TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

3 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI 2011 Turkey s Statistical Yearbook İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu For statistical data and information requests Data Dissemination Group Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi For publication order Revolving Fund Management Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Yayın Tasarım Takımı For questions about contents of the publication Publication Design Team Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) İnternet E-posta Internet Yayın No Publication Number 3665 ISSN X Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Turkish Statistical Institute reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara Tel: * Faks-Fax: Nisan 2012 April 2012 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi istatistiklerin genel çerçeve itibariyle sunuldu u ve ülke profili hakk ndaki bilgilere eri im imkan sa layan Türkiye statistik Y ll, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanmakta ve en çok tercih edilen yay nlar aras nda yer almaktad r. statistik Y ll n n kökeni, 1897 y l nda Osmanl mparatorlu u döneminde yay mlanan Mahsus statistik-i Umumi dir. Türkiye statistik Kurumu taraf ndan yay mlanan ilk y ll k ise 1928 y l nda Osmanl ca olarak haz rlanm t r. Ülkemiz hakk nda daha çok bilgiye eri im imkan sa lamak amac yla yay nda yer alan tablolara ek olarak Kurum taraf ndan yürütülen yoksulluk, özürlüler, bili im teknolojileri kullan m, ya am memnuniyeti, kazanç yap s, i gücü maliyeti, sa l k ara t rmas gibi ara t rmalara da yer verilmi, bölümlerde yer alan baz tablolar n içerikleri geli tirilmi tir. Statistical Yearbook of Turkey, in which official statistics related to many aspects of the society are presented generally and which provides immediate access to information regarding country profile, is being published by Turkish Statistical Institute (TurkStat) and is one of the most demanded publications of the Institute. The origin of the Statistical Yearbook is Mahsus statistik-i Umumi (Special General Statistics), which was published in 1897 at the Ottoman Empire time. On the other hand, the first yearbook which was published in 1928 by Turkish Statistical Institute was prepared in Ottoman language. In order to provide access to more information about the country; in addition to the tables in the previous publication, information about other surveys of the Institute like disability, IT usage, life satisfaction, earnings structure, labour cost, health survey has been given while the content of some tables had been improved. Yay nda yer alan bilgiler, yay mland zaman dilimindeki mevcut en son verileri içermekte ve be y ll k bilgilerle kar la t rma imkan sa lamaktad r. Tablo sonlar nda ve yay n n son bölümünde yer alan veri kaynaklar n n ise, daha detayl istatistiklere eri mek isteyen kullan c lar için iyi bir ba lang ç noktas olaca dü ünülmektedir. Yay n CD ortam nda da mevcuttur ve ka t ortam ndaki tüm bilgileri içermektedir. Di er taraftan, web adresinden güncel bilgilere eri mek de mümkündür. Türkiye statistik Y ll n n geni kullan c kitlesine hizmet verece i ve ara t rmac lar her bir konunun kayna na götürece i inanc yla istatistiki bilgi üretilmesine kaynak sa layan tüm bireylere, kurum ve kurulu lara, yay n n haz rlanmas nda eme i geçenlere katk lar ndan dolay te ekkür ederim. Information in the publication covers the most recent data available during the publication period, and provides comparison with the information of the previous five years. Data sources given at the end of tables and the last chapter of the publication are assumed to be a good starting point for the users who want to reach more detailed information. The publication is available in CD-ROM version and this version covers all the information in the paper press. On the other hand, it is also possible to reach most recent data on With the belief that Statistical Yearbook of Turkey would serve its wide range of users and take the researchers to the source of each subject, I thank all individuals and organizations which provided data to the statistical information production, and all people who have contributed to the preparation of the publication. Birol AYDEM R Ba kan Birol AYDEMİR President Başkan President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VI Symbol and Abbreviations Aç klama VII Explanation Arazi ve klim 1 Land and Climate Çevre 17 Environment Nüfus ve Göç 25 Population and Migration Demografi 61 Demography Sa l k 85 Health E itim ve Kültür 107 Education and Culture Turizm 127 Tourism Adalet 137 Justice Seçimler 143 Elections Sosyal Güvenlik 151 Social Security Çal ma 161 Labour Tar m 181 Agriculture statistikleri 197 Business Statistics Enerji 241 Energy Ula t rma ve Haberle me 249 Transportation and Communication D Ticaret 261 Foreign Trade Fiyat ve Endeksler 275 Prices and Indexes Sat nalma Gücü Paritesi 289 Purchasing Power Parity Para, Banka ve Sigorta 295 Money, Banking and Insurance Maliye 327 Finance Ulusal Hesaplar 339 National Accounts Gelir ve Ya am Ko ullar 359 Income and Living Conditions Tüketim Harcamalar ve Mutlak Yoksulluk 377 Consumption Expenditures and Absolute Poverty Güven Endeksleri 393 Confidence Indices gücü Maliyeti ve Kazanç Yap s 399 Labour Cost and Structure of Earnings Bilim, Teknoloji ve Bili im 419 Science,Technology and Information Communication Ya am Memnuniyeti 443 Life Satisfaction Ek 453 Appendix Veri Kaynaklar 453 Data Sources V

6 İçindekiler Contents Simge ve Kısaltmalar Symbol and Abbreviations Bilgi geçicidir * Data is provisional Bilgi elde edilememi tir Data not available Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Kullanılan birimin yarısından azdır 0 Magnitude less than half of the unit employed Gözlem de eri öngörülenden az oldu u için bilgi verilememi tir (0) Data not available due to insufficient number of obversion 5429 sayılı Kanun gere i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim sayısı üçten az oldu u için birimlere ili kin bilgiler verilememi tir 5429 sayılı Kanun gere i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim sayısı üç ve daha fazla oldu u halde bir veya iki birimin hakim olmasından dolayı birimlere ili kin bilgiler verilememi tir (*) Data pertaining to units which has less than three statistical units are not given by law no: 5429 which is indicated (**) Data pertaining to units which has three and more units are not given because of to dominate one or two units by law no: 5429 which is indicated Ba ka yerde sınıflandırılmamı n.e.c. Not elsewhere classified 2007'den (dahil) yılına kadar 2010'da ba layan ve 2011'de biten ürün yılı, mali yıl, ö renim dönemi vb to 2011 inclusive 2010/'11 Crop year, financial year, school year etc. beginning in 2010 ending in 2011 Küçük veya e it < Fewer/less/smaller than or equal to Büyük veya e it > More/greater than or equal to Türk Lirası TL Turkish Liras statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması BBS-SR Statistical Regions Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ADNKS Address Based Population Registration System Uluslararası Hastalık Sınıflaması ICD International Classification of Diseases Uluslararası Standart E itim Sınıflaması ISCED International Standard Classification of Education Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ISCO International Standard Classification of Occupations Uluslararası Standart teki Durum Sınıflaması ICSE Standard Internatıonal Classification of Status in Employment Avrupa Toplulu u'nda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki Sınıflaması NACE Statistical Classification of Economic Activities in the European Community n aat Tipleri Sınıflaması CC Classification of Type of Construction Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması SITC Standard International Trade Classification Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Geni Ekonomik Grupların Sınıflaması BEC Classification by Broad Economic Categories Amaca Göre Bireysel Tüketimin Sınıflaması COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose Gümrük birli i Konseyinin Uyumla tırılmı Mal Tanım Kod Sistemi HS Customs Co-operation Council, The Harmonized Commodity Description and Coding System Ulusal Hesaplar Sistemi SNA Systems of National Accounts VI

7 Explanation Açıklama Yay nda Kapsanan Dönem AÇIKLAMA statistik Y ll, tarihsel veriler ve baz tablolar d nda kullan c ya be y ll k bir kar la t rma olana sa layacak biçimde düzenlenmi tir. Aksi belirtilmedikçe "y l" takvim y l n göstermektedir. "Mali y l" ise, 12 ay için söz konusu olup 1 Ocak tarihinde ba lar. Veri Kaynaklar Yay nda sunulan veriler Türkiye statistik Kurumu'nun say m ve anketlerinden, ayr ca di er kurulu lar n idari kay tlar ndan derlenmektedir. Kaynak verilmeyen tablolardaki bilgiler Kurum taraf ndan haz rlanm t r. Konu Aç klamalar Her bölümün ba nda yer alan konu aç klamalar nda, bölümdeki bilgilerin hangi yöntem ve kaynaktan derlendi i, yap lan çal malar, kullan lan s n flamalar ve konu ile ilgili baz terim ve kavramlar n tan mlar na yer verilmi tir. EXPLANATION Period Covered by the Yearbook The data with the exception of certain tables and historical series, are presented in five year period. Unless otherwise stated, "year refers to the calender year. Fiscal year refers to the 12 months and begins with January 1 st of each year. Data Sources Data presented in the publication are compiled from censuses and surveys conducted by the Turkish Statistical Institute and from administrative registers of the other organizations. Tables for which no source is indicated are based on information prepared by TurkStat. Explanations of the Subjects In the explanatory notes placed at the beginning of each section, the method used in compiling the data, the studies made, classsifications, definitions and concepts are given. statistiki Bölge Birimleri S n flamas : Bölgesel istatistiklerin toplanmas, geli tirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli i Bölgesel statistik Sistemine uygun kar la t r labilir istatistiki veri taban olu turulmas amac yla ülke genelinde tan mlanan s n flamad r. Statistical Regions: t is a classification to collect and develop regional statistics, to make the socio economic analyses of regions, to determine the framework of regional politics and to develop a convenient comparable statistics data base with European Union Regional Statistical System. VII

8 Açıklama Explanation statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) - Statistical Regions (SR) 1. Düzey Level 1 2. Düzey Level 2 3. Düzey Level 3 1. Düzey Level 1 2. Düzey Level 2 3. Düzey Level 3 TR Türkiye - Turkey TR1 stanbul TR10 stanbul TR100 stanbul (Zonguldak, TR811 Zonguldak (Tekirda, TR211 Tekirda TR81 Karabük, TR812 Karabük Bat TR21 Edirne, TR212 Edirne Bart n) TR813 Bart n TR2 Marmara K rklareli) TR213 K rklareli Bat (Kastamonu, TR821 Kastamonu West (Bal kesir, TR221 Bal kesir Karadeniz TR82 Çank r, TR822 Çank r TR22 TR8 Marmara Çanakkale) TR222 Çanakkale West Black Sinop) TR823 Sinop TR31 ( zmir) TR310 zmir Sea (Samsun, TR831 Samsun (Ayd n, TR321 Ayd n Tokat, TR832 Tokat TR83 TR32 Denizli, TR322 Denizli Çorum, TR833 Çorum Ege Mu la) TR323 Mu la Amasya) TR834 Amasya TR3 Aegean (Manisa, TR331 Manisa (Trabzon TR901 Trabzon Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Do u Ordu, TR902 Ordu TR33 Kütahya, TR333 Kütahya Karadeniz Giresun, TR903 Giresun TR9 TR90 U ak) TR334 U ak East Black Rize, TR904 Rize TR41 (Bursa, TR411 Bursa Sea Artvin, TR905 Artvin Eski ehir, TR412 Eski ehir Gümü hane) TR906 Gümü hane Do u Bilecik) TR413 Bilecik (Erzurum, TRA11 Erzurum Marmara (Kocaeli, TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, TRA12 Erzincan TR4 East Sakarya, TR422 Sakarya Kuzeydo u Bayburt) TRA13 Bayburt Marmara TR42 Düzce TR423 Düzce TRA Anadolu (A r, TRA21 A r Bolu, TR424 Bolu Northeast Kars, TRA22 Kars TRA2 Yalova) TR425 Yalova Anatolia I d r, TRA23 I d r Bat TR51 (Ankara) TR510 Ankara Ardahan) TRA24 Ardahan TR5 Anadolu (Konya, TR521 Konya (Malatya, TRB11 Malatya TR52 West Anatolia Karaman) TR522 Karaman Elaz, TRB12 Elaz TRB1 (Antalya, TR611 Antalya Ortado u Bingöl, TRB13 Bingöl TR6 Akdeniz Mediterranean TR61 Isparta, TR612 Isparta Anadolu Tunceli) TRB14 Tunceli TRB Burdur) TR613 Burdur Centraleast (Van, TRB21 Van TR62 (Adana, TR621 Adana Anatolia Mu, TRB22 Mu TRB2 Mersin) TR622 Mersin Bitlis, TRB23 Bitlis TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari) TRB24 Hakkari Kahramanmara TR632 Kahramanmara (Gaziantep, TRC11 Gaziantep Osmaniye) TR633 Osmaniye TRC1 Ad yaman, TRC12 Ad yaman TR71 (K r kkale, TR711 K r kkale Kilis) TRC13 Kilis Aksaray, TR712 Aksaray Güneydo u ( anl urfa, TRC21 anl urfa TRC2 Orta Ni de, TR713 Ni de TRC Anadolu Diyarbak r) TRC22 Diyarbak r Anadolu Nev ehir, TR714 Nev ehir Southeast (Mardin, TRC31 Mardin TR7 Central K r ehir) TR715 K r ehir Anatolia Batman, TRC32 Batman TRC3 Anatolia TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri rnak, TRC33 rnak Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt Yozgat) TR723 Yozgat Toplam Total VIII

9 Land and Climate Arazi ve İklim 1 Ç NDEK LER Sayfa Page CONTENTS Açıklama 2 Explanation Harita Map 1.1 Türkiye ve iller 1.1 Turkey and provinces Tablo Arazi Table Land 1.1 Türkiye anakarası'nın uç noktaları 1.1 Extreme points of Turkey 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümleri 1.2 Area of Turkey and provinces 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i 1.3 Height of selected mountains and hills 1.4 Akarsuların uzunlu u 1.4 Length of rivers 1.5 Baraj göllerinin alanları (göletler) 1.5 Areas of dammed lakes (reservoirs) 1.6 Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i 1.6 Areas and altitudes of natural lakes 1.7 Adaların yüzölçümü ve kıyı uzunlu u 1.7 Areas and coastlines of islands 1.8 Depremler, Earthquakes, klim Climate 1.9 Aylık maksimum sıcaklık, Monthly maximum temperature, Aylık minimum sıcaklık, Monthly minimum temperature, Aylık ortalama nem, Average monthly humidity, Aylık toplam ya ı ortalaması, Average monthly precipitation, Aylık ortalama günlük toplam güne lenme süresi, Average monthly daily total hours of sunshine, Aylık ortalama deniz suyu sıcaklı ı, Average monthly sea temperature,

10 Arazi ve İklim Land and Climate AÇIKLAMA EXPLANATION ARAZ Türkiye anakarası'nın uç noktaları, Türkiye ve illerin yüzölçümleri, seçilmi da ve tepelerin yüksekli i, akarsuların uzunlu u, do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i, adaların yüzölçümü ve kıyı uzunlu una ait veriler Harita Genel Komutanlı ı'ndan alınmı tır. Baraj göllerinin alanlarına ait veriler ise Devlet Su leri Genel Müdürlü ü'nden alınmı tır. AREA Data about extreme points of Turkey, area of Turkey and provinces, height of selected mountains and hills, length of rivers, areas and altitudes of natural lakes, areas and coastlines of islands are taken from General Command of Mapping. Data about areas of dammed lakes (reservoirs) are taken from General Directorate of State Hydraulic Works. DEPREM Bu bölümdeki veriler Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara tırma Enstitüsü'nden alınmaktadır. EARTHQUAKE The earthquakes data presented in this section are collected from the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute. Depremin iddeti: Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin iddeti olarak tanımlanır. Modified Mercalli (MM) iddet ölçe i, deprem etkilerinin iddetini ara tıran deprembilimciler tarafından yaygınlıkla kullanılır. Bu ölçek romen rakamları ile belirtilen en az I ve en fazla XII ile ifade edilir. iddetin ölçüsü, insanların deprem sırasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması ve toplam hasar gibi çe itli kıstaslar gözönüne alınarak yapılır. Depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Depremin büyüklü ü: Depremde açı a çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Her depremin tek bir büyüklü ü vardır. Deprem büyüklü ü bir logaritmik ölçek olan Richter ölçe i ile ölçülür. Richter büyüklü ü kayıt edilen en yüksek deprem dalgasının geni li inden ölçülmektedir. KL M Bu bölümdeki veriler Meteoroloji Genel Müdürlü ü'nden alınmaktadır. Earthquake intensity: The effects of earthquake to the ground expressed as intensity of earthquake. The Modified Mercalli (MM) Intensity Scale is commonly used by seismologists seeking information on the severity of earthquake effects. Intensity ratings are expressed as Roman numerals between I at the low end and XII at the high end. Earthquake intensity identified according to awakened people during the earthquake, movement of the furnitures, falling down of the chimneys and some total damages. It measures the effects of eartquake on people and buildings. Earthquake magnitude: It is a measure of the amount of energy released. Each earthquake has a unique magnitude assigned to it. The magnitude of earthquakes is measured on the Richter scale which is based on a logaritmic scale. The Richter magnitude is calculated from the amplitude of the largest seismic wave recorded for the earthquake. CLIMATE The meteorological data presented in this section are collected from the Turkish State Meteorological Service. Klimatolojik gözlemler: Bir yerin iklimini, hava durumunu saptamak amacı ile bütün meteorolojik ö eleri kapsayan bir gözlem olup, yerel saatle 07.00, ve 21.00' de olmak üzere günde üç kez yapılmaktadır. Climatological observations: These observations cover all the meteorological elements that determine the weather conditions of an area. The observations are made three times a day at a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m according to local time. Fenolojik gözlemler: Bitki ya amının iklim ko ulları altında göstermi oldu u çe itli ya am evrelerinin hangi tarihlerde meydana geldi ini saptamak amacı ile yapılmaktadır. Sinoptik gözlemler: Salt hava tahminlerini elde etmek amacı ile günde en az dört defa 00.00, 06.00, ve 18.00'de uluslararası Greenwich ortalama saatine (GMT) göre yapılan bir gözlemdir. Aerolojik gözlemler: Atmosfer derinliklerindeki kitle hareketlerini ve karakterlerini saptayan bir gözlemdir. Bu yıllıkta en az be yıl boyunca gözlem yapmı olan 40 istasyon hakkında bilgi verilmi tir. Bu istasyonlara ait ortalama ve uç de erler her on yılda bir yeniden hesaplanmaktadır. Phenological observations: This type of observation is made in order to determine periodic biological phenomenon of plant life under climatic conditions. Synoptic observations: The synoptic recording stations are responsible only for weather forecasts. The observations are made four times daily at 00.00, a.m p.m and 6.00 p.m according to GMT. Aerological observations: These stations observe and determine the movements of air masses and their characteristics in the upper layers of the atmosphere. In this publication data are given for only 40 typical stations which have records for at least a period of five years or more. Average and extreme values belonging to theses stations are recalculated every ten years. 2

11 Land and Climate Arazi ve İklim En yüksek ve en dü ük sıcaklık: Saptanmı olan günlük yüksek ve dü ük sıcaklıkların uç (ekstrem) de eridir. Highest and lowest temperature on record: Data refers to observed daily extremes. Ortalama oransal nem (yüzde): Havada bulunan su buharı miktarının, o hava sıcaklı ında mümkün olabilen en yüksek doyurucu buhar basıncı miktarına oranı olup yüzde türünden alınmı ; ortalaması da saat 07.00, ve 21.00'de bulunan de erlerin toplanıp üçe bölünmesi ile hesaplanmı tır. Relative humidity (percent): The amount of moisture in the air as compared with the maximum amount that the air could contain at the same temperature is expressed as a percentage. The daily average is obtained by taking the sum of the values observed at a.m., 2.00 p.m. and 9.00 p.m. divided by three. Ya ı miktarı: mm olarak yüksekli i veya kg olarak metrekareye dü en ya ı miktarını göstermektedir. Günlük ya ı miktarı, bir gün öncesinde saat ve rasatlarında ölçülen miktarla, o günün saat de ölçülen miktarın toplamıdır. Precipitation: The total rainfall is measured in mm and shown in kg. per square meter. Daily precipitation is obtained by taking the total of the values observed at 2.00 p.m. and 9.00 p.m of the previous day and a.m of the present day. Güne lenme süresi: Güne lenme süresini ölçen özel aygıtlarla saptanmı de erlerin, gözlem yılları için aylık ve yıllık aritmetik ortalamaları bulunmu tur. Average hours of sunshine: The average hours of sunshine are obtained by taking the monthly and annual averages of daily values measured by special sunshine recording devices. Deniz suyu ortalama sıcaklı ı: Derinli i en az 2 m olan yerlerde, deniz düzeyinden 50 cm derinlikte, sabah saat ve arasında ölçülen deniz suyu sıcaklı ı ortalamasıdır. Average sea temperature: Average sea temperature are measured between and a.m. by special sea temperature recording devices dipped 50 cm below sea level places with a minimum depth of 2 m.

12 D E N İ Z İ Arazi ve İklim E G E K A R A D E N İ Z 1.1 Türkiye ve iller Turkey and provinces A K D E N İ Z Land and Climate

13 Land and Climate Arazi ve İklim 1.1 Türkiye anakarası'nın uç noktaları Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u - East Batı - West Kuzey - North Güney - South Küçük A rı Da ı'nın 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) sınırlarının kav ak noktası Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A rı ' ' Gökçeada'da nceburun - Cape nceburun Gökçeada Island ' ' Sinop ilinde nceburun - Cape nceburun Sinop province ' ' Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi - South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' Not. Harita Genel Komutanlı ına ait topo rafik Note. Data are calculated from the topographic maps haritalardan 1' do rulukla elde edilmi tir. of General Command of Mapping with 1' accuracy. 1.2 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces (km 2 ) Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü Yüzölçümü l - Province Area l - Province Area l - Province Area l - Province Area Türkiye -Turkey Diyarbakır Konya anlıurfa Adana Edirne Kütahya U ak Adıyaman Elazı Malatya Van Afyonkarahisar Erzincan Manisa Yozgat A rı Erzurum Kahramanmara Zonguldak Amasya Eski ehir Mardin Aksaray Ankara Gaziantep Mu la Bayburt Antalya Giresun Mu Karaman Artvin Gümü hane Nev ehir Kırıkkale Aydın Hakkâri Ni de Batman Balıkesir Hatay Ordu ırnak Bilecik Isparta Rize Bartın Bingöl Mersin Sakarya Ardahan Bitlis stanbul Samsun I dır Bolu zmir Siirt Karabük Burdur Kars Sinop Kilis Bursa Kastamonu Sivas Yalova 850 Çanakkale Kayseri Tekirda Osmaniye Çankırı Kırklareli Tokat Düzce Çorum Kır ehir Trabzon Denizli Kocaeli Tunceli Not. Harita Genel Komutanlı ına ait 1/ ölçekli Mülki dari Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Bölümleri Haritası vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Division of General Command of Mapping with scaled to 1/

14 Arazi ve İklim Land and Climate 1.3 Seçilmi da ve tepelerin yüksekli i - Height of selected mountains and hills d. Da - Mountain tp. Tepe - Hill [Yüksekli i 1000 m ve daha fazla olan - Height 1000 m and over] (m) Da veya tepe Yükseklik Da veya tepe Yükseklik Mountain or hill Height Mountain or hill Height Marmara Bölgesi - Marmara Region Akdeniz Bölgesi - Mediterranean Region Uluda tp Kızılkaya tp Kel tp Demirkazık tp Mahya d Gavur d. (Tekkeköprüsü tp.) Akda (Uluk tp.) Ege Bölgesi - Aegean Region Honaz d Do u Anadolu Bölgesi - East Anatolia Region Bozda Büyük A rı d Cevizli d Süphan d Küçük A rı d Karadeniz Bölgesi - Black Sea Region Kaçkar d Güneydo u Anadolu Bölgesi - Southeast Anatolia Region Mescit d Karaca d. (Bay tp.) (Mirinmir tp.) Küçük Hacettepe (Çatal ılgaz) Karaka d. (Sof d.) Raman d ç Anadolu Bölgesi - Central Anatolia Region Erciyes d Büyük Hasan d Alada Not. Harita Genel Komutanlı ı'na ait topo rafik Note. Data are taken from the topographic maps of haritalardan alınmı tır. General Command of Mapping. 1.4 Akarsuların uzunlu u - Length of rivers [Uzunlu u 500 km ve daha fazla olan - Length 500 km and over] (km) Akarsu Uzunluk Akarsu Uzunluk Rivers Length Rivers Length Kızılırmak Aras (Türkiye içinde - in Turkey) 548 Fırat (Türkiye içinde - in Turkey) Dicle (Türkiye içinde - in Turkey) 523 Sakarya 824 Ye ilırmak 519 Murat 562 Ceyhan 509 Seyhan 560 Not. Harita Genel Komutanlı ına ait 1/ ölçekli Note. Data are taken from the Physical Map of Turkey of Türkiye Fiziki Haritasından elde edilmi tir. General Command of Mapping with scaled to 1/ Baraj göllerinin alanları (göletler) - Areas of dammed lakes (reservoirs) [Yüzölçümü 50 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 50 km 2 and over] (km 2 ) Baraj gölü Yüzölçümü Baraj gölü Yüzölçümü Dammed lake Area Dammed lake Area Atatürk Çatalan 80.6 Keban Sarıyar 78.3 Karakaya Seyhan 65.0 Hirfanlı Kılıçkaya 64.6 Altınkaya Kaynak: Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of State Hydraulic Works Not. Normal su seviyesindeki göl alanını gösterir. Note. Shows usual reservoir surface area.

15 Land and Climate Arazi ve İklim 1.6 Do al göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekli i Areas and altitudes of natural lakes [Yüzölçümü 100 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 100 km 2 and over] Yüzölçümü Denizden yüksekli i Yüzölçümü Denizden yüksekli i Area Altitude Area Altitude Göl - Lake (km 2 ) (m) Göl - Lake (km 2 ) (m) Van Burdur Tuz Ku (Manyas) Bey ehir Ulubat E irdir Eber Ak ehir Çıldır znik Not. Harita Genel Komutanlı ına ait 1/ ölçekli Note. Data are taken from the Physical Map of Turkey of Türkiye fiziki haritasından elde edilmi tir. General Command of Mapping with scaled to 1/ Adaların yüzölçümü ve kıyı uzunlu u - Areas and coastlines of islands [Yüzölçümü 5 km 2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 5 km 2 and over] Yüzölçümü Kıyı uzunlu u Yüzölçümü Kıyı uzunlu u Area Coastline Area Coastline Ada - Island (km 2 ) (km) Ada - Island (km 2 ) (km) Gökçeada Av a Marmara mralı Bozcaada Karaada Uzunada Kekova Alibey Büyükada Pa alimanı Salih Not. Harita Genel Komutanlı ına ait 1/ ölçekli Mülki dari Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Bölümleri Haritası vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Division of General Command of Mapping with scaled to 1/ Depremler, Earthquakes, ( iddet - Intensity> 5) Deprem tarihi Olu zamanı (T.S.) Yerle im birimi iddet Büyüklük Date of earthquake Occurrence time (T.H) Settlement area Intensity Magnitude MAG M :15 Bala (Ankara) V :49 Gönen-Balıkesir V :03 Kocasinan (Kayseri) V :28 Simav (Kütahya) V :37 Ça layan (Erzincan) V :02 Buharkent (Aydın) V :32 Ba yurt-karakoçan (Elazı ) VII :11 Gökdere-Palu (Elazı ) V :51 Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) V :08 Selçuk ( zmir) V :08 skendurun Körfezi (Do u Akdeniz) V :15 Simav (Kütahya) VI :34 çme (Elazı ) V :57 Marmara Denizi V :58 Ilgın (Konya) VI :22 Cengerli-Refahiye (Erzincan) VI :41 Van VIII+ 7.2 Kaynak: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara tırma Enstitüsü Ulusal Deprem zleme Merkezi (UD M) Source: Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute National Earthquake Monitoring Center (NEMC)

16 Arazi ve İklim Land and Climate 1.9 Ayl k maksimum s cakl k, 2011 Monthly maximum temperature, 2011 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Stations January February March April May June July August September October November December Adana Ad yaman Afyonkarahisar A r Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Ayd n Bal kesir Bart n Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çank r Çorum Denizli Diyarbak r Düzce Edirne Elaz Erzincan Erzurum Eski ehir Gaziantep Giresun Gümü hane Hakkari Hatay Mersin I d r Isparta stanbul zmir Kahramanmara Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis K r kkale K rklareli K r ehir Kocaeli Konya Kütahya

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 00 997 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT

Detaylı

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 TÜİK ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems Expectations of Disabled People 2010 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of Family Social Policies

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: Faks: İnternet

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ STATE PLANNING ORGANIZATION STATISTICS

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN 1306-8180 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2010 ISSN: 1301-2908 ISBN: 978-975-455-172-3 T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

TMMOB AFET SEMPOZYUMU

TMMOB AFET SEMPOZYUMU TMMOB AFET SEMPOZYUMU I TMMOB AFET SEMPOZYUMU Bildiriler Kitabı 5-7 Aralık 2007 MO Kongre ve Kültür Merkezi Ankara II TMMOB AFET SEMPOZYUMU TMMOB AFET SEMPOZYUMU B LD R LER K TABI ISBN: 978-9944-89-425-8

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İSTANBUL İstatistiki

Detaylı

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics EKOVİZYON 2013 4 9 12 GENEL BİLGİLER Brief Information GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information GAZİANTEP SANAYİSİ GENEL BİLGİLER Gaziantep Industry-General Information 22 GAZİANTEP

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı