Aral k Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU"

Transkript

1 Aral k Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

2 Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) Fax: (212) Yeni yüzüyle: Ford C-Max 06 Ç N D E K L E R / G Ü N D E M MONDEO YA 5 YILDIZ Sat fla sunuldu u andan itibaren gösteriflli tasar m, kaliteli iç mekan, konforlu ve dinamik yap s kadar yüksek teknolojik çözümleriyle bir anda gönüllerde taht kuran yeni Ford Mondeo, Euro NCAP ten 5 Y ld z alarak güvenlik alan nda da kendini kan tlad. Dahili no Cep no Sat fl Ticari Araç Otomobil Kamyon 126 (533) Filo 194 (533) Plaka muamele Çok daha güçlü: Yeni Cargo Servis Otomobil Dan flman (533) Ticari Dan flman 141 (533) Kaporta - Boya (533) Kaza Dan flma - Gündüz Kaza Dan flma - Gece Servis Randevu (212) Vezne Müflteri liflkileri Yedek Parça Mekanik Parça Sorma 178 Kaporta Parça Sorma 155 Kelefller Sigorta Sigorta Sat fl Müflteri liflkileri (212) Fax (212) KELEfiLERLIFE 38 Transit e küçük dokunufllar mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Kelefller A.fi. ad na Banu KELEfi Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) ve Reklam Müdürü Volkan MARANGOZ 30 Macera dikkat ister Mali fller Y lmaz ULUSOY Da t m Fast Mail Tel: Bask Öncesi Haz rl k Osman YAVUZ Y eni Ford Mondeo, yetiflkinlerin korunmas nda Euro NCAP' n verdi i en yüksek derece olan 35 puan elde edip, 5 y ld z alarak Euro NCAP testlerindeki en iyi 10 sonuç aras nda yer ald. Mondeo nun Euro NCAP' n en iyi 10 araç listesinde di er üç Ford modeli Focus, Galaxy ve S-MAX' n yan nda yer almas yla, Ford yetiflkin korunmas ndaki en iyi 10 listesinde en çok araca sahip üretici konumunu güçlendirdi. Çocuk korumas nda da 4 y ld z alan Ford Mondeo, yaya korunmas nda ise 2 y ld z ald. Ford un Euro NCAP'te art arda ald 5 y ld zl k dereceler, güvenlik mühendisli indeki geliflmelerin ve Ford mühendislerinin özcerili yaklafl m n n yans mas. Bu yaklafl m bir çarp flma durumunda yolcular koruyan sa lam, gövdeyle bafll yor. Ford sürücülerinin çarp flmalardan kaç nmas na yard m eden çeflitli aktif güvenlik teknolojileri ve bir çarp flma Test Sonuçlar an nda devreye girerek darbenin etkilerini azaltmaya yard m eden pasif gü- Önden Yandan venlik teknolojileri ile tamamlan yor. Emniyet Kemeri Uyar s Euro NCAP'ten 5 y ld z alan yeni Ford Mondeo'da güvenli in temeli, yolcu güvenlik kabinin gördü ü hasar Yetiflkin Yolcu Korumas Çocuk Yolcu Korumas azaltan son derece sert gövde yap s ndan olufluyor. Yeni Mondeo'da Yaya Korumas ayr ca, Euro NCAP De erlendirmesi Puan/Y ld z 15 Puan 18 Puan 2 Puan Toplam Yetiflkin Yolcu Korumas 35 Puan 5 Y ld z 4 Y ld z 2 Y ld z bütün modellerde standart olarak sunulan dokuz hava yast - n içeren Ak ll Koruma Sistemi'nin bir parças olarak, yeni bir sürücü diz hava yast da sunuluyor. Yeni Mondeo'nun sürücüleri otomobilin Ak ll Koruma Sistemi'ni (IPS) daha da iyilefltiren Ford'un güvenlik alan ndaki yo un çabalar ndan yararlanacak. IPS en ileri teknolojili 9 havayast kadar di er güvenlik sistemlerinin de bu baflar da pay oldukça büyük. Yeni Mondeo'da, yatay olarak katlanan direksiyon kolonu, kazada geri çekilen güvenlik pedallar, gelifltirilmifl hava yast aç lma davran fl, öndeki yolcular için aktif gergi sistemine sahip emniyet kemerleri ile koltuk tasar m, öndeki yolcular için geliflmifl boyun zedelenmesi koruma sistemi ve ISOFIX ile yüksek düzeyde çocuk korumas gibi pasif güvenlik teknolojileri de yer al yor. Yeni Mondeo'da direksiyon hakimiyetine ve kazalardan kaç nmaya daha çok yard m eden çeflitli aktif güvenlik teknolojileri sunuluyor. Elektronik Fren Gücü Da t m na (EBD) sahip ABS ve Elektronik Fren Deste i ni (EBA) de içeren Elektronik Denge Program (ESP) gibi özelliklerle birlikte optimum güvenlik paketi de tamamlanm fl oluyor. KELEfiLERLIFE 5

3 T A N I T I M YEN FORD CARGO LE GÖVDE GÖSTER S Son 5 y l ticari araç sektörü ve toplam otomotiv pazar lider olarak tamamlayan Ford Otosan, 6. liderli i öncesinde, TÜYAP da düzenlenen Ticari Araçlar Fuar nda gövde gösterisi yapt. stanbul Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuar nda tüm ticari araçlar yla yer alan Ford Otosan, birçok yenili ini sergilerken 350 HP lik Yeni Cargo motorunu ve yenilenmifl Ford Cargo yu ilk kez kamuoyuyla tan flt rd. Y eni motorlu ve yenilenmifl yüzlü Cargo kamyonlar n tan - t m amac yla düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Ford Otosan Genel Müdür Baflyard mc s Ufuk Güçlü, "Cargo Ford Otosan n geçmiflinden gelen bir gelenek. Kamyon üretimindeki tecrübemiz ve bilgi birikimimiz, neredeyse Ford Otosan n tarihiyle bafll yor y l nda stanbul Fabrikas nda Ford Thames kamyonlar n üretimini gerçeklefltirdik, 1965 y l nda bafllamak üzere, 17 sene boyunca D1210 kamyonlar n üretimini yapt k. Ve 1983 y l nda da Eskiflehir nönü Fabrikam zda, Cargo kamyonlar m z üretmeye bafllad k. Bugün üretimini gerçeklefltirdi imiz 9.0 litrelik Ford Cargo kamyonlar m z ise, bu gelene in bir sonucu olup, gelecekteki kamyon projelerimizi flekillendirmemizi sa layacakt r." dedi. Ford Cargo kamyonlar n n yaklafl k yüzde 70 nin iç pazara verildi ini söyleyen Ufuk Güçlü, " ç pazardaki toplam ticari araç sat fllar m z n yaklafl k %6 s n Cargo araçlar m z n sat fl oluflturuyor. Ancak birim fiyatlar n n yelpazemizdeki di er ürünlerin fiyatlar na göre daha yüksek olmas sebebiyle, kamyon gerek cirosal gerek karl l k anlam nda iflimizin önemli bir parças." fleklinde konufltu. Ford Cargo nun tarihsel geliflimi hakk nda bilgiler de veren Güçlü, " nönü Fabrikam zda tamamen Türk Mühendislerce tasarlanarak üretilmekte olan Yeni Cargo ve 9.0 lt 350 HP lik güçlü motoru ile a r ticari araç pazar nda müflterilerimizin giderek artan beklentilerine cevap vermeyi amaçl yoruz." dedi. Yeni motor için 17 milyon Euro, araç için 8 milyon Euro olmak üzere toplamda 25 milyon Euro luk yat r mla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Güçlü, "Bu proje için 50 mühendisimiz 2 y l süreyle hummal bir çal flma içine girdi. Geçen sürede toplamda yaklafl k 3 milyon km ye ulaflan yol testleri gerçeklefltirdiler." dedi Ford Otosan n kuruldu u günden bu yana gelen bir mühendislik bilgi birikimi ve yetenekli mühendisleri oldu unun alt n çizen Ufuk Güçlü, "Ford Otosan ARGE ye yapt yat r mlarda Türkiye nin en önde gelen kurulufllar ndan biridir. Art k ürün gelifltirme departman m z klasik bir departman olmaktan ç km fl ve geçti imiz aylarda aç l fl n gerçeklefltirdi imiz Gebze Teknoloji Merkezi ile farkl bir boyuta tafl nm flt r. ARGE kadromuz bu merkezin devreye girifli ile 400 kifliden 600 kifliye yükselmifltir." dedi. Ayr ca Güçlü "fiunu önemle belirtmeliyim ki, Ford Otosan n ürün gelifltirmedeki fark ürün gelifltirme projelerinde yurtiçi ARGE kaynaklar m z azami olarak kullanmas - d r. Yeni Cargo projemizde de yüzde 80 yerli ARGE kaynak kullan m n gerçeklefltirdik." diyerek sözlerine devam etti. Fuarda sergiledikleri di er ürünler hakk nda da bilgi veren Ufuk Güçlü, "Geçti imiz aylarda Transit modellerimizde sat fla sundu umuz 200 HP lik orta ticari araç s n f n n en güçlü motoru olan yeni motorumuz da tamamen Ford Otosan mühendislerinin eseri. Buna benzer haberleri art k daha s k vermek istiyoruz." dedi. 10 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 11

4 HAYATINIZI KOLAYLAfiTIRIN S E R V S Kullanm fl oldu umuz otomobille hayat m z daha da kolaylaflt rmak, uygulamas çok kolay birkaç alt n ö üdü yerine getirmekle mümkün. Üstelik bu alt n ö ütler sayesinde çok daha uzun ömürlü ve sa l kl bir otomobile de kavuflmufl olursunuz. O tomobil, binlerce parçadan oluflan ve günümüzde anormal derecede karmafl klaflm fl bir ürün. Otomobillerimiz, içinde geçirdi imiz zaman ve bize sa lad klar kolayl k nedeniyle vazgeçilmez unsurlar ve bu karmafl k arkadafllar m zla hayat m z kolaylaflt rmam z için birkaç küçük kural takip etmemiz yeterli. Örne in otomobilimizin kap s n aç p içine oturduktan sonra motoru çal flt rmadan önce ilk yapmam z gereken, konta yar m pozisyonda açmak olmal. Gösterge panelinde yanan kontrol fl klar n n sönmesini beklemek ve ondan sonra konta çevirerek motoru çal flt rmak, arac n sa l aç s ndan önem arz ediyor. Bu k sa zaman dilimi içerisinde ana beyin, yani Motor flletim Sistemi araca ait bütün elektrik ve elektronik ekipman denetler ve arac çal flt rman z için ön haz rl k yapar. Yine bu sayede tüm donan mlar n kontrol fl klar n n yand n görerek, ar zal ya da sorunlu bir ekipman olup olmad n anlamak olas. Motoru çal flt rd ktan sonra dikkat edilmesi gereken, motorun rölantide s t lmamas gerekti i. Çünkü rölantide s nmas n beklemek, motorun bu süreçte yeterince ya lanamamas nedeniyle hareket halindeki parçalar n zarar görmesine neden oluyor. Bunun yan nda rölantide motorun s nmas - n b rakmak, bir sürü benzinin bofla harcanmas demek. Modern motorlar, rölanti seviyesinde hareket halinde tüketece- inden çok daha fazla yak t tüketebilirler. Yapman z gereken, motor s n rken sakince ilerlemek ve motoru zorlamamak. Hararet göstergesi normal seviyesine gelinceye kadar alt devirlerde ve çeyrek gaz ilerlemeniz ve bu arada hareketli parçalar n ya lanmas na imkan tan man z motorun sa l için önemli. Motoru zorlamaman n bir di er getirisi de yak t tüketiminin azalt lmas d r. Trafikte tampon tampona ilerlemek ve devaml sert fren ve gaz tepkilerinde bulunmak, hem sinirlerinizi y prat r hem de yak t tüketiminizi oldukça yükseltir, hem de arac n z n fren, debriyaj ve hatta aks gibi hareketli parçalar n n yorulmas na neden olur. Bunun yerine sakin bir tav rla ilerleyin ve b rak n acelesi olanlar önünüze geçsin. Hem tüketiminizi düflürün hem de yolculu unuzu sinir sa l n z yerinde tamamlay n, hem de arac n z n ömrü uzas n. Haz r yak t tüketimine de inmiflken, klima kullan m n da es geçmemek gerekir. Kliman n devaml olarak d flar dan ald s cak havay so utmas veya so uk havay s tmaya çal flmas yak t tüketiminizi artt r r. Bunun yerine içerideki hava so- uduktan veya s nd ktan sona iç sirkülasyon moduna geçilmesi, kliman n gereksiz zorlanmas n n önüne geçer. Fakat unutulmamas gereken, e er arac n zda iç sirkülasyon modu otomatik olarak devreden ç km yorsa, bunu sizin yapman z. Çünkü içerideki hava bir süre sonra kirlenir, oksijen oran düfler. Havadaki oksijen oran n n düflmesiyle ise vücudun çal flmas yavafllar. Klimayla ilgili bir di er önemli husussa, bu faydal donan m n k fl aylar nda da çal flt r lmaya ihtiyaç duymas. Böylece klima gaz n n hareket etmesi sa lan r ve gaz n özelli- ini yitirmesinin önüne geçilmifl olunur. Yani yaz bitti, kliman n da ifli bitti mant n kullan p onu bir kenara terk etmemek ve arada kullanmak sizin lehinize. Arada bir kontrol edilmesi gereken ve asla ihmal edilmemesi gereken di er bir dostunuz da yedek lastik. Lastiklerin havalar zaman içinde azal r ve yedek lastikler hareketsiz olduklar için daha fazla hava kaç r r. E er lasti inizi en az ayda bir kere kontrol etmezseniz, acil durumlarda kendinizi havas olmayan bir yedek lastikle bafl bafla bulursunuz. Arac tafl makla görevli olan 4 lasti i de sürekli olarak, hatta gerekirse haftada 1 kontrol etmek gerekiyor. Ya fll havalar, kendine özgü davran fl biçimlerini beraberinde getirir. Ülkemizin düflük yol kalitesi nedeniyle, s kl kla karfl m za ç kan su birikintileri, fren disklerinin slanmas na ve bu nedenle fren etkisinin geç gelmesine neden olur. Bunun önüne geçmenin yolu, su birikintisinden geçtikten sonra frene hafifçe basarak su tabakas n n at lmas n sa lamakt r. Ya fll havalarla ilgili di er önemli husus da do al olarak silecekler. E er silecek lastiklerinizi düzenli olarak temizlerseniz, silecekler cam her zaman düzgünce sudan ar nd rabilir. Otomobilinizin donan mlar, zaten üstün dayan m ve uzun kullan m ömrü için haz rlanm fl olsa da, kimi küçük davran fl biçimleriyle ömürleri biraz daha uzat labilir. Örne in arac n z turbo beslemeli bir motora sahipse, devirli kullan mlar n ard ndan motoru en az 10 saniye kadar rölantide bekletmek, turbonun ya lanmas n n yavafllayana kadar sürmesini sa layabilir. Böylece ya s z kalmayan milin daha uzun süre hizmet vermesi sa lanabilir. Arac n z park etti inizde direksiyonu düz konumda b rakmak da direksiyon hidrolik pompas n n yarar - na olacakt r. Ayr ca, trafik fl nda veya s k fl k trafikte duruldu unda vitesi bofla atarak debriyaj n serbest b rak lmas da, balatan n ömrünü uzatacakt r. Otomobilinizin tüm hizmet ömrü boyunca size sa l kl bir flekilde efllik etmesi için al nmas gereken son tedbirse, kesinlikle yetkili servis d fl ndaki müdahalelerin engellenmesidir. Arac n - z n motorunun y kanmas, ek elektronik donan mlar n uygulanmas, ya da periyodik bak mlar n n yap lmas için mutlaka yetkili bir servisle görüflün. Aksi takdirde hassas elektroniklerin slanmas, elektrik konta nedeniyle ç kan yang nlar, ya da hatal ya kullan m nedeniyle ömrünü olmas gerekenden çok daha erken tamamlayan bir motorla karfl karfl ya kalabilirsiniz. Bütün bu küçük önemler paketiyle birlikte küçük birer servet ödedi imiz otomobilimizi çok daha uzun süre ve çok daha güvenli bir flekilde kullanmam za yard mc olabilir. 12 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 13

5 S Ö Y L E fi Ford-Otosan Kocaeli Fabrikas ÜRET M VE HRACAT DEV Türkiye nin üretim ve ihracat devi konumunda olan Ford-Otosan Kocaeli Fabrikas nda müdür olarak görev yapan Haydar Yenigün le fabrikan n dünü, bugünü ve yar n n konufltuk. Sizi k saca tan yabilir miyiz? Ne zamand r Ford bünyesindesiniz ve daha önce hangi görevlerde çal flt n z? 1964 stanbul do umluyum. stanbul Maçka Meslek Lisesi ve Y ld z Üniversitesi, Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum. Evliyim ve 7 yafl nda bir o lum var. Üniversiteden mezun olur olmaz, baflka hiçbir yere baflvurmadan, idealim olan (o zamanki ad yla) Otosan a baflvurdum ve üretim bölümünde mühendis olarak 1987 y l nda ifle bafllad m. O tarih itibar yla pres ve kaynak atölyeleri, tak m kal p atölyesi ve bunlara mühendislik hizmeti veren birim ayn müdürlük alt nda toplanm flt. Dolay s yla askere gitti im 1989 y l sonuna kadar burada çal flt m. Uzun dönem askerlik sonras dil e itimi için gitti im ngiltere den döner dönmez tekrar Otosan da çal flmaya bafllad m. Otosan n Türkiye deki 2. sac otomobili Ford Escort un devreye al nmas nda proje mühendisi olarak görev yapt m y l nda Escort üretimine baflland nda da sac gövde üretiminden sorumlu mühendis olarak çal flmaya bafllad m y l nda Ford Otosan olarak Kocaeli ndeki yeni fabrikam z n kurulufl ekibine geçtim. Yeni fabrikam z n kurulufl çal flmalar içinde gövde üretim atölyesinin kurulmas, Ford Transit in gövde üretim hatlar projesi ve Ford Transit Connect in dizayn ve üretim projelerini yönettim y l nda Kocaeli fabrikas n n üretime bafllamas yla da Kaynak Alan Müdürü olarak görev yapmaya bafllad m y l nda, fabrika müdürümüz Sn. Nuri Otay n Ford Avrupa n n 3 üretim tesisinin bafl na üretim direktörü olarak atanarak Almanya da çal flmaya bafllamas yla da Kocaeli fabrikas müdürlü üne atand m. Halen bu görevi sürdürmekteyim. Fabrikan n tarihçesiyle ilgili biraz bilgi almam z mümkün mü? Ne zaman, hangi arac n üretimi için kuruldu ve günümüze kadar hangi araçlar ürettiniz burada? Kocaeli fabrikas n n temeli 1998 y l nda at ld ve ilk üretime de 2001 y l nda bafllad. 31 Ocak 2001 y l nda ilk üretti imiz araç V184/5 proje kodlu Ford Transit idi. O tarih itibar yla üretti imiz Transitleri sadece Türkiye de sat yorduk. Daha sonra 2002 y l Haziran ay ndan itibaren, hem yerli pazar hem de ihracat için Transit Connect i üretmeye bafllad k y l ndan bugüne Ford un en kaliteli ve en yal n fabrikas seçiliyoruz. Ayr ca çevreye olan duyarl l m z da gerek Ford da gerekse Türkiye de ald m z ödüllerle ispatlanm flt r. Son teknoloji ile donatt m z fabrikam zdaki, iyi e itimli Türk iflçi ve mühendisleriyle üretti imiz araçlar n kalitesi, üretim maliyetlerimizin düflüklü ü ve müflteri isteklerine çok çabuk reaksiyon verme yeteneklerimiz sayesinde Ford, 2004 y l nda Belçika Genk fabrikas ndaki Transit üretimini durdurup bu üretimi Türkiye ye kayd rd. Bu flevk ve motivasyon ile fabrikam z n kuruldu u 2001 y l ndan bugüne geçen k sa sürede üretim say s n 3 kat na, istihdam edilen çal - flan say s n da 2,5 kat na ç kard k. fiu an hangi araçlar üretiliyor? Fabrikam zda flu anda Ford Transit ve Ford Transit Connect araçlar ve bu araçlara ait "özel araç" uygulamalar üretilmekte. Peki, bu araçlar n üretiminin ne kadar yerli? Yani arac oluflturan parçalar n ne kadar Türkiye menfleine sahip? Üretime bafllad m z ilk y llarda bu oran %25 iken bugün bu oran ortalama % 45 seviyelerine ç km flt r. Bu oran yükseltmek için de Ford Otosan içinde yerlilefltirme çal flmalar m z her gün artarak devam etmekte. Fabrikan n y ll k üretim kapasitesi ne kadar? Bu kapasitenin tamam kullan l yor mu? Fabrikam z 2007 Ekim ay itibar yla y ll k araç üretim kapasitesine ulaflm fl durumda. fiu anda bu kapasitenin tamam n kullan yoruz. Önümüzdeki aylarda da y ll k rakam adede ç kartaca z. Bunun için gerekli makine ekipman montaj ve tadilatlar devam etmekte. Bu üretimin ne kadar hangi modele ait? Her y l üretmifl oldu umuz arac n adedi Transit ve adedi ise Transit Connect olarak gerçeklefliyor. 14 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 15

6 S Ö Y L E fi TRANS T' BAfiTA NG LTERE OLMAK ÜZERE BÜTÜN AVRUPA YA, AYRICA RUSYA VE AVUSTRALYA YANI SIRA FAS, SUDAN G B ÇEfi TL AFR KA ÜLKELER NE, SRA L, MISIR, AZERBAYCAN'A DA HRAÇ ED YORUZ. Malum, buras Türkiye nin çok önemli bir ihracat üssü. Y ll k ihracat miktar nedir ve hangi araçlar ihraç ediliyor? Üretimin ne kadar iç piyasaya ve ne kadar ihracata yönlendiriliyor? Üretimimizin %80 ini ihraç ediyoruz. Bu oran y l içindeki aylarda araç tipi baz nda de iflse de y ll k ortalama olarak bu mertebededir. Hangi ülkelere hangi araçlar ihraç diyorsunuz? En büyük müflterimiz Avrupa. Transit arac n ngiltere dahil tüm Avrupa ülkelerine, komflumuz Yunanistan a Rusya ya ve Avustralya n n yan s ra Fas, Sudan gibi çeflitli Afrika ülkelerine, srail, M s r, Azerbaycan gibi komflu ülkelere ihraç ediyoruz. Connect arac m z ise tüm Avrupa ya ihraç edilmekte. Türkiye nin ihracat listesine bakt m zda gerek genel olarak gerekse de sektör olarak kaç nc s radas n z? Her konu bafll ndaki rekor ve liderliklerimize ihracat da ekledik y l nda Ford Otosan, Türk Otomotiv Sanayisi nin toplam araç ihracat n n %26 s, ticari araç ihracat n nsa %69 unu tek bafl na gerçeklefltirerek Türkiye nin araç adedi baz nda en fazla ihracat yapan otomotiv flirketi olmufltur y l ilk 9 ay sonundaki ihracat rakamlar m zla ciro baz nda da Haydar Yenigün Ford Otosan Kocaeli Fabrikas Müdürü sektörde birinci konuma gelerek baflar lar m za bir yenisini daha ekledik. Peki, burada üretilmesi düflünülen yeni bir proje var m? Örne- in bir mini kargo projeniz olacak m? Fabrikam z 2001 y l nda 2 tip araç üretmek için kuruldu. Y ll k adet araç üretirken önümüzdeki y lbafl itibar yla adede ç kaca z. Transit ve Transit Connect arac n n kalitesi ve fiyat yla oluflturdu u piyasa baflar s, bu araçlar n üretim say lar n n önümüzdeki y llarda daha da artaca n n bir iflareti. Bu nedenle kapasitemizin artmas yönünde gerek yeni modeller gerekse mevcut modeller için çal flmalar m z devam etmekte. Biraz da fabrikan n üretim bilgilerinden bahsedelim lütfen. Oldukça büyük bir tesis. Bize fabrikan n büyüklü ü ile ilgili baz rakamlar verebilir misiniz? Fabrikam z gerçekten büyük. Ayr ca yeni olmas nedeniyle teknolojisiyle de benzer büyüklükteki daha yafll fabrikalardan da daha verimli. Toplam m2 üzerine kurulu tesisimizin kapal alanlar toplam ise m2. Beyaz ve mavi yaka toplam 7200 kifli burada istihdam ediliyor. Kaç üretim band var, yoksa üretimler tek bir bant üzerinde esnek bir flekilde mi yap l yor? Fabrikam z n pres atölyesinde 2 manuel, 4 otomatik olmak üzere toplam 6 pres hatt m z var. Pres ifllemleri bu 6 hatta yap l yor. Bu hatlar n gerisinde ise bunlar beslemek için rulo saclar n n aç - larak flekil ve boyutta kesilmesini sa layan 2 tam otomatik aç n m hatt m z mevcut. Gövde üretim atölyemizde üretim 3 hat üzerinden yürüyor; Connect hatt, Transit van, bus ve kombi modelleri için optimize edilmifl hat ve Jumbo modellerin üretiminin yap ld bir hat mevcut. Boyahanede ise araç modellerine göre farkl bir hat söz konusu de il. Hem Transit hem de Connect araçlar m z tek bir hat üzerinde boyan yor. Son olarak Montaj atölyesinde Transit ve Connect modelleri için optimize edilmifl 2 ayr hatt m z mevcut. Üretimimizin ticari araç olmas sebebiyle müflteri isteklerine göre esneklik göstererek 1000 den fazla model üretebilmekteyiz. Gövde üretim hatlar nda Transit araca ait 1200 çeflit gövde üretilmekte iken montaj atölyesinde bu say 3000 in üzerine ç kmaktad r. Örne in bir minibüs, panelvan, kamyonet ve Jumbo araç hatlar üzerinde pefl pefle üretilebilmektedir. Fabrika kaç kifliye istihdam sa l yor ve bunlar n görev da l m ne, ne kadar yabanc? Gölcük fabrikas nda, 6200 mavi yakal ve 1000 beyaz yakal çal - flan olmak üzere toplam 7200 kifli çal fl yor. K sacas fabrikam z n küçük çapta bir ilçe büyüklü ünde oldu unu söyleyebiliriz. Kocaeli fabrikam zda çal flan yabanc lar n say s ysa sadece 9 kifli. Üretimin ne kadar nda insan eme i kullan l yor, ne kadar n makineler, robotlar gerçeklefltiriyor. Üretimin hangi aflamalar nda robotlar kullan l yor, bir iki örnekleme yapabilir misiniz? Fabrikam zda otomasyon oran en yüksek olan Gövde Üretim atölyesinde bu oran %50 dir. Özellikle ifl güvenli i, ergonomi ve kalitenin ön plana ç kt noktalarda yo un olarak robot ve otomasyon kullan m na yöneliyoruz. Dünya standartlar nda modern bir tesis oldu u kesin. Sonuçta onlarca ülkeye ihracat yap l yor. Ancak üretim tekniklerinizi biraz daha aç klayabilir misiniz? Örne in üretimin hangi aflamas nda ne gibi özel teknikler kullan l yor? Dünya üretim anlay fl nda çok az olan, hatta bu tesise özel olan üretim teknikleriniz veya teknolojileriniz var m? Fabrikam z n birçok noktas nda yeni teknolojilerin ve sistemlerin gelifltirilip kullan lmas na özen gösteriyoruz. Bu konudaki örnekler ise bir hayli fazla; Pres hatlar m zda kal p de iflimleri konusunda yürüttü ümüz projeler ve gelifltirdi imiz tekniklerle flu anda Ford fabrikalar aras nda en h zl kal p de ifltiren fabrika konumunday z. fiu anda tüm sektörde rekor kal p de iflim süresini 4 dakika ile yakalad k. Kal p de iflimi s ras nda yap lan kal p tafl nmas ve de- iflimi ifllemleri tamamen otomatik olarak yap lmakta. Gövde üretim hatt ndaysa kalitemizi en iyi konumda tutabilmek için ultrasonik punta kontrolü ve araçlar n boyutsal do rulu unu kontrol eden perceptron robotlar m z var. Bu sayede daha önce gözle yap lan kontrolleri geliflmifl teknolojiler vas tas yla s f r hata ile otomatik olarak yapabiliyoruz. Mevcut sistemlerimizle yeni teknolojileri yak ndan takip ederken ayn zamanda da "Uzaktan Lazer Kaynak" projesi üzerinde çal flarak sektörde öncü olmay planl yoruz. Proje tamamland zaman fabrikam zda Y ld z Savafllar filmlerindekilere benzer sahneler yafland görülecektir. Gövde üretim atölyesinde çal flmalar na devam eden uzaktan lazer boyahanemiz ile ilgili önemli bir not ise astar ve baz kat uygulamalar nda çevreci bir anlay flla su bazl boya kullan yoruz. Montaj atölyesinde de araçlar n her türlü kalite ve üretim verilerinin tutuldu u Kalite Liderlik Sistemi, araç üzerinde tüm c vata ve somunlar n s k lma kuvvetlerini ölçen kaydeden ve küçük bir problemde dahi ilgilileri uyar p gerekirse hatt durduran kapal devre sistemimiz var. Montaj atölyesiyle komflu olan malatç Park m zda bizim fabrikam z s n rlar nda bulunan 11 imalatç m z, bizim haz rlad m z araç üretim s ras n online takip ederek bu bilgilerine göre araçlara tak lacak parçalar üretip bu s - raya göre hat kenar na ikmal ettikleri bir tesisimiz mevcut. Gelecekle ilgili plan, proje ve yat r mlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Ufukta yeni bir proje görünüyor mu, veya fabrikaya yeni yat r mlar yap lacak m? Az önce de bahsetti im gibi, 2008 y l nda amac m z kapasitemizi art rmak, en kaliteli ürünleri üretmeye devam etmek ve daha fazla say da araç üretemek. Bunun için çal flmalar m z ve yat r mlar m z sürüyor ve sürecek. Tüm bunlar n yan nda Ürün Gelifltirme bölümümüzün yeni model tasar m ve mevcut modellerin gelifltirilmesine yönelik çal flmalar da h zla ve son derece baflar l bir flekilde devam ediyor. Vakit ay rd n z ve bizleri bilgilendirdi iniz için teflekkürler. Eklemek istedi iniz bir fley var m? Dünya çap nda bir baflar ya ulaflan ve birçok konuda "en baflar l " olarak gösterilen Ford Otosan Kocaeli fabrikas bu konumuna genç, dinamik ve sorumluluk alan yönetim anlay fl, her kademede kat l mc çal flan yap s ile ulaflm flt r. Yani baflar m z n alt nda yatan "insan" faktörüdür. Bu baflar larda en büyük etken ekip çal flmas n baflarabilmektir. Paylafl lan sorumluluklar, çal flanlar n kendi konular nda lider olmalar, özverili çal flma temposu ve fleffaf yönetim anlay fl Kocaeli fabrikas na uluslararas baflar y getirmifltir. Önümüzdeki y llarda da Otosan n üretim, kalite ve ihracat konusundaki liderli ini devam ettirebilmesi için sürekli olarak çal fl yoruz K fi N N ÇALIfiTI I VE YIL BAfiI T BAR YLE ADET YILLIK B R ÜRET M KAPAS TES NE SAH P OLACAK OLAN FABR KADA GÜNÜMÜZ OTOMOT V SANAY N N BÜTÜN TEKNOLOJ K MKANLARI KULLANILIYOR. 16 KELEfiLERLIFE ÜRÜN GEL fit RME BÖLÜMÜMÜZÜN YEN MODEL TASARIMI VE MEVCUT MODELLER N GEL fit R LMES NE YÖNEL K ÇALIfiMALARI DA HIZLA VE SON DERECE BAfiARILI B R fiek LDE DEVAM ED YOR. KELEfiLERLIFE 17

7 T A N I T I M K 18 KELEfiLERLIFE K fi YE ÖZEL S GORTA H ZMET Kurumsal kimlikle sigortac l k hizmeti veren Kelefller stanbul Sigorta, 1997 y l ndan bu yana müflterilerine sadece otomobil sigortalar nda de il tüm branfllarda hizmet vermektedir. elefller stanbul Sigorta müflterilerimizin tüm hizmetleri ayn çat alt nda alabilmeleri amac yla kuruldu. Koç Allianz sigorta ile bafllad acentelik faaliyetlerine yine sektörün önde gelen kurulufllar ndan Axa Oyak ve Anadolu Sigorta y da ekleyerek hizmet alan n daha da geniflletmifltir. Plazam zda ki özel yerimizde bireysel müflteri temsilcileri ile sigorta konusundaki tüm ihtiyaçlar n z karfl lamaya çal flmaktay z. Kelefller sigortada size özel bir müflteri temsilcisi atan r. Böylece poliçe, hasar takibi, tahsilat gibi konularda sadece bir kifliyle muhatap olursunuz. Müflteri temsilcilerimiz arac l ile; Sigortal lar m za ait poliçelerin bitifl tarihleri, taraf m zdan titizlikle takip edilir. Yenileme teklifleri en geç 2 hafta önceden bildirilerek, müflterilerimizin ma duriyeti önlenmeye çal fl l r. Sizin onay n z olmadan poliçe yenilemeniz yap lmaz. Kasko poliçeniz acenteli imizde yap lmam fl olsa dahi, zorunlu trafik sigorta bitifl tarihlerini sizin için takip ederek gerekli hat rlatmalar yapmaktay z. Çal flmakta oldu umuz tüm flirketlerden teklif alarak size karfl laflt rmal poliçe ve fiyat alternatifi sunmaktay z. Poliçe sat n al rken ne sat n ald n z bizim için önemlidir. Bu nedenle müflteri temsilcilerimiz poliçenizi teslim etmeden önce size bir kez daha poliçe teminatlar n z ile ilgili bilgi verir. Hasarlarda; eksper ve evrak takibi gibi konular müflteri temsilciniz taraf ndan büyük bir titizlikle yap l r ve dosya ödeme tarihiniz taraf n za bildirilir. Amac m z ilkeli ve dürüst hizmet politikam z ile müflterilerimizin hayat n kolaylaflt rmak. Sigortac l n tüm imkanlar n sunmak için sizleri bekliyoruz. Ayr nt l bilgi ve teklif almak için irtibat telefonlar m z; Banu Kelefl, Kelefller Sigorta Genel Müdürü KELEfiLER STANBUL S GORTA, 2005 YILINDA OLDU U G B, 2006 YILINDA DA KOÇ ALLIANZ S GORTA BATI STANBUL VE TRAKYA BÖLGES ACENTELER ARASINDA EN YÜKSEK PR M ÜRET M N GERÇEKLEfiT REN ACENTE OLDU. Gönül Koptekin, Müflteri Temsilcisi Gülçin Y lmaz, Müflteri Temsilcisi Tülin Azak, Müflteri Temsilcisi Sibel Ersoy, Müflteri Temsilcisi KELEfiLERLIFE 19

8 M O D E L L E R Ford Fiesta Ford Focus 4 kap Standart özellikler: Klima, sürücü ve yolcu havayast, uzaktan kumandal merkezi kilit, elektrikli ve s tmal yan aynalar, elektrikli ön camlar, Immobilizer, direksiyon kumandal radyo/cd çalar, yükseklik ayarl direksiyon, yükseklik ayarl sürücü koltu u, far yükseklik ayar, gövde rengi tampon, ABS+EBD. Standart özellikler (GHIA): Derinlik ve yükseklik ayarl direksiyon, tek dokunuflta aç l p kapanan elektrikli camlar, far yükseklik ayar, fas las ayarlanabilir ön cam silecekleri, sürücü ve yolcu havayast, yan havayast klar ve perdeleri, ABS+EBD+EBA, uzaktan kumandal merkezi kilit, global kapama, çift bölgeli otomatik klima, alafl ml çelik jantlar, ön sis farlar, h z sabitleyici, ya mur sensörü, otomatik yanan farlar, Sony radyo/cd/mp3 çalar, yol bilgisayar, elektrikli ve s tmal yan aynalar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Fiesta 1.4i 1388 cc 80 PS, 5700 d/d 124 Nm, 3500 d/d 167 km/s 13.2 sn (14.3 sn)* 6.4 lt/100 km (6.3 lt/100 km)* Fiesta 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 164 km/s 15.0 sn (16.0 sn)* 4.3 lt/100 km (4.3 lt/100 km)* Fiesta 1.6i 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 184 km/s (179 km/s)* 10.6 sn (11.7 sn)* 6.4 lt/100 km (7.4 lt/100 km)* *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. Ford Fusion Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus 1.6i 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 180 km/s (172 km/s)* 11.9 sn (13.6 lt/100 km)* 6.7 lt/100 km (7.7 lt/100 km)* Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 190 km/s 10.8 sn 6.4 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 188 km/s (183 km/s)* 10.9 sn (11.5 sn)* 4.8 lt/100 km (5.5 lt/100 km)* *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. Ford Focus 5 kap Standart özellikler (LUX): Klima, sürücü ve yolcu havayast, uzaktan kumandal merkezi kilit, elektrikli ve s tmal aynalar, elektrikli ön camlar, Immobilizer, direksiyondan kumandal radyo/cd çalar, yükseklik ayarl direksiyon, yükseklik ayarl sürücü koltu u, far yükseklik ayar, alafl ml jantlar, ön sis farlar, ABS + EBD. Standart özellikler (GHIA): Derinlik ve yükseklik ayarl direksiyon, tek dokunuflta aç l p kapanan elektrikli camlar, far yükseklik ayar, fas las ayarlanabilir ön cam silecekleri, sürücü ve yolcu havayast, yan havayast klar ve perdeleri, ABS+EBD+EBA, uzaktan kumandal merkezi kilit, global kapama, çift bölgeli otomatik klima, alafl ml çelik jantlar, ön sis farlar, h z sabitleyici, ya mur sensörü, otomatik yanan farlar, Sony radyo/cd/mp3 çalar, yol bilgisayar, elektrikli ve s tmal yan aynalar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Fusion 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 158 km/s 15.6 sn (16.6 sn)* 4.6 lt/100 km (4.6 lt/100 km)* Fusion 1.6i 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 178 km/s (176 km/s)* 10.9 sn (12.2 sn)* 6.8 lt/100 km (7.8 lt/100 km)* Fusion 1.6 TDCi 1560 cc 90 PS, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 176 km/s 12.9 sn 4.6 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. Ford Focus C-Max Standart özellikler (Titanium): Sürücü ve yolcu havayast klar, yan havayast klar, yan hava perdeleri, ABS+EBD, EBA, otomatik klima, yol bilgisayar, direksiyondan kumandal Sony-radyo/CD/MP3 çalar, Immobilizer, uzaktan kumandal merkezi kilit, çocuk kilidi, tek dokunuflta aç l p kapanan elektrik kumandal camlar, elektrikli aç l r tavan, 17 inçlik alüminyum alafl m jantlar, ön sis farlar, h z sabitleyici, ya mur sensörü, otomatik yanan farlar, alarm, gövde rengi aynalar, kap kollar ve yan ç talar, elektrikli ve s tmal yan aynalar, fonksiyonel (kayar) arka koltuk sistemi, Z tasar ml el freni, alarm, Isofix çocuk koltu u ba lant noktalar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus C-Max 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 185 km/s 11.3 sn 4.9 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus 1.6i 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 180 km/s (172 km/s)* 11.9 sn (13.6 lt/100 km)* 6.7 lt/100 km (7.7 lt/100 km)* Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 190 km/s 10.8 sn 6.4 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 188 km/s (183 km/s)* 10.9 sn (11.5 sn)* 4.8 lt/100 km (5.5 lt/100 km)* *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. Ford Mondeo Standart özellikler (TITANIUM): Ak ll Güvenlik Sistemi (9 hava yast +aktif gergili yük s n rlama sistemli ön emniyet kemerleri+ aktif bafl dayanaklar, yol bilgisayar, direksiyondan kumandal Sony radyo/cd çalar, çift bölgeli otomatik klima, deri kapl direksiyon, vites topuzu ve el freni, ABS, ESP+TCS, alarm, Ford kolay yak t sistemi, krom kap üstü çizgisi, korm üst ve alt zgara, elektrikli, s tmal ve ayd nlatmal yan aynalar, otomatik yanan farlar, ya mur sensörü, mavi camlar, Ford Convers+renkli gösterge paneli, spor ön koltuklar, arka koltuk hava menfezi, h z kontrol sistemi, 8 yöne ayarl sürücü koltu u, otomatik kararan dikiz aynas. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç tork h z km/s (ortalama) Mondeo 1.6 TiVCT 1596 cc 125 PS, 6300 d/d 160 Nm, 4100 d/d 195 km/s 12.3 sn 7.4 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (otom.) 1997 cc 130 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 202 km/s 10.2 sn 5.9 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 210 km/s 9.5 sn 5.9 lt/100 km 20 KELEfiLERLIFE *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. KELEfiLERLIFE 21

9 M O D E L L E R Ford Fiesta Sport Standart özellikler: Klima, sürücü ve yolcu havayast, ABS+EBD, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, direksiyondan kumandal radyo/cd çalar, yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, yükseklik ayarl sürücü koltu u, gövde rengi ve s tmal yan aynalar, far yükseklik ayar, spor tasar m kumafl koltuklar, deri direksiyon simidi, alüminyum vites topuzu, 16 inç alüminyum alafl m spor jantlar, spor tampon, zgara ve arka spoyler. Ford Focus ST Standart özellikler: Çift bölgeli iklim kontrollü otomatik klima, sürücü ve yolcu havayast, sürücü ve yolcu yan havayast, ABS+EBD, EBA, ESP+TCS, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, alarm, direksiyondan kumandal radyo/cd/mp3 çalar, derinlik ve yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, 8 yöne ayarlanabilir sürücü koltu u, elektrikli ve s tmal yan aynalar, far yükseklik ayar, ST logolu deri direksiyon simidi, Recaro spor sürücü ve yolcu koltuklar, ön konsolda ST ye özel ya s s ve turbo bas nç göstergesi, 18 inç alüminyum alafl m ST jantlar, gövde rengi ST spoyler, krom kapl çift egzoz ç k fl, alüminyum kaplama kap kolu, vites topuzu ve el freni, spor marflpiyel, spor zgara ve arka spoyler. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Fiesta Sport TDCi 1560 cc 90 PS, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 180 km/s 11.9 sn 4.4 lt/100 km Ford Focus Sport Standart özellikler: Klima, sürücü ve yolcu havayast, sürücü ve yolcu yan havayast, ABS+EBD+EBA, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, direksiyondan kumandal radyo/cd çalar, derinlik ve yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, yükseklik ayarl sürücü koltu u, elektrikli ve s tmal yan aynalar, far yükseklik ayar, deri direksiyon simidi, spor koltuklar, 16 inç alüminyum alafl m jantlar, spor zgara ve arka spoyler, ön sis farlar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus ST 2521 cc 225 PS, 6000 d/d 320 Nm, 1600 d/d 241 km/s 6.8 sn 9.3 lt/100 km Ford S-Max Standart özellikler: Çift bölgeli elektronik iklim kontrollü dijital klima, sürücü ve yolcu havayast, sürücü ve yolcu yan havayast, sürücü ve yolcu yan hava perdeleri, sürücü diz havayast, ABS+EBD+ EBA, ESP+TCS, uzaktan kumandal merkezi çift kilitleme, Immobilizer, içten ve d fltan duyarl alarm, direksiyondan kumandal radyo/cd çalar, derinlik ve yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, ön/arka tek dokunuflla aç lan elektrikli camlar, elektrikli, s tmal, ayd nlatmal ve katlanabilir yan aynalar, far yükseklik ayar, deri direksiyon simidi, vites kolu ve el freni, ön koltuk arkas nda katlanabilir masalar, h z kontrol sistemi, park sensörü, otomatik yanan farlar, 17 inç alüminyum alafl m jantlar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) Focus Sport 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 188 km/s 10.9 sn 4.8 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) S-Max 1997 cc 140 PS, 1750 d/d 320 Nm, 4000 d/d 196 km/s 10.2 sn 6.4 lt/100 km 22 KELEfiLERL FE KELEfiLERLIFE 23

10 M O D E L L E R Ford Fiesta Van Ford Transit Connect Kombi (Standart fiasi) Standart özellikler: Sürücü havayast, uzaktan kumandal merkezi kilit, elektrikli ön camlar, Immobilizer, radyo/cd çalar, far yükseklik ayar, sürücü arkas koruma bölmesi, s tmal elektrikli aynalar. Standart özellikler (DELUX): Anahtarla aç lan motor kaputu, Immobilizer, yükseklik ve derinlik ayarl hidrolik direksiyon, elektrikli camlar, elektrikli s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, klima, direksiyon kumandal radyo/cd çalar, alafl ml çelik jantlar, ön sis farlar, çift sürgülü kap, metal boya, sürücü ve yolcu havayast, alarm, tavanda eflya raf, kol dayana, ABS+TCS, 4 tekerlekte disk fren. Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fiesta Van 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d lt/100 km Ford Ranger Standart özellikler (Thunder): Klima, yükseklik ayarl hidrolik direksiyon, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, elektrik kumandal ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, Radyo/CD/MP3, kol dayamal orta konsol, ön ve orta konsolda bardakl klar, krom ön zgara, tüp fleklinde yan barlar, arka spor bar, yük bölümü kaplamas, Ford logolu iç yan basamaklar, ABS+EBD, k smi kilitli diferansiyel, sürücü ve yolcu havayast klar, immobilizer, uzaktan kumandal merkezi kilit, yan barlar, arka barlar. Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Bagaj stiap hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) hacmi haddi Transit Connect Kombi K210S TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 147 km/s 17.1 sn 6.3 lt/100 km 1.2 m kg Transit Connect Kombi K210S TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 154 km/s 16.3 sn 6.5 lt/100 km 1.2 m kg Transit Connect Kombi K210S TDCi 1753 cc 110 PS, 3750 d/d 280 Nm, 1700 d/d 169 km/s 12.5 sn 6.1 lt/100 km 1.2 m kg Ford Transit Connect Van (Uzun fiasi) Standart özellikler: Anahtarla aç lan motor kaputu, Immobilizer, yükseklik ve derinlik ayarl hidrolik direksiyon, elektrikli camlar, elektrikli s tmal yan aynalar, merkezi kilit,direksiyon kumandal radyo/cd çalar, far yükseklik ayar, sürücü hava yast. 24 KELEfiLERLIFE Model Silindir Maksimum Maksimum Yak t tüketimi stihab hacmi güç Tork (ortalama) haddi Ranger 4x2 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.5 lt/100 km 1110 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.9 lt/100 km 1175 kg Model Silindir Maksimum Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Bagaj stiap hacmi güç Tork h z km/s (ortalama) hacmi haddi Transit Connect Van T220L - TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 147 km/s 17.1 sn 6.3 lt/100 km 3.7 m kg Transit Connect Van T230L - TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 154 km/s 15.2 sn 6.5 lt/100 km 3.7 m kg KELEfiLERLIFE 25

11 M O D E L L E R Ford Transit Minibüs Ford Transit Van Standart özellikler: Sürücü hava yast, elektrikli ve s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon, ABS+EBD, ön/arka disk frenler, 4 adet bardakl k, ön konsola entegre hareketli tabla, ön konsolda park bileti yuvas, ön konsola entegre vites kolu, 3. stop lambas, anahtarla aç lan motor kaputu, çift akü, jant kapa, 6 yöne ayarl sürücü koltu u, Radyo-CD çalar, s tmal arka camlar, gecikmeli sönen ön farlar, flarj olabilen su geçirmez kontak anahtar. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl hacmi güç Tork a rl k Transit Minübüs 330M cc 100 PS 285 Nm 2200 Transit Minübüs 350L cc 120 PS 375 Nm 2681 Transit Minübüs 430ED cc 140 PS 375 Nm 2681 Ford Transit Kombi / Kombi Van Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl stihab Azami hacmi güç Tork a rl k haddi yüklü a rl k Transit Van 300S 2402 cc 100 PS 245 Nm kg 3000 kg Transit Van 330S 2402 cc 120 PS 245 Nm kg 3300 kg Transit Van 350L 2402 cc 120 PS 285 Nm kg 3500 kg Transit Van 350E 2402 cc 140 PS 375 Nm kg 3500 kg Transit Van 350ED 2402 cc 140 PS 375 Nm kg 3500 kg Ford Transit Kamyonet Standart özellikler: Sürücü hava yast, elektrikli ve s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon, ABS+EBD, ön/arka disk frenler, 4 adet bardakl k, ön konsola entegre hareketli tabla, ön konsolda park bileti yuvas, ön konsola entegre vites kolu, 3. stop lambas, çift akü, 6 yöne ayarl sürücü koltu u, Radyo-CD çalar, s tmal arka camlar, gecikmeli sönen ön farlar, flarj olabilen su geçirmez kontak anahtar, anahtarla aç lan ön kaput, jant kapa. Standart özellikler: Sürücü hava yast, elektrikli ve s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon, ABS+EBD, ön/arka disk frenler, 4 adet bardakl k, ön konsola entegre hareketli tabla, ön konsolda park bileti yuvas, ön konsola entegre vites kolu, 3. stop lambas, jant kapa, 6 yöne ayarl sürücü koltu u, anahtarla aç lan motor kaputu, çift akü, Radyo-CD çalar, s tmal arka camlar, gecikmeli sönen ön farlar, flarj olabilen su geçirmez kontak anahtar, arka cam silecekleri. Standart özellikler: Sürücü hava yast, elektrikli ve s tmal yan aynalar, uzaktan kumandal merkezi kilit, Immobilizer, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon, ABS+EBD, ön/arka disk frenler, 4 adet bardakl k, ön konsola entegre hareketli tabla, ön konsolda park bileti yuvas, ön konsola entegre vites kolu, Radyo-CD çalar, gecikmeli sönen ön farlar, flarj olabilen su geçirmez kontak anahtar, çift akü, 6 yöne ayarl sürücü koltu u, anahtarla aç lan ön kaput. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl stihab Azami hacmi güç Tork a rl k haddi yüklü a rl k Transit Kombi/ Kombi Van 300S 2402 cc 100 PS 245 Nm kg 3000 kg Transit Kombi/ Kombi Van 330S 2402 cc 100 PS 245 Nm kg 3300 kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl stihab Azami Kasa hacmi güç Tork a rl k haddi yüklü a rl k ebatlar Transit Kamyonet 330S 2402 cc 100 PS 245 Nm kg 3300 kg 2,15 X 2,80 m Transit Kamyonet 350M 2402 cc 120 PS 285 Nm kg 3500 kg 2,15 X 3,25 m Transit Kamyonet 350ED 2402 cc 140 PS 375 Nm kg 3500 kg fiasi uz. 4,00 m 26 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 27

12 M O D E L L E R Ford Cargo 2524 Ford Cargo 3430 Damper 6x4 Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), webasto, çift yatak, 520 lt yak t deposu, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, dingil kald rma mekanizmas, radyo/cd çalar. Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, tek yatak, uzaktan kumandal merkezi kilit, dijital gösterge paneli, radyo/cd çalar, vites. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 240 PS, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7075 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo x cc 300 PS, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8985 kg kg Ford Cargo 2530R Ford Cargo 2530 DS Damper Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), webasto, çift yatak, 520 lt yak t deposu, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, dingil kald rma mekanizmas, radyo/cd çalar, vites. Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), tek yatak, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, dingil kald rma mekanizmas, radyo/cd çalar, vites. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2530R 7330 cc 300 PS, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 7075 kg 25000/40000 kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2530D 7330 cc 300 PS, 2400d/d 1100 Nm, d/d 7200 kg kg Ford Cargo 3230S Ford Cargo 1830 Çekici Standart özellikler: ABS+ASR, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), webasto, çift yatak, 520 lt yak t deposu, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, dingil kald rma mekanizmas, radyo/cd çalar, vites. Standart özellikler: ABS+ASR, elektromanyetik retarder, yüksekli i ve e imi ayarlanabilir direksiyon, elektrikli camlar, far yükseklik ayar, elektrik kumandal s t c l yan aynalar, h z s n rlay c (85 km/s), webasto, çift yatak, 520 lt yak t deposu, uzaktan kumandal merkezi kilit, yeni tip s tmal koltuklar, dijital gösterge paneli, radyo/cd çalar, vites. Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 3230S 7330 cc 300 PS, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8450 kg kg 28 KELEfiLERLIFE Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 300 PS, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 6870 kg kg KELEfiLERLIFE 29

13 T E K N K MACERA D KKAT STER Ford Ranger n z n geliflmifl arazi kabiliyetini kullanarak küçük bir maceraya at lmadan önce bilmeniz gereken çok önemli konulara dikkat çekmek istedik. r ifl temposunda geçen bir haftan n ard ndan solu u A da larda almak; stres atmak ve rahatlamak için çok iyi bir yol. Fakat medeniyetin ve kalabal n ulaflamad yerlere gidebilmek için iyi bir yol arkadafl na ihtiyac n z var. Yeni Ford Ranger, arazi için donat ld geliflmifl çekifl sistemiyle bu ifl için çok uygun. Ama, onun yapabileceklerinin de bir s n r var ve pahal masraflara yol açmamak için bu s n rlar n iyi bilinmesi gerekli. Lastikler, maceraya at lmak isteyenlerin en fazla dikkat etmesi gereken özellik. Sadece uygun lastikler her zaman yere tutunabilir. 4 tekerlekten çekiflli Rangerlar, arka diferansiyel kilidi sayesinde her türlü zeminde olabilen en iyi tutunmay sa layabilir. Arazi vitesi olarak bilinen küçük vites kolu; 2 tekerlekten, 4 tekerlekten ve 4 tekerlekten çekiflte a r arazi takviyesini devreye sokuyor. Kar n aç s : Kar n aç s, arac n bir aks engelden inip ikinci aks engele ç k ncaya kadar ne kadarl k aç yla engel aflabilece ini gösterir. Arac n z n alt nda pahal donan mlar n bulundu u dikkate al n rsa, kar n aç s n n önemi anlafl labilir. Yanal e im: Arac n z n ilerlemeye devam edebilece i e imleri gösterir. Önemli olan, a rl k merkezinin yüksekli i nedeniyle olas takla ihtimalini engellemek. Ranger Thunder a has bir donan m olarak, orta konsolun üzerinde arac n do rusal ve yanal e imlerini gösteren bir merkezi gösterge bulunmaktad r. Pusulaya da sahip olan bu gösterge paneli özellikle arazide çok önemli bir yard mc. Hangi çekifl modunun seçildi i ve arka diferansiyel kilidinin durumu, gösterge tablosundaki fl klarla takip edilebiliyor. 30 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 31

14 T A N I T I M HRACAT DEV N N EV Ford-Otosan n ihracat rekorlar k rmas n n arkas ndaki en büyük etken olan Kocaeli Fabrikas, geliflmifl teknolojisi ve devasa kapasitesiyle sadece Ford-Otosan n de il, ayn zamanda ülkemizin de gururu. 32 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 33

15 T A N I T I M er fleyin 1928 y l nda küçük adetli ithalatla bafllad - na inanmak gerçekten zor. Vehbi Koç un önderli inde H kurulan Otokoç, o dönemde Ford markal otomobillerin az say lardaki ithalat yla u rafl yordu y l nda resmi distribütörlükle bafllayan ortakl k, 1963 y l ndaki üretim anlaflmas yla ülkemiz için otomotiv sektörünün kap lar n açt y l nda bafllayan Anadol un üretimi, 1982 y l na kadar sürdü ve bu arada 110 bini aflk n otomobil bantlardan ç karak Türk tüketicisinin en iyi dostu oldu. Bu arada, 1972 y l nda, Otosan n bugünkü haline gelmesini sa layan as l önemli anlaflma yap ld. Otosan, Ford un D-1210 olarak adland r lan kamyonunun üretim haklar n n yan s ra, Avrupa n n en baflar l hafif ticari arac olan Transit in üretim üslerinden biri olma ve bir dizel motor gelifltirme hakk n ald. flte tam bu noktada, stanbul da kurulu tesislerin, her geçen gün büyüyen bu deve yetmeyece i anlafl ld. nönü de kurulan yeni tesisler, y llarca kamyon ve hafif ticari araçlar n yan s ra birbirinden baflar l motorlar n da üretimini üstlendi. Türk sanayicisine ve esnaf na çok iyi dostlar kazand ran bu tesis bile Otosan n büyümesine yetiflemedi. Türk otomotiv tarihinin en önemli anlaflmalar ndan biri sonras nda, Otosan n ad Ford-Otosan olarak de ifltirildi ve yepyeni bir tesisin inflas na giriflildi. Art k dünyan n en büyük üçüncü otomotiv firmas yla yar yar ya ortakl n eseri olarak öne ç kan Ford-Otosan, Transit ten daha küçük bir di er hafif ticari arac n tek üreticisi olmaya haz rlan yordu. Yeni tesisin yeri için birçok seçenekten Kocaeli nin Gölcük ilçesinin seçilmesinin arkas nda, ihracat n öne ç kacak olmas yat yordu. Denize yak nl sayesinde ihracat aç s ndan çok avantajl bir konumda bulunan Gölcük, dünyan n en geliflmifl Ford tesislerinden birine ev sahipli i yap yor. Gölcük Fabrikas, flu anda yüksek hacimli otomotiv üretiminde kullan labilecek en yeni teknolojilere sahip. Geliflmifl ve karmafl k yap l kaynak robotlar ndan, hassas boyama hatlar na kadar tüm bölümler, hafif ticari araçlar n zorlu kullan m flartlar nda uzun ömürlü olabilmeleri için özel olarak tasarlanm fl. Ford-Otosan Gölcük Fabrikas, 340 bin metrekaresi kapal alan olmak üzere toplam 1 milyon 600 bin metrekare alana sahip. Küçük bir flehir kadar genifl olan fabrika, y ll k üretim kapasitesinin her an art r labilmesine olanak tan yacak flekilde infla edilmifl. Bugün 350 milyon YTL lik sermayeye sahip bir dev haline gelen Ford-Otosan, Gölcük te kurulu fabrikadan y lda 240 bini aflk n Transit ve Transit Connect ç kart yor y - l nda toplam 243 bin 423 adet üretim gerçeklefltirilirken, bu üretimin 162 bin 910 adedi, yani yar dan fazlas ihracata yönlendirilmifl. Ford-Otosan n bu tesisten dünyaya yollad araçlardan elde etti i gelirse 2 milyar YTL nin üzerinde. Fakat Gölcük tesislerinin as l önemi, ne devasa üretim kapasitesi, ne de dünyan n en büyük Ro-Ro gemilerini bile a rlayabilen liman. Bu fabrikay ülkemizin en önemli tesislerinden biri haline getiren özelli i, Ar-Ge, yani araflt rma gelifltirmeye verilen önem. Transit Connect in üretim ve gelifltirme haklar n n yar s na, Cargo kamyonlar n n üretim ve gelifltirme haklar n nsa tamam na sahip olan Ford-Otosan, Gölcük fabrikas nda 370 kiflilik bir Ar-Ge bölümü bar nd r yor. Türk mühendislerinin bir motorlu arac s f rdan üretebilmesi aflamas - na gelinmifl olmas, Ar-Ge tesislerinin önemi hakk nda ipuçlar verebiliyor. Bunun yan nda, Ar-Ge tesisleri, gelece in motor teknolojisi olan hibrid üretim teknolojileri üzerine de çal flarak Ford un bile önüne geçmeyi baflarm fl. fiu anda fabrikan n genifl yollar n bir afla bir yukar dolafl p duran ve piyasa de eri 300 bin YTL yi bulan bir Transit, hem elektrik hem de dizel motora sahip olman n ayr cal n ilerleyen dönemde ticari araç kullan c lar n n hizmetine sokmay amaçl yor. Bu kadar ileri görüfllü bir üretim için, Ford-Otosan ODTÜ, TÜ, Bo aziçi ve Kocaeli gibi üniversitelerle ortak projeler gelifltirerek, Türk akademisyenlerinin de geliflimde pay sahibi olmas n sa lam fl. Ayr ca bu okullarda bafllat lan yüksek lisans projeleriyle, tam arad gibi çal flanlar yetifltirmesi de Ford-Otosan n h z - n bir hayli artt r yor. KÜÇÜK ADETL THALATLARLA BAfiLAYAN MACERA FORD-OTOSAN I BUGÜN ÜLKEM Z N EN ÖNEML HRACAT KAYNAKLARINDAN B R HAL NE GET RD. 34 KELEfiLERLIFE TRANSIT VE TRANSIT CONNECT ÜRETEN GÖLCÜK FABR KASI M 2 KAPALI ALAN OLMAK ÜZERE TOPLAM M 2 ALANA SAH P. KELEfiLERLIFE 35

16 S E R V S Ford Teknisyeni Turan Al D fi DER NL 5 M L METREN N ALTINDA OLAN LAST KLER KES NL KLE KULLANMAMAK GEREK YOR. KIfiLIKLARI G YME VAKT K fl n geliflinin haberlerinin iliklerimize ifllemeye bafllad flu günlerde, otomobilimizin de k fll k k yafetlere ihtiyaç duydu unun unutulmamas gerekiyor. S cak ve kurak bir yaz geride b rakt k. Üstelik do a ana, geçen k fl n l manl n n bedelini ödetmek istercesine, bu y l sonbahar es geçip hemen k fl n yaflanmas na karar verdi. S cakl klar n h zla düflmesiyle birlikte ya fllar da bafllad ve yazl k gömlekler yerini kazaklara b rakt. fiu günlerde unutulmamas gereken, otomobillerimizin k fll k giysilerinin güvenlik aç s ndan çok önemli oldu u. Bunun için Ford Teknisyeni Turan Al a k fl aylar nda daha güvenli otomobil kullanman n yollar n sorduk. K fl aylar n n getirdi i tehlikelerden bahsedebilir misiniz? K fl aylar n n tehlikeleri, yazdan haz rlan yor. Kuru yaz n ard ndan, yollar toz tabakas yla kapland. Ya fllar bu tabakay tamamen temizleyene kadar her ya mur trafikte çok büyük bir tehlike anlam na geliyor. Bir süre sonra ortadan kalkacak bu tehlikeye karfl l k, s n n düflmesi nedeniyle ortaya ç kan tehlikeler bütün k fl bizimle geçirecek. Bu da tehlike iflaret ediyor. 36 KELEfiLERLIFE Is düflüflünün getirdi i tehlikeler neler? Ço u otomobil yollara 4 mevsim lasti i olarak tan mlanan ayakkab larla ç kar. Bu lastikler, yeterli ya mur oluklar na, genifl bir s band na ve uzun ömre sahip olduklar için üreticiler taraf ndan tercih edilir. Fakat 4 mevsim için gelifltirilmifl olsalar da, bu lastiklerin de limitleri var. Bunlardan ilki s s n r. 4 mevsim lastiklerinin hamuru, 10 derecenin üzerinde ifllev görecek flekilde haz rlan r. bu da beraberinde, 10 derecenin alt ndaki s cakl klarda, lasti in tutunma kabiliyetinin s f ra yaklaflmas d r. Gerekli çal flma s s na ulaflamayan lastik hamuru, çok sert kal r ve kaymaya bafllar. kinci problem de asl nda s sorununun sonuçlar ndan biridir. 4 mevsim lastiklerinin yüksek çal flma s s, pek derin olmayan desenleriyle birleflince lastiklerin karda ifle yaramaz hale gelmesine neden olur. Desenler aras hemen doldu u için ve drenaj oluklar biriken kar d flar atmak için fazlas yla dar oldu undan, 4 mevsim lastikleri hemen tutunma kararl l klar n kaybeder. Bu iki sorunun anahtar da ayn : K fl lastikleri. K fl lastiklerinin 4 mevsim lastiklerinden fark nedir? K fl lastikleri, ço unlukla bilinen isimleri kar lasti i olsa da, asl nda tüm k fl kullan lmak üzere özel olarak haz rlanm fl lastiklerdir. Düflük s larda etkin olmalar için daha yumuflak hamurdan imal edilirler ve oldukça derin desenlere sahiptirler. Ço u k fl lasti inin minimum çal flma s s eksi 20 derece seviyelerindedir. Bu sayede tutunma kararl l n her koflulda koruyan k fl lastikleri, k fl boyunca güvenle otomobil kullan m n garantiler. Çal flma s s n n düflüklü ü bir yana, k fl lastiklerinin as l önemli özelli i desenlerinde gizlidir. Derin kanallar ve genifl drenaj oluklar, ya fll havalarda dahi lasti in yolla ba lant s n n tam olmas n sa lar. Ya mur suyu gibi kar da lastikle yolun aras ndan h zla tahliye edilir ve bu sayede her türlü yol koflulunda daha baflar l tutunma sa lan r. K fl lastikleri, oldukça zorlu bir u rafl olan ve k fl flartlar nda pek çok sürücünün korkulu rüyas haline gelen zincir zorunlulu unu büyük oranda ortadan kald r r. K fl lastiklerinin tutunma kabiliyeti, ülkemiz k fl koflullar yla rahatl kla bafl edebilir. Peki, k fl lastiklerinin kullan lmas s ras nda dikkat edilmesi gerekenler neler? K fl lastiklerinin kullan m na dair birkaç önemli nokta var. Öncelikle k fl lastikleri, kuru zemindeki frenajlar 4 mevsim ve yaz lastiklerine oranla birkaç metre geç sonland r r. Yumuflak hamur ve çok derin desenin bir götürüsü olan bu durum, s n n 10 derecenin üzerinde oldu u günlerde biraz daha belirginleflir. Bu nedenle k fl lastikleri kullan l yorken, s cak ve kuru günlerde her zamankinden biraz daha dikkatli ve yavafl olmak gerekir. Fakat bu bütün bir k fl sa lanan mobilite garantisinin yan nda çok küçük bir ayr nt. KELEfiLERLIFE 37

17 A K S E S U A R ÖN BAR 350 YTL YAN BASAMAK 350 YTL Sahibi oldu unuz Transit i di erlerinden farkl k labilirsiniz. Orijinal ekipman olarak yetkili servisimizde sat lan ve uzman kadromuz taraf ndan montaj gerçeklefltirilen aksesuarlarla çok daha çekici bir Transit sahibi olabilirsiniz. 38 KELEfiLERLIFE Ç ok daha çekici ve albenisi daha yüksek bir Transit kullanmak isteyenlere iyi haber. Kullanm fl oldu umuz otomobil çok lüks olmayabilir, ancak mutlaka gösteriflli, fl k ve hatta sportif olmal. Birisinin otomobilimize hayran hayran bakt n görmek özellikle erkek sürücüleri keyiflendiren bir hadisedir. Biz erkekler bu amaç do rultusunda, ne gerekiyorsa, yapmaya haz r z. flte Ford un aksesuar katalo unda MERD VEN 200 YTL yer alan ürünler tam bu noktada imdad m za yetifliyor. Orijinal ekipman olarak yetkili servisimiz taraf ndan montaj gerçeklefltirilen bu ürünlerden abart dan uzak, ama çarp c bir kombinasyonu sizler için haz rlad k. Ford Transit e uygulanan ön tampon bar, marflpiyeller ve arka basamak zaten modern ve çekici çizgilere sahip olan Ford Transit e çok daha çekici bir yap kazand rd. KELEfiLERLIFE 39

18 S G O R T A Koç Allianz Sigorta dan OPT MUM EV S GORTASI ster ev sahibi olun, ister kirac evinizdeki yaflam garanti alt na alabilir, yitirdiklerinizin yerine yenilerini koyabilirsiniz. Optimum Ev Sigortas ile hangi riskler teminat alt nda? Optimum Ev Sigortas yang ndan su basmas na kadar akl - n za gelebilecek her türlü riske karfl evinizdeki yaflam garanti alt na al yor. Optimum Ev Sigortas 'n n avantajlar neler? Diyelim ki evinizde bulunan televizyonunuzun ya da müzik setinizin bafl na bir fley geldi. Ya da evinizi su bast, ses ve görüntü sisteminiz zarar gördü. Hiç dert etmeyin çünkü belli teminatlarla kaybettiklerinizi yerine koyabilirsiniz. Dilerseniz deprem, cam k r lmas hasarlar n ya da f rt na sonucu uydu anteni, günefl kolektörü ve klima gibi d fl ünitelerde oluflabilecek zararlar da teminat alt na ald rabilirsiniz. E er kirac iseniz, yapt rd n z boya, badana, sabit dekorasyona gelecek hasarlar da belirli bir limitle poliçe kapsam ndaki risklere karfl güvence alt na alabilirsiniz. Optimum Ev Sigortas, komflular n za, kirac n za veya ev sahibinize yang n, infilak, dahili su bask n, duman gibi risklerin verebilece i zararlar da teminat alt na al yor. Ayr ca tesisat veya elektrik problemlerinde, anahtar kayb veya unutulmas durumunda, camc gönderilmesi gereken hallerde ve daha pek çok hizmet için Numaral Koç Allianz Çözüm Hatt 'n arayabilirsiniz. ndirim avantajlar ndan da yararlanabilirsiniz! Hasars z poliçe yenilemelerinde %30 a varan indirime sahip olursunuz. Silahl Kuvvetler mensubu iseniz %10 prim indiriminden yararlanabilirsiniz. Ayr ca, birden çok konutunuza Ev Sigortas yapt rman z durumunda %10'a varan konut çoklu u indiriminden de faydalanabilirsiniz. K sacas... Koç Allianz, evinizi tehdit eden pek çok riske karfl Optimum Ev Sigortas sayesinde sizlere uygun fiyat seçeneklerine sahip genifl kapsaml bir sigorta sunuyor. Evinizde y llar boyu daha rahat, daha huzurlu yaflayabilmeniz için. Optimum Ev Sigorta's n n sundu u teminatlar hakk nda ayr nt l bilgi almak için sizi acenteli imize bekliyoruz. Optimum Ev Sigortas, size yaflam n z n gereklerine ve risklerine göre optimize edilmifl bir ev sigortas sunuyor. Üstelik bütçenizi de zorlamadan Kelefller Sigorta A.fi.: Telefon: KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 41

19 M Ü fi T E R KELEfiLER A.fi MÜfiTER LER N N YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR Kay kç G da, sahip oldu u Focus lar n d fl nda yeni ald Transit lerle filosunu gelifltirirken, tercihini yine Kelefller- Ford dan yana kullanm fl oldu. Kuddusi Orhan, gösteriflli yap s zengin güvenlik ile konfor donan m ve genifl iç mekan nedeniyle tercihini yeni Ford Mondeo dan yana kulland. Ford kullan c s olan Aziz Uzun, Escort ile bafllad ve Focus ile devam ettirdi i Ford yolculu una yeni Ford Mondeo nun dizel otomatik versiyonu ile devam ediyor. 42 KELEfiLERLIFE KELEfiLERLIFE 43

20 P E R Y O D K B A K I M km km km km km km km km km km km km km FIESTA 1.4 TDCi hava filtresi, yak t filtresi, de iflimi, triger seti Enjektör FIESTA 1.4 FIESTA 1.6, bujiler, bujiler hava filtresi, yak t filtresi,, bujiler, triger seti FUSION 1.4 TDCi FUSION 1.6 TDCi de iflimi, triger seti Enjektör FUSION 1.6, bujiler, bujiler, bujiler, triger seti FOCUS 1.6 FOCUS 1.6 (115 HP), bujiler, bujiler, bujiler, triger seti FOCUS 1.6 TDCi de iflimi, triger seti Enjektör MONDEO 1.6 Ti VCT, bujiler, bujiler, bujiler, triger seti MONDEO 2.0 TDCi MONDEO 2.0 TDCi hava filtresi, yak t filtresi, polen filtres de iflimi, triger seti Enjektör C-MAX 1.6 TDCi de iflimi, triger seti Enjektör S-MAX 2.0 TDCi de iflimi, triger seti Enjektör RANGER 4X2 RANGER 4X4,diferansiyel ve transfer kutusu ya, diferansiyel ve transfer kutusu ya, diferansiyel ve transfer kutusu ya, V kay fl Enjektör CONNECT 1.8 TDDi 75 PS CONNECT 1.8 TDCi 90 PS CONNECT 1.8 TDCi 110 PS hava filtresi, hava filtresi, hava filtresi, polen filtresi de iflimi, triger seti Enjektör TRANSIT TDC,diferansiyel ve transfer kutusu ya, diferansiyel ve transfer kutusu ya, diferansiyel ve transfer kutusu ya, V kay fl Enjektör 44 KELEfiLERLIFE Bütün servis bak mlar nda arac n 8 ad mda interaktif kotrolü ve 52 noktadan genel chek-up yap l r. KELEfiLERLIFE 45

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz.

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı