III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 8) Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Kurum Politikaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 8) Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Kurum Politikaları"

Transkript

1 BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELĠM 8) Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Kurum Politikaları 9) Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10) Ġzleme, Değerlendirme ve Raporlama 11) Eylem Planları 31

2 GELECEĞE YÖNELĠM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Kurum Politikaları MİSYONUMUZ YaĢatma zevkiyle yaģayacak gençliği, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıģan; insan haklarına ve Anayasanın baģlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getirmiģ, yüksek öğrenime hazır, değiģim ve iyileģmenin öncüsü, mesleki yeterliliğe sahip, üreten etik insanlar olarak yetiģtirmek. VİZYONUMUZ Her insan eğitilip öğretilebilir ilkesi doğrultusunda, toplumsal kalkınmayı sağlayacak kuģaklar yetiģtirerek, bilgi ve becerinin refaha dönüģmesine öncülük eden bir kurum olmaktır. TEMEL DEĞERLERİMİZ 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel Amaç ve Ġlkeleri 3. Atatürk Ġnkılâp ve Ġlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 4. Eğitim Hakkı, Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, Planlılık, Yöneltme ve Süreklilik, 5. EĢitlik-Genellik ve Kurum Kültürü, 6. Bilimsellik ve Demokrasi Eğitimi, 7. Okul-ailenin ve çevre iģbirliği, KURUMSAL DEĞERLERİMİZ A. KALĠTELĠ EĞĠTĠM - Biliyoruz ki; çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaģmanın yollarını bilen etik insanı yetiģtirme çağdır. - Kaliteli eğitimin; kurumsal ve bireysel geliģmelerin, yeni yöntem ve tekniklerin, teknolojik geliģmelerin, bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız, - Biliyoruz ki; çalıģanların tüm potansiyelini kullanabileceği ve hizmet alanların uygun çalıģma ortamını sağlamak; fiziki yapıyı ve donanımı eğitime en elveriģli hale getirmek, eğitimde kaliteyi arttırır. - Planlı çalıģma esastır; planlanan hedeflere ulaģma düzeyi sürekli ölçülür ve eğitimde sıfır hata ya ulaģmak en büyük amacımızdır. B. GÜVENLĠ VE ĠSTĠKRARLI OKUL - EĢitlik-genellik ve Kurum Kültürü Bizim için üstünlük; eğitimde ölçülebilir performans gösterisidir. - Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız; bireysel farklılıklarımız bizim için engel değil zenginliğimizdir. C. PLANLA VE UYGULA=DENK BÜTÇE - Her tür faaliyetin planlamasını ve bütçesini yaparak uygulamaya koyarız. - Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar; her türlü desteği eğitimde bir kaynağa dönüģtürür ve bu kaynakları en etkili ve verimli bir Ģekilde kullanırız. D. HER YERDE HER ZAMAN EĞĠTĠM - Kurumsal ve bireysel geliģmenin Sürekli Eğitim ve ĠyileĢtirme anlayıģının uygulanması sonucu gerçekleģeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileģtirme sonuçlarını en etkin Ģekilde değerlendiririz, 32

3 - DeğiĢmeyen tek Ģey değiģmektir, geliģme değiģmeyle mümkündür; değiģmenin amacı mükemmelliğe ulaģmaktır. - Bizim amacımız; Hayat boyu öğrenme yi yaģam tarzı haline getirmektir. E. ALKIġ (Yani Marifet Ġltifata Tabiidir) - Bu kurumda; performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda her alandaki baģarıyı, paydaģların kuruma katkısını tanıyıp takdir eder, ödüllendiririz. Bu baģarı ve katkıların; toplantı ve törenlerde kamuoyuyla paylaģılmasını, basın-yayın organlarında yer almasını sağlarız. F. KATILIMCILIK VE PAYLAġIMCILIK (Bir Elin Nesi Var?) - "Bizim okul" anlayıģı ile okul toplumunun tümü; "problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olma anlayıģı"nı benimsemiģtir. - Eğitimin her aģamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak, ekip çalıģması ön planda tutarız, G. SAĞLIKLI ĠLETĠġĠM; ĠLETĠġĠMDE AÇIKLIK VE ġeffaflik - Telefon, bilgisayar teknolojisi (Ġnternet, E.mail ) ve diğer iletiģim araçlarını etkin olarak kullanarak hizmet vermek, iç ve dıģ hizmet alıcılarla etkili iletiģim, iletiģim ve insan iliģkilerinde açıklık ve Ģeffaflık temel ilkemizdir. H. ÖNLEYĠCĠ ÇÖZÜM VE BĠREYSEL REHBERLĠK - Biz reaktif değil proaktif eğitimcileriz; bize göre baģarı; baģarıya engel olabilecek sorunların önceden tespiti ve alınacak önlemlerdeki baģarı ile gelen bir sonuçtur. - Bu kurumda; öğrenciler ilgi yetenek ve kiģilik özelliklerine göre yönlendirilir, bütün öğrenciler öğrenebilir, yapabilir ve baģarılı olabilir. I. AKTĠF ÖĞRENCĠ VE ÖĞRENCĠ MERKEZLĠ EĞĠTĠM - Ġnanıyoruz ki; bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir, - Her yerde ve her zaman eğitim anlayıģında boģ vakit yoktur. - Kitap okuma her öğrenci için vazgeçilmez bir tutkudur. Sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetlerde seçenek çokluğu sunularak sanat ve estetik yaratıcılığa önem verilir. J. GÜLEN PAYDAġ - Hizmet alan da hizmet veren de saygıdeğerdir, mutluluk her iki kesimin de hakkıdır; tüm faaliyetlerimiz öğrenci-öğretmen ve toplumun mutluluğu içindir. 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler TEMA VE AMAÇLARIMIZ TEMA BAŞLIKLARI VE TEMALAR A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI B- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 1. Fiziki Durum 2. Donanım 3. Tüketim Mal ve Malzeme Temini ile hizmet satınalma. 4. Okul Sağlığı ve Temizliği 5. Güvenlik 1. Eğitim-Öğretim. 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. 3. Disiplin 4. Mesleki ve Akadememik Eğitimde Başarı 5. Sosyal-Kültürel Faaliyetler 6. Beden Eğitimi-Spor ve İzcilik faaliyetleri. 6. Mali Kaynaklar 7. Yaşam boyu eğitim(yaygın Eğitim ve 7. İnsan Kaynakları Mezunların yetiştirilmesi) 8. Sektörel İşbirliği 9. Paydaş ilişkileri 33

4 TEMA A1 : FĠZĠKĠ DURUM A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI Stratejik Amaç A1.1 : Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okul fiziki yapısını güçlendirmek. Hedef A1.1.1: Okul alt kat deposunu küçük onarımla bölüp ( 2 depo ve 2 arģiv odası Ģeklinde) düzenlemek. Mevcut depo, arģiv, Öğretmenler Odası ve Rehberlik Servisi Odalarının yerlerini planlayıp, düzenlemek ve taģımak. Hedef A1.1.2: Uygulama anaokuluna çocuk parkı yaptırmak. Hedef A1.1.3: Ġki bina arasındaki boģ alana giriģ kapısı sokağa açılan bir koridor yapılması, mevcut spor odası, bilgisayar laboratuarı ile giyim atölyesinin kapı giriģlerinin bu koridora bağlanması; böylece giriģi katin alanından verilen atölyeleri kantin alanından ayırmak, bu atölyelerin giriģini caddeye bağlayarak DÖSE kapsamında çalıģmaları pazarlama imkanı sağlamak. Hedef A1.1.4: Küçük onarımla mevcut Spor Odasını kantin mutfağı ile bütünleģtirip geniģletmek ve Yiyecek-içecek hizmetleri atölyesi haline dönüģtürerek mevcut yiyecekiçecek hiz. atölyesini taģımak. Hedef A1.1.5: Okul kantini servis-yemekhane alanını yemek atölyesinin ortak kullanım alanına dönüģtürmek. Hedef A1.1.6: Güzellik ve Saç Bakım Hiz. Atölyesinin alt katta bulunan Bilgisayar Atölyesine, Bilgisayar Atölyesinin mevcut Yiyicek-içecek Hiz. Atölyesinin olduğu yere taģınması; böylece mevcut Güzellik Saç Bakım Hiz. Atölyesinin sınıfa dönüģtürülerek sınıf sayısını arttırmak. Hedef A1.1.7: 1. Blok Alt katta bulunan Hizmetli Odası, Kalorifer Dairesi ve Odaların Küçük Onaımla tadilat ve tamirata iģlemlerinin gerçekleģtirilerek verimli kullanım alanları oluģturmak. Stratejik Amaç A1.2: Okul bahçesini eğitim alanı olarak kullanmak; görünüģünü değiģtirmek ve güzelleģtirmek. Hedef A1.2.1: Okul bahçesini, çok amaçlı açık spor alanlarını düzenleyip aydınlatma sistemi kurmak. Hedef A1.2.2: Okul bahçesine açık alan oturma bankları almak ve satranç pistleri ile küçük gösteri sahnesi kurmak. Hedef A1.2.3: Okul bahçesine yakın alanlar kamulaģtırılarak okul bahçesini geniģletmek. Hedef A1.2.4: Okul bahçesinde; çok amaçlı salon ve uygulama atölyelerinin yer alacağı bir ek bina yaptırılarak konferans salonu, atölyeler ve zemin kat büyük onarımla ihtiyaç olunan 8 dersliğe dönüģtürmek. Stratejik Amaç A1.3 : Okulun tüm bina, sınıf, laboratuar, atölye, salon ve birimlerinin sürekli eğitim-öğretime hazır bulundurulmasını sağlamak. Hedef A1.3.1 : Her yıl haziran ayında bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yerleri (boya badana, kapı, pencere, çatı vb) tespit ederek 15 Ağustos tarihine kadar bakım-onarım ve tamir iģlemlerini gerçekleģtirmek. Hedef A1.3.2 : Öğrencilerin ve okul nüfusunun okul taģınır ve taģınmazlarına zarar vermemesini sağlayarak son beģ yılda mali kaynakların %8.5 ve çevre desteğinin %80 inini teģkil eden giderleri düģürmek. Hedef A1.3.3 : Eğitim-öğretim sürecinde meydana gelebilecek hasar ve ziyanı anında gidererek, eğitim-öğretimin olumsuz etkilenmesini veya kesintiye uğramasını önlemek. Hedef A1.3.4 : Okul kalorifer kazanı ve sistemlerini her yıl temmuz ayında genel bakımonarım ve kontrollerini yaptırmak, yıl içinde güvenli kullanımını sağlamak, kullanıma hazır bulundurmak. 34

5 TEMA A2 : DONANIM Stratejik Amaç A2.4 : Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karģılamak. Hedef A2.4.1: Tüm sınıflarımızı (27 ġube) 2015 yılına kadar akıllı sınıf kapsamında (Projeksiyon cihazı, laptop, akıllı tahta, internet bağlantısı) donatmak. Hedef A2.4.2: Tüm sınıflarımızın masa ve sıra ihtiyacını karģılamak. Hedef A2.4.3: Öğretmenler odası, Müdür, Müdür yard. ve BiliĢim Teknolojileri atölyelerinin yazıcı, tarayıcı, bilgisayar ve var olan donanımı güçlendirmek. TEMA A3 : TÜKETĠM MAL VE MALZEME TEMĠNĠ ĠLE HĠZMET SATINALMA Stratejik Amaç A3.5 : Okulumuzun uygun bir eğitim-öğretim ortamında, nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için gerekli olan tüketim mal ve malzemeleri ile gerekli hizmetleri temin etmek. Hedef A3.5.1: Kırtasiye sarf malzemesi (KartuĢ, toner, kağıt ve kağıt ürünleri, küçük kırtasiye araç-gereçleri v.b.)ihtiyaçlarının düzenli temin edilerek okul toplumunun faydalanıģına sunmak. Hedef A3.5.2: Isınma için yakıt ihtiyacını karģılamak. Hedef A3.5.3: Elektirik sarfiyatını verimli-güvenli kullanmak ve karģılamak. Hedef A3.5.4: Su sarfiyatını verimli-güvenli kullanmak ve karģılamak. Hedef A3.5.5: Temizlik araç-gereç ve temizlik sarf malzemelerini temin etmek. Hedef A3.5.6: HaberleĢme (Telefon, faks, internet, posta) ve ulaģım hizmetlerini temin etmek. TEMA A4 : OKUL SAĞLIĞI VE TEMĠZLĠĞĠ Stratejik Amaç A4.6: Okulumuzda sağlıklı bir eğitim ortamını sağlanmak ve öğrencilerimizi sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmek. Hedef A4.6.1: Bahçe, kantin ve sınıflarda çöp kovaları bulundurmak, temizliğini sağlamak; Öğretmen ve öğrenci tuvaletlerinin günlük temizliğini sağlamak, dezenfekte etmek, tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu veya el kurutma makinesi bulundurmak. Hedef A4.6.2: Okul kantininde sağlık ve hijyen denetimini belirli aralıklarla gerçekleģtirmek. Hedef A4.6.3: Okulumuzda yetersiz sayıda olan hizmetli sayısını arttırmak. TEMA A5: GÜVENLĠK Stratejik Amaç A5.7: Okulun afetlere karģı hazırlıklı tutmak, koruyucu güvenlik önlemlerini almak. Hedef A5.7.1: Afet yönetimi ve yangın güvenlik önlemlerini en elveriģli halde tutmak. Hedef A5.7.2: Sabotaj, Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerinin yerinde ve zamanında gerçekleģtirilebilmesi için ekip ve teģekkülleri oluģturmak,bilinçlendirme çalıģmaları yapmak. Hedef A5.7.3: Okulun bina içi ve dıģına kamera güvenlik sistemi ile donatmak. Hedef A5.7.4: Gece ve Gündüz güvenlik görevlisi istihdam etmek. Hedef A5.7.5: Okulumuzun önem teģkil eden değiģik noktaları yaklaģık 16 kamera ile izleyerek, 24 saat kayıt etmek ve okulumuzun güvenliğini sağlamak. TEMA A6 : MALĠ KAYNAKLAR Stratejik Amaç A6.8: Okulun Genel Bütçe, Döner Sermaye ve Okul Aile Birliği bütçelerini hazırlamak; mali kaynakları arttırmak. Stratejik Amaç A6.9: Tasarruf tedbirlerini kullanarak okul giderlerini düģürmek. TEMA A7 : ĠNSAN KAYNAKLARI Stratejik Amaç A7.10 : Okul çalıģanlarını motive etmek ve iģ verimliliğini arttırmak. Stratejik Amaç A7.11 : Yeter sayıda ve nitelikte personel istihdamını sağlamak. 35

6 TEMA A8 : SEKTÖREL ĠġBĠRLĠĞĠ Stratejik Amaç A8.12: Mesleki eğitim alan ve dalları ile ilgili faaliyet gösteren sektörlerin eğitimöğretime katkısını sağlamak. Stratejik Amaç A8.13: Öğrencilerin ve mezun öğrencilerin mesleki beceri ve yeterlilik kazanmalarında ilgili sektörlerle iģbirliğini güçlendirmek. Stratejik Amaç A8.14:Mezun Öğrencileri Ġstihdam etmek. TEMA A9 : PAYDAġ ĠLĠġKĠLERĠ GELĠġTĠRMEK Stratejik Amaç A9.15: Velileri sağlık, eğitim ve kiģisel geliģim konularında bilinçlendirerek, veli-okul iģ birliği içerisinde öğrencilere okulda ve okul dıģında sağlıklı eğitim ortamı hazırlamak; velilerin okuldaki etkinliklere katılımını arttırmak. Hedef A9.15.1: Problemli veya gelir düzeyi düģük ailelerin tespitini yapmak. Hedef A : Plan dönemi sonuna kadar tüm velileri, anne-baba sorumlulukları ve çocuğun geliģim aģamaları konularında bilinçlendirmek. Hedef A9.15.3: Öğrencilerin ev ortamlarını görerek onları iyi anlamak ve velilerle iyi bir iletiģim kurabilmek için ev ziyaretleri yapmak. Hedef A9.15.4: Öğrencilerin durumları hakkında bilgi vermek amacıyla veli toplantıları yapmak. Hedef A9.15.5: Okuma yazma bilmeyen velilerin okuma yazma öğrenmesi için kurslar açmak. B- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ TEMA B1: EĞİTİM-ÖĞRETİM Stratejik Amaç B1.16: Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini planlı ve en verimli bir Ģekilde yürütmek. Hedef B1.16.1: Öğretmenler kurulu toplantılarını gerçekleģtirmek. Hedef B1.16.2: Zümre toplantıları ile yıllık çalıģma planı, zaman çizelgesi ile ders müfredatlarının zamanlamasını düzenlemek. Yıl sonu zümresi ile eksikliklerin değerlendirilmesi ve tekrar planlama-program çalıģmalarını gerçekleģtirmek. Hedef B1.16.3: Derlerin hazırlıklı ve planlı iģlenmesini sağlamak. Hedef B1.16.4: Ölçme ve değerlendirmede ilçe, il ve ülke değerleri ile paralel, ilçe düzeyi üzerinde baģarılı sonuçlara ulaģmak. Hedef B1.16.5: Eğitim-öğretim çalıģmaları ile ilgili bilgi, belge ve istatistikleri tutmak. Stratejik Amaç B1.17: Çok düģük olan kitap okuyan öğrenci oranını artırmak, okul kütüphanesinin fazla kullanmasını sağlamak. Hedef B : Sınıf düzeyinde öğrencilerin %20 gibi az olan kitap okuma alıģkanlığını ilk yıldan baģlamak üzere her yıl %10 arttırarak %70 lere çıkarmak ve kitap okuma ve araģtırma, bilgiye ulaģma becerilerini geliģtirmek. Hedef B : Kütüphanedeki kitap sayısını ve çeģitliliğini arttırmak. FAALĠYETLER: Sınıflar düzeyinde edebiyat öğretmenleri tarafından notla ödüllü kitap okuma yarıģması, Okul düzeyinde kütüphanede en çok kitap alıp okuyan öğrenciye ödüllendirilmesi. Güncel kitapları kütüphaneye kazandırma, edebiyat öğretmenleri tarafından kütüphanenin cazip hale getirilmesi, Sınıf rehber öğretmenler bir dönemde en az iki defa rehberlik dersini kütüphanede iģlemesi. 36

7 TEMA B2 : REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK Stratejik Amaç B2.18: Öğrenci sosyal ve kiģilik geliģimlerine dair hizmetleri yerine getirmek. Hedef B : Veli-Öğrenci-Öğretmen iletiģim ve iģbirliği. Hedef B2.18.2: Öğrencilerin problemlerini sebep-sonuç iliģkisi içinde incelemek, yoğun görülen problemlerin giderilmesine yönelik önlemleri almak. Hedef B2.18.3: Öğrenci sosyal ve KiĢilik hizmetleri, toplum hizmeti ve sosyal kiģilik kazandırma. TEMA B3 : DĠSĠPLĠN Stratejik Amaç B3.19: Okulun çevresiyle uyumunu sağlayarak güvenli bir eğitim ortamı oluģturmak ve öğrencilerin okul içi ve dıģındaki olumsuz davranıģlarını en aza indirgemek. Hedef B : Olumlu davranıģ sergileyen ve derslerinde yüksek performans sağlayan öğrencilerin her ay % 2 sinin bir yıl içinde öğrencilerin % 24 ünun ödüllendirilmesini sağlamak. Hedef B : Okulumuzda 2011 yılında disiplin cezası alan öğrenci oranını %10 dan her yıl % 1 oranında azaltarak 2016 yılına kadar %5 lere indirgemek. Hedef B : Kaba ve kötü söz söyleyen öğrencilerimize ve ailelerine yönelik olarak; Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düģünür, güzel düģünen güzel söyler. sözüne uygun Türkçemizin ve dilimizin etkin kullanımı konusunda paneller ve seminerler düzenlemek. Hedef B3.19.4: Öğrencilerin devamsızlık yapmalarını, disiplin suçu iģlemelerini engellemek için mesaj sistemi ile velileri günlük olarak bilgilendirmek. TEMA B4 : MESLEKĠ VE AKADEMĠK EĞĠTĠMDE BAġARI Stratejik Amaç B4.20: Sorgulayan, yorum yapabilen, kendini ifade edebilen ve bilgiye ulaģabilen öğrenciler yetiģtirmek, okulumuzun akademik baģarısını arttırmak. Hedef B4.20.1: Okul Rehberlik Servisince LYS sistemini her yönüyle tanıtan sınıf çalıģmaları yapmak. Hedef B4.20.2: Her yıl düzenli olarak Hizmet içi eğitim ve yetiģtirme kurslarını açmak. Hedef B4.20.3: LYS sonuçlarına göre çeģitli türdeki 4 yıllık lisans düzeyinde % 6 oranında yerleģtirilen öğrenci sayısının her yıl % 2 oranında arttırılarak 2016 yılı sonunda yerleģtirilen öğrenci oranını %14 e çıkartmak. Hedef B4.20.4: Her yıl Öğrenciler arası bilgi yarıģmaları düzenlemek. Hedef B4.20.5: Okul Rehberlik Servisince Sistemli Ders ÇalıĢma Yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırıcı çalıģmalar yapmak. TEMA B5: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALĠYETLER Stratejik Amaç B5.21: Sosyal alanda baģarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Hedef B : Kültürel (ġiir, kompozisyon, resim, tiyatro, kitap okuma, masal anlatma, müzik vb. ) yarıģmalarının tümüne katılmak ve 2011 yılında öğrencilerin % 2 oran yarıģmalara katılma oranını her yıl bu oranı % 3 oranında artırarak 2016 yılı sonunda öğrencilerin % 17 sinin dereceye girmelerini sağlamak. Hedef B : Öğrenciler arası satranç turnuvaları düzenlemek. Hedef B : Sosyal ve kültürel faaliyetleri çeģitlendirerek katılan öğrenci sayısını artırmak. a) Farklı branģlarda spor (Masa tenisi,voleybol,hentbol) b) Her dönem bir defa müzik dinletisi ve eğlence. c) Folklor çalıģması, Ġzcilik Faaliyetleri 37

8 d) Anma ve Kutlama Programları, Seminer ve Konferanslar, Satranç, Geziler, Tiyatro ve Piyesler, ġiir Dinletileri, Bilgi YarıĢmaları ve Diğer YarıĢmalar TEMA B6: BEDEN EĞĠTĠMĠ-SPOR VE ĠZCĠLĠK Stratejik Amaç B6.22: Sosyal alanda baģarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin Sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Hedef B : Öğrenciler arası basketbol, futbol, voleybol, Uzakdoğu sporları, yüzme gibi sportif yarıģmalar düzenlemek. Hedef B : Okul spor malzeme ve saha-salon ihtiyaçlarının teminini sağlamak 10. Ġzleme, Değerlendirme ve Raporlama Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okul/kurumumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Ġzleme raporları haftalık, aylık, üçer aylık, altı aylık veya yıllık olabilir. Ancak faaliyet raporları yıllık olarak hazırlanacaktır. 11. Eylem Planları Plan dönemi süresinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri eylem planı aracılığıyla belirlenmelidir. Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır. Eylem planları beģ yıllık bir dönem için hazırlanmıģ olan stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olacaktır. Aynı zamanda stratejik planın bütçe ile iliģkisi eylem planları aracılığıyla yapılacaktır. Eylem planları stratejik planın her bir yılı için hazırlanmalıdır. 38

9 X Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TEMA A1 ( FĠZĠKĠ DURUM ) AMAÇLAR HEDEFLER BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) EK A1.1.1 Okul alt kat deposunu küçük onarımla bölüp (2 depo ve 2 arşiv odası şeklinde ) düzenlemek. Fiziki Yapı Planlaması ( Arşiv Odası Projesi ) alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X A1.1.2 Uygulama Anaokuluna çocuk parkı yaptırmak Çocuk Parkı Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 1 A1.1 Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okul fiziki yapısını güçlendirmek. A1.1.3 İki bina arasındaki boş alana giriş kapısı sokağa açılan bir koridor yapılması, mevcut spor odası, bilgisayar laboratuarı ile giyim atölyesinin kapı girişlerinin bu koridora bağlanması; böylece girişi katin alanından verilen atölyeleri kantin alanından ayırmak, bu atölyelerin girişini caddeye bağlayarak DÖSE kapsamında çalışmaları pazarlama imkanı sağlamak. Fiziki Yapı Planlaması alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği A1.1.4 Bilgisayar laboratuarı ile giyim atölyesinin kapı girişlerini bir koridor yaptırılarak değiştirmek. Fiziki Yapı Planlaması ( Atölyelerin kapı girişlerinin değiştirilmesi projesi ) alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X

10 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A1 ( FĠZĠKĠ DURUM ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET- PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A1.1.5 Okul kantini servisyemekhane alanını yemek atölyesinin ortak kullanım alanına dönüştürmek. Fiziki Yapı Planlaması ( Kantin projesi ) alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 1 A1.1 Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okul fiziki yapısını güçlendirmek. A1.1.6 Güzellik ve Saç Bakım Hiz. Atölyesinin alt katta bulunan Bilgisayar Atölyesine, Bilgisayar Atölyesinin mevcut Yiyicek-içecek Hiz. Atölyesinin olduğu yere taşınması; böylece mevcut Güzellik Saç Bakım Hiz. Atölyesinin sınıfa dönüştürülerek sınıf sayısını arttırmak. Fiziki Yapı Planlaması alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X A Blok Alt katta bulunan Hizmetli Odası, Kalorifer Dairesi ve Odaların Küçük Onalımla tadilat ve tamirata işlemlerinin gerçekleştirilerek verimli kullanım alanları oluşturmak. Fiziki Yapı Planlaması alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 40

11 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A1 ( FĠZĠKĠ DURUM ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A1.2.1 Okul bahçesini, çok amaçlı açık spor alanlarını düzenleyip aydınlatma sistemi kurmak. Çok Amaçlı Açık Spor Alanları Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 1 A1.2 Okul bahçesini eğitim alanı olarak kullanmak; görünüşünü değiştirmek ve güzelleştirmek. A1.2.2 Okul bahçesine açık alan satranç pistleri, banklar ve küçük gösteri sahnesi kurmak. A1.2.3 Okul bahçesine yakın alanlar kamulaştırılarak okul bahçesini genişletmek Fiziki Yapı Planlaması ( Açık Alan Düzenleme Projesi ) Fiziki Yapı Planlaması ( Kamulaştırma Projesi ) alınmasına başlanmadı. alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X Okul Aile Birliği X A1.2.4 Okul bahçesine çok amaçlı salon yaptırılarak konferans salonu ve zemin kat büyük onarımla ihtiyaç olunan 8 dersliğe dönüştürülecek. Ek Derslik Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X 41

12 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI ( A EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMI ) TEMA A1 ( FĠZĠKĠ DURUM ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A1.3.1 Her yıl haziran ayında bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yerleri (boya badana, kapı, pencere, çatı vb) tespit ederek 15 Ağustos tarihine kadar bakımonarım ve tamir işlemlerini gerçekleştirmek. Sınıfların İhtiyaçları Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X X 1 A1.3 Okulun tüm bina, sınıf, laboratuar, atölye, salon ve birimlerinin sürekli eğitim-öğretime hazır bulundurulmasını sağlamak. A1.3.2 Öğrencilerin ve okul nüfusunun okul taşınır ve taşınmazlarına zarar vermemesini sağlayarak son beş yılda mali kaynakların %8.5 ve çevre desteğinin %80 inini teşkil eden giderleri düşürmek. A1.3.3 Eğitim-öğretim sürecinde meydana gelebilecek hasar ve ziyanı anında gidererek, eğitimöğretimin olumsuz etkilenmesini veya kesintiye uğramasını önlemek. alınmasına başlanmadı. alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X X X Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X A1.3.4 Okul kalorifer kazanı ve sistemlerini her yıl temmuz ayında genel bakım-onarım ve kontrollerini yaptırmak, yıl içinde güvenli kullanımını sağlamak, kullanıma hazır bulundurmak. Bakım Onarım Projesi alınmasına başlanmadı. ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X X 42

13 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A2 ( DONANIM ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A2.4.1 Tüm sınıflarımızı (27 Şube) 2016 yılına kadar akıllı sınıf kapsamında (Projeksiyon cihazı, laptop, akıllı tahta, internet bağlantısı) donatmak Akıllı Sınıf Projesi alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X 2 A2.4 Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak A2.4.2 Tüm sınıflarımızın masa ve sıra ihtiyacını karşılamak. Sınıfların İhtiyaçları Projesi alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X A2.4.3 Öğretmenler odası, Müdür, Müdür yard. ve Bilişim Teknolojileri atölyelerinin yazıcı, tarayıcı, bilgisayar ve var olan donanımı güçlendirmek. Bilgisayar ve çevre aygıtları projesi alınmasına başlanmadı ( Yönetim ) Okulun Fiziki Şartlarını Ve İyileştirme Okul Aile Birliği X X X X X 43

14 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A3 (TÜKETĠM MAL VE MALZEME TEMĠNĠ ĠLE HĠZMET SATINALMA) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A3.5.1 Kırtasiye sarf malzemesi (Kartuş, toner, kağıt ve kağıt ürünleri, küçük kırtasiye araçgereçleri v.b.)ihtiyaçlarının düzenli temin edilerek okul toplumunun faydalanışına sunmak. Eksik Sarf Malzemelerin Tespiti ve Temini Faaliyeti Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X A3.5 A3.5.2 Isınma için yakıt ihtiyacını karşılamak Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Okul Aile Birliği X X X X X 3 Okulumuzun uygun bir eğitim-öğretim ortamında, nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için gerekli olan tüketim mal ve malzemeleri ile gerekli hizmetleri temin etmek.. A3.5.3 Elektrik sarfiyatını verimli-güvenli kullanmak ve karşılamak A3.5.4 Su sarfiyatını verimligüvenli kullanmak ve karşılamak A3.5.5 Temizlik araç-gereç ve temizlik sarf malzemelerini temin etmek Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Yıl içinde gerekli olabilecek sarf malzemeleri n teminine başlandı. YÖNETİM Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X A3.5.6 Haberleşme (Telefon, faks, internet, posta) ve ulaşım hizmetlerini temin etmek. Okulumuzun yıllık sabit giderlerinin araştırılması faaliyeti Okul Aile Birliği X X X X X X X X X X X X X X X X 44

15 Amaç No BÜTÇE OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK BODRUM KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ STRATEJIK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI TEMA A4 (OKUL SAĞLIĞI VE TEMĠZLĠĞĠ) AMAÇLAR HEDEFLER HEDEFLERE ULAġMADA YAPILACAK FAALĠYETLER VEYA PROJELER STATEJĠK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERĠ SORUMLU KĠġĠLER / KURUMLAR KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALĠYET-PROJELERĠN BAġLAYIġ-BĠTĠġ YILI) A4.6.1 A4.6 Bahçe, kantin ve sınıflarda çöp kovaları bulundurmak, temizliğini sağlamak; Öğretmen ve öğrenci tuvaletlerinin günlük temizliğini sağlamak, dezenfekte etmek, tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu veya el kurutma makinesi bulundurmak Okul Sağlığı ve Temizliği Projesi Tuvaletlerin temizliği her sabah ve akşam hizmetliler tarafından yapılmaktadır. - - x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Okulumuzda sağlıklı bir eğitim ortamını sağlanmak ve öğrencilerimizi sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmek. A4.6.2 Okul kantininde sağlık ve hijyen denetimini belirli aralıklarla gerçekleştirmek Okul Sağlığı ve Temizliği Projesi Kantin belirli aralıklarla kontrol Okul Sağlığı ve Temizliği edilmektedir. - - x x x x x x x A4.6.3 Okulumuzda yetersiz sayıda olan hizmetli sayısını arttırmak Hizmetli sayısını arttırmak. Halen hizmetli sayısı yetersiz durumda x x x x x x 45

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI

KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI KÜÇÜKġAPÇI ĠLKÖĞRETĠM OKULU 2010-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI OKUL KĠMLĠK BĠLGĠSĠ Ġli: BALIKESiR Ġlçesi: HAVRAN Okul Adı: KÜÇÜKġAPÇI ĠLKOKULU-ORTAOKULU OKULA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU TARİHÇE Yakupoğlu İlköğretim Okulu, Yakupoğlu Deri Sanayi A.Ş. tarafından Eğitime %100 Destek kampanyası kapsamında 2006 yılı

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠMDE KALĠTEYĠ ARTIRMA PROJESĠ (EKAP) UYGULAMA YÖNERGESĠ

AFYONKARAHĠSAR VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠMDE KALĠTEYĠ ARTIRMA PROJESĠ (EKAP) UYGULAMA YÖNERGESĠ AFYONKARAHĠSAR VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠMDE KALĠTEYĠ ARTIRMA PROJESĠ (EKAP) UYGULAMA YÖNERGESĠ PROJENĠN TANIMI; Bu proje Afyonkarahisar Ġlindeki eğitim kalitesini yükseltmek, okullarımızın

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010

Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010 Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010 TEŞKİLAT ŞEMASI 3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanlığı nın baģlıca görevleri; ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Atatürk ilke ve inkılâplarına

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ 2015 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında okullar, bilginin öğrenildiği ve toplumlara yön verilmeye çalışılan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Adana Ticaret Odası Anadolu

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL KURUM BİLGİLERİ KURUMUN ADI ADRESİ :Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü : Komando Mahallesi İlçe Jandarma Taburu yanı Kozluk TELEFON : 0488 411 22 00-0488 411 21 65 FAKS : 0488 411 21 65 MAİL WEB ÖĞRETİM

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM: OKULUN ADI : Mehmet Çavaş İlkokulu (750497) ADRESİ : Osmangazi mahallesi 1080. sokak No:6 KARAMAN WEB ADRESİ : http://mehmetcavasilkokulu.meb.k12.tr

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI

TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI TOBB OSMANĠYE FEN LĠSESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL GELĠġĠM PLANI HAZIRLAYAN OGYE Öğretmenleri 2015 1 MĠSYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğrenime

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

"Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için..." Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için... Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. "Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için..." Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. İyi İnsan yetiştirme yarışında siz değerli gönüllülerimizin de bir tuzu olsun istedik.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

T.C. BOLU VALĠLĠĞĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZ ĠNSAN, TEMĠZ TOPLUM PROJESĠ. Hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi 2012-BOLU

T.C. BOLU VALĠLĠĞĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZ ĠNSAN, TEMĠZ TOPLUM PROJESĠ. Hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi 2012-BOLU T.C. BOLU VALĠLĠĞĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZ ĠNSAN, TEMĠZ TOPLUM PROJESĠ Hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi 2012-BOLU Bolu Valiliği Bolu Belediyesi Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Bolu Sağlık

Detaylı

DONDURAN İLK-ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

DONDURAN İLK-ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI DONDURAN İLK-ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI Yenipazar, AYDIN Aralık, 2012 Okulun ; BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM a) Adı : DONDURAN İLK-ORTAOKULU b) Adresi : Donduran Köyü Yenipazar/AYDIN c) Telefon ve Faks : 02563651091-02563651088

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI AY: EKİM KONU LER UYG. Görev: Fatih İlkokulu müdürünün himayesinde, okul Eğitim öğretim kalitesini eğitim öğretim kalitesini

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z-

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z- OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ BİLGİ FORMU SORULARI AÇIKLAMA: Bu sorular yalnızca ön bilgi olarak ve sistemdeki Bilgi Formunu doldurmaya geçmeden önce hazırlık yapmanız açısından verilmiştir. 1. Okul/ Kurumun

Detaylı

TEMA 1-FİZİKİ YAPILANMA

TEMA 1-FİZİKİ YAPILANMA FİZİKİ YAILANMA EKİBİ TEMA 1-FİZİKİ YAPILANMA STRATEJİK AMAÇ 1: 1- Okul içerisinde 100 kişilik konferans salonu yatırmak OKULUMUZUN FİZİKİ İMKANLARINI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK. - %50 %50 PG 1.1.1-Konferans

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

( ) DESTEKÇİ KURUM/BİRİM SORUMLU KURUMLAR/BİRİM FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE

( ) DESTEKÇİ KURUM/BİRİM SORUMLU KURUMLAR/BİRİM FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE ( - 2011) ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI İLÇE STRATEJİ VE EYLEM PLANI FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

Kodu.

Kodu. Kurum Adı Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kodu Adresi Adalet Mah. Lise Cad. No:3 16180 - Osmangazi / BURSA Telefon (224) 2464895 Seviyesi, Öğretim Şekli Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar 1 2 3

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI AMAÇ: Antalya ili Muratpaşa İlçesi Vilayetler hizmet Birliği Anaokulunda Beslenme Dostu Okul Programının Çocuk ve ailelerde sağlıklı beslenme,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Zübeyde Hanım Okul El Kitabı. AY Ġġ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR

Zübeyde Hanım Okul El Kitabı. AY Ġġ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR EYLÜL 10 iģgünü Okulların açıldığı hafta Ġlköğretim Haftası EYLÜL Pazartesi 3 10 17 24 Salı 4 11 18 25 Çarşamba 5 12 19 26 Perşembe 6 13 20 27 Cuma 7 14 21 28 Cumartesi 1 8 15 22 29 Pazar 2 9 16 23 30

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

SİMEP. (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi)

SİMEP. (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi) SİMEP (Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi) SİMEP AMACI İş piyasasının talep ettiği niteliklerde meslekî yeterliliklere ve sosyal becerilere sahip insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesinin

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

18.12.2014 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 1

18.12.2014 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 1 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 1 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 2 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ HONDA EĞĠTĠM MERKEZĠ ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 3 ÖĞRETMENLERĠMĠZ Seyit

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AHMEDİ HANİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AHMEDİ HANİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AHMEDİ HANİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

KARACABEY BEYLİK İLKÖĞRETİM KURUMU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

KARACABEY BEYLİK İLKÖĞRETİM KURUMU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KARACABEY BEYLİK İLKÖĞRETİM KURUMU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BEYLİK İLKÖĞRETİM KURUMU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Mustafa Kemal ATATÜRK Kurum Adı

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı