ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEYENLERE VERİLECEK İZİNLERE AİT TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEYENLERE VERİLECEK İZİNLERE AİT TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar"

Transkript

1 Amaç : ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEYENLERE VERİLECEK İZİNLERE AİT TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 1- Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlerin esas ve usullerini düzenlemektedir. Kapsam ; Madde 2- Orman Kanununun 14 ncü maddesi (A) bendindeki Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları ve dallarını kesmek veya koparmak, aynı maddenin (B) bendindeki Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak ile (C) bendindeki Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek isteyenlere aynı kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre verilecek izinlere ait esas ve usulleri belirleyen Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ait esas ve usulleri kapsar. Dayanak ; Madde 3- Bu tebliğ Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik gereğince düzenlenmiştir. Tanımlar : Madde 4- Bu tebliğde geçen ; a- Bakanlık : Orman Bakanlığını, b- Genel Müdürlük : Orman Genel Müdürlüğünü c- Orman İdaresi : Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerini, d- Orman Tali Ürünleri : Ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerin tohumları, kabukları, meyveleri, çiçekleri, yaprakları, genç dal ve yeşil sürgünleri, kök, yumru ve soğanları, bunlardan elde edilen her çeşit balzami yağ, katran, ur ve mazı ile mantarlar, her çeşit bitki örtüsü, toprağı ve benzerlerini, e- Orman Asli Ürünleri : Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen oduna müteallik ürünler olup; tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif yonga odun, lif yonga odunu, sırık, çubuk, çıra, kök, yakacak odun ve benzerlerini, f- Tarife Bedeli : Orman Kanununun 29 uncu maddesi gereğince Devlet ormanlarından elde edilecek odun ürünlerinin piyasa şartlarına göre her yıl Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen ve Orman Bakanlığınca tasdik olunan üretim öncesi birim fiyatını, g- Piyasa Satış Bedeli : Muhammen satış bedeli üzerinden açık artırmalı açık artırmalı satışa çıkarılan her türlü orman ürünlerinin cins, nevi, sınıf ve ebadı itibariyle son satış ortalamasına göre tespit edilen birim fiyatını, h- Fidan : Ağaçlandırma sahalarına dikilen veya ormanlarda tabii surette yetişen ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalarındaki hali olup en çok 8 cm. çapa, 8 metre boya ulaşmış halini, l- Kök : Ağaç, ağaççık, ve çalıların kök boğazında itibaren toprakta kalan kısmını, İfade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Üretimin Yaptırılış Şekil ve Esasları Üretim Esasları : Madde 5- Devlet ormanlarında fidan, ağaç, dal, yaprak, ibre, kabuk, kök, yumru, soğan, çiçek, ur ve mantar üretimlerinin 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen hükümler gereği öncelikle Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine, iş yerindeki veya civarındaki köylülere yaptırılması esastır. Üretimin özel üretim tekniği ve zamanlama, özel araç ve ekipman ile teknik personeli gerektirmesi hallerinde bu öncelik aranmaz. Bu durumlarda üretimin idarece yapılması veya yaptırılması gerekir. Üretim için özel şartlar gerektiği hallerde bu tebliğ ekinde belirlenen şartname ekleri veya 283 sayılı Orman Tali Ürünleri Üretim ve Satış Esasları tebliğ ekindeki şartnameler gereğince idarece yapılacak veya yaptırılacaktır. İdarenin ürün satışlarında zorluk olması veya satış sürelerinin çok kısa tutulması hallerinde şartnameler gereğince alivreli artırmalı satışları tercih edilecektir. Bu yöntemle üretim ve satıştaki riskler azaltılacaktır. Alıcının üretimden önce satış için teminat yatırması esastır. Üretimin de alıcıya taahhütle yaptırılması durumunda üretim içinde teminat alınacaktır. Üretime başlarken şartname düzenlenecektir. Şartnamenin özel şartlar bölümünde üretim sahası, zamanı, tekniği ve özel şartlar belirtilecektir. Üretimin Yaptırılış Usulleri : Madde Sayılı Orman Kanununun 37 inci maddesinde geçen üretim programına alınmış orman ürünleri dışındaki ürünler 283 sayılı tebliğde belirtildiği gibi tarife bedeli karşılığında toplanıp orman dışına çıkarılacaktır. Fakat aynı kapsam içindeki bu tebliğde adı geçen fidan, dal, kabuk, katran ve sakız gibi ürünler ile yıllık üretim programı dahilindeki ürünler kapsamına giren, dikili ağaç ve çıra üretimleri aşağıdaki usullerle ve ekli şartnamelere göre yaptırılacaktır. Üretimin Vahidi Fiyatla Yaptırılması : Madde sayılı Orman Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde konu olan ; fidan dikili ağaç, kök, kabuk, çıra ve diğer ürünlerin üretimleri Orman Kanununun 40 ıncı maddesine göre öncelikle Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine, iş yerlerindeki veya civarındaki köylülere, bunların talipli olmaması halinde diğer isteklilere belirlenen vahidi fiyatla (Ek-1) yaptırılabilecektir. Öncelik sırasına göre talipli çıkması halinde örneği (Ek-2) de belirtilen iş yeri teslim tesellüm tutanağı ve örneği (Ek-3) te iş bitiminde iş yeri muayene tutanağı düzenlenecektir. Yapılacak ilanlar Kooperatif Başkanlıklarına tebligatlarla, köylülere ise ilan yapılarak ve ilan yapıldığına dair tutanakla belirtilecektir. İşe talip olunmasına müteakip 1 hafta süre içersinde iş yeri teslimi, işletme şefi, orman muhafaza memurları ve işe alanlarca saha müştereken gezilerek işin özelliklerine göre şartname şartları da belirtilerek yapılacaktır. İşin özelliklerine göre çalışma tekniği, uygulamada çalışacak kişilere işletme şefince tatbiki olarak gösterilecektir. Üretim için gerekli görülen alet ve ekipmanların kontrolleri de bizzat işletme şefi tarafından yapılacak ve iş yeri teslim tutanağında bu durum belirtilecektir. Üretimi yapacakların şartname esaslarına uymadıklarının tespiti ve tevsiki halinde şartname hükümleri uygulanır.

3 Üretimin Taahhütle Yaptırılması : Madde 6-2. İşin teknik bilgi ve özel ekipmanı, üretim, satış ve nakliyatın aralıksız yapılması zorunluluğunu, özel üretim tekniği ve teknik eleman denetimini gerektirmesi halinde üretimler taahhütle yaptırılacaktır. Ürünün satış garantisinin sağlanabilmesi, talep sahiplerinin sınırlı sayıda olması durumlarında, alivreli açık artırma ile satılmak üzere üretim gerçekleştirilecektir. Bu yolla üretimin yaptırılması halinde çalışma sahası ve üretime konu ağaç ve ağaççıklar özel işaretlerle işaretlenecek, numaralandırılacak ve nakliyatın yapılacağı yol güzergahları belirtilecektir. Alivreli taahhütlü üretim yapılması durumunda alıcı aynı zamanda üretim işini de almış olacağından iş kanunu ve sigorta yükümlülükleri şartnamelerde belirlenecek ve idare bunun takipçisi olacaktır. Uygulamada doğacak aksaklıklar ve usulsüzlüklere uygulanacak cezai müeyyideler şartnamelerde belirtilecektir. Üretimin Gündelikle Yaptırılması : Madde 6-3. Üretimin Orman Kanununun 40 ıncı maddesinde öncelikle Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri, köylüler veya diğer isteklilerce belirlenen şartlarda yapılamaması veya gerekli ekipmanların temin edilememesi halelerinde, üretim idarece gündelikle de yaptırılabilir. Üretimin gündelikle yaptırılamaması durumunda da satış garantisi ön şart olarak aranır. Muhammen Bedel ve Satış Bedelinin Tespiti ; Madde 6-4. Bu tebliğde adı geçen ürünlerden ; Madde Yıllık üretim programı dışındaki 10, 13, 16, 17 ve süceyrat hariç 18 inci maddelerdeki ürünleri, Orman İşletme Şefliğince belirlenecek mıntıka ve sürelerde toplayıp çıkarmaları için öncelikle 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı maddesinde belirlenen Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine veya iş yeri veya civarındaki köylülere, Bu yerlerdeki halkın ve kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya yeterli iş güçleri bulunmadığının Orman İşletme Şefliğince belirlenmesi ve belgelendirilmesi halinde bu ürün ve artıkları diğer isteklilere, kesilip, sökülüp veya toplanarak orman dışına çıkarılması için İşletme Müdürlüğü tarafından tarife bedeli üzerinde satış yapılacaktır. Madde Ürünlerin kesilmesi, sökülmesi,toplanması ve orman dışına çıkarılması özel bir teknik gerektiriyor ise bu işe istekli olanlara keseme, sökme, toplama ve orman dışına çıkarma işleri taahhütle yaptırılacaktır. a) Topraklı veya topraksız fidan sökmek, dal kesmek ve yıllık üretim programı dışındaki süceyrattan Genel Müdürlüğün uygun gördüğü türlerin sökülmesi, kesilmesi, toplanması ve orman dışına çıkarılması işçiliği kendilerine ait olmak üzere tarife bedeli, tevzi masrafı, satış masrafı % 20 orman imar gideri ile oluşan fiyatla, ürünün piyasa fiyatı dikkate alınarak Orman Genel Müdürlüğünce piyasa satış fiyatı tespit edilecektir.

4 b) İdare, üretim ve taşıma birim fiyatlarını iş güçlüğü, ekipman gereksinimi ve piyasa şartlarına göre belirleyecek, tarife bedeli, tevzi masrafı ve satış gideri % 20 orman imar giderlerine göre Döner Sermaye Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi gereğince ve piyasa oluşuna göre muhammen bedel, Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilecektir. Muhammen bedel, bu tebliğde adı geçen çıra üretimi ile topraklı veya topraksız ağaç sökümü ve orman dışına çıkarılması için yapılacak alivreli satışlarda kullanılacaktır. Alivreli açık artırmalı satışlarda idare, üretim işini de alıcıya taahhütle yaptıracaksa, üretim işi de verilmiş olacağından üretim ve satışla ilgili teminatlar ayrı ayrı alınacaktır. c) İdarenin vahidi fiyatla ürettiği ürünleri makta veya rampadan yaptığı satışlarda da satış garantisi aranacaktır. Ürünün üretimine başlanmadan önce alivreli olarak satışı gerçekleştirilmiş olacaktır maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde bahsedilen topraklı fidan ve topraklı ağaç sökümlerine ait muhammen bedel ve piyasa satış fiyatlarının tespitinde toprak bedeli ayrıca ilave edilecektir Gerek ve gerekse de bahsi geçen ürünleri fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı kuru olarak satılması gerekenler için tespit edilecek kuruma indeksine göre 283 sayılı tebliğ esasları uyarınca yaş ve kuru tarife bedelleri ve buna istinaden muhammen bedel ve satış fiyatları belirlenecektir Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen verilecek bu ürünler için tahsis fiyatı ile bu fiyat üzerinden alınacak %...avans oranı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretimi Yapılacak Ürünlerin Üretim-Taşıma Esasları ; Fidan Sökmek ; Madde 7- Peyzaj amaçlı kullanılmak üzere madde (3) teki tanıma uyan ve kökleriyle birlikte sökülen topraksız fidan talepleri, a- Gençlik, sıklık ve sırıklık çağındaki meşcerelerde idarenin yapacağı silvikültürel müdahalelerle çıkması kararlaştırılan, b- Muvafakat, izin ve irtifak hakkı verilen, fidan sökümüne uygun olan sahalardan temin edilen, c- Ormancılık faaliyet gereği, yol, yangın ve emniyet şeridi ve benzeri çalışma alanlarında idarece belirtilen şartlarda sökümüne izin verilen, d- Dere yatakları yatakları ve doğal yetişme muhitinde sık olarak yetişen çınar, kızılağaç, kavak, söğüt vs. gibi yapraklı ağaç fidanlarından idarenin belirleyeceği şartlarda sökülen, Fidanlardan karşılanabilir. Topraklı fidan talebi halinde ; a) Muvafakat izin ve irtifak hakkı verilen sahalarda sökülmesi uygun görülen fidanların, b) Yol, yangın emniyet şeridi ve benzeri çalışma alanlarında ki fidanların, c) Silvikültürel faaliyetler gereği sahadan çıkarılması gerekli fertlerin teknik personelce belirtildikten sonra bu fidanların, Topraklı olarak sökülmesine izin verilebilir. Toprak muhafaza karakteri taşıyan ve erozyon tehlikesi bulunan ve ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışması yapılan sahalarda topraklı fidan sökümüne izin verilmez. Sökümlerde sahada kalacak fertlere kesinlikle zarar verilmeyecektir. Sökümlerde idarece aranılacak teknik araç ve gereçler kullanılacaktır. Üretim ve taşımalarda miktarlar adet olarak belirlenecektir. Fidan Kesmek ; Madde 8- Madde (7) de belirtilen esaslar fidan kesmek içinde uygulanacaktır. Dal Kesmek ; Madde 9-Devlet ormanlarından yangın, böcek ve diğer zararlılara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve ormancılık tekniğine uyulması kaydıyla ağaç, ağaççık ve diğer bitkilerin; a- Aşılama yapmak amacıyla aşı kalemi ve çelik almak için dallarının, b- Değişik amaçlarla kullanılmak üzere idarece kesilmesi için işaretlenmiş ve damgalanmış ağaçların dikili ve devrildikten sonra asli ürün tanımına girmeyen dallarının, c- Amenajman planı ile diğer plan ve projeler gereği ağaççık ve diğer bitkilerin sadece dal ve sürgünlerinin, d-baltalık ormanlarda bakım çalışmaları sonucunda çıkarılacak dal ve sürgünlerin, Kesimine ve orman dışına çıkarılmasına izin verilebilir.

6 Artıkların Toplanması : Madde 10- Çalı, çırpı niteliğinde veya tabii afetler sonucunda biriken artıklar ile ormana zararlı ağaççık, kök ve diğer zararlıların toplanması işi 283 sayılı Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları tebliğ hükümlerince yaptırılacaktır. Ancak,erozyon tehlikesi bulunan yerler ile dal ve artıkların toprak ıslahı yönünden kaldırılmasının sakıncalı olduğu yerlerde toplamaya izin verilmez. Dikili ve Devrik Ağaç Sökmek : Madde 11-Dikili ve devrik halde bulunan ve fidan tanımından çıkarak ağaç tanımına giren fertlerin, a- Orman içi ağaçlama ve uygulama projesi, suni gençleştirme uygulama projesi yapılmış ve boşaltılacak sahalarda, b- Ormancılık tekniği gereği boşaltılacak, bakım ve gençleştirme yapılacak sahalarda, c- Muvafakat, izin ve irtifak hakkı verilen sahalarda, topraklı veya topraksız olarak kökleriyle birlikte sökülerek ormandan çıkarılmasına izin verilebilir. Erozyon tehlikesi taşıyan, ağaçlandırılmış ve silvikültürel müdahale gerektirmeyen yerlerde ağaç sökümüne izin verilmez. Topraklı olarak ağaç sökümü talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen sahalardan erozyon tehlikesi ve toprak muhafaza sorunu olmaması halinde izin verilebilir. Makineli çalışmanın mahzurlu olduğu yerlerde makineli çalışmaya izin verilmez. Sökümü yapılacak ağaçlar idarece belirlenir ve özel bir işaretle işaretlenir. Kök Sökmek : Madde 12- Kök Sökümüne ; a- Orman içi ağaçlandırma ve suni tensil çalışması yapılacak sahalardan, b- Diğer ormancılık tekniği gereği boşaltılacak sahalardan, c- Muvafakat, izin ve irtifak hakkı verilen sahalardan, d- Baraj altında kalacak sahalardan, e- Bakım sahalarından, İzin verilebilir. Kök sökümünde diğer ormancılık faaliyetlerini aksatmamak şartı aranacaktır. Erozyon tehlikesi olan ve toprak muhafaza karakteri taşıyan sahalar ile ağaçlandırma ve suni tensil sahalarında toprak işlemesi ve fidan dikiminden sonra kök sökümüne izin verilmez. Üretim Şekli : a-kökler işçi ve iş makineleriyle topraktan çıkarılacaktır. Kök çevresinde uygun derinlikte çukur açılarak çıkarma işlemi gerçekleştirilecektir. b-kök sökümünde çevredeki diğer ağaçlara ve fidanlara zarar verilmeyecektir. c-kök sökümünde patlayıcı kullanımı idarenin özel iznine tabidir. d-köklerin sürütme esnasında çevreye zarar vermemeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

7 Kabuk Toplamak : Madde 13- Kabuk talebi halinde üretim sonucu kesilerek sahadan çıkarılacak ağaçların kabuklarının soyulmasına veya toplanmasına ve bunların orman dışına çıkarılmasına izin verilebilir. Huş ağacı kabuklarının üretimi 283 sayılı Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları tebliği esaslarınca yapılacaktır. Canlı ağaçlardan kabuk soyulmasına izin verilmez. Çıra Yapmak : Madde 14- Yıllık üretim programı dışındaki eski üretim sahalarında çıra üretimine izin verilebilir. Erozyon tehlikesi olan ve toprak muhafaza karakteri taşıyan sahalardan, devrik ve enkaz bulunan sahalarda ise yapacak odun standardında emval bulunması halinde yapacak odun üretimi yapılmadan çıra üretimine izin verilmez. Çıra üretiminde makine ve patlayıcı kullanımı idarenin iznine tabidir. Kömür Yapmak : Madde 15- Devlet ormanlarında kömür yapmak isteyenlere köylü pazar satışlarından, artırmalı satışlardan temin ettikleri odunlardan veya Orman Kanununun 37 inci maddesine istinaden tarife bedeli karşılığında topladıkları her türlü artıklardan odun kömürü yapmalarına izin verilebilir. Kömür yapmak isteyenler kömür için kullanılacak odun kaynağını, kömür yapmak istedikleri mahallin ölçekli krokisini ve kömür yapma sürelerini idareye bildirmek zorundadırlar. Odun Kömürü Yapımına : Yangın görmüş ve yangın tehlikesi görülen sahalar ile gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda; İzin verilmez. Kömür Üretimi : a- Kömür üretimi için öncelikle eski torluklar veya orman içinde tehlike arz etmeyen uygun boşluklar belirlenecektir. b- Torluklar, randımanın yüksek ve ateşin idaresinin kolay olması için sterden büyük olmayacaktır. c- Torluk yeri seçiminde rüzgar faktörü dikkate alınacak, bu yerler rüzgardan mahfuz yerler olacak, bu imkan olmadığında rüzgar perdeleri tesis edilecektir. d- Torluk yeri civarında ihtiyaca cevap verebilecek su bulundurulmalıdır. e- Torluklar havanın alttan torluk içerisine nüfusunu sağlayabilecek gevşek ve hava geçirgen topraklarda oluşturulacaktır.

8 Katran Çıkarmak : Madde 16- Ağaçlardan katran çıkarılmasına izin verilebilir. Orman dışında kurulacak katran çıkarma tesislerine ise 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesine göre ve 284 sayılı Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik ve Uygulama Esasları tebliğine göre izin verilecektir. Devlet ormanları içerisinde katran çıkarılmasına ve tesis kurulmasına izin verilmez. Sakız Çıkarmak : Madde 17- Ağaçlardan sakız çıkartmak isteyenlerce, sakız üretimi 283 sayılı Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları tebliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Diğer Orman Ürünlerini Sökmek, Kesmek ve Toplamak : Madde 18- Devlet Ormanlarındaki her çeşit bitkinin; yaprak, çiçek meyve, tohum, polen, kök, yumru ve soğanları ile mantar, kozalak, balzam, ur ve her türlü orman örtüsünün sökümü, kesilmesi ve toplanması için izin verilecektir. Bu ürünler çok değişik fiziksel, biyolojik ve fizyolojik özellikler göstermektedir. Bunların üretim teknikleri ve süreleri ile zamanları çok değişik olmaktadır. Bu ürünlerin üretimleri 283 sayılı Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları tebliği esaslarına göre yapılacak ve yaptırılacaktır. Diğer orman ürünlerinin tanımı çok geniştir. Bu tanıma giren ürünlerden zaman içersinde yıllık üretim programı içine alınabilecek ürünler olabilecektir. Bu bakımdan günün şartlarına ve piyasa icaplarına göre halen yıllık üretim programı dışındaki ürünlerden bir kısmının, yıllık üretim programına dahil edilmesini, veya yıllık üretim programı dahilindeki bir ürünün yıllık üretim programı dışına çıkarılmasını Orman Genel Müdürlüğü belirleyecektir. Orman Kanununun 14/C maddesine göre her çeşit orman örtüsü tanımına; süceyrat denilen bitki örtüsü de girmektedir. Bunların dallarının veya sürgünlerinin kesilmesi veya sökülmesiyle süceyrat odunu üretilmektedir. Süceyrat; yıllık üretim programı dışındaki tanıma girmesine rağmen halen uygulandığı gibi keseme, sökme, orman dışına çıkarma işçilikleri kendilerine ait olmak üzere ilgili şartname ve sözleşme gereği bu işler taahhütle yaptırılacaktır.

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Müşterek Hükümler Başvuru, İnceleme, İzin Başvuru : Madde 19-Bu ürünlerden faydalanmak isteyenler doğrudan mahallin İşletme Müdürlüğüne başvuracaklardır. Bu başvurularında faydalanacağı ürünün cinsi, faydalanma mahallini ve miktarını belirteceklerdir. (Ek-4) Ürünleri işleyecek tesislere sahip kamu kuruluşları ve sanayiciler, tesislerin bulunduğu yeri, tesisin vaziyet planını, kapasitesini ve işleyeceği ürünün cinsi, miktarı ve ürünü talep ettikleri mıntıkaları belirtir istek formu ile Orman Genel Müdürlüğüne başvururlar. Üretim için gerekli görülmesi halinde kullanacakları teknik eleman ve ekipmanları da belirteceklerdir. (Ek-5) İnceleme : Madde 20- Dilekçe veya istek formuyla yapılan müracaatlarda talep edilen ürünün İşletme Müdürlüğündeki kapasitesi ve dağılımı, üretimin planlanmış olup olmaması, müracaat söz konusu ürünün üretim zamanına uygunluk durumları yönetmelik gereğince, İşletme Müdür Muavini başkanlığında, ürünün üretileceği İşletme Şefliğinin İşletme Şefi ve konu ile ilgili bilgiye sahip bir işletme elemanından teşekkül ettirilecek bir heyetçe incelenecektir. Ürünün sahadaki potansiyelinin talep edilen miktarı karşılayıp karşılamayacağı, sahadan ne kadar üretimin yapılabileceği heyetçe belirlenecektir. İşletme sahalarında talep edilen ürün için bir envanter çalışması yapıldı ise bu verilere göre müracaat değerlendirilecektir. Ürünün potansiyeli hakkında bir bilgi mevcut değilse heyetçe mahallen incelenerek bir rapora (Ek-6) bağlanacak ve raporun Bölge Müdürlüğünce tasdikine müteakip talep karşılanacaktır. Orman Genel Müdürlüğüne yapılacak müracaatlar Genel Müdürlükçe neticelendirilecektir. Üretim için gerekli makine ve ekipmanlar ile üretim tekniğinin yerine getirilebilecek elemanlar yeterli görüldüğünde Orman Genel Müdürlüğünce ürünün planı veya rapordaki potansiyeli Bölge Müdürlüğüne sorulacak, gelen cevaba göre talimat yazılacaktır. İzin : Madde 21- Başvuruların incelenmesi sonucunda ; a-yıllık üretim programına alınmış orman ürünlerinin dışındaki bu tespitin 10-l3-l6-17 ve süceyrat hariç 18 inci maddelerde bahsi geçen artık ve kabuk toplamak; katran çıkarmak, sakız çıkarmak ve süceyrat hariç diğer orman ürünlerin; sökmek, kesmek ve toplamak suretiyle üretip İşleteme Şefliğince belirlenecek mıntıka ve sürelerde orman dışına çıkarmak için öncelikle 6831 sayılı Orman Kanununun 40 ncı maddesinde belirlenen Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerine veya iş yeri civarındaki köylülere tarife bedeli ödemeleri, izin belgesi (Ek-7) ile izin şartnamesi (Ek-8) imzalamaları şartıyla İşletme Müdürlüğünce izin verilecektir. Bu yerlerdeki halkın ve kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya yeterli iş güçleri bulunmadığının Orman İşletme Şefliğince belirlenmesi ve belgelendirilmesi halinde bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce kesilip, sökülüp ve toplanarak orman dışına çıkarılmasına aynı şartlarla izin verilebilir.

10 b- Ürünlerin kesilmesi, sökülmesi, toplanması ve orman dışına çıkarılması özel bir teknik gerektiriyor ise bu işler; istekli olanlardan Orman Genel Müdürlüğünce bilgi, eleman, makine, ekipman ve benzeri bakımlardan yeterlilik belgesi aranacak ve taahhütle yaptırılacaktır. Satış fiyatı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen bu tebliğin ve 14 üncü maddelerinde adı geçen ürünlerden, keseme, topraklı ve topraksız sökme ve orman dışına çıkarma işçiliği kendilerine ait olmak üzere fidanları kesen, söken ve orman dışına çıkarmak isteyenlere Orman Genel Müdürlünce belirlenecek satış fiyatından kati teminatı kesildikten ilgili yıllık üretim programı dışındaki her türlü fidanı kesme veya sökme işine ait (Ek-9) şartname ve sözleşme imzalatıldıktan sonra izin verilebilir. Dal kesme ve orman dışına çıkarma işçiliği kendilerine ait olmak üzere dal kesip orman dışına çıkarmak isteyenlere Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek satış fiyatından kati teminatı kesildikten ve ilgili yıllık üretim programı dışındaki her türlü dal kesme ve toplama işine ait (Ek-l0) şartname ve sözleşme imzalatıldıktan sonra izin verilebilir. Çıralı çam kök odunu; yıllık üretim programı dahilindeki bir ürün olduğundan Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek muhammen bedel üzerinden ve 283 sayılı tebliğ ekindeki alivreli şartnameler uyarınca ihaleye çıkarılıp üretim ve satışla ilgili geçici teminat, kati teminata iblağ edilerek ve saha teslim edildikten sonra alıcısına kök sökümü için izin verilecektir. Topraklı ve topraksız ağaç sökme ve orman dışına çıkarma işçiliği dahil, Orman Genel Müdürlünce belirlenecek muhammen bedel üzerinden alivre vadeli açık artırma suretiyle yapılacak dikili canlı ağaç sökümüne ve satışına ait şartname ve sözleşme (Ek-11) gereğince alivreli ihaleye çıkarılıp işçilik ve satışla ilgili geçici teminatları kati teminata iblağ edildikten sonra alıcısına, ağaç sökümü için izin verilebilecektir. Yıllık üretim programı dışındaki süceyrat tanımına giren bazı bitkileri; kesme, sökme, toplama ve orman dışına çıkarma işçilikleri kendilerine ait olmak üzere Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek satış fiyatı üzerinden gün ve 4821 sayılı tamim esaslarına göre kesme, toplama ve orman dışına çıkarma işlemlerini yapanlara izin verilebilecektir. c- Ormana zararlı ağaççık ve kökler ile diğer zararlı bitkilerin 283 sayılı tebliğ esaslarına göre üretilip ormandan çıkarılmasına bedelsiz izin verilebilir. d- Günübirlik piknik ve kamp alanlarında kesmek, sökmek ve toplamak suretiyle ürün üretilmesine hiçbir surette izin verilmez. e- Bu tebliğin 15 ve 16 ıncı maddelerinde bahsedilen katran tesisi kurmak ve kömür yapmak isteyenlere, başvuruları ile inceleme ve izin iş ve işlemleri, Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır. f- Kamu kurum ve kuruluşlarından bu ürünlere talep olduğu taktirde Resmi daire müessese veya teşekküllerine tahsisen verilecek yıllık üretim programındaki ve dışındaki ürünlere ait şartname (Ek-12) yi imzalamaları Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilecek tahsis fiyatı üzerinden %...oranındaki avansı işletme veznesine yatırmaları şartıyla izin verilebilir. g- Çıra ve çıralı çam kök odunu yıllık üretim programı dahilinde kalan ürünlerden olduğundan, 283 sayılı tebliğ esaslarına göre sökülüp orman dışına çıkarma işleri iş sahibine ait olmak üzere alivreli olarak yapılıyordu.

11 Ancak; sökme ve orman dışına çıkarma işi idareye ait olmak üzere alivreli açık artırmalı ihalede ürünü alan iş sahiplerine, idarece üretilen çıra ve çıralı çam kök odununun alivreli açık artırma suretiyle satışına ait (Ek-13) şartname ve sözleşmeyi imzalayıp geçici teminatı kati teminata iblağ ettikleri taktirde izin verilebilecektir. h- Çıra ve çıralı çam kök odununun haricinde yıllık üretim programı dışında kalan ve ekonomik bir değeri bulunan diğer her türlü kökün sökülmesi ve orman dışına çıkarmak isteyenlere; kök sökme, toplama ve orman dışına çıkarma işçilikleri kendilerine ait olmak üzere yıllık üretim programı dışındaki her türlü kök sökme ve satışına ait (Ek-14) şartname ve sözleşmeyi imzalamaları ve kati teminatı yatırmaları şartıyla izin verilebilir. İlan ve Tanıtım : Madde sayılı Orman Kanununun 15 inci maddesinde belirlenen orman ürünlerinden faydalanılması ile üretimine izin verilecek ürünler çok çeşitlilik göstermekte ve üretimlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Orman Kanununun 37 inci maddesinde üretim programına alınmış orman ürünlerinin dışındaki her nevi orman ürünü ve artıklarının tayin olunan mıntıka ve süreler içersinde toplanıp ormandan çıkarılmalarına 40 ıncı maddedeki öncelik sırasına göre tarife bedeli ödemek şartıyla izin verileceği belirtilmiştir. Bu ürünlerden bazılarının üretimi özel alet, ekipman ve teknik personele gereksinim göstermektedir. Bazı ürünlerin kaynaklarını da ülkemize has endemik ve nesli tehlikede olan bitkiler oluşturmaktadır. Türkiye flora zenginliğine bağlı olarak bu türler çok çeşitlilik gösterip, yayılış alanları da sınırlıdır. İlaç ve gıda sanayinde doğal kaynaklara yönelmeleri nedeniyle mevcut üretim potansiyelinin üzerinde talep bulunmaktadır. Devlet ormanlarında aşırı üretimin tahribata neden olduğu endemik ve nesli tehlikeye giren türlerin üretimlerine yasak konulması veya sınırlama getirilmeleri ilgili kuruluşlarında görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe karara bağlanacak ve bu karar Resmi Gazete de ilan edilecektir. Üretimi yapılacak ürünlerin tür ve bölge olarak yapraklanma, çiçeklenme, tohum tutma ve toplanma zamanları farklılıklar göstermektedir. Bu itibarla ürünlerin üretim zamanları ilgili diğer kuruluşların da görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe karara bağlanacak ve Bölge Müdürlüklerine bildirilecektir. İşletme Müdürlüklerince de mahalli ilan vasıtalarıyla ilgililere duyurulacaktır. Orman bitkilerinin devamlılığının sağlanması ve tahribinin önüne geçilmesi, üretime konu olacak yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan veya yumruların üretimlerinde alınması gerekli önlemler, bu ürünlerin kullanım amaçları ve benzer hususlarda tanıtımlar ve çeşitli yayımlar ile eğitici seminerler Orman Genel Müdürlüğünce yapılır. Gerek 283 sayılı Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları tebliğinde ve gerekse bu tebliğde yer almayan ürünleri kesme, sökme, toplama işleri hakkında Genel Müdürlüğümüzden bilgi istenecek ve alınacak talimata göre uygulama yapılacaktır. Ormandan Çıkarma : Madde 23- Kesilerek, sökülerek veya toplanarak üretimi gerçekleştirilen her türlü ürünün orman dışına çıkarılması 12 Ağustos 1986 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır.

ORMAN ÜRÜNLERĠNDEN FAYDALANMAK ĠSTEYENLERE VERĠLECEK ĠZĠNLERE AĠT TEBLĠĞ

ORMAN ÜRÜNLERĠNDEN FAYDALANMAK ĠSTEYENLERE VERĠLECEK ĠZĠNLERE AĠT TEBLĠĞ T.C. ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢletme ve Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı Tebliğ No: 289 Tasnif No: IV 1559 ORMAN ÜRÜNLERĠNDEN FAYDALANMAK ĠSTEYENLERE VERĠLECEK ĠZĠNLERE AĠT TEBLĠĞ ANKARA 1996-1-

Detaylı

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1. Petrol ve Doğalgaz İzinleri 2. Enerji, Baraj ve Gölet İzinleri 3. Bedeller 4. Ön izin 5. Kesin İzin 6. İrtifak Hakkı Tesisi

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI TEŞVİK UYGULAMALARI. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI TEŞVİK UYGULAMALARI. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI TEŞVİK UYGULAMALARI Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Özel Ağaçlandırma Nedir? Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasındaki

Detaylı

PAZARLAMA DERSİ. PAZARLANMASI, BU ÜRÜNLERDEN FAYDALANMA ve FAYDALANMAK İSTEYENLERE İZİNLERE AİT A T ORMANCILIK MEVZUATIMIZDA YERALAN BAZI HÜKÜMLER...

PAZARLAMA DERSİ. PAZARLANMASI, BU ÜRÜNLERDEN FAYDALANMA ve FAYDALANMAK İSTEYENLERE İZİNLERE AİT A T ORMANCILIK MEVZUATIMIZDA YERALAN BAZI HÜKÜMLER... PAZARLAMA DERSİ ORMAN ÜRÜNLERİNİNİN N (MAL VE HİZMET) H PAZARLANMASI, BU ÜRÜNLERDEN FAYDALANMA ve FAYDALANMAK İSTEYENLERE VERİLECEK İZİNLERE AİT A T ORMANCILIK MEVZUATIMIZDA YERALAN BAZI HÜKÜMLER... (C)

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; orman ürünlerinin satışına ilişkin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ 1 5.1. ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ KAPSAMI Ormanlarımızdaki Odun dışı ürünleri ve hizmetleri; Odun Dışı Orman

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI DİNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI, REHABİLİTASYON, ÇEVRE TEMİZLİĞİ ve KÜLTÜR

Detaylı

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN KANUNUNUN 17/3 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLER 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; orman sayılan alanlarda "kamu yararı ve zaruret olması"

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA NO İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. PARSEL YÜZÖLÇÜM KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI BAŞVURU BEDELİ 1. GRUP BAŞVURU BEDELİ 2.GRUP

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25925

Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25925 Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25925 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

EK NO: 10/a TAAHHÜT SENEDİ

EK NO: 10/a TAAHHÜT SENEDİ TAAHHÜT SENEDİ EK NO 10/a (Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak Özel Ağaçlandırma/Özel İmar-İhya/Özel Erozyon Kontrolü izinleri için) İzin Sahibi T.C.Kimlik No/ Vergi Sicil No İzin Konusu Orman Bölge

Detaylı

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun muhafaza ormanlarına ilişkin 23 ve 24. maddelerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 9/10/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25254 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 9/10/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25254 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 9/10/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25254 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (DeğiĢik:R.G.-30/4/2009-27215) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ENVANTER VE PLANLAMASI İLE ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ENVANTER VE PLANLAMASI İLE ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEBLİĞ NO: 297 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ENVANTER VE PLANLAMASI İLE ÜRETİM ve SATIŞ ESASLARI ANKARA

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

Tebliğ No : 303 ODUNA DAYALI ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI

Tebliğ No : 303 ODUNA DAYALI ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI Tebliğ No : 303 ODUNA DAYALI ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Yasal Dayanak... 1 6831 Sayılı Orman Kanununun 30 uncu Maddesi... 1 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 90 ıncı

Detaylı

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4)

TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) TOHUMLUK ĐHRACATI UYGULAMA GENELGESĐ (2015/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumluklar

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 27/11/2014 Sayı: 2014/106 Ref : 6/106 Konu: SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRK EXİMBANK KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI HAKKINDA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.09.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22770

Resmi Gazete Tarihi: 27.09.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22770 Resmi Gazete Tarihi: 27.09.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22770 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki ve Tanımlar Amaç : Madde 1- : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

BİTKİSEL ÜRÜNLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Özgür BALCI Bitkisel Ürünler Şube Müdürü

BİTKİSEL ÜRÜNLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Özgür BALCI Bitkisel Ürünler Şube Müdürü BİTKİSEL ÜRÜNLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan Özgür BALCI Bitkisel Ürünler Şube Müdürü ODUN DIŞI BİTKİSEL ÜRÜNLER ÖNEM KAZANABİLECEK ODOÜ LER 10 8 1800 7 5 1800-1950 4 Bugün 2 Gelecek ORMANIN FONKSİYONLARINDAKİ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 07.02.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 KONU: Maliye Bakanlığı tarafından; Hazine taģınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Tarım Agro silvikültürel Agro silvipastoral Ormancılık Agropastoral Silvipastoral Hayvancılık Agroforestry de ağaçların çok tabakalı kuruluşu

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Üretim İşlerinde Sorumluluk Yöneticiler Kesim alanında tehlikeli bölgenin kontrol edilmesi ve tehlikeli

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)

TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14) 14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA)

KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 31/03/1983-83/6285 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28390 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon,

Detaylı

YÖNETMELİK. Orman Genel Müdürlüğünden: AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Orman Genel Müdürlüğünden: AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELĠĞĠ 23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28390 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ AYAŞ FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEYPAZARI

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 )

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) -172- ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

T.C. ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme Ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı TEBLİĞ NO : 288 TASNİF NO : IV-1535 BÜTÜN TEŞKİLATA

T.C. ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme Ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı TEBLİĞ NO : 288 TASNİF NO : IV-1535 BÜTÜN TEŞKİLATA T.C. ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme Ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı H.No :İP-1 ÜRT-0/9 U.No : Konu : Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait.. Sayılı Tebliğ Ankara 05/01/1996 TEBLİĞ NO

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma,

Detaylı