Steel is an alloy of iron and carbon containing less than

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Steel is an alloy of iron and carbon containing less than"

Transkript

1 INDUSTRY // SANAY STEEL: A KEY DRIVER OF THE WORLD S ECONOMY ÇEL K: DÜNYA EKONOM S N N D NAMOSU Turkey exported 18.4 million tons of steel on quantity basis and 13.9 billion dollars on value basis in Most of the steelmakers, who deserved the Stars of Export award with their high shares in the total, are also remarkable players in the shipping industry. Türkiye nin çelik mamulleri ihracat 2013 y l nda miktar baz nda 18.4 milyon ton ve de er baz nda ise 13.9 milyar dolar olarak gerçekleflti. Bu toplam içinde yüksek miktardaki rakamlar yla hracat n Y ld zlar ödüllerini almaya hak kazanan çelik üreticisi firmalar n ço unlu u ayn zamanda denizcilikte de dikkat çekici birer oyuncu. Steel is an alloy of iron and carbon containing less than 2% carbon and 1% manganese and small amounts of silicon, phosphorus, sulphur and oxygen. Steel is the world s most important engineering and construction material. It is used in every aspect of our lives; in cars and construction products, refrigerators and washing machines, cargo ships and surgical scalpels. Most steel is made via one of two basic routes: integrated (blast furnace and basic oxygen furnace) and electric arc furnace (EAF). The integrated route uses raw materials (that is, iron ore, limestone and coke) and scrap to create steel. The EAF method uses scrap as its principal input. The EAF method is much easier and faster since it only requires scrap steel. Recycled steel is introduced into a furnace and re-melted along with some other additions to produce the end product. Steel can be produced by other methods such as open hearth. However, the amount of steel produced by these methods decreases every year. The industry directly employs more than two million people worldwide, with a further two million contractors and four million people in supporting industries. Considering steel s position as the key product supplier to industries such as automotive, construction, transport, power and machine goods, and using a multiplier of 25:1, the steel industry is at the source of employment for more than 50 million people. World crude steel production has increased from 851 million tonnes in 2001 to 1,607 million tonnes for the year (It was 28.3 million tonnes in 1900). Çelik, %2 den az karbon, %1 manganez ile çok az miktarda silikon, fosfor, kükürt ve oksijen içeren bir demir ve karbon alafl m. Dünyan n en önemli mühendislik ve inflaat malzemesi olan çelik, otomobillerden inflaat ürünlerine, buzdolaplar ndan çamafl r makinelerine, yük gemilerinden neflterlere kadar hayat m z n hemen her alan nda kullan l yor. Birçok çelik türü bir veya iki temel yolla üretiliyor. Bunlardan biri entegre f r n (yüksek f r n ve temel oksijen f r n ), di eri ise elektrik ark f r n (EAF). Entegre f r n üretim sisteminde çelik üretmek için hammadde (di er bir deyiflle demir cevheri, kireçtafl ve kok) ve hurda kullan l yor. Elektrik ark f r n sisteminde ise ana girdi olarak hurda kullan l yor. Yaln zca hurda çelik gerektirdi inden, elektrik ark f r n sistemi çok daha kolay ve h zl üretim imkan sa l yor. Geri dönüfltürülen çelik son ürünü elde etmek için bir f r nda di er baz katk maddeleriyle birlikte eritiliyor. Çelik aç k ocak (Siemens-Martin yöntemi) gibi baflka yöntemlerle de üretilebiliyor. Bununla birlikte bu yöntemlerle üretilen çelik miktar her geçen y l azal yor. Sektör tüm dünyada iki milyondan fazla insana do rudan istihdam sa l yor. Ayr ca yükleniciler taraf ndan ilave 2 milyon, yan sanayi taraf ndan da 4 milyon insan daha istihdam ediliyor. Çeli in otomotiv, inflaat, ulaflt rma, elektrik ve makine gibi sektörlere ana ürün tedarikçisi olarak konumu göz önünde bulunduruldu unda ve 25:1 çarpan kullan ld nda, çelik sektörünün 50 milyondan fazla insana istihdam kayna yaratt görülebiliyor. Dünya ham çelik üretimi 2001 y l ndaki 851 milyon tona k yasla büyük bir art fl göstererek 2013 y l nda 1,607 milyon tona ulaflt (1900 y l nda yaln zca 28.3 milyon tondu). 034 MARINE&COMMERCE MART

2 World average steel use per capita has steadily increased from 150 kg in 2001 to 217 kg in India, Brazil, South Korea and Turkey have all entered the top ten steel producers list in the past 40 years. The other top steel producers are India, China, USA, EU and Japan. SUSTAINABLE STEEL: AT THE CORE OF THE GREEN ECONOMY Steel is at the core of the green economy, in which economic growth and environmental responsibility work hand in hand. In additon steel is the main material used in delivering renewable energy - solar, tidal and wind. All steel created as long ago as 150 years can be recycled and used in new products and applications. 97% of steel by-products can be reused. By sector, global steel recovery rates for recycling are estimated at 85% for construction, 85% for automotive, 90% for machinery and 50% for electrical and domestic appliances. This leads to a global weighted average of more than 83%. The amount of energy required to produce a tonne of steel has been reduced by 50% in the past 30 years. Dünyada kifli bafl na düflen çelik kullan m 2001 y l ndaki 150 kg seviyesinden 2012 y l nda 217 kg seviyesine ç kt. Hindistan, Brezilya, Güney Kore ve Türkiye son 40 y l içerisinde dünyan n ilk 10 çelik üreticileri aras na girdi. Di er büyük çelik üreticileri aras nda Hindistan, Çin, ABD, AB ve Japonya bulunuyor. SÜRDÜRÜLEB L R ÇEL K: ÇEVREC EKONOM N N MERKEZ NDE Çelik, ekonomik büyüme ve çevre sorumlulu unun birbirinden ayr lmaz bir hale geldi i çevreci ekonominin merkezinde bulunuyor. Ayr ca günefl enerjisi, gel-git enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklar n n üretiminde kullan lan ana malzeme olma özelli ine sahip. 150 y l önce üretilmifl tüm çelik malzemeler geri kazan l p yeni ürün ve uygulamalarda kullan labilir. Ayr ca çelik yan ürünlerinin de %97 si yeniden kullan labiliyor. Sektörlere göre, küresel çelik geri kazan m oran n n inflaat sektöründe %85, otomotiv sektöründe %85, makine sektöründe %90 ve elektrikli cihazlar ile ev aletleri sektöründe %50 oldu u tahmin ediliyor. Buna göre küresel a rl kl ortalama %83 e tekabül ediyor. Bir ton çelik üretimi için gerekli enerji miktar n nsa son 30 y l içerisinde %50 oran nda düflüfl gösterdi i görülüyor. STEEL: EVERYWHERE IN OUR LIVES Steel touches every aspect of our lives. No other material has the same unique combination of strength, formability and versatility. Almost 200 billion cans of food are produced each year. Steel cans mean saving energy as refrigeration is not needed. Cans mean tamper-free and safe food, nutritional value and beneficial environmental impact from recycling. Steel used for double-hulled capesize vessels delivering raw materials, finished goods and energy must have the highest impact toughness (to withstand constant wave motion), corrosion resistance (from sea water) and weldability (for manufacturing reasons). Skyscrapers are made possible by steel. The housing and construction sector is the largest consumer of steel today, using around 50% of world steel production. Approximately 25% of an average computer is made of steel. More than 305 million PCs were sold in Steel looks after our health. Steel surfaces are hygienic and easy to clean. Surgical and safety equipment and commercial kitchens are all made with steel. New lightweight steel is dramatically changing the market. In 1937, 83,000 tonnes of steel were needed to build the Golden Gate Bridge in San Francisco. Today, only half of that amount would be required. ÇEL K: HAYATIMIZIN HER ALANINDA Çelik, hayat m z n hemen her alan nda kendine yer buluyor. Baflka hiçbir malzeme çelikle ayn benzersiz güç, flekil verilebilme ve çok yönlülük kombinasyonuna sahip de il. Her y l yaklafl k 200 milyar konserve yiyecek üretiliyor. G da sektöründe çelik kutu kullan m, so utman n gerekli olmamas nedeniyle enerji tasarrufu anlam na geliyor. Çelik teneke kutular içerdikleri g da maddelerine d flar dan müdahale edilmemesini, dolay s yla güvenli, besleyici de ere sahip yiyecekler temin edilmesini sa l yor ve geri dönüflüm sayesinde çevre üzerindeki olumsuz etkileri azalt yor. Hammadde, bitmifl ürün ve enerji tafl yan çift cidarl capesize gemilerde kullan lan çelik en yüksek darbe mukavemetine (kesintisiz dalga hareketlerine dayan m için), korozyona karfl dirence (deniz suyunun pasland r c ektisi) ve kaynak yap labilirlik (geminin inflas için) özelliklerine sahip olmak zorunda. Gökdelen inflas ancak çelikle mümkün oluyor. Konut ve inflaat sektörleri günümüzde en büyük çelik tüketicileri konumunda ve dünya çelik üretiminin yaklafl k %50 si bu sektörlerce kullan l yor. Ortalama bir bilgisayar n %25 i çelikten imal ediliyor y l nda tüm dünyada 305 milyondan fazla bilgisayar sat lm flt. Çelik ayr ca sa l m z da koruyor. Çelik hijyenik ve temizlemesi kolay yüzeyler sunuyor. Cerrahi aletler, güvenlik teçhizatlar ve ticari mutfaklar n tümü çelikten imal ediliyor. 036 MARINE&COMMERCE MART

3 Vehicles structures using Advanced High Strength Steel (AHSS) weigh up to 35% less than those made with former conventional steel, substantially reducing greenhouse-gas emissions. TURKEY S STEEL EXPORTS REACHED 18.4 MILLION TONS IN 2013 The Turkish steel industry that suffered poor political and economic conditions and struggled with unfair anti-damping probes and protection measures managed to achieve its updated year-end target in spite of all unfavorable conditions. According to data published by the Turkish Steel Exporters Association (CIB), Turkey exported 18.4 million tons of steel on quantity basis and 13.9 billion dollars on value basis in The industry primarily exported long products. During this one-year period, the countries to which steel exports significantly increased are Iraq, Portugal, Italy, Yemen, and Thailand. According to the 2013 data announced by the Turkish Steel Exporters Association, Turkey s exports declined by 10.6 per cent on value basis compared to the same period last year and reached 13.9 billion dollars. Steel exports also dropped by 7.3 per cent to 18.4 million tons on quantity basis. When the iron and steel products falling within the sphere of activity of other associations are included in the direct exports of the steel industry, total steel exports of Turkey reached 19.2 million tons on quantity basis, and 15.9 billion dollars on value basis in According to 2013 figures, the Middle East ranked number one with 7.4 million tons of exports on region basis. This region is followed by African countries with 3.3 million tons, the USA with 2.8 million tons, and the European Union with 2.8 million tons. Nam k Ekinci According to the comparison made among the top five countries, to which the Turkish steel industry exported steel products the most, Turkey s steel exports to Iraq, Portugal, Italy, Yemen, and Thailand increased significantly, while exports to Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Canada, and Singapore dropped to a large extent. The products that were exported the most during the twelve-month period are steel bars with 8.5 million tons, pipes with 1.8 million tons, steel shapes with 1.6 million tons, ingot steel with 1.5 Yeni hafif çelik piyasay büyük oranda de ifltiriyor y l nda San Fransisco daki Golden Gate Köprüsü nün inflas için 83,000 ton çelik gerekmiflti. Bugün ise ayn köprünün inflas için bunun yar s kadar çelik yeterli. Geliflmifl Yüksek Dayan ml Çelik (AHSS) kullanan araç yap lar, eski konvansiyonel çelikten imal edilmifl araçlara k yasla %35 daha hafif. Bu da sera gaz emisyonlar n büyük oranda azaltan bir faktör TÜRK YE ÇEL K HRACATI 18.4 M LYON TON Geçti imiz y l siyasi ve ekonomik olumsuz koflullar n yan s ra haks z yere aç lan anti-damping ve koruma önlemi davalar ile mücadele eden Türk çelik sektörü, tüm olumsuzluklara ra men güncellefltirdi i y lsonu hedefine ulaflt. Çelik hracatç lar Birli i verilerine göre, çelik mamulleri ihracat 2013 y l nda miktar baz nda 18.4 milyon ton, de er baz nda ise 13.9 milyar dolar olarak gerçekleflti. Sektör en çok uzun ürün ihracat gerçeklefltirdi. Bir y ll k süreçte ihracat n en çok artt ülkeler ise Irak, Portekiz, talya, Yemen ve Tayland olarak s raland. Çelik hracatç lar Birli i taraf ndan aç klanan 2013 y l verilerine göre; Türkiye nin çelik ihracat de er baz nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10.6 gerileme ile 13.9 milyar dolar, miktar baz nda ise yüzde 7.3 oran nda düflüfl ile 18.4 milyon ton oldu. Çelik sektörünün direkt ihracat na di er birliklerin faaliyet alan na giren demir çelik ürünleri de eklendi inde Türkiye nin 2013 y l ndaki toplam çelik ihracat ; miktar baz nda 19.2 milyon tona; de er baz nda ise 15.9 milyar dolara ulaflt rakamlar na göre; bölgeler baz nda 7.4 milyon tonluk ihracat ile Ortado u ilk s rada yer ald. Bu bölgeyi 3.3 milyon ton ile Afrika ülkeleri, 2.8 milyon ton ile Amerika ve 2.8 milyon ton ile Avrupa Birli i izledi. Çelik sektörünün en çok ihracat yapt ilk befl ülke aras nda yap - lan de erlendirmeye göre; 2013 y l sonunda ihracat n, miktar baz nda en çok artt ülkeler Irak, Portekiz, talya, Yemen ve Tayland; en büyük düflüfl yaflanan ülkelerin s ras ise Suudi Arabistan, M s r, Lübnan, Kanada ve Singapur oldu. On iki ayl k dönem içerisinde en çok ihraç edilen ürünler; 8.5 milyon tonla çubuk, 1.8 milyon tonla boru, 1.6 milyon tonla profil, 1.5 milyon tonla kütük ve 1.4 milyon tonla s cak yass olarak s raland. Y lsonu ihracat rakamlar n de erlendiren Çelik hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Nam k Ekinci; Sektör olarak toplam ihracat m z ile dünya s ralamas nda yedinci ve inflaat demiri ihracat yla da dünya liderli i konumumuzu y lsonu itibariyle koruduk. Ancak 2013 y l sektörümüz aç s ndan oldukça zorlu geçti. Özellikle küresel pazarlardaki finansal dalgalanmalar, AB de yaflanan ekonomik krizin uzun süre çözümlenememesi, önemli pazarlar m zda yaflanan Arap Bahar, Avrupa Birli i ve ABD nin ran a uygulad ambargo, son dönemlerde ülkemi- 038

4 INDUSTRY // SANAY Iron ore and coal waiting to be processed at Tata Steel in, Ijmuiden, The Netherlands Hollanda n n Ijmuiden flehrinde bulunan Tata Steel de ifllenmeyi bekleyen demir cevheri ve kömür million tons, and hot slab with 1.4 million tons. Talking about the year-end export figures, Namik Ekinci, Chairman of the Board of Directors of the Turkish Steel Exporters Association, said, As the industry, we have maintained our position by ranking the seventh in the world in terms of total exports, and our leading position in the structural iron exports as of end of the year. However, 2013 was particularly challenging for our industry. Financial fluctuations in the global markets, failure to recover from the economic crisis in the EU for a long time, the Arab Spring that swept across our important markets, the embargo imposed by the European Union and the USA on Iran, the recent unfair anti-damping investigations and protection measures against Turkey have all had unfavorable impacts on our industry. In spite of all these unfavorable conditions, we have managed to achieve our year-end target in Also talking about the future expectations, Ekinci said that, unless the conditions change, total exports in 2014 would not be higher than the target set for 2013, and consequently, their target for 2014 was 18.5 million tons. 20 PER CENT OF SCRAP STEEL IMPORTED IN THE WORLD IS REPROCESSED IN TURKEY Scrap steel is one of the most important production inputs for the Turkish steel industry. The industry uses scrap steel as raw material at a rate of 70 per cent in production plants. However, because the domestic source of scrap steel is insufficient to meet the demand, it is mostly imported. Turkey ranks the first by far among scrap steel importing countries with 20% in the world. Scrap steel imports increase along with the rise in steel production. This amount is expected to increase gradually in the future. Among other top scrap importers in the world are South Korea, India, China, Taiwan, the USA, and the European Union. STARS OF THE 2013 EXPORTS AWARDED Istanbul Minerals and Metals Exporters Association (IMMIB) consisting of six associations accounting for approximately 30 per cent of total exports of Turkey recognized the star companies that scored this achievement. The companies that had the most share in Turkey s 2013 exports were recognized at the award ceremony held traditionally by IMMIB for the seventh time this year. Accounting for the highest rate of exports with over 40 billion dollars on General Secretariat basis across Turkey, IMMIB aims to encourage the companies to increase their exports with the Stars of Export awards. IMMIB is composed of Electrical, Electronics and Service Exporters Association, Steel Exporters Association, Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters Association, Istanbul Ferrous and ze yönelik haks z yere aç lan anti-damping davalar ve korunma önlemi soruflturmalar n n sektörümüze yans malar olumsuzdu. Tüm bu geliflmelere ra men 2013 y l sonu için belirledi imiz hedeflere ulaflt k dedi. Gelece e iliflkin beklentileri de dile getiren Ekinci; koflullar de iflmedi i takdirde 2014 y l toplam ihracat n n 2013 y l hedefinden daha yüksek olmayaca n, dolay s yla 2014 y l için ihracat hedefinin 18.5 milyon ton oldu unu belirtti. DÜNYADA THAL ED LEN HURDA ÇEL N YÜZDE 20 S TÜRK YE DE YEN DEN filen YOR Hurda, çelik sektörü için en önemli üretim girdilerinden biri. Sektör üretim tesislerinde hammadde olarak yüzde 70 oran nda hurda kullan yor. Ancak, yurtiçinden ihtiyaç duyulan miktarda karfl lanamayan hurda a rl kl olarak ithal ediliyor. Türkiye dünyadaki hurda ithalat n n yüzde 20 sini yaparak aç k ara baflrol oyuncusu konumunda yer al yor. Çelik üretiminin artmas ile birlikte hurda ithalinde de art fl yaflan rken gelecek dönemlerde bu miktarlar n daha da artmas bekleniyor. Dünyada en çok hurda ithalat yapan di er ülkeler aras nda Güney Kore, Hindistan, Çin, Tayvan, ABD ve Avrupa Birli i bulunuyor HRACATININ YILDIZLARI ÖDÜLLEND R LD Türkiye nin toplam ihracat n n yaklafl k yüzde 30 unu gerçeklefltiren alt birli i bünyesinde bar nd ran stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM B) bu baflar ya imza atan y ld z flirketlerini ödüllendirdi. MM B in geleneksel hale getirdi i ve bu y l yedincisi düzenlenen ödül gecesinde; Türkiye nin 2013 y l nda gerçeklefltirdi i ihracatta en çok paya sahip flirketlere ödül verildi. Türkiye çap nda Genel Sekreterlikler baz nda 40 milyar dolar aflk n rakam ile en yüksek ihracat gerçeklefltiren MM B, hracat n Y ld zlar ödülleri ile firmalar ihracatlar n artt rmalar için teflvik etmeyi amaçl yor. MM B çat s alt nda; Elektrik Elektronik ve Hizmet hracatç - lar Birli i, Çelik hracatç lar Birli i, stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracatç lar Birli i, stanbul Demir ve De- 040 MARINE&COMMERCE MART

5 STEEL EXPORTERS ASSOCIATION 2013 STARS OF EXPORT AWARDS ÇEL K HRACATÇILARI B RL 2013 YILI HRACATIN YILDIZLARI Long Products // Uzun Mamüller Iron & Steel Construction Parts // Demir Çelik nflaat Aksam 1. HABAfi S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstrisi A.fi. 1. Çimtafl Çelik malat Mon. ve Tes. A.fi. 2. çdafl Çelik Enerji Tersane ve Ulafl m San. A.fi. 2. Alka San. nflaat ve Tic. A.fi. 3. Diler D fl Ticaret A.fi. 3. Kibar D fl Ticaret A.fi. Iron & Steel Slabs // Demir Çelik Kütük Connection Components // Ba lant Elemanlar 1. Çolako lu D fl Ticaret A.fi. 1. Teknik Ba lant Elemanlar San. ve Tic. A.fi. 2. çdafl Çelik Enerji Tersane ve Ulafl m San. A.fi. 2. Çetin C vata 3. Diler D fl Ticaret A.fi. 3. Ak-Ar Kal p Metal ve PL. Ürünleri San. ve Tic. A.fi. Iron & Steel Pipes // Demir Çelik Boru Medium Size Exporters Achieving Most Export // 1. Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.fi. Orta Ölçekte En Fazla hracat Art fl Yapan hracatç lar 2. Yücel Boru hr. th. ve Paz. A.fi. 1. Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.fi. 3. Erciyas Çelik Boru San. A.fi. 2. Tata Steel stanbul Metal San. ve Tic. A.fi. Iron & Steel Shapes // Demir Çelik Profil 3. Sar tafl Çelik San. ve Tic. A.fi. 1. Mesciler D fl Tic. Ltd. fiti. Medium Size Exporters Achieving Export to Most Countries // 2. Ça Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.fi. En Fazla Ülkeye hracat Yapan Orta Ölçekli hracatç lar 3. Kibar D fl Ticaret A.fi. 1. Gedik Kaynak Sanayi ve Tic. A.fi. Rolled Flat Products // Yass Mamuller 2. A r Haddecilik A.fi. 1. Çolako lu D fl Tic. A.fi. 3. Has Çelik Sanayi ve Tic. A.fi. 2. Erdemir Grubu 3. Borusan Grubu Non-Ferrous Metals Exporters Association, Istanbul Minerals Exporters Association, and Jewelry Exporters Association. The top three companies active in the subsectors of these six associations and accounting for the highest rate of exports are recognized with the Stars of Export award. Stating that IMMIB has some 22 thousand members, Tahsin Oztiryaki, Coordinator Chairman of IMMIB, said, 456 out of companies accounting for the most of the exports in Turkey are members of IMMIB. What is more important, 8 out of the top 10 exporters of Turkey are among our members. Mehmet Buyukeksi, Chairman of Turkish Exporters Assembly (TIM), said Turkey s internal growth would remain limited in 2014, emphasizing requirement of export-focused growth in 2014 and onwards. STEEL EXPORTERS ASSOCIATION 2013 STARS OF EXPORT AWARDS Most of the companies recognized with the 2013 Stars of Export award on account of their high export inputs in different product groups also hold significant positions in the shipping industry using the advantage of having cargoes to ship, for raw materials and high-volume inputs are imported by sea, and 18.4 million tons of steel products were shipped by sea during This makes both ship management and port management an inevitable line of business for the companies in this industry. & mir D fl Metaller hracatç lar Birli i, stanbul Maden hracatç lar Birli i ve Mücevher hracatç lar Birli i yer al yor. Bu alt birli in alt sektörlerinde faaliyet gösteren ve en yüksek ihracat yapan ilk üç flirket ise ihracat n y ld z olarak ödül almaya hak kazan yor. MM B in 22 bin üyesi oldu unu belirten Koordinatör Baflkan Tahsin Öztiryaki, Türkiye de en çok ihraç gerçeklefltiren bin flirketin 456 s MM B üyesi. Daha da önemlisi ülkemizin en büyük 10 ihracatç s n n 8 i üyelerimiz aras nda yer al yor. dedi. T M (Türkiye hracatç lar Meclisi) Baflkan Mehmet Büyükekfli ise Türkiye nin 2014 y l ndaki iç büyümesinin s n rl kalaca n ifade ederek, 2014 ve önümüzdeki süreçte ihracat odakl büyümenin gereklili ini vurgulad. ÇEL K HRACATÇILARI B RL 2013 YILI HRACATIN YILDIZLARI ÖDÜLLER Farkl ürün gruplar nda gerçeklefltirdikleri yüksek ihracat girdileri nedeniyle 2013 hracat n Y ld zlar ödüllerini alan firmalar n ço unlu u yük sahibi olman n avantaj n kullanarak denizcilikte de önemli yer tutuyor. Ham madde olarak çok yüksek hacimli girdi denizyoluyla ithal ediliyor için 18.4 milyon ton ürün de yine gemilerle ihraç edildi. Bu da hem gemi iflletmecili ini hem de liman iflletmecili ini firmalar için kaç n lmaz bir ifl kolu haline getiriyor. & Source // Kaynak: Worldsteel, IMMIB, Steel Exporters Association // Çelik hracatç lar Birli i 042

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü. Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul

Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü. Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul 1 Dünya Krom Rezerv/Kaynaklarının Ülkelere göre Dağılımı 2 Dünya da Krom

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2)

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 0 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... 2 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 1 İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 3 A. GENEL

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2012 yılında 1,54 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %0,7 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile birlikte, 2009 yılında talep, üretim ve

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 0 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... 2 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU-DEİK ENERJİ İŞ KONSEYİ TEMMUZ TOPLANTISI İçindekiler DEİK Enerji İş Konseyi 1 Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım 2 Uluslararası

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Öğretim Üyesi EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı WWEA Dünya Rüzgar Enerjisi

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Teks'l Sektörüne Genel Bakış Teks%l Sektörü Teks'l sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracaaa başarı öyküsünün mihenk taşlarından

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

About Us I Hakkımızda

About Us I Hakkımızda About Us I Hakkımızda Yıldızlar Automotive, which started its business life with automotive industry in 97, incorporated into Fitsa, which aims to make production in international standards with over quarter-century

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Rusya nın İthalat Yasaklarının Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Sektörüne Etkileri

Rusya nın İthalat Yasaklarının Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Sektörüne Etkileri Rusya nın İthalat Yasaklarının Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Sektörüne Etkileri Mustafa Terin 1* 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Van. * Sorumlu yazar: mustafaterin@yyu.edu.tr

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK www.yildizpompa.com.tr About Us HAKKIMIZDA Yıldız Pompa 35 Yıla yakın Tecrübesiyle sanayimizin dişli pompa ihtiyacını karşılamaktadır. Sanayiyi yakından ilgilendiren viskoz ve yarı viskoz akışkanların

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı