GÜVENL K ÖN UYARILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENL K ÖN UYARILARI"

Transkript

1

2 ÇNDEKLER GÜVENLK ÖN UYARILARI BULUNAN PARÇALARIN ADLARI ÇALITIRMA ÖNCES HAZIRLIKLAR ELLE ÇALITIRMA (SERN, KURU, ISITMA)... 5 HAVA AKIM HIZI VE YÖNÜNÜN AYARI EKONOMK SOUTMA ÇALIMA KONUMU (ECONO COOL)... 7 ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF PROGRAMLAMASI)... 7 KLMA UZUN SÜRE KULLANILMAYACAK SE BAKIMI... 7 ÖN PANELN TEMZLENMES... 8 HAVA FLTRESNN TEMZLENMES (ANTI-MOLD) (MANTAR ÖNLEYC)... 8 BAKIM SERVSNE BAVURMADAN ÖNCE AAIDAKLER KONTROL EDNZ... 9 BR SORUN MEYDANA GELDN SANDIINIZ DURUMDA... 9 KLMANIN TESS, YERNN DETRLMES VE KONTROLLER TEKNK ÖZELLKLER WEEE GÜVENLK ÖN UYARILARI Ünite içerisinde devir halinde olan ve elektrik çarpmalarna sebep olabilecek parçalarn olmas sebebi ile cihaz kullanmaya geçmeden önce Güvenlik Ön Uyarlar ksmn dikkatle okuyun. Güvenlik ile ilgili verilecek olan talimatlar çok önemli olduundan doru olarak gözlemleyin. aretler ve anlamlar UYARI: DKKAT: KAPAMA Yanl kullanma büyük bir ihtimal ile ölüm, ciddi yaralanma gibi ciddi tehlikelere sebep olabilir. Yanl kullanma artlara bal olarak ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bu klavuzda kullanlan sembollerin anlamlar : Yapmaktan kaçnn. : Teknik talimat izleyin. : Parmanz veya sivri cisim vb eyleri sokmayn. : Asla iç ve d ünitelerin üzerine çkmayn ve üzerine bir ey koymayn. : Elektrik çarpma tehlikesi. Dikkatli olun. : Güç balant kablosunun fiini prizden çkarttnzdan emin olun. : Akm kapattnzdan emin olun. Annda kullanmanz açsndan klavuz kitapç okuduktan sonra montaj klavuzu ile birlikte el altnda bulunabilecek yerlerde tutun. Dikkat iaretinin pozisyonlar ÖN PANEL KAPAMA HAVA ÇIKII Bu klima çocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafndan gözetimsiz KULLANILMAMALIDIR. UYARI Güç kablosu için ara balant ya da uzatma kablosu kullanmaynz ya da ayn AC çknda çok sayda araç balamaynz. Kötü balant, kötü yaltm, akm çekme snrn ama vb., yangn çkmas ya da elektrik çarpmas ile sonuçlanabilir. Güç kayna tapas üzerindeki tozu giderin ve tapay skca çka sokun. Tapaya toz yapmas ya da sokma ileminin tamamlanmamas durumunda, bir yangn ya da elektrik çarpmas meydana gelebilir. Elektrik kablosunu zedelemeyin ya da onarm vb. yapmayn. Güç balant kablosunun üzerine ar cisimler koymaynz ve kabloyu zedelemeyiniz ya da üzerinde bir ilem yapmaynz. Kablo hasar görebilir ve bu yangna ya da elektrik çarpmasna yol açabilir. Çaltrrken alteri açp kapamaynz ya da güç balant kablosunu prizden çkartp takmaynz. Kvlcm çkmas sebebi ile yangn vb. sonuçlar doabilir. alteri kapatmadan ya da güç balant kablosunu prizden çkartmadan önce mutlaka iç üniteyi uzaktan kumanda ile kapattnza emin olunuz. Cildinizi uzun sure direkt hava akm altnda tutmayn. Bu akm cildinize zarar verebilir. Ünitenin tesisi, onarm ya da yer deitirme ilemi satn alan kii tarafndan yaplamaz. Bu uygulamalarn yanl yaplmas sonucunda; yangn elektrik çarpmas ya da ünitenin dümesi sonucu yaralanma ya da su sznts gibi sonuçlar doabilir. Satn aldnz bayiye bavurun. Güç balant kablosu zarar görmesi halinde olas bir tehlikeyi önlemek amacyla imalatç ya da servis eleman tarafndan deitirilmelidir. Hava giri/çk azlarna parmanz, bir çubuu vb. sokmayn. Fan yüksek hzla çalt için bir yaralanmaya sebep olabilir. Küçük çocuklar gözetim altnda bulundurularak klimayla oynamalarna izin verilmemelidir. Bir anormallik olduunda (örnein yanma kokusu çktnda), klimay durdurunuz ve güç balant kablosunu prizden çkartnz ya da alteri kapatnz. Ünite; bu durumda çaltrlmaya devam edilmesi durumunda, yang n, arza vb. durumlara yol açabilir. Böyle bir durumda satn aldnz bayiye bavurun. DKKAT Hava filtresini çkartmak gerektiinde iç ünitenin metal ksmlarna dokunmayn. Dokunmanz durumunda yaralanabilirsiniz. D ünitedeki hava giriine ya da alüminyum kanatça dokunmayn. Dokunmanz durumunda yaralanabilirsiniz. ç ünitenin üzerine kap ya da cam koymayn. ç üniteye su damlamas durumunda izolasyon bozulabilir ve bir elektrik çarpmas ile sonuçlanabilir. Klima üzerine böcek ilac ve yanc sprey skmayn. Yangna ya da kabinenin deforme olmasna sebep olabilir. Evcil hayvanlar veya bitkileri direkt hava akmna maruz kalacaklar yerlerde tutmayn. Bu durumda evcil hayvanlar ve bitkiler zarar görebilir. ç/d ünitenin altna baka elektrik cihazlar ya da eya yerletirmeyiniz. Üniteden su damlayabilir ve bu hasara ya da cihaz ve eyan n çalmamasna neden olabilir. Üniteyi hasarl bir tesisat masas üzerinde brakmaynz. Ünite düebilir ve yaralanabilirsiniz. Birime bakm yaparken vb. dengesiz bir bankonun üzerine çkmaynz. E er düerseniz, bu yaralanmaya vb. yol açabilir. Güç balant kablosunu çekmeyiniz. Güç balant kablosunun içindeki teller kopabilir ve bu bir yangna neden olabilir. Pilleri sökmeyin, arj etmeyin ve atee atmayn. Bu snmaya, pilin szmasna ya da patlamaya neden olabilir. Kap ve pencereler açk olarak uzun sure yüksek nemlilik durumunda çaltrmayn. Klima serinletme moduna ayarl olarak nem oran yüksek odalarda (%80 BN veya daha fazla) uzun süre çaltrldnda ünite içerisinde biriken su damlayabilir ve içeride bulunan eyalar bu durumdan zarar görebilir. 1

3 GÜVENLİK ÖN UYARILARI BULUNAN PARÇALARIN ADLARI DİKKAT İç Ünite Üniteyi özel amaçlar için kullanmayın. Klimay ; yiyecekler, hayvanlar, bitkiler ve sanat ürünleri gibi ayr cal kl fleyler üzerinde kullanmay n. Kalitenin zarar görmesine sebep olabilirsiniz. Soba vb. cihazları hava akımını direkt olarak alan yerlere koymayın. Alevin zay flamas na neden olur. Ünite temizleneceği zaman, onu durdurunuz ve güç bağlantı kablosunu prizden çıkartınız ya da şalterleri kapatınız. Çal flma s ras nda h zla dönen fan yaralanmaya sebep olabilir. Ünite uzun zaman kullanılmayacağı zaman, onu durdurunuz ve güç bağlantı kablosunu prizden çıkartınız ya da şalteri kapatınız. Aksi halde toplanan tozlar dolay s yla yang n gibi sonuçlar do abilir. Uzaktan kumandanın 2 pilini aynı tip pillerle değiştirin. Eski bir pilin yeni bir pille birlikte kullan lmas, s oluflumuna, s z nt ya ya da patlamaya neden olabilir. Eğer pilden sızan sıvı cildinize veya giysilerinize bulaşırsa, temiz suyla iyice yıkayın. E er pilden s zan s v gözünüze kaçarsa, gözlerinizi temiz suyla y kay n ve derhal bir doktora dan fl n. Üniteyi soba vb cihazlarla birlikte kullandığınızda havalandırma yapın. Oksijen eksilmesi meydana gelebilir. Düğmeleri ıslak ellerle çalıştırmayın. Elektrik çarpmas na neden olabilir. Klimayı suyla yıkamayın veya üzerine kap ya da cam koymayın. Ünitenin içerisine su girebilir ve izolasyon zarar görebilir. Bu durumda elektrik çarpmas meydana gelebilir. İç ve dış ünite üzerine çıkmayın ve üzerine eşya koymayın. E er düflerseniz veya üzerinize bir fley düflerse, bu yaralanmaya vb. yol açabilir. Hava filtresi (Anti-mold) (Mantar önleyici) Hava ç k fl Düfley yön kanatç klar Yatay hava yön kanad Çal flt rma bölümü Gösterge k sm Hava girifli Ön panel Uzaktan kumanda Tesisatı için Uzaktan kumanda emir alma gözü UYARI Kliman n tesisi için sat n ald n z bayiye baflvurun. Özel teknik ve çal flma gerekti inden, tesis sat n alan kifli taraf ndan gerçeklefltirilmemelidir. Tesisin yanl fl yap lmas yang n, elektrik çarpmas, yaralanma veya su s z nt s ile sonuçlanabilir. Üniteyi yanıcı gaz sızıntısının olduğu yerlere tesis etmeyin. Gaz s z nt s olmas ve ünite etraf nda toplanmas durumunda, patlamaya sebep olabilir. Dış ünite Emergency operation (Acil Çal flt rma) dü mesi (E.O. SW) Çal flma Gösterge Lambas DİKKAT Topraklama yapılırken. Topraklama kablosunu do al gaz borusuna, su borusuna, y ld r msavara veya yeralt telefon hatt na ba lamay n. Yanl fl toprak ba lant s elektrik çarpmas na sebep olabilir. Klimanın tesis edileceği yeri göz önünde bulundurarak (nemli vb. yerler) toprak kaçağına karşı kesici devre takın. Toprak kaça na karfl devre kesici tak lmamas halinde elektrik çarpmas meydana gelebilir. Pis su atımı tam olarak yapılmalıdır. Pis su hatt rotas tamamlanmad ysa, üniteden su damlayabilir. Bu durum eflyalar n slanmas na ve zarar görmesine neden olabilir. Hava girifli Boru Pis su borusu Hava ç k fl Pis su ç k fl 2

4 BULUNAN PARÇALARIN ADLARI Uzaktan kumanda ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Otomatik yeniden çalıştırma fonksiyonu Bu modeller otomatik yeniden çalıştırma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsanız, lütfen servis temsilcisine danışın çünkü ünite ayarının değiştirilmesi gerekir. Sinyal gönderme k sm Otomatik yeniden çalıştırma fonksiyonu ç ünite uzaktan kumanda ile çal flt r ld nda; çal flma modu, ayar s cakl ve fan h z haf zada tutulur. E er bir güç kesilmesi olursa ya da flebeke gücü çal flt rma s ras nda kapat l rsa, Otomatik yeniden çal flt rma fonksiyonu ifllevi, üniteyi güç kesilmeden hemen önce uzaktan kumanda ile ayarlanm fl olan çal flma modunda çal flt rmaya bafllar. (Ayr nt lar için 105. sayfaya bak n z.) Güç kaynağı Elektrik kablosunun fişini prize takınız ve/veya şalteri açınız. Çal flma göstergesi k sm ON/OFF (çal flt rma/durdurma) dü mesi UYARI: Güç kaynağı tapası üzerindeki tozu giderin ve tapayı sıkıca sokun. Tapaya toz yapışması ya da sokma işleminin tamamlanmaması durumunda, bir yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. Fan h z kontrol dü mesi Çal flma seçim dü mesi Zamanlay c modu seçme dü mesi S cakl k dü meleri EKONOM K SO UTMA (ECONO COOL) dü mesi Hava yön kanad kontrol dü mesi Uzaktan kumanda (Pillerin takılması) Arka kapağı çıkarıp pilleri takın. Sonra arka kapağı tekrar yerine takın. Pillerin negatif kutuplarını önce yerleştiriniz. Pillerin kutuplarının doğru yerleştirildiğinden emin olun. RESET (İPTAL) tuşuna basın. Sivri uçlu bir cisim ile bast r n. ZAMAN ayar dü meleri RESET ( PTAL) dü mesi Pillerin negatif kutuplar n önce yerlefltiriniz. RESET ( PTAL) dü mesine bas lmam fl ise uzaktan kumanda do ru çal flmayabilir. RESET ( PTAL) dü mesine çok güçlü basmad n zdan emin olun. NOT Yalnızca ünite ile birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanın. Başka uzaktan kumandaları kullanmayın. İsteğe bağlı parçalar İsteğe bağlı parçaları yerel bayinizden temin edebilirsiniz. Parça adları Tip adı UZAKTAN KUMANDA YUVASI MAC-1200RC Bkz. sayfa 105 (Uzaktan kumandan n kullan lmas ) 3

5 ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Uzaktan kumandanın kullanılması Uzaktan kumanda iç ünitenin ön taraf na do ru tutuldu u zaman sinyal alma mesafesi yaklafl k 6 m dir. Herhangi bir dü meye bas ld nda iç üniteden bir ya da iki bip sesi duyulacakt r. Ses ç km yor ise yeniden çal flt r n. Uzaktan kumanday dikkatle kullan n. Düflürülmesi, f rlat lmas ya da slanmas durumunda uzaktan kumanda çal flmayabilir. Duvar vb. yerlere sabitlerken ON/OFF Uzaktan kumanda yuvas n (iste e ba l ) dü mesine bas ld nda iç üniteden sinyal al nd (bip) sesinin duyulabilece i bir yere tak n. Uzaktan kumandayı takma/çıkartma Takma : Kumanday afla do ru yerlefltirin. Ç kartma : Yukar ya do ru çekin. Uzaktan kumanda kullanılamadığı zaman (emniyetli çalıştırma) Uzaktan kumandanın pilleri bittiğinde veya kumanda ile ilgili bir sorun meydana geldiğinde ACİL ÇALIŞTIRMA düğmesini kullanarak emniyetli çalıştırmaya geçebilirsiniz. ACİL DURUMDA ÇALIŞTIRMA düğmesine basın. ACİL ÇALIŞTIRMA düğmesine her basıldığında, ünite ACİL SERİN MODU, ACİL ISITMA MODU VE DURDURMA MODU sırasına göre çalışır. Bununla beraber ACİL ÇALIŞTIRMA düğmesine bir kere basıldığında ünite 30 dakika süreyle deneme çalıştırması moduyla çalıştıktan sonra ACİL DURUM MODU NA geçer. OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA FONKSİYONU nun tanımı Bu üniteler otomatik yeniden bafllatma fonksiyonuna sahiptir. Ana güç aç ld nda klima otomatik olarak ana güç kapat lmadan önce uzaktan kumandayla ayarlanan modda çal flmaya bafllayacakt r. Ünite ana güç kapat lmadan önce uzaktan kumandadan kapal olarak ayarland ysa, ana güç aç ld ktan sonra da kapal kalmaya devam edecektir. Ünite, ana güç kapat lmadan önce acil durum çal flt rma modundaysa, ana güç devreye girdi inde acil çal flt rma modundan önce uzaktan kumandayla ayarlanan modda çal flmaya bafllayacakt r. İç ünite gösterge detayları ç ünitenin sa taraf nda bulunan gösterge çal flma durumunu gösterir. Operation Indicator Yan yor Yan p sönüyor Yanm yor Uzaktan kumanda yuvas (iste e ba l ) Çalışma Gösterge Lambası Kuru kalem piller Pilleri yerlefltirirken Afla daki durumlarda pilleri yeni alkalin AAA pilleri ile de ifltirin: ç ünite, uzaktan kumanda sinyaline cevap vermedi i zaman. Uzaktan kumanda ekran sönükleflti i zaman. Uzaktan kumanda üzerindeki dü melerden birine bas ld nda, tüm ekran görüntüleri ekranda ayn anda görüntülenip sonra da hemen kayboldu u zaman. Manganezli pil kullanmay n. Uzaktan kumanda ar zalanabilir. Alkalin pillerin hizmet süresi yaklafl k 1 y ld r. Bununla beraber, süre sonu yaklaflan pillerin k sa sürede tükenme ihtimalleri vard r. Tavsiye edilen kullanma süresi (ay, y l) pilin dip k sm nda belirtilir. Uzaktan kumanda uzun sure kullan lmayacak ise s v ak nt s na karfl tüm pilleri ç kart n. Eğer pilden sızan sıvı cildinize veya giysilerinize bulaşırsa, temiz suyla iyice yıkayın. Eğer pilden sızan sıvı gözünüze kaçarsa, gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve derhal bir doktora danışın. fiarj edilebilir tipteki pilleri kullanmay n. 2 pili ayn tipte yeni pillerle de ifltirin. Biten pilleri gerekti i flekilde çöpe at n. ACİL DURUM MODU ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir. Ancak deneme çalıştırmasında ilk 30 dakika sıcaklık kontrolü yapılamaz ve ünite sürekli çalışmaya ayarlanır. Fan hızı deneme çalışmasında Yüksek konuma ayarlanmıştır ve 30 dakika sonra Orta konuma geçer. Çal flt rma modu SER N ISITMA Ayarlanan s cakl k 24 C 24 C Fan h z Orta Orta Yatay hava yön kanad Otomatik Otomatik Çalışma modu, iç ünite üzerindeki Çalışma Gösterge lambası tarafından aşağıdaki şekillerde belirtilir. Çalışma Gösterge Lambası AC L SO UTMA AC L ISITMA DURDURMA Acil çalıştırmayı durdurmak için ACİL ÇALIŞTIRMA düğmesine (ACİL ISITMA modunda iken) bir kere ya da (ACİL SERİN MODUNDA iken) iki kere basın. Gösterge Çal flma durumu Bu, ünitenin ayarlanan s cakl a ulaflmak için çal flt n gösterir. Ulafl lmak istenen s cakl a kadar biraz bekleyin. Bu, oda s cakl n n istenilen s cakl a yaklaflt n gösterir. Hedef s cakl k ve oda s cakl aras ndaki fark Yaklafl k 2 C veya daha fazla Yaklafl k 2 C veya daha az 4

6 ELLE ÇALIŞTIRMA (SERİN, KURU, ISITMA) SERİN, KURU veya ISITMA modunun seçilmesi: ON/OFF düğmesine basın. düğmesine basarak çalışma modunu seçin. Bu dü meye her bas ld nda, çal flt rma modu s rayla de iflir: (SER N) (KURU) (ISITMA) Çalışmayı durdurmak için: ON/OFF düğmesine basın. Çal flt rma modu bir kez ayarland nda, bir sonraki çal flt rma s ras nda sadece ON/OFF dü mesine basmakla bir önceki modda çal flmaya bafllar. HAVA AKIM HIZI VE YÖNÜNÜN AYARI HAVA AKIMI hızı ve yönü gerektiği gibi seçilebilir. FAN HAVA AKIM hızını değiştirmek için düğmesine basın. Bu dü meye her bas ld nda fan devri s ra ile: (Düflük) (Orta) (Yüksek) (Süper Yüksek) (OTOMAT K) olarak de iflir. Odada daha fazla serinletme/ s tma için (Süper Yüksek) kerti ini kullan n. Uyurken kliman n çal fl rken ç kartt sesten rahats z oluyorsan z, (Düflük) ayar n kullan n. HAVA AKIMI yönünü dikey olarak değiştirmek istediğinizde VANE düğmesine basın. Bu dü meye her bas ld nda, yatay hava yön kanad aç s s rayla de iflir: (1) (2) (3) (4) (DE fi M) (AUTO) DEĞİŞİM ÇALIŞMA KONUMU Hava ak m n n odan n her yan na ulaflabilmesini sa lamak için de iflim (swing) modunu kullan n. Ayarlanan sıcaklığı değiştirmek gerektiğinde: S cakl düflürmek için TOO WARM dü mesine bas n. Dü meye tek bas nç yaklafl k 1 C lik s cakl k düflüflüne karfl l k gelir. S cakl artt rmak için gelir. TOO COOL dü mesine bas n. Dü meye bir kere bas lmas yaklafl k 1 C lik s cakl k art fl na karfl l k Daha etkin kullanım için önerilen yatay kanat aralığı Normalde (OTOMAT K) konumunu kullan n. Ayarlama gerekti inde SER N ve KURU modunda (1), ISITMA modunda (2) veya (4) konumlar n kullan n. COOL DRY HEAT KURU çalışma modunda S cakl k kontrolü (s cakl k ayar ) yap lamaz. Bu modda çal fl rken oda s cakl k smen düflüfl gösterir. İç ünite ekranının ayrıntıları 105. sayfada açıklanmıştır. Klima etkili ısıtma veya soğutma yapmıyorsa Fan devri Low (Düflük) veya AUTO (OTOMAT K) olarak ayarlanm flsa, klima havay etkili flekilde s t p so utmayabilir. Bu durumda fan devrini Med (Orta) ya da üstüne getirin. Fan devrini de ifltirin. Fan h z : Düflük veya AUTO Fan h z : Orta veya üstü 5

7 HAVA AKIM HIZI VE YÖNÜNÜN AYARI Yatay hava yön kanadı hareketi MANUAL (MANUEL) AUTO (OTOMAT K) SWING (DE fi M) COOL/DRY (SO UTMA/KURUTMA) Yatay konum Kanat otomatik olarak yatay konuma hareket eder. Yelpaze yapmayacakt r. NOT: Hava (1) konumundan yukarıya doğru üflenir. Hava ak fl yönünü sürekli olarak de ifltirmek için, VANE dü mesiyle (SWING) (DE fi M) seçimini yap n. 0,5 ila 1 saat sonra Konum (1) Hava ak fl yönü (2), (3) veya (4) konumlar ndan birine ayarland nda Yaklafl k bir saatlik çal flma sonras nda, klima otomatik olarak (1) no lu kanat konumuna gelir. Hava ak m yönünü bafllang ç ayarlar na getirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki VANE (KANAT) dü mesine tekrar bas n. Kanat COOL (SER N) veya DRY (KURU) modunda tam afla konumuna geçmez. Kanat (1) ve (4) konumlar aras nda kesintili olarak hareket eder. Kanat (1) ve (4) konumlar nda k sa bir süreyle durur. (1) (4) Isıtma iflleminin bafllangıcında Yatay konum ISITMA Klima çal flmaya bafllad ktan hemen sonra, kanat yatay konumda kal r. ç ünite yeteri kadar s nd nda, kanat (4) no. lu konuma gelir. Klima çal flmaya bafllad ktan sonra fan devri iç ünite s nd kça kademe kademe artar ve ayar devrine ulafl lana kadar artmaya devam eder. Isıtma iflleminin bafllangıcında Çok düflük hava akımı Hava ısındı ında Hava Yatay konum ısındı ında Çok düflük hava akımı Konum (4) Ayarlanmıfl konum Klima çal flmaya bafllad ktan hemen sonra, kanat yatay konumda kal r. ç ünite yeteri kadar s nd nda, kanat ayarlanan hava ak m yönüne karfl l k gelen konuma hareket eder. Klima çal flmaya bafllad ktan sonra fan devri iç ünite s nd kça kademe kademe artar ve ayar devrine ulafl lana kadar artmaya devam eder. Kanat (2) ve (4) konumlar aras nda kesintili olarak hareket eder. Kanat (2) ve (4) konumlar nda k sa bir süreyle durur. (2) (4) Hava akımının yatay yönünü değiştirmek için düşey kanadı manuel olarak hareket ettirin. Çalışma başlamadan önce kanadı ayarlayın. Yatay kanat otomatik olarak hareket ettiği için, parmaklarınız sıkışabilir. Yatay kanat (1), (2), (3) ya da (4) konumundayken. Tercih etti iniz hava ak m yönünün tersine hareket ettirerek dikey kanad ayarlay n. Yatay kanat yatay konumdayken. Dikey kanad n her iki ucundaki ikinci kanat kulakç klar n tercih edilen hava ak m yönüne hareket ettirerek dikey kanad ayarlay n. Hava akım yönünü doğrudan üzerinize gelmeyecek şekilde değiştirmek için. Hava ak m yönünü de ifltirmek için VANE dü mesine 2 saniye ya da daha uzun bas lmas ve bas l tutulmas yatay kanad n ters dönmesine ve yatay konuma hareket etmesine neden olur. Yatay konum Bu ifllevi ne zaman kullanmal? ç üniteden gelen havan n do rudan vücudunuza üflenmesini istemiyorsan z bu ifllevi kullan n. Hava odan n flekline ba l olarak do rudan vücudunuza üflenebilir. Kanad önceki ayar konumuna geri getirmek için VANE dü mesine tekrar bas n. COOL/DRY (SO UTMA/KURUTMA) Klima, kanad n yatay konuma hareketinden yaklafl k 3 dakika sonra so utma veya kurutma ifllemine bafllar. VANE dü mesine tekrar bas ld nda, kanat önceki ayar konumuna geri döner ve yaklafl k 3 dakika sonra klima so utma veya kurutma ifllemine bafllar. HEAT (ISITMA) Klima kanad n yatay konuma hareketinden yaklafl k 3 dakika sonra s tma ifllemine bafllar. Bazen ayaklar n z n etraf ndaki hava s nmayabilir. Aya n z n etraf ndaki alan s tmak için yatay kanad (OTOMAT K) ya da afla üfleme konumuna getirin. VANE dü mesine tekrar bas ld nda, kanat önceki ayar konumuna geri döner ve yaklafl k 3 dakika sonra klima s tma ifllemine bafllar. NOT: Uzaktan kumandayı kullanarak düşey HAVA AKIM yönünü ayarlayın. Yatay hava yönü kanatçığının elle hareket ettirilmesi soruna neden olabilir. NOT: VANE düğmesine basarak hava akımının doğrudan üzerinize gelmemesini sağlarsanız, klima çalışırken kompresör 3 dakika süreyle durur. Kompresör tekrar devreye girinceye kadar klima hava akımını azaltarak çalışır. Dikey hava akımı yönü kanat konumları (1) ila (4) ile yatay konuma ya da tam tersine değiştirildiğinde, yatay hava akımı yönü ters yöne değişir. 6

8 EKONOMİK SOĞUTMA ÇALIŞMA KONUMU (ECONO COOL) KLİMA UZUN SÜRE KULLANILMAYACAK İSE COOL (serin) modunda enerji tasarrufu yapılırken bile rahat bir ortam sağlamak için bu çalışma konumunu kullanın. Aşağıdaki işlemleri ünite MANUAL COOL (MANUEL SERİN) modunda çalışırken yapın. ECONO COOL düğmesine basın. COOL (SER N) modunda (ECONO COOL) (EKONOM K SO UTMA) ifllemi seçildi inde, klima s cakl na ba l olarak çeflitli döngülerde dikey yelpaze hareketi yapar. Ayr ca SET TEMPERATURE (SICAKLIK AYARI) da otomatik olarak COOL (SER N) modundakinden 2 C daha yükse e ayarlan r. ECONO COOL (EKONOMİK SOĞUTMA) işlemini iptal için: ECONO COOL düğmesine tekrar basın. ECONO COOL (EKONOM K SO UTMA) modunda VANE dü mesine bas ld nda ya da çal flma modu de ifltirildi inde, ECONO COOL (EKONOM K SO UTMA) ifllemi iptal edilir. FAN dü mesi, ya da dü mesi ve ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) zamanlay c s (afla da aç klanm flt r) kullan labilir. EKONOMİK SOĞUTMA (ECONO COOL) nedir? Sal n ml hava ak m (hava ak m de iflimi) sabit hava ak m ndan daha serin bir his yarat r. Dolay s yla, s cakl k ayar otomatik olarak 2 C daha yüksek ayarland halde rahatl k sa layacak flekilde so utma çal flmas yapmak mümkündür. Böylece enerji tasarrufu mümkün olmaktad r. ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF PROGRAMLAMASI) Bu modu uygulayıp klimayı istediğiniz zamanda; uyku öncesi, dışardan eve döndüğünüzde veya sabahları uyanırken çalıştırabilirsiniz. TOO WARM TOO COOL Klima çalışırken SELECT düğmesine basarak zamanlayıcı modunu seçin. Bu dü meye her bas ld nda, zamanlay c modu s rayla de iflir: (OFF TIMER)(ZAMANLAYICI KAPALI) (ON TIMER)(ZAMANLAYICI AÇIK) TIMER RELEASE (ZAMANLAYICI SERBEST) düğmesini kullanarak zamanlayıcı süresini ayarlayın. Dü meye her bas ld nda, ayarlanan zaman 1 ila 12 saat aras nda artar ya da azalt l r. Klima uzun bir sure kullanılmayacak ise: Klimanın içerisini kurutmak için 3 veya 4 saat boyunca FAN modunda çalıştırın. FAN modunda çal flt rmak için, uzaktan kumanday MANUAL COOL (MANUAL SO UTMA) modundaki en yüksek s cakl a ayarlay n. (Sayfa 106 ye bak n.) Şalteri kapatın ve/veya güç kablosunun fişini prizden çıkartın. Klima uzun bir sure kullanılmayacaksa şalteri kapatın veya güç kablosunun fişini prizden çıkartın. Aksi halde toz toplanabilir dolayısıyla yangın gibi sonuçlar doğabilir. Uzaktan kumandanın içerisindeki pilleri çıkartın. Uzaktan kumanda uzun sure kullanılmayacak ise sıvı akıntısına karşı tüm pilleri çıkartın. BAKIMI Bakım işlemine başlamadan önce Şalteri kapatın ve/veya güç kablosunun fişini prizden çıkartın. Ünite temizleneceği zaman kapatın ve güç bağlantı kablosunu prizden çıkartın ya da şalterleri kapatın. Fan çalışma sırasında hızla döneceği için yaralanmaya sebep olabilir. Klima tekrar kullanılacağı zaman: Hava filtresini temizleyin ve iç üniteye yerleştirin. (Temizleme talimatlar için 109. sayfaya bak n z.) İç ve dış ünitelerin hava giriş ve çıkışının herhangi bir madde ile tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Topraklama kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol edin. Topraklama yapılırken. Topraklama kablosunu doğal gaz borusuna, su borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama hattına bağlamayın. Yanlış toprak bağlantısı elektrik çarpmasına sebep olabilir. İç ünitenin temizlenmesi Üniteyi yumuşak kuru bir bezle temizleyin. Kirlenme belirginse üniteyi l k suyla suland r lm fl hafif bir deterjan kar fl m na bat r lm fl bir bezle silin. Gaz ya, benzin, tiner, cilalama tozlar veya böcek öldürücü kullanmay n. Aksi halde ünite zarar görebilir. Ön panel, yatay seviyeden yukar ya do ru kald r l rsa yerinden ç kabilir. Ön panel yerinden ç karsa, ÖN PANEL N TEM ZLENMES bölümündeki. ad ma bak n. Zamanlayıcıyı serbest bırakmak için: (OFF TIMER)(ZAMANLAYICI KAPALI) ve (ON TIMER)(ZAMANLAYICI AÇIK) ibareleri kaybolana kadar SELECT düğmesine basın. 7 NOT: OFF TIMER (ZAMANLAYICI KAPALI) ve ON TIMER (ZAMANLAYICI AÇIK) modları aynı anda ayarlanamaz. Görüntülenen süre kalan süredir ve zaman geçtikçe 1 saatlik aralıklarla azalır.

9 ÖN PANELİN TEMİZLENMESİ Ön panel Ön paneli her iki ucundan tutun ve tık sesi duyulana kadar yukarı kaldırın. (1) Mengeneleri tutarak paneli düz hale gelene kadar yukarı kaldırın ve menteşeleri öne doğru çekerek ön paneli çıkartın. (2) Mentefle Delik Ön paneli düşürmeyin ya da aşırı güç kullanarak çekmeyin. Panel zarar görebilir. Ön paneli sökerken ya da takarken dengesiz bir taburenin üzerine çıkmayın. Düşerseniz bu yaralanmaya vb. yol açabilir. Ön paneli yumuşak, kuru bir bezle silin ya da suyla yıkayın. Paneli yıkadıktan sonra, kalan suyu yumuşak kuru bir bezle silin ve paneli doğrudan güneş almayan bir yerde kurumaya bırakın. Kirlenme belirginse ön paneli l k suyla suland r lm fl hafif bir deterjan kar fl m na bat r lm fl bir bezle silin. Gaz ya, benzin, tiner, cilalama tozlar veya böcek öldürücü kullanmay n ve ön paneli afl nd rabilecek bir f rça ya da bir süngerin sert yüzüyle silmeyin. Ön paneli su/ l k su içerisine iki saatten fazla bat rmay n ve paneli kurutma esnas nda direkt günefl fl na, s ya ya da atefle maruz b rakmay n. Panel deforme olabilir ya da rengini solabilir. Ön paneli her iki ucundan tutun, düz konuma getirin ve menteşeleri tık sesi çıkartarak yerlerine oturana kadar iç ünitenin üst kısmındaki deliklere sokun. Daha sonra, ön paneli sıkıca kapatın ve ön panel üzerindeki üç noktadan oklarla belirtildiği şekilde bastırın. HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ (ANTI-MOLD) (MANTAR ÖNLEYİCİ) Hava filtresinin temizlenmesi (yaklaşık 2 haftada bir) Hava filtresi Hava filtresi üzerindeki topuzu tutarak filtreyi hafifçe yukarıya çekin ve sonra çıkarmak için aşağıya çekin. Ön paneli aç n ve daha sonra filtreyi ç kart n/ de ifltirin. Ç kart n. Hava filtresini çıkartmak gerektiğinde iç ünitenin metal kısımlarına dokunmayın. Bu yaralanmaya neden olabilir. Hava filtresindeki kiri bir elektrikli süpürge yardımıyla veya filtreyi su ile yıkayarak giderin. Ovucu f rça ya da süngerin sert yüzeyini kullanarak temizlemeyin. Aksi takdirde filtre deforme olabilir. Kirlenme belirginse filtreyi l k suyla suland r lm fl hafif bir deterjan kar fl m yla y kay n. S cak su (50 C ya da üzeri) kullan lmas durumunda, filtre deforme olabilir. Hava filtresini su/ılık su ile yıkadıktan sonra gölgede iyice kurutun. Filtreyi kurutma esnas nda direkt gün fl na ya da atefl s s na maruz b rakmay n. Hava filtresini takın. (Tırnaklarını emniyetli şekilde takın.) Tak n. İsteğe bağlı ürün Parça adlar Parça numaras Catechin hava filtresi MAC-3003CF Catchin hava filtresi nedir? Hava filtresi doğal bir madde olan ve çayda da bulunan catechin ile boyanmıştır. Catchin hava filtresi formaldehit, amonyak ve asetaldehit gibi zehirli gazları yok eder. Ayrıca, filtreye yapışan virüs aktivitesini de kısıtlar. 8

10 BAKIM SERVİSİNE BAŞVURMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİLERİ KONTROL EDİNİZ BİR SORUN MEYDANA GELDİĞİNİ SANDIĞINIZ DURUMDA Soru Cevap (sorun olduğu anlamına gelmez) Soru Cevap (sorun olduğu anlamına gelmez) Soru Klima çalıştırılamıyor. Yatay kanat hareket etmiyor. Oda etkin bir şekilde soğutulup ısıtılamıyor. İç üniteden gelen hava garip kokuyor. Uzaktan kumanda ekranı boş ya da sönük. İç ünite, uzaktan kumanda sinyaline cevap vermiyor. Bir güç kesintisi meydana geldiğinde. Aşağıdaki noktaları kontrol edin fialter aç k m? Sigorta yanm fl m? ON zamanlay c s programlanm fl m? (Sayfa 108) Yatay kanat ve dikey kanat iç üniteye do ru flekilde tak lm fl m? Fan muhafazas deforme olmufl mu? S cakl k ayar do ru mu? (Sayfa 106) Filtre temiz mi? (Sayfa 109) ç ünite fan temiz mi? ç ya da d fl ünitenin hava girifl ya da ç k fl n t kayan herhangi bir engel var m? Aç k bir pencere ya da kap var m? Filtre temiz mi? (Sayfa 109) ç ünite fan temiz mi? Piller bitmifl mi? (Sayfa 105) Pillerin kutuplar (+, -) do ru mu? (Sayfa 104) Di er elektrikli cihazlar n uzaktan kumanda dü melerine bas lm fl m? Klima tekrar çal flmaya bafll yor mu? Kliman n elektrik kesintisinden önce çal flt r lm fl olmas durumunda, bu modeller otomatik yeniden çal flt rma fonksiyonuna sahip oldu u için, klima tekrar çal flmaya bafllamal d r. (Sayfa 105 daki OTOMAT K YEN DEN ÇALIfiTIRMA FONKS YONUNUN tan m na baflvurunuz.) Yukarıdaki maddeler kontrol edildiğinde bile klimanın arızası giderilemiyorsa, klimayı kullanmayı bırakın ve satın aldığınız bayiye başvurun. Aşağıdaki durumlarda, klimayı kullanmayı bırakın ve bayiinize başvurun. ç üniteden su s z nt s veya damlamas oldu unda. Üst çal flma gösterge lambas yan p söndü ünde. Devre kesici s k s k kapand nda. Elektronik ON/OFF tipi floresan lambalar n (s k frekans yap l vb.) kullan ld odalarda uzaktan kumanda sinyali al nmayabilir. Sinyal ak fl kalitesinin zay f oldu u bölgelerde kliman n çal flmas radyo veya TV nin çal flmas n etkileyebilir. Etkilenen cihaza yükseltici tak lmas gerekebilir. Gök gürültüsü duydu unuz zaman, çal flmay durdurun ve güç kablosunu prizden ç kart n veya flalteri kapat n. Aksi takdirde, elektrikli parçalar zarar görebilir. Klima tekrar çalıştırıldığında yaklaşık 3 dakika boyunca çalıştırılamıyor. Çatırdama sesi duyuluyor. İç üniteden gelen hava garip kokuyor. Su akma sesi duyuluyor. Fokurdama sesi işitiliyor. Oda yeterince soğutulamıyor. İç ünitenin hava çıkışından buğu çıkıyor. İç üniteden mekanik sesler çıkıyor. YATAY KANAT salınım işlemi yaklaşık 15 saniye boyunca duruyor ve daha sonra tekrar başlıyor. Mikroprosesörden ald talimatlara uygun olarak klimay korur. Lütfen bekleyin. Bu ses ön panelin vb. s cakl k de iflimi sonucu genleflmesi/k salmas sonucu oluflur. Klima; duvar, hal, mobilya, elbise vb. üzerine sinmifl bir kokuyu emip havayla beraber d flar ya verebilir. Bu ses kliman n içerisinde akan so utucunun sesidir. Bu ses s de ifltirici içerisinde akan yo unlaflm fl su sesidir. Bu ses s de ifltiricinin buz k rma sesidir. Bu ses, aral k bafll veya havaland rma vantilatörü aç ld nda boflaltma hortumundan temiz hava emildi inde, boflaltma hortumu içinde akan suyu d flar ya püskürttü ünde duyulur. Bu ses d flar da güçlü bir rüzgar olmas ve boflaltma hortumuna d flar daki havan n girmesi durumunda da duyulur. Bir oda içerisinde havaland rma vantilatörü ya da gaz oca kullan l rsa, so utma yükü artar ve yetersiz bir so utma etkinli i ile sonuçlan r. D flar daki hava s cakl n n yüksek olmas durumunda, so utma ifllemi yeterli olmayabilir. Klimadan gelen serin hava h zla oda içerisindeki nemi al r ve bu uya dönüflür. Bu ses, fan ya da kompresörün aç l p/kapanma dü me sesidir. Bu, YATAY HAVA YÖNÜ KANATÇI I NIN sal n m iflleminin do ru bir flekilde gerçeklefltirilmesi için gereklidir. Çalışma esnasında hava akımı yönü değişiyor. Yatay hava kanatçığının yönü uzaktan kumanda ile kontrol edilemiyor. Dış üniteden su sızıyor. Dış üniteden beyaz duman çıkıyor. Isıtma uygulamasında dışarıya hemen hava üflenmiyor. Isıtma uygulamasında çalışma yaklaşık 10 dakika boyunca durur. Bazen tıslama sesi duyuluyor. Oda yeterince ısıtılamıyor. Klima yalnızca ana güç açıldığında çalışmaya başlıyor; bu nedenle birimi uzaktan kumanda ile çalıştırmıyorsunuz. Klima COOL (SER N) veya DRY (KURU) modunda çal fl rken 1 saat süreyle afla ya hava üflenmesi durumunda hava ak m n n yönü yo unlaflm fl olan suyun damlamas n engellemek için otomatik olarak (1) konumuna getirilir. Is tma çal flmas nda, hava ak m s cakl n n çok düflükken ya da buz çözme s ras nda yatay kanatç k pozisyonu otomatik olarak yataya ayarlan r. COOL (SER N) ve DRY(KURU) çal flmalar nda; boru ya da boru ba lant k s mlar so ur ve bu suyun yo unlaflmas na neden olur. Is tma çal flmas nda, buz çözme uygulamas d fl ünitedeki donmufl suyun erimesine ve afla ya damlamas na neden olur. Is tma ifllemi s ras nda s eflanjöründen su damlar. Bu bir ar za de ildir. Suyun damlamas yla ilgili bir sorununuz varsa, drenaj ifllemi için yetkili sat c n za dan fl n. D fl ünitenin dondu u iklim koflullar nda drenaj ifllemi yap lamamaktad r. Is tma çal flmas nda, buz çözme uygulamas ile ortaya ç kan buhar beyaz dumana benzer. Klima s cak hava üflemeye haz rlan rken lütfen bekleyin. D fl ünitenin buz çözme uygulamas gerçeklefltirilir (Buz çözme uygulamas ). Bu uygulama 10 dakikada gerçeklefltirilir, lütfen bekleyin. (D fl ortamda s cakl k çok düflük ve nem çok yüksekken, buz oluflur.) Bu ses, klima içerisindeki so utucu s v n n ak fl yönü de iflti inde duyulur. D flar daki hava s cakl n n düflük olmas durumunda, s tma ifllemi yeterli olmayabilir. Bu modeller otomatik yeniden çal flt rma fonksiyonuna sahiptir. Klima uzaktan kumanda ile kapat lmadan ana güç kesildi inde ve tekrar verildi inde klima otomatik flekilde gücün kesilmesinden önce uzaktan kumanda ile ayarlanan ayn modda çal flmaya bafllayacakt r. 9

11 KLİMANIN TESİSİ, YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KONTROLLER Tesis edilecek bölge Klimay aa daki bölgelere tesis etmekten kaç n n. Yan c gaz s z nt s olabilecek yerler Üniteyi yanıcı gaz sızıntısının olduğu yerlere tesis etmeyin. Gaz sızıntısı olması ve ünite etrafında toplanması durumunda, patlamaya sebep olabilir. Makine ya lar n n çok bulundu u yerler. Deniz k y s gibi tuzlu yerler. Kapl calar gibi sülfit gazlar n n yo un oldu u yerler. Ya s çrayan ya da bölgenin ya l dumanla kapland yerler. Yüksek frekansl veya telsiz cihazlar n n bulundu u yerler. UYARI: Klima çalışıyorsa ancak odayı ısıtmıyor ya da soğutmuyorsa (modele bağlı olarak), soğutucu gaz sızıntısı olabileceğinden bayinize başvurun. Servis yetkilisine soğutucu sızıntısının nerede gerçekleştiğini ya da onarımların ne zaman gerçekleştirildiğini sormayı unutmayın. Klima içerisine doldurulan soğutucu gaz emniyetlidir. Normalde soğutucu gaz sızıntısı olmaz ancak soğutucu gazın iç mekanda sızması ve üfleyicili bir ısıtıcının, elektrikli bir ısıtıcının, bir sobanın, vb. ateşi ile temas etmesi durumunda zararlı gazlar çıkarır. Elektrikle ilgili çalışmalar Klima güç kayna için ayr bir güç devresi kullan n. Devre kesici kapasitesini gözden geçirin. UYARI: Tesisat işleri satın alıcı tarafından yapılmamalıdır. Bu uygulamaların yanlış yapılması sonucunda; yangın elektrik çarpması ya da ünitenin düşmesi sonucu yaralanma ya da su sızıntısı gibi sonuçlar doğabilir. Güç kablosu için ara bağlantı ya da uzatma kablosu kullanmayınız ya da aynı AC çıkışında çok sayıda araç bağlamayınız. Kötü bağlantı, kötü yalıtım, akım çekme sınırını aşma vb., yangın çıkması ya da elektrik çarpması ile sonuçlanabilir. Bayinize başvurun. Topraklama yapılırken. Topraklama kablosunu doğal gaz borusuna, su borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama hattına bağlamayın. Yanlış toprak bağlantısı elektrik çarpmasına sebep olabilir. Klimanın tesis edileceği yeri göz önünde bulundurarak (nemli vb. yerler) toprak kaçağına karşı kesici devre takın. Toprak kaçağına karşı devre kesici takılmaması halinde elektrik çarpması meydana gelebilir. Kontrol ve bakımı Klima birkaç mevsimde kullan ld nda, ünite içerisindeki kir nedeniyle kapasitesi düebilir. Kullan m kouluna ba l olarak bir koku ortaya ç kabilir ya da nemi al nm su kir, toz vb. nedeniyle kolayca boalt lmayabilir. Ünitenin normal kontrol ve bak ma ek olarak bir uzman taraf ndan (yasal olarak yetkili) kontrol edilmesi ve bak m n n gerçekletirilmesi tavsiye edilir. Bayinize bavurun. Çalışma sesini göz önünde bulundurun D ünitenin hava ç k çevresine eya koymay n. Aksi takdirde, kliman n kapasitesi düebilir ya da çal ma sesi artabilir. Çal ma esnas nda anormal bir ses duyulmas durumunda, bayinize dan n. Yerinin değiştirilmesi D ünitenin monte edilece i yer, TV ve radyo antenlerinin en az 3 m uza nda olmal d r. Çekiin zay f oldu u bölgelerde kliman n çal mas radyo ve TV nin çal mas n etkilerse, d ünite ile etkilenen cihaz n anteni aras nda daha fazla boluk b rak n. Floresan lamban n etkilerinden korumak için parçalar mümkün oldu unca floresan lambadan uzak tutun. nvertör tip floresan lamba Resim bozulmas ve gürültüyü önlemek üzere bir miktar mesafe b rak n. Kliman n ev ta ma, bina restorasyonu vb. nedenlerle sökülmesi ya da tekrar tak lmas gerekti inde, özel teknik tecrübe ve çal maya gereksinim vard r. UYARI: Ünitenin onarımı ya da yer değiştirmesi satın alan kişi tarafından yapılmamalıdır. Bu uygulamaların yanlış yapılması sonucunda; yangın elektrik çarpması ya da ünitenin düşmesi sonucu yaralanma ya da su sızıntısı gibi sonuçlar doğabilir. Bayinize başvurun. 1 m veya daha fazla Telsiz telefon ya da Cep telefonu 1 m veya daha fazla Radyo TV 3 m veya daha fazla 100 mm veya daha fazla yi havaland r lm kuru mekan 200 mm veya daha fazla duvar,vb. Iskartaya çıkarma Bu ürünü skartaya ç karma için bayinize bavurun. TEKNİK ÖZELLİKLER Cihazın adı Model İç Dış Fonksiyon Ak m gücü Kapasite kw Giri kw ç kg A rl k D kg So utucu doldurma kg kapasitesi (R410A) ç IP kodu D zin verilen Normal çal ma bas nç fazlal Gürültü seviyesi NOT: 1. Nispet şartları Soğutma İç: 27 C DB, 19 C WB Dış: 35 C DB Isıtma İç: 20 C DB Dış: 7 C DB, 6 C WB WEEE LP ps HP ps ç (Çok Yüksek/ Yüksek/Orta/düük) D Herhangi bir sorunuz olduğunda bayinize başvurun. MPa MPa db(a) db(a) MSZ-HC25VA (E1) MSZ-HC25VA (E1) MUZ-HC25VA (E1) So utma Is tma 2,5 0,77 0,73 3,2 0,88 43/38/32/ Garantili çalışma aralığı So utma Is tma MSZ-HC35VA (E1) MSZ-HC35VA (E1) MUZ-HC35VA (E1) So utma Is tma ~ /N, 230V, 50Hz 3,15 3,6 0,98 0, Üst limit Alt limit Üst limit Alt limit IP 20 IP 24 ç D 32 C DB 43 C DB 23 C WB 21 C DB 18 C DB 15 C WB 27 C DB 24 C DB 18 C WB 20 C DB -10 C DB -11 C WB Not: Bu sembol iareti sadece AB ülkeleri içindir. Bu sembol iareti, direktif 2002/96/EC Madde 10 Kullan c bilgileri ve Ek IV e tabidir. 1,64 4,15 43/38/32/ ,75 MSZ-HC35VAB (E1) MSZ-HC35VAB (E1) MUZ-HC35VAB (E1) So utma Is tma 3,4 1,13 3,6 0,995 43/38/32/

12 This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment. The product at hand is based on the following EU regulations: Low Voltage Directive 73/23/ EEC Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/ EEC HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO , JAPAN SG79Y767H01

13 İTHALATÇI / İMALATÇI SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE UNVAN : MERKEZ ADRES : TELEFON / FAKS : VERGİ NUMARASI : HİZMET KAPSAMI : KLİMAPLUS ENERJİ VE KLİMA TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FERHATPAŞA MAH. 99 SOK.NO.46 KAT : ATAŞEHİR/İSTANBUL TS "HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ-KLİMA SANTRALLERİ,KLİMALR,SOĞUTUCU GRUPLAR,FAN- COİLLER,FANLAR (ASPİRATÖRLER,VANTİLATÖRLER), HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLAR VE HAVA PERDELERİ VB. İÇİN KURALLAR"Standardına Uygun YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN : AKDENİZ BÖLGE İL İLÇE ÜNVANI ALAN YETKİLİ ADI / SOYADI TELEFON FAX ADRESİ KODU SEYHAN DOĞUŞ KLİMA -TİMUR ULUGÖZ TİMUR ULUGÖZ MAHFE SIĞMAZ MAH. TURGUT ÖZAL BULV. BAŞTAŞ APT. NO:63/D SEYHAN ADANA SEYHAN ÖZEL MÜHENDİSLİK-MEHMET ÖZEL MEHMET ÖZEL CUMHURİYET CD. RENK APT. NO:47 SEYHAN SEYHAN SİNERJİ KLİMA LTD. ŞTİ. BAHRİ ULUGÖZ TURGUT ÖZAL BULV. GÜZELYALI MAH SOK. KARDEŞLER APT. NO:2/D MERKEZ UZMAN KLİMA LTD. ŞTİ. YUSUF TOPTAŞ GÜZELYALI MAH. T.ÖZAL BULV. 52 SOK. ŞENGEL APT. NO:1 MERKEZ ABC KLİMA - AYDIN AYGÜN ISITMA AYDIN AYGÜN DEMİRCİKARA MAH.NARENCİYE CAD.SARIOĞLU APT.NO:16/2 ANTALYA MERKEZ AKDENİZ KLİMA - KAMİL GÜLER KAMİL GÜLER FENER MAH. BÜLENT ECEVİT BUL SOK. NO:52 MERKEZ ARORA İKLİMLENDİRME LTD. ŞTİ. YILDIRAY DAYANIR YEŞİLBAHÇE MAH. SİNANOĞLU CAD. M.KEMAL AYANOĞLU SİT. B BLOK 44/1 MERKEZ ARTEK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. MUZAFFER BAKİ ALTINDAĞ MAH. TURGUT REİS CD. BADEM APT. 52/2 MERKEZ BGS İKLİMLENDİRME-GÜNGÖR BAYSAN GÜNGÖR BAYSAN SANAYİ MAH. 641 SK. ÇELİK APT. NO:7/3 MERKEZ RIDVAN GÜZEL CAN KARDEŞLER LTD. ŞTİ. - AKDENİZ BÖLGE MERKEZ SERVİS MURATPAŞA MAH TONGUÇ CAD ÖZ APT NO:80/3 YILMAZ APUL MERKEZ MAKTAŞ LTD. ŞTİ. ABDURRAHMAN ÖNAL MURATPAŞA MAH E.ÇELEBİ CAD NO:54 / 1-2 MERKEZ OGT İKLİMLENDİRME LTD. ŞTİ. GÖKHAN TUHAN SEDİR MAH. AKIN CAD. TUHAN APT. NO:54/4 ANTALYA MANAVGAT ÖNCEL TİCARET - ŞEVKİ ÖNCEL ŞEVKİ ÖNCEL AŞAĞI HİSARCI MAH. GÜLLÜK CAD. NO:16 MANAVGAT SERİK ÖZERLER SOĞUTMA - MUSTAFA ÖZER MUSTAFA ÖZER MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. SALI PAZARI GİRİŞİ SERİK ALANYA ÖZLÜ TEKNİK SOĞUTMA - AHMET ÖZLÜ AHMET ÖZLÜ GÜLLÜ PINAR MAH. 25 MT YOL ÜZERİ JANDARMA KAVŞAĞI ALANYA MERKEZ ÖZMAKLAR MÜH. LTD. ŞTİ. NİMET ÖZMAK YIL BULVARI ALTINDAĞ MAH. CEREN APT. NO:35/A MERKEZ ÖZTEK KLİMA - ABDURRAHMAN ÖZDEMİR ABDURRAHMAN ÖZDEMİR MERKEZ ÖZÜM KLİMA LTD. ŞTİ. ÖZGÜR ÖZKURT DEMİRCİKARA MAH SOK. NO:31/A PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BULVARI, GÜL SİTESİ B BLOK NO:3 FİNİKE SARIKAYA TİCARET - İBRAHİM SARIKAYA İBRAHİM SARIKAYA ŞERBETÇİ BULVARI NO:20/C FİNİKE MERKEZ ÜNAL TEKNİK - BEKİR ONUR ÜNAL BEKİR ONUR ÜNAL ALTINDAĞ MAH. 166 SOK. DOLMACA APT. NO:16/A MERKEZ YILMAZLAR KLİMA - MUSTAFA YILMAZ AHMET YILMAZ ZERDALİK MAH SK. NO:15/A MERKEZ ATEŞOĞLU TİCARET - İBRAHİM ATEŞOĞLU İBRAHİM ATEŞOĞLU İNÖNÜ CAD. NO: 45 DÖRTYOL HATAY MERKEZ BAŞTUĞ ISITMA VE SOĞUTMA - MEHMET BAŞTUĞ MEHMET BAŞTUĞ YILDIRIM BEYAZIT MAH. ÖZKUL ÇOLAK CAD. ŞAHİNLER İŞ HANI NO:31 PAYAS MERKEZ DEMİRKENT KLİMA - MUSTAFA DEMİRKENT MUSTAFA DEMİRKENT HÜRRİYET MAH. ZİYAGÖKALP CAD. NO: 58/B İSKENDERUN ISPARTA MERKEZ KILINÇ SOĞUTMA - HALİL KILINÇ HALİL KILINÇ YENİ ANTALYA YOLU 121 CAD. HİKMET APT. NO: 59/4 KİLİS OSMANİYE DOĞAR KLİMA - FATİH DOĞAR FATİH DOĞAR M.ŞAHİN BUL. GÜNEŞ APT. ALTI NO:180 OSMANİYE MERKEZ ALKEM KLİMA LTD. ŞTİ. KEMAL ŞAHİN HÜRRİYET MAH SK. ATALAY APT. NO:13 YENİŞEHİR DETAY SERVİS - MEHMET FIRAT MEHMET FIRAT HÜRRİYET MAH SOK. GÜVENAL SİTESİ ALTI E BLOK MERSİN POZCU KLAS KLİMA LTD. ŞTİ. ARİF BALİ İNÖNÜ MAH. 6. CAD. EMEK APT. ALTI 4/B POZCU HÜSEYİN BALİ MERKEZ MC MÜHENDİSLİK KLİMA - MERT CANER MERT CANER ATATÜRK CAD. ÖNDER APT. ALTI, NO:49/C MERKEZ SELEN LTD. ŞTİ. HAMİT ŞAHİN MERKEZ MAH. SİLİFKE CAD. IŞIK APT.ALTI ERDEMLİ MERKEZ TERMO KLİMA LTD. ŞTİ. ABDULLAH BULUT URSALİYE CAD. ÇAKMAK MAH. ŞAFAK APT. NO:106/A EGE BÖLGE İL İLÇE SERVİS ADI ALAN FİRMA YETKİLİSİ TELEFON FAX ADRES KODU MERKEZ 3A KLİMA & DEKORASYON - ŞENER CANTÜRK ŞENER CANTÜRK CUMA MAH. 203 SOK. NO:3/B AYDIN AYDIN KUŞADASI JET NET LTD. ŞTİ. ÇAĞDAŞ OCAKLI CUMHURİYET MAH TURGUT ÖZAL ULV.NO:27/B NAZİLLİ KENT İKLİMLENDİRME LTD. ŞTİ. ÖMER SALTAK YENİCAMİ MAH. ÇORAPÇI SOK. NO:20 SÖKE HAKAN ÖZFİDAN SÖKE TALANCI ELEKTRONİK - ASIM TALANCI ASIM TALANCI YENİCAMİ MAH. ÇORAPÇI SOK. NO:20 SÖKE DENİZLİ MERKEZ SİSTEM SOĞUTMA İLKER TEKDEMİR UÇANCIBAŞI MAH. 571 SOK. NO:11/A KARŞIYAKA A KLİMA LTD. ŞTİ. BASMANE AKDENİZ LTD. ŞTİ. SUAT KOCAMAN TİJEN ÇİDAMLI CÜNEYT AKDENİZ AHMET SARYAMAN CEMAL GÜRSEL CAD. NO:50 A-B KARŞIYAKA MÜRSELPAŞA BUL. NO:22/A BASMANE KARŞIYAKA ALİ GALİP SOĞUTMA - GALİP ERCAN GALİP ERCAN SOK. NO:7/B KARŞIYAKA HATAY AYDIN BAŞER ISIT. VE SOĞ. SİSTEMLERİ - AYDIN BAŞER AYDIN BAŞER HASAN TAHSİN CAD. NO:110/B HATAY ŞİRİNYER CEMAL ÖZAY - EGE KLİMA DEKORASYON CEMAL ÖZAY MEHMET AKİF CAD. NO:76/A ŞİRİNYER MENEMEN DENİZ MÜHENDİSLİK - BÜLENT NARDAĞ BÜLENT NARDAĞ ALTUĞKARABURUN CAD. ŞAHABETTİN DEDE CAD. NO:4 SELÇUK ÇEŞME EKO TEKNİK - ŞENOL ÖLMEZ ŞENOL ÖLMEZ VARELCİ SİTESİ NO:7 ALAÇATI-ÇEŞME NARLIDERE EMA ISITMA SOĞUTMA LTD. ŞTİ. HÜSEYİN VATANSEVER MİTHATPAŞA CAD. NO:264/A NARLIDERE KEMALPAŞA ENDÜSTRİYEL İKLİMLENDİRME - SAMET VARDAR SAMET VARDAR EYLÜL MAH. 148 SOK. NO:8/A KEMALPAŞA YEŞİLYURT ERSİN KLİMA - ARİF GÜRAKAN ARİF GÜRAKAN ORDU CAD. NO:217/B YEŞİLYURT BORNOVA ESEN KLİMA LTD. ŞTİ. MUSTAFA TOPUZ GEDİZ CAD. NO:42 BORNOVA İZMİR SELÇUK GÖZDE ISI - BAHATTİN SEVİNÇ BAHATTİN SEVİNÇ ATATÜRK MAH. 934 SOK. NO:13 BORNOVA ÇAMDİBİ GÜNAY ISITMA SOĞUTMA LTD. ŞTİ. GÜNAY CANKURTARAN BURAK REİS CAD. NO:112/A ÇAMDİBİ ÜÇKUYULAR HAN ISIT. SOĞ. SERVİSİ - NÜKRETTİN AN NÜKRETTİN AN /13 SOK. NO:29/A ÜÇKUYULAR GÜZELYALI MENTAY SOĞUTMA LTD. ŞTİ. İSMET TOPÇU MİTHATPAŞA CAD.NO:1208/A GÜZELYALI ÖDEMİŞ MEVSİM TEKNİK - TOLGA İKİZ TOLGA İKİZ BENGİSU MAH. GAZİ CAD. NO:36 ÖDEMİŞ ŞEMİKLER ŞENGÜL KLİMA SATIŞ & SERVİS UMUT ÖZEN SOK. NO:64/18 ŞEMİKLER BORNOVA TBM VİZYON ALO KLİMA SAN ve LTD. ŞTİ. BİROL NURİOĞLU ATATÜRK MAH. 934 SOK. NO:13 BORNOVA TİRE TEK MÜHENDİSLİK - GÖKHAN BURGAZ GÖKHAN BURGAZ İSMAİL TAŞLI CAD. NO:48 TİRE BERGAMA TEKİN TİCARET - HÜSEYİN TEKİN HÜSEYİN TEKİN MALTEPE MAH. ATATÜRK BUL. NO:77/A BERGAMA YENİ GİRNE UZMAK SOĞUTMA - OLCAY DİLİŞEN OLCAY DİLİŞEN /7 SOK. NO:8/A YENİGİRNE CAD. KARŞIYAKA ÜÇKUYULAR YALI İKLİMLENDİRME - AYTUNÇ KESKİN AYTUNÇ KESKİN MİTHATPAŞA CAD. NO: 852/A GÖZTEPE ALİAĞA YILMAZER SOĞUTMA LTD. ŞTİ. MESTAN YILMAZ CUMHURİYET CAD. NO:25 ALİAĞA AKHİSAR ALOĞLU SOĞUTMA LTD. ŞTİ. VOLKAN ALOĞLU PAŞA MAH. 27 SOK. NO:12/B AKHİSAR MANİSA MERKEZ ELİT ÇARŞI - TEVFİK ERAY YÜKSEL TEVFİK ERAY YÜKSEL UTKU MAH. ÜLKÜ SOK. NO:13 TURGUTLU GÖRKEM TİCARET - VEDAT FİDANBOY VEDAT FİDANBOY TURAN MAH. OKÇULAR SOK. 8/A TURGUTLU MERKEZ KLİMACI GÖÇMENOĞLU - FİKRİ YENİGELEN FİKRİ YENİGELEN DİNÇER MAH. KUMLUDERE CAD. NO:165/B FETHİYE AA ISITMA - AYHAN TÜRK ADNAN TÜRK MUSTAFA KEMAL BULVARI KATRANCI APT. NO:28 FETHİYE MARMARİS ALDAĞ TEKNİK - ŞENOL ALDAĞ ŞENOL ALDAĞ ÇILDIR MAH SOK. NO:16/1 MARMARİS BODRUM ALTUĞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. TUĞCAN ALTUĞ CEVAT ŞAKİR CAD. 88 BODRUM MUĞLA BODRUM ARTI ISITMA - ALİ YILDIRIM ALİ YILDIRIM İNÖNÜ CAD. NO:61 A/5 GÖKÇEBEL YALIKAVAK DALAMAN EMİN TEKNİK - EMİN KARABOĞA EMİN KARABOĞA SEYFETTİN İNCE CAD. NO:22/A DALAMAN/FETHİYE ORTACA GÜVEN KLİMA - BAYRAM YORULMAZ BAYRAM YORULMAZ CUMHURİYET CAD. YASEMİN SOK. NO: 10 ORTACA BODRUM KLİMATEK LTD. ŞTİ. ERHAN ÖLÇER ATATÜRK CAD. 156 C GÜNDOĞAN MİLAS ŞENTÜRK SOĞUTMA - MEHMET EMİN ŞENTÜRK M. EMİN ŞENTÜRK HACI İLYAS MAH. NO:6/C MİLAS

14 İÇ ANADOLU BÖLGE İL İLÇE SERVİS ADI ALAN FİRMA YETKİLİSİ TELEFON FAX ADRES KODU AKSARAY MERKEZ KADIOĞLU MÜH. - HÜSEYİN KALKAN HÜSEYİN KALKAN MEYDAN MAH. CUMHURİYET BULV. ÖZLEM APT. NO:112/A ŞAŞMAZ ERTAŞ KLİMA LTD. ŞTİ. FATİH TOKER YEŞİLÇAM SİTESİ B BLOK NO:38 ŞAŞMAZ SEYRANBAĞLARI GLOBAL TEKNİK ISIT. SOĞ. SİSTEMLERİ ADEM ŞAHİN BAĞLAR CAD. 69/A SEYRANBAĞLARI ANKARA BALGAT GÜVEN SOĞUTMA LTD. ŞTİ. MUSTAFA BARIŞ MANÇO CAD. NO:65/A DOĞRUYÜREK DİKMEN MT KLİMA LTD. ŞTİ. TEKİN DURU SOKULLU MEHMET PAŞA CAD. 20/A DİKMEN AŞAĞI AYRANCI POLARİS SOĞUTMA KLİMA - NAİL KARAHASANOĞLU NAİL KARAHASANOĞLU PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOK. NO:10-C AŞAĞI AYRANCI ETİMESGUT UTKU TEKNİK ESKİŞEHİR ŞİRİNTEPE ÖZBİLGİN GRUP EMLAK KLİMA KARAMAN MERKEZ ÖZ SOĞUTMA - MUSTAFA ÖZTÜRK KAYSERİ MERKEZ UZMAN SOĞUTMA ve KLİMA SİSTEMLERİ OKAN AVCI OSMAN AVCI AYDIN KARAGAÖZ MUSTAFA ÖZEN MURAT ÖZTÜRK MUSTAFA ÖZTÜRK NURETTİN HATTATİOĞLU PİYADE MAH CAD. 1994(408) SOK. NO22/B ŞİRİNTEPE MAH.YAYLAPINAR SOK. NO:51/A SEKİ ÇEŞME MAH. DR. MEHMET ARMUTLU CAD. NO: GEVHER NESİBE MAH.YILDIRIM CAD.NO:8 KONYA SELÇUKLU ÖZCAN SOĞUTMA ISITMA LTD. ŞTİ. MUSTAFA ÖZCAN NİŞANCI MAH. DR.HULUSİ BAYBAL CAD. ORKİDE SİTESİ MO:36/A SELÇUKLU TOKAT MERKEZ YAĞAR İKLİMLENDİRME MERKEZİ - MUSTAFA YAĞAR MUSTAFA YAĞAR BEHZAT BULV. SİVİL SAVUNMA YANI 100 EVLER ALTI NO:17/D KARADENİZ BÖLGE İL İLÇE SERVİS ADI ALAN FİRMA YETKİLİSİ TELEFON FAX ADRES KODU GÜMÜŞHANE MERKEZ DİNAMİK ISITMA SOĞUTMA - ERSOY FEYZİOĞLU ERSOY FEYZİOĞLU HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CAD. NO:78 SAMSUN MERKEZ SAM-AKS SOĞ. Ve ISIT. SİSTEMLERİ - KÖKSAL RİZELİ KÖKSAL RİZELİ ÇİFTLİK MAH. METE SOK. PINAR APT. NO:24 KAT:1 MERKEZ SOĞUK TEKNİK - YALÇIN ŞAP YALÇIN ŞAP YIL BULV. NO:73/A TRABZON MERKEZ ERK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. TURAN ALİYAZICIOĞLU TOKLU MAH. YAVUZ SELİM BULVARI NO:216/A MERKEZ MERT ISITMA VE SOĞUTMA - İLKER SEYİS İLKER SEYİS KEMERKAYA MAH. TÜRK İŞHANI NO:Z/12 ZONGULDAK MERKEZ GENEL ELEKTROMOTOR END. ELEK. MAK. SOĞ. NAK. HİZM. SAMİM ÖZTÜRK ÇINARTEPE MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. 69. AMBARLAR MEVKİİ 4. KISIM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. MERKEZ NALINCI LTD. ŞTİ. SERTAÇ NALINCI TERAKKİ MAH. VATAN CD. NO:12/1 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE İL İLÇE SERVİS ADI ALAN FİRMA YETKİLİSİ TELEFON FAX ADRES KODU ADIYAMAN MERKEZ CEMMAK LTD. ŞTİ. CEM HALUK ÖZÇELİK YAVUZ SELİM MAH. ATATÜRK BUL. NO:225/B OFİS ARIZ SOĞUTMA LTD. ŞTİ. SELAHATTİN ARIZ GEVRAN CD. AKKOYUNLU 3 SK. ŞATKAR APT. ALTI 13/A OFİS DİYARBAKIR MERKEZ ÇETSAN MAK. LTD. ŞTİ. ÖZTEKİN ÖZPINAR SANAYİ SİTESİ KARAKOL SK. NO:1 MERKEZ KARAHAN LTD. ŞTİ. EMRULLAH KARAHAN OFİS İSTASYON CAD. ÖZLEM APT. ALTI NO:46 ÇINAR RECEP BOĞA - JAPON RECEP RECEP BOĞA YENİ MAH. 19 MAYIS CAD. NO:74 ÇINAR GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL MELTEM İKLİMLENDİRME LTD. ŞTİ. ÖZGÜR DENİZ FATİH MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV.NO:131/A ŞEHİTKAMİL K.MARAŞ MERKEZ MFG.MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. M.FATİH GÜRÜN ADNAN MENDERES BUL. NO: KIZILTEPE FERCAN KLİMA LTD. ŞTİ. MAHMUT FERCAN KİLİSE CAD. POLİS LOJMANLARI KARŞISI BARIŞ APT. KIZILTEPE MARDİN KIZILTEPE RECEP BOĞA - İBRAHİMOĞLU ISITMA VE SOĞUTMA RECEP BOĞA YENİ MAH. ŞANLIURFA CAD. NO:7 KIZILTEPE SİİRT MERKEZ ALKUMRU ELEKTRİK A.Ş. ZEKERİYA ALKUMRU GÜRES CAD. NO:93 MARMARA BÖLGE İL İLÇE SERVİS ADI ALAN FİRMA YETKİLİSİ TELEFON FAX ADRES KODU BALIKESİR EDREMİT SKŞ SANAYİCİLER A.Ş. ERMAN AKÇAY AKÇAY CAD. NO:34/B EDREMİT BALIKESİR GÜRSU AÇAR KLİMA - İLHAMİ AÇAR İLHAMİ AÇAR İSTİKLAL MAH. VEYSEL CD. NO:44 BURSA GAZCILAR AKDENİZ KLİMA - HİKMET AKDENİZ HİKMET AKDENİZ SAKARYA MAH. ERGENE SOK. NO:11 GAZCILAR OSMANGAZİ BİROL MUMCU LTD. ŞTİ. BÜLENT MUMCU GAZCILAR CAD. PETEK BOZKAYA İŞ MERKEZİ C BLOK NO: 6 OSMANGAZİ CAN TEKNİK - ZEKİ İBRAHİM ZEKİ İBRAHİM ELMAS BAHÇELER MAH. GÖKDERE BULVARI OLGUN SOK. NO:10 ÇANAKKALE MERKEZ GÜÇKAY ELEKTİRİK - UĞUR KAYA UĞUR KAYA İSMETPAŞA MAH. AYNALIÇEŞME SOK.NO:25 GELIBOLU GÜNGÖR TEKNİK - UFUK GÜNGÖR UFUK GÜNGÖR TARIK GÜNGÖR GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CAD.ÖZTÜRK SİTESİ NO:1 7 DASA MARKET YANI DÜZCE MERKEZ TÜFEKÇİOĞLU TİCARET - ÖMER TÜFEKÇİ ÖMER TÜFEKÇİ GAZİANTEP CAD.NO:21 DÜZCE EDİRNE MERKEZ YİĞİT TEKNİK - NİHAL TÜTÜNDÜ AHMET TÜTÜNDÜ KEVSEÇ BALABAN MAH. TALATPAŞA ASFALTI MERİÇ-7 SİTESİ ZEMİN KAT MALTEPE ARDA KLİMA LTD. ŞTİ EROL ÜNVER TUGAY YOLU ZUHAL CD. NO:16/2 BAHÇELİEVER ARTI KLİMA LTD. ŞTİ. ATİLLA PEHLİVAN ADNAN KAHVECİ BUL. NO:71/B ÜNVERDİ KAVŞAĞI/BAHÇELİEVLER MECİT ÜNAL SULTANGAZİ AZİM KLİMA - SEZAİ KARADEMİR SEZAİ KARADEMİR YIL MAH SOK. NO:19 SULTANGAZİ LEVENT BAHADIR TEKNİK SERVİS - KENAN BAHADIR KENAN BAHADIR BACADİBİ KARDEŞLER CADDESİ NO:11 LEVENT ÜSKÜDAR DEDEOĞLU LTD.ŞTİ. MUSTAFA DEDE BULGURLU MAH. LİBADİYE CAD. ÜNLÜ SOK. NO:10/2 ÜSKÜDAR KEMERBURGAZ ENTEMA ENERJİ LTD. ŞTİ. ŞERİF IŞIK KEMERBURGAZ CAD. 58/1 İÇERENKÖY ER TEKNİK LTD.ŞTİ. ERGİN MATARACI KAYIŞDAĞI YOLU CAD. NO:6/12 KAYIŞDAĞI KADIKÖY GDK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. VEYİS GEDİK BAĞDAT CAD. ASIM US SOK.NO:49/8 KADIKÖY TARABYA GENÇ SERVİS LTD.ŞTİ. ALİ GEÇE FERAHEVLER MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. MERAL SOK. NO:9 TARABYA MECİDİYEKÖY GÖRAY SERVİS HİZM - FETTAH GÖREN FETTAH GÖREN ESENTEPE CAD.BILDIRCIN SOK.NO:36 MECİDİYEKÖY İSTANBUL ZEYTİNBURNU İKLİM MEKANİK LTD.ŞTİ. MURAT ERGEN SÜMER MAH.ŞEHİT ER DAVUT BAŞ SOK.NO:19 ZEYTİNBURNU ÇATALCA KAHRAMANLAR İNŞ. LTD. ŞTİ. ORHAN KAHRAMAN TEVFİK ERDÖNMEZ CAD. NO:6 ÇATALCA KARTAL NEKSAN KLİMA - ALİ BAYIR HÜSEYİN BAYIR MURAT BAYIR TOPSELVİ CAD. KONFOR SOK. NO:12/A KARTAL BEYOĞLU NEMKO LTD. ŞTİ. H.MUTLU ÖZTÜRK ASMALI MESCİT SOK. NO:23/3 BEYOĞLU BEYKOZ NETA LTD. ŞTİ. KADİR ERSAYIN KAVACIK MAH. OKUL CAD. ERGÜL İŞ MERK. NO:29 KAT:3 BEYKOZ KORKUT ERGÜL KADIKÖY TEMİZKAN TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMAL YILDIRIM KAZASKER MAH. SİNAN ERCAN CAD. GÜNEŞLİ SOK. YASEMİN APT. NO:20/A KADIKÖY FATİH TEK KLİMA - CEVDET ERTEN CEVDET ERTEN YAVUZ SELİM CAD.YEDİEMİRLER SOK.NO:38/A FATİH ATAŞEHİR TEKNOCITY LTD. ŞTİ. NİYAZİ KARATAŞ ÖRNEK MAH. 32. CAD. NO:61 ATAŞEHİR İÇERENKÖY TEK-SER KLİMA - YILDIRIM KARADAĞ YILDIRIM KARADAĞ İNÖNÜ MAH. NARÇİÇEĞİ CAD. NO.8 İÇERENKÖY BOSTANCI TURAN KLİMA-MURAT TURAN - MERKEZ SERVİS MURAT TURAN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ÖZLEM SOK.TANERİ APT.NO:10/A BOSTANCI ULUS ULUS KLİMA LTD.ŞTİ. OSMAN ARSLAN ADNAN SAYGUN CAD.AYDIN SOK. NO:6/A ULUS KOCAELİ GEBZE ELİT ELEKTRONİK SOĞUTMA - İMDAT ALTUN İMDAT ALTUN OSMAN YILMAZ MAH. KIZILAY CADDESİ 602 SOK. NO: 15 GEBZE İZMİT KOCAELİ KLİMA CENTER - SAMET KOLAYLI SAMET KOLAYLI ATATÜRK BULV.BAYCAN SOK.NO:31 İZMİT SAKARYA ADAPAZARI SAKARYA KLİMA CENTER - SAMET KOLAYLI SAMET KOLAYLI YENİDOĞAN MAH. BOSNA CAD. 88/A ADAPAZARI TEKİRDAĞ ÇORLU ÖZER ISI LTD.ŞTİ. FARUK ÖZER MUHİTTİN MAH. ÇUKUR ÇEŞME SOK. NO:19 ÇORLU DOĞU ANADOLU BÖLGE İL İLÇE SERVİS ADI ALAN FİRMA YETKİLİSİ TELEFON FAX ADRES KODU MALATYA MERKEZ EKREM MANDAL - GÜVEN TEKNİK EKREM MANDAL FUZULİ CAD. HAMİKOĞLU SOK. NO : 10 TÜRKİYE GENELİNDE BULUNAN YETKİLİ SERVİS İSTASYON BİLGİLERİNE AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ İLETİŞİM NUMARALARINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. KLİMAPLUS ENERJİ VE KLİMA TEKNOLOJİLERİ PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. FERHATPAŞA MAH. 99 SOK. NO:46 KAT:1-2-4 ATAŞEHİR / İSTANBUL TEL: (216) FAKS: (216)

15

16 thalatc Firma: KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. Ve Tic. A.. FerhatPaa Mah. G99 Sok. No:46 Kat: Ataehir/STANBUL Tel: Faks: Servis stasyonlar ve Yedek Parça Temini : Cihaznzn bakm,onarm ve yedek parça ihtiyaçlar için klimanz satn aldnz yetkili satcya veya yukarda belirtilen merkez servisimize veya ubemize bavurunuz. Mitsubishi Electric Europe B.V. Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio, ingresso n. 1, Viale Colleoni, Agrate Brianza (Milano), Italya Telefon : Faks:

1-2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9-12 UYARI

1-2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9-12 UYARI 1-2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9-12 UYARI 1 UYARI Not: 2 1. 4. 1. 3. 2. 3. 2. 3 Not: 1 2 3 Not: 4 1 2 Not: Not: 5 1 2 * * 3 Not: 6 Not: 1 2 3 4 5 Not: 7 8 1 2 3 4 1 2 3 2,5 3,2 3,5 33 1,15 4,15 1,64 47 48

Detaylı

KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştırmak için, kullanmadan önce bu işletme talimatlarını mutlaka okuyun

KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştırmak için, kullanmadan önce bu işletme talimatlarını mutlaka okuyun KULLANMA KILAVUZU INVERTER DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE MODELLERİ MSZ-FD25VA-(E1-E2) MSZ-FD25VAS-(E1-E2) MSZ-FD35VA-(E1-E2) MSZ-FD35VAS-(E1-E2) MSZ-FD50VA-(E1-E2) MSZ-FD50VAS-(E1-E2) KULLANICILAR İÇİN

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S1 MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

KANALLI TİP INVENTER SPLİT KLİMA

KANALLI TİP INVENTER SPLİT KLİMA TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU KANALLI TİP INVENTER SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MHG-48HWFN1-Q MHG-60HWFN1-Q DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOU-48HFN1-Q MOU-60HFN1-Q Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz

Detaylı

Salon Tipi Split Klima

Salon Tipi Split Klima TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU Salon Tipi Split Klima İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MFJ-48ARN1-RB6W DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOU-48HN1-RB6W Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz Bu el kitabını kullanıcıların

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU Duvar Tipi Inverter Split Klima İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MS11PU-09HRFN1-QRD0W MS11P1U-12HRFN1-QRD0W MOC-09HFN1-QRD1W MOC1-12HFN1-QRD0W Bu El

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU Yer-Tavan Tipi Split Klima İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MUB-48HRN1 DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOUA-48HN1FC Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz Bu el kitabını kullanıcıların kolaylıkla

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Özellik Rahatlığınız ve enerji

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU Kaset Tipi Inverter Split Klima İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MCA2-18HRFN1-QRC8 DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOU-18HFN1-QRC8 Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz Bu el kitabını kullanıcıların

Detaylı

İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE. Şekil 1 NOT VEYA

İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE. Şekil 1 NOT VEYA KULLANIM KILAVUZU Yer Tavan Tipi Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gerektiğinde kullanmak için saklayın.

Detaylı

Bu Elkitabını Okuyunuz

Bu Elkitabını Okuyunuz İÇİNDEKİLER EMNİYET ÖNLEMLERİ... 1 İŞLETİM SICAKLIĞI... 3 PARÇALARIN İSİMLERİ... 4 MANUEL İŞLETİM... 5 OPTİMAL İŞLETİM... 5 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI... 6 KLİMANIN ÇALIŞMA BİÇİMİ... 7 BAKIM... 8 İŞLETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1) İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KULLANICI HATALARINA KARŞI UYARILAR Dikkat... 3 Uyarı... 3

İÇİNDEKİLER. 1) İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KULLANICI HATALARINA KARŞI UYARILAR Dikkat... 3 Uyarı... 3 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU KANALLI TİP SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MHC-48HWN1-R MHC-60HWN1-R DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOU-48HN1-R MOUA-60HN1-R Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz Bu el kitabını

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Kullanım kılavuzu R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA 200-S/HE. Kullanma kılavuzu. Vitoclima 200-S/HE DC Inverter Duvar tipi Split klima. Lütfen saklayınız!

VIESMANN VITOCLIMA 200-S/HE. Kullanma kılavuzu. Vitoclima 200-S/HE DC Inverter Duvar tipi Split klima. Lütfen saklayınız! Kullanma kılavuzu VIESMANN Vitoclima 200-S/HE DC Inverter Duvar tipi Split klima VITOCLIMA 200-S/HE Model isimleri Vitoclima 200-S/HE WS2026MST1 Vitoclima 200-S/HE W2026MST1 Vitoclima 200-S/HE OSW2026MST1

Detaylı

ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5

ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5 2 2 İÇİNDEKİLER ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5 KULLANIM TALİMATLARI Ürün genel görünümü.... 6 Ünite Kumanda Panosu... 7 Hava Akış

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZR-S SRK7ZR-S SRK80ZR-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz için

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz;

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B ve sistemi klima RXYSQP8VB RXYSQP8VB RXYSQ6P8VB RXYSQP8YB RXYSQP8YB RXYSQ6P8YB RXYSQPA7VB RXYSQPA7VB RXYSQ6PA7VB RXYSQPA7YB RXYSQPA7YB RXYSQ6PA7YB RXYQP9WB RXYQ8P9WB RXYQ0P9WB RXYQP9WB RXYQP9WB RXYQ6P9WB

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

KLİMA KULLANICI KILAVUZU. Klima setinizi çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın. www.lg.com.

KLİMA KULLANICI KILAVUZU. Klima setinizi çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın. www.lg.com. KULLANICI KILAVUZU KLİMA Klima setinizi çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın. Duvara Monte Tip MODELLER : ASNW096BVU0 - ASUW096BUL0 (AS-W096BVU0) ASNW126BVU0 - ASUW126BUL0

Detaylı