TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE"

Transkript

1 TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE Kullanım Amaçlı Yayın MCA KAL MAP DERNEK TÜZÜÜ Sürüm No. Tarih Tanım Hazırlayan Kontrol Onay Belge Numarası Kurum Belge Tipi Sınıfı Seri No Sür. No. Top. Sayfa TPKD YON GEN

2 TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE DERNEK TÜZÜÜ 0.1 Sürüm Geçmii Sürüm Tarih Yapılan Deiiklikler Güncel dernek tüzüü eklenmitir. 0.2 çindekiler 1.Genel Ek 1 Türkiye Polifonik Korolar Dernei Dernek Tüzüü 1. Genel 1.1 Bu belge, Türkiye Polifonik Korolar Dernei dernek tüzüünü içerir (bkz. Ek 1) Sur0: , /// Sayfa 1 / 7

3 TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE DERNEK TÜZÜÜ Ek-1 KURULU NEDEN Çada uygarlık, evrende çaın gereklerine ayak uydurabilen, gereksinmelere yanıt verebilen ve insanolunu daha iyiye götürmeyi amaçlayan, sosyal, kültürel ve teknik gelimelerin tümüdür. Atatürk ün Türk ulusuna gösterdii en önemli hedeflerden biri de, Çada uygarlık düzeyine ulamaktır. Ulusal müzik kültürümüzün evrensel boyut kazanmasında polifonik (çoksesli) müzik elemanlarının youn kullanımının gereklilii karısında, Devletin öncülüünde önemli ilerlemeler salanmıtır. Polifonik Müzik Kültürünün yaygınlatırılmasında polifonik koroların önemi ve etkinlii kanıtlanmıtır. Bu korolardan biri olan TRT Ankara Gençlik Korosu nun etki ve etkinliklerini örnek alan bizler, müziin bu türünün özellikle müzii meslek olarak seçmeyen ama onu yaayıp, yaatmak isteyen insanları bir çatı altında birletirip, polifonik koro müzii yapabilmelerine olanak salamak ve böylelikle de halkımızın Evrensel Çada Polifonik (çoksesli) müzik kültürünün gelimesine bu yolla da katkıda bulunabilmek amacıyla, POLFONK KOROLAR DERNE adı altında toplanmaya ve müzik yapmaya karar verdik. DERNEN ADI VE MERKEZ Madde 1) Dernein adı TÜRKYE POLFONK KOROLAR DERNE dir. Dernein merkezi Ankara dır.dernein ubesi yoktur. Dernein merkezi ilk yerleim mah.10.cad.erdem Çarısı No:33/1 Batıkent ANKARA'dır. DERNEN AMACI Madde2) Çada toplumlarda, evrensel müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Polifonik (Çoksesli) Koro Müzii türünün, ülkemizde de gelitirilip yaygınlatırılmasını salamaya yönelik Çocuk, Gençlik,Yetikinler vb.gibi korolar kurarak, her yataki bireylerin bu faaliyetlerden yararlanmalarını salamak ve böylece Ulusumuzun Evrensel ve Ulusal Müzik Kültürünü ve zevkini gelitirmek ve yüceltmektir. Dernek siyasetle uramaz. DERNEN ÇALIMALARI Madde 3) Dernek amacını gerçekletirmek için aaıdaki faaliyetlerde bulunur. 1.Her ya grubu için, polifonik çalgı elikli ya da eliksiz (a capella) korolar kurmak. 2.Korolarda, polifonik söyleme tekniini yerletirmek için çalımalarda bulunmak ve kurslar açmak, 3.Amaçlarının dorultusunda, bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, halka açık ve TV,radyo konserleri vermek, video,plak,kaset, compact disk,teyp vb.yoluyla üretimler yapmak ve yayılmasını salamak. 4.Yerli ve yabancı sanatçı ve müzik topluluklarının her türlü etkinliklerine yer vermek. 5.Dernein müzik faaliyetlerini duyurmak için,yurt içi ve yurt dıı turneleri düzenleyerek konserler vermek,müzik festival ve yarımalarına katılmak, koro yarımaları ve enlikleri düzenlemek. 6.Gerektiinde gerçek ve tüzel kiilerle,resmi ve özel hayır kurumlarıyla ve dier derneklerle ortak çalımalar yapmak, 7.Eser siparileri vermek, ödüllü ya da ödülsüz yarımalar düzenlemek ve bu suretle Ulusal Koro Müzii repartuvarımızın zenginlemesine katkıda bulunmak, 8.Üyeler arasındaki sosyal dayanımayı salamak için balo, gezi vb. gibi sosyal etkinliklerde bulunmak. 9.Dernein amaçları dorultusunda kullanılmak üzere gayrimenkul alınması,kiralanması,alımı,satımı ilemlerinde bulunmak. 10.Amaçları dorultusunda deiik merkezlerde KORO MÜZ ETM MERKEZLER açmak. 11.Dernein amaçlarını gerçekletirmek üzere uluslararası faaliyette veya ibirliinde bulunabilir.yurt dıında dernek veya üst kurulu kurabilir veya yurt dıında kurulmu dernek veya kurululara katılmak. ÜYELK KOULLARI Madde 4) ki tür üyelik vardır. Üyelik, onursal Üyelik. 1.Üyelik: Dernekler kanunu çerçevesinde, dernein belirtilen amaçlarını kabul edip bu amaçların gerçekletirilmesi için çalımak isteyen, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip her ergin kii dernee üye olabilir. 2.Onursal Üyelik: Dernein amaçlarının gerçekletirilmesi için dernein her türlü çalımasına maddi ve manevi yardımda bulunan kiilere, yönetim kurulundan bir üyenin önerisi ve yönetim Kurulunun salt çounluunun kararı ile, onursal üyelik verilir. Onursal üyeler aidat ödemekle yükümlü deillerdir. Onursal üyeler Genel Kurul toplantısına katılırlar. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Onursal üyelere ayrıca birer Onur Belgesi ve ilt verilebilir. Sur0: , /// Sayfa 2 / 7

4 Ek-1 ÜYELE GRME Madde 5) Dernee üye olabilmek için 4.maddedeki artların bulunması gerekir. Bavuru yazılı olarak yapılır ve Yönetim Kurulunca hazırlanmı olan üyelik giri bildirgesinin doldurulması ve imzalanması suretiyle olur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları, en çok 30 gün içinde üyelie kabul veya istein reddi eklinde karara balar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan bavuruya ilikin kararını, bavuruda bulunan kiiye yazı ile bildirmek zorundadır. ÜYELERN HAKLARI Madde 6) Hiç kimse dernee üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. stifa yazılı olur. Üyeler dernek ilerinde eit hak ve yetkilere sahiptirler. Her üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler ve onursal üyeler, dernein her türlü faaliyetlerinden (konserler, yayınlar vs..faaliyetlerden) yönetim kurulu kararı ile indirimli olarak yararlanabilirler. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. ÜYELERN YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 7) Her üye aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Her üye dernek çalımalarına katılmak ve tüzük amaçlarını gerçekletirmekle yükümlüdür. Yönetim ve Denetleme kurullarından birisinde görev almak üzere seçilmi olan bir üye bir dierine seçilemez. ÜYELKTEN AYRILMA Madde 8)Üyelik, üyelikten istifa etmek, çıkarılma veya ölümle son bulur. Her üye istedii anda ayrılma dileini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmekle üyelikten ayrılmı sayılır.bunun için üyenin bu yıla ait mali yükümlülüklerini yerine getirmi olması gereklidir. Bu yolla üyelikten ayrılanlar, dernekten nakdi veya ayni hiçbir talepte bulunamazlar. Zorunlu nedenlerle, belli bir süre için, üyelikten ayrılmak zorunda kalanlar, bu sürenin bitiminde, Yönetim Kurulu kararı ile ve giri ücretini ödemeden yeniden dernee üye kaydedilirler. ÜYELKTEN ÇIKARILMA Madde 9) Üyelikten çıkarılma aaıdaki nedenlerle yapılır. 1.Mazeretsiz olarak dernekten uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak, böylelikle dernein yaamasına ve amaçlarına ilgisiz kalmak. 2.Dernein amaçlarına aykırı harekette bulunmak. 3.Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak. 4.Üyeler arasında birlik ve dayanımayı bozmak, 5.Yönetim Kurulunun 30 gün süreli ödeme bildirisine ramen mali yükümlülüklerini yerine getirmemek. 6.Güvenilir ve belirli bir özür bildirmeden dört toplantıya üst üste katılmamak. 7.Temyiz kudretini yitirmi olmak. 8.Dernekler Kanunundaki üyelik koullarını yitirmek. Üyelikten çıkarılma kararı, Yönetim Kurulu nun 2/3 oranındaki oy çokluu ile verilir. Üyelie son verme kararı verilirse, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde, Yönetim Kurulu, kararını yazılı olarak ve iadeli taahhütlü mektupla ilgiliye bildirir. Üye, karara tebellü tarihinden itibaren, 30 gün içinde itiraz edebilir. tirazın incelenecei merci Genel Kurul olup, konu itirazı izleyen ilk Genel Kurul Toplantısında görüülür. Genel Kurul un verecei karar kesindir. Yönetim Kurulu nun, üyelikten çıkarma konusundaki kararına itiraz edilmezse, karar kendiliinden kesinleir. ÜYELK ÖDENTLER Madde 10) Dernekler Kanununun öngördüü sınırlar içinde, her üye dernee giri aidatı ve yıllık aidat borcunu yerine getirmekle yükümlüdür. Her genel kurul toplantısında ödentiler miktar olarak belirlenir ve üyelere duyurulur. Dernee giri ödentisi 16 YTL ve yıllık üye ödentisi ise 24 YTL.dir. DERNEN ORGANLARI Madde 11) Dernein Organları unlardır: 1.Genel Kurul 2.Yönetim Kurulu 3.Denetleme Kurulu 4.Çalıma Grupları (Komiteler) Sur0: , /// Sayfa 3 / 7

5 GENEL KURUL Ek-1 Madde 12) Yetki ve görevleri dernekler kanununun 26.maddesinde belirlenmi olan Genel Kurul, dernek üyelerinden oluan ve dernein en yüksek ve en yetkili karar ve denetleme organıdır. Genel kurul, olaan ve olaanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. 1.Olaan Genel Kurul Toplantıları: olaan Genel Kurul Toplantısı, yılda bir kez, OCAK ayı içinde, Yönetim Kurulu nun tesbit ve ilan edecei tarihte, dernek Merkezinin bulunduu yerde olaan olarak toplanır. 2.Olaanüstü Genel Kurul Toplantıları: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Genel Kurul da oy hakkına sahip üyelerin bete birinin bavurusu üzerine, Genel Kurul u toplantıya çaırır. Yönetim Kurulu kendiliinden de, gerekli gördüü durumlarda, Genel Kurul u olaanüstü toplantıya çaırabilir. ÇARI EKL Madde 13) Yönetim Kurulu, dernek tüzüüne göre, Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantının günü.saati, yeri ve gündemi üyelere en az 15 gün önceden bir yazı ile bildirilir. Çounluk salanamaması sebebi ile toplantının yapılmaması halinde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacaı da bu yazıda belirtilir. lk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Toplantı baka bir nedenle geri bırakılırsa, durum sebepleri ile birlikte, ikinci bir duyuru ile üyelere duyurulur. kinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı, bir kereden fazla geri bırakılamaz. TOPLANTININ YAPILI USULÜ Madde 14) Dernein Genel Kurul toplantılarında aaıdaki kural ve yöntemler uygulanır. 1.Genel Kurul, oy vermeye yetkili üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. lk toplantıda yeter sayı salanamazsa, ikinci toplantıda çounluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. 2.Genel kurul a katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 3.Yeterli çounluk salanmısa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı, Yönetim Kurul Bakanı ve görevlendirecei Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 4.Toplantıyı yönetmek için bir Bakan ve iki yazman açık oyla seçilir. 5.GenelKurul kararları, katılan üyelerin oy çokluu ile alınır. 6.Toplantı sonunda düzenlenen tutanak Bakan ve yazmanlar tarafından imzalanır. mzalanan bu tutanak belgelerle birlikte Yönetim Kurulu na verilir. GÜNDEM Madde 15) Gündem Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Denetleme Kurulu raporları da ayrıca Genel Kurul Gündeminde yer alır. Genel Kurul da yalnız gündemde yer alan maddeler görüülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur. GENEL KURUL UN GÖREV VE YETKLER Madde 16) Genel Kurul un görev ve yetkileri aaıda belirtilmitir. 1.Dernek organlarının seçilmesi, 2.Tüzüt ve Yönetmeliklerin deitirilmesi, 3.Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görümek, ilgililerin ibralarını karara balamak. 4.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya deitirilerek kabul edilmesi, 5.Dernek için gerekli taınmaz malların satın alınması veya mevcut taınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 6.Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dıındaki dernek veya kurululara üye olarak katılmak veya ayrılmak, 7.ube açılmasına veya açılmı ubelerin kapatılmasına karar verilmesi, 8.Üyelerce, dernek Tüzüünde belirtilen durumlarda yapılan itirazların karara balanması, 9.Dernein feshi ve fesih halinde dernein mal varlıının ne olacaı konusunda karar verilmesi, 10.Kanunlarda, dernek tüzük ve yönetmeliklerinde, Genel Kurul ca yapılması belirtilen dier görevlerin yerine getirilmesi, 11.Dernein federasyona katılması veya ayrılması, Sur0: , /// Sayfa 4 / 7

6 YÖNETM KURULU Ek-1 Madde 17) Yönetim Kurul u, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından, gizli oyla seçilecek olan 7 Asil, 7 yedek üyeden oluur. Boalan üyeliklere yedek üyeler oy sırasına göre çarılır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar ve arasından bir Bakan, bir Bakan Yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.yönetim Kurul u salt çounlukla toplanır ve kararlarını katılanların çounluu ile alır. YÖNETM KURULU NUN GÖREV VE YETKLER Madde 18) Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri aaıda belirtilmitir. 1.Dernei temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, 2.Dernein sanatsal faaliyetlerini yurt içi ve yurt dıındaki Uluslar arası festival ve yarımalara ulatırmak, 3.Dernein amacına uygun çalımaları ve harcamaları yapmak, Genel Kurul kararlarını uygulamak, 4.Dernek korolarının nasıl kurulacaını, nasıl çalıacaını ve bu korolara nasıl girilebileceini içeren ilkeleri saptamak, bu koroları yönetecek eflerin yetkilerini belirtmek ve Polifonik Korolar dernei nin oluturacaı koroların talimatını hazırlamak, yürütmek ve deitirmek, 5.Bu koroları yönetecek ef ve ef yardımcıları ile dier eitim ve öretim ilerini yürütecek görevlileri tayin etmek, gerekli durumlarda azletmek, 6.dernein gelir ve gider hesaplarına ilikin ilemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul a sunmak, 7.Dernein üye sayısını arttırmak, 8.Dernee baı kabul etmek, 9.Dernek adına yayınlanacak bildirileri kararlatırmak, 10.Dernek tüzüü ve dernekler Kanununun kendisine verdii dier yetkileri kullanmak, DENETLEME KURULU Madde 19)Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluur ve genel kurulca seçilir. Denetleme Kurul u ilk toplantısında, bir bakan ve bir sekreter seçer. Görev ve yetkileri unlardır. 1.Dernein bütçe,hesap ve ilemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde altı ayda bir inceleme yapmak ve sonuçlarını ve önerilerini rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak, 2.Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor, blanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki görülerini raporla genel kurul a sunmak. 3.Gerektiinde genel kurul u toplantıya çaırmayı Yönetim Kurulundan istemek. Denetim Kurulu, dernein tüzüünde gösterilen amaç ve amacın gerçeklemesi için sürdürecei belirtilen çalıma konuları dorultusunda faaliyet gösterip göstermediini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüüne uygun olarak tutulup tutulmadıını, dernek tüzüünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandıında genel kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteinin yerine getirilmesi zorunludur. Madde 20) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, Dernein eitim, öretim ve koro çalımaları gibi sanatsal faaliyetlerinde görev alabilirler. ÇALIMA GRUPLARI (KOMTELER) Madde 21) Dernek amaçlarının gerçekletirilmesinde, Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu bakanı tarafından, Yönetim Kurulu onayı ile, aaıda belirtilen sürekli çalıma grupları (komiteler) kurulur, bakan ve üyeleri atanır. Komitelerin görev süresi Yönetim Kurulu nun süresi ile sınırlıdır. Bu çalıma grupları sırasıyle: 1.üyelik ve üyelerle ilikiler komitesi, 2.Sosyal ve kültürel faaliyetler komitesi, 3.Festival, enlik ve konser düzenleme komitesi, Yönetim Kurulu, gerekli gördüü daha baka komiteleri de kendi dönemi için kurabilir. GELRLER Madde 22) Dernein gelirleri unlardır: 1.Üye ödentileri (üye giri ve üye yıllık ödentisi) 2.Dernekçe yapılan yayınlar,düzenlenen kurs, konser, balo, piyango, elence, temsil, gezi, çay, yemek, konferans,enlik ve festival gibi faaliyetlerden salanan gelirler. 3.Dernein mal varlıından elde edilen gelirler, 4.Özel ve tüzel kiilerce yapılacak eya ve para yardımları ile baılar, Sur0: , /// Sayfa 5 / 7

7 5.Yasalara uygun olarak salanacak yardımlar, 6.Devletin bütçe ve fonlarından aktarılabilecek yardımlar, 7.Baka derneklerle ortaklaa salanacak gelirler, 8.dier yasal gelirler, Dernek, amaçlarını gerçekletirmede mali kaynak yetersizlii ile karılaırsa, Genel Kurul ca onaylanacak bütçede, sarf yeri ve miktarlarını belirtmek kaydı ile, üyelerinden katılma payı alabilir. Dernein gelirlerinden giri ödentisinin tamamı üyelie kabul sırasında, yıllık ödenti, Yönetim Kurulunca saptanacak taksit ve tarihlerde, dier gelirler gerçekletiinde makbuz karılıında tahsil edilir. GDERLER ve BORÇLANMA USÜLLER Madde 23) Dernek amacını gerçekletirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabilecei gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, dernein gelir kaynakları ile karılanamayacak miktarlarda ve dernei ödeme güçlüüne düürecek nitelikte yapılamaz Dernek amaçlarını gerçekletirmek için her türlü harcamada bulunabilir. Yangın,zelzele vb.gibi.doal afetlerden zarar görenlere, kızılay gibi hayır derneklerine, Genel Kurul kararı ile yardımda bulunabilir. Yardım amacıyle konserler düzenleyerek katkıda bulunabilir. GELR VE GDERDE USUL Madde 24) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu defterlerin ve alındı belgelerinin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur. Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile Yönetmelie uygun olarak bastırılır. Baı ve aidat toplayacak kii ve kiiler, dernek yönetim kurulu bir karar ile belirlenir ve bunlar adına yönetmelie uygun olarak yetki belgesi düzenlenir. Dernee ait paralar bir banka hesabına yatırılır. Bu hesap, biri bakan veya bakan yardımcısı olmak üzere yönetim kurulundan iki üyenin müterek imzası ile kullanılabilir. Sayman üyenin nezdinde, memur maa katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak rakam kadar para bulunabilir. DERNEK DEFTERLER Madde 25)Dernek, tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile ilgili Usul ve Esaslara dair yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. TÜZÜK DEKL Madde 26) Tüzük deiikliine karar verme yetkisi Genel Kurul'undur. Tüzük yönetim kurulu nun istei veya üyelerin bete birinin yazılı bavurması ile toplanan genel kurul da, katılan üyelerin üçte iki çounluunun kararı ile deitirilir. DERNEN FESH Madde 27) Dernek Genel Kurul u her zaman dernein feshine karar verebilir. Genel Kurul un dernein feshine karar verebilmesi için tüzüe göre Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması arttır. lk toplantıda bu çounluun salanamaması halinde, üyeler Dernekler Kanununun 21.maddesine göre ikinci toplantıya çarılır. kinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilikin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çounluu ile verilmesi zorunludur. Dernein feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliine yazıyla bildirilir. Dernein feshi halinde malların nereye bırakılacaı da fesih kararında belli edilir. Böyle bir karar alınmamısa, dernein mal varlıı, amaç yönünden en yakın olan kurulua bırakılır. TÜZÜK BOLUKLARI Ek-1 Madde 28)Dernek tüzüünde açıklık bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve dier ilgili hükümleri uygulanır. yasa Sur0: , /// Sayfa 6 / 7

8 Ek-1 KURUCU ÜYELER Madde 29) Dernein ilk kurucuları hepsi T.C.uyruklu aaıda kimlikleri yazılı kiilerdir. (Soyadları esas alınarak, alfabetik sıraya göre) 1.ALPUAN A.Kutlay Ankara-Stajyer Avukat (Ankara Barosu) Baçavu sok 97/8 Küçükesat Ankara 2.APAYDIN Mustafa Antalya-Akseki-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı 364.sok.No:18 Batıkent Ankara 3.ARICI Ayla Edirne-TRT Yayın denetleme Kurulu üyesi Kehlibar sok.11/19 GOP Ankara 4.ÇALIAL F.Mine stanbul-trt Müzik Dairesi ÇSM Müdürü TRT Lojmanları 1.cad.148/31 Oran Sitesi Ankara 5.ÇETN Ayhan Konya-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı Ataç sok No:61/4 Kültür Mah. Kızılay Ankara 6.DEMRSOY Cavit Gürün-Endüstri Mühendisi Altınpark dilek sok.no:10/11 Hasköy Ankara 7.DEVRMC Halise ankara-örenci (A.Ü.tıp Fak) Dicle sok No:19 Yenimahalle Ankara 8.DNÇER Mahir Tarsus-TRT Ankara Radyosu Müzik yay.md.yrd. TRT Lojmanları stasyon mah. Etimesgut Ankara 9.ESMERGÜL Feruzan Antalya-TRT Çoksesli Korosu Sanatçısı 367.sok.No:11 Batıkent Ankara 10.GÜNGÖR Zerrin Ankara-Ekonomist Çidem sok.no:25/11 Aydınlıkevler Ankara 11.GÜREL Cezmi Erzincan-Kemaliye-Serbest Meslek ncirli mah.yunus Emre cad.no:17/6 A.Elence Ankara 12.KODALLI M.Nevid Mersin-Prof.Devlet Sanatçısı 35.sok.No:2/1 Bahçelievler Ankara 13.ÖZEN Erdinç Bilecik-Elektronik Mühendisi Büklüm sok 78/8 Küçükesat Ankara 14.ÖZGÜVEN Abdullah Ankara-elektronik mühendisi Zübeyda Hanım mah.sulugöz sok.28/6 skitler Ankara 15.ÜNAL Sadettin Denizli-Kelekçi-Opera Çocuk Korosu efi ncek köyü No:28 Gölbaı Ankara 16.ÜNAL Sevim Beyda-Opera Çocuk Korosu efi ncek Köyü No:28 Gölbaı Ankara 17.ÜNLÜ.Köksal Ankara-Fülolog ehit Erdönmez sok.no:8/1 Anıttepe Ankara 18.SELANK Cavidan stanbul- TRT ncele Aratırma Kurulu Üyesi ncek Köyü Gölbaı Ankara 19.YAU Güler Eskiehir-Ev Hanımı ehit Dani Tunalıgil sok.7/12 Maltepe Ankara GEÇC YÖNETM KURULU Geçici Madde 1) Dernek organları tekil edilinceye kadar aaıda adları yazılı Geçici Yönetim Kurulu üyeleri, dernek ilerini yürütmeye ve dernei temsile yetkilidir. Bakan :Nevid KODALLI Bakan Yardımcısı :Mustafa APAYDIN Sekreter :A.Kutlay ALPUAN Üye :Sadettin ÜNAL Üye :Halise DEVRMC Üye :Güler YAU Üye :Feruzan ESMERGÜL Sur0: , /// Sayfa 7 / 7

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı BORSA DII MENKUL KIYMETLER PYASASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ MEVCUT METİN MADDE 1- Kuruluş Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ANATÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ Madde I. DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, MERKEZİ Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde her nev'i seramik sağlık gereçleri üreten

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı