet kemerleri+ aktif bafl dayanaklar, yol bilgisayar, direksiyondan kumandal Sony radyo/cd çalar, çift bölgeli otomatik klima, deri kapl direksiyon, vites topuzu ve el freni, ABS, ESP+TCS, alarm, Ford kolay yak t sistemi, krom kap üstü çizgisi, korm üst ve alt zgara, elektrikli, s tmal ve ayd nlatmal yan aynalar, otomatik yanan farlar, ya mur sensörü, mavi camlar, Ford Convers+renkli gösterge paneli, spor ön koltuklar, arka koltuk hava menfezi, h z kontrol sistemi, 8 yöne ayarl sürücü koltu u, otomatik kararan dikiz aynas. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç tork h z km/s (ortalama) Mondeo 1.6 TiVCT 1596 cc 125 PS, 6300 d/d 160 Nm, 4100 d/d 195 km/s 12.3 sn 7.4 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (otom.) 1997 cc 130 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 202 km/s 10.2 sn 5.9 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 210 km/s 9.5 sn 5.9 lt/100 km 20 KELEfiLERLIFE *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. KELEfiLERLIFE 21

9 M O D E L L E R Ford Fiesta Sport Standart özellikler: Klima, sürücü ve yolcu havayast, ABS+EBD, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, direksiyondan kumandal radyo/cd çalar, yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, yükseklik ayarl sürücü koltu u, gövde rengi ve s tmal yan aynalar, far yükseklik ayar, spor tasar m kumafl koltuklar, deri direksiyon simidi, alüminyum vites topuzu, 16 inç alüminyum alafl m spor jantlar, spor tampon, zgara ve arka spoyler. Ford Focus ST Standart özellikler: Çift bölgeli iklim kontrollü otomatik klima, sürücü ve yolcu havayast, sürücü ve yolcu yan havayast, ABS+EBD, EBA, ESP+TCS, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, alarm, direksiyondan kumandal radyo/cd/mp3 çalar, derinlik ve yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, 8 yöne ayarlanabilir sürücü koltu u, elektrikli ve s tmal yan aynalar, far yükseklik ayar, ST logolu deri direksiyon simidi, Recaro spor sürücü ve yolcu koltuklar, ön konsolda ST ye özel ya s s ve turbo bas nç göstergesi, 18 inç alüminyum alafl m ST jantlar, gövde rengi ST spoyler, krom kapl çift egzoz ç k fl, alüminyum kaplama kap kolu, vites topuzu ve el freni, spor marflpiyel, spor zgara ve arka spoyler. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Fiesta Sport TDCi 1560 cc 90 PS, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 180 km/s 11.9 sn 4.4 lt/100 km Ford Focus Sport Standart özellikler: Klima, sürücü ve yolcu havayast, sürücü ve yolcu yan havayast, ABS+EBD+EBA, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, direksiyondan kumandal radyo/cd çalar, derinlik ve yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, yükseklik ayarl sürücü koltu u, elektrikli ve s tmal yan aynalar, far yükseklik ayar, deri direksiyon simidi, spor koltuklar, 16 inç alüminyum alafl m jantlar, spor zgara ve arka spoyler, ön sis farlar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus ST 2521 cc 225 PS, 6000 d/d 320 Nm, 1600 d/d 241 km/s 6.8 sn 9.3 lt/100 km Ford S-Max Standart özellikler: Çift bölgeli elektronik iklim kontrollü dijital klima, sürücü ve yolcu havayast, sürücü ve yolcu yan havayast, sürücü ve yolcu yan hava perdeleri, sürücü diz havayast, ABS+EBD+ EBA, ESP+TCS, uzaktan kumandal merkezi çift kilitleme, Immobilizer, içten ve d fltan duyarl alarm, direksiyondan kumandal radyo/cd çalar, derinlik ve yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, ön/arka tek dokunuflla aç lan elektrikli camlar, elektrikli, s tmal, ayd nlatmal ve katlanabilir yan aynalar, far yükseklik ayar, deri direksiyon simidi, vites kolu ve el freni, ön koltuk arkas nda katlanabilir masalar, h z kontrol sistemi, park sensörü, otomatik yanan farlar, 17 inç alüminyum alafl m jantlar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus Sport 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 188 km/s 10.9 sn 4.8 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) S-Max 1997 cc 140 PS, 1750 d/d 320 Nm, 4000 d/d 196 km/s 10.2 sn 6.4 lt/100 km 22 KELEfiLERL FE KELEfiLERLIFE 23

10 M O D E L L E R Ford Fiesta Van Ford Transit Connect Kombi (Standart fiasi) Standart özellikler: Sürücü havayast, uzaktan kumandal merkezi kilit, elektrikli ön camlar, Immobilizer, radyo/cd çalar, far yükseklik ayar, sürücü arkas koruma bölmesi, s tmal elektrikli aynalar. Standart özellikler (DELUX): Anahtarla aç lan motor kaputu, Immobilizer, yükseklik ve derinlik ayarl hidrolik direksiyon, elektrikli camlar, elektrikli s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, klima, direksiyon kumandal radyo/cd çalar, alafl ml çelik jantlar, ön sis farlar, çift sürgülü kap, metal boya, sürücü ve yolcu havayast, alarm, tavanda eflya raf, kol dayana, ABS+TCS, 4 tekerlekte disk fren. Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fiesta Van 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d lt/100 km Ford Ranger Standart özellikler (Thunder): Klima, yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, elektrik kumandal ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, Radyo/CD/MP3, kol dayamal orta konsol, ön ve orta konsolda bardakl klar, krom ön zgara, tüp fleklinde yan barlar, arka spor bar, yük bölümü kaplamas, Ford logolu iç yan basamaklar, ABS+EBD, k smi kilitli diferansiyel, sürücü ve yolcu havayast klar, immobilizer, uzaktan kumandal merkezi kilit, yan barlar, arka barlar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Bagaj stiap hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) hacmi haddi Transit Connect Kombi K210S TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 147 km/s 17.1 sn 6.3 lt/100 km 1.2 m kg Transit Connect Kombi K210S TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 154 km/s 16.3 sn 6.5 lt/100 km 1.2 m kg Transit Connect Kombi K210S TDCi 1753 cc 110 PS, 3750 d/d 280 Nm, 1700 d/d 169 km/s 12.5 sn 6.1 lt/100 km 1.2 m kg Ford Transit Connect Van (Uzun fiasi) Standart özellikler: Anahtarla aç lan motor kaputu, Immobilizer, yükseklik ve derinlik ayarl hidrolik direksiyon, elektrikli camlar, elektrikli s tmal yan aynalar, merkezi kilit,direksiyon kumandal radyo/cd çalar, far yükseklik ayar, sürücü hava yast. 24 KELEfiLERLIFE Model Silindir Maksimum Maksimum Yak t tüketimi stihab hacmi güç Tork (ortalama) haddi Ranger 4x2 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.5 lt/100 km 1110 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.9 lt/100 km 1175 kg Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Bagaj stiap hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) hacmi haddi Transit Connect Van T220L - TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 147 km/s 17.1 sn 6.3 lt/100 km 3.7 m kg Transit Connect Van T230L - TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 154 km/s 15.2 sn 6.5 lt/100 km 3.7 m kg KELEfiLERLIFE 25

11 M O D E L L E R Ford Transit Minibüs Ford Transit Van Standart özellikler: Sürücü hava yast, elektrikli ve s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon, ABS+EBD, ön/arka disk frenler, 4 adet bardakl k, ön konsola entegre hareketli tabla, ön konsolda park bileti yuvas, ön konsola entegre vites kolu, 3. stop lambas, anahtarla aç lan motor kaputu, çift akü, jant kapa, 6 yöne ayarl sürücü koltu u, Radyo-CD çalar, s tmal arka camlar, gecikmeli sönen ön farlar, flarj olabilen su geçirmez kontak anahtar. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl hacmi güç Tork a rl k Transit Minübüs 330M cc 100 PS 285 Nm 2200 Transit Minübüs 350L cc 120 PS 375 Nm 2681 Transit Minübüs 430ED cc 140 PS 375 Nm 2681 Ford Transit Kombi / Kombi Van Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl stihab Azami hacmi güç Tork a rl k haddi yüklü a rl k Transit Van 300S 2402 cc 100 PS 245 Nm kg 3000 kg Transit Van 330S 2402 cc 120 PS 245 Nm kg 3300 kg Transit Van 350L 2402 cc 120 PS 285 Nm kg 3500 kg Transit Van 350E 2402 cc 140 PS 375 Nm kg 3500 kg Transit Van 350ED 2402 cc 140 PS 375 Nm kg 3500 kg Ford Transit Kamyonet Standart özellikler: Sürücü hava yast, elektrikli ve s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon, ABS+EBD, ön/arka disk frenler, 4 adet bardakl k, ön konsola entegre hareketli tabla, ön konsolda park bileti yuvas, ön konsola entegre vites kolu, 3. stop lambas, çift akü, 6 yöne ayarl sürücü koltu u, Radyo-CD çalar, s tmal arka camlar, gecikmeli sönen ön farlar, flarj olabilen su geçirmez kontak anahtar, anahtarla aç lan ön kaput, jant kapa. Standart özellikler: Sürücü hava yast, elektrikli ve s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon, ABS+EBD, ön/arka disk frenler, 4 adet bardakl k, ön konsola entegre hareketli tabla, ön konsolda park bileti yuvas, ön konsola entegre vites kolu, 3. stop lambas, jant kapa, 6 yöne ayarl sürücü koltu u, anahtarla aç lan motor kaputu, çift akü, Radyo-CD çalar, s tmal arka camlar, gecikmeli sönen ön farlar, flarj olabilen su geçirmez kontak anahtar, arka cam silecekleri. Standart özellikler: Sürücü hava yast, elektrikli ve s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon, ABS+EBD, ön/arka disk frenler, 4 adet bardakl k, ön konsola entegre hareketli tabla, ön konsolda park bileti yuvas, ön konsola entegre vites kolu, Radyo-CD çalar, gecikmeli sönen ön farlar, flarj olabilen su geçirmez kontak anahtar, çift akü, 6 yöne ayarl sürücü koltu u, anahtarla aç lan ön kaput. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl stihab Azami hacmi güç Tork a rl k haddi yüklü a rl k Transit Kombi/ Kombi Van 300S 2402 cc 100 PS 245 Nm kg 3000 kg Transit Kombi/ Kombi Van 330S 2402 cc 100 PS 245 Nm kg 3300 kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl stihab Azami Kasa hacmi güç Tork a rl k haddi yüklü a rl k ebatlar Transit Kamyonet 330S 2402 cc 100 PS 245 Nm kg 3300 kg 2,15 X 2,80 m Transit Kamyonet 350M 2402 cc 120 PS 285 Nm kg 3500 kg 2,15 X 3,25 m Transit Kamyonet 350ED 2402 cc 140 PS 375 Nm kg 3500 kg fiasi uz. 4,00 m 26 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 27

12 M O D E L L E R Ford Cargo 2524 Ford Cargo 3430 Damper 6x4 Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), webasto, çift yatak, 520 lt yak t deposu, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, dingil kald rma mekanizmas, radyo/cd çalar. Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, tek yatak, uzaktan kumandal merkezi kilit, dijital gösterge paneli, radyo/cd çalar, vites. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 240 PS, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7075 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo x cc 300 PS, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8985 kg kg Ford Cargo 2530R Ford Cargo 2530 DS Damper Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), webasto, çift yatak, 520 lt yak t deposu, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, dingil kald rma mekanizmas, radyo/cd çalar, vites. Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), tek yatak, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, dingil kald rma mekanizmas, radyo/cd çalar, vites. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2530R 7330 cc 300 PS, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 7075 kg 25000/40000 kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2530D 7330 cc 300 PS, 2400d/d 1100 Nm, d/d 7200 kg kg Ford Cargo 3230S Ford Cargo 1830 Çekici Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), webasto, çift yatak, 520 lt yak t deposu, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, dingil kald rma mekanizmas, radyo/cd çalar, vites. Standart özellikler: ABS+ASR, elektromanyetik retarder, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), webasto, çift yatak, 520 lt yak t deposu, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, radyo/cd çalar, vites. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 3230S 7330 cc 300 PS, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8450 kg kg 28 KELEfiLERLIFE Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 300 PS, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 6870 kg kg KELEfiLERLIFE 29

13 T E K N K MACERA D KKAT STER Ford Ranger n z n geliflmifl arazi kabiliyetini kullanarak küçük bir maceraya at lmadan önce bilmeniz gereken çok önemli konulara dikkat çekmek istedik. r ifl temposunda geçen bir haftan n ard ndan solu u A da larda almak; stres atmak ve rahatlamak için çok iyi bir yol. Fakat medeniyetin ve kalabal n ulaflamad yerlere gidebilmek için iyi bir yol arkadafl na ihtiyac n z var. Yeni Ford Ranger, arazi için donat ld geliflmifl çekifl sistemiyle bu ifl için çok uygun. Ama, onun yapabileceklerinin de bir s n r var ve pahal masraflara yol açmamak için bu s n rlar n iyi bilinmesi gerekli. Lastikler, maceraya at lmak isteyenlerin en fazla dikkat etmesi gereken özellik. Sadece uygun lastikler her zaman yere tutunabilir. 4 tekerlekten çekiflli Rangerlar, arka diferansiyel kilidi sayesinde her türlü zeminde olabilen en iyi tutunmay sa layabilir. Arazi vitesi olarak bilinen küçük vites kolu; 2 tekerlekten, 4 tekerlekten ve 4 tekerlekten çekiflte a r arazi takviyesini devreye sokuyor. Kar n aç s : Kar n aç s, arac n bir aks engelden inip ikinci aks engele ç k ncaya kadar ne kadarl k aç yla engel aflabilece ini gösterir. Arac n z n alt nda pahal donan mlar n bulundu u dikkate al n rsa, kar n aç s n n önemi anlafl labilir. Yanal e im: Arac n z n ilerlemeye devam edebilece i e imleri gösterir. Önemli olan, a rl k merkezinin yüksekli i nedeniyle olas takla ihtimalini engellemek. Ranger Thunder a has bir donan m olarak, orta konsolun üzerinde arac n do rusal ve yanal e imlerini gösteren bir merkezi gösterge bulunmaktad r. Pusulaya da sahip olan bu gösterge paneli özellikle arazide çok önemli bir yard mc. Hangi çekifl modunun seçildi i ve arka diferansiyel kilidinin durumu, gösterge tablosundaki fl klarla takip edilebiliyor. 30 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 31

14 T A N I T I M HRACAT DEV N N EV Ford-Otosan n ihracat rekorlar k rmas n n arkas ndaki en büyük etken olan Kocaeli Fabrikas, geliflmifl teknolojisi ve devasa kapasitesiyle sadece Ford-Otosan n de il, ayn zamanda ülkemizin de gururu. 32 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 33

15 T A N I T I M er fleyin 1928 y l nda küçük adetli ithalatla bafllad - na inanmak gerçekten zor. Vehbi Koç un önderli inde H kurulan Otokoç, o dönemde Ford markal otomobillerin az say lardaki ithalat yla u rafl yordu y l nda resmi distribütörlükle bafllayan ortakl k, 1963 y l ndaki üretim anlaflmas yla ülkemiz için otomotiv sektörünün kap lar n açt y l nda bafllayan Anadol un üretimi, 1982 y l na kadar sürdü ve bu arada 110 bini aflk n otomobil bantlardan ç karak Türk tüketicisinin en iyi dostu oldu. Bu arada, 1972 y l nda, Otosan n bugünkü haline gelmesini sa layan as l önemli anlaflma yap ld. Otosan, Ford un D-1210 olarak adland r lan kamyonunun üretim haklar n n yan s ra, Avrupa n n en baflar l hafif ticari arac olan Transit in üretim üslerinden biri olma ve bir dizel motor gelifltirme hakk n ald. flte tam bu noktada, stanbul da kurulu tesislerin, her geçen gün büyüyen bu deve yetmeyece i anlafl ld. nönü de kurulan yeni tesisler, y llarca kamyon ve hafif ticari araçlar n yan s ra birbirinden baflar l motorlar n da üretimini üstlendi. Türk sanayicisine ve esnaf na çok iyi dostlar kazand ran bu tesis bile Otosan n büyümesine yetiflemedi. Türk otomotiv tarihinin en önemli anlaflmalar ndan biri sonras nda, Otosan n ad Ford-Otosan olarak de ifltirildi ve yepyeni bir tesisin inflas na giriflildi. Art k dünyan n en büyük üçüncü otomotiv firmas yla yar yar ya ortakl n eseri olarak öne ç kan Ford-Otosan, Transit ten daha küçük bir di er hafif ticari arac n tek üreticisi olmaya haz rlan yordu. Yeni tesisin yeri için birçok seçenekten Kocaeli nin Gölcük ilçesinin seçilmesinin arkas nda, ihracat n öne ç kacak olmas yat yordu. Denize yak nl sayesinde ihracat aç s ndan çok avantajl bir konumda bulunan Gölcük, dünyan n en geliflmifl Ford tesislerinden birine ev sahipli i yap yor. Gölcük Fabrikas, flu anda yüksek hacimli otomotiv üretiminde kullan labilecek en yeni teknolojilere sahip. Geliflmifl ve karmafl k yap l kaynak robotlar ndan, hassas boyama hatlar na kadar tüm bölümler, hafif ticari araçlar n zorlu kullan m flartlar nda uzun ömürlü olabilmeleri için özel olarak tasarlanm fl. Ford-Otosan Gölcük Fabrikas, 340 bin metrekaresi kapal alan olmak üzere toplam 1 milyon 600 bin metrekare alana sahip. Küçük bir flehir kadar genifl olan fabrika, y ll k üretim kapasitesinin her an art r labilmesine olanak tan yacak flekilde infla edilmifl. Bugün 350 milyon YTL lik sermayeye sahip bir dev haline gelen Ford-Otosan, Gölcük te kurulu fabrikadan y lda 240 bini aflk n Transit ve Transit Connect ç kart yor y - l nda toplam 243 bin 423 adet üretim gerçeklefltirilirken, bu üretimin 162 bin 910 adedi, yani yar dan fazlas ihracata yönlendirilmifl. Ford-Otosan n bu tesisten dünyaya yollad araçlardan elde etti i gelirse 2 milyar YTL nin üzerinde. Fakat Gölcük tesislerinin as l önemi, ne devasa üretim kapasitesi, ne de dünyan n en büyük Ro-Ro gemilerini bile a rlayabilen liman. Bu fabrikay ülkemizin en önemli tesislerinden biri haline getiren özelli i, Ar-Ge, yani araflt rma gelifltirmeye verilen önem. Transit Connect in üretim ve gelifltirme haklar n n yar s na, Cargo kamyonlar n n üretim ve gelifltirme haklar n nsa tamam na sahip olan Ford-Otosan, Gölcük fabrikas nda 370 kiflilik bir Ar-Ge bölümü bar nd r yor. Türk mühendislerinin bir motorlu arac s f rdan üretebilmesi aflamas - na gelinmifl olmas, Ar-Ge tesislerinin önemi hakk nda ipuçlar verebiliyor. Bunun yan nda, Ar-Ge tesisleri, gelece in motor teknolojisi olan hibrid üretim teknolojileri üzerine de çal flarak Ford un bile önüne geçmeyi baflarm fl. fiu anda fabrikan n genifl yollar n bir afla bir yukar dolafl p duran ve piyasa de eri 300 bin YTL yi bulan bir Transit, hem elektrik hem de dizel motora sahip olman n ayr cal n ilerleyen dönemde ticari araç kullan c lar n n hizmetine sokmay amaçl yor. Bu kadar ileri görüfllü bir üretim için, Ford-Otosan ODTÜ, TÜ, Bo aziçi ve Kocaeli gibi üniversitelerle ortak projeler gelifltirerek, Türk akademisyenlerinin de geliflimde pay sahibi olmas n sa lam fl. Ayr ca bu okullarda bafllat lan yüksek lisans projeleriyle, tam arad gibi çal flanlar yetifltirmesi de Ford-Otosan n h z - n bir hayli artt r yor. KÜÇÜK ADETL THALATLARLA BAfiLAYAN MACERA FORD-OTOSAN I BUGÜN ÜLKEM Z N EN ÖNEML HRACAT KAYNAKLARINDAN B R HAL NE GET RD. 34 KELEfiLERLIFE TRANSIT VE TRANSIT CONNECT ÜRETEN GÖLCÜK FABR KASI M 2 KAPALI ALAN OLMAK ÜZERE TOPLAM M 2 ALANA SAH P. KELEfiLERLIFE 35

16 S E R V S Ford Teknisyeni Turan Al D fi DER NL 5 M L METREN N ALTINDA OLAN LAST KLER KES NL KLE KULLANMAMAK GEREK YOR. KIfiLIKLARI G YME VAKT K fl n geliflinin haberlerinin iliklerimize ifllemeye bafllad flu günlerde, otomobilimizin de k fll k k yafetlere ihtiyaç duydu unun unutulmamas gerekiyor. S cak ve kurak bir yaz geride b rakt k. Üstelik do a ana, geçen k fl n l manl n n bedelini ödetmek istercesine, bu y l sonbahar es geçip hemen k fl n yaflanmas na karar verdi. S cakl klar n h zla düflmesiyle birlikte ya fllar da bafllad ve yazl k gömlekler yerini kazaklara b rakt. fiu günlerde unutulmamas gereken, otomobillerimizin k fll k giysilerinin güvenlik aç s ndan çok önemli oldu u. Bunun için Ford Teknisyeni Turan Al a k fl aylar nda daha güvenli otomobil kullanman n yollar n sorduk. K fl aylar n n getirdi i tehlikelerden bahsedebilir misiniz? K fl aylar n n tehlikeleri, yazdan haz rlan yor. Kuru yaz n ard ndan, yollar toz tabakas yla kapland. Ya fllar bu tabakay tamamen temizleyene kadar her ya mur trafikte çok büyük bir tehlike anlam na geliyor. Bir süre sonra ortadan kalkacak bu tehlikeye karfl l k, s n n düflmesi nedeniyle ortaya ç kan tehlikeler bütün k fl bizimle geçirecek. Bu da tehlike iflaret ediyor. 36 KELEfiLERLIFE Is düflüflünün getirdi i tehlikeler neler? Ço u otomobil yollara 4 mevsim lasti i olarak tan mlanan ayakkab larla ç kar. Bu lastikler, yeterli ya mur oluklar na, genifl bir s band na ve uzun ömre sahip olduklar için üreticiler taraf ndan tercih edilir. Fakat 4 mevsim için gelifltirilmifl olsalar da, bu lastiklerin de limitleri var. Bunlardan ilki s s n r. 4 mevsim lastiklerinin hamuru, 10 derecenin üzerinde ifllev görecek flekilde haz rlan r. bu da beraberinde, 10 derecenin alt ndaki s cakl klarda, lasti in tutunma kabiliyetinin s f ra yaklaflmas d r. Gerekli çal flma s s na ulaflamayan lastik hamuru, çok sert kal r ve kaymaya bafllar. kinci problem de asl nda s sorununun sonuçlar ndan biridir. 4 mevsim lastiklerinin yüksek çal flma s s, pek derin olmayan desenleriyle birleflince lastiklerin karda ifle yaramaz hale gelmesine neden olur. Desenler aras hemen doldu u için ve drenaj oluklar biriken kar d flar atmak için fazlas yla dar oldu undan, 4 mevsim lastikleri hemen tutunma kararl l klar n kaybeder. Bu iki sorunun anahtar da ayn : K fl lastikleri. K fl lastiklerinin 4 mevsim lastiklerinden fark nedir? K fl lastikleri, ço unlukla bilinen isimleri kar lasti i olsa da, asl nda tüm k fl kullan lmak üzere özel olarak haz rlanm fl lastiklerdir. Düflük s larda etkin olmalar için daha yumuflak hamurdan imal edilirler ve oldukça derin desenlere sahiptirler. Ço u k fl lasti inin minimum çal flma s s eksi 20 derece seviyelerindedir. Bu sayede tutunma kararl l n her koflulda koruyan k fl lastikleri, k fl boyunca güvenle otomobil kullan m n garantiler. Çal flma s s n n düflüklü ü bir yana, k fl lastiklerinin as l önemli özelli i desenlerinde gizlidir. Derin kanallar ve genifl drenaj oluklar, ya fll havalarda dahi lasti in yolla ba lant s n n tam olmas n sa lar. Ya mur suyu gibi kar da lastikle yolun aras ndan h zla tahliye edilir ve bu sayede her türlü yol koflulunda daha baflar l tutunma sa lan r. K fl lastikleri, oldukça zorlu bir u rafl olan ve k fl flartlar nda pek çok sürücünün korkulu rüyas haline gelen zincir zorunlulu unu büyük oranda ortadan kald r r. K fl lastiklerinin tutunma kabiliyeti, ülkemiz k fl koflullar yla rahatl kla bafl edebilir. Peki, k fl lastiklerinin kullan lmas s ras nda dikkat edilmesi gerekenler neler? K fl lastiklerinin kullan m na dair birkaç önemli nokta var. Öncelikle k fl lastikleri, kuru zemindeki frenajlar 4 mevsim ve yaz lastiklerine oranla birkaç metre geç sonland r r. Yumuflak hamur ve çok derin desenin bir götürüsü olan bu durum, s n n 10 derecenin üzerinde oldu u günlerde biraz daha belirginleflir. Bu nedenle k fl lastikleri kullan l yorken, s cak ve kuru günlerde her zamankinden biraz daha dikkatli ve yavafl olmak gerekir. Fakat bu bütün bir k fl sa lanan mobilite garantisinin yan nda çok küçük bir ayr nt. KELEfiLERLIFE 37

17 A K S E S U A R ÖN BAR 350 YTL YAN BASAMAK 350 YTL Sahibi oldu unuz Transit i di erlerinden farkl k labilirsiniz. Orijinal ekipman olarak yetkili servisimizde sat lan ve uzman kadromuz taraf ndan montaj gerçeklefltirilen aksesuarlarla çok daha çekici bir Transit sahibi olabilirsiniz. 38 KELEfiLERLIFE Ç ok daha çekici ve albenisi daha yüksek bir Transit kullanmak isteyenlere iyi haber. Kullanm fl oldu umuz otomobil çok lüks olmayabilir, ancak mutlaka gösteriflli, fl k ve hatta sportif olmal. Birisinin otomobilimize hayran hayran bakt n görmek özellikle erkek sürücüleri keyiflendiren bir hadisedir. Biz erkekler bu amaç do rultusunda, ne gerekiyorsa, yapmaya haz r z. flte Ford un aksesuar katalo unda MERD VEN 200 YTL yer alan ürünler tam bu noktada imdad m za yetifliyor. Orijinal ekipman olarak yetkili servisimiz taraf ndan montaj gerçeklefltirilen bu ürünlerden abart dan uzak, ama çarp c bir kombinasyonu sizler için haz rlad k. Ford Transit e uygulanan ön tampon bar, marflpiyeller ve arka basamak zaten modern ve çekici çizgilere sahip olan Ford Transit e çok daha çekici bir yap kazand rd. KELEfiLERLIFE 39

18 S G O R T A Koç Allianz Sigorta dan OPT MUM EV S GORTASI ster ev sahibi olun, ister kirac evinizdeki yaflam garanti alt na alabilir, yitirdiklerinizin yerine yenilerini koyabilirsiniz. Optimum Ev Sigortas ile hangi riskler teminat alt nda? Optimum Ev Sigortas yang ndan su basmas na kadar akl - n za gelebilecek her türlü riske karfl evinizdeki yaflam garanti alt na al yor. Optimum Ev Sigortas 'n n avantajlar neler? Diyelim ki evinizde bulunan televizyonunuzun ya da müzik setinizin bafl na bir fley geldi. Ya da evinizi su bast, ses ve görüntü sisteminiz zarar gördü. Hiç dert etmeyin çünkü belli teminatlarla kaybettiklerinizi yerine koyabilirsiniz. Dilerseniz deprem, cam k r lmas hasarlar n ya da f rt na sonucu uydu anteni, günefl kolektörü ve klima gibi d fl ünitelerde oluflabilecek zararlar da teminat alt na ald rabilirsiniz. E er kirac iseniz, yapt rd n z boya, badana, sabit dekorasyona gelecek hasarlar da belirli bir limitle poliçe kapsam ndaki risklere karfl güvence alt na alabilirsiniz. Optimum Ev Sigortas, komflular n za, kirac n za veya ev sahibinize yang n, infilak, dahili su bask n, duman gibi risklerin verebilece i zararlar da teminat alt na al yor. Ayr ca tesisat veya elektrik problemlerinde, anahtar kayb veya unutulmas durumunda, camc gönderilmesi gereken hallerde ve daha pek çok hizmet için Numaral Koç Allianz Çözüm Hatt 'n arayabilirsiniz. ndirim avantajlar ndan da yararlanabilirsiniz! Hasars z poliçe yenilemelerinde %30 a varan indirime sahip olursunuz. Silahl Kuvvetler mensubu iseniz %10 prim indiriminden yararlanabilirsiniz. Ayr ca, birden çok konutunuza Ev Sigortas yapt rman z durumunda %10'a varan konut çoklu u indiriminden de faydalanabilirsiniz. K sacas... Koç Allianz, evinizi tehdit eden pek çok riske karfl Optimum Ev Sigortas sayesinde sizlere uygun fiyat seçeneklerine sahip genifl kapsaml bir sigorta sunuyor. Evinizde y llar boyu daha rahat, daha huzurlu yaflayabilmeniz için. Optimum Ev Sigorta's n n sundu u teminatlar hakk nda ayr nt l bilgi almak için sizi acenteli imize bekliyoruz. Optimum Ev Sigortas, size yaflam n z n gereklerine ve risklerine göre optimize edilmifl bir ev sigortas sunuyor. Üstelik bütçenizi de zorlamadan Kelefller Sigorta A.fi.: Telefon: KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 41

19 M Ü fi T E R KELEfiLER A.fi MÜfiTER LER N N YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR Kay kç G da, sahip oldu u Focus lar n d fl nda yeni ald Transit lerle filosunu gelifltirirken, tercihini yine Kelefller- Ford dan yana kullanm fl oldu. Kuddusi Orhan, gösteriflli yap s zengin güvenlik ile konfor donan m ve genifl iç mekan nedeniyle tercihini yeni Ford Mondeo dan yana kulland. Ford kullan c s olan Aziz Uzun, Escort ile bafllad ve Focus ile devam ettirdi i Ford yolculu una yeni Ford Mondeo nun dizel otomatik versiyonu ile devam ediyor. 42 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 43

20 P E R Y O D K B A K I M km km km km km km km km km km km km km FIESTA 1.4 TDCi hava filtresi, yak t filtresi, de iflimi, triger seti Enjektör FIESTA 1.4 FIESTA 1.6, bujiler, bujiler hava filtresi, yak t filtresi,, bujiler, triger seti FUSION 1.4 TDCi FUSION 1.6 TDCi de iflimi, triger seti Enjektör FUSION 1.6, bujiler, bujiler, bujiler, triger seti FOCUS 1.6 FOCUS 1.6 (115 HP), bujiler, bujiler, bujiler, triger seti FOCUS 1.6 TDCi de iflimi, triger seti Enjektör MONDEO 1.6 Ti VCT, bujiler, bujiler, bujiler, triger seti MONDEO 2.0 TDCi MONDEO 2.0 TDCi hava filtresi, yak t filtresi, polen filtres de iflimi, triger seti Enjektör C-MAX 1.6 TDCi de iflimi, triger seti Enjektör S-MAX 2.0 TDCi de iflimi, triger seti Enjektör RANGER 4X2 RANGER 4X4,diferansiyel ve transfer kutusu ya, diferansiyel ve transfer kutusu ya, diferansiyel ve transfer kutusu ya, V kay fl Enjektör CONNECT 1.8 TDDi 75 PS CONNECT 1.8 TDCi 90 PS CONNECT 1.8 TDCi 110 PS hava filtresi, hava filtresi, hava filtresi, polen filtresi de iflimi, triger seti Enjektör TRANSIT TDC,diferansiyel ve transfer kutusu ya, diferansiyel ve transfer kutusu ya, diferansiyel ve transfer kutusu ya, V kay fl Enjektör 44 KELEfiLERLIFE Bütün servis bak mlar nda arac n 8 ad mda interaktif kotrolü ve 52 noktadan genel chek-up yap l r. KELEfiLERLIFE 45

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 255431 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2012 model 43540 km de. İSTOÇ 57.500 TL İlan tarihi: 5 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

12 Güvencemiz; Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Ç N D E K L E R.

12 Güvencemiz; Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Ç N D E K L E R. Ç N D E K L E R Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83 Tarz yeter: Yeni Mondeo 06 Dahili no e-mail Cep no Sat fl Ticari Araç 190 mguler1@ford.com.tr

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

Trend. Titanium. Trend. Titanium

Trend. Titanium. Trend. Titanium MODELLER FIESTA 5K 1.25i 82PS 35.605 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T 41.040 5K 1.5 TDCi 75PS 45.070 5K 1.4i 96PS 40.405 5K 1.0i EcoBoost 100PS 41.340 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T 43.920 5K 1.5 TDCi 75PS 46.365

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 309885 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2015 model 19000 km de. İSTOÇ 77.500 TL İlan tarihi: 8 Ekim 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Fiyat Listesi Temmuz 17

Fiyat Listesi Temmuz 17 Fiyat Listesi Temmuz 17 Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 MİNİBÜS Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Trend Trend X Titanium

Trend Trend X Titanium Trend Trend X Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Trend donanım seviyesine ek olarak 15" Jant kapağı 15" Alüminyum alaşımlı jantlar 16" Alüminyum alaşımlı jantlar Gövde rengi ön & arka tamponlar

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015.

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015. BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket İlan no: 247469 35.490 TL İlan tarihi: 11 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bahçelievler, Hürriyet, Hürriyet Mah.

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Volvo V40 V40 T-4 Aut.

Volvo V40 V40 T-4 Aut. Volvo V40 V40 T-4 Aut. İlan no: 407956 İlan detayları Sahibinden 110.000 TL 18 Haz 2017 110.000 TL 18 Haz 2017 11.000 TL SAHİBİNDEN SIFIR AYARINDA VOLVO V40 CC T3 İlan tarihi: 18 Haziran 2017 İlan detayları

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT S3 1.6 e-hi 92 HP Style M/T STT TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 92 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 230 / 1750 Uzunluk - Genişlik (mm) 3948-1715 Yükseklik -

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

Trend. Koltuğun altında geniş eşya bölmeli ve dışa doğru katlanan tabletli çiftli ön yolcu koltuğu Muhtelif eşya bölmeleri

Trend. Koltuğun altında geniş eşya bölmeli ve dışa doğru katlanan tabletli çiftli ön yolcu koltuğu Muhtelif eşya bölmeleri Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

FORD VERVE CONCEPT FORD UN GELECE

FORD VERVE CONCEPT FORD UN GELECE Eylül - Ekim 2007 Say : 2i Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir FORD VERVE CONCEPT FORD UN GELECE T A N I T I M FORD UN GELECE Sa laml ve üstün sürüfl özellikleriyle rekabet etti i hemen her s

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

Trend. Koltuğun altında geniş eşya bölmeli ve dışa doğru katlanan tabletli çiftli ön yolcu koltuğu Muhtelif eşya bölmeleri

Trend. Koltuğun altında geniş eşya bölmeli ve dışa doğru katlanan tabletli çiftli ön yolcu koltuğu Muhtelif eşya bölmeleri Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Tek Arka / Çift Arka Teker

Tek Arka / Çift Arka Teker Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline İlan no: 209679 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline Sahibinden Kiralık Scirocco - SİYAH - Günlük : 149 TL Haftalık : 148 TL Aylık : 147 TL BEYAZ - GRİ - UYGUN FİYAT GARANTİ İlan tarihi: 17 Ekim

Detaylı

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S İlan no: 220907 Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S Sahibinden 145 beygir 380 nm tork vito transportr takaslı 29.750 TL İlan tarihi: 10 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Edirne Model

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

MICRA BROSUR 22x15.indd :21

MICRA BROSUR 22x15.indd :21 MICRA BROSUR 22x15.indd 1 10.02.2012 11:21 MICRA BROSUR 22x15.indd 2 10.02.2012 11:21 ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium İlan no: 244217 Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden Direkt Sahibinden, Honda Civic Premium 1.6 i-vtec, Manuel 42.900 TL İlan tarihi: 26 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Tekirdağ, Çerkezköy,

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı