TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

3 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI 2011 Turkey s Statistical Yearbook İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu For statistical data and information requests Data Dissemination Group Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi For publication order Revolving Fund Management Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Yayın Tasarım Takımı For questions about contents of the publication Publication Design Team Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) İnternet E-posta Internet Yayın No Publication Number 3665 ISSN X Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Turkish Statistical Institute reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara Tel: * Faks-Fax: Nisan 2012 April 2012 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi istatistiklerin genel çerçeve itibariyle sunuldu u ve ülke profili hakk ndaki bilgilere eri im imkan sa layan Türkiye statistik Y ll, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanmakta ve en çok tercih edilen yay nlar aras nda yer almaktad r. statistik Y ll n n kökeni, 1897 y l nda Osmanl mparatorlu u döneminde yay mlanan Mahsus statistik-i Umumi dir. Türkiye statistik Kurumu taraf ndan yay mlanan ilk y ll k ise 1928 y l nda Osmanl ca olarak haz rlanm t r. Ülkemiz hakk nda daha çok bilgiye eri im imkan sa lamak amac yla yay nda yer alan tablolara ek olarak Kurum taraf ndan yürütülen yoksulluk, özürlüler, bili im teknolojileri kullan m, ya am memnuniyeti, kazanç yap s, i gücü maliyeti, sa l k ara t rmas gibi ara t rmalara da yer verilmi, bölümlerde yer alan baz tablolar n içerikleri geli tirilmi tir. Statistical Yearbook of Turkey, in which official statistics related to many aspects of the society are presented generally and which provides immediate access to information regarding country profile, is being published by Turkish Statistical Institute (TurkStat) and is one of the most demanded publications of the Institute. The origin of the Statistical Yearbook is Mahsus statistik-i Umumi (Special General Statistics), which was published in 1897 at the Ottoman Empire time. On the other hand, the first yearbook which was published in 1928 by Turkish Statistical Institute was prepared in Ottoman language. In order to provide access to more information about the country; in addition to the tables in the previous publication, information about other surveys of the Institute like disability, IT usage, life satisfaction, earnings structure, labour cost, health survey has been given while the content of some tables had been improved. Yay nda yer alan bilgiler, yay mland zaman dilimindeki mevcut en son verileri içermekte ve be y ll k bilgilerle kar la t rma imkan sa lamaktad r. Tablo sonlar nda ve yay n n son bölümünde yer alan veri kaynaklar n n ise, daha detayl istatistiklere eri mek isteyen kullan c lar için iyi bir ba lang ç noktas olaca dü ünülmektedir. Yay n CD ortam nda da mevcuttur ve ka t ortam ndaki tüm bilgileri içermektedir. Di er taraftan, web adresinden güncel bilgilere eri mek de mümkündür. Türkiye statistik Y ll n n geni kullan c kitlesine hizmet verece i ve ara t rmac lar her bir konunun kayna na götürece i inanc yla istatistiki bilgi üretilmesine kaynak sa layan tüm bireylere, kurum ve kurulu lara, yay n n haz rlanmas nda eme i geçenlere katk lar ndan dolay te ekkür ederim. Information in the publication covers the most recent data available during the publication period, and provides comparison with the information of the previous five years. Data sources given at the end of tables and the last chapter of the publication are assumed to be a good starting point for the users who want to reach more detailed information. The publication is available in CD-ROM version and this version covers all the information in the paper press. On the other hand, it is also possible to reach most recent data on With the belief that Statistical Yearbook of Turkey would serve its wide range of users and take the researchers to the source of each subject, I thank all individuals and organizations which provided data to the statistical information production, and all people who have contributed to the preparation of the publication. Birol AYDEM R Ba kan Birol AYDEMİR President Başkan President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VI Symbol and Abbreviations Aç klama VII Explanation Arazi ve klim 1 Land and Climate Çevre 17 Environment Nüfus ve Göç 25 Population and Migration Demografi 61 Demography Sa l k 85 Health E itim ve Kültür 107 Education and Culture Turizm 127 Tourism Adalet 137 Justice Seçimler 143 Elections Sosyal Güvenlik 151 Social Security Çal ma 161 Labour Tar m 181 Agriculture statistikleri 197 Business Statistics Enerji 241 Energy Ula t rma ve Haberle me 249 Transportation and Communication D Ticaret 261 Foreign Trade Fiyat ve Endeksler 275 Prices and Indexes Sat nalma Gücü Paritesi 289 Purchasing Power Parity Para, Banka ve Sigorta 295 Money, Banking and Insurance Maliye 327 Finance Ulusal Hesaplar 339 National Accounts Gelir ve Ya am Ko ullar 359 Income and Living Conditions Tüketim Harcamalar ve Mutlak Yoksulluk 377 Consumption Expenditures and Absolute Poverty Güven Endeksleri 393 Confidence Indices gücü Maliyeti ve Kazanç Yap s 399 Labour Cost and Structure of Earnings Bilim, Teknoloji ve Bili im 419 Science,Technology and Information Communication Ya am Memnuniyeti 443 Life Satisfaction Ek 453 Appendix Veri Kaynaklar 453 Data Sources V

