ENTERNET GRUP STRATEJİ BAŞKANLIGI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTERNET GRUP STRATEJİ BAŞKANLIGI"

Transkript

1 ENTERNET GRUP STRATEJİ BAŞKANLIGI 2000'li yıllarda etkin bîr savunma sağlamaya ve olası bir savaşı önlemeye yetecek bir askeri yeteneği muhafaza etmek, üyelerinin güvenliklerini etkileyebilecek krizlerle başa çıkabilmeye yeterli genel bir yetenek sağlamak, silahların kontrolü ve silahsızlanma konularında ileri adımlar atılmasını sağlayacak önlemler de dahil olmak üzere, diğer devletlerle diyalogu ve Avrupa güvenliği için işbirliğini ön planda tutan bir yaklaşım sağlamak olacaktır. Günümüzde bu stratejîk olarak temel hedefine ulaşmak isteyen ülkeler olarak Demokratîk kurum gelîşimî ve anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ilkelerinden ayrılmamak şartıyla Avrupa'da istikrarlı güvenlik ortamı sağlayan vazgeçilmez birtemel oluşturmalıdır. ÜLKEMİZİN SİLAHLI KUVVETLERİNİ ULUSLARARASI Güvenlikterini risk altına sokan gelişmeler de dahil olmak üzere, üye ülkelerîn yaşamsal gkarlarını etkileyen her konuda müttefik danışmanlığı sağlayan bir Atlantik-Ötesi forum olarak hizmet vermeli ve bu konuda sürekli olarak kendisîni yenilemelidir. Bizler NATO üyesi olarak ülkelerinin topraklarını tehdit eden her türlü tehlikeye karşı caydırıcılık sağlamalı ve kolektif savunma yeteneklerini sürekli geliştirmelidir. Bütün milletler Küresel terörizme karşı uluslararası alanda mücadelenin kararlılıkla sürdürülebilmesi içîn yeni yapılanmalara ve politikaların oluşmasına öncülük etmelidir. Büyük caydırıcılık olarak kararlı şekilde faliyet gösteren ve NATO içinde oluşturulan ve transformasyonu öngören yeni yapılar, üye ülkelere bu tamamlayıcı görevleri yerine getirmek amacıyla politikalarına işbirliği yeteneğinî kazandırmaktadır. Ortak savunmaya yönelik yeni planların bilişim teknolojilerine uygun olarak oluşturulması, askeri unsurların görevlerîni yerine getirebilmeleri için gerekli alt yapının kurulması ve ortak eğitim programları düzenlenmesi gibi konuların yanı sıra, siyasi, ekonomik ve diğer askeri olmayan sahalarda da sürekli danışmanlık ve işbirliği sağlamaktadır. Bu gelişim içerisinde Nisan 1999 tarihlerinde yapılan ve İttifakı 21'inci yüzyıla taşıyacak kararların alındığı birtoplantı olan Washington Zirvesi'nde birbirini tamamlayan üç belge imzalanmıştır. Bunlar; VVashington Deklarasyonu (Ortak Vizyon Belgesi), Zîrve Bildirisi ve NATO'nun Yeni Stratejik Kavramı'dır. Yeni stratejilere göre; NATO, Avrupa'da güvenlik ve istîkrarın temel unsuru olan "kolektif savunma" örgütü olarak kalacak, Transatlantik Bağ muhafaza edilecek, 5'inci madde görevleri önem ve önceliğini koruyacak; ancak 5'inci madde dışı görevler de İttifak'ın görev alanı içine alınacak, İttifakın faaliyet alanı için daha geniş komuta ve kuvvet yapısı oluşturulacak, bu yapının esnek ve reaksiyon süresi daha kısa olacak, Kitle

2 İmha Silahlannın (KİS) yayılmasının önlenmesi ve terörizme karşı mücadelede daha aktif rol alınacak, diğer uluslararası kuruluşlarla koordineli çalışılacak ve üye olmayan ülkelerle de güvenlik alanında işbirliğini amaçlayan Barış İçin Ortaklık (BİO) gîbi uluslararası mekanizmalar desteklenip geliştirilecektir. 21'inci yüzyılın başından itibaren banşı destekleme operasyonlan ve kriz yönetimi gibi 5'incî madde dışı görevler de İttîfak'ın faaliyet alanına dahil olmuş, NATO'nun ilgi ve sorumluluk sahası genişlemîş ve NATO'nun Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AB ile ilişkileri artmıştır Nisan 1999 tarihlerinde icra edilen Washington Zirvesi'nde, İttifakın Yeni Stratejik Kavramı; Savunma Yetenekleri Girişfmi, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Girişimî, NATO'nun genişlemesî, BİO ve Geliştirilmiş Akdeniz Diyalogu gibi konularda İttîfakın geleceğini şekillendirecek dokümanlar onaylanmıştır. NATO dışı üikelerle askeri alanda işbirliğini geliştirmek için 1994 yılında Barış İçin Ortaklık (BİO) programı başlatılmış ve 1997 yılında Avrupa- Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) teşkil edilerek Kuzey Atlantik Konseyi (KAİK) ve BİO bu teşkflat içine alınmıştır. NATO üyesi 26 ülke dahil olmak üzere 46 (26 Üye ülke + 20 BİO Ülkesİ) Avrupa-Atlantik ülkesi bu programa dahildir. Barış İçin Ortaklık faalîyetleri 2010'lu yıllarda daha da gelişerek Hava Savunması, İletişim, Kriz Yönetimi, Askeri Eğitim ve Tatbikatlar, Barışı Koruma Operasyonları ve Lojistik gibi çeşitli alanlarda yaygınlaşabilecektir. Günümüzde Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi, NATO ile ortak ülkeler arasındaki işbirliği ve diyalog için genel bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu Konsey, Barış İçin Ortaklık tarafından denetlenen hükümetler arası bir forumdur ve NATO ile ortakları arasında danışmaların düzenli olarak yürütülebilmesini sağlamaktadır. VVashîngton Zîrvesi'nde "Gelîştirilmiş ve daha Operasyonel Ortaklık" adı altında NATO-BİO ülkeleri ilişkflerinın daha da geliştirilmesine yönelik yeni adımlar atılmıştır. Türkiye, BİO'yu Balkan, Kafkas ve Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmede uluslararası bir ortam olarak gördüğünden desteklemekte ve aktif olarak bu faalîyetlere iştirak etmektedir. Bu ortamdan istifade ederek Türkiye; Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi açmış ve Güney Doğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü girişimlerîne öncülük etmiştir. Türkiye'nin milli olarak öncülük ettiği diğer bir önemli proje de Karadenîz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR)'dur. Karadeniz'de barış ve istikrarm temini, BİO çerçevesinde bölgesel işbirliği faaliyetlerinin artırılması, îyi komşuluk ilîşkilerinin ve şeffaflığın geliştîrilmesine yönelik olarak oluşturulan çok uluslu bu barış gücünün gelecekte daha etkin ve verimli olması beklenmektedir.

3 NATO'nun günümüzdekî Akdenîz'e yönelik politikası, Akdeniz'deki güvenlik rîsklerinin mevcudiyeti ile bu riskleri, işbirliği yaklaşımı ile giderme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. NATO'nun Güçlendîrilmiş Akdeniz Diyalogunun temel hedefi; karşılıklı anlayış birliğinin sağlanması ve NATO faaliyetleri hakkında diyalog ülkelerinde oluşabilecekyanlış izlenîmleri önlemektir. Bu bağlamda, güven, açıklık ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilmektedir. Akdeniz bölgesinin seçilmiş beş üyesi (Moritanya, Fas, Tunus, Mısır ve İsrail) ile başiatılan diyalog, bölgenin diğer ülkelerinde de ilgi uyandırmıştır. Araiık 1995'te Ürdün, Şubat 2000'de Cezayir sürece dahil olmuşlardır. Türkiye; 2010'lu yıllarda Diyalog ülkeleri Fas, Tunus, Morîtanya, Mısır, Ürdün, Cezayir ve İsrail ile mevcut olan îyi ilîşkilerini genişleterek, Akdeniz Güvenliği çalışmalarında daha aktif bir rol almak istemektedir. Ekonomik ve politik gelişmelere bağlt olarak IMATO konsepti paralelinde askeri faaliyetlerimize söz konusu ülkeler davet edilmekte ve BİO ruhuna uygun faaliyetler icra edilmektedir. IMATO'nun Güney Doğu Avrupa Girişimi îse, VVashington Zirvesi'nde bölge ülkelerine NATO'ya üyelik takvimi verilmemesinden kaynaklanabilecek kırgınlıkları önlemek üzere başiatılmış ve bölge BİO ülkelerinin yanı sıra, Bosna-Hersek ve Hırvatistan da bu girişime dahil edilmiştir. Bu kapsamda; Güney Doğu Avrupa'da güvenlik ile ilgili konularda danışma formları, Açık katılımlı Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyî Himayesinde Güney Doğu Avrupa'da Bölgesel İşbirliği Konularında Çaiışma Grubu, BİO'dan esinlenerek bölgedeki ülkeler için seçilmiş güvenlik işbirliği programları uygulanması benimsenmiştir Nisan 1999 tarihlerinde VVashington'da icra edilen NATO Zirvesi'nde; Avrupa ile ilgili sorunlarda ilk görevîn NATO'ya ait olduğu, NATO'nun bir bütün oiarak katılmadığında görevin AB tarafından üstlenilmesinin söz konusu olduğu ve AB'nin NATO imkanlarından yararlanmak istediği her seferde Kuzey Atlantik Konseyi'nden onay alacağı belirtilmiştir. VVashington Zirvesi'nde kabul edîlen dokümanlarda; tüm Avrupalı müttefiklerin, NATO ve BAB' ta geliştirilen düzenlemeiere uygun olarak AGSK içinde yer alması gerektiğî, NATO ve AB'nin, NATO ve BAB arasındaki mevcut düzenlemelerin üzerine tesis edilecek şekilde ortak danışma ve işbirliğini geliştirecekleri, AB üyesi olmayan NATO ülkelerinîn AB önderliğindekî bir harekata mümkün olan en kapsamlı şekîlde katılımlarının sağlanacağı belirtîlmektedir. AB, 1999 Helsinki Zirvesi'nde temel hedefini ortaya koymuştur. Buna göre; 4000 km mesafeye intikal ettirilebilecek 60 bin kişiden oluşan, 60

4 günde aktif hale gelen, bir yıl sürdürülebîlen, 400 uçak ve 100 gemî ile desteklenecek bîr temel hedef kuvveti oluşturulması öngörülmüştür. AGSK'nın amacı, kriz yönetimi içîn AB üyesi olmayan müttefikleri olduğu kadar NATO üyesî olmayan AB ülkelerini de kapsayacak birleştirici bir sistemin meydana getirilmesi olmalıdır. İttifak, 1 Mayıs 2004'den itibaren 26 üyeli biryapıya geçmiştîr. 2010'lu yıllarda NATO üyeliği yolunda Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan'ın, üyelik eylem planı kapsamında desteklenmeye devam edilmesi, NATO'nun yenî kuvvet yapısı ile ilgili çalışmalarda da, objektif askerî kriterlere dayalı olarak mevcut karargahlar ve birleşik hava harekat merkezlerinde önemli indîrimlere gidilmesi ancak, İttifak askeri kabiliyetlerinin arttırılması benimsenmesî, ileri teknolojiye sahip, esnek, intikal edebilir, karşılıklı çalışılabîlir ve kendi kendini idame edebılir NATO mukabele gücünün her türlü tehdide karşı sürekli kendisinî yenilemesînin uygun olacağı değerlendirilmektedîr. Bu kapsamda Nisan 2006 tarîhlerinde İttifak Dışişleri Bakanlarının SOFYA'da yaptığı resmi olamayan topiantılarda Arnavutluk, Makedonya ve Hırvatistan'ın üyeliği ile ilgili bir karar alınamamıştır. Bu ülkelerin üyeliği ile ilgili KASIM / 2006 RİGA Zirvesi'nde müzakere yapılması beklenmekte ancak, esas kararın 2008 yılında Portekiz'de yapılacak NATO Zîrvesi'nde verilebileceği değerlendirilmektedîr. Ayrıca, Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya üyelikleri ile ilgîlî Güney Doğu Avrupa ülkelerinin katılından sonra müzakere edilmesi beklenmektedir. NATO günümüzde A vrupa'nın istikrar ve güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlayan bir uluslararası kuruluştur. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın güvenlik planlamaları, soğuk savaş sonrası değiştirilmiş, onun yerini güvenlik işbirliği almıştır. Ancak, tüm risklere karşı NATO'nun günümüzde ve 2010'lu yıllarda tek başına hareket etmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, NATO ile birlîkte BM, AGİT, AB ve Avrupa Konseyî gibi örgütlerin de Avrupa güvenliği ile ılgili faalîyetlere bugün olduğu gibi gelecekte de aktif olarak iştirak etmeleri ve birbirlerini desteklemeleri büyük önem taşımaktadır. NATO'nun 2010'lu yıllarda öncelikli hedefleri; Güney Doğu Avrupa'da istikrarı sağlamak, Doğu Akdeniz Güvenliği ile ilgili yeni oluşumlara girmek ve / veya Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunu yeniden yapılandırmak, NATO - Rusya Federasyonu îlişkilerinî geliştirmek, NATO'yu Güney Doğu Avrupa'ya genişlemeye hazırlamak, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimlîği'ni güçlendirrnektir. Bu genel değerlendirme ışığında gelecekteki önemli ve öncelîkli işlevleri şu şekilde sıralamak mümkün olabilecektir. NATO'nun 2010'lu yıllarda gündeminde bulunacak en öneımli konu, demokrasi, güvenlik ve îstikrarın Güney Doğu Avrupa'ya doğru genişletilmesidir. NATO'nun bu dönemde gündeminde bulunacak dîğer önemli konu ise, NATO'nun kriz yönetimi ve

5 barışı koruma görevlerini NATO bölgesi dışında da yerine getirmesidir. NATO'nun icra ettiği barışı koruma niteliğîndeki bu görevleri gelecekte de dünyanın herhangi bîr bölgesinde yerine getirmesi gündeme sürekli gelebilecektir. NATO'nun gündeminde bulunacak diğer önemli bîr konu da Avrupa güvenliğî için büyük bir tehlîke teşkil eden kitle imha silahlarının yayılmasına karşı koymaktır. Küresel Terörizm ile mücadele konusunda Kasım 2002 Prag Zirvesi'nde; Terörizmle mücadele konsepti onaylanmış ve ittifak üyelerinin halkına, kuvvetlerine, topraklarına ve uluslararası güvenliği hedef alan tüm terör hareketlerine karşı mücadele kararlılığı ifade edilmiş, NBC saldırılarma karşı sivil halkın hazırlıklı olmasını ve korunmastnı amaçlayan sivil olağanüstü hal hareket planı kabul edilmiş ve NATO'nun füze savunması fizibilite çalışmalarına başlaması kararlaştırılmıştır. Bu dönemde NATO - Rusya Federasyonu ve NATO - Ukrayna ilişkilerinln geliştirilmesi hedef alınmalıdır. NATO - Akdeniz Diyalogunun politik ve pratik boyutlarmın daha da geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalı ve Doğu Akdeniz Güvenliği'ne ilişkin AB ile ortak bir işbirliği içerîsinde bulunulmalıdır. Günümüzde yaygınlaşan asimetrik tehditler, özellikle de yakın zamana kadar nispeten bölgesel birolgu olarak algılanan terörizm, küreselleşmenin de getirdiği imkanlar ile bölgesel sınırlarm ötesine geçmiş ve yepyeni bîr küresel nitelik kazanmıştır. Küresel Terörizm, dünyanm olduğu gibi NATO'nun da gündemini değiştirmiştir. Terörizmle mücadeleyle ilgili BM, AGİT, AB ve IMATO'da yoğunlaştırılmış olarak sürdürülen çalışmaların artarak devam edeceği değerlendirilmektedir. Günümüzde gelişebilecek yeni tehditlerin niteliği, NATO üyelerînin bu tehditlere en etkili mukabele şekli üzerinde fikir birliğine vanlmasmı zorunlu kılmaktadır. Küresel Terörizm ve kitle imha silahları yayılması 21'inci yüzyılı simgeleyen tehditlerden ikisidir. NATO Müttefikleri 11 Eylül saldırıları karşısında 5'incî maddeyi işleme koyarak bunu Afganistan'a kuvvet göndererek kanıtlamışlardır. Prag Zirvesi'nde; terörîzme karşı savunmaya yönelik yeni bir askeri kavram üzerinde anlaşmaya vanlmıştır. Bu kavram, önlemlerin teröristlerî caydırabilecek, eylemlerini durdurabîlecek ve karşı savunma yapabilecek nitelikte olmasını öngörmekte, önlemlerin NATO'nun çıkarlarının olduğu bölgelerde uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Kitle imha silahlarının yayılmasının oluşturduğu tehditlere karşı nasıl önlem alınacağına ilişkin olarak Prag Zirvesi'nde, kitle imha silahlarınm, tespît yeteneklerînin artırılması, NATO kuvvetlerine daha iyi koruyucu teçhizat sağlanması ve bir olağanüstü hal durumunda sivil makamlara destek sağlanması kararlaştırılmıştır.

6 Ayrıca, İttîfak topraklarını, kuvvetlerini ve nüfusun yoğun oldugu merkezleri füze tehditlerine karşı koruma yollarını inceleyen bir NATO Füze Savunması için fizibilite çalışması başlatılmıştır. Prag Zirvesi'nde yetenekler konusunda gerçekleştiriien bir başka atılım İse bir NATO Mukabele Gücü'nün gecikmeksizin kurulması için alınan karardır. Son derece modern olan bu kuvvet, İttifaka yeni tehditler karşısmda hızla ve etkilî şekilde mukabele etme yeteneğini kazandırabilecektir. 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'nin genişlemesî île bir araya geldiğinde NATO'nun genişlemesinin Avrupa'nın ortak bir güvenlik sahası haline gelmesine yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. Prag'da onaylanan Terörizm Konusunda Ortaklık Eylem Planı; Ortaklara ulusal reformlarında ve güvenlik konularında geniş kapsamlı yardım yapılmasını esas almaktadır. Terörizmin temel nedenleri üzerinde duran bu planın, terörizmin sınırlar ötesine taşmasını önlemekte olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Terörizmie mücadelede yeni NATO - AB anlaşması sadece Avrupa'nın güvenliğini değil, Atlantîk ötesi ilişkilerî de geliştirebilecek bir potansiyele sahiptir. AB Avrupa Konseyi Başkanlığı'nda yürütülecek operasyonlarda NATO imkan ve yeteneklerinin kullanılmasına olanak sağlamak, Atlantik'in iki yakası için de bir kazanç olabilecektir. Böylece Avrupa Birliği ^ günümüzde güvenlîk konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösterme şansına sahip olacaktır. Güney Doğu Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının NATO ile AB'nin işbirliği île yürütülmesinin daha yararlı olacağı değerlendîrilmektedir. 11 Eylül 2001'deki terörist saldırılardan sonra NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu gerek Akdeniz bölgesinde gerek bu bölgenin dışında dikkatleri daha fazla üzerine çekmiştir. Bu da beraberinde Diyalogun gelecekteki gelişimi üzerinde, özellikle İttifak'ın 11 Eylül sonrası güvenlik ortamındaki rolü ile bağlantılı olarak bazı soruları öne çıkarmıştır. Prag Zirvesî'nde İttifak liderleri Akdeniz Diyalogunu güçlendirecek bir önlemler paketi üzerinde karara varmışlardır. Soğuk Savaşın sona ermesiyle güvenlik ortamında meydana gelen büyük değişiklikler NATO'da, Avrupa ve Akdeniz güvenliğinin birbiriyle ne kadar yakından bağlantılı olduğunu görülmesine ve doiayısıyla Akdeniz bölgesinin önemini dîkkatle değerlendirilmesine neden olmuştur. Avrupa'da istikrarın Akdeniz'deki güvenlik ve istikrar ile çok yakından bağlı olduğu gerçeği NATO tarafından çok iyi belirlenmiştir. Genel olarak NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunun amacı, bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak ve NATO ve Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu Ortakları arasında daha iyi bir anlayış ve işbirliği ortamının kurulmasını sağlamaktır. İttifakın bir amacı da; NATO faaliyetleri ile ilgili yanlış algılamaları ortadan kaldırmak, İttîfak'ın Güneyde yapay

7 düşmanlar yaratma arayışında olduğu yönündeki asılsız inanışları düzeltmek ve 21'inci yüzyıl Avrupa güvenlik mimarisînîn, İttifak'ın Güneydeki komşularını dışarıda bırakacağı yönündeki korkuları silmektir. Kısacası NATO, Akdeniz'in yeni bir bölünme çizgisi olduğu şeklindeki yanlış algılamaları ortadan kaldırmak ve Akdenizli Ortaklarının endişelerini gidermek ve güvenlik konusundaki yanlış düşüncelerîni düzeltmek istemektedir. Kavramsal açıdan, NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu, İttifakın genel ortaklık, diyalog ve îşbirliği stratejisini destekleyen önemlî bir araç olarak tanımlanabilir. Bu da, güvenlik ortamı ve NATO'nun üye devletlerinin karşı karşıya olduğu tehditleri ele alma yollannı açıklayan ve ortaklığı İttifak'ın temel güvenlik görevlerinden biri haline getiren 1999 Stratejîk Kavram'ında açıkça belirlenmiştir. NATO, Akdeniz Diyalogu île Diyalog ortaklarının birbirlerine yakınlaşmalarını, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması gibi ortak tehditler karşısında daha yakın bir ortaklık geliştirilmesini amaçlamaktadır. Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu daha başından itîbaren ortaya çıkabilecek gelîşmeler dikkate alınarak düşünülmüş ve Diyalogun bir evrîm geçireceği tasarımlanmıştır. Gerçekten de geçen yıllar boyunca daha genişlemiş ve anlam kazanmış, üye sayısı beşten yediye çıkmıştır. Çoktaraflı veya ikili formatta politik tartışmalar daha sık yapılmaya başlanmıştır. İlk başlarda parmakla sayılabîlecek kadar az olan işbirliğine dayalı faaliyetlerîn sayısı bugün birkaç yüze ulaşmıştır. Enformasyon; olağanüstü hal planlaması; bilim ve çevre; kriz yönetimi; savunma politikası ve strateji; hafif ateşli silahlar; mayına karşı dünya çapında eylemler; nükleer silahların yayılmasına karşı faaliyetler ve kapsamlı bir askeri işbirliği gibi faaliyetler yıllık Çalışma Plam'nda belirlenmiştir. Bölgedeki şartların getirdiği zorluklara rağmen NATO ve Güçlendirilmiş Akdeniz Diyaiogu Ortakları arasında güven tesis etmekte büyük mesafe aiınmıştır. Ayrıca, askeri konular gibi Diyalogun giderek daha fazla odaklandığı alanlarda NATO'nun yapabileceği katkı, Ortaklar tarafından bölgesel işbirliğine yapılan önemli bir katkı olarak görülmektedîr. Günümüzde Güçlendîrilmîş Akdenîz Diyaloğu, NATO'nun Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi ve Barış İçin Ortaklık gîbi dışa dönük gîrişimlerinin bir adım gerisinde kalmıştır. Bugün gerçek bir ortaklıktan zîyade güven tesisi aşamasındadır ve karşılıklı güvenin en îleri düzeyde tesisi sağlanmalıdır. Diyalogun tam potansîyeiine erîşememiş olmasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenlerden bîri de Diyalogun nasıl geliştirileceği konusunda Müttefikler arasında görüş farklılıklarının olmasıdır. Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu Ortakları da Dîyalog'dan tam olarak ne istedikleri ve NATO ile işbîrliğînin nereye kadar uzanması gerektiği konusunda farklı düşünceler taşımaktadırlar. Bugün NATO ve Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ülkelerî arasındakî ilişkilerin

8 güçlendirilmesi ve derinleştirilmesî Ittifakın önceliklerinden biridir. NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ortakları da çeşitli alanlarda İttifak ile işbirliğini geliştirme isteğî göstermişler, hatta somut öneriler içeren bir önlemler paketi hazırlamışlardır. Prag Zirvesî'nde onaylanmış olan Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunun politik ve pratik boyutunu güçlendirmeyi amaçlayan önlemler paketî işte bu gelîşmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Önlemler paketi içinde şu konular da bulunmaktadır: daha düzenli ve etkili bir danışma süreci belirleyebilmek amacıyla mevcut ikili ve çok taraflı diyalogun sunduğu olanaklardan daha iyi yararlanılması, üst düzeyli temaslar ve karar mekanizmalarının da katılımı ile politik ilişkilerin daha da yoğunlaştınlması, daha belîrli konulara odaklanan faaliyetler, işbirliğinde ihtiyaca göre düzenlenmîş bir yaklaşım ve uzmanlar düzeyinde sınırlı danışmalar vasıtasıyla ortak endişe konusu olan güvenlik konularındaki pratik işbirliğinin daha da geliştirilmesidir. Güçlendirîlmiş Akdeniz Diyalogu Ortaklannm askeri tatbikatlar ve buna bağlı eğitim faaliyetlerîne daha hazırlıklı olabilmelerî için birlikte çalışabilirliğin temel şartı olan askeri öğrenim, eğitim ve doktrin; nükleer, biyolojik ve kimyasal önlemleri de içeren askeri tıp; savunma kuvvetlerinin en ekonomik ve en iyi sivil yönetimini de içeren savunma reformu ve savunma ekonomisi; terörizm; kitle imha silahları; sınır güvenliği (özellikle terörizm, hafif ateşli silah kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak); afetyönetimî dahîl olağanüstü hal planlaması; çölleşme, kuraklık, su ve diğer doğal kaynakların yönetimi ve çevresel kirlenme dahil, bilim ve çevre ile ilgili faaliyetler de bu konular arasına katılabilir. Bu tür güçlendirilmiş işbirliği, belirli şartlar altında, Barış İçîn Ortaklık çerçevesinden yaralanarak ve BİO'nun belirli faaliyetlerini Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu Ortaklarına açarak veya bunları Diyalogun özel şartlarına uyarlayarak gerçekleştirilebîlir. NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu Ortakları da diyaloga faal katılım düzeylerini de yükseltmelidirler. Bunu yapabilmenin yollarından bazıları daha önceki danışmalara dikkat çekerek, Yıllık ÇaUşma Programı'nın hazırlanmasmda Ortaklara daha fazla yer vermek, müştereken geliştirilecek ve kabul görecek bireysel işbirliği programları hazırlamak olabilir. Bu şekilde bir yandan Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ve Ortak Çalışma Programı'nın temelinde var olan ayırım yapmama îlkesî korunurken bir yandan da her bir Diyalog ülkesinin ihtiyaçlarının değişik olduğu göz önünde tutularak, her ülkenin kendisine en uygun işbirliği faaliyetini tanımlamasına olanak tanınacak ve sonuçta daha büyük bir esneklik kazanılacaktır. NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ve bölgedeki diğer işbirliğine dayalı girişimleri konusunda bazı gözlemciler, örgütler arasındaki rekabet

9 potansiyeline dikkat çekmektedirler. Ancak, hedefler, kapsam ve kaynaklar açısından var olan farklılıklar rekabet değil kıyaslamaya dahi el vermeyecek kadar büyüktür. Nitekim NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Dîyalogu daha başından itibaren Avrupa Birliği'nin Barselona Süreci (Euro- Mediterranean Partnership) ve AGİT gibi Akdeniz'de işbirliğini artırmayı hedefleyen diğer uluslararası örgütlerin çalışmalannı tamamlayıcı nitelikte olmuştur. NATO ortaklıklarının temelinde yatan ilke hemen hemen hepsinde aynıdır. Bu temel ilke; işbirliği vasıtasıyla istikrarın yerleşmesini sağlamaktır. Ancak, İttifak'ın Avrupa ve Orta Asya'daki ortaklarıyla geliştirdiği hedefler birçok açıdan Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu çerçevesinde geliştirilen hedeflerden farklıdır. Bu nedenle sorun, Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunun zaman içerisinde bir "Barış İçin Akdeniz Ortaklığı'Yıa dönüşüp dönüşmemesi değil, bu ortaklığın NATO'nun dışa açılan programları ile nasıl daha benzer bir çizgiye oturtulacağıdır. Bu da, NATO'nun Akdeniz'in güney kenanndaki ülkelerle ilişkilerin mevcut sınırlı kaynaklar göz önünde tutularak, gerçekçi ve ileri görüşlü bir yaklaşım içerisinde sürdürülmesi ile mümkündür..bugün, NATO ve Akdeniz Ortaklan'nın karşısjndaki en önemli sorun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunun her iki taraf için de daha fazla anlam taşımasıdır. Burada amaç ortak güvenlik çıkarlan ilkesine dayanan etklli ve uzun ömürlü bir ilişki kurmak olmauötr. Böylece İttifak, Akdeniz bölgesinde diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesine ve dolayısıyla Akdeniz güvenliğine gerçek bir katkıda bulunabilecektir. Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi'nin 46 üyesi (26 NATO üyesi ve 20 Barış İçin Ortaklık Üyesi) Prag Zirvesi'nde; Terörizme Karşı Ortaklık Eylem Planı'nı onaylamışlardır. Prag Zirvesi sırasında NATO web sîtesinde yayınlanan Eylem Planı terörle mücadele konusunda AAOK ve BİO himayesinde yürütülecek siyasi danışmalar ve pratik programlar vasıtasıyla AAOK devletleri arasında işbirliğini teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı öngörmektedir. Bu Plan hem Müttefiklerin hem de Ortakların yararına olacak şekilde tasarlanmıştır. Eylem Planı, Ortaklara NATO'nun terörle mücadele çalışmalarına katkıda bulunmalan ve bu çalışmalan desteklemeleri konusundaki olanaklan artırmakta ve gerekli mekanizmaları sağlamaktadır. Ortakların katkıları terörle mücadele konusunda uluslararası hukuk çerçevesi dahilînde üstlendikleri yükümlülükler ve kendf güvenlik ve savunma politîkaları ile tutarlı olacaktır. NATO'nun Ortaklığı teşvik etmekteki amacı askeri hedeflerin ötesindedir. Bu nedenle, Eylem Planı'nın demokrasiyi teşvik etmek ve Ortaklar arasında işbirliğini desteklemek konusunda içerdiği önlemlerin uygulanması Müttefiklerin de yararına olacaktır. Eylem Planı terörizmin oluşturduğu tehditle mücadele konusunda Ortaklar arasındaki işbirliğinin artmasına yardımcı olacaktır.

10 Eylem Planı bu tür girişimlerin ilki değildir. Örneğin, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda ve Şanghay İşbirlîği Teşkîlatı (Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Özbekistan) içinde de işbirliğine dayalı benzer girişimler mevcuttur. Ancak, AAOK çerçevesi içindeki girişim NATO üyesi devletlerîn katılımından yararlandığı için tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Eylem Planı, ülkelerin terörle mücadele konusundaki uzmanlık ve deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşmalarında da aracı olabilecektir. Eylem Planı'nın 9'uncu maddesi, planın temel hedeflerinden birinin w AAOK ülkelerine terörist saldırıların riskleri ve sonuçları konusunda yardım sağlamak" şeklinde tanımlamaktadır. Bu şekilde zaman içinde bu sorunla ilgili etkili mekanizmalar geliştirmiş olan Müttefikler ve Ortaklar kendi antiterör yeteneklerini geliştirmek isteyen ülkelere danışmanlık programları sağlayabileceklerdir. Soğuk Savaşın sona ermesi, NATO'nun varlığını ortadan kaldırmamıştır. Bunun üç önemli sebebi bulunmaktadır. Birincisi NATO, üyelerinin güvenlik ve istikrarı için politîk danışma ve askeri işbirliği sağlayan bir ittifaktır. İttifak, üye ülkeler arasında ayrımı kabul etmeyen, her üye ülkenin çıkarını dikkate alan, mutlak mutabakata dayanan bir çalışma sistemî yaratmış ve bunun uygulamasından her bir üye ülke büyük fayda sağlamıştır. İlave olarak, ittifakın Kuzey Amerikalı müttefikleri ile sıkı bağlantısı, ülkelerin ekonomîlerini de büyük çapta geliştirmiştir. Bu özelliklere sahip bir İttifakın yaşamını devam ettirmesi, Avrupa'nın bütünleşmesî için en önemli faktörlerin birini oluşturmaktadır. NATO'nun varlığını devam ettirmesi için ikinci önemli sebep ise, NATO'nun BM ve AGİT gözetiminde kriz yönetimi ve barışı korumaya yönelik yapabileceği büyük katkıdır yılından itibaren bu husus NATO görevleri îçinde yer almıştır. Bu tür karmaşık görevlerin sadece NATO glbî üyelerin ortak kararını esas alan bir organizasyon tarafından yürütülebileceğini Bosna - Hersek ve Kosova'daki gelişmeler açıkça göstermiştir. NATO'nun Afganistan'a verdîği desteğin devamı ve yürütmekte olduğu harekatm başarısı NATO'nun geleceği açısından önem taşımaktadır. Üçüncü önemli sebep ise, bundan sonra küresel terörizmle mücadele kapsamında, NATO'nun üstleneceği öncü roldür. Bu açıdan da NATO'nun varlığını sürdürmesi zorunludur. 21'inci yüzyılın en önemli tehdidi olan küresel terörle mücadelede hazır ve kararlı olmak NATO'nun bu yüzyıl için varlığının ve etkinliğinin göstergesi olmaktadır. Türkiye, 1952 yılından bu yana NATO'nun üyesi olarak hem ittifakın güvenlik şemsiyesinden yararlanmış, hem de Batı dünyasının güvenliğine NATO çerçevesinde önemli katkılarda bulunmuş ve bulunmaya da devam eden en önemli müttefiktir. 2010'lu yılların yeni güvenlik ortamında ise, yeni koşullarda Türkiye'nin ieopolitik önemi azalmayacak, aksine nitelik değiştirerek artarak devam

11 edecektir. Türkiye'nin ortasında yer aldığı Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu üçgeni, dini ve etnik ayrılıkların sıcak çatışmalara yol açabildiği, bölge ve dünya barışı ve istikrarına tehdît teşkil edebilecek belirsizliklerin hakim olduğu bîr alan olarak ön plana çtkmıştır. Aynca, zengin petrol rezervlerîne sahip olan Orta Doğunun yanı sıra, petrol, doğalgaz ve diğer stratejik hammadde kaynakları nedeniyle, Kafkaslar ve Orta Asya, Batının stratejîk kaynak merkezi olmuştur. Soğuk Savaş döneminde bir kanaat ülkesi olan Türkiye, bu kez merkezi bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Çoğulcu demokrasi, Batı kurum ve değerlerini esas alan devlet yapısı itibariyle Türkiye, belirsizliklerin sürdüğü bu uluslararası ortamda bir îstikrar unsuru olarak ortaya çıkmıştır Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul'da yapılan NATO Zirvesi, ABD ve AB'nin Küresel Terörizmle uluslararası alanda mücadelenin etkin yürütülebilmesi için ortak yaklaşım ve işbirliği için önemli bîr imkan yaratmıştır. Bu Zirvede İstanbul İşbirliği Girişim başlatılmıştır. Körfez İşbirliği Konseyi^ kurulmuş ve Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ile Doğu Akdeniz'in güvenliği ve istikrarı için önemli btr girişim başlatılmıştır Nisan 2006 tarihlerinde Sofya'da yapılan NATO Dışişleri Bakanlar Toplantısı'ndan önce Genel Sekreter De Hoop Scheffer, NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile daha stkı işbîrliğine gidilmesini ve ilişkilerin geliştirilmesi önermiştir. Genel Sekreter Scheffer söz konusu önerîsî ile ilgili olarak; NATO'nun "Küresel İttifaka" dönüştürülmesinin düşünülmediğini ancak, küresel tehditlerle daha çok mücadele edilmesinî amaçlandığını vurgulamıştır. Sofya Dışişleri BakanlarToplantısı'nın; NATO'nun genişlemesi ve Asya - Pasifik îlişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerîn müzakere edilmesi yönü ile önemli olduğu belirtilebilir. RİGA Zirvesi öncesinde bu önerilerin karalara dönüştürülebilmesi için bir iradenin ortaya konduğu değerlendirilmektedir. Küresel tehditlere karşı; Küresel anlamda barış, güvenlik ve istikrar Türkiye'nin ve NATO'nun bu yüzyılda vazgeçilmez hedefi olmalı ve^olmaya devam etmelidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada banş ve güvenliğin sürdürülmesine îiişkin katkı ve desteğini her zaman verecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesi, bütün ulusların örnek alabileceğî en yüce değerdir.saygılarımla arz ederim. Dr.Hayrettin ERTEKİN

YENİ BÜYÜK OYUN, GÜNEY KAFKASYA VE NATO Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi

YENİ BÜYÜK OYUN, GÜNEY KAFKASYA VE NATO Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi YENİ BÜYÜK OYUN, GÜNEY KAFKASYA VE NATO Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi Direktörü İnsan ihtiyaçları zaman içinde değişir ama

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Terörizmle. mücadele. Terörizmle mücadele, Eylül 2001 de New

Terörizmle. mücadele. Terörizmle mücadele, Eylül 2001 de New Bilgilendirme Terörizmle Reuters Yannis Behrakis mücadele Terörizmle mücadele, Eylül 2001 de New York ve Washington da yaşanan terörist saldırılardan beri gerek NATO nun gerek uluslararası toplumun gündeminde

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey A programme of the Centre for European Security Studies (CESS), the Netherlands, in co-operation with the Istanbul Policy Center (IPC), Turkey

Detaylı

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE 1/15 KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE Doç. Dr. Çağrı ERHAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kabuk Değiştiren Uluslararası Ortam İçeriği ve kapsamı

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIπI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1. BAKAN SUNUŞU 1. BAKAN SUNUŞU 1 6 a. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 b. İdareye İlişkin Bilgiler 18

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

NATO, AB VE TÜRKİYE: OGSP AÇMAZI

NATO, AB VE TÜRKİYE: OGSP AÇMAZI MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı:2 2012 95 NATO, AB VE TÜRKİYE: OGSP AÇMAZI Münevver CEBECİ * Özet: Bu makalenin amacı, NATO-AB işbirliği ve Türkiye nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

SAVUNMA REFORMU RAPORU

SAVUNMA REFORMU RAPORU [Metni yazın] GİZLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA REFORMU RAPORU GİZLİ [Metni yazın] İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Amaçlar ve İlkeler 2. Değerlendirmeler ve Öneriler 1. SOĞUK SAVAŞ

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

Yrd. DOÇ. Dr. Hakkı BüYOkbaş Erciyes Üniversitesi Nevşehir Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi

Yrd. DOÇ. Dr. Hakkı BüYOkbaş Erciyes Üniversitesi Nevşehir Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi AVRUPA GOVENlIK STRATEJI BELGESI VE TORKIYE Yrd. DOÇ. Dr. Hakkı BüYOkbaş Erciyes Üniversitesi Nevşehir Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışma, Aralık 2003'de Avrupa Birligi Devlet ve Hükümet

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi

Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi Hukuki Enstrumanlar CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı ve açıklayıcı not Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı ve açıklayıcı not

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 2009/1 Sayı : 7 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 Arkadaşlar, dıştan almadan çok dışa satmadır ki, ülkeyi zengin yapacaktır. (Mart 1923) Savunma Sanayii Gündemi 1 Yayın Sahibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı