Steel is an alloy of iron and carbon containing less than

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Steel is an alloy of iron and carbon containing less than"

Transkript

1 INDUSTRY // SANAY STEEL: A KEY DRIVER OF THE WORLD S ECONOMY ÇEL K: DÜNYA EKONOM S N N D NAMOSU Turkey exported 18.4 million tons of steel on quantity basis and 13.9 billion dollars on value basis in Most of the steelmakers, who deserved the Stars of Export award with their high shares in the total, are also remarkable players in the shipping industry. Türkiye nin çelik mamulleri ihracat 2013 y l nda miktar baz nda 18.4 milyon ton ve de er baz nda ise 13.9 milyar dolar olarak gerçekleflti. Bu toplam içinde yüksek miktardaki rakamlar yla hracat n Y ld zlar ödüllerini almaya hak kazanan çelik üreticisi firmalar n ço unlu u ayn zamanda denizcilikte de dikkat çekici birer oyuncu. Steel is an alloy of iron and carbon containing less than 2% carbon and 1% manganese and small amounts of silicon, phosphorus, sulphur and oxygen. Steel is the world s most important engineering and construction material. It is used in every aspect of our lives; in cars and construction products, refrigerators and washing machines, cargo ships and surgical scalpels. Most steel is made via one of two basic routes: integrated (blast furnace and basic oxygen furnace) and electric arc furnace (EAF). The integrated route uses raw materials (that is, iron ore, limestone and coke) and scrap to create steel. The EAF method uses scrap as its principal input. The EAF method is much easier and faster since it only requires scrap steel. Recycled steel is introduced into a furnace and re-melted along with some other additions to produce the end product. Steel can be produced by other methods such as open hearth. However, the amount of steel produced by these methods decreases every year. The industry directly employs more than two million people worldwide, with a further two million contractors and four million people in supporting industries. Considering steel s position as the key product supplier to industries such as automotive, construction, transport, power and machine goods, and using a multiplier of 25:1, the steel industry is at the source of employment for more than 50 million people. World crude steel production has increased from 851 million tonnes in 2001 to 1,607 million tonnes for the year (It was 28.3 million tonnes in 1900). Çelik, %2 den az karbon, %1 manganez ile çok az miktarda silikon, fosfor, kükürt ve oksijen içeren bir demir ve karbon alafl m. Dünyan n en önemli mühendislik ve inflaat malzemesi olan çelik, otomobillerden inflaat ürünlerine, buzdolaplar ndan çamafl r makinelerine, yük gemilerinden neflterlere kadar hayat m z n hemen her alan nda kullan l yor. Birçok çelik türü bir veya iki temel yolla üretiliyor. Bunlardan biri entegre f r n (yüksek f r n ve temel oksijen f r n ), di eri ise elektrik ark f r n (EAF). Entegre f r n üretim sisteminde çelik üretmek için hammadde (di er bir deyiflle demir cevheri, kireçtafl ve kok) ve hurda kullan l yor. Elektrik ark f r n sisteminde ise ana girdi olarak hurda kullan l yor. Yaln zca hurda çelik gerektirdi inden, elektrik ark f r n sistemi çok daha kolay ve h zl üretim imkan sa l yor. Geri dönüfltürülen çelik son ürünü elde etmek için bir f r nda di er baz katk maddeleriyle birlikte eritiliyor. Çelik aç k ocak (Siemens-Martin yöntemi) gibi baflka yöntemlerle de üretilebiliyor. Bununla birlikte bu yöntemlerle üretilen çelik miktar her geçen y l azal yor. Sektör tüm dünyada iki milyondan fazla insana do rudan istihdam sa l yor. Ayr ca yükleniciler taraf ndan ilave 2 milyon, yan sanayi taraf ndan da 4 milyon insan daha istihdam ediliyor. Çeli in otomotiv, inflaat, ulaflt rma, elektrik ve makine gibi sektörlere ana ürün tedarikçisi olarak konumu göz önünde bulunduruldu unda ve 25:1 çarpan kullan ld nda, çelik sektörünün 50 milyondan fazla insana istihdam kayna yaratt görülebiliyor. Dünya ham çelik üretimi 2001 y l ndaki 851 milyon tona k yasla büyük bir art fl göstererek 2013 y l nda 1,607 milyon tona ulaflt (1900 y l nda yaln zca 28.3 milyon tondu). 034 MARINE&COMMERCE MART

2 World average steel use per capita has steadily increased from 150 kg in 2001 to 217 kg in India, Brazil, South Korea and Turkey have all entered the top ten steel producers list in the past 40 years. The other top steel producers are India, China, USA, EU and Japan. SUSTAINABLE STEEL: AT THE CORE OF THE GREEN ECONOMY Steel is at the core of the green economy, in which economic growth and environmental responsibility work hand in hand. In additon steel is the main material used in delivering renewable energy - solar, tidal and wind. All steel created as long ago as 150 years can be recycled and used in new products and applications. 97% of steel by-products can be reused. By sector, global steel recovery rates for recycling are estimated at 85% for construction, 85% for automotive, 90% for machinery and 50% for electrical and domestic appliances. This leads to a global weighted average of more than 83%. The amount of energy required to produce a tonne of steel has been reduced by 50% in the past 30 years. Dünyada kifli bafl na düflen çelik kullan m 2001 y l ndaki 150 kg seviyesinden 2012 y l nda 217 kg seviyesine ç kt. Hindistan, Brezilya, Güney Kore ve Türkiye son 40 y l içerisinde dünyan n ilk 10 çelik üreticileri aras na girdi. Di er büyük çelik üreticileri aras nda Hindistan, Çin, ABD, AB ve Japonya bulunuyor. SÜRDÜRÜLEB L R ÇEL K: ÇEVREC EKONOM N N MERKEZ NDE Çelik, ekonomik büyüme ve çevre sorumlulu unun birbirinden ayr lmaz bir hale geldi i çevreci ekonominin merkezinde bulunuyor. Ayr ca günefl enerjisi, gel-git enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklar n n üretiminde kullan lan ana malzeme olma özelli ine sahip. 150 y l önce üretilmifl tüm çelik malzemeler geri kazan l p yeni ürün ve uygulamalarda kullan labilir. Ayr ca çelik yan ürünlerinin de %97 si yeniden kullan labiliyor. Sektörlere göre, küresel çelik geri kazan m oran n n inflaat sektöründe %85, otomotiv sektöründe %85, makine sektöründe %90 ve elektrikli cihazlar ile ev aletleri sektöründe %50 oldu u tahmin ediliyor. Buna göre küresel a rl kl ortalama %83 e tekabül ediyor. Bir ton çelik üretimi için gerekli enerji miktar n nsa son 30 y l içerisinde %50 oran nda düflüfl gösterdi i görülüyor. STEEL: EVERYWHERE IN OUR LIVES Steel touches every aspect of our lives. No other material has the same unique combination of strength, formability and versatility. Almost 200 billion cans of food are produced each year. Steel cans mean saving energy as refrigeration is not needed. Cans mean tamper-free and safe food, nutritional value and beneficial environmental impact from recycling. Steel used for double-hulled capesize vessels delivering raw materials, finished goods and energy must have the highest impact toughness (to withstand constant wave motion), corrosion resistance (from sea water) and weldability (for manufacturing reasons). Skyscrapers are made possible by steel. The housing and construction sector is the largest consumer of steel today, using around 50% of world steel production. Approximately 25% of an average computer is made of steel. More than 305 million PCs were sold in Steel looks after our health. Steel surfaces are hygienic and easy to clean. Surgical and safety equipment and commercial kitchens are all made with steel. New lightweight steel is dramatically changing the market. In 1937, 83,000 tonnes of steel were needed to build the Golden Gate Bridge in San Francisco. Today, only half of that amount would be required. ÇEL K: HAYATIMIZIN HER ALANINDA Çelik, hayat m z n hemen her alan nda kendine yer buluyor. Baflka hiçbir malzeme çelikle ayn benzersiz güç, flekil verilebilme ve çok yönlülük kombinasyonuna sahip de il. Her y l yaklafl k 200 milyar konserve yiyecek üretiliyor. G da sektöründe çelik kutu kullan m, so utman n gerekli olmamas nedeniyle enerji tasarrufu anlam na geliyor. Çelik teneke kutular içerdikleri g da maddelerine d flar dan müdahale edilmemesini, dolay s yla güvenli, besleyici de ere sahip yiyecekler temin edilmesini sa l yor ve geri dönüflüm sayesinde çevre üzerindeki olumsuz etkileri azalt yor. Hammadde, bitmifl ürün ve enerji tafl yan çift cidarl capesize gemilerde kullan lan çelik en yüksek darbe mukavemetine (kesintisiz dalga hareketlerine dayan m için), korozyona karfl dirence (deniz suyunun pasland r c ektisi) ve kaynak yap labilirlik (geminin inflas için) özelliklerine sahip olmak zorunda. Gökdelen inflas ancak çelikle mümkün oluyor. Konut ve inflaat sektörleri günümüzde en büyük çelik tüketicileri konumunda ve dünya çelik üretiminin yaklafl k %50 si bu sektörlerce kullan l yor. Ortalama bir bilgisayar n %25 i çelikten imal ediliyor y l nda tüm dünyada 305 milyondan fazla bilgisayar sat lm flt. Çelik ayr ca sa l m z da koruyor. Çelik hijyenik ve temizlemesi kolay yüzeyler sunuyor. Cerrahi aletler, güvenlik teçhizatlar ve ticari mutfaklar n tümü çelikten imal ediliyor. 036 MARINE&COMMERCE MART

3 Vehicles structures using Advanced High Strength Steel (AHSS) weigh up to 35% less than those made with former conventional steel, substantially reducing greenhouse-gas emissions. TURKEY S STEEL EXPORTS REACHED 18.4 MILLION TONS IN 2013 The Turkish steel industry that suffered poor political and economic conditions and struggled with unfair anti-damping probes and protection measures managed to achieve its updated year-end target in spite of all unfavorable conditions. According to data published by the Turkish Steel Exporters Association (CIB), Turkey exported 18.4 million tons of steel on quantity basis and 13.9 billion dollars on value basis in The industry primarily exported long products. During this one-year period, the countries to which steel exports significantly increased are Iraq, Portugal, Italy, Yemen, and Thailand. According to the 2013 data announced by the Turkish Steel Exporters Association, Turkey s exports declined by 10.6 per cent on value basis compared to the same period last year and reached 13.9 billion dollars. Steel exports also dropped by 7.3 per cent to 18.4 million tons on quantity basis. When the iron and steel products falling within the sphere of activity of other associations are included in the direct exports of the steel industry, total steel exports of Turkey reached 19.2 million tons on quantity basis, and 15.9 billion dollars on value basis in According to 2013 figures, the Middle East ranked number one with 7.4 million tons of exports on region basis. This region is followed by African countries with 3.3 million tons, the USA with 2.8 million tons, and the European Union with 2.8 million tons. Nam k Ekinci According to the comparison made among the top five countries, to which the Turkish steel industry exported steel products the most, Turkey s steel exports to Iraq, Portugal, Italy, Yemen, and Thailand increased significantly, while exports to Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Canada, and Singapore dropped to a large extent. The products that were exported the most during the twelve-month period are steel bars with 8.5 million tons, pipes with 1.8 million tons, steel shapes with 1.6 million tons, ingot steel with 1.5 Yeni hafif çelik piyasay büyük oranda de ifltiriyor y l nda San Fransisco daki Golden Gate Köprüsü nün inflas için 83,000 ton çelik gerekmiflti. Bugün ise ayn köprünün inflas için bunun yar s kadar çelik yeterli. Geliflmifl Yüksek Dayan ml Çelik (AHSS) kullanan araç yap lar, eski konvansiyonel çelikten imal edilmifl araçlara k yasla %35 daha hafif. Bu da sera gaz emisyonlar n büyük oranda azaltan bir faktör TÜRK YE ÇEL K HRACATI 18.4 M LYON TON Geçti imiz y l siyasi ve ekonomik olumsuz koflullar n yan s ra haks z yere aç lan anti-damping ve koruma önlemi davalar ile mücadele eden Türk çelik sektörü, tüm olumsuzluklara ra men güncellefltirdi i y lsonu hedefine ulaflt. Çelik hracatç lar Birli i verilerine göre, çelik mamulleri ihracat 2013 y l nda miktar baz nda 18.4 milyon ton, de er baz nda ise 13.9 milyar dolar olarak gerçekleflti. Sektör en çok uzun ürün ihracat gerçeklefltirdi. Bir y ll k süreçte ihracat n en çok artt ülkeler ise Irak, Portekiz, talya, Yemen ve Tayland olarak s raland. Çelik hracatç lar Birli i taraf ndan aç klanan 2013 y l verilerine göre; Türkiye nin çelik ihracat de er baz nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10.6 gerileme ile 13.9 milyar dolar, miktar baz nda ise yüzde 7.3 oran nda düflüfl ile 18.4 milyon ton oldu. Çelik sektörünün direkt ihracat na di er birliklerin faaliyet alan na giren demir çelik ürünleri de eklendi inde Türkiye nin 2013 y l ndaki toplam çelik ihracat ; miktar baz nda 19.2 milyon tona; de er baz nda ise 15.9 milyar dolara ulaflt rakamlar na göre; bölgeler baz nda 7.4 milyon tonluk ihracat ile Ortado u ilk s rada yer ald. Bu bölgeyi 3.3 milyon ton ile Afrika ülkeleri, 2.8 milyon ton ile Amerika ve 2.8 milyon ton ile Avrupa Birli i izledi. Çelik sektörünün en çok ihracat yapt ilk befl ülke aras nda yap - lan de erlendirmeye göre; 2013 y l sonunda ihracat n, miktar baz nda en çok artt ülkeler Irak, Portekiz, talya, Yemen ve Tayland; en büyük düflüfl yaflanan ülkelerin s ras ise Suudi Arabistan, M s r, Lübnan, Kanada ve Singapur oldu. On iki ayl k dönem içerisinde en çok ihraç edilen ürünler; 8.5 milyon tonla çubuk, 1.8 milyon tonla boru, 1.6 milyon tonla profil, 1.5 milyon tonla kütük ve 1.4 milyon tonla s cak yass olarak s raland. Y lsonu ihracat rakamlar n de erlendiren Çelik hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Nam k Ekinci; Sektör olarak toplam ihracat m z ile dünya s ralamas nda yedinci ve inflaat demiri ihracat yla da dünya liderli i konumumuzu y lsonu itibariyle koruduk. Ancak 2013 y l sektörümüz aç s ndan oldukça zorlu geçti. Özellikle küresel pazarlardaki finansal dalgalanmalar, AB de yaflanan ekonomik krizin uzun süre çözümlenememesi, önemli pazarlar m zda yaflanan Arap Bahar, Avrupa Birli i ve ABD nin ran a uygulad ambargo, son dönemlerde ülkemi- 038

4 INDUSTRY // SANAY Iron ore and coal waiting to be processed at Tata Steel in, Ijmuiden, The Netherlands Hollanda n n Ijmuiden flehrinde bulunan Tata Steel de ifllenmeyi bekleyen demir cevheri ve kömür million tons, and hot slab with 1.4 million tons. Talking about the year-end export figures, Namik Ekinci, Chairman of the Board of Directors of the Turkish Steel Exporters Association, said, As the industry, we have maintained our position by ranking the seventh in the world in terms of total exports, and our leading position in the structural iron exports as of end of the year. However, 2013 was particularly challenging for our industry. Financial fluctuations in the global markets, failure to recover from the economic crisis in the EU for a long time, the Arab Spring that swept across our important markets, the embargo imposed by the European Union and the USA on Iran, the recent unfair anti-damping investigations and protection measures against Turkey have all had unfavorable impacts on our industry. In spite of all these unfavorable conditions, we have managed to achieve our year-end target in Also talking about the future expectations, Ekinci said that, unless the conditions change, total exports in 2014 would not be higher than the target set for 2013, and consequently, their target for 2014 was 18.5 million tons. 20 PER CENT OF SCRAP STEEL IMPORTED IN THE WORLD IS REPROCESSED IN TURKEY Scrap steel is one of the most important production inputs for the Turkish steel industry. The industry uses scrap steel as raw material at a rate of 70 per cent in production plants. However, because the domestic source of scrap steel is insufficient to meet the demand, it is mostly imported. Turkey ranks the first by far among scrap steel importing countries with 20% in the world. Scrap steel imports increase along with the rise in steel production. This amount is expected to increase gradually in the future. Among other top scrap importers in the world are South Korea, India, China, Taiwan, the USA, and the European Union. STARS OF THE 2013 EXPORTS AWARDED Istanbul Minerals and Metals Exporters Association (IMMIB) consisting of six associations accounting for approximately 30 per cent of total exports of Turkey recognized the star companies that scored this achievement. The companies that had the most share in Turkey s 2013 exports were recognized at the award ceremony held traditionally by IMMIB for the seventh time this year. Accounting for the highest rate of exports with over 40 billion dollars on General Secretariat basis across Turkey, IMMIB aims to encourage the companies to increase their exports with the Stars of Export awards. IMMIB is composed of Electrical, Electronics and Service Exporters Association, Steel Exporters Association, Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters Association, Istanbul Ferrous and ze yönelik haks z yere aç lan anti-damping davalar ve korunma önlemi soruflturmalar n n sektörümüze yans malar olumsuzdu. Tüm bu geliflmelere ra men 2013 y l sonu için belirledi imiz hedeflere ulaflt k dedi. Gelece e iliflkin beklentileri de dile getiren Ekinci; koflullar de iflmedi i takdirde 2014 y l toplam ihracat n n 2013 y l hedefinden daha yüksek olmayaca n, dolay s yla 2014 y l için ihracat hedefinin 18.5 milyon ton oldu unu belirtti. DÜNYADA THAL ED LEN HURDA ÇEL N YÜZDE 20 S TÜRK YE DE YEN DEN filen YOR Hurda, çelik sektörü için en önemli üretim girdilerinden biri. Sektör üretim tesislerinde hammadde olarak yüzde 70 oran nda hurda kullan yor. Ancak, yurtiçinden ihtiyaç duyulan miktarda karfl lanamayan hurda a rl kl olarak ithal ediliyor. Türkiye dünyadaki hurda ithalat n n yüzde 20 sini yaparak aç k ara baflrol oyuncusu konumunda yer al yor. Çelik üretiminin artmas ile birlikte hurda ithalinde de art fl yaflan rken gelecek dönemlerde bu miktarlar n daha da artmas bekleniyor. Dünyada en çok hurda ithalat yapan di er ülkeler aras nda Güney Kore, Hindistan, Çin, Tayvan, ABD ve Avrupa Birli i bulunuyor HRACATININ YILDIZLARI ÖDÜLLEND R LD Türkiye nin toplam ihracat n n yaklafl k yüzde 30 unu gerçeklefltiren alt birli i bünyesinde bar nd ran stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM B) bu baflar ya imza atan y ld z flirketlerini ödüllendirdi. MM B in geleneksel hale getirdi i ve bu y l yedincisi düzenlenen ödül gecesinde; Türkiye nin 2013 y l nda gerçeklefltirdi i ihracatta en çok paya sahip flirketlere ödül verildi. Türkiye çap nda Genel Sekreterlikler baz nda 40 milyar dolar aflk n rakam ile en yüksek ihracat gerçeklefltiren MM B, hracat n Y ld zlar ödülleri ile firmalar ihracatlar n artt rmalar için teflvik etmeyi amaçl yor. MM B çat s alt nda; Elektrik Elektronik ve Hizmet hracatç - lar Birli i, Çelik hracatç lar Birli i, stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracatç lar Birli i, stanbul Demir ve De- 040 MARINE&COMMERCE MART

5 STEEL EXPORTERS ASSOCIATION 2013 STARS OF EXPORT AWARDS ÇEL K HRACATÇILARI B RL 2013 YILI HRACATIN YILDIZLARI Long Products // Uzun Mamüller Iron & Steel Construction Parts // Demir Çelik nflaat Aksam 1. HABAfi S nai ve T bbi Gazlar stihsal Endüstrisi A.fi. 1. Çimtafl Çelik malat Mon. ve Tes. A.fi. 2. çdafl Çelik Enerji Tersane ve Ulafl m San. A.fi. 2. Alka San. nflaat ve Tic. A.fi. 3. Diler D fl Ticaret A.fi. 3. Kibar D fl Ticaret A.fi. Iron & Steel Slabs // Demir Çelik Kütük Connection Components // Ba lant Elemanlar 1. Çolako lu D fl Ticaret A.fi. 1. Teknik Ba lant Elemanlar San. ve Tic. A.fi. 2. çdafl Çelik Enerji Tersane ve Ulafl m San. A.fi. 2. Çetin C vata 3. Diler D fl Ticaret A.fi. 3. Ak-Ar Kal p Metal ve PL. Ürünleri San. ve Tic. A.fi. Iron & Steel Pipes // Demir Çelik Boru Medium Size Exporters Achieving Most Export // 1. Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.fi. Orta Ölçekte En Fazla hracat Art fl Yapan hracatç lar 2. Yücel Boru hr. th. ve Paz. A.fi. 1. Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.fi. 3. Erciyas Çelik Boru San. A.fi. 2. Tata Steel stanbul Metal San. ve Tic. A.fi. Iron & Steel Shapes // Demir Çelik Profil 3. Sar tafl Çelik San. ve Tic. A.fi. 1. Mesciler D fl Tic. Ltd. fiti. Medium Size Exporters Achieving Export to Most Countries // 2. Ça Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.fi. En Fazla Ülkeye hracat Yapan Orta Ölçekli hracatç lar 3. Kibar D fl Ticaret A.fi. 1. Gedik Kaynak Sanayi ve Tic. A.fi. Rolled Flat Products // Yass Mamuller 2. A r Haddecilik A.fi. 1. Çolako lu D fl Tic. A.fi. 3. Has Çelik Sanayi ve Tic. A.fi. 2. Erdemir Grubu 3. Borusan Grubu Non-Ferrous Metals Exporters Association, Istanbul Minerals Exporters Association, and Jewelry Exporters Association. The top three companies active in the subsectors of these six associations and accounting for the highest rate of exports are recognized with the Stars of Export award. Stating that IMMIB has some 22 thousand members, Tahsin Oztiryaki, Coordinator Chairman of IMMIB, said, 456 out of companies accounting for the most of the exports in Turkey are members of IMMIB. What is more important, 8 out of the top 10 exporters of Turkey are among our members. Mehmet Buyukeksi, Chairman of Turkish Exporters Assembly (TIM), said Turkey s internal growth would remain limited in 2014, emphasizing requirement of export-focused growth in 2014 and onwards. STEEL EXPORTERS ASSOCIATION 2013 STARS OF EXPORT AWARDS Most of the companies recognized with the 2013 Stars of Export award on account of their high export inputs in different product groups also hold significant positions in the shipping industry using the advantage of having cargoes to ship, for raw materials and high-volume inputs are imported by sea, and 18.4 million tons of steel products were shipped by sea during This makes both ship management and port management an inevitable line of business for the companies in this industry. & mir D fl Metaller hracatç lar Birli i, stanbul Maden hracatç lar Birli i ve Mücevher hracatç lar Birli i yer al yor. Bu alt birli in alt sektörlerinde faaliyet gösteren ve en yüksek ihracat yapan ilk üç flirket ise ihracat n y ld z olarak ödül almaya hak kazan yor. MM B in 22 bin üyesi oldu unu belirten Koordinatör Baflkan Tahsin Öztiryaki, Türkiye de en çok ihraç gerçeklefltiren bin flirketin 456 s MM B üyesi. Daha da önemlisi ülkemizin en büyük 10 ihracatç s n n 8 i üyelerimiz aras nda yer al yor. dedi. T M (Türkiye hracatç lar Meclisi) Baflkan Mehmet Büyükekfli ise Türkiye nin 2014 y l ndaki iç büyümesinin s n rl kalaca n ifade ederek, 2014 ve önümüzdeki süreçte ihracat odakl büyümenin gereklili ini vurgulad. ÇEL K HRACATÇILARI B RL 2013 YILI HRACATIN YILDIZLARI ÖDÜLLER Farkl ürün gruplar nda gerçeklefltirdikleri yüksek ihracat girdileri nedeniyle 2013 hracat n Y ld zlar ödüllerini alan firmalar n ço unlu u yük sahibi olman n avantaj n kullanarak denizcilikte de önemli yer tutuyor. Ham madde olarak çok yüksek hacimli girdi denizyoluyla ithal ediliyor için 18.4 milyon ton ürün de yine gemilerle ihraç edildi. Bu da hem gemi iflletmecili ini hem de liman iflletmecili ini firmalar için kaç n lmaz bir ifl kolu haline getiriyor. & Source // Kaynak: Worldsteel, IMMIB, Steel Exporters Association // Çelik hracatç lar Birli i 042

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz.

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz. May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Portre / Portrait Assopiastrelle Yönetim Kurulu Baflkan Alfonso Panzani; 200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner KS IH SO A R T D AW LA GV AE Van Der Velden Signs Joint Venture With Autonav Van Der Velden Autonav le Ortak Teflebbüs mzal yor an der Velden Marine V Systems in the Netherlands has announced a joint venture

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

University Exclusive For The Maritime Industry

University Exclusive For The Maritime Industry University Exclusive For The Maritime Industry Denizcilik Sektörü Üniversitesine Kavufltu he maritime university T adventure, which had become an endless story after submission of the application file

Detaylı

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 11 ISSUE // SAYI : 124 APRIL // N SAN 2015 PRICE: EURO 20 // F YATI: 20 YTL ORHAN GÜLCEK, CEMRE SHIPYARD: WE WOULD

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

1 2 4 5 Editör Editor editor@millermagazine.com Ekmek, bisküvi ve makarna sektörünün bilgi kaynağı BBM Değerli okurlar, Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat,

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI

Detaylı

W ithout shipping, intercontinental trade, the bulk

W ithout shipping, intercontinental trade, the bulk INTERNATIONAL SHIPPING: CARRIER OF WORLD TRADE ULUSLARARASI DEN ZC L K DÜNYA T CARET N N TAfiIYICISI Global ekonominin can damar uluslararas denizcilik sektörü, dünya ticaretinin %90 n n tafl nmas ndan

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek Strong Interest In Insurance Conference Sigorta Konferans na Büyük lgi Deidre Littlefield ore than 450 marine M underwriters have to date registered for the annual conference in September (13-16) of the

Detaylı