6 İçindekiler Contents Simge ve Kısaltmalar Symbol and Abbreviations Bilgi geçicidir * Data is provisional Bilgi elde edilememi tir Data not available Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Kullanılan birimin yarısından azdır 0 Magnitude less than half of the unit employed Gözlem de eri öngörülenden az oldu u için bilgi verilememi tir (0) Data not available due to insufficient number of obversion 5429 sayılı Kanun gere i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim sayısı üçten az oldu u için birimlere ili kin bilgiler verilememi tir 5429 sayılı Kanun gere i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim sayısı üç ve daha fazla oldu u halde bir veya iki birimin hakim olmasından dolayı birimlere ili kin bilgiler verilememi tir (*) Data pertaining to units which has less than three statistical units are not given by law no: 5429 which is indicated (**) Data pertaining to units which has three and more units are not given because of to dominate one or two units by law no: 5429 which is indicated Ba ka yerde sınıflandırılmamı n.e.c. Not elsewhere classified 2007'den (dahil) yılına kadar 2010'da ba layan ve 2011'de biten ürün yılı, mali yıl, ö renim dönemi vb to 2011 inclusive 2010/'11 Crop year, financial year, school year etc. beginning in 2010 ending in 2011 Küçük veya e it < Fewer/less/smaller than or equal to Büyük veya e it > More/greater than or equal to Türk Lirası TL Turkish Liras statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması BBS-SR Statistical Regions Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ADNKS Address Based Population Registration System Uluslararası Hastalık Sınıflaması ICD International Classification of Diseases Uluslararası Standart E itim Sınıflaması ISCED International Standard Classification of Education Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ISCO International Standard Classification of Occupations Uluslararası Standart teki Durum Sınıflaması ICSE Standard Internatıonal Classification of Status in Employment Avrupa Toplulu u'nda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki Sınıflaması NACE Statistical Classification of Economic Activities in the European Community n aat Tipleri Sınıflaması CC Classification of Type of Construction Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması SITC Standard International Trade Classification Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Geni Ekonomik Grupların Sınıflaması BEC Classification by Broad Economic Categories Amaca Göre Bireysel Tüketimin Sınıflaması COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose Gümrük birli i Konseyinin Uyumla tırılmı Mal Tanım Kod Sistemi HS Customs Co-operation Council, The Harmonized Commodity Description and Coding System Ulusal Hesaplar Sistemi SNA Systems of National Accounts VI

7 Explanation Açıklama Yay nda Kapsanan Dönem AÇIKLAMA statistik Y ll, tarihsel veriler ve baz tablolar d nda kullan c ya be y ll k bir kar la t rma olana sa layacak biçimde düzenlenmi tir. Aksi belirtilmedikçe "y l" takvim y l n göstermektedir. "Mali y l" ise, 12 ay için söz konusu olup 1 Ocak tarihinde ba lar. Veri Kaynaklar Yay nda sunulan veriler Türkiye statistik Kurumu'nun say m ve anketlerinden, ayr ca di er kurulu lar n idari kay tlar ndan derlenmektedir. Kaynak verilmeyen tablolardaki bilgiler Kurum taraf ndan haz rlanm t r. Konu Aç klamalar Her bölümün ba nda yer alan konu aç klamalar nda, bölümdeki bilgilerin hangi yöntem ve kaynaktan derlendi i, yap lan çal malar, kullan lan s n flamalar ve konu ile ilgili baz terim ve kavramlar n tan mlar na yer verilmi tir. EXPLANATION Period Covered by the Yearbook The data with the exception of certain tables and historical series, are presented in five year period. Unless otherwise stated, "year refers to the calender year. Fiscal year refers to the 12 months and begins with January 1 st of each year. Data Sources Data presented in the publication are compiled from censuses and surveys conducted by the Turkish Statistical Institute and from administrative registers of the other organizations. Tables for which no source is indicated are based on information prepared by TurkStat. Explanations of the Subjects In the explanatory notes placed at the beginning of each section, the method used in compiling the data, the studies made, classsifications, definitions and concepts are given. statistiki Bölge Birimleri S n flamas : Bölgesel istatistiklerin toplanmas, geli tirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli i Bölgesel statistik Sistemine uygun kar la t r labilir istatistiki veri taban olu turulmas amac yla ülke genelinde tan mlanan s n flamad r. Statistical Regions: t is a classification to collect and develop regional statistics, to make the socio economic analyses of regions, to determine the framework of regional politics and to develop a convenient comparable statistics data base with European Union Regional Statistical System. VII

8 Açıklama Explanation statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) - Statistical Regions (SR) 1. Düzey Level 1 2. Düzey Level 2 3. Düzey Level 3 1. Düzey Level 1 2. Düzey Level 2 3. Düzey Level 3 TR Türkiye - Turkey TR1 stanbul TR10 stanbul TR100 stanbul (Zonguldak, TR811 Zonguldak (Tekirda, TR211 Tekirda TR81 Karabük, TR812 Karabük Bat TR21 Edirne, TR212 Edirne Bart n) TR813 Bart n TR2 Marmara K rklareli) TR213 K rklareli Bat (Kastamonu, TR821 Kastamonu West (Bal kesir, TR221 Bal kesir Karadeniz TR82 Çank r, TR822 Çank r TR22 TR8 Marmara Çanakkale) TR222 Çanakkale West Black Sinop) TR823 Sinop TR31 ( zmir) TR310 zmir Sea (Samsun, TR831 Samsun (Ayd n, TR321 Ayd n Tokat, TR832 Tokat TR83 TR32 Denizli, TR322 Denizli Çorum, TR833 Çorum Ege Mu la) TR323 Mu la Amasya) TR834 Amasya TR3 Aegean (Manisa, TR331 Manisa (Trabzon TR901 Trabzon Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Do u Ordu, TR902 Ordu TR33 Kütahya, TR333 Kütahya Karadeniz Giresun, TR903 Giresun TR9 TR90 U ak) TR334 U ak East Black Rize, TR904 Rize TR41 (Bursa, TR411 Bursa Sea Artvin, TR905 Artvin Eski ehir, TR412 Eski ehir Gümü hane) TR906 Gümü hane Do u Bilecik) TR413 Bilecik (Erzurum, TRA11 Erzurum Marmara (Kocaeli, TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, TRA12 Erzincan TR4 East Sakarya, TR422 Sakarya Kuzeydo u Bayburt) TRA13 Bayburt Marmara TR42 Düzce TR423 Düzce TRA Anadolu (A r, TRA21 A r Bolu, TR424 Bolu Northeast Kars, TRA22 Kars TRA2 Yalova) TR425 Yalova Anatolia I d r, TRA23 I d r Bat TR51 (Ankara) TR510 Ankara Ardahan) TRA24 Ardahan TR5 Anadolu (Konya, TR521 Konya (Malatya, TRB11 Malatya TR52 West Anatolia Karaman) TR522 Karaman Elaz, TRB12 Elaz TRB1 (Antalya, TR611 Antalya Ortado u Bingöl, TRB13 Bingöl TR6 Akdeniz Mediterranean TR61 Isparta, TR612 Isparta Anadolu Tunceli) TRB14 Tunceli TRB Burdur) TR613 Burdur Centraleast (Van, TRB21 Van TR62 (Adana, TR621 Adana Anatolia Mu, TRB22 Mu TRB2 Mersin) TR622 Mersin Bitlis, TRB23 Bitlis TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari) TRB24 Hakkari Kahramanmara TR632 Kahramanmara (Gaziantep, TRC11 Gaziantep Osmaniye) TR633 Osmaniye TRC1 Ad yaman, TRC12 Ad yaman TR71 (K r kkale, TR711 K r kkale Kilis) TRC13 Kilis Aksaray, TR712 Aksaray Güneydo u ( anl urfa, TRC21 anl urfa TRC2 Orta Ni de, TR713 Ni de TRC Anadolu Diyarbak r) TRC22 Diyarbak r Anadolu Nev ehir, TR714 Nev ehir Southeast (Mardin, TRC31 Mardin TR7 Central K r ehir) TR715 K r ehir Anatolia Batman, TRC32 Batman TRC3 Anatolia TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri rnak, TRC33 rnak Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt Yozgat) TR723 Yozgat Toplam Total VIII

9 Land and Climate Arazi ve İklim 1 Ç NDEK LER Sayfa Page CONTENTS Açıklama 2 Explanation Harita Map 1.1 Türkiye ve iller 1.1 Turkey and provinces Tablo Arazi Table Land 1.1 Türkiye anakarası'nın uç noktaları 1.1 Extreme points of Turkey 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümleri 1.2 Area of Turkey and provinces 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i 1.3 Height of selected mountains and hills 1.4 Akarsuların uzunlu u 1.4 Length of rivers 1.5 Baraj göllerinin alanları (göletler) 1.5 Areas of dammed lakes (reservoirs) 1.6 Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i 1.6 Areas and altitudes of natural lakes 1.7 Adaların yüzölçümü ve kıyı uzunlu u 1.7 Areas and coastlines of islands 1.8 Depremler, Earthquakes, klim Climate 1.9 Aylık maksimum sıcaklık, Monthly maximum temperature, Aylık minimum sıcaklık, Monthly minimum temperature, Aylık ortalama nem, Average monthly humidity, Aylık toplam ya ı ortalaması, Average monthly precipitation, Aylık ortalama günlük toplam güne lenme süresi, Average monthly daily total hours of sunshine, Aylık ortalama deniz suyu sıcaklı ı, Average monthly sea temperature,

10 Arazi ve İklim Land and Climate AÇIKLAMA EXPLANATION ARAZ Türkiye anakarası'nın uç noktaları, Türkiye ve illerin yüzölçümleri, seçilmi da ve tepelerin yüksekli i, akarsuların uzunlu u, do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i, adaların yüzölçümü ve kıyı uzunlu una ait veriler Harita Genel Komutanlı ı'ndan alınmı tır. Baraj göllerinin alanlarına ait veriler ise Devlet Su leri Genel Müdürlü ü'nden alınmı tır. AREA Data about extreme points of Turkey, area of Turkey and provinces, height of selected mountains and hills, length of rivers, areas and altitudes of natural lakes, areas and coastlines of islands are taken from General Command of Mapping. Data about areas of dammed lakes (reservoirs) are taken from General Directorate of State Hydraulic Works. DEPREM Bu bölümdeki veriler Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara tırma Enstitüsü'nden alınmaktadır. EARTHQUAKE The earthquakes data presented in this section are collected from the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute. Depremin iddeti: Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin iddeti olarak tanımlanır. Modified Mercalli (MM) iddet ölçe i, deprem etkilerinin iddetini ara tıran deprembilimciler tarafından yaygınlıkla kullanılır. Bu ölçek romen rakamları ile belirtilen en az I ve en fazla XII ile ifade edilir. iddetin ölçüsü, insanların deprem sırasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması ve toplam hasar gibi çe itli kıstaslar gözönüne alınarak yapılır. Depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Depremin büyüklü ü: Depremde açı a çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Her depremin tek bir büyüklü ü vardır. Deprem büyüklü ü bir logaritmik ölçek olan Richter ölçe i ile ölçülür. Richter büyüklü ü kayıt edilen en yüksek deprem dalgasının geni li inden ölçülmektedir. KL M Bu bölümdeki veriler Meteoroloji Genel Müdürlü ü'nden alınmaktadır. Earthquake intensity: The effects of earthquake to the ground expressed as intensity of earthquake. The Modified Mercalli (MM) Intensity Scale is commonly used by seismologists seeking information on the severity of earthquake effects. Intensity ratings are expressed as Roman numerals between I at the low end and XII at the high end. Earthquake intensity identified according to awakened people during the earthquake, movement of the furnitures, falling down of the chimneys and some total damages. It measures the effects of eartquake on people and buildings. Earthquake magnitude: It is a measure of the amount of energy released. Each earthquake has a unique magnitude assigned to it. The magnitude of earthquakes is measured on the Richter scale which is based on a logaritmic scale. The Richter magnitude is calculated from the amplitude of the largest seismic wave recorded for the earthquake. CLIMATE The meteorological data presented in this section are collected from the Turkish State Meteorological Service. Klimatolojik gözlemler: Bir yerin iklimini, hava durumunu saptamak amacı ile bütün meteorolojik ö eleri kapsayan bir gözlem olup, yerel saatle 07.00, ve 21.00' de olmak üzere günde üç kez yapılmaktadır. Climatological observations: These observations cover all the meteorological elements that determine the weather conditions of an area. The observations are made three times a day at a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m according to local time. Fenolojik gözlemler: Bitki ya amının iklim ko ulları altında göstermi oldu u çe itli ya am evrelerinin hangi tarihlerde meydana geldi ini saptamak amacı ile yapılmaktadır. Sinoptik gözlemler: Salt hava tahminlerini elde etmek amacı ile günde en az dört defa 00.00, 06.00, ve 18.00'de uluslararası Greenwich ortalama saatine (GMT) göre yapılan bir gözlemdir. Aerolojik gözlemler: Atmosfer derinliklerindeki kitle hareketlerini ve karakterlerini saptayan bir gözlemdir. Bu yıllıkta en az be yıl boyunca gözlem yapmı olan 40 istasyon hakkında bilgi verilmi tir. Bu istasyonlara ait ortalama ve uç de erler her on yılda bir yeniden hesaplanmaktadır. Phenological observations: This type of observation is made in order to determine periodic biological phenomenon of plant life under climatic conditions. Synoptic observations: The synoptic recording stations are responsible only for weather forecasts. The observations are made four times daily at 00.00, a.m p.m and 6.00 p.m according to GMT. Aerological observations: These stations observe and determine the movements of air masses and their characteristics in the upper layers of the atmosphere. In this publication data are given for only 40 typical stations which have records for at least a period of five years or more. Average and extreme values belonging to theses stations are recalculated every ten years. 2

11 Land and Climate Arazi ve İklim En yüksek ve en dü ük sıcaklık: Saptanmı olan günlük yüksek ve dü ük sıcaklıkların uç (ekstrem) de eridir. Highest and lowest temperature on record: Data refers to observed daily extremes. Ortalama oransal nem (yüzde): Havada bulunan su buharı miktarının, o hava sıcaklı ında mümkün olabilen en yüksek doyurucu buhar basıncı miktarına oranı olup yüzde türünden alınmı ; ortalaması da saat 07.00, ve 21.00'de bulunan de erlerin toplanıp üçe bölünmesi ile hesaplanmı tır. Relative humidity (percent): The amount of moisture in the air as compared with the maximum amount that the air could contain at the same temperature is expressed as a percentage. The daily average is obtained by taking the sum of the values observed at a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m. divided by three. Ya ı miktarı: mm olarak yüksekli i veya kg olarak metrekareye dü en ya ı miktarını göstermektedir. Günlük ya ı miktarı, bir gün öncesinde saat ve rasatlarında ölçülen miktarla, o günün saat de ölçülen miktarın toplamıdır. Precipitation: The total rainfall is measured in mm and shown in kg. per square meter. Daily precipitation is obtained by taking the total of the values observed at 2.00 p.m. and 9.00 p.m of the previous day and a.m of the present day. Güne lenme süresi: Güne lenme süresini ölçen özel aygıtlarla saptanmı de erlerin, gözlem yılları için aylık ve yıllık aritmetik ortalamaları bulunmu tur. Average hours of sunshine: The average hours of sunshine are obtained by taking the monthly and annual averages of daily values measured by special sunshine recording devices. Deniz suyu ortalama sıcaklı ı: Derinli i en az 2 m olan yerlerde, deniz düzeyinden 50 cm derinlikte, sabah saat ve arasında ölçülen deniz suyu sıcaklı ı ortalamasıdır. Average sea temperature: Average sea temperature are measured between and a.m. by special sea temperature recording devices dipped 50 cm below sea level places with a minimum depth of 2 m.

12 D E N İ Z İ Arazi ve İklim E G E K A R A D E N İ Z 1.1 Türkiye ve iller Turkey and provinces A K D E N İ Z Land and Climate

13 Land and Climate Arazi ve İklim 1.1 Türkiye anakarası'nın uç noktaları Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u - East Batı - West Kuzey - North Güney - South Küçük A rı Da ı'nın 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) sınırlarının kav ak noktası Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A rı ' ' Gökçeada'da nceburun - Cape nceburun Gökçeada Island ' ' Sinop ilinde nceburun - Cape nceburun Sinop province ' ' Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi - South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' Not. Harita Genel Komutanlı ına ait topo rafik Note. Data are calculated from the topographic maps haritalardan 1' do rulukla elde edilmi tir. of General Command of Mapping with 1' accuracy. 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces (km 2 ) Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü l - Province Area l - Province Area l - Province Area l - Province Area Türkiye -Turkey Diyarbakır Konya anlıurfa Adana Edirne Kütahya U ak Adıyaman Elazı Malatya Van Afyonkarahisar Erzincan Manisa Yozgat A rı Erzurum Kahramanmara Zonguldak Amasya Eski ehir Mardin Aksaray Ankara Gaziantep Mu la Bayburt Antalya Giresun Mu Karaman Artvin Gümü hane Nev ehir Kırıkkale Aydın Hakkâri Ni de Batman Balıkesir Hatay Ordu ırnak Bilecik Isparta Rize Bartın Bingöl Mersin Sakarya Ardahan Bitlis stanbul Samsun I dır Bolu zmir Siirt Karabük Burdur Kars Sinop Kilis Bursa Kastamonu Sivas Yalova 850 Çanakkale Kayseri Tekirda Osmaniye Çankırı Kırklareli Tokat Düzce Çorum Kır ehir Trabzon Denizli Kocaeli Tunceli Not. Harita Genel Komutanlı ına ait 1/ ölçekli Mülki dari Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Bölümleri Haritası vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Division of General Command of Mapping with scaled to 1/

14 Arazi ve İklim Land and Climate 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i - Height of selected mountains and hills d. Da - Mountain tp. Tepe - Hill [Yüksekli i 1000 m ve daha fazla olan - Height 1000 m and over] (m) Da veya tepe Yükseklik Da veya tepe Yükseklik Mountain or hill Height Mountain or hill Height Marmara Bölgesi - Marmara Region Akdeniz Bölgesi - Mediterranean Region Uluda tp Kızılkaya tp Kel tp Demirkazık tp Mahya d Gavur d. (Tekkeköprüsü tp.) Akda (Uluk tp.) Ege Bölgesi - Aegean Region Honaz d Do u Anadolu Bölgesi - East Anatolia Region Bozda Büyük A rı d Cevizli d Süphan d Küçük A rı d Karadeniz Bölgesi - Black Sea Region Kaçkar d Güneydo u Anadolu Bölgesi - Southeast Anatolia Region Mescit d Karaca d. (Bay tp.) (Mirinmir tp.) Küçük Hacettepe (Çatal ılgaz) Karaka d. (Sof d.) Raman d ç Anadolu Bölgesi - Central Anatolia Region Erciyes d Büyük Hasan d Alada Not. Harita Genel Komutanlı ı'na ait topo rafik Note. Data are taken from the topographic maps of haritalardan alınmı tır. General Command of Mapping. 1.4 Akarsuların uzunlu u - Length of rivers [Uzunlu u 500 km ve daha fazla olan - Length 500 km and over] (km) Akarsu Uzunluk Akarsu Uzunluk Rivers Length Rivers Length Kızılırmak Aras (Türkiye içinde - in Turkey) 548 Fırat (Türkiye içinde - in Turkey) Dicle (Türkiye içinde - in Turkey) 523 Sakarya 824 Ye ilırmak 519 Murat 562 Ceyhan 509 Seyhan 560 Not. Harita Genel Komutanlı ına ait 1/ ölçekli Note. Data are taken from the Physical Map of Turkey of Türkiye Fiziki Haritasından elde edilmi tir. General Command of Mapping with scaled to 1/ Baraj göllerinin alanları (göletler) - Areas of dammed lakes (reservoirs) [Yüzölçümü 50 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 50 km 2 and over] (km 2 ) Baraj gölü Yüzölçümü Baraj gölü Yüzölçümü Dammed lake Area Dammed lake Area Atatürk Çatalan 80.6 Keban Sarıyar 78.3 Karakaya Seyhan 65.0 Hirfanlı Kılıçkaya 64.6 Altınkaya Kaynak: Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of State Hydraulic Works Not. Normal su seviyesindeki göl alanını gösterir. Note. Shows usual reservoir surface area.

15 Land and Climate Arazi ve İklim 1.6 Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Areas and altitudes of natural lakes [Yüzölçümü 100 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 100 km 2 and over] Yüzölçümü Denizden yüksekli i Yüzölçümü Denizden yüksekli i Area Altitude Area Altitude Göl - Lake (km 2 ) (m) Göl - Lake (km 2 ) (m) Van Burdur Tuz Ku (Manyas) Bey ehir Ulubat E irdir Eber Ak ehir Çıldır znik Not. Harita Genel Komutanlı ına ait 1/ ölçekli Note. Data are taken from the Physical Map of Turkey of Türkiye fiziki haritasından elde edilmi tir. General Command of Mapping with scaled to 1/ Adaların yüzölçümü ve kıyı uzunlu u - Areas and coastlines of islands [Yüzölçümü 5 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 5 km 2 and over] Yüzölçümü Kıyı uzunlu u Yüzölçümü Kıyı uzunlu u Area Coastline Area Coastline Ada - Island (km 2 ) (km) Ada - Island (km 2 ) (km) Gökçeada Av a Marmara mralı Bozcaada Karaada Uzunada Kekova Alibey Büyükada Pa alimanı Salih Not. Harita Genel Komutanlı ına ait 1/ ölçekli Mülki dari Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Bölümleri Haritası vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Division of General Command of Mapping with scaled to 1/ Depremler, Earthquakes, ( iddet - Intensity> 5) Deprem tarihi Olu zamanı (T.S.) Yerle im birimi iddet Büyüklük Date of earthquake Occurrence time (T.H) Settlement area Intensity Magnitude MAG M :15 Bala (Ankara) V :49 Gönen-Balıkesir V :03 Kocasinan (Kayseri) V :28 Simav (Kütahya) V :37 Ça layan (Erzincan) V :02 Buharkent (Aydın) V :32 Ba yurt-karakoçan (Elazı ) VII :11 Gökdere-Palu (Elazı ) V :51 Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) V :08 Selçuk ( zmir) V :08 skendurun Körfezi (Do u Akdeniz) V :15 Simav (Kütahya) VI :34 çme (Elazı ) V :57 Marmara Denizi V :58 Ilgın (Konya) VI :22 Cengerli-Refahiye (Erzincan) VI :41 Van VIII+ 7.2 Kaynak: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara tırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi (UD M) Source: Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute National Earthquake Monitoring Center (NEMC)

16 Arazi ve İklim Land and Climate 1.9 Ayl k maksimum s cakl k, 2011 Monthly maximum temperature, 2011 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Adana Ad yaman Afyonkarahisar A r Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Ayd n Bal kesir Bart n Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çank r Çorum Denizli Diyarbak r Düzce Edirne Elaz Erzincan Erzurum Eski ehir Gaziantep Giresun Gümü hane Hakkari Hatay Mersin I d r Isparta stanbul zmir Kahramanmara Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis K r kkale K rklareli K r ehir Kocaeli Konya Kütahya

17 Land and Climate Arazi ve İklim 1.9 Ayl k maksimum s cakl k, 2011 (devam) Monthly maximum temperature, 2011 (continued) ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Malatya Manisa Mardin Mu la Mu Nev ehir Ni de Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun anl urfa Siirt Sinop rnak Sivas Tekirda Tokat Trabzon Tunceli U ak Van Yalova Yozgat Zonguldak Ayl k minimum s cakl k, 2011 Monthly minimum temperature, 2011 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Adana Ad yaman Afyonkarahisar A r Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Ayd n Bal kesir Bart n Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çank r Çorum

18 Arazi ve İklim Land and Climate 1.10 Ayl k minimum s cakl k, 2011 (devam) Monthly minimum temperature, 2011 (continued) ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Denizli Diyarbak r Düzce Edirne Elaz Erzincan Erzurum Eski ehir Gaziantep Giresun Gümü hane Hakkari Hatay Mersin I d r Isparta stanbul zmir Kahramanmara Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis K r kkale K rklareli K r ehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mu la Mu Nev ehir Ni de Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun anl urfa Siirt Sinop rnak Sivas Tekirda Tokat Trabzon Tunceli U ak Van Yalova Yozgat Zonguldak

19 Land and Climate Arazi ve İklim 1.11 Aylık ortalama nem, 2011 Average monthly humidity, 2011 (%) stasyon Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kasım Aralık Stations January February March April May June July August September October November December Adana Adıyaman Afyonkarahisar A rı Aksaray Amasya Ankara Ardahan Artvin Aydın Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Edirne Elazı Erzincan Eski ehir Gaziantep Giresun Gümü hane Hakkari Hatay Mersin I dır Isparta stanbul zmir Kahramanmara Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kır ehir Kocaeli Kütahya Malatya Manisa Mardin Mu la Mu

20 Arazi ve İklim Land and Climate 1.11 Aylık ortalama nem, 2011 (devam) Average monthly humidity, 2011 (continued) (%) stasyon Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kasım Aralık Stations January February March April May June July August September October November December Nev ehir Ni de Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun anlıurfa Siirt Sinop ırnak Sivas Tekirda Tokat Trabzon Tunceli U ak Van Yalova Yozgat Zonguldak Aylık toplam ya ı ortalaması, 2011 Average monthly precipitation, 2011 (mm) stasyon Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kasım Aralık Stations January February March April May June July August September October November December Adana Adıyaman Afyonkarahisar A rı Aksaray Amasya Ankara Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2010 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3522 MTB: 2011-267-500 Adet-Copies ISBN 978-975-19-5034-5

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2013 (Düzeltilmiştir / Corrected - 13.08.2014) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

15-19 ŞUBAT 2016 AŞIRI SICAKLIKLAR

15-19 ŞUBAT 2016 AŞIRI SICAKLIKLAR 15-19 ŞUBAT AŞIRI SICAKLIKLAR İklim değişikliğinin en önemli belirtilerinden bir tanesi de aşırı hava olaylarının birbiri ardına tekrar etmesidir. 2000 li yılların başından itibaren hemen hemen her sene

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

İstihdam oranı (%) Employment rate (%) İşsizlik oranı (%) Unemployment rate (%)

İstihdam oranı (%) Employment rate (%) İşsizlik oranı (%) Unemployment rate (%) lerde yaşam endeksi gösterge değerleri, 2015 dex for provinces, 2015 Konut Housing Çalışma hayatı Work life Gelir ve servet Income and wealt Fert başına düşen oda sayısı Number of rooms per person Konutun

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

REPORT Period: up to 01 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant

REPORT Period: up to 01 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant Appendix 8 REPORT Period: up to 0 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant Introduction This report compiles progress of Support for FMD surveillance and control in Turkey from FAO, under EC/FAO

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı