ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ"

Transkript

1 Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz bu iki süreç için sürecin aģamalarında görev alan, süreçteki değiģiklikleri gözlemleyen ve süreci tanıyan kiģilerden süreç sahibini belirlemiģlerdir. ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ 1.YÖNETĠMSEL SÜREÇLER 1.KARAR VERME 2.PLANLAMA 3.ORGANĠZE ETME 4.ĠLETĠġĠMĠ SAĞLAMA ĠyileĢtirmeye açık alanları belirleme Okul GeliĢim Planının hazırlanması ĠyileĢtirme ekip çalıģmalarını belirleme çalıģmalarını sağlama Tebliğ, resmi yazı, hizmet standartlarına uyum Okul Müdürü OGYE OGYE Zümre BaĢkanları Müdür Yardımcıları Müdür Yardımcıları 5.ETKĠLEME Birlikteliği sağlama, biz kavramını aģılama OGYE 6.KOORDĠNASYONU SAĞLAMA Okulun komisyon ve kurullar arası koordinasyonu sağlama Ekiplerin planlamalarını birleģtirme Okul Müdürü 7.DEĞERLENDĠRME Yönetim faaliyetlerini ve sonuçlarını değerlendirme 2.ĠġLEVSEL SÜREÇLER 1.ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 2.PERSONEL ĠġLERĠ 3.EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ĠġLERĠ KiĢisel Bilgiler Diploma Bilgileri Akademik Bilgi (Yazılı- Sözlü Sınavlar) Rapor Ġzin Hizmetiçi Eğitimler Konferanslar Anketler Ödüller Kampanyalar Tüm Eğitim Öğretim Uygulamaları, Disiplin Devam-devamsızlık Okuma saati Mezun Öğrenci Mezun ve 2 ve 4 yıllık fak. yük.okul yerlesen sayısı Müdür Yardımcıları BaĢ Müdür Yardımcısı Öğretmenler Atölye ve Bölüm ġefleri Öğretmenler Atölye ve Bölüm ġefleri 4.ĠġLETMECĠLĠK 5.MADDĠ KAY.YÖNETĠM SÜRECĠ Mesleki eğitim ĠĢletmelerde beceri eğitimi ĠĢbirlikleri Donanımlı güvenli sağlıklı fiziksel ortam Okul Aile Birliği Döner Semaye saymanlığı Alan lab. lar bakım sözleģmeleri Teknik Müdür Yardımcısı Atölye ve Bölüm ġefleri Okul Liderleri Okulumuzda son sınıf öğrencilerimizin sorumlu oldukları ĠĢletmelerde beceri eğitimi bir süreç olarak ele alınmıģ, bu sürecin akıģ Ģeması ve süreç sahipleri belirlenmiģtir. Buna göre iģletmelerde beceri eğitimi süreci öğrencilerimiz için 11.sınıftan itibaren baģlamaktadır. Koordinatör Müdür Yardımcımız Nurten ONAT, velilerden izin belgesi almaktadır. Koordinatör Müdür Yardımcımız, Nisan-Mayıs aylarında kamu ve özel kurum ve kuruluģları ile yazıģmalar yapmaktadır. ĠĢletmelerden olumlu veya olumsuz gelen cevaplara göre Mayıs-Haziran aylarında sözleģmeler yapılmaktadır. Eylül ayının ilk haftasında ise SGK sigorta giriģleri tamamlanmaktadır. ĠĢletme adresleri, yerleģen-yerleģmeyen öğrenci sayıları, Koordinatör Müdür Yardımcısı tarafından belirlenmektedir. ĠĢletmelerde görev alacak koordinatör öğretmen listesi Müdür BaĢ

2 Yardımcısı ve Koordinatör Müdür Yardımcısı tarafından hazırlanır. Buna göre kamu-özel kurum ve kuruluģlarına haftalık ziyaretler yapılmaktadır. 12.sınıf öğrencilerimiz ÇarĢamba günü hariç iki grup halinde okullardaki derslerine devam ederken; haftada 3 gün beceri eğitimine tabi tutulurlar. ĠĢletmelerin öğrencilerimizden memnuniyetleri OGYE tarafından memnuniyet anketleriyle ölçülür. Son sınıf öğrencilerimiz Haziran ayında ĠĢletmelerde Beceri Eğitimlerini tamamlayarak uygulama sınavına tabi tutulurlar. Sınav sonucu baģarılı öğrenciler ilan edilir. Diploma almaya hak kazanmıģ öğrencilerimiz mezun olarak istihdam noktasında okulumuzdan rehberlik hizmeti almakta ve iģe yerleģmektedirler. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ ÖRNEK UYGULAMA SÜRECĠ (KOORDĠNATÖRLÜK)* 11.SINIF Öğrenci dilekçesi ĠĢletme SözleĢmesi(12.Sınıf) Öğrencilerin sigorta iģlemleri Veli izin belgesi Koordinatör öğretmenlerin görevlendirilmesi ĠĢletme memnuniyeti anketi öğrenci memnuniyeti anketi ĠĢletmelerden gelen memnuniyet - Ģikayet ĠĢletmelerdeki sorunların giderilmesi ĠĢletme proğramları 3 aģamalı not verme sistemi Öğrencilerin iģletme çalıģmaları sırasındaki durum raporu GidiĢ geliģ Alınan ücret Dönütler Sorunlar BECERĠ EĞĠTĠMĠ YAZILI UYGULAMALI SINAV Değerlendirme Mezuniyet Sonrası iģe yerleģme Staj dosyası hazırlama *Algoritma tekniği dikkate alınarak hazırlanmıģtır. ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ ÖRNEK SÜRECĠ SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜREÇ ADI 3308 Sayılı meslek eğitim kanunu ĠĢletmelerde beceri eğitimi yönetmeliği Koordinatör öğretmenlerin görevlendirilmesi Koordinatör öğretmenlerin iģletme ziyaretlerinin programlanması NĠSAN-MAYIS ĠĢletmeyle öğrenci ile ilgili yazıģmalar Olumlu kurum ve kuruluģlarla sözleģme yapılması MAYIS-HAZĠRAN Öğrencilerin iģletmelerdeki durum raporu ĠĢletme Programları Öğrencilerin haftalık takibi Öğrencilerin aylık devamsızlık takibi Öğrenci çalıģmaları/staj dosyası Öğrenci çalıģmaları/staj dosyası Öğrencilerin sigorta iģlemleri EYLÜL Ayının ilk Haftası SÜREÇ SORUMLUSU MEB OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR BAġYARDIMCISI (1) KOORDĠNATÖR MÜDÜR YARDIMCISI (1) KOORDĠNATÖR ÖĞRETMEN (62) KAMU KURUM VE KURULUġLARI ÖZEL KURUM VE KURULUġLAR SGK

3 Okulumuzda Kilit Süreç: Eğitim-Öğretim Kritik Süreç ise: Devam-devamsızlık durumudur. Okulumuzdaki kritik süreç olarak devam-devamsızlık durumunu tespit ederken etki ve açıklık analizi kullanmaktayız. Açıklık analizinde Ģu puanlama sistemi kullanılır: 10: Bu süreç için çok Ģey yapmak gerekir. 3: Bu süreç için epeyce bir Ģeyler yapılması gerek. 1: Bu süreç için yapacak çok az Ģey var. 0: Bu süreç için bir Ģey yapmaya gerek yok. Etki Analizi ile süreçlerin kilit baģarı ölçüleri üzerindeki etkisi belirlenir. Burada her sürecin her performans etkisi üzerindeki etkisi değerlendirilir, Etki Analizinde Ģu puanlama sistemi kullanılır. 10: Bu süreç bu performans ölçüsünü çok fazla etkiliyor. 3: Bu süreç bu performans ölçüsünü oldukça etkiler. 1: Bu sürecin bu performans ölçüsü üzerinde pek az etkisi var. 0: Bu sürecin bu performans ölçüsü üzerinde hiç etkisi yok. Süreç yönetimimizde belirlemiģ olduğumuz standartları Ģunlardır: 1-Öğrenci baģarısının hedeflenen düzeye ulaģması, 2-Okul ile iģletme iģbirliğinin AB standartlarına uygun normlara ulaģması. 3-ÇalıĢanların bakıģ açılarının TKY felsefesine uygun, içinde bulundukları örgütün geliģmesine de paralel olarak değiģmesini sağlamak. 4-Bürokrasiyi ve kırtasiyeyi azaltarak (okuldaki teknolojik imkânların arttırılmasıyla ) eğitim ve öğretim kalitesini arttırarak iyileģtirmeyi sağlamak. 5-Öğrenci ve personel iģlerinde kaliteli hizmetin sunulması ve bu doğrultuda çalıģılması. 6-PlanlanmıĢ olan eğitim öğretim hizmetlerinde geliģen koģullara ve paydaģların ihtiyaçlarına uygun. 7-Okulun sistemi ve iģleyiģinden yaralanan iģletmelere uygun ve yarar sağlayacak donanıma sahip ürünün yetiģtirilmesinde standart oluģturulması.

4 ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ KĠTAP OKUMA SÜRECĠ SÜREÇ AKIġ ġemasi 1.Sene baģı Öğretmenler Kurul Toplantısı 22.Disiplin Kurulu,Onur Kurulu ve Zümre öğretmen ve Kitap kurdu ekibi ortak kararıyla baģarı belgesi düzenlenmesi

5 KĠTAP OKUMA SÜRECĠ AKIġ ġemasi SÜREÇ ÇALIġANLARI: 1. Okul Müdürü Nazan ġener 2. Tüm Öğretmen ve idareciler 3. Kütüphanecilik Kulübü ve Türk Dili Edebiyatı Zümresi 4. Veliler 5. Kitap Kurdu Komisyonu ve Türk Dili Edebiyatı Zümresi 6. Müdür Yardımcısı D.Burhan ULUĞ ve Komisyon 7. Kütüphanecilik Kulübü 8. Sınıf Rehber Öğretmenleri 9. Müdür Yardımcısı D.Burhan ULUĞ ve Sınıf Öğretmenleri 10. Komisyon 11. Türk Dili Edebiyatı Zümresi 12. Komisyon ve Zümre 13. Müdür BaĢ Yardımcısı Kadriye TOMAÇOĞLU 14. Müdür Yardımcısı D.Burhan ULUĞ 15. Müdür BaĢ Yardımcısı Kadriye TOMAÇOĞLU 16. Komisyon 17. Onur Kurulu BaĢkanlığı 18. Okul Müdürü Nazan ġener 19. Onur Kurulu BaĢkanlığı 20. Okul Müdürü Nazan ġener 21. Okul Aile Birliği BaĢkanlığı 22. Müdür Yardımcısı D.Burhan ULUĞ KĠTAP OKUMA SÜRECĠ AKIġ ġemasi KAYIT VE DÖKÜMANLARI: 1.Zümre karar defteri 2.Kitap okuma klasörü temel eser 4.Yıllık ÇalıĢma Planı 5.Değerlendirme rapor örneği 6.Fotokopi makinesi 7.Bilgisayar 8.Yürütme tarihi: 2010/ /2 Süreç Değerlendirme Ortamları Değerlendirme Ortamı Periyodu Katılanlar Süreç Sorumluları Toplantısı Ayda 1 Ara Süreç Sahipleri ĠyileĢtirme EkipleriToplantısı Ayda 1 ĠE Üyeleri ĠyileĢitrme Ekipleri Bilgi Toplantısı 2 Ayda 1 ĠE Lideri / Süreç Sahibi Yılda 4 (En Az 3) Yönetim / Öğretmenler Değerlendirme Kriteri Süreç Performans Verileri Alt Süreç Değerlendirme Ayda 1 Ana / Alt Süreç Sahipleri Süreç Gözden Geçirme / Değerlendirme Dönem Sonları OGYE / Süreç Sahipleri

6 GİRDİLER TEDARİKÇİ ÇIKTILAR SÜREÇ. ÇIKTISININ K.CILARI PERFORMANS PARAMETRELE Rİ ALT SÜREÇ KARTI TARĠH REV. NO 1 SÜREÇ ADI EĞİTİM-ÖĞRETİM de Disiplin Süreci SAYFA NO SÜREÇ SORUMLUSU Kadriye TOMAÇOĞLU SÜREÇ 1.1 KODU 1 SÜREÇ SINIRLARI BAŞLAMA: BİTİŞ : SÜREÇ Disiplin Kur.Üyeleri ÇALIŞANLAR I ONAYLAYAN NAZAN ġener SÜREÇ SEVİYESİ ANA : 1 ALT : 1 MEB, Ortaöğretim Kurumları Ödül Disiplin Yönetmeliği, Öğrenci Öğretmen (bilgi), Veli, Okul ÇalıĢanları, Çevre MEB Okul Öğretmenler, ve Aile Öğrenci, Çevre Toplum Öğrenci Memnuniy eti Veli Memnuniy eti Öğretmen Memnuniy eti Eğitim- Öğretim Kalitesindeki ArtıĢ Veli Eğitimi Çevreyle ĠĢbirliği Öğretmen Veli Öğrenci Okul ÇalıĢanları Çevre Toplum Okulun Tanıtımı Komisyonlar ve Kurullar Okul Kurallarına uyum Okul Misyonuna uygunluk Huzurlu ve güvenli Eğitim-Öğretim Öğrencilerde Olumlu Benlik GeliĢimi, Sosyal GeliĢim, Veli Memnuniyeti, Öğrenci Memnuniyeti, ÇalıĢan Memnuniyeti Disiplin Kurulu na gelen öğrenci sayısı Devamsızlık mektubu Öğretmen, öğrenci, veli sözleģmesi Kaynak: Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2010 TKY ÖDÜL RAPORU. Ekleyen: Murat AKTEPE(Din Kül.Ahl..Öğretmeni)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlama Amaç: MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı