TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE"

Transkript

1 TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE Kullanım Amaçlı Yayın MCA KAL MAP DERNEK TÜZÜÜ Sürüm No. Tarih Tanım Hazırlayan Kontrol Onay Belge Numarası Kurum Belge Tipi Sınıfı Seri No Sür. No. Top. Sayfa TPKD YON GEN

2 TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE DERNEK TÜZÜÜ 0.1 Sürüm Geçmii Sürüm Tarih Yapılan Deiiklikler Güncel dernek tüzüü eklenmitir. 0.2 çindekiler 1.Genel Ek 1 Türkiye Polifonik Korolar Dernei Dernek Tüzüü 1. Genel 1.1 Bu belge, Türkiye Polifonik Korolar Dernei dernek tüzüünü içerir (bkz. Ek 1) Sur0: , /// Sayfa 1 / 7

3 TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE DERNEK TÜZÜÜ Ek-1 KURULU NEDEN Çada uygarlık, evrende çaın gereklerine ayak uydurabilen, gereksinmelere yanıt verebilen ve insanolunu daha iyiye götürmeyi amaçlayan, sosyal, kültürel ve teknik gelimelerin tümüdür. Atatürk ün Türk ulusuna gösterdii en önemli hedeflerden biri de, Çada uygarlık düzeyine ulamaktır. Ulusal müzik kültürümüzün evrensel boyut kazanmasında polifonik (çoksesli) müzik elemanlarının youn kullanımının gereklilii karısında, Devletin öncülüünde önemli ilerlemeler salanmıtır. Polifonik Müzik Kültürünün yaygınlatırılmasında polifonik koroların önemi ve etkinlii kanıtlanmıtır. Bu korolardan biri olan TRT Ankara Gençlik Korosu nun etki ve etkinliklerini örnek alan bizler, müziin bu türünün özellikle müzii meslek olarak seçmeyen ama onu yaayıp, yaatmak isteyen insanları bir çatı altında birletirip, polifonik koro müzii yapabilmelerine olanak salamak ve böylelikle de halkımızın Evrensel Çada Polifonik (çoksesli) müzik kültürünün gelimesine bu yolla da katkıda bulunabilmek amacıyla, POLFONK KOROLAR DERNE adı altında toplanmaya ve müzik yapmaya karar verdik. DERNEN ADI VE MERKEZ Madde 1) Dernein adı TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE dir. Dernein merkezi Ankara dır.dernein ubesi yoktur. Dernein merkezi ilk yerleim mah.10.cad.erdem Çarısı No:33/1 Batıkent ANKARA'dır. DERNEN AMACI Madde2) Çada toplumlarda, evrensel müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Polifonik (Çoksesli) Koro Müzii türünün, ülkemizde de gelitirilip yaygınlatırılmasını salamaya yönelik Çocuk, Gençlik,Yetikinler vb.gibi korolar kurarak, her yataki bireylerin bu faaliyetlerden yararlanmalarını salamak ve böylece Ulusumuzun Evrensel ve Ulusal Müzik Kültürünü ve zevkini gelitirmek ve yüceltmektir. Dernek siyasetle uramaz. DERNEN ÇALIMALARI Madde 3) Dernek amacını gerçekletirmek için aaıdaki faaliyetlerde bulunur. 1.Her ya grubu için, polifonik çalgı elikli ya da eliksiz (a capella) korolar kurmak. 2.Korolarda, polifonik söyleme tekniini yerletirmek için çalımalarda bulunmak ve kurslar açmak, 3.Amaçlarının dorultusunda, bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, halka açık ve TV,radyo konserleri vermek, video,plak,kaset, compact disk,teyp vb.yoluyla üretimler yapmak ve yayılmasını salamak. 4.Yerli ve yabancı sanatçı ve müzik topluluklarının her türlü etkinliklerine yer vermek. 5.Dernein müzik faaliyetlerini duyurmak için,yurt içi ve yurt dıı turneleri düzenleyerek konserler vermek,müzik festival ve yarımalarına katılmak, koro yarımaları ve enlikleri düzenlemek. 6.Gerektiinde gerçek ve tüzel kiilerle,resmi ve özel hayır kurumlarıyla ve dier derneklerle ortak çalımalar yapmak, 7.Eser siparileri vermek, ödüllü ya da ödülsüz yarımalar düzenlemek ve bu suretle Ulusal Koro Müzii repartuvarımızın zenginlemesine katkıda bulunmak, 8.Üyeler arasındaki sosyal dayanımayı salamak için balo, gezi vb. gibi sosyal etkinliklerde bulunmak. 9.Dernein amaçları dorultusunda kullanılmak üzere gayrimenkul alınması,kiralanması,alımı,satımı ilemlerinde bulunmak. 10.Amaçları dorultusunda deiik merkezlerde KORO MÜZ ETM MERKEZLER açmak. 11.Dernein amaçlarını gerçekletirmek üzere uluslararası faaliyette veya ibirliinde bulunabilir.yurt dıında dernek veya üst kurulu kurabilir veya yurt dıında kurulmu dernek veya kurululara katılmak. ÜYELK KOULLARI Madde 4) ki tür üyelik vardır. Üyelik, onursal Üyelik. 1.Üyelik: Dernekler kanunu çerçevesinde, dernein belirtilen amaçlarını kabul edip bu amaçların gerçekletirilmesi için çalımak isteyen, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip her ergin kii dernee üye olabilir. 2.Onursal Üyelik: Dernein amaçlarının gerçekletirilmesi için dernein her türlü çalımasına maddi ve manevi yardımda bulunan kiilere, yönetim kurulundan bir üyenin önerisi ve yönetim Kurulunun salt çounluunun kararı ile, onursal üyelik verilir. Onursal üyeler aidat ödemekle yükümlü deillerdir. Onursal üyeler Genel Kurul toplantısına katılırlar. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Onursal üyelere ayrıca birer Onur Belgesi ve ilt verilebilir. Sur0: , /// Sayfa 2 / 7

4 Ek-1 ÜYELE GRME Madde 5) Dernee üye olabilmek için 4.maddedeki artların bulunması gerekir. Bavuru yazılı olarak yapılır ve Yönetim Kurulunca hazırlanmı olan üyelik giri bildirgesinin doldurulması ve imzalanması suretiyle olur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları, en çok 30 gün içinde üyelie kabul veya istein reddi eklinde karara balar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan bavuruya ilikin kararını, bavuruda bulunan kiiye yazı ile bildirmek zorundadır. ÜYELERN HAKLARI Madde 6) Hiç kimse dernee üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. stifa yazılı olur. Üyeler dernek ilerinde eit hak ve yetkilere sahiptirler. Her üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler ve onursal üyeler, dernein her türlü faaliyetlerinden (konserler, yayınlar vs..faaliyetlerden) yönetim kurulu kararı ile indirimli olarak yararlanabilirler. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. ÜYELERN YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 7) Her üye aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Her üye dernek çalımalarına katılmak ve tüzük amaçlarını gerçekletirmekle yükümlüdür. Yönetim ve Denetleme kurullarından birisinde görev almak üzere seçilmi olan bir üye bir dierine seçilemez. ÜYELKTEN AYRILMA Madde 8)Üyelik, üyelikten istifa etmek, çıkarılma veya ölümle son bulur. Her üye istedii anda ayrılma dileini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmekle üyelikten ayrılmı sayılır.bunun için üyenin bu yıla ait mali yükümlülüklerini yerine getirmi olması gereklidir. Bu yolla üyelikten ayrılanlar, dernekten nakdi veya ayni hiçbir talepte bulunamazlar. Zorunlu nedenlerle, belli bir süre için, üyelikten ayrılmak zorunda kalanlar, bu sürenin bitiminde, Yönetim Kurulu kararı ile ve giri ücretini ödemeden yeniden dernee üye kaydedilirler. ÜYELKTEN ÇIKARILMA Madde 9) Üyelikten çıkarılma aaıdaki nedenlerle yapılır. 1.Mazeretsiz olarak dernekten uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak, böylelikle dernein yaamasına ve amaçlarına ilgisiz kalmak. 2.Dernein amaçlarına aykırı harekette bulunmak. 3.Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak. 4.Üyeler arasında birlik ve dayanımayı bozmak, 5.Yönetim Kurulunun 30 gün süreli ödeme bildirisine ramen mali yükümlülüklerini yerine getirmemek. 6.Güvenilir ve belirli bir özür bildirmeden dört toplantıya üst üste katılmamak. 7.Temyiz kudretini yitirmi olmak. 8.Dernekler Kanunundaki üyelik koullarını yitirmek. Üyelikten çıkarılma kararı, Yönetim Kurulu nun 2/3 oranındaki oy çokluu ile verilir. Üyelie son verme kararı verilirse, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde, Yönetim Kurulu, kararını yazılı olarak ve iadeli taahhütlü mektupla ilgiliye bildirir. Üye, karara tebellü tarihinden itibaren, 30 gün içinde itiraz edebilir. tirazın incelenecei merci Genel Kurul olup, konu itirazı izleyen ilk Genel Kurul Toplantısında görüülür. Genel Kurul un verecei karar kesindir. Yönetim Kurulu nun, üyelikten çıkarma konusundaki kararına itiraz edilmezse, karar kendiliinden kesinleir. ÜYELK ÖDENTLER Madde 10) Dernekler Kanununun öngördüü sınırlar içinde, her üye dernee giri aidatı ve yıllık aidat borcunu yerine getirmekle yükümlüdür. Her genel kurul toplantısında ödentiler miktar olarak belirlenir ve üyelere duyurulur. Dernee giri ödentisi 16 YTL ve yıllık üye ödentisi ise 24 YTL.dir. DERNEN ORGANLARI Madde 11) Dernein Organları unlardır: 1.Genel Kurul 2.Yönetim Kurulu 3.Denetleme Kurulu 4.Çalıma Grupları (Komiteler) Sur0: , /// Sayfa 3 / 7

5 GENEL KURUL Ek-1 Madde 12) Yetki ve görevleri dernekler kanununun 26.maddesinde belirlenmi olan Genel Kurul, dernek üyelerinden oluan ve dernein en yüksek ve en yetkili karar ve denetleme organıdır. Genel kurul, olaan ve olaanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. 1.Olaan Genel Kurul Toplantıları: olaan Genel Kurul Toplantısı, yılda bir kez, OCAK ayı içinde, Yönetim Kurulu nun tesbit ve ilan edecei tarihte, dernek Merkezinin bulunduu yerde olaan olarak toplanır. 2.Olaanüstü Genel Kurul Toplantıları: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Genel Kurul da oy hakkına sahip üyelerin bete birinin bavurusu üzerine, Genel Kurul u toplantıya çaırır. Yönetim Kurulu kendiliinden de, gerekli gördüü durumlarda, Genel Kurul u olaanüstü toplantıya çaırabilir. ÇARI EKL Madde 13) Yönetim Kurulu, dernek tüzüüne göre, Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantının günü.saati, yeri ve gündemi üyelere en az 15 gün önceden bir yazı ile bildirilir. Çounluk salanamaması sebebi ile toplantının yapılmaması halinde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacaı da bu yazıda belirtilir. lk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Toplantı baka bir nedenle geri bırakılırsa, durum sebepleri ile birlikte, ikinci bir duyuru ile üyelere duyurulur. kinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı, bir kereden fazla geri bırakılamaz. TOPLANTININ YAPILI USULÜ Madde 14) Dernein Genel Kurul toplantılarında aaıdaki kural ve yöntemler uygulanır. 1.Genel Kurul, oy vermeye yetkili üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. lk toplantıda yeter sayı salanamazsa, ikinci toplantıda çounluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. 2.Genel kurul a katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 3.Yeterli çounluk salanmısa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı, Yönetim Kurul Bakanı ve görevlendirecei Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 4.Toplantıyı yönetmek için bir Bakan ve iki yazman açık oyla seçilir. 5.GenelKurul kararları, katılan üyelerin oy çokluu ile alınır. 6.Toplantı sonunda düzenlenen tutanak Bakan ve yazmanlar tarafından imzalanır. mzalanan bu tutanak belgelerle birlikte Yönetim Kurulu na verilir. GÜNDEM Madde 15) Gündem Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Denetleme Kurulu raporları da ayrıca Genel Kurul Gündeminde yer alır. Genel Kurul da yalnız gündemde yer alan maddeler görüülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur. GENEL KURUL UN GÖREV VE YETKLER Madde 16) Genel Kurul un görev ve yetkileri aaıda belirtilmitir. 1.Dernek organlarının seçilmesi, 2.Tüzüt ve Yönetmeliklerin deitirilmesi, 3.Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görümek, ilgililerin ibralarını karara balamak. 4.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya deitirilerek kabul edilmesi, 5.Dernek için gerekli taınmaz malların satın alınması veya mevcut taınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 6.Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dıındaki dernek veya kurululara üye olarak katılmak veya ayrılmak, 7.ube açılmasına veya açılmı ubelerin kapatılmasına karar verilmesi, 8.Üyelerce, dernek Tüzüünde belirtilen durumlarda yapılan itirazların karara balanması, 9.Dernein feshi ve fesih halinde dernein mal varlıının ne olacaı konusunda karar verilmesi, 10.Kanunlarda, dernek tüzük ve yönetmeliklerinde, Genel Kurul ca yapılması belirtilen dier görevlerin yerine getirilmesi, 11.Dernein federasyona katılması veya ayrılması, Sur0: , /// Sayfa 4 / 7

6 YÖNETM KURULU Ek-1 Madde 17) Yönetim Kurul u, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından, gizli oyla seçilecek olan 7 Asil, 7 yedek üyeden oluur. Boalan üyeliklere yedek üyeler oy sırasına göre çarılır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar ve arasından bir Bakan, bir Bakan Yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.yönetim Kurul u salt çounlukla toplanır ve kararlarını katılanların çounluu ile alır. YÖNETM KURULU NUN GÖREV VE YETKLER Madde 18) Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri aaıda belirtilmitir. 1.Dernei temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, 2.Dernein sanatsal faaliyetlerini yurt içi ve yurt dıındaki Uluslar arası festival ve yarımalara ulatırmak, 3.Dernein amacına uygun çalımaları ve harcamaları yapmak, Genel Kurul kararlarını uygulamak, 4.Dernek korolarının nasıl kurulacaını, nasıl çalıacaını ve bu korolara nasıl girilebileceini içeren ilkeleri saptamak, bu koroları yönetecek eflerin yetkilerini belirtmek ve Polifonik Korolar dernei nin oluturacaı koroların talimatını hazırlamak, yürütmek ve deitirmek, 5.Bu koroları yönetecek ef ve ef yardımcıları ile dier eitim ve öretim ilerini yürütecek görevlileri tayin etmek, gerekli durumlarda azletmek, 6.dernein gelir ve gider hesaplarına ilikin ilemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul a sunmak, 7.Dernein üye sayısını arttırmak, 8.Dernee baı kabul etmek, 9.Dernek adına yayınlanacak bildirileri kararlatırmak, 10.Dernek tüzüü ve dernekler Kanununun kendisine verdii dier yetkileri kullanmak, DENETLEME KURULU Madde 19)Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluur ve genel kurulca seçilir. Denetleme Kurul u ilk toplantısında, bir bakan ve bir sekreter seçer. Görev ve yetkileri unlardır. 1.Dernein bütçe,hesap ve ilemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde altı ayda bir inceleme yapmak ve sonuçlarını ve önerilerini rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak, 2.Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor, blanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki görülerini raporla genel kurul a sunmak. 3.Gerektiinde genel kurul u toplantıya çaırmayı Yönetim Kurulundan istemek. Denetim Kurulu, dernein tüzüünde gösterilen amaç ve amacın gerçeklemesi için sürdürecei belirtilen çalıma konuları dorultusunda faaliyet gösterip göstermediini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüüne uygun olarak tutulup tutulmadıını, dernek tüzüünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandıında genel kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteinin yerine getirilmesi zorunludur. Madde 20) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, Dernein eitim, öretim ve koro çalımaları gibi sanatsal faaliyetlerinde görev alabilirler. ÇALIMA GRUPLARI (KOMTELER) Madde 21) Dernek amaçlarının gerçekletirilmesinde, Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu bakanı tarafından, Yönetim Kurulu onayı ile, aaıda belirtilen sürekli çalıma grupları (komiteler) kurulur, bakan ve üyeleri atanır. Komitelerin görev süresi Yönetim Kurulu nun süresi ile sınırlıdır. Bu çalıma grupları sırasıyle: 1.üyelik ve üyelerle ilikiler komitesi, 2.Sosyal ve kültürel faaliyetler komitesi, 3.Festival, enlik ve konser düzenleme komitesi, Yönetim Kurulu, gerekli gördüü daha baka komiteleri de kendi dönemi için kurabilir. GELRLER Madde 22) Dernein gelirleri unlardır: 1.Üye ödentileri (üye giri ve üye yıllık ödentisi) 2.Dernekçe yapılan yayınlar,düzenlenen kurs, konser, balo, piyango, elence, temsil, gezi, çay, yemek, konferans,enlik ve festival gibi faaliyetlerden salanan gelirler. 3.Dernein mal varlıından elde edilen gelirler, 4.Özel ve tüzel kiilerce yapılacak eya ve para yardımları ile baılar, Sur0: , /// Sayfa 5 / 7

7 5.Yasalara uygun olarak salanacak yardımlar, 6.Devletin bütçe ve fonlarından aktarılabilecek yardımlar, 7.Baka derneklerle ortaklaa salanacak gelirler, 8.dier yasal gelirler, Dernek, amaçlarını gerçekletirmede mali kaynak yetersizlii ile karılaırsa, Genel Kurul ca onaylanacak bütçede, sarf yeri ve miktarlarını belirtmek kaydı ile, üyelerinden katılma payı alabilir. Dernein gelirlerinden giri ödentisinin tamamı üyelie kabul sırasında, yıllık ödenti, Yönetim Kurulunca saptanacak taksit ve tarihlerde, dier gelirler gerçekletiinde makbuz karılıında tahsil edilir. GDERLER ve BORÇLANMA USÜLLER Madde 23) Dernek amacını gerçekletirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabilecei gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, dernein gelir kaynakları ile karılanamayacak miktarlarda ve dernei ödeme güçlüüne düürecek nitelikte yapılamaz Dernek amaçlarını gerçekletirmek için her türlü harcamada bulunabilir. Yangın,zelzele vb.gibi.doal afetlerden zarar görenlere, kızılay gibi hayır derneklerine, Genel Kurul kararı ile yardımda bulunabilir. Yardım amacıyle konserler düzenleyerek katkıda bulunabilir. GELR VE GDERDE USUL Madde 24) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu defterlerin ve alındı belgelerinin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur. Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile Yönetmelie uygun olarak bastırılır. Baı ve aidat toplayacak kii ve kiiler, dernek yönetim kurulu bir karar ile belirlenir ve bunlar adına yönetmelie uygun olarak yetki belgesi düzenlenir. Dernee ait paralar bir banka hesabına yatırılır. Bu hesap, biri bakan veya bakan yardımcısı olmak üzere yönetim kurulundan iki üyenin müterek imzası ile kullanılabilir. Sayman üyenin nezdinde, memur maa katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak rakam kadar para bulunabilir. DERNEK DEFTERLER Madde 25)Dernek, tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile ilgili Usul ve Esaslara dair yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. TÜZÜK DEKL Madde 26) Tüzük deiikliine karar verme yetkisi Genel Kurul'undur. Tüzük yönetim kurulu nun istei veya üyelerin bete birinin yazılı bavurması ile toplanan genel kurul da, katılan üyelerin üçte iki çounluunun kararı ile deitirilir. DERNEN FESH Madde 27) Dernek Genel Kurul u her zaman dernein feshine karar verebilir. Genel Kurul un dernein feshine karar verebilmesi için tüzüe göre Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması arttır. lk toplantıda bu çounluun salanamaması halinde, üyeler Dernekler Kanununun 21.maddesine göre ikinci toplantıya çarılır. kinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilikin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çounluu ile verilmesi zorunludur. Dernein feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliine yazıyla bildirilir. Dernein feshi halinde malların nereye bırakılacaı da fesih kararında belli edilir. Böyle bir karar alınmamısa, dernein mal varlıı, amaç yönünden en yakın olan kurulua bırakılır. TÜZÜK BOLUKLARI Ek-1 Madde 28)Dernek tüzüünde açıklık bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve dier ilgili hükümleri uygulanır. yasa Sur0: , /// Sayfa 6 / 7

8 Ek-1 KURUCU ÜYELER Madde 29) Dernein ilk kurucuları hepsi T.C.uyruklu aaıda kimlikleri yazılı kiilerdir. (Soyadları esas alınarak, alfabetik sıraya göre) 1.ALPUAN A.Kutlay Ankara-Stajyer Avukat (Ankara Barosu) Baçavu sok 97/8 Küçükesat Ankara 2.APAYDIN Mustafa Antalya-Akseki-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı 364.sok.No:18 Batıkent Ankara 3.ARICI Ayla Edirne-TRT Yayın denetleme Kurulu üyesi Kehlibar sok.11/19 GOP Ankara 4.ÇALIAL F.Mine stanbul-trt Müzik Dairesi ÇSM Müdürü TRT Lojmanları 1.cad.148/31 Oran Sitesi Ankara 5.ÇETN Ayhan Konya-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı Ataç sok No:61/4 Kültür Mah. Kızılay Ankara 6.DEMRSOY Cavit Gürün-Endüstri Mühendisi Altınpark dilek sok.no:10/11 Hasköy Ankara 7.DEVRMC Halise ankara-örenci (A.Ü.tıp Fak) Dicle sok No:19 Yenimahalle Ankara 8.DNÇER Mahir Tarsus-TRT Ankara Radyosu Müzik yay.md.yrd. TRT Lojmanları stasyon mah. Etimesgut Ankara 9.ESMERGÜL Feruzan Antalya-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı 367.sok.No:11 Batıkent Ankara 10.GÜNGÖR Zerrin Ankara-Ekonomist Çidem sok.no:25/11 Aydınlıkevler Ankara 11.GÜREL Cezmi Erzincan-Kemaliye-Serbest Meslek ncirli mah.yunus Emre cad.no:17/6 A.Elence Ankara 12.KODALLI M.Nevid Mersin-Prof.Devlet Sanatçısı 35.sok.No:2/1 Bahçelievler Ankara 13.ÖZEN Erdinç Bilecik-Elektronik Mühendisi Büklüm sok 78/8 Küçükesat Ankara 14.ÖZGÜVEN Abdullah Ankara-elektronik mühendisi Zübeyda Hanım mah.sulugöz sok.28/6 skitler Ankara 15.ÜNAL Sadettin Denizli-Kelekçi-Opera Çocuk Korosu efi ncek köyü No:28 Gölbaı Ankara 16.ÜNAL Sevim Beyda-Opera Çocuk Korosu efi ncek Köyü No:28 Gölbaı Ankara 17.ÜNLÜ.Köksal Ankara-Fülolog ehit Erdönmez sok.no:8/1 Anıttepe Ankara 18.SELANK Cavidan stanbul- TRT ncele Aratırma Kurulu Üyesi ncek Köyü Gölbaı Ankara 19.YAU Güler Eskiehir-Ev Hanımı ehit Dani Tunalıgil sok.7/12 Maltepe Ankara GEÇC YÖNETM KURULU Geçici Madde 1) Dernek organları tekil edilinceye kadar aaıda adları yazılı Geçici Yönetim Kurulu üyeleri, dernek ilerini yürütmeye ve dernei temsile yetkilidir. Bakan :Nevid KODALLI Bakan Yardımcısı :Mustafa APAYDIN Sekreter :A.Kutlay ALPUAN Üye :Sadettin ÜNAL Üye :Halise DEVRMC Üye :Güler YAU Üye :Feruzan ESMERGÜL Sur0: , /// Sayfa 7 / 7

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR. Madde1-Derneğin Adı ve Merkezi : a) Derneğin adı Türk Manyetik Rezonans Derneği dir. Kısaltılmış adı TMRD olarak kullanılır. b) Derneğin merkezi İzmir dedir.

Detaylı

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri Tüzük Değişikliği Önergesi İSTA Tüzüğü nün 14, 21, 32, 35 ve 37. maddelerine iktisadi işletme kurulması ve işletilmesi amacıyla vurgulanan ifadelerin eklenmesi önerilmektedir. 9 ve 20. maddelerinin İSTA

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı " Tıbbi Onkoloji Derneği"dir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır.

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı  Tıbbi Onkoloji Derneğidir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır. TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı " Tıbbi Onkoloji Derneği"dir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır. Derneğin Amacı: M-2. Derneğin kurulmasındaki ana amaç yurdumuzda

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İSİM VE NİTELİK /Madde 1/ BÖLÜM 1 Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu, Ege Üniversitesi topluluk faaliyetleri uyarınca Ege Üniversitesi

Detaylı

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: Bizim Avrupa (Europa Nostra) Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Madde 2- Dernek, Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

( tarih ve sayılı Resmi Gazete) TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır.

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır. TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜZÜGÜ Madde 1 Unvan, Merkez, Hesap dönemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birli i (Deutscher Industrie- und Handelskammertag:

Detaylı

Dernek Kütük No: HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ:

Dernek Kütük No: HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ: Dernek Kütük No: 06-062-185 HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ: MADDE 1 - Derneğin adı, HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ'dir. Merkezi, Ankara'dadır. Derneğin kısa

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YENİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YENİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YENİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Dayanak Madde 1- (1) Bu tüzük, Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kulübün Adı Adresi ve Niteliği Madde

Detaylı

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK T : 20 MART 2016 DERNEK KÜTÜK NO : 34-166/098 ANKARA 1993 MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ DERNEĞİN ADI

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı : Gazetecilik Topluluğu b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1-Topluluğun

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16.04.2014 tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği - Dernekler mevzuatında böyle bir bildirim bulunmadığından tüzüğün 18. maddenin 10. fıkrasının

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ*

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge, öğrencilerin ruh ve beden terbiyesi, kültürel birikimlerinin arttırılması ve ders dışı zamanlarının

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde TBD Tüzüğü değişti 4 Ekim de olağanüstü toplanan TBD, Tüzüğü nün 7 maddesini değiştirdi. Değişiklikle üyelikten çıkartılma, şubeler arasında üyelik nakli, merkez organları ve dernek gelirleri gibi konular

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrenci Topluluğu Kurma Prosedürü 1. Topluluk kurmayı talep eden öğrenci tarafından doldurularak Sağlık

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad:

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI Kapsam ve Kısa Ad: Madde 1. Bu kurallar Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (Center

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ

TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ 28 Mart 2009 günü yapılan Merkez Genel Kurulu nda yapılan değişiklikleri kapsamaktadır Ankara, 28 MART 2009 TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GIDA TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GIDA TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: Derneğin adı, Gıda Teknolojisi Derneği dir Şubesi açılmayacaktır Derneğin merkezi: Ankara'dır MADDE 2: Derneğin Amaç ve Görevi: Derneğin amacı; Gıda Bilimi, Gıda

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü ana tüzüğü aşağıdaki maddelerden oluşur; 1. Tanım 2. Kulübün amaç ve faaliyetleri 3. Üyelik

Detaylı

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur. PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Psikolojik Testler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dadır. MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade

Detaylı

İHALECİ ECZA DEPOLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı: MADDE 1- Derneğin adı İhaleci Ecza Depoları Derneği dir. MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

GİRİŞİMCİLER ve LİDERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GİRİŞİMCİLER ve LİDERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GİRİŞİMCİLER ve LİDERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ: Madde 1 : Derneğin adı GİRİŞİMCİLER ve LİDERLER DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı GİLİD dir. Derneğin merkezi ANKARA dadır. Şubesi yoktur.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları Amaç Madde -1 Merkez Birliğine üye olan Süt Üreticileri Birliği nin ürettikleri Sütü, ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve Sütün pazarlanmasına ilişkin

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1 12.01.2013 TARİHİNDE İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILAN SANDIK OLAĞAN GENEL KURULUNDA TADİL EDİLEN VE GENEL KURULCA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN YÖNETMELİK İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİNDE ÇALIŞAN

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/ NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY

DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/ NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/1983-18184 NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY DERNEKLERİN TÜZELKİŞİLİK KAZANMASI, KURULUŞ BİLDİRİSİ DERNEKLER, KURULUŞ BİLDİRİSİNİ VE

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun KuruluĢu: Madde 1 - Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Topluluğu, Necmettin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur.

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. ANAFOD İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ A.GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. MADDE

Detaylı

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Ġçindekiler Madde Sayfa Derneğin adı ve merkezi 1 2 Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe 2 2 sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ 1 LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM-KURULUŞ HÜKÜMLERİ DERNEĞİN ADI Madde 1: Derneğin adı Lojistik Derneği dir. Lojistik Derneğinin kısa adı LODER dir. MERKEZ VE ŞUBELER Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR MADDE1: DERNEĞİN ADI: Nilüfer Hatun Hanımlar Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ: Günaydın Mahallesi Pazar Caddesi İkinci Okul Sok. No:24 Bandırma/BALIKESİR DİR. Şubesi

Detaylı

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar.

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL ve MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi nde, Fakülte,

Detaylı

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren

Detaylı

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Posted on Mayıs 11, 2012 by kabalikoyu TOKAT- REŞADİYE KABALI KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin

Detaylı

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı Derneğin Merkezi : Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. Kısa İsmi Demühder

Detaylı

1. Derneğin Adı: ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ'dir. Merkezi : ANKARA, Türkiye dahilinde şubeler açabilir.

1. Derneğin Adı: ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ'dir. Merkezi : ANKARA, Türkiye dahilinde şubeler açabilir. 1. Derneğin Adı: ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ'dir. Merkezi : ANKARA, Türkiye dahilinde şubeler açabilir. 2. AMACI 2.1. Derneğin amacı, genel anlamda, patoloji biliminin ilerlemesine yardımcı olmak, tıbbın ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi

Detaylı

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Nöralterapi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı