III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 8) Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Kurum Politikaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 8) Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Kurum Politikaları"

Transkript

1 BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 8) Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Kurum Politikaları 9) Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10) Ġzleme, Değerlendirme ve Raporlama 11) Eylem Planları 31

2 GELECEĞE YÖNELĠM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Kurum Politikaları MİSYONUMUZ YaĢatma zevkiyle yaģayacak gençliği, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıģan; insan haklarına ve Anayasanın baģlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getirmiģ, yüksek öğrenime hazır, değiģim ve iyileģmenin öncüsü, mesleki yeterliliğe sahip, üreten etik insanlar olarak yetiģtirmek. VİZYONUMUZ Her insan eğitilip öğretilebilir ilkesi doğrultusunda, toplumsal kalkınmayı sağlayacak kuģaklar yetiģtirerek, bilgi ve becerinin refaha dönüģmesine öncülük eden bir kurum olmaktır. TEMEL DEĞERLERİMİZ 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel Amaç ve Ġlkeleri 3. Atatürk Ġnkılâp ve Ġlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 4. Eğitim Hakkı, Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, Planlılık, Yöneltme ve Süreklilik, 5. EĢitlik-Genellik ve Kurum Kültürü, 6. Bilimsellik ve Demokrasi Eğitimi, 7. Okul-ailenin ve çevre iģbirliği, KURUMSAL DEĞERLERİMİZ A. KALĠTELĠ EĞĠTĠM - Biliyoruz ki; çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaģmanın yollarını bilen etik insanı yetiģtirme çağdır. - Kaliteli eğitimin; kurumsal ve bireysel geliģmelerin, yeni yöntem ve tekniklerin, teknolojik geliģmelerin, bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız, - Biliyoruz ki; çalıģanların tüm potansiyelini kullanabileceği ve hizmet alanların uygun çalıģma ortamını sağlamak; fiziki yapıyı ve donanımı eğitime en elveriģli hale getirmek, eğitimde kaliteyi arttırır. - Planlı çalıģma esastır; planlanan hedeflere ulaģma düzeyi sürekli ölçülür ve eğitimde sıfır hata ya ulaģmak en büyük amacımızdır. B. GÜVENLĠ VE ĠSTĠKRARLI OKUL - EĢitlik-genellik ve Kurum Kültürü Bizim için üstünlük; eğitimde ölçülebilir performans gösterisidir. - Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız; bireysel farklılıklarımız bizim için engel değil zenginliğimizdir. C. PLANLA VE UYGULA=DENK BÜTÇE - Her tür faaliyetin planlamasını ve bütçesini yaparak uygulamaya koyarız. - Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar; her türlü desteği eğitimde bir kaynağa dönüģtürür ve bu kaynakları en etkili ve verimli bir Ģekilde kullanırız. D. HER YERDE HER ZAMAN EĞĠTĠM - Kurumsal ve bireysel geliģmenin Sürekli Eğitim ve ĠyileĢtirme anlayıģının uygulanması sonucu gerçekleģeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileģtirme sonuçlarını en etkin Ģekilde değerlendiririz, 32

3 - DeğiĢmeyen tek Ģey değiģmektir, geliģme değiģmeyle mümkündür; değiģmenin amacı mükemmelliğe ulaģmaktır. - Bizim amacımız; Hayat boyu öğrenme yi yaģam tarzı haline getirmektir. E. ALKIġ (Yani Marifet Ġltifata Tabiidir) - Bu kurumda; performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda her alandaki baģarıyı, paydaģların kuruma katkısını tanıyıp takdir eder, ödüllendiririz. Bu baģarı ve katkıların; toplantı ve törenlerde kamuoyuyla paylaģılmasını, basın-yayın organlarında yer almasını sağlarız. F. KATILIMCILIK VE PAYLAġIMCILIK (Bir Elin Nesi Var?) - "Bizim okul" anlayıģı ile okul toplumunun tümü; "problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olma anlayıģı"nı benimsemiģtir. - Eğitimin her aģamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak, ekip çalıģması ön planda tutarız, G. SAĞLIKLI ĠLETĠġĠM; ĠLETĠġĠMDE AÇIKLIK VE ġeffaflik - Telefon, bilgisayar teknolojisi (Ġnternet, E.mail ) ve diğer iletiģim araçlarını etkin olarak kullanarak hizmet vermek, iç ve dıģ hizmet alıcılarla etkili iletiģim, iletiģim ve insan iliģkilerinde açıklık ve Ģeffaflık temel ilkemizdir. H. ÖNLEYĠCĠ ÇÖZÜM VE BĠREYSEL REHBERLĠK - Biz reaktif değil proaktif eğitimcileriz; bize göre baģarı; baģarıya engel olabilecek sorunların önceden tespiti ve alınacak önlemlerdeki baģarı ile gelen bir sonuçtur. - Bu kurumda; öğrenciler ilgi yetenek ve kiģilik özelliklerine göre yönlendirilir, bütün öğrenciler öğrenebilir, yapabilir ve baģarılı olabilir. I. AKTĠF ÖĞRENCĠ VE ÖĞRENCĠ MERKEZLĠ EĞĠTĠM - Ġnanıyoruz ki; bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir, - Her yerde ve her zaman eğitim anlayıģında boģ vakit yoktur. - Kitap okuma her öğrenci için vazgeçilmez bir tutkudur. Sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetlerde seçenek çokluğu sunularak sanat ve estetik yaratıcılığa önem verilir. J. GÜLEN PAYDAġ - Hizmet alan da hizmet veren de saygıdeğerdir, mutluluk her iki kesimin de hakkıdır; tüm faaliyetlerimiz öğrenci-öğretmen ve toplumun mutluluğu içindir. 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler TEMA VE AMAÇLARIMIZ TEMA BAŞLIKLARI VE TEMALAR A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI B- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 1. Fiziki Durum 2. Donanım 3. Tüketim Mal ve Malzeme Temini ile hizmet satınalma. 4. Okul Sağlığı ve Temizliği 5. Güvenlik 1. Eğitim-Öğretim. 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. 3. Disiplin 4. Mesleki ve Akadememik Eğitimde Başarı 5. Sosyal-Kültürel Faaliyetler 6. Beden Eğitimi-Spor ve İzcilik faaliyetleri. 6. Mali Kaynaklar 7. Yaşam boyu eğitim(yaygın Eğitim ve 7. İnsan Kaynakları Mezunların yetiştirilmesi) 8. Sektörel İşbirliği 9. Paydaş ilişkileri 33

4 TEMA A1 : FĠZĠKĠ DURUM A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI Stratejik Amaç A1.1 : Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okul fiziki yapısını güçlendirmek. Hedef A1.1.1: Okul alt kat deposunu küçük onarımla bölüp ( 2 depo ve 2 arģiv odası Ģeklinde) düzenlemek. Mevcut depo, arģiv, Öğretmenler Odası ve Rehberlik Servisi Odalarının yerlerini planlayıp, düzenlemek ve taģımak. Hedef A1.1.2: Uygulama anaokuluna çocuk parkı yaptırmak. Hedef A1.1.3: Ġki bina arasındaki boģ alana giriģ kapısı sokağa açılan bir koridor yapılması, mevcut spor odası, bilgisayar laboratuarı ile giyim atölyesinin kapı giriģlerinin bu koridora bağlanması; böylece giriģi katin alanından verilen atölyeleri kantin alanından ayırmak, bu atölyelerin giriģini caddeye bağlayarak DÖSE kapsamında çalıģmaları pazarlama imkanı sağlamak. Hedef A1.1.4: Küçük onarımla mevcut Spor Odasını kantin mutfağı ile bütünleģtirip geniģletmek ve Yiyecek-içecek hizmetleri atölyesi haline dönüģtürerek mevcut yiyecekiçecek hiz. atölyesini taģımak. Hedef A1.1.5: Okul kantini servis-yemekhane alanını yemek atölyesinin ortak kullanım alanına dönüģtürmek. Hedef A1.1.6: Güzellik ve Saç Bakım Hiz. Atölyesinin alt katta bulunan Bilgisayar Atölyesine, Bilgisayar Atölyesinin mevcut Yiyicek-içecek Hiz. Atölyesinin olduğu yere taģınması; böylece mevcut Güzellik Saç Bakım Hiz. Atölyesinin sınıfa dönüģtürülerek sınıf sayısını arttırmak. Hedef A1.1.7: 1. Blok Alt katta bulunan Hizmetli Odası, Kalorifer Dairesi ve Odaların Küçük Onaımla tadilat ve tamirata iģlemlerinin gerçekleģtirilerek verimli kullanım alanları oluģturmak. Stratejik Amaç A1.2: Okul bahçesini eğitim alanı olarak kullanmak; görünüģünü değiģtirmek ve güzelleģtirmek. Hedef A1.2.1: Okul bahçesini, çok amaçlı açık spor alanlarını düzenleyip aydınlatma sistemi kurmak. Hedef A1.2.2: Okul bahçesine açık alan oturma bankları almak ve satranç pistleri ile küçük gösteri sahnesi kurmak. Hedef A1.2.3: Okul bahçesine yakın alanlar kamulaģtırılarak okul bahçesini geniģletmek. Hedef A1.2.4: Okul bahçesinde; çok amaçlı salon ve uygulama atölyelerinin yer alacağı bir ek bina yaptırılarak konferans salonu, atölyeler ve zemin kat büyük onarımla ihtiyaç olunan 8 dersliğe dönüģtürmek. Stratejik Amaç A1.3 : Okulun tüm bina, sınıf, laboratuar, atölye, salon ve birimlerinin sürekli eğitim-öğretime hazır bulundurulmasını sağlamak. Hedef A1.3.1 : Her yıl haziran ayında bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yerleri (boya badana, kapı, pencere, çatı vb) tespit ederek 15 Ağustos tarihine kadar bakım-onarım ve tamir iģlemlerini gerçekleģtirmek. Hedef A1.3.2 : Öğrencilerin ve okul nüfusunun okul taģınır ve taģınmazlarına zarar vermemesini sağlayarak son beģ yılda mali kaynakların %8.5 ve çevre desteğinin %80 inini teģkil eden giderleri düģürmek. Hedef A1.3.3 : Eğitim-öğretim sürecinde meydana gelebilecek hasar ve ziyanı anında gidererek, eğitim-öğretimin olumsuz etkilenmesini veya kesintiye uğramasını önlemek. Hedef A1.3.4 : Okul kalorifer kazanı ve sistemlerini her yıl temmuz ayında genel bakımonarım ve kontrollerini yaptırmak, yıl içinde güvenli kullanımını sağlamak, kullanıma hazır bulundurmak. 34

5 TEMA A2 : DONANIM Stratejik Amaç A2.4 : Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karģılamak. Hedef A2.4.1: Tüm sınıflarımızı (27 ġube) 2015 yılına kadar akıllı sınıf kapsamında (Projeksiyon cihazı, laptop, akıllı tahta, internet bağlantısı) donatmak. Hedef A2.4.2: Tüm sınıflarımızın masa ve sıra ihtiyacını karģılamak. Hedef A2.4.3: Öğretmenler odası, Müdür, Müdür yard. ve BiliĢim Teknolojileri atölyelerinin yazıcı, tarayıcı, bilgisayar ve var olan donanımı güçlendirmek. TEMA A3 : TÜKETĠM MAL VE MALZEME TEMĠNĠ ĠLE HĠZMET SATINALMA Stratejik Amaç A3.5 : Okulumuzun uygun bir eğitim-öğretim ortamında, nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için gerekli olan tüketim mal ve malzemeleri ile gerekli hizmetleri temin etmek. Hedef A3.5.1: Kırtasiye sarf malzemesi (KartuĢ, toner, kağıt ve kağıt ürünleri, küçük kırtasiye araç-gereçleri v.b.)ihtiyaçlarının düzenli temin edilerek okul toplumunun faydalanıģına sunmak. Hedef A3.5.2: Isınma için yakıt ihtiyacını karģılamak. Hedef A3.5.3: Elektirik sarfiyatını verimli-güvenli kullanmak ve karģılamak. Hedef A3.5.4: Su sarfiyatını verimli-güvenli kullanmak ve karģılamak. Hedef A3.5.5: Temizlik araç-gereç ve temizlik sarf malzemelerini temin etmek. Hedef A3.5.6: HaberleĢme (Telefon, faks, internet, posta) ve ulaģım hizmetlerini temin etmek. TEMA A4 : OKUL SAĞLIĞI VE TEMĠZLĠĞĠ Stratejik Amaç A4.6: Okulumuzda sağlıklı bir eğitim ortamını sağlanmak ve öğrencilerimizi sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmek. Hedef A4.6.1: Bahçe, kantin ve sınıflarda çöp kovaları bulundurmak, temizliğini sağlamak; Öğretmen ve öğrenci tuvaletlerinin günlük temizliğini sağlamak, dezenfekte etmek, tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu veya el kurutma makinesi bulundurmak. Hedef A4.6.2: Okul kantininde sağlık ve hijyen denetimini belirli aralıklarla gerçekleģtirmek. Hedef A4.6.3: Okulumuzda yetersiz sayıda olan hizmetli sayısını arttırmak. TEMA A5: GÜVENLĠK Stratejik Amaç A5.7: Okulun afetlere karģı hazırlıklı tutmak, koruyucu güvenlik önlemlerini almak. Hedef A5.7.1: Afet yönetimi ve yangın güvenlik önlemlerini en elveriģli halde tutmak. Hedef A5.7.2: Sabotaj, Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerinin yerinde ve zamanında gerçekleģtirilebilmesi için ekip ve teģekkülleri oluģturmak,bilinçlendirme çalıģmaları yapmak. Hedef A5.7.3: Okulun bina içi ve dıģına kamera güvenlik sistemi ile donatmak. Hedef A5.7.4: Gece ve Gündüz güvenlik görevlisi istihdam etmek. Hedef A5.7.5: Okulumuzun önem teģkil eden değiģik noktaları yaklaģık 16 kamera ile izleyerek, 24 saat kayıt etmek ve okulumuzun güvenliğini sağlamak. TEMA A6 : MALĠ KAYNAKLAR Stratejik Amaç A6.8: Okulun Genel Bütçe, Döner Sermaye ve Okul Aile Birliği bütçelerini hazırlamak; mali kaynakları arttırmak. Stratejik Amaç A6.9: Tasarruf tedbirlerini kullanarak okul giderlerini düģürmek. TEMA A7 : ĠNSAN KAYNAKLARI Stratejik Amaç A7.10 : Okul çalıģanlarını motive etmek ve iģ verimliliğini arttırmak. Stratejik Amaç A7.11 : Yeter sayıda ve nitelikte personel istihdamını sağlamak. 35

6 TEMA A8 : SEKTÖREL ĠġBĠRLĠĞĠ Stratejik Amaç A8.12: Mesleki eğitim alan ve dalları ile ilgili faaliyet gösteren sektörlerin eğitimöğretime katkısını sağlamak. Stratejik Amaç A8.13: Öğrencilerin ve mezun öğrencilerin mesleki beceri ve yeterlilik kazanmalarında ilgili sektörlerle iģbirliğini güçlendirmek. Stratejik Amaç A8.14:Mezun Öğrencileri Ġstihdam etmek. TEMA A9 : PAYDAġ ĠLĠġKĠLERĠ GELĠġTĠRMEK Stratejik Amaç A9.15: Velileri sağlık, eğitim ve kiģisel geliģim konularında bilinçlendirerek, veli-okul iģ birliği içerisinde öğrencilere okulda ve okul dıģında sağlıklı eğitim ortamı hazırlamak; velilerin okuldaki etkinliklere katılımını arttırmak. Hedef A9.15.1: Problemli veya gelir düzeyi düģük ailelerin tespitini yapmak. Hedef A : Plan dönemi sonuna kadar tüm velileri, anne-baba sorumlulukları ve çocuğun geliģim aģamaları konularında bilinçlendirmek. Hedef A9.15.3: Öğrencilerin ev ortamlarını görerek onları iyi anlamak ve velilerle iyi bir iletiģim kurabilmek için ev ziyaretleri yapmak. Hedef A9.15.4: Öğrencilerin durumları hakkında bilgi vermek amacıyla veli toplantıları yapmak. Hedef A9.15.5: Okuma yazma bilmeyen velilerin okuma yazma öğrenmesi için kurslar açmak. B- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ TEMA B1: EĞİTİM-ÖĞRETİM Stratejik Amaç B1.16: Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini planlı ve en verimli bir Ģekilde yürütmek. Hedef B1.16.1: Öğretmenler kurulu toplantılarını gerçekleģtirmek. Hedef B1.16.2: Zümre toplantıları ile yıllık çalıģma planı, zaman çizelgesi ile ders müfredatlarının zamanlamasını düzenlemek. Yıl sonu zümresi ile eksikliklerin değerlendirilmesi ve tekrar planlama-program çalıģmalarını gerçekleģtirmek. Hedef B1.16.3: Derlerin hazırlıklı ve planlı iģlenmesini sağlamak. Hedef B1.16.4: Ölçme ve değerlendirmede ilçe, il ve ülke değerleri ile paralel, ilçe düzeyi üzerinde baģarılı sonuçlara ulaģmak. Hedef B1.16.5: Eğitim-öğretim çalıģmaları ile ilgili bilgi, belge ve istatistikleri tutmak. Stratejik Amaç B1.17: Çok düģük olan kitap okuyan öğrenci oranını artırmak, okul kütüphanesinin fazla kullanmasını sağlamak. Hedef B : Sınıf düzeyinde öğrencilerin %20 gibi az olan kitap okuma alıģkanlığını ilk yıldan baģlamak üzere her yıl %10 arttırarak %70 lere çıkarmak ve kitap okuma ve araģtırma, bilgiye ulaģma becerilerini geliģtirmek. Hedef B : Kütüphanedeki kitap sayısını ve çeģitliliğini arttırmak. FAALĠYETLER: Sınıflar düzeyinde edebiyat öğretmenleri tarafından notla ödüllü kitap okuma yarıģması, Okul düzeyinde kütüphanede en çok kitap alıp okuyan öğrenciye ödüllendirilmesi. Güncel kitapları kütüphaneye kazandırma, edebiyat öğretmenleri tarafından kütüphanenin cazip hale getirilmesi, Sınıf rehber öğretmenler bir dönemde en az iki defa rehberlik dersini kütüphanede iģlemesi. 36

7 TEMA B2 : REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK Stratejik Amaç B2.18: Öğrenci sosyal ve kiģilik geliģimlerine dair hizmetleri yerine getirmek. Hedef B : Veli-Öğrenci-Öğretmen iletiģim ve iģbirliği. Hedef B2.18.2: Öğrencilerin problemlerini sebep-sonuç iliģkisi içinde incelemek, yoğun görülen problemlerin giderilmesine yönelik önlemleri almak. Hedef B2.18.3: Öğrenci sosyal ve KiĢilik hizmetleri, toplum hizmeti ve sosyal kiģilik kazandırma. TEMA B3 : DĠSĠPLĠN Stratejik Amaç B3.19: Okulun çevresiyle uyumunu sağlayarak güvenli bir eğitim ortamı oluģturmak ve öğrencilerin okul içi ve dıģındaki olumsuz davranıģlarını en aza indirgemek. Hedef B : Olumlu davranıģ sergileyen ve derslerinde yüksek performans sağlayan öğrencilerin her ay % 2 sinin bir yıl içinde öğrencilerin % 24 ünun ödüllendirilmesini sağlamak. Hedef B : Okulumuzda 2011 yılında disiplin cezası alan öğrenci oranını %10 dan her yıl % 1 oranında azaltarak 2016 yılına kadar %5 lere indirgemek. Hedef B : Kaba ve kötü söz söyleyen öğrencilerimize ve ailelerine yönelik olarak; Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düģünür, güzel düģünen güzel söyler. sözüne uygun Türkçemizin ve dilimizin etkin kullanımı konusunda paneller ve seminerler düzenlemek. Hedef B3.19.4: Öğrencilerin devamsızlık yapmalarını, disiplin suçu iģlemelerini engellemek için mesaj sistemi ile velileri günlük olarak bilgilendirmek. TEMA B4 : MESLEKĠ VE AKADEMĠK EĞĠTĠMDE BAġARI Stratejik Amaç B4.20: Sorgulayan, yorum yapabilen, kendini ifade edebilen ve bilgiye ulaģabilen öğrenciler yetiģtirmek, okulumuzun akademik baģarısını arttırmak. Hedef B4.20.1: Okul Rehberlik Servisince LYS sistemini her yönüyle tanıtan sınıf çalıģmaları yapmak. Hedef B4.20.2: Her yıl düzenli olarak Hizmet içi eğitim ve yetiģtirme kurslarını açmak. Hedef B4.20.3: LYS sonuçlarına göre çeģitli türdeki 4 yıllık lisans düzeyinde % 6 oranında yerleģtirilen öğrenci sayısının her yıl % 2 oranında arttırılarak 2016 yılı sonunda yerleģtirilen öğrenci oranını %14 e çıkartmak. Hedef B4.20.4: Her yıl Öğrenciler arası bilgi yarıģmaları düzenlemek. Hedef B4.20.5: Okul Rehberlik Servisince Sistemli Ders ÇalıĢma Yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırıcı çalıģmalar yapmak. TEMA B5: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALĠYETLER Stratejik Amaç B5.21: Sosyal alanda baģarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Hedef B : Kültürel (ġiir, kompozisyon, resim, tiyatro, kitap okuma, masal anlatma, müzik vb. ) yarıģmalarının tümüne katılmak ve 2011 yılında öğrencilerin % 2 oran yarıģmalara katılma oranını her yıl bu oranı % 3 oranında artırarak 2016 yılı sonunda öğrencilerin % 17 sinin dereceye girmelerini sağlamak. Hedef B : Öğrenciler arası satranç turnuvaları düzenlemek. Hedef B : Sosyal ve kültürel faaliyetleri çeģitlendirerek katılan öğrenci sayısını artırmak. a) Farklı branģlarda spor (Masa tenisi,voleybol,hentbol) b) Her dönem bir defa müzik dinletisi ve eğlence. c) Folklor çalıģması, Ġzcilik Faaliyetleri 37

8 d) Anma ve Kutlama Programları, Seminer ve Konferanslar, Satranç, Geziler, Tiyatro ve Piyesler, ġiir Dinletileri, Bilgi YarıĢmaları ve Diğer YarıĢmalar TEMA B6: BEDEN EĞĠTĠMĠ-SPOR VE ĠZCĠLĠK Stratejik Amaç B6.22: Sosyal alanda baģarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin Sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Hedef B : Öğrenciler arası basketbol, futbol, voleybol, Uzakdoğu sporları, yüzme gibi sportif yarıģmalar düzenlemek. Hedef B : Okul spor malzeme ve saha-salon ihtiyaçlarının teminini sağlamak 10. Ġzleme, Değerlendirme ve Raporlama Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okul/kurumumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Ġzleme raporları haftalık, aylık, üçer aylık, altı aylık veya yıllık olabilir. Ancak faaliyet raporları yıllık olarak hazırlanacaktır. 11. Eylem Planları Plan dönemi süresinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri eylem planı aracılığıyla belirlenmelidir. Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır. Eylem planları beģ yıllık bir dönem için hazırlanmıģ olan stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olacaktır. Aynı zamanda stratejik planın bütçe ile iliģkisi eylem planları aracılığıyla yapılacaktır. Eylem planları stratejik planın her bir yılı için hazırlanmalıdır. 38

9 X Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TEMA A1 ( FĠZĠKĠ DURUM ) AMAÇLAR HEDEFLER BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) EK A1.1.1 Okul alt kat deposunu küçük onarımla bölüp (2 depo ve 2 arşiv odası şeklinde ) düzenlemek. Fiziki Yapı Planlaması ( Arşiv Odası Projesi ) alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X A1.1.2 Uygulama Anaokuluna çocuk parkı yaptırmak Çocuk Parkı Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 1 A1.1 Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okul fiziki yapısını güçlendirmek. A1.1.3 İki bina arasındaki boş alana giriş kapısı sokağa açılan bir koridor yapılması, mevcut spor odası, bilgisayar laboratuarı ile giyim atölyesinin kapı girişlerinin bu koridora bağlanması; böylece girişi katin alanından verilen atölyeleri kantin alanından ayırmak, bu atölyelerin girişini caddeye bağlayarak DÖSE kapsamında çalışmaları pazarlama imkanı sağlamak. Fiziki Yapı Planlaması alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği A1.1.4 Bilgisayar laboratuarı ile giyim atölyesinin kapı girişlerini bir koridor yaptırılarak değiştirmek. Fiziki Yapı Planlaması ( Atölyelerin kapı girişlerinin değiştirilmesi projesi ) alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X

10 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A1 ( FĠZĠKĠ DURUM ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET- PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A1.1.5 Okul kantini servisyemekhane alanını yemek atölyesinin ortak kullanım alanına dönüştürmek. Fiziki Yapı Planlaması ( Kantin projesi ) alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 1 A1.1 Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okul fiziki yapısını güçlendirmek. A1.1.6 Güzellik ve Saç Bakım Hiz. Atölyesinin alt katta bulunan Bilgisayar Atölyesine, Bilgisayar Atölyesinin mevcut Yiyicek-içecek Hiz. Atölyesinin olduğu yere taşınması; böylece mevcut Güzellik Saç Bakım Hiz. Atölyesinin sınıfa dönüştürülerek sınıf sayısını arttırmak. Fiziki Yapı Planlaması alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X A Blok Alt katta bulunan Hizmetli Odası, Kalorifer Dairesi ve Odaların Küçük Onalımla tadilat ve tamirata işlemlerinin gerçekleştirilerek verimli kullanım alanları oluşturmak. Fiziki Yapı Planlaması alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 40

11 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A1 ( FĠZĠKĠ DURUM ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A1.2.1 Okul bahçesini, çok amaçlı açık spor alanlarını düzenleyip aydınlatma sistemi kurmak. Çok Amaçlı Açık Spor Alanları Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 1 A1.2 Okul bahçesini eğitim alanı olarak kullanmak; görünüşünü değiştirmek ve güzelleştirmek. A1.2.2 Okul bahçesine açık alan satranç pistleri, banklar ve küçük gösteri sahnesi kurmak. A1.2.3 Okul bahçesine yakın alanlar kamulaştırılarak okul bahçesini genişletmek Fiziki Yapı Planlaması ( Açık Alan Düzenleme Projesi ) Fiziki Yapı Planlaması ( Kamulaştırma Projesi ) alınmasına başlanmadı. alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X Okul Aile Birliği X A1.2.4 Okul bahçesine çok amaçlı salon yaptırılarak konferans salonu ve zemin kat büyük onarımla ihtiyaç olunan 8 dersliğe dönüştürülecek. Ek Derslik Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 41

12 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI ( A EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMI ) TEMA A1 ( FĠZĠKĠ DURUM ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A1.3.1 Her yıl haziran ayında bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yerleri (boya badana, kapı, pencere, çatı vb) tespit ederek 15 Ağustos tarihine kadar bakımonarım ve tamir işlemlerini gerçekleştirmek. Sınıfların İhtiyaçları Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X X 1 A1.3 Okulun tüm bina, sınıf, laboratuar, atölye, salon ve birimlerinin sürekli eğitim-öğretime hazır bulundurulmasını sağlamak. A1.3.2 Öğrencilerin ve okul nüfusunun okul taşınır ve taşınmazlarına zarar vermemesini sağlayarak son beş yılda mali kaynakların %8.5 ve çevre desteğinin %80 inini teşkil eden giderleri düşürmek. A1.3.3 Eğitim-öğretim sürecinde meydana gelebilecek hasar ve ziyanı anında gidererek, eğitimöğretimin olumsuz etkilenmesini veya kesintiye uğramasını önlemek. alınmasına başlanmadı. alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X X X Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X A1.3.4 Okul kalorifer kazanı ve sistemlerini her yıl temmuz ayında genel bakım-onarım ve kontrollerini yaptırmak, yıl içinde güvenli kullanımını sağlamak, kullanıma hazır bulundurmak. Bakım Onarım Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X X 42

13 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A2 ( DONANIM ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A2.4.1 Tüm sınıflarımızı (27 Şube) 2016 yılına kadar akıllı sınıf kapsamında (Projeksiyon cihazı, laptop, akıllı tahta, internet bağlantısı) donatmak Akıllı Sınıf Projesi alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X 2 A2.4 Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak A2.4.2 Tüm sınıflarımızın masa ve sıra ihtiyacını karşılamak. Sınıfların İhtiyaçları Projesi alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X A2.4.3 Öğretmenler odası, Müdür, Müdür yard. ve Bilişim Teknolojileri atölyelerinin yazıcı, tarayıcı, bilgisayar ve var olan donanımı güçlendirmek. Bilgisayar ve çevre aygıtları projesi alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X 43

14 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A3 (TÜKETĠM MAL VE MALZEME TEMĠNĠ ĠLE HĠZMET SATINALMA) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A3.5.1 Kırtasiye sarf malzemesi (Kartuş, toner, kağıt ve kağıt ürünleri, küçük kırtasiye araçgereçleri v.b.)ihtiyaçlarının düzenli temin edilerek okul toplumunun faydalanışına sunmak. Eksik Sarf Malzemelerin Tespiti ve Temini Faaliyeti Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X A3.5 A3.5.2 Isınma için yakıt ihtiyacını karşılamak Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Okul Aile Birliği X X X X X 3 Okulumuzun uygun bir eğitim-öğretim ortamında, nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için gerekli olan tüketim mal ve malzemeleri ile gerekli hizmetleri temin etmek.. A3.5.3 Elektrik sarfiyatını verimli-güvenli kullanmak ve karşılamak A3.5.4 Su sarfiyatını verimligüvenli kullanmak ve karşılamak A3.5.5 Temizlik araç-gereç ve temizlik sarf malzemelerini temin etmek Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Yıl içinde gerekli olabilecek sarf malzemeleri n teminine başlandı. YÖNETİM Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X A3.5.6 Haberleşme (Telefon, faks, internet, posta) ve ulaşım hizmetlerini temin etmek. Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X 44

15 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A4 (OKUL SAĞLIĞI VE TEMĠZLĠĞĠ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A4.6.1 A4.6 Bahçe, kantin ve sınıflarda çöp kovaları bulundurmak, temizliğini sağlamak; Öğretmen ve öğrenci tuvaletlerinin günlük temizliğini sağlamak, dezenfekte etmek, tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu veya el kurutma makinesi bulundurmak Okul Sağlığı ve Temizliği Projesi Tuvaletlerin temizliği her sabah ve akşam hizmetliler tarafından yapılmaktadır. - - x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Okulumuzda sağlıklı bir eğitim ortamını sağlanmak ve öğrencilerimizi sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmek. A4.6.2 Okul kantininde sağlık ve hijyen denetimini belirli aralıklarla gerçekleştirmek Okul Sağlığı ve Temizliği Projesi Kantin belirli aralıklarla kontrol Okul Sağlığı ve Temizliği edilmektedir. - - x x x x x x x A4.6.3 Okulumuzda yetersiz sayıda olan hizmetli sayısını arttırmak Hizmetli sayısını arttırmak. Halen hizmetli sayısı yetersiz durumda x x x x x x 45

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu YILDIRIM TURGAY CİNER İLK ve ORTAOKULU ADRES: BAĞLARALTI MAHALLESĠ YILDIRIM /BURSA TELEFON : (224) 341 94 44 BELGEGEÇER : (224) 342 21 11 E-MAĠL : 719519@meb.k12.tr WEB

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Stratejik Plan 205-209 Mecidiyeköy Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU GÖREVİ-ADI SOYADI) OKUL MÜDÜRÜ :MEHMET

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı