PAZARLAMA VE PERAKENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA VE PERAKENDE"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE MALĠ TABLOLAR 344MV0005 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... ii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ BĠLÂNÇO Bilançonun Biçimsel Yapısı Bilânço Ġlkeleri Varlıklara ĠliĢkin Ġlkeler Yabancı Kaynaklara ĠliĢkin Ġlkeler Özkaynaklara ĠliĢkin Ġlkeler Tek Düzen Hesap Planı Hesap Planı Kod Yapısı Bilânçonun Hazırlanması KuruluĢ Bilânçosu Dönem BaĢı Bilânçosu Dönem Sonu Bilânçosu UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ GELĠR TABLOSU Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı Gelir Tablosu Ġlkeleri Gelir Tablosunun Hazırlanması Brüt SatıĢ Kâr veya Zararının Hesaplanması Faaliyet Kâr veya Zararının Hesaplanması Dönem Kâr veya Zararının Hesaplanması Dönem Net Kâr veya Zararının Hesaplanması UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI ÖNERĠLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA i

4 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK AÇIKLAMALAR 344MV0005 Pazarlama ve Perakende Pazarlama Elemanı MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE 40/24 ÖN KOġUL Envanter ĠĢlemleri Muhasebe kurallarına uyarak mali tabloların doğru düzenlenmesiyle ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. YETERLĠK MODÜLÜN AMACI Mali tabloları düzenlemek Genel Amaç Her ortamda muhasebe kurallarına uyarak mali tabloları doğru bir Ģekilde yapabileceksiniz. Amaçlar 1.Bilânço düzenleyebileceksiniz. 2.Gelir tablosu düzenleyebileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Modül ile ilgili dokümanlar, hesap makinesi, bilgisayar, muhasebe paket programları ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Tek düzen hesap planı ile uygulamaya getirilen mali tablolarla özellikle bilânço ve gelir tablosu ile iģletmelerin mali durumları özetlenmektedir. Mali Tablolar, iģletme sahiplerine ve iģletme ile ilgilenen 3. kiģilere iģletmenin mali durmu hakkında bilgi vermektedir. Bu tabloları kullanacak olan kiģiler, tablolar ile neleri öğrenebileceklerini bilmek zorunadırlar. Finansal tablolar, bu tablolarla ilgilenenler tarafından değiģik Ģekillerde yorumlanmaktadır. Bunun için de mali tablolar belirli bir biçimsel yapıda düzenlenmelidir. Mali tablolar, bunlarla ilgilenecek olan kiģilerin belirli düzeyde muhasebe bilgisine sahip oldukları varsayılarak hazırlanmaktadır. Mali tablolar belirli dönemlerde hazırlanması gerekir. Bu tabloların zamanında hazırlanması önemlidir. Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında meydana gelecek gecikmeler, iģletmenin ekonomik yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrenme faaliyeti 1 de; bilançonun biçimsel yapısı, bilanço ilkeleri ve bilançonun düzenlenmesi üzerinde durulmuģtur. Öğrenme faaliyeti 2 de ise; gelir tablosunun biçimsel yapısı, gelir tablosu ilkeleri ve gelir tablosunun düzenlenmesi üzerinde durulmuģtur. 1

6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 Her ortamda bilânço düzenleyebileceksiniz. ARAġTIRMA Ticari iģletmelerin muhasebe servislerini gezerek, bilânçoların nasıl yapıldığı konusunda bilgi alınız. Çevrenizdeki muhasebe bürolarına giderek, bilânçoların nasıl yapıldığı konusunda bilgi alınız. AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaģlarınızla paylaģınız. 1. BĠLÂNÇO Bilânço, bir iģletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varılkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur. ĠĢine devam eden firmalarda; genellikle dönem baģı 01 Ocak tarihidir. Bu iģletmelerde dönem baģı bilânçosunun değerleri, bir önceki yıl dönem sonu bilânçosundan elde edilir. Bu iģletmelerde bir önceki yılın dönem sonu bilânçosu aynı zamanda izleyen yılın dönem baģı bilânçosudur. Yeni kurulan iģletmelerde ise kuruluģ envanteri yapılır. Varlık, borç ve sermaye tesbit edilir. AçılıĢ bilânçosu bu verilere dayanılarak yapılmaktadır. Bilânço, Ģirketlerin hazırlamak zorunda olduğu mali tablolardan biridir. Muhasebe; mali nitelikteki olayları para ile ifade edilmiģ Ģekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçları yorumlayan bilim olarak tanımlanmaktadır. Muhasebenin tanımından da anlaģılacağı gibi, mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kiģilere iletilmesini sağlayan araçlar olup, Ģirketlerin mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler. Özellikle bilânço ve gelir tablosu Ģirketlerin karnesidir. Nasıl ki öğrencinin karnesi öğrencinin baģarısı hakkında bilgi veriyor ise, bilânço ve gelir tabloları da Ģirketlerin mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler. Bir iģletmenin faaliyetleri ve sonuçları sadece iģletme sahip ve ortaklarını ilgilendirmez. Bunların dıģında; ĠĢletmenin ticari iliģkide olduğu diğer iģletmeler ve kiģiler, (alıcılar, satıcılar) 2

7 Kredi veren kurumlar, Yatırımcılar, ÇalıĢanlar, ÇeĢitli kamu kurum ve kuruluģları, iģletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte, güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. ĠĢletmelerin en güvenilir bilgi kaynakları ise mali tablolardır. ĠĢletmeler hakkında karar alma durmunda olan ilgililer, mali tabloları inceleyerek karar vereceklerdir. Mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi Ģekilde ve süratle kullanılabilmesi için bu tabloların anlaģılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karģılaģtırılabilir olması ve zamanında düzenlenmesi gerekir. MALĠ TABLOLAR TEMEL MALİ TABLOLAR EK MALİ TABLOLAR 1- BĠLANÇO 1-SATIġLARIN MALĠYETĠ T. 2- GELĠR TABLOSU 2- FON AKIM T. 3- NAKĠT AKIM T. 4- KÂR DAĞITIM T. 5- ÖZ KAYNAKLAR DEĞĠġĠM T. Temel mali tabloların düzenlenmesinde, bilânço esasına göre defter tutan ve aktif toplamı 6 bin YTL ile ticari faaliyet iģlem hacmi 13 bin YTL yi arka arkaya iki yıl aģmayan (Bu sınırlar her yıl değiģmektedir); Ferdi iģletmeler, Adi ortaklıklar, 3

8 Kollektif Ģirketler. Adi komandit Ģirketler, Temel mali tabloların yanı sıra diğer mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına iliģkin usul ve esaslara uymaları isteğe bağlıdır. Temel mali tablolar, gelecek bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Ek mali tabloları kısaca açıklayalım. SatıĢların Maliyeti Tablosu Gelir tablosundaki satıģların maliyeti kısmı, iģletmenin dönem içindeki stok hareketleriyle satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Bu tablo gelir tablosunun ekini oluģturur,gelir tablosunu tamamlar. Fon Akım Tablosu Belirli bir dönemde, bir iģletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, finansal durumdaki değiģmeleri açıklayan tablodur. Fon kavramı tüm finansal araçları kapsar. Nakit Akım Tablosu Bir iģletmede, belli bir dönemde oluģan nakit akıģını açıklayan tablodur. Bu tablodaki kalemler değerlendirilirken amortismanlar, karģılıklar, reeskontlar, vazgeçilen alacaklar, önceki dönem gelir, kâr, gider ve zararları gibi nakit giriģ veya çıkıģını gerektirmeyen tutarların dikkate alınmaması gerekir. Kâr Dağıtım Tablosu ĠĢletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur. Bu tabloda ortaklara dağıtılacak kâr paylarının, ayrılacak yedeklerin ve ödenecek vergilerin açıkça gösterilmesi gerekir. Öz Kaynakların DeğiĢim Tablosu Ġlgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artıģ veya azalıģları bir bütün olarak gösteren tablodur. Mali tabloların düzenlenmesinin amaçları Ģöyledir: Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için kârar almada mali veriler sağlamak 4

9 Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değiģiklikler ile iģletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak 1.1. Bilançonun Biçimsel Yapısı Bilânço iki kısma ayrılır. Aktif ve pasif taraf. Bilânçolarda aktif hesaplar ile pasif hesaplar yan yana yer almaktadır. Bilânçonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüģme hızlarına göre en çok likitten en az likit değere doğru (yani en çabuk paraya çevrilebilenden en geç paraya çevrilebilene doğru), pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru (yani en kısa vadali borçtan en uzun vadeli borca doğru) sıralanırlar. Dönen varlık hesapları ile duran varlık hesapları tablonun sol tarafına, yani AKTĠF tarafa yazılır. Kısa vadeli yabancı kaynak hesapları, uzun vadeli yabancı kaynak hesapları ve özkaynak hesapları tablonun sağ tarafında, yani PASĠF tarafta yer almaktadır.. Ģirketinin.../ /. Tarihli Bilânçosu Aktif Pasif I- DÖNEN VARLIKLAR X III- KVY KAYNAKLAR X II- DURAN VARLIKLAR X IV- UVY KAYNAKLAR X V- ÖZ KAYNAKLAR X TOPLAM XXX TOPLAM XXX Bilânçoda, aktif taraf toplamı ile pasif taraf toplamı eģit olmalıdır. 5

10 Bilânço EĢitliği: Aktif Toplamı = Pasif Toplamı Varlıklar Toplamı = Yabancı kaynaklar + Öz kaynak Öz Kaynaklar = Aktif - Yabancı Kaynaklar Sermaye = Aktif - Yabancı Kaynaklar ġekil 1.1: Bilgisayar programından alınmıģ bilânço 6

11 1.2. Bilânço Ġlkeleri Bilânço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı iģletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların iģletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir Ģekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte iģletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilânçoda gayrisafi değerleri ile gösterilirler. Bu ilke, bilânçonun net değer esasına göre düzenlenmesine bir engel oluģturmaz. Bu doğrultuda net değer bilânço düzenlenmesinin gereği olarak, indirim kalemlerinin ilgili hesapların altında açıkça gösterilmesi esastır. Bu amaç doğrultusunda benimsenen bilânço ilkeleri; varlıklar, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar itibariyle aģağıda, belirtilmiģtir: Varlıklara ĠliĢkin Ġlkeler ĠĢletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüģebilecek varlıkları, bilânçoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. ĠĢletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüģemeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilânçoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilânço gününde bu grupta yer alan hesaplardan, vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara aktarılır. Bilânçoda varlıkları, bilânço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için, varlıklardaki değer düģüklüklerini göstererek karģılıkların ayrılması zorunludur. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ;ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilânçoda ayrıca gösterilmelidir. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilânço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont iģlemleri yapılmalıdır. Bilânçoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetini, çeģitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla her dönem ayrılan amortismanların birikmiģ tutarları, ayrıca bilânçoda gösterilmelidir. Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini, çeģitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiģ tutarları ayrıca bilânçoda gösterilmelidir. 7

12 Bilânçonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden iģletmenin sermaye ve yönetim bakımından iliģkili bulunduğu ortaklara, personele, iģtiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk iģlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilânço dipnot veya eklerinde gösterilir. Verilen rehin, ipotek ve bilânço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları, bilânço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir Yabancı Kaynaklara ĠliĢkin Ġlkeler ĠĢletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilânçoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. ĠĢletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiģ borçları, bilânçoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilânço gününde bu grupta yer alan hesaplardan, vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartıģmalı olanları da içermek üzere, iģletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilmeli ve bilânçoda gösterilmelidir. ĠĢletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen durumları da bilânçonun dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden; ancak gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli, bilânçoda ayrıca gösterilmelidir. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini, bilânço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için, reeskont iģlemleri yapılmalıdır. Bilânçonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan, iģletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iģtiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 8

13 Özkaynaklara ĠliĢkin Ġlkeler ĠĢletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla iģletme varlıkları üzerindeki hakları,özkaynaklar grubunu oluģturur. ĠĢletmenin bilânço tarihindeki ödenmiģ sermayesi ile iģletme faaliyetleri sonucu oluģup, çeģitli adlar altında iģletmede bırakılan kârları ile dönem net kârı (zararı) bilânçoda özkaynaklar grubu içinde gösterilir. ĠĢletmenin ödenmiģ sermayesi bilânçonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir. Ancak, esas sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmıģ bulunuyorsa esas sermaye hesapları her grubun haklarını, kâr ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli özellikleri yansıtacak biçimde bilânçonun dipnotlarında gösterilmelidir. ĠĢletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. ĠĢletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmalar; hem dönemsel, hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir. Özkaynakların bilânçoda net olarak gösterilmesi için geçmiģ yıllar zararları ile dönem zararı, özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır. Özkaynaklar; ödenmiģ sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiģ yıl kârları (zararları) ve dönem net kârı (zararı)ndan oluģur. Kâr yedekleri yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karģılıklar, özel fonlar gibi iģletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârların dağıtılmamıģ kısmını içerir. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artıģları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz Tek Düzen Hesap Planı ĠĢletmeler muhasebe sistemlerini tek düzen hesap planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Muhasebe sürecinde yapılan defter kayıtları, mizanlar ve mali tablolar hesap planı çerçevesinde olmak zorundadır. 9

14 AĢağıda sadece bilânçoda yer alan hesaplar, bilânço Ģeklinde verilmiģtir. Aktif Pasif I-DÖNEN VARLIKLAR I -KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 10 Hazır Değerler 30- Mali Borçlar 100 KASA HESABI 300 BANKA KREDĠLERĠ 101 ALINAN ÇEKLER 303 UZUN VAD. KRED. ANA PARA TAKS. FAĠZ 102 BANKALAR 304 TAHVĠL ANAPARA BORÇ VE TAK. FAĠZ. 103 VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠR (-) 305 ÇIKARILMIġ BONOLAR VE SENETLER 108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER 308 MENKUL KIYMETLER ĠHRAÇ FARKI 309 DĠĞER MALĠ BORÇLAR 11-Menkul Kıymetler 110 HĠSSE SENEtlERĠ 32- Ticari Borçlar 111 ÖZEL KESĠM TAHVĠL SENET BONOLARI 320 SATICILAR 112 KAMU KESĠM TAHVĠL SENET BONOLARI 321 BORÇ SENETLERĠ 118 DĠĞER MENKUL KIYMETLER 322 BORÇ SENETLRĠ REESKONTU (-) 119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜġÜġ KARġ.(-) 326 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 329 DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR 12-Ticari Alacaklar 120 ALICILAR 33- Diğer Borçlar 121 ALACAK SENETLERĠ 330 ĠġLETME SAHĠBĠNE BORÇLAR 122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU (-) 331 ORTAKLARA BORÇLAR 126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 332 ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR 127 DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR 333 BAĞLI ORTAKLARA BORÇLAR 128 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR 335 PERSONELE BORÇLAR 129 SÜP.TĠCARĠ ALACAK KARġ.(-) 336 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 13- Diğer Alacaklar 34- Alınan Avanslar 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 340 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI 132 ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR 349 ALINAN DĠĞER AVANSLAR 135 PERSONELDEN ALACAKLAR 136 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 34- Alınan Avanslar 340 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI 15-Stoklar 349 ALINAN DĠĞER AVANSLAR 150 ĠLK MADDE VE MALZEME 151 YARI MAMULLER-ÜRETIM 36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 152 MAMULLER 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġ.(-) 368 VADESĠ GELMĠġ, ERTELENMEĠġ, TAKS. V. 153 TĠCARĠ MALLAR 361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESĠNTĠLERĠ 157 DĠĞER STOKLAR 369 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 159 VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI 37- Borç ve Gider KarĢılıkları 17-Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyeti 370 DÖNEM KÂRI VERGĠ VE D. YASAL Y. KÂR. 170 YILLARA YAY. ĠNġ. VE ON. MALĠY 371 DÖNEM KÂRININ PEġĠN ÖD. V. Ve D.Y(-) 372 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah. 373 MALĠYET GĠDERLERĠ KARġILIĞI 180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 379 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 181 GELĠR TAHAKKUKLAR 38- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Taah 19-Diğer Dönen Varlıklar 380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER 190 DEVREDEN KDV 381 GĠDER TAHAKKUKLARI 191 ĠNDĠRĠLEBĠLĠR KDV 192 DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ 39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kayn 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE FONLAR 391 HESAPLANAN KDV 195 Ġġ AVANSLARI 392 DĠĞER KDV 196 PERSONEL AVANSLARI 397 SAYIM VE TESLLÜM FAZLALIKLARI 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 399 DĠĞER ÇEġĠTLĠ KISA VADELĠ YAB. KAY. 198 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR 199 DĠĞER DÖNEN VARLIK KARġ.(-). 10

15 II- DURAN VARLIKLAR II UZUN VADELĠ YABANCI KAY. 22-Ticari Alacaklar 40- Mali Borçlar 220 ALICILAR 400 BANKA KREDĠLERĠ 221 ALACAK SENETLERĠ 405 ÇIKARILMIġ TAHVĠLLER 222 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU(-) 407 ÇIKARILMIġ DĠĞ. MENK. KYM. 226 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 408 MENKUL KIYMET ĠHRAÇ FARKI (-) 228 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR 409 DĠĞER MALĠ BORÇLAR 229 SÜP.TĠC.ALACAK KARġILIĞI(-) 42- Ticari Borçlar 23-Diğer Alacaklar 420 SATICILAR 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 421 BORÇ SENETLERĠ 232 ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR 422 BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (-) 233 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 426 ALINAN DEP. VE TEMĠNATLAR 235 PERSONELDEN ALACAKLAR 429 DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR 236 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 237 DĠĞER ALACAK SEN.REESKONTU(-) 43- Diğer Borçlar 431 ORTAKLARA BORÇLAR 24-Mali Duran Varlıklar 432 ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 433 BAĞLI ORTAKLARA BORÇLAR 241 BMK DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI(-) 436 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR 242 ĠġTĠRAKLER 437 DĠĞER BORÇ SENETLRĠ REESKOTU 243 ĠġTĠRAKLERE SERMAYE TAAHHUTLERI(-) 244 ĠġT.SERM.PAYL.DEĞER DÜġÜKL. KARġ.(-) 44- Alınan Avanslar 245 BAĞLI ORTAKLAR 440 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI 246 BAĞLI ORT.SERMAYE TAAHHÜTLERĠ(-) 449 ALINAN DĠĞER AVANSLAR 25-Maddi Duran Varlıklar 47- Borç ve Gider KarĢılıkları 250 ARAZĠ VE ARSALAR 472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 251 YERALTI VE YERÜCTÜ DÜZENLERĠ 479 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 252 BĠNALAR 253 TESĠS MAKĠNA VE CĠHAZLAR 48- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Ta. 254 TAġITLAR 480 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER 255 DEMĠRBAġLAR 481 GĠDER TAHAKKUKLARI 256 DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) 49- Diğer Uzun Vad. Yab. Kayn. 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 492 GELECEK YIL. ERTELENEN KDV 259 VERĠLEN AVANSLAR 493 TESĠSE KATILMA PAYLARI 499 DĠĞER ÇEġ. UZUN VAD. YABANCI KAY. 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar III ÖZ KAYNAKLAR 260 HAKLAR 261 ġerefġyeler 50 ÖdenmiĢ Sermaye 262 KURULUġ VE ÖRGÜTLENME GĠD. 500 SERMAYE HESABI 263 ARAġTIRMA VE GEL. GĠDERLERĠ 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE HS (-) 264 ÖZEL MALĠYEtlER 267 DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DUR. VAR. 52- Sermaye Yedekleri 268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) 520 HĠSSE SENETLERĠ ĠHRAÇ PRĠMLERĠ 269 VERĠLEN AVANSLAR 521 HĠSSE SENEDĠ ĠPTAL KÂRLARI 522 MDV. YENĠDEN DEĞ. ARTIġI 27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 523 ĠġTĠRAKLER YEN. DEĞ. ARTIġI 271 ARAMA GĠDERLERĠ 272 HAZIRLIK VE GELĠġTĠRME GĠD. 54- Kâr Yedekleri 277 DĠĞER ÖZEL TÜK. TABĠ VARL. 540 YASAL YEDEKLER 541 STATÜ YEDEKLERĠ 28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 280 GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 548 DĠĞER KÂR YEDEKLERĠ 281 GELĠR TAHAKKUKLARI 549 ÖZEL FONLAR 29-Diğer Duran Varlıklar 57- GeçmiĢ Yıl Kârları 291 GELECEK YILLARDA ĠNDĠRĠLECEK KDV 570 GEÇMĠġ YIL KÂRLARI 292 DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ 293 GELECEK YILLAR ĠHTĠYACI STOKLAR 58- GeçmiĢ Yıl Zararları 11

16 295 PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE FONLAR 580 GEÇMĠġ YIL ZARARLARI (-) 297 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN VARLIKLAR 59- Dönem Net Kârı (Zararı) 590 DÖNEM NET KÂRI 591 DÖNEM NET ZARARI (-) Hesap Planı Kod Yapısı Tek düzen hesap planında belirli bir kodlama vardır. Ana hesapların kodları (asli hesaplar) 3 rakamla belirtilmiģtir. Bu üç rakamdan ilki hesabın sınıf numarasını, ilk ikisi hesabın grup numarasını gösterir. XXX X SINIF NUMARASI XX GRUP NUMARASI XXX HESAP NUMARASI Örneğin; 100 KASA HESABI nın kod yapısını inceleyelim. 100 KASA HESABI Hesap kodu ve hesap ismi 10 HAZIR DEĞERLER Grup kodu ve grup ismi 1 DÖNEN VARLIKLIR Sınıf kodu ve sınıf ismi 12

17 Örnek I DÖNEN VARLIKLAR SINIF 10 HAZIR DEĞERLER GRUP 100 KASA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 102 BANKALAR HESABI HESAPLAR 103 VERĠLEN ÇEKLER VE Ö.E. HESABI (-) 108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Bilânçoda 5 sınıf vardır. Bunlar: Dönen Varlıklar: Nakit olarak elde ya da bankada tutulan varlıklar ile normal koģullarda bir yıl içerisinde paraya dönüģtürülecek olan değerleri kapsamaktadır. Duran varlıklar: Bir yıldan daha uzun sürede paraya çevrilebilecek olan varlıklar ile iģletmenin faaliyetlerinde kullanılan varlıkları kapsar. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: ĠĢletme tarafından en çok bir yıl içinde ya da hesap döneminde ödenecek olan borçları ifade eder. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: ĠĢletme tarafından bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan borçları ifade eder. Öz Kaynaklar: ĠĢletme sahip ve ortaklarının sermaye payları, dağıtılmayan gaçmiģ yıl kârları, ayrılan yedekler, dönemin net kâr ya da zararları yer alır. Bilaçodaki gruplar ise; hesabın kodunun ilk iki basamağına göre tesbit edilmiģtir. Bunlardan bazılarını yazalım: 10 hazır değerler, 11 menkul kıymetler, 12 ticari alacaklar, maddi duran varlıklar, ticari borçlar, ödenmiģ sermaye, dönem net kârı (zararı) Bilânçoda sınıfın altında grup, grubun altında da hesaplar yer almaktadır. Hesapların tutarları toplanarak gruplarına yazılır. Gruplar toplanarak sınıflarına yazılır. (-) iģaretli hesapların tutarları, toplam alınırken toplama dahil edilmez ve bulunan toplamdan çıkarılır. 13

18 ÖRNEK Bir Ģirketin aktifindeki bazı hesaplarının büyük defter toplamları Ģöyledir. 100 Kasa 102 Bankalar 103 verilen çekler(-) Alıcılar 121 Alacak senetleri Bu verileri kullanarak bilânçonun aktif tarafını hazırlayalım. I DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER Kasa Hesabı Bankalar Hesabı Verilen Çekler Hesabı (-) TĠCARĠ ALACAKLAR Alıcılar Hesabı Alacak Senetleri Hesabı 600 Burada, hesapların toplanıp gruplarına, grupların toplanıp sınıfına yazıldığına dikkat ediniz. ( ) iģaretli hesabın toplama dahil edilmeyip, toplamdan çıkarıldığına da dikkat ediniz Bilânçonun Hazırlanması Hesap dönemi içerisinde bilânçolar değiģik tarihlerde düzenlenmektedir. Hesap dönemi normal takvim yılı olan iģletmeler: Hesap dönemi baģında dönem baģı bilânçosu, Hesap dönemi sonunda dönem sonu bilânçosu düzenlemek zorundadırlar. Bunun dıģında iģletmenin kuruluģu sırasında ve tasfiye halinde tasfiye baģlangıç ve tasfiye sonu bilânçoları yapılır. 14

19 KuruluĢ Bilânçosu ĠĢletmenin kuruluģ envanteri yapıldıktan sonra hazırlanan bilânçodur. KuruluĢ için konulan değerler bilânçoda yer alacaktır. ÖRNEK Yavuzlar Ticaret Ltd. ġti 10/08/ tarihinde aģağıdaki değerlerle kurulmuģtur. ĠĢletmede nakit 900 YTL, bankada para 700 YTL, demirbaģ eģya 800 YTL, sermaye kuruluģ bilânçosunu düzenleyelim: Nakit 100 kasa hesabına, bankadaki para 102 bankalar hesabına, demirbaģ eģya 255 demirbaģlar hesabına yazılır. Sermayeyi bulmak için bilânço eģitliğinden faydalanalım: Varlıklar Toplamı = Yabancı kaynaklar + Öz kaynak = 0 +? = Sermaye Bilânçoyu hazırlarken hesap planı bölümünde belirtilen açıklamalara dikkat edilecektir. YAVUZLAR TĠC. LTD. ġtġ nin 10 / 08 /...TARĠHLĠ KURULUġ BĠLANÇOSU AKTĠF PASĠF I DÖNEN VARLIKLAR V ÖZ KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER ÖDENMĠġ SERMAY Kasa Hesabı Sermaye Hesabı Bankalar Hesabı 700 II DURAN VARLIKLAR MADDĠ DURAN VAR DemirbaĢlar Hesabı 800 AKTĠF TOPLAM PASĠF TOPLAMI

20 ÖRNEK Ġkinci sınıf tacir Ali Ak ın sene sonunda yapılan incelemede, alıģlarından dolayı 1. sınıf tacir olma ölçülerini yakaladığı anlaģılmıģtır. Gider 31/12/2 tarihli ĠĢletme Hesabı Özeti Gelir ALIġLAR SATIġLAR GĠDERLER ALINAN ÜCRET STOK MAL TOPLAM KÂR ZARAR G.TOPLAM G.TOPLAM Ayrıca; Kasada YTL para, demirbaģlar YTL dir. Satıcılara borcu YTL dir AçılıĢ bilânçosunu düzenleyiniz. ALĠ AK TĠC. ĠġLETMESĠ nin 01 / 01 /...TARĠHLĠ AÇILIġ BĠLANÇOSU AKTĠF PASĠF I DÖNEN VAR III KVY KAYN HAZIR D TĠC. BORÇ Kasa Hesabı Satıcılar STOKLAR V ÖZ KAYN Tic.Mal ÖDENMĠġ SER II DURAN VAR Sermaye Hs M.DURAN VAR D.NET KÂRI DemirbaĢlar Hs D.Net Kârı AKTĠF TOPLAMI PASĠF TOPLAMI Dönem BaĢı Bilânçosu Bilindiği gibi iģletmelerin dönem baģında bilânço hazırlamaları zorunludur. Dönem baģı bilânçosunun değerleri, bir önceki yılın bilânçosundan alınarak bilânço hazırlanır. ÖRNEK Mnmz Ticaret Ltd. ġti nin 01/01/ tarihli dönem baģı değerleri Ģöyledir: 100 kasa hs. 900, 101 alınan çekler hs. 500, 102 bankalar hs. 700, 103 verilen çekler hs. 100 (-), 120 alıcılar hs. 500, 153 ticari mal hs , 254 taģıtlar hs 3 000, 255 demirbaģlar hs 900, 300 banka krediler hs. 250, 320 satıcılar hs. 400, 360 öd. vergi ve fon. hs. 150, 500 sermaye hs.? 16

21 Sermayeyi bulmak için bilânço eģitliğinden faydalanalım: Varlıklar Toplamı = Yabancı kaynaklar + Öz kaynak (-) = S = S S = S = MNMZ TĠC. LTD. ġtġ nin 01/01/... TARĠHLĠ DÖNEM BAġI BĠLANÇOSU AKTĠF PASĠF I DÖNEN VARLIKLAR III KISA VAD.YAB.K HAZIR DEĞERLER MALĠ BORÇLAR Kasa Hesabı Banka Kredileri Hs Alınan Çekler Hesabı TĠCARĠ BORÇLAR Bankalar Hesabı Satıcılar Hesabı Verilen Çekler Hesabı ÖD.VERGĠ VE D.Y TĠCARĠ ALACAKLAR Ödenecek Vergi Fon Alıcılar Hesabı 500 V ÖZ KAYNAKLAR STOKLAR DÖNEM NET KÂR/Z Ticari Mallar Hesabı Sermaye Hesabı II DURAN VARLIKLAR MADDĠ DURAN VAR TaĢıtlar Hesabı DemirbaĢlar Hesabı 900 AKTĠF TOPLAM PASĠF TOPLAMI Dönem Sonu Bilânçosu Dönem sonu bilânçosunun hazırlanabilmesi için, dönem sonu envanteri yapılarak kesin mizanın çıkarılmıģ olması gerekir. Kesin mizanın kalan kısmındaki tutarlar dönem sonu bilânçosuna yazılır.(bu konu envanter modülünde anlatılmıģtır.) 17

22 MERAM Tic. ve San. Ltd. ġti. nin 31/12/. tarihli KESĠN MĠZANI Ģöyledir. Sıra No Hesaplar Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak KASA HESABI BANKALAR HS VERĠLEN ÇEKL. HS (-) ALICILAR HS ALACAK SEN. HS ġüph. TIC. ALAC. HS ġüp.tġc.al.karġ (-) TICARĠ MAL HS TAġITLAR HS DEMĠRBAġLAR HS BĠRĠKMĠġ AMORT. (-) ÖZEL MALĠYET HS BĠRĠKMĠġ. AMORT. (-) BANKA KREDĠLER HS SATICILAR HS BORÇ SEN. HS ÖD. VERGĠ VE FON ÖD.SOS.GÜV.KESN DÖNEM KÂRI VERGĠ VE 19 DĠĞER YAS. YÜK.KÂR DÖNEM KÂRININ PEġĠN 20 ÖD. VERGĠ VE DĠĞ.YÜK. (-) SERMAYE HESABI DÖNEM NET KÂRI HS TOPLAM Yukarıdaki kesin mizan verilerinden faydalanarak dönem sonu bilânçosu aģağıdaki gibi oluģturulacaktır: 18

23 MERAM TĠC. SAN. LTD. ġtġ nin 31/12/... TARĠHLĠ DÖNEM SONU BĠLANÇOSU AKTĠF PASĠF I DÖNEN VARLIKLAR III KISA VAD.YAB.K HAZIR DEĞERLER MALĠ BORÇLAR Kasa Hesabı Banka Kredileri Hs bankalar Hesabı TĠCARĠ BORÇLAR -103 Verilen Çekler Hesabı Satıcılar Hesabı TĠCARĠ ALACAKLAR Borç Senetleri Hes Alıcılar Hesabı ÖD.VERGĠ VE D.Y Alacak Senetleri Hesabı Ödenecek Vergi Fon ġüpheli Ticari Alacakl Öd. Sos.Güv.<k ġüp.ticari Aacak KarĢ BORÇ GĠD. KARġ STOKLAR Dönem Kârı Vergi Ticari Mallar Hesabı Dön. Kârı V. KarĢ 20 II DURAN VARLIKLAR V ÖZ KAYNAKLAR MADDĠ DURAN VAR ÖDENMĠġ SERMAY TaĢıtlar Hesabı Sermaye Hesabı DemirbaĢlar Hesabı DÖNEM NET KÂR/Z BirikmiĢ Amortismanl Dönem Net Kârı MAD. OLM.DURAN V Özel Maliyet Hesabı BirikmiĢ Amortisman AKTĠF TOPLAM PASĠF TOPLAMI

24 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Zey-Mer Ticaret Ltd. ġti nin 01/01/ tarihli dönem baģı değerleri Ģöyledir. 100 kasa hs , 101 alınan çekler hs , 102 bankalar hs , 103 verilen çekler hs. 300 (-), 120 alıcılar hs , 153 ticari mal hs , 254 taģıtlar hs 6 000, 255 demirbaģlar hs 2 500, 300 banka krediler hs , 320 satıcılar hs. 900, 360 öd. vergi ve fon. hs. 600, 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hs. 400, 500 sermaye hs.? Bilânçoyu hazırlayınız. ĠĢlem Basamakları Öneriler Sermayeyi hesaplayınız. Verilen soruyu dikkatli okuyunuz. Aktif ve pasif hesapları ayırınız. Önceki sayfalarda çözülen örnekleri inceleyiniz. Bilânçonun Ģeklini çiziniz. ġekilleri çizerken özen gösteriniz. Bilânçonunun aktif tarafını hazırlayınız. Hatasız davranmaya özen gösteriniz. Toplamları dikkatli alınız. (-) iģaretli hesaplara dikkat ediniz. Hesap makinesi kullanınız. Bilânçonun pasif tarafını hazırlayınız. Hatasız davranmaya özen gösteriniz.toplamları dikkatli alınız. Hesap makinesi kullanınız. Yaptığınız iģlemleri kontrol ediniz. Bilânçonun aktif ve pasif tarafı eģit olmalıdır. Hatanız varsa öğrenme faaliyeti 1 i tekrar inceleyiniz. 20

25 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. Bir iģletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur. Ģeklinde tanımlanan tablo hangisidir? A) Kesin mizan C) Gelir tablosu B) Bilânço D) Envanter 2. ĠĢletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüģebilecek varlıkları, bilânçoda hangi sınıf içinde gösterilir? A) Dönen varlıklar C) Duran varlıklar B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar D) Öz kaynaklar 3. Bilânço hazırlanırken (-) iģaretli hesapların toplamları nasıl değerlendirilir? A) Toplama alınır ve çıkarılır. B) Dikkate alınmaz. C) Bilânçoda yer almaz. D) Toplama dahil edilmez ve bulunan toplamdan çıkarılır. 4. ĠĢletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla iģletme varlıkları üzerindeki hakları hangi bilânço sınıfını oluģturur? A) Dönen varlıklar C) Duran varlıklar B) Öz kaynaklar D) Uzun vadeli yabancı kaynaklar Satıcılar hesabının grup numarası kaçtır? A) 32 B) 320 C) 3 D) Bir iģletmenin bilânçosunda 120 alıcılar hesabı YTL, 121 alacak senetleri hesabı YTL, (-)122 alacak senetleri reeskont hesabı YTL, 128 Ģüpheli ticari alacaklar hesabı YTL, (-)129 Ģüpheli ticari alacaklar karģılığı hesabı YTL olarak gözükmektedir. Bu hesapların grup toplamı kaç YTL dir? A) B) C) D)

26 7. AĢağıdakilerden hangisi bilânçoda yer alan sınıflardan biri değildir? A) Duran varlıklar C) Gelir tablosu hesapları B) Öz kaynaklar D) Uzun vadeli yabancı kaynaklar 8. Bir iģletmenin kuruluģ tarihindeki değerleri Ģöyledir YTL nakit, YTL bankada para, YTL demirbaģ, YTL bankadan alınan kredi, YTL ofis (bina). ĠĢletmenin sermayesi kaç liradır? A) B) C) D) Dönem sonu bilânçosunun verileri, hangi tablodan alınır? A) Kesin mizan C) Genel gecici mizan B) Dönem baģı bilânçosu D) Yevmiye defteri 10. ĠĢletme tarafından bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan borçları hangi bilânço sınıfını ifade eder? A) Kısa vadeli yabancı kaynaklar C) Öz kaynaklar B) Dönen varlıklar D) Uzun vadeli yabancı kaynaklar DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 22

27 B. UYGULAMALI TEST Öğrenme faaliyeti ile kazandılğınız beceriyi aģağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır Bilânçoyu çizerek, sınıf isimlerini kodları ile birlikte yazabiliyor musunuz? Varlıklara iliģkin bilânço ilkelerini anladınız mı? Yabancı kaynaklara iliģkin bilânço ilkelerini anladınız mı? Öz kaynaklara iliģkin bilânço ilkelerini anladınız mı? Tek düzen hesap planın da aktif hesapların sınıf numarasının 1 ve 2, pasif hesapların sınıf numarasının 3, 4 ve 5 olduğunu anladınız mı? Dönem sonu bilânçosunun verilerinin, takip eden yılın bilânçosunun verileri olduğunu anladınız mı? Kesin mizan verilerini kullanarak, dönem sonu bilânçosu yapabiliyor musunuz? DEĞERLENDĠRME Yapılan değerlendirme sonunda Hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyeti 1 i tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı Evet ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 23

28 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 Her ortamda geilr tablosunu düzenleyebileceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizdeki muhasebe bürolarına ya da Ģirketlerin muhasebe servislerine giderek, gelir tablosunun nasıl hazırlandığını araģtırınız. Gelir tablosunu hazırlarken hangi verilerden faydalanıldığını araģtırınız. AraĢtırma sonuçlarını, sınıfta arkadaģlarınızla paylaģınız. 2. GELĠR TABLOSU Gelir tablosu, firmanın belli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile yaptığı tüm maliyet ve giderleri ayrıntılı bir Ģekilde gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını kâr veya zarar olarak özetleyen bir tablodur. ĠĢletmelerin dönem sonlarında elde ettikleri kâr ya da zarar tutarlarının bilinmesi yeterli olmayabilir. OluĢan kâr ya da zarar tutarı, ana faaliyet konusu sonucunda mı, yoksa diğer faaliyetlerin sonucunda mı oluģtuğunun da bilinmesi gerekir. Gelir tablosu incelenerek bununla ilgili bilgilere ulaģılabilir. Gelir tablosu, hazırlandığı dönemin gelir ve giderlerinin özetlendiği tablodur. Gelir tablosu, hesap dönemi sonu olan 31/12/ tarihinde düzenlenir, ancak Geçici Vergi Beyannamesi Kanunu na göre bir hesap döneminde 4 kez hazırlanmalıdır. Dönemleri; Mart ayı sonunda (3 aylık) Haziran ayı sonunda (6 aylık) Eylül ayı sonunda (9 aylık) Aralık ayı sonunda (12 aylık) Hazırlanan gelir tablosu, ilgili dönemin Geçici Vergi Beyannamesi ile vergi dairesine verilmelidir. Yani, bu beyannamenin ekidir. 24

29 2.1. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı... ĠġLETMESĠ / /. TARĠHLĠ GELĠR TABLOSU 60 Brüt Satıslar X 600 Yurt Ġçi SatıĢlar X 601 Yurt DıĢı SatıĢlar X 602 Diğer Gelirler X 61 SatıĢ Ġndirimleri (-) X 610 SatıĢ Ġadeleri (-) X 611 SatıĢ Ġskontoları (-) X 612 Diğer Ġndirimler (-) X NET SATIġLAR X 62 SatıĢların Maliyeti (-) X 620 Satılan Mamüller Maliyeti(-) X 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) X 622 Satılan Hizmet Maliyeti(-) X BRÜT SATIġ KÂRI VEYA (ZARARI) X 63 Faaliyet Giderleri (-) X 630 AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri (-) X 631 Pazarlama SatıĢ Ve Dağıtım Giderleri (-) X 632 Genel Yönetim Giderleri (-) X FAALĠYET KÂR VEYA (ZARARI) X 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar X 640 ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri X 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri X 642 Faiz Gelirleri X 643 Komisyon Gelirleri X 644 Konusu Kalmayan KarĢılıklar X 645 Menkul Kiymet SatıĢ Kârı X 646 Kambiyo Kârları X 647 Reeskont Faiz Gelirleri X 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) X 653 Komisyon Giderleri (-) X 654 KarĢılık Giderleri (-) X 655 Menkul Kiymet SatıĢ Zararları (-) X 656 Kambiyo Zararları (-) X 657 Reeskont Faiz Giderleri (-) X 659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-) X 66 Finansman Giderleri (-) X 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) X 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) X OLAĞAN KÂR VEYA (ZARAR) X 67 Olağan DıĢı Gelir Ve Kârlar X 671 Önceki Dönem Gelir Ve Kârları X 679 Diğer Olağan DıĢı Gelir Ve Kârlar X 68 Olağan DıĢı Gider Ve Zararlar (-) X 681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-) X 689 Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar (-) X 69 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI X 690 DÖNEM KÂR YA DA ZARARI 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük. KrĢ(-) X 692 DÖNEM NET KÂR VEYA (ZARARI) X Tabloda yer alan (-) iģaretli hesaplar giderleri, diğer hesaplar gelirleri göstermektedir. Tablo hazırlanırken, gider toplamları gelir toplamlarından çıkarılmalıdır. Tablonun sonunda net kâr ya da zarar tutarına ulaģılır. 25

30 2.2. Gelir Tablosu Ġlkeleri Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satıģların, gelirlerin, satıģlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait iģletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmıģ ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. Gelir tablosu düzenlenirken iģletmeler tarafından uyulması gereken kurallar vardır. Bunlara gelir tablosu ilkeleri denir. Bunlar: GerçekleĢmemiĢ satıģlar, gelir ve kârlar; gerçekleģmiģ gibi veya gerçekleģenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin baģında ve sonunda doğru hesap kesimi iģlemleri yapılmalıdır. Belli bir dönemin satıģları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satıģların maliyeti ve giderleri ile karģılaģtırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin baģında ve sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi iģlemleri yapılmalıdır. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için, uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir Ģekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır. Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli; fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. Bütün kâr ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dıģında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir. KarĢılıklar, iģletmenin kârını keyfi bir Ģekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değiģiklik yapıldığı takdirde, bu değiģikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir. Bilânço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, Ģarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir Ģekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. ġarta bağlı gelir ve kârlar için ise gerçekleģme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk iģlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır. 26

31 ġekil 2.1: Bilgisayar programından alınmıģ gelir tablosu 2.3. Gelir Tablosunun Hazırlanması Dönem sonu envanter iģlemleri tamamlandıktan sonra,gelir tablosunun hazırlanması gerekir. Envanter iģlemleri yapılırken arasında olan hesaplar 690 nu.lu hesaba devredilir. 6 ile baģlayan hesapların tamamı 690 nu.lu hesapta toplanır. 690 dönem kâr ya da zararı hesabının borç tarafı, gider toplamını; alacak taraf toplamı, gelir toplamını gösterir. Borç bakiyesi dönemin zararını, alacak bakiyesi ise dönemin brüt kârını (ticari kâr) oluģturur. Gelir tablosunun hazırlanması, bölümlere ayrılarak anlatılacaktır. 27

32 Brüt SatıĢ Kâr veya Zararının Hesaplanması 60 Brüt Satıslar X 600 Yurt Ġçi SatıĢlar X 601 Yurt DıĢı SatıĢlar X 602 Diğer Gelirler X 61 SatıĢ Ġndirimleri (-) X 610 SatıĢ Ġadeleri (-) X 611 SatıĢ Ġskontoları (-) X 612 Diğer Ġndirimler (-) X NET SATIġLAR X 62 SatıĢların Maliyeti (-) X 620 Satılan Mamüller Maliyeti(-) X 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) X 622 Satılan Hizmet Maliyeti(-) X BRÜT SATIġ KÂRI VEYA (ZARARI) X ĠĢletmenin brüt satıģ kâr ya da zararını hesaplayabilmek için, brüt satıģ tutarının bulunması gerekir. Bu tutardan varsa satıģ indirimleri çıkarılır ve net satıģ tutarı bulunur. Net satıģlardan da envanter iģlemi sonucu bulunan satıģların maliyeti çıkarılır. Sonuç olumlu isa kâr, olumsuz ise zarardır. Brüt satıģlar SatıĢ indirimleri = Net SatıĢlar Net SatıĢlar SatıĢların maliyeti ÖRNEK Brüt SatıĢ Kâr ya da Zararı Mercan Tic. Ltd. ġti. nin 31/12/. tarihli gelir tablosu hesaplarının tutarları Ģöyledir: 600y.i.satıĢlar YTL, 602 diğer gelirler YTL, 610 satıģ iadeleri YTL, 611 satıģ iskontoları YTL, 621 satılan ticari mal maliyeti YTL, 622 satılan hizmet maliyeti YTL. Bu verileri kullanarak brüt satıģ kârı ya da zararını gelir tablosu üzeride hesaplayalım. 60 Brüt Satıslar Yurt Ġçi SatıĢlar Diğer Gelirler SatıĢ Ġndirimleri (-) (3 000) 610 SatıĢ Ġadeleri (-) SatıĢ Ġskontoları (-) NET SATIġLAR SatıĢların Maliyeti (-) (15 000) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) Satılan Hizmet Maliyeti(-) BRÜT SATIġ KÂRI VEYA (ZARARI) ĠĢletmenin YTL brüt satıģ kârı hesaplanmıģtır. 28

33 Faaliyet Kâr veya Zararının Hesaplanması Brüt satıģ kârından, faaliyet giderlerinin çkarılması sunucu faaliyet kârı hesaplanır. ġayet brüt satıģ zararı varsa, faaliyet giderleri ile toplanarak,faaliyet zararı hesaplanır. Brüt satıģ Kâr ya da Zararı Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr ya da Zararı BRÜT SATIġ KÂRI VEYA (ZARARI) X 63 Faaliyet Giderleri (-) (X) 630 AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri (-) X 631 Pazarlama SatıĢ Ve Dağıtım Giderleri (-) X 632 Genel Yönetim Giderleri (-) X FAALĠYET KÂR VEYA (ZARARI) X ÖRNEK Mercan Tic. Ltd. ġti. nin 31/12/. tarihli gelir tablosu hesaplarının tutarları Ģöyledir. 631 AraĢtırma ve geliģtirme giderleri YTL, 632 Genel yönetim giderleri YTL. ĠĢletmenin brüt satıģ kârı YTL olarak hesaplanmıģtır. Bu verileri kullanarak faaliyet kâr ya da zararını gelir tablosu üzerinde hesaplayalım: BRÜT SATIġ KÂRI VEYA (ZARARI) Faaliyet Giderleri (-) ( ) 631 Pazarlama SatıĢ Ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) FAALĠYET KÂR VEYA (ZARARI) ĠĢletmenin YTL faaliyet kârı hesaplanmıģtır Olağan Kâr veya Zararın Hesaplanması ĠĢletmenin faaliyet kâr yada zararı hesaplandıktan sonra olağan kâr ya da zararının hesaplanması gerekir. Bu bölümde ticari faaliyet konusu dıģında kalan iģlemlerden elde edilen gelirler ve giderler yer almamaktadır. Faaliyet Kâr ya da Zararı + Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar - Finansman Giderleri Olağan Kâr veya Zarar 29

34 FAALĠYET KÂR VEYA (ZARARI) X 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar X 640 ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri X 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri X 642 Faiz Gelirleri X 643 Komisyon Gelirleri X 644 Konusu Kalmayan KârĢılıklar X 645 Menkul Kiymet SatıĢ Kârı X 646 Kambiyo Kârları X 647 Reeskont Faiz Gelirleri X 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) (X) 653 Komisyon Giderleri (-) X 654 KarĢılık Giderleri (-) X 655 Menkul Kiymet SatıĢ Zararları (-) X 656 Kambiyo Zararları (-) X 657 Reeskont Faiz Giderleri (-) X 659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-) X 66 Finansman Giderleri (-) (X) 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) X 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) X OLAĞAN KÂR VEYA (ZARAR) X ÖRNEK Mercan Tic. Ltd. ġti. nin 31/12/. tarihli gelir tablosu hesaplarının tutarları Ģöyledir. 642 Faiz gelirleri YTL, 643 Komisyon gelirleri YTL. 647 Reeskont faiz gelirleri 500 YTL, 653 Komisyon giderleri YTL, 654 KarĢılık giderleri 800 YTL, 657 Reeskont faiz giderleri YTL, 660 Kısa vadeli borçlanma giderleri 400 YTL. iģletmenin faaliyet kârı YTL olarak hesaplanmıģtır. Bu verileri kullanarak olağan kâr ya da zararı gelir tablosu üzerinde hesaplayalım: FAALĠYET KÂR VEYA (ZARARI) Diğer Faaliyet. Olağan Gelir Ve Kârlar Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri Reeskont Faiz Gelirleri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) ( 3 500) 653 Komisyon Giderleri (-) KarĢılık Giderleri (-) Reeskont Faiz Giderleri (-) Finansman Giderleri (-) (400) 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 400 OLAĞAN KÂR VEYA (ZARAR) ĠĢletmenin YTL olağan kârı hesaplanmıģtır 30

35 Dönem Kâr veya Zararının Hesaplanması ĠĢletmenin olağan kâr ya da zararı hesaplandıktan sonra, dönemin kâr ya da zararının hesaplanması gerekir. OlağandıĢı gelir ve kârları ile olağandıģı gider ve zararları olağan kâr ya da zarar ile karģılaģtırılarak, dönemin zararı ya da dönemin brüt kârı bulunmuģ olur. Bu tutar aynı zamanda 690 dönem kâr ya da zararı hesabının bakiyesi ile eģit olmalıdır. Olağan Kâr veya Zarar + OlağandıĢı Gelir ve Kârlar OlağandıĢı Gider ve Zararlar Dönem Kârı veya Zararı OLAĞAN KÂR VEYA (ZARAR) X 67 Olağan DıĢı Gelir Ve Kârlar X 671 Önceki Dönem Gelir Ve Kârları X 679 Diğer Olağan DıĢı Gelir Ve Kârlar X 68 Olağan DıĢı Gider Ve Zararlar (-) X 681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-) X 689 Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar (-) X 69 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI X ÖRNEK Mercan Tic. Ltd. ġti. nin 31/12/. tarihli gelir tablosu hesaplarının tutarları Ģöyledir: 679 Diğer OlağandıĢı dıģı gelir ve kâr 600 YTL, 689 Diğer olağandıģı gider ve zararlar YTL. ĠĢletmenin olağan kârı YTL olarak hesaplanmıģtır. Bu verileri kullanarak dönem kâr ya da zararını gelir tablosu üzerinde hesaplayalım. OLAĞAN KÂR VEYA (ZARAR) Olağan DıĢı Gelir Ve Kârlar Diğer Olağan DıĢı Gelir Ve Kârlar Olağan DıĢı Gider Ve Zararlar (-) (1 300) 689 Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI ĠĢletmenin YTL dönem kârı hesaplanmıģtır. Bu kâra ticari kâr da denir. Vergi matrahını (mali kâr) bulabilmek için, vergi kanunlarına göre gider kabul edilmeyen harcamaların ticari kâra eklenmesi gerekir. 31

36 Gider kabul edilmeyen ödemelerin bazıları Ģunlardır: TeĢebbüs sahibinin kendisine, eģine, küçük çocuklarına iģletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar: TeĢebbüs sahibinin iģletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler: TeĢebbüs sahibinin, eģinin ve küçük çocuklarının iģletmede cari hesap veya diğer Ģekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler: Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teģebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 50'si Kiralama yoluyla edinilen veya iģletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taģıtlarından iģletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları Binek oto motorlu taģıt vergileri Ticari iģletmede mal ve hizmetlerin çalınması veya dolandırıcılık sonucu iģletmenin zarara uğratılması halinde, bu zararın vergi matrahı ile iliģkilendirilmesi mümkün değildir. Vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak giderler, ancak ticari iģletmenin normal ticari faaliyetinden meydana gelmiģ olanlardan ibarettir. Çalınan veya dolandırılan paranın matrahtan indirilmesi mümkün değildir Dönem Net Kâr veya Zararının Hesaplanması Dönem kârı veya zararı hesaplandıktan sonra kâr varsa vergi matrahının bulunması gerekir. Bulunan kârın ticari kâr olduğunu daha önceden belirtmiģtik. Bu kâra kanunen kabul edilmeyen giderler eklenir ( varsa ). Mali kâr bulunur. Bu kâr, vergi matrahıdır. Vergi, bu tutar üzerinden hesaplanır. Dönem kârından, bulunan vergi çıkartılarak net kâr hesaplanır. Vergi Oranları Yıllık gelir vergisi: Artan oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Vergi matrahında artıģ oldukça, vergi oranlarında da artıģ olmaktadır. ġahıs Ģirketlerinde, Ģahıs iģletmelerinde ve 2.sınıf tacirlerde gelir vergisi uygulanmaktadır. Vergi oranlarında değiģiklikler olmaktadır. Kurumlar vergisi: Düz oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Vergi matrahı arttıkça,vergi oranında değiģiklik olmaz. Limited Ģirketler, anonim Ģirketler, hisseli komandit Ģirketlerde kurumlar vergisi uygulanmaktadır. Vergi oranlarında değiģiklikler olmaktadır. 32

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam Uygulama 10 Çözümü: A Özer Kalem İşletmesi'nin 01.12.2016 Tarihli Kuruluş Bilançosu P KASA 80.000 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 20.500 BANKALAR 54.000 BANKA KREDĠLERĠ 4.500 ALACAK SENETLERĠ 26.000 BORÇ SENETLERĠ

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI

ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR... 41 10-HAZIR DEĞERLER... 41 100-KASA... 42 1-Müşterilerden Tahsilat Yapıldığında... 42 2-Satıcılara Ödeme Yapıldığında... 42 3-Bankaya Para Yatırıldığında...

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

MALİ TABLOLAR ve ANALİZ M UHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MALİ TABLOLAR ve ANALİZ M UHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI MALİ TABLOLAR ve ANALİZ M UHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Yönetiminin baģarısı iģletmenin mali ve ekonomik yapısına ait bilgileri içeren mali tabloların doğru hazırlanmasına ve yorumlanmasına bağlıdır.

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2.

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2. VAKA 007 Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Cezmi TADIM (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 70.000,-

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Sayı : 001-1.95 Tarih : 30.01.2003 Konu : DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından Masraf Alınmaması.... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından havale masrafı alınmaksızın Birliğimize

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Temmuz 2015 ĠÇERĠK ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı