ENTERNET GRUP STRATEJİ BAŞKANLIGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTERNET GRUP STRATEJİ BAŞKANLIGI"

Transkript

1 ENTERNET GRUP STRATEJİ BAŞKANLIGI 2000'li yıllarda etkin bîr savunma sağlamaya ve olası bir savaşı önlemeye yetecek bir askeri yeteneği muhafaza etmek, üyelerinin güvenliklerini etkileyebilecek krizlerle başa çıkabilmeye yeterli genel bir yetenek sağlamak, silahların kontrolü ve silahsızlanma konularında ileri adımlar atılmasını sağlayacak önlemler de dahil olmak üzere, diğer devletlerle diyalogu ve Avrupa güvenliği için işbirliğini ön planda tutan bir yaklaşım sağlamak olacaktır. Günümüzde bu stratejîk olarak temel hedefine ulaşmak isteyen ülkeler olarak Demokratîk kurum gelîşimî ve anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ilkelerinden ayrılmamak şartıyla Avrupa'da istikrarlı güvenlik ortamı sağlayan vazgeçilmez birtemel oluşturmalıdır. ÜLKEMİZİN SİLAHLI KUVVETLERİNİ ULUSLARARASI Güvenlikterini risk altına sokan gelişmeler de dahil olmak üzere, üye ülkelerîn yaşamsal gkarlarını etkileyen her konuda müttefik danışmanlığı sağlayan bir Atlantik-Ötesi forum olarak hizmet vermeli ve bu konuda sürekli olarak kendisîni yenilemelidir. Bizler NATO üyesi olarak ülkelerinin topraklarını tehdit eden her türlü tehlikeye karşı caydırıcılık sağlamalı ve kolektif savunma yeteneklerini sürekli geliştirmelidir. Bütün milletler Küresel terörizme karşı uluslararası alanda mücadelenin kararlılıkla sürdürülebilmesi içîn yeni yapılanmalara ve politikaların oluşmasına öncülük etmelidir. Büyük caydırıcılık olarak kararlı şekilde faliyet gösteren ve NATO içinde oluşturulan ve transformasyonu öngören yeni yapılar, üye ülkelere bu tamamlayıcı görevleri yerine getirmek amacıyla politikalarına işbirliği yeteneğinî kazandırmaktadır. Ortak savunmaya yönelik yeni planların bilişim teknolojilerine uygun olarak oluşturulması, askeri unsurların görevlerîni yerine getirebilmeleri için gerekli alt yapının kurulması ve ortak eğitim programları düzenlenmesi gibi konuların yanı sıra, siyasi, ekonomik ve diğer askeri olmayan sahalarda da sürekli danışmanlık ve işbirliği sağlamaktadır. Bu gelişim içerisinde Nisan 1999 tarihlerinde yapılan ve İttifakı 21'inci yüzyıla taşıyacak kararların alındığı birtoplantı olan Washington Zirvesi'nde birbirini tamamlayan üç belge imzalanmıştır. Bunlar; VVashington Deklarasyonu (Ortak Vizyon Belgesi), Zîrve Bildirisi ve NATO'nun Yeni Stratejik Kavramı'dır. Yeni stratejilere göre; NATO, Avrupa'da güvenlik ve istîkrarın temel unsuru olan "kolektif savunma" örgütü olarak kalacak, Transatlantik Bağ muhafaza edilecek, 5'inci madde görevleri önem ve önceliğini koruyacak; ancak 5'inci madde dışı görevler de İttifak'ın görev alanı içine alınacak, İttifakın faaliyet alanı için daha geniş komuta ve kuvvet yapısı oluşturulacak, bu yapının esnek ve reaksiyon süresi daha kısa olacak, Kitle

2 İmha Silahlannın (KİS) yayılmasının önlenmesi ve terörizme karşı mücadelede daha aktif rol alınacak, diğer uluslararası kuruluşlarla koordineli çalışılacak ve üye olmayan ülkelerle de güvenlik alanında işbirliğini amaçlayan Barış İçin Ortaklık (BİO) gîbi uluslararası mekanizmalar desteklenip geliştirilecektir. 21'inci yüzyılın başından itibaren banşı destekleme operasyonlan ve kriz yönetimi gibi 5'incî madde dışı görevler de İttîfak'ın faaliyet alanına dahil olmuş, NATO'nun ilgi ve sorumluluk sahası genişlemîş ve NATO'nun Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AB ile ilişkileri artmıştır Nisan 1999 tarihlerinde icra edilen Washington Zirvesi'nde, İttifakın Yeni Stratejik Kavramı; Savunma Yetenekleri Girişfmi, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Girişimî, NATO'nun genişlemesî, BİO ve Geliştirilmiş Akdeniz Diyalogu gibi konularda İttîfakın geleceğini şekillendirecek dokümanlar onaylanmıştır. NATO dışı üikelerle askeri alanda işbirliğini geliştirmek için 1994 yılında Barış İçin Ortaklık (BİO) programı başlatılmış ve 1997 yılında Avrupa- Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) teşkil edilerek Kuzey Atlantik Konseyi (KAİK) ve BİO bu teşkflat içine alınmıştır. NATO üyesi 26 ülke dahil olmak üzere 46 (26 Üye ülke + 20 BİO Ülkesİ) Avrupa-Atlantik ülkesi bu programa dahildir. Barış İçin Ortaklık faalîyetleri 2010'lu yıllarda daha da gelişerek Hava Savunması, İletişim, Kriz Yönetimi, Askeri Eğitim ve Tatbikatlar, Barışı Koruma Operasyonları ve Lojistik gibi çeşitli alanlarda yaygınlaşabilecektir. Günümüzde Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi, NATO ile ortak ülkeler arasındaki işbirliği ve diyalog için genel bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu Konsey, Barış İçin Ortaklık tarafından denetlenen hükümetler arası bir forumdur ve NATO ile ortakları arasında danışmaların düzenli olarak yürütülebilmesini sağlamaktadır. VVashîngton Zîrvesi'nde "Gelîştirilmiş ve daha Operasyonel Ortaklık" adı altında NATO-BİO ülkeleri ilişkflerinın daha da geliştirilmesine yönelik yeni adımlar atılmıştır. Türkiye, BİO'yu Balkan, Kafkas ve Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmede uluslararası bir ortam olarak gördüğünden desteklemekte ve aktif olarak bu faalîyetlere iştirak etmektedir. Bu ortamdan istifade ederek Türkiye; Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi açmış ve Güney Doğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü girişimlerîne öncülük etmiştir. Türkiye'nin milli olarak öncülük ettiği diğer bir önemli proje de Karadenîz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR)'dur. Karadeniz'de barış ve istikrarm temini, BİO çerçevesinde bölgesel işbirliği faaliyetlerinin artırılması, îyi komşuluk ilîşkilerinin ve şeffaflığın geliştîrilmesine yönelik olarak oluşturulan çok uluslu bu barış gücünün gelecekte daha etkin ve verimli olması beklenmektedir.

3 NATO'nun günümüzdekî Akdenîz'e yönelik politikası, Akdeniz'deki güvenlik rîsklerinin mevcudiyeti ile bu riskleri, işbirliği yaklaşımı ile giderme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. NATO'nun Güçlendîrilmiş Akdeniz Diyalogunun temel hedefi; karşılıklı anlayış birliğinin sağlanması ve NATO faaliyetleri hakkında diyalog ülkelerinde oluşabilecekyanlış izlenîmleri önlemektir. Bu bağlamda, güven, açıklık ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilmektedir. Akdeniz bölgesinin seçilmiş beş üyesi (Moritanya, Fas, Tunus, Mısır ve İsrail) ile başiatılan diyalog, bölgenin diğer ülkelerinde de ilgi uyandırmıştır. Araiık 1995'te Ürdün, Şubat 2000'de Cezayir sürece dahil olmuşlardır. Türkiye; 2010'lu yıllarda Diyalog ülkeleri Fas, Tunus, Morîtanya, Mısır, Ürdün, Cezayir ve İsrail ile mevcut olan îyi ilîşkilerini genişleterek, Akdeniz Güvenliği çalışmalarında daha aktif bir rol almak istemektedir. Ekonomik ve politik gelişmelere bağlt olarak IMATO konsepti paralelinde askeri faaliyetlerimize söz konusu ülkeler davet edilmekte ve BİO ruhuna uygun faaliyetler icra edilmektedir. IMATO'nun Güney Doğu Avrupa Girişimi îse, VVashington Zirvesi'nde bölge ülkelerine NATO'ya üyelik takvimi verilmemesinden kaynaklanabilecek kırgınlıkları önlemek üzere başiatılmış ve bölge BİO ülkelerinin yanı sıra, Bosna-Hersek ve Hırvatistan da bu girişime dahil edilmiştir. Bu kapsamda; Güney Doğu Avrupa'da güvenlik ile ilgili konularda danışma formları, Açık katılımlı Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyî Himayesinde Güney Doğu Avrupa'da Bölgesel İşbirliği Konularında Çaiışma Grubu, BİO'dan esinlenerek bölgedeki ülkeler için seçilmiş güvenlik işbirliği programları uygulanması benimsenmiştir Nisan 1999 tarihlerinde VVashington'da icra edilen NATO Zirvesi'nde; Avrupa ile ilgili sorunlarda ilk görevîn NATO'ya ait olduğu, NATO'nun bir bütün oiarak katılmadığında görevin AB tarafından üstlenilmesinin söz konusu olduğu ve AB'nin NATO imkanlarından yararlanmak istediği her seferde Kuzey Atlantik Konseyi'nden onay alacağı belirtilmiştir. VVashington Zirvesi'nde kabul edîlen dokümanlarda; tüm Avrupalı müttefiklerin, NATO ve BAB' ta geliştirilen düzenlemeiere uygun olarak AGSK içinde yer alması gerektiğî, NATO ve AB'nin, NATO ve BAB arasındaki mevcut düzenlemelerin üzerine tesis edilecek şekilde ortak danışma ve işbirliğini geliştirecekleri, AB üyesi olmayan NATO ülkelerinîn AB önderliğindekî bir harekata mümkün olan en kapsamlı şekîlde katılımlarının sağlanacağı belirtîlmektedir. AB, 1999 Helsinki Zirvesi'nde temel hedefini ortaya koymuştur. Buna göre; 4000 km mesafeye intikal ettirilebilecek 60 bin kişiden oluşan, 60

4 günde aktif hale gelen, bir yıl sürdürülebîlen, 400 uçak ve 100 gemî ile desteklenecek bîr temel hedef kuvveti oluşturulması öngörülmüştür. AGSK'nın amacı, kriz yönetimi içîn AB üyesi olmayan müttefikleri olduğu kadar NATO üyesî olmayan AB ülkelerini de kapsayacak birleştirici bir sistemin meydana getirilmesi olmalıdır. İttifak, 1 Mayıs 2004'den itibaren 26 üyeli biryapıya geçmiştîr. 2010'lu yıllarda NATO üyeliği yolunda Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan'ın, üyelik eylem planı kapsamında desteklenmeye devam edilmesi, NATO'nun yenî kuvvet yapısı ile ilgili çalışmalarda da, objektif askerî kriterlere dayalı olarak mevcut karargahlar ve birleşik hava harekat merkezlerinde önemli indîrimlere gidilmesi ancak, İttifak askeri kabiliyetlerinin arttırılması benimsenmesî, ileri teknolojiye sahip, esnek, intikal edebilir, karşılıklı çalışılabîlir ve kendi kendini idame edebılir NATO mukabele gücünün her türlü tehdide karşı sürekli kendisinî yenilemesînin uygun olacağı değerlendirilmektedîr. Bu kapsamda Nisan 2006 tarîhlerinde İttifak Dışişleri Bakanlarının SOFYA'da yaptığı resmi olamayan topiantılarda Arnavutluk, Makedonya ve Hırvatistan'ın üyeliği ile ilgili bir karar alınamamıştır. Bu ülkelerin üyeliği ile ilgili KASIM / 2006 RİGA Zirvesi'nde müzakere yapılması beklenmekte ancak, esas kararın 2008 yılında Portekiz'de yapılacak NATO Zîrvesi'nde verilebileceği değerlendirilmektedîr. Ayrıca, Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya üyelikleri ile ilgîlî Güney Doğu Avrupa ülkelerinin katılından sonra müzakere edilmesi beklenmektedir. NATO günümüzde A vrupa'nın istikrar ve güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlayan bir uluslararası kuruluştur. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın güvenlik planlamaları, soğuk savaş sonrası değiştirilmiş, onun yerini güvenlik işbirliği almıştır. Ancak, tüm risklere karşı NATO'nun günümüzde ve 2010'lu yıllarda tek başına hareket etmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, NATO ile birlîkte BM, AGİT, AB ve Avrupa Konseyî gibi örgütlerin de Avrupa güvenliği ile ılgili faalîyetlere bugün olduğu gibi gelecekte de aktif olarak iştirak etmeleri ve birbirlerini desteklemeleri büyük önem taşımaktadır. NATO'nun 2010'lu yıllarda öncelikli hedefleri; Güney Doğu Avrupa'da istikrarı sağlamak, Doğu Akdeniz Güvenliği ile ilgili yeni oluşumlara girmek ve / veya Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunu yeniden yapılandırmak, NATO - Rusya Federasyonu îlişkilerinî geliştirmek, NATO'yu Güney Doğu Avrupa'ya genişlemeye hazırlamak, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimlîği'ni güçlendirrnektir. Bu genel değerlendirme ışığında gelecekteki önemli ve öncelîkli işlevleri şu şekilde sıralamak mümkün olabilecektir. NATO'nun 2010'lu yıllarda gündeminde bulunacak en öneımli konu, demokrasi, güvenlik ve îstikrarın Güney Doğu Avrupa'ya doğru genişletilmesidir. NATO'nun bu dönemde gündeminde bulunacak dîğer önemli konu ise, NATO'nun kriz yönetimi ve

5 barışı koruma görevlerini NATO bölgesi dışında da yerine getirmesidir. NATO'nun icra ettiği barışı koruma niteliğîndeki bu görevleri gelecekte de dünyanın herhangi bîr bölgesinde yerine getirmesi gündeme sürekli gelebilecektir. NATO'nun gündeminde bulunacak diğer önemli bîr konu da Avrupa güvenliğî için büyük bir tehlîke teşkil eden kitle imha silahlarının yayılmasına karşı koymaktır. Küresel Terörizm ile mücadele konusunda Kasım 2002 Prag Zirvesi'nde; Terörizmle mücadele konsepti onaylanmış ve ittifak üyelerinin halkına, kuvvetlerine, topraklarına ve uluslararası güvenliği hedef alan tüm terör hareketlerine karşı mücadele kararlılığı ifade edilmiş, NBC saldırılarma karşı sivil halkın hazırlıklı olmasını ve korunmastnı amaçlayan sivil olağanüstü hal hareket planı kabul edilmiş ve NATO'nun füze savunması fizibilite çalışmalarına başlaması kararlaştırılmıştır. Bu dönemde NATO - Rusya Federasyonu ve NATO - Ukrayna ilişkilerinln geliştirilmesi hedef alınmalıdır. NATO - Akdeniz Diyalogunun politik ve pratik boyutlarmın daha da geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalı ve Doğu Akdeniz Güvenliği'ne ilişkin AB ile ortak bir işbirliği içerîsinde bulunulmalıdır. Günümüzde yaygınlaşan asimetrik tehditler, özellikle de yakın zamana kadar nispeten bölgesel birolgu olarak algılanan terörizm, küreselleşmenin de getirdiği imkanlar ile bölgesel sınırlarm ötesine geçmiş ve yepyeni bîr küresel nitelik kazanmıştır. Küresel Terörizm, dünyanm olduğu gibi NATO'nun da gündemini değiştirmiştir. Terörizmle mücadeleyle ilgili BM, AGİT, AB ve IMATO'da yoğunlaştırılmış olarak sürdürülen çalışmaların artarak devam edeceği değerlendirilmektedir. Günümüzde gelişebilecek yeni tehditlerin niteliği, NATO üyelerînin bu tehditlere en etkili mukabele şekli üzerinde fikir birliğine vanlmasmı zorunlu kılmaktadır. Küresel Terörizm ve kitle imha silahları yayılması 21'inci yüzyılı simgeleyen tehditlerden ikisidir. NATO Müttefikleri 11 Eylül saldırıları karşısında 5'incî maddeyi işleme koyarak bunu Afganistan'a kuvvet göndererek kanıtlamışlardır. Prag Zirvesi'nde; terörîzme karşı savunmaya yönelik yeni bir askeri kavram üzerinde anlaşmaya vanlmıştır. Bu kavram, önlemlerin teröristlerî caydırabilecek, eylemlerini durdurabîlecek ve karşı savunma yapabilecek nitelikte olmasını öngörmekte, önlemlerin NATO'nun çıkarlarının olduğu bölgelerde uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Kitle imha silahlarının yayılmasının oluşturduğu tehditlere karşı nasıl önlem alınacağına ilişkin olarak Prag Zirvesi'nde, kitle imha silahlarınm, tespît yeteneklerînin artırılması, NATO kuvvetlerine daha iyi koruyucu teçhizat sağlanması ve bir olağanüstü hal durumunda sivil makamlara destek sağlanması kararlaştırılmıştır.

6 Ayrıca, İttîfak topraklarını, kuvvetlerini ve nüfusun yoğun oldugu merkezleri füze tehditlerine karşı koruma yollarını inceleyen bir NATO Füze Savunması için fizibilite çalışması başlatılmıştır. Prag Zirvesi'nde yetenekler konusunda gerçekleştiriien bir başka atılım İse bir NATO Mukabele Gücü'nün gecikmeksizin kurulması için alınan karardır. Son derece modern olan bu kuvvet, İttifaka yeni tehditler karşısmda hızla ve etkilî şekilde mukabele etme yeteneğini kazandırabilecektir. 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'nin genişlemesî île bir araya geldiğinde NATO'nun genişlemesinin Avrupa'nın ortak bir güvenlik sahası haline gelmesine yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. Prag'da onaylanan Terörizm Konusunda Ortaklık Eylem Planı; Ortaklara ulusal reformlarında ve güvenlik konularında geniş kapsamlı yardım yapılmasını esas almaktadır. Terörizmin temel nedenleri üzerinde duran bu planın, terörizmin sınırlar ötesine taşmasını önlemekte olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Terörizmie mücadelede yeni NATO - AB anlaşması sadece Avrupa'nın güvenliğini değil, Atlantîk ötesi ilişkilerî de geliştirebilecek bir potansiyele sahiptir. AB Avrupa Konseyi Başkanlığı'nda yürütülecek operasyonlarda NATO imkan ve yeteneklerinin kullanılmasına olanak sağlamak, Atlantik'in iki yakası için de bir kazanç olabilecektir. Böylece Avrupa Birliği ^ günümüzde güvenlîk konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösterme şansına sahip olacaktır. Güney Doğu Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının NATO ile AB'nin işbirliği île yürütülmesinin daha yararlı olacağı değerlendîrilmektedir. 11 Eylül 2001'deki terörist saldırılardan sonra NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu gerek Akdeniz bölgesinde gerek bu bölgenin dışında dikkatleri daha fazla üzerine çekmiştir. Bu da beraberinde Diyalogun gelecekteki gelişimi üzerinde, özellikle İttifak'ın 11 Eylül sonrası güvenlik ortamındaki rolü ile bağlantılı olarak bazı soruları öne çıkarmıştır. Prag Zirvesî'nde İttifak liderleri Akdeniz Diyalogunu güçlendirecek bir önlemler paketi üzerinde karara varmışlardır. Soğuk Savaşın sona ermesiyle güvenlik ortamında meydana gelen büyük değişiklikler NATO'da, Avrupa ve Akdeniz güvenliğinin birbiriyle ne kadar yakından bağlantılı olduğunu görülmesine ve doiayısıyla Akdeniz bölgesinin önemini dîkkatle değerlendirilmesine neden olmuştur. Avrupa'da istikrarın Akdeniz'deki güvenlik ve istikrar ile çok yakından bağlı olduğu gerçeği NATO tarafından çok iyi belirlenmiştir. Genel olarak NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunun amacı, bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak ve NATO ve Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu Ortakları arasında daha iyi bir anlayış ve işbirliği ortamının kurulmasını sağlamaktır. İttifakın bir amacı da; NATO faaliyetleri ile ilgili yanlış algılamaları ortadan kaldırmak, İttîfak'ın Güneyde yapay

7 düşmanlar yaratma arayışında olduğu yönündeki asılsız inanışları düzeltmek ve 21'inci yüzyıl Avrupa güvenlik mimarisînîn, İttifak'ın Güneydeki komşularını dışarıda bırakacağı yönündeki korkuları silmektir. Kısacası NATO, Akdeniz'in yeni bir bölünme çizgisi olduğu şeklindeki yanlış algılamaları ortadan kaldırmak ve Akdenizli Ortaklarının endişelerini gidermek ve güvenlik konusundaki yanlış düşüncelerîni düzeltmek istemektedir. Kavramsal açıdan, NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu, İttifakın genel ortaklık, diyalog ve îşbirliği stratejisini destekleyen önemlî bir araç olarak tanımlanabilir. Bu da, güvenlik ortamı ve NATO'nun üye devletlerinin karşı karşıya olduğu tehditleri ele alma yollannı açıklayan ve ortaklığı İttifak'ın temel güvenlik görevlerinden biri haline getiren 1999 Stratejîk Kavram'ında açıkça belirlenmiştir. NATO, Akdeniz Diyalogu île Diyalog ortaklarının birbirlerine yakınlaşmalarını, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması gibi ortak tehditler karşısında daha yakın bir ortaklık geliştirilmesini amaçlamaktadır. Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu daha başından itîbaren ortaya çıkabilecek gelîşmeler dikkate alınarak düşünülmüş ve Diyalogun bir evrîm geçireceği tasarımlanmıştır. Gerçekten de geçen yıllar boyunca daha genişlemiş ve anlam kazanmış, üye sayısı beşten yediye çıkmıştır. Çoktaraflı veya ikili formatta politik tartışmalar daha sık yapılmaya başlanmıştır. İlk başlarda parmakla sayılabîlecek kadar az olan işbirliğine dayalı faaliyetlerîn sayısı bugün birkaç yüze ulaşmıştır. Enformasyon; olağanüstü hal planlaması; bilim ve çevre; kriz yönetimi; savunma politikası ve strateji; hafif ateşli silahlar; mayına karşı dünya çapında eylemler; nükleer silahların yayılmasına karşı faaliyetler ve kapsamlı bir askeri işbirliği gibi faaliyetler yıllık Çalışma Plam'nda belirlenmiştir. Bölgedeki şartların getirdiği zorluklara rağmen NATO ve Güçlendirilmiş Akdeniz Diyaiogu Ortakları arasında güven tesis etmekte büyük mesafe aiınmıştır. Ayrıca, askeri konular gibi Diyalogun giderek daha fazla odaklandığı alanlarda NATO'nun yapabileceği katkı, Ortaklar tarafından bölgesel işbirliğine yapılan önemli bir katkı olarak görülmektedîr. Günümüzde Güçlendîrilmîş Akdenîz Diyaloğu, NATO'nun Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi ve Barış İçin Ortaklık gîbi dışa dönük gîrişimlerinin bir adım gerisinde kalmıştır. Bugün gerçek bir ortaklıktan zîyade güven tesisi aşamasındadır ve karşılıklı güvenin en îleri düzeyde tesisi sağlanmalıdır. Diyalogun tam potansîyeiine erîşememiş olmasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenlerden bîri de Diyalogun nasıl geliştirileceği konusunda Müttefikler arasında görüş farklılıklarının olmasıdır. Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu Ortakları da Dîyalog'dan tam olarak ne istedikleri ve NATO ile işbîrliğînin nereye kadar uzanması gerektiği konusunda farklı düşünceler taşımaktadırlar. Bugün NATO ve Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ülkelerî arasındakî ilişkilerin

8 güçlendirilmesi ve derinleştirilmesî Ittifakın önceliklerinden biridir. NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ortakları da çeşitli alanlarda İttifak ile işbirliğini geliştirme isteğî göstermişler, hatta somut öneriler içeren bir önlemler paketi hazırlamışlardır. Prag Zirvesî'nde onaylanmış olan Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunun politik ve pratik boyutunu güçlendirmeyi amaçlayan önlemler paketî işte bu gelîşmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Önlemler paketi içinde şu konular da bulunmaktadır: daha düzenli ve etkili bir danışma süreci belirleyebilmek amacıyla mevcut ikili ve çok taraflı diyalogun sunduğu olanaklardan daha iyi yararlanılması, üst düzeyli temaslar ve karar mekanizmalarının da katılımı ile politik ilişkilerin daha da yoğunlaştınlması, daha belîrli konulara odaklanan faaliyetler, işbirliğinde ihtiyaca göre düzenlenmîş bir yaklaşım ve uzmanlar düzeyinde sınırlı danışmalar vasıtasıyla ortak endişe konusu olan güvenlik konularındaki pratik işbirliğinin daha da geliştirilmesidir. Güçlendirîlmiş Akdeniz Diyalogu Ortaklannm askeri tatbikatlar ve buna bağlı eğitim faaliyetlerîne daha hazırlıklı olabilmelerî için birlikte çalışabilirliğin temel şartı olan askeri öğrenim, eğitim ve doktrin; nükleer, biyolojik ve kimyasal önlemleri de içeren askeri tıp; savunma kuvvetlerinin en ekonomik ve en iyi sivil yönetimini de içeren savunma reformu ve savunma ekonomisi; terörizm; kitle imha silahları; sınır güvenliği (özellikle terörizm, hafif ateşli silah kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak); afetyönetimî dahîl olağanüstü hal planlaması; çölleşme, kuraklık, su ve diğer doğal kaynakların yönetimi ve çevresel kirlenme dahil, bilim ve çevre ile ilgili faaliyetler de bu konular arasına katılabilir. Bu tür güçlendirilmiş işbirliği, belirli şartlar altında, Barış İçîn Ortaklık çerçevesinden yaralanarak ve BİO'nun belirli faaliyetlerini Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu Ortaklarına açarak veya bunları Diyalogun özel şartlarına uyarlayarak gerçekleştirilebîlir. NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu Ortakları da diyaloga faal katılım düzeylerini de yükseltmelidirler. Bunu yapabilmenin yollarından bazıları daha önceki danışmalara dikkat çekerek, Yıllık ÇaUşma Programı'nın hazırlanmasmda Ortaklara daha fazla yer vermek, müştereken geliştirilecek ve kabul görecek bireysel işbirliği programları hazırlamak olabilir. Bu şekilde bir yandan Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ve Ortak Çalışma Programı'nın temelinde var olan ayırım yapmama îlkesî korunurken bir yandan da her bir Diyalog ülkesinin ihtiyaçlarının değişik olduğu göz önünde tutularak, her ülkenin kendisine en uygun işbirliği faaliyetini tanımlamasına olanak tanınacak ve sonuçta daha büyük bir esneklik kazanılacaktır. NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ve bölgedeki diğer işbirliğine dayalı girişimleri konusunda bazı gözlemciler, örgütler arasındaki rekabet

9 potansiyeline dikkat çekmektedirler. Ancak, hedefler, kapsam ve kaynaklar açısından var olan farklılıklar rekabet değil kıyaslamaya dahi el vermeyecek kadar büyüktür. Nitekim NATO'nun Güçlendirilmiş Akdeniz Dîyalogu daha başından itibaren Avrupa Birliği'nin Barselona Süreci (Euro- Mediterranean Partnership) ve AGİT gibi Akdeniz'de işbirliğini artırmayı hedefleyen diğer uluslararası örgütlerin çalışmalannı tamamlayıcı nitelikte olmuştur. NATO ortaklıklarının temelinde yatan ilke hemen hemen hepsinde aynıdır. Bu temel ilke; işbirliği vasıtasıyla istikrarın yerleşmesini sağlamaktır. Ancak, İttifak'ın Avrupa ve Orta Asya'daki ortaklarıyla geliştirdiği hedefler birçok açıdan Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu çerçevesinde geliştirilen hedeflerden farklıdır. Bu nedenle sorun, Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunun zaman içerisinde bir "Barış İçin Akdeniz Ortaklığı'Yıa dönüşüp dönüşmemesi değil, bu ortaklığın NATO'nun dışa açılan programları ile nasıl daha benzer bir çizgiye oturtulacağıdır. Bu da, NATO'nun Akdeniz'in güney kenanndaki ülkelerle ilişkilerin mevcut sınırlı kaynaklar göz önünde tutularak, gerçekçi ve ileri görüşlü bir yaklaşım içerisinde sürdürülmesi ile mümkündür..bugün, NATO ve Akdeniz Ortaklan'nın karşısjndaki en önemli sorun Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogunun her iki taraf için de daha fazla anlam taşımasıdır. Burada amaç ortak güvenlik çıkarlan ilkesine dayanan etklli ve uzun ömürlü bir ilişki kurmak olmauötr. Böylece İttifak, Akdeniz bölgesinde diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesine ve dolayısıyla Akdeniz güvenliğine gerçek bir katkıda bulunabilecektir. Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi'nin 46 üyesi (26 NATO üyesi ve 20 Barış İçin Ortaklık Üyesi) Prag Zirvesi'nde; Terörizme Karşı Ortaklık Eylem Planı'nı onaylamışlardır. Prag Zirvesi sırasında NATO web sîtesinde yayınlanan Eylem Planı terörle mücadele konusunda AAOK ve BİO himayesinde yürütülecek siyasi danışmalar ve pratik programlar vasıtasıyla AAOK devletleri arasında işbirliğini teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı öngörmektedir. Bu Plan hem Müttefiklerin hem de Ortakların yararına olacak şekilde tasarlanmıştır. Eylem Planı, Ortaklara NATO'nun terörle mücadele çalışmalarına katkıda bulunmalan ve bu çalışmalan desteklemeleri konusundaki olanaklan artırmakta ve gerekli mekanizmaları sağlamaktadır. Ortakların katkıları terörle mücadele konusunda uluslararası hukuk çerçevesi dahilînde üstlendikleri yükümlülükler ve kendf güvenlik ve savunma politîkaları ile tutarlı olacaktır. NATO'nun Ortaklığı teşvik etmekteki amacı askeri hedeflerin ötesindedir. Bu nedenle, Eylem Planı'nın demokrasiyi teşvik etmek ve Ortaklar arasında işbirliğini desteklemek konusunda içerdiği önlemlerin uygulanması Müttefiklerin de yararına olacaktır. Eylem Planı terörizmin oluşturduğu tehditle mücadele konusunda Ortaklar arasındaki işbirliğinin artmasına yardımcı olacaktır.

10 Eylem Planı bu tür girişimlerin ilki değildir. Örneğin, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda ve Şanghay İşbirlîği Teşkîlatı (Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Özbekistan) içinde de işbirliğine dayalı benzer girişimler mevcuttur. Ancak, AAOK çerçevesi içindeki girişim NATO üyesi devletlerîn katılımından yararlandığı için tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Eylem Planı, ülkelerin terörle mücadele konusundaki uzmanlık ve deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşmalarında da aracı olabilecektir. Eylem Planı'nın 9'uncu maddesi, planın temel hedeflerinden birinin w AAOK ülkelerine terörist saldırıların riskleri ve sonuçları konusunda yardım sağlamak" şeklinde tanımlamaktadır. Bu şekilde zaman içinde bu sorunla ilgili etkili mekanizmalar geliştirmiş olan Müttefikler ve Ortaklar kendi antiterör yeteneklerini geliştirmek isteyen ülkelere danışmanlık programları sağlayabileceklerdir. Soğuk Savaşın sona ermesi, NATO'nun varlığını ortadan kaldırmamıştır. Bunun üç önemli sebebi bulunmaktadır. Birincisi NATO, üyelerinin güvenlik ve istikrarı için politîk danışma ve askeri işbirliği sağlayan bir ittifaktır. İttifak, üye ülkeler arasında ayrımı kabul etmeyen, her üye ülkenin çıkarını dikkate alan, mutlak mutabakata dayanan bir çalışma sistemî yaratmış ve bunun uygulamasından her bir üye ülke büyük fayda sağlamıştır. İlave olarak, ittifakın Kuzey Amerikalı müttefikleri ile sıkı bağlantısı, ülkelerin ekonomîlerini de büyük çapta geliştirmiştir. Bu özelliklere sahip bir İttifakın yaşamını devam ettirmesi, Avrupa'nın bütünleşmesî için en önemli faktörlerin birini oluşturmaktadır. NATO'nun varlığını devam ettirmesi için ikinci önemli sebep ise, NATO'nun BM ve AGİT gözetiminde kriz yönetimi ve barışı korumaya yönelik yapabileceği büyük katkıdır yılından itibaren bu husus NATO görevleri îçinde yer almıştır. Bu tür karmaşık görevlerin sadece NATO glbî üyelerin ortak kararını esas alan bir organizasyon tarafından yürütülebileceğini Bosna - Hersek ve Kosova'daki gelişmeler açıkça göstermiştir. NATO'nun Afganistan'a verdîği desteğin devamı ve yürütmekte olduğu harekatm başarısı NATO'nun geleceği açısından önem taşımaktadır. Üçüncü önemli sebep ise, bundan sonra küresel terörizmle mücadele kapsamında, NATO'nun üstleneceği öncü roldür. Bu açıdan da NATO'nun varlığını sürdürmesi zorunludur. 21'inci yüzyılın en önemli tehdidi olan küresel terörle mücadelede hazır ve kararlı olmak NATO'nun bu yüzyıl için varlığının ve etkinliğinin göstergesi olmaktadır. Türkiye, 1952 yılından bu yana NATO'nun üyesi olarak hem ittifakın güvenlik şemsiyesinden yararlanmış, hem de Batı dünyasının güvenliğine NATO çerçevesinde önemli katkılarda bulunmuş ve bulunmaya da devam eden en önemli müttefiktir. 2010'lu yılların yeni güvenlik ortamında ise, yeni koşullarda Türkiye'nin ieopolitik önemi azalmayacak, aksine nitelik değiştirerek artarak devam

11 edecektir. Türkiye'nin ortasında yer aldığı Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu üçgeni, dini ve etnik ayrılıkların sıcak çatışmalara yol açabildiği, bölge ve dünya barışı ve istikrarına tehdît teşkil edebilecek belirsizliklerin hakim olduğu bîr alan olarak ön plana çtkmıştır. Aynca, zengin petrol rezervlerîne sahip olan Orta Doğunun yanı sıra, petrol, doğalgaz ve diğer stratejik hammadde kaynakları nedeniyle, Kafkaslar ve Orta Asya, Batının stratejîk kaynak merkezi olmuştur. Soğuk Savaş döneminde bir kanaat ülkesi olan Türkiye, bu kez merkezi bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Çoğulcu demokrasi, Batı kurum ve değerlerini esas alan devlet yapısı itibariyle Türkiye, belirsizliklerin sürdüğü bu uluslararası ortamda bir îstikrar unsuru olarak ortaya çıkmıştır Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul'da yapılan NATO Zirvesi, ABD ve AB'nin Küresel Terörizmle uluslararası alanda mücadelenin etkin yürütülebilmesi için ortak yaklaşım ve işbirliği için önemli bîr imkan yaratmıştır. Bu Zirvede İstanbul İşbirliği Girişim başlatılmıştır. Körfez İşbirliği Konseyi^ kurulmuş ve Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ile Doğu Akdeniz'in güvenliği ve istikrarı için önemli btr girişim başlatılmıştır Nisan 2006 tarihlerinde Sofya'da yapılan NATO Dışişleri Bakanlar Toplantısı'ndan önce Genel Sekreter De Hoop Scheffer, NATO'nun Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile daha stkı işbîrliğine gidilmesini ve ilişkilerin geliştirilmesi önermiştir. Genel Sekreter Scheffer söz konusu önerîsî ile ilgili olarak; NATO'nun "Küresel İttifaka" dönüştürülmesinin düşünülmediğini ancak, küresel tehditlerle daha çok mücadele edilmesinî amaçlandığını vurgulamıştır. Sofya Dışişleri BakanlarToplantısı'nın; NATO'nun genişlemesi ve Asya - Pasifik îlişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerîn müzakere edilmesi yönü ile önemli olduğu belirtilebilir. RİGA Zirvesi öncesinde bu önerilerin karalara dönüştürülebilmesi için bir iradenin ortaya konduğu değerlendirilmektedir. Küresel tehditlere karşı; Küresel anlamda barış, güvenlik ve istikrar Türkiye'nin ve NATO'nun bu yüzyılda vazgeçilmez hedefi olmalı ve^olmaya devam etmelidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada banş ve güvenliğin sürdürülmesine îiişkin katkı ve desteğini her zaman verecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesi, bütün ulusların örnek alabileceğî en yüce değerdir.saygılarımla arz ederim. Dr.Hayrettin ERTEKİN

12 KIRLITEZGAH SITESI MASONLAR DESIFRE OLDU! Ülkemizde son yıllarda, herkesin herkesi "vatan haînliği" ile suçlaması maalesef moda oldu. Belki de "vatan hainliği" kavramı, kendilerini gizlemek isteyen çok az sayıdaki gerçek vatan hainleri tarafından bilerek yaygınlaştırıldı, Halbuki hiç kimse kolay kolay vatan hainiolmazdı, olamazdı. Çünkü birbirinden farklı anlayışve ideolojilere sahip olsalar da, insanlarımızın hemen hepsi içlerinde vatan ve millet sevgisi taşımaktadırlar. Bu sitede belgeleriyle gerçek bir vatan hainin karanlık geçmişini, masonik bağlantılannı, ahlaki tahrîbatlarını, provokasyon faaliyetlerini ve devlete sızma girişimlerini gözler önüne serdik. Bu yolla gerçek bir vatan haininin nasıl bir portreye sahıp olduğunu halkımızın bilmesini ve birbirini boş yere hainlikle suçlamamasını amaçladık. Ardniyetli kişi ve organizasyonlar tarafından, kufulan kirii tezgahlarla insanlarımızın ve kurumlarımızın hassasiyetlerinin nasıl kullanıldığını belgeleriyle gösterdik. Sitede yayınladığımız belgeler, halktmız üzerinde oynanan oyunları tarif etmemize ihtiyaç bırakmamaktadır. Ümit Sayın'a ait bilgisayarın adli incelemesi sonucunda açığa çıkan bu belgeler kirli tezgahları fazlasıyla anlatmaktadır. Bilgisayardan çıkmış olan belgelerin toplam sayısı, sitede yayınladığımız belgelerin toplam sayısından 106 kat daha fazladır. Olabildiği kadar seçıcı davranarak, sizleri bilgilendirmek için farklı belgelerden bir örnekiem oluşturmaya çalıştık. Bu belgeler ve delillerin tamamı halen Türk Yargısı'nın elinde mevouttur. Ister adli sürecin iyi işletilmesi, isterse Meclis Araştırma Komisyonu kurulması halinde, sitemizdeki tüm bilgi ve belgelerin gerçekliği resmi makamlar tarafından da onaylanacaktır. Belge 1: Asağıdaki îvlason Kalfahğt konuşması, Ümit SAYIN tarafından tarihinde hazırlanmış ve Loca'ya sunulmuştur. Bu tarihterde Ümit SAYIN, Istanbu! Üniversitesi Rektürlüğü tarafından DETAM'da (Deneysei Tıp Araştırma Merkezı) göreviendırılmiştı. Değerli Üstadı Muhterem ve Kardeşlerim, Bugünkü konuşmamda kaffalık derecesindeki eğitimin temel amacı olan 'kendini tanımak' kavramından bahsetmek ıstiyorum. Pitagoras'ın tapınağında yazan "önce kendini bil, o zaman Tanrı'nın evrenini de bilmiş olacaksın" cümlesi, kalfalığa geçiş töreninde aynada gördüğümüz yüzün arkasındaki gerçekleri keşfetme gereğini güzel bir biçimde vurguluyor. Yontulmuş ham taşın cilalanabilmesi için yüzeydeki tüm pürüzlerin bilincinde olunması, dahası iç yapısında ilerde taşın parcalanmasına yol açabilecek ne gioi gedikler, oyuklar olduğunun keşfedilmesi gereklidir. Masonluâun temeli aramızdaki sevoıve ve deûerlerimızin vüceltilmesine davanır, fakat evrim zincirimizin şu andaki noktasında ne yaztk ki kötülük ve cehalet, güce ve zenginîiğe hakimdir. Masonik sevginin gerek dünyada gerekse evrende yayılması ancak kendını bilen, sistemimizi her yönüyle kavramış, disiplinti bir insan topluluğu tarafından gerçekleştirilebilir. Sevgiyi ve barışı tiim evrene vavmak oibi ilahi bir görev biz masonlara verilmistir kardeslerim. Aynaya baktığımız zaman bu yüz ifadesinin arkasında kusurlarımızı görüp algılayabiliyorsak önemli bir aşama kaydetmışız demektır. Aslında kötü ve iyi düalist mantığımıztn ürünüdür, tanıma göre değişir, kötü ve iyi ook kolay birbirine dönüşüm içine girebilir. Işık saçan yıldızın karanlıgt aydınlatması için karanlığın kavranabilmiş olması ve ışığın ne tarafa saçılacağının bilinmesi gerekır. Kendını bılmekle anlatılmak istenen tüm karanlığımızın farkında olabilmektir; 'sevgi mabedinin' inşaası ancak böylesi birfarkındalıkla başlayabılır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, fakat akıl, irade ve erdem ruhumuzun derinliklerinde var olan yetersiziikleri yok etme potansıyelıne sahip. Bu veteneoimiz tekamül etmemiz ve içimizdeki Tanrıvı kesfetmemiz icin veterli. Kendini tanımak, iç banşı, kendine yetmeyi ve tutariılığı birlikte getirir. Tutarlılığı düşüncenin düşünceyle, duşuncenın eylemle, eylemın eyiemle tutariı olması biçiminde üce ayırabiliriz. Bugün insan ilişkilerindeki en büyük sorun üçünden bırınde tutarlı olamama sorunudur- tutarsızlık ise kendini anlamamaktan, mantıklı ve sağlıklı düşünememekten kaynaklanır. Masonık egium tutariılığı, kendindeki özü kesfetmevi ve ne olursa olsun Mason Kardesleri sevmevi oaretir. Kalbimdeki tüm haset, kıskançlık, egoızm, harıslık, kibir çıkar ve yarar duygularını kardeşlerime karşı kullanamayıp, içimi onlara sevgi ile doldurabılmış mıyım? Bütün kardeşlerımı ınj din. 'dil. mezheo. renk. inanıs ve cıkar oözetmeksizin sevebilivor muvum? Onlar benden nefret etseler bile onlara sevgı besleyebılıyor muyum? Iste Tannsal Suuru bu noktada vakalamısım demektir.

13 Lp û Her mason aynadaki 'gizli yuze' çok dikkatli ve derin bakmalıdır, eğer görebiliyorsa o soyut görüntüdeki hoşlanmadığı ayrıntılar, 'sevgi mabedi'nin girişindeki basamakları oluşturacaktır, onlan çiğneyip geçmeden bu mabetten yukarı tırmanmaya imkan yofcfur. Kalfalık derecesindeki eğitimini tamamlayan kişi de gerek dış dünyadaki, gerekse kendi içindeki realiteyi olduğu gibi kavrayıp, onunla gerektiğinde mücadele edebilecek düzeye gelmiştir, Soyledim Üstadı Muhterem. Bekje 2- Aşağıda kısaltilarak venlen konuşma, Ümit SAYIN tarafından tarihinde hazırlanmış ve Büyük Loca'ya sunulmuştur. Kendisinin bu konuşmayı yaptığı dönemde, DETAM'da (Deneysel Tıp Araştırma Merkezı) farmakolog olarak psıko-noro farmakoloji (insan beyni üzerinde ilaç destekli psikolojik deneyler) üzerine çalıştığmı hatsrlatıyoruz. Değerli Üstadı Muhterem ve Kardeşlerim, Büyük Loca'mıza yapacağım konuşmam BÜYÜ, BlLlM VE MASONLUK üzerinedir. Büyü eski Babii ditindeki MAGUS teriminden gelir, çoğutu MAGİ (maji) dir; öğreniimis, saygı duyulan, kırtsal bilgi anlamında kullanılmıştır. Yüzyıllar boyu okolt'ızmin en önemli yapı taşı olmuş, ilkel kabilelerden günümüze dek değişik süreçlerden geçmış, evrimleşm'ıştir. Büyü, doğaüstü, henüz varlığı ve yapısı çözümlenmem'ış güçlerin yardımıyla gerçeği bulma, doğadaki bu gerceklers ve olaylan istemli olarak kontrol edebilme uğraşısıdır. Büyü insandaki kişisel gücün ve özel birformülün yardımıyla istenen bir amaca ulaşmayı sağlayan bilim-öncesi bir sanattır. Buyüde, uvoulanan formül veva vontem savesinde doğaüstü kausal bir ilişki, büyünün amaçladığı olguyu ortaya çıkarır. Çağdaş büyu kuramlannın kurucusu Aleister Crowley'e göre Büvü, "Iradeyle. bilincli olarak doğada deoisim olusturabiime bilimi ve sanatıd^ ve büvücülük aücü aslında heıkeste vardır. *** Büyü işlevlerivle tanrılar ve evren üzerine zorlavıcı etki vapar, yazgıyı değiştirebilir. Dinde ise temel amaç ibadetle tanrılara veya tanrıya şükran duygulannı bildirmek; bu ilahi gücü kabullenmektir, " Btivü birevseldir. bazen 'coven' (bu kelime Ibranice'de 'Kohen' olarak evrilmistirî adı verilen secilmis kügük bir topluluğa hitap eder; din ise toplumlara hitap eder, amaçlarından birisi toplumda tutarlı bir sosyal düzen oluşturmaktır. *** Din yasaklan bozulunca günah işlenm'ıs olur, halbuki büyü bozulunca çok olumsuz bir durum ortaya çıkmaz, zaten büyücü büvünün aeri tepmemesi icin aereken önlemleri almıstır! 2

14 (fitf * Büyü uzmanlasmıs. vetenekli kisiler taraftndan vapılabilir: din ise herkese açıktır, kuralları herkes tarafından uygulanabilir. *** Dinter büyüyü lanetler, reddeder, şeytan işi olarak görür. Büyücü ise dine açıktan saldırmaz, aksine gerektiğinde dinin kitaplarını ve dualarını bile büyü yapmak için kullanabilir. Biivü aslında bilimin olgunlasmamış. ilkel halidir. Gerçeği bilmek ve bu serçeği kulianmak ister; dinde ise gerçek zaten hazır olarak verilmiş, nastt kullanılacağı önceden belirienmiştir. Yüzyıllarca kahinler ve büyücüler sarayiarı doldurmuşlar, bazıları da saraya ulaşamadan, kara büyüyle uğraştıkları ıddıa edılerek cadı tanısıyla' yakılmışlar, masonluaun kuruculanndan Temole sövalveleri de bövle vakılanlardan. 1930'lardada uzunca bırmasonık eoitimden de gecen Ateister Crovdev 'modem 20. vüzyıl büvüculüğüntf kuruo: tutariı ve bilimsel oiduo,unu ıddıa ettığı bır dızı kıtap vazmıstır kendi icine kapalı. esrar oerdesine bürünmüs tüm alt kültürler büvüden vararlanmıslar! Fakat bazı büyucü ve şamanlann en (.nemif ortak özelliktermen birisi kaktos. mantar oibi bttkiieri veva meskalin. afvon tentürü. psilosibin gıbı çeşitlı maddeien kullanarak hevin kimvalarını ve bilincleri deaistirmeleri. Bu psikoaktif maddeler alaılarda ve düsüncede deüısıklıkler yaparak, gerçeğı ve kendilerini cok farklı deaeriendirmelerine vol acmıs. Son on yılda ataöa kalkan nörobilim de bilincin ve ruhun yüzündeki perdeyi biraz daha aralayacak, ve bıze varoluşun gerçek sırlannı vereceki Artık düşüncenin beyindeki sinir hücrelerinde gelişen eiektrokimyasal ileti ve bu iletiyi sağlayan nörotransmıterier sayesınde gerçekleştiği biliniyor; hücre zannın iki yanında tann Shiva'nın dansını yapmakta olan sodyum ve potasyum aslında sanıldıgından ÇOK daha zekiler! Masonik sayılardan ve 33 ün özel anlamları vardır; büyüde ve Ortadoğudaki dinlerde bu gibi sayıların tılsımlı kabui edıldığını görüyoruz Bes köşeli yıldız (pentalfa) astrolojide, alkemide, büyüde, kabalist sembolismde kullanılmtştır; kökenı Pıtagoraşa kadar dayanmaktadır, o tarihlerde saglığın sembolü olmasına karşın, büyücüler tarafından emir dinlemeyen ruhları yola getırmek amacıyla kuüanılmıştır Penıalfanın 1824teki masonik tabloda listadlıaın amblemi oldu-iunu gorüvoruz. Bu amblem günumüzde ışık saçan yıidıza dönüşmüştur fki eşkenar üçgenin ters oiarak üstüsıe konmasından elde editen altı köşeli yma kara büyude, astrolojıde ve kabalada rastladığımız bir semboldür; masonluktaki kullanım amacı Evrenin Ulu Mimarı ile ınsanın mükemmel bır bıçımde bütünleşmesini 'rfade etmektir. GUneş de hem masonlukta hem de oküitismde rastladığımız sembollerdendır. Büyü veokültismle, masonlukarasındakibirbaşka benzerlikdehepsindeinisiasyon ve bır aydtnlanış ıçınyenıden dogmaeytemnın var olmasıdır Aydtnlanma, büyüde ve masonlukta kozmik gücleri kontrol altına alabilmek 1Çın bır uyamştır; hakıkatın ayırdında olmak için gözlerin açılması Evrenin Ulu Miman ile bütünleşebilmek için kardeşliğe ilk adımı atabılme anlamında kullanılmaktadır. Görüldüâü gibi masonluk ile buyude kullanılan bazı semboller anlamlan biraz farklı olsa da aynıdtr. Masonluk, büyü ıle aynı kökenlerden gelmektedir, ve gizemli ve esoıerikfelsefelerden etkilenmiştir. Kaynaklarımıztn pek çogu buyu ıle masonluk arasındakı bövlesi bir akrabahaı kesinlikle kabul etmektedir. 3

15 Ancak Masonluk gizemlt, doîaylı ve alegorik anlatım tarzlanna sahip olsa da özünde bitimsel dünya görüşünü benimser. Masonluğun salt bir mezhep, bir din, okültist bir topluluk olmamasının nedenlerinden biri de dünyaya akılcı, bilimset bir açıdan bakabilmesidir. Kutsal kitapların üçünün de iocada açık bulunmasının nedeni, farklı dini inanışlardan doğabilecek çelişkileri ortadan kaldırmaktır. Masonluğun en önemli erdemlerinden birisi de tutarlı olabilmektir; din, mezhep, trk aynlığı nedeniyle birbirine düşmek tutarsızlığı beraberinde getirir. Pergel ile gönve kutsal kitaplann üstüne konmaktadır cünkü bunlar bilimlerin atası olan geometri ve matematiği kullanan Masonluöu temsil etmektedir ve daha üstündür. Evrenin Ulu Mimarı da bu düzent kurarken geometriyi ve tutarlı bilimsel yöntemleri kullanmış, bize de onlan kavrayabilecek yetiyi vermiştir. Aslında oercek büvü btlimdir ve bilimin belirlediâi oerceklerie celisen gercek, aercek değildir. Bizler bilimin sunduğu imkanları kullanarak büyü felsefesinin ulaşamadığı amaçlan da gerçekleştirebiliriz. Büyücülük araç ve yöntemlerinin çağdaş versiyonlarını üretebilir; aeliştireceâimiz formüileri ve yöntemleri kullanarak birevleri ve toplumu vonlendirebiliriz. Söyledim Üstadı Muhterem. Beige 3: tarihinde Amerika'dan annesine yazdığı ve aşağıda bir bölümü verilen mektupta Ümit SAYIN, masonlarla olan ilişkilerinden üstü kapah olarak bahsetmsş ve Türklerle ilgili gerçek duygularmı seslendirmiştir. Mayıs 1995, ANNELER GÜNÜNÜ TEKRAR KUTLARIM. Sevgili Anneciğim, Sana bu mektubu yeni aldığım btlgisayar ve printeria yazıyorum. Şu anda yatağımda uzanarak tuşladığım ve lab'da kullandığım dev bilgisayariarın yeteneğindeki bu minik bilgtsayar, artık Amerika'nın yeni bir bilgi cağına girdiğtni müjdeliyor. Daha altı ay önce $2500 olan bu bilgisayarı $1350'a aldım (renkli ekran). Şu baskısını gördüğun printerın boyutları..hazır buradayken maksimum kalma süresini değerlendireceğim, Ama ne olur ne olmaz aniden dönmem gerekebilir halen. Senden ricam benim evi saklı tutmayı sürdürmen, sana her mektupta $20 yollayacağım, daha fazla koymak pek güvenli değil. Ve ayda ev aidatı için $40 göndereceğim (yaklaşık 2 milyon TL), bazen gönderdiğim miktar artabtlir. Avrtca Cemivete de para vatırmam aerekivor. oemivetten gelen son mektupları bana vollarsan sevinirim. Burada M:. toplantılara katılmava vaktim olmadı. ama artık katılacagım. Bu arada çevrenizde gelişen garip olaylar olursa beni anında haberdar edin; bu bazı konularda bazı şeylerin iyi gitmediğinin bir göstergesidir.

16 LlKf- Amerika'da seni ve Yasemini çok özlemenin dışında mutluyum. Türkiye'de hiçbir şeyin düzelmediğinîn haberlerini alabiliyorum. Türkiye'ye ait bilinçdışımdaki bağların haricinde çok bir bağlantım yokmuş, hep Amerikalıymışım gibi geliyor bazen, bu arada Yaseminle hemen evlenip onu J2 vizesiyle buraya getirteceğim. Eğerbirsüreiçintemellidönüşyapmam gerekirse, 2 yıl Türkiye'de kalmak zorundaytm, ancak ondan sonra geri gelebilirim. Böyle bir olasılıkta beni bir yıl geçindirecek param nasıl olsa olacak, doçenttiğimi alır, öyle Amerika'ya dönerim. Yaşam geçiyor, ve birsürü anlamsızlıklar dolu. Türkive'de kimin eli kimin cebinde belli deöil, istihbarat örgütierinden. bizim cemiyete kadar birbirini satan satana Amehka'da bir yıl kalmamın küçük bir değerlendirmesini yapmak gerekirse, hücresel nörofizyoloji konusunda çok şey öğrendim; artık 8-10 mikron çapındaki nöronların o gizemli dünyasına girip onlarla "elektrofizyolojik oiarak" konuşabiliyorum, kullandığım aletler dünyanın en gelişmiş alet ve programları, daha iyisi yok, Yanında çalıştığım adamlar benden çok memnunlar, bunu sürekli dile getiriyorlar. NIH (Amerikan Sağlık Teşkilatına ait) projesinin büyük kısmmı bana bıraktılar, Aralık 1995'te Baltimore da Epilepsi kongresine katılıyorum (listeye baktım, son otuz yılda sadece iki Türkün adına rastlayabildim) Çalışmam ünlü dergi EPILEPSIA'da yayınlanacak {Esat Eskazan geri zekalısı okur oradan) sanınm. Çok ünlü dergide en az iki yayınım çıkacak (Vildan'ın ancak4yılda birtekyayını çıktı), busayı artabilir. Buradaki ve sonra edineceğim tecrübemle dünyanın pek çok yerinde iş bulmam mümkün. Halbuki Türkiye'de kalsaydım sürünücektim. Türkiye'ye dönersem kendimi daha çok yazmaya adayacağım, roman, hikaye, bilimsel kitap ve makale. Burada PhD vapan Türkler bile benim başanmı gösterip burada doktora sonrası eoitimi vapamıvorlar. Beni orada aşağıiamayı sürdüren pekcoktürküniversitegorevlisinin vapamayacağını vaptım. pekcoau bunu rüvalarında bile göremezdi. Belki de oradaki pek çok Türk ve buradaki geri zekalı Türkler beni kıskanmakta haklılar. Buradan Izmir'deki Beyin Araştırmaları Cemiyeti ile haberleşiyorum, onlarla aram iyi; hayran hayran yaptıklarımı dinliyorlar. [şte böyletontonum Ümit Belge4: Aşağıda tamamı verilen ihbar mektubu Can ARPAÇ'a, Ümit SAYIN tarafından Amerika'dan yazılmıştır. GİZLİ VE KİŞİYE ÖZELDİR Dr, Ümit Sayın 215, N.Frances Street 406-B, Madison, Wl Tel: (608) \ext 7891 Fx: (608)

17 SayınCANARPAÇ HürveKabulEöilmiş Masonlar Büyük Locası Nuri Ziya Sok., No:25, Beyoğlu 31 Temmuz, 1995 Sayın Can Arpaç, Amerika'daki bilimsel çalışmalarım nedeniyle yaklaşık biryıldır Türkiyeden ayrılmış durumdayım; bağlı bulunduğum 94 nolu DOSTLUK Muh:. Lo:. da Üstad derecesinde masonik çalışmalarımı sürdürmekteydim, Yakın geçmişte bazı kardeşlerimden aynı locada üstad derecesindeki NUMAN AKYILMAZ isimli kardeşimizin Masonluk yolundan ayrıldığını öğrendim. Bu şahısı iyi tanıdığımı sandığım için neden Masonluktan ayrıldığını sorgulayan bir mektup yazdım, Bugün bu kişiden masonluğu ve ilkelerimizi bir üstada yakışmayacak düzeyde aşağılayan beşsayfalık bir faks aidım. ilişikte sunduğum faksta yazılanların çoğunun kavram kaosundan ve hasta bir irdeleme yeteneğinin saçmalamalarından ibaret olduğunu göreceksiniz. 4 farklı ülkede (Türkiye, Hoffanda, İngiltere ve Amerika) Mstsonik çahşmalara katjtmjş ve en az NUMAN AKYILMAZ kadar gerek Türkçe gerekse Ingilizce Masonlukla ve dinler tarihiyle ilgili kitap okumuş birisi olarak bu faksta yazılan hiç bir görüşe katılmıyor ve mesleğimizin böyiesine aşağılanmasını ve bilinçsizce karalanmasını şiddetle kmıyorum. Bu nedenle bu faksın yorumunu ve takdirini size bırakarak mektubuma ekliyorum. Ne yazık ki son yıllarda cemiyetimize içten ve dıştan büyük saldırılar gelmektedir. Faksta iddia edildiği gibi 33. veya ileri derecedeki bazı kardeşlerimizin Masonluk yolundan ayrılarak NUMAN AKYILMAZ'ın katılmış olduğu gibi "ne olduğu belirsiz'' gruplara katıldığını ve masonluğunsırlarının ifşa edebileceğini desanmıyorum. Eğerböyle birşey mevcutsa bu mutlaka ortaya çıkanlmalı ve bu kişilerin cemiyetimize zarar vermeleri oto kontrol mekanizmaları çalıştırılarak önlenmelidir. Ayrıca ADNAN OKTAR isimli kişinin yayınladtğı sayısı 4-5'i geçen kitaplarda pek çok kardeşimizin isimleri ev adresleri, telefonları vs yer almaktadır. Kardeşlerimizin çoğu boy hedefi haline getirilmiştir, Sayıları gittikçe artan şeriatçt ve fanatik bir insan güruhu "Türkiye'yi şimdiye kadar localar yönetti, şimdi biz yöneteceğiz" diyebiime terbiyesizliğini göstermekte ve tüm kardeşlerimizi kendî medyalarına "şeytanın temsilcilert' olarak tanıtmaya çalışmaktadırlar. Türkiye'nin sürüklenmekte olduğu nokta ne yazık ki çok iç açıcı değildir. Durum böyleyken üstad derecesine gelmiş bazı kardeşlerimiz, "Şerlatçılann" ağzıyla konuşup, sözde herşeyi incelemiş, biliydjmjjş, bijimse! düşünüyormuş ve "hidayete ermiş" gibi kökeni yüzyıllar öncesine dayanan yüce mesleğimizi aşağtlama terbiyesizliğini göstennektedirler. Bu kişiler yakmda bastnda da çıkıp aleyhimizde pek çok iftirada bulunabilirler. Bu tip davranışlar çok üzücü ve cemiyetimiz adına çok acıdır. Cemiyetimize ait sırların özenle saklanması açısından pek çok önlemin alınmakta olduğundan en ufak bir kuşkum yoktur, ama bu gibi durumları zamanında Cemiyetimize haber verme konusunda tüm kardeşlerimizin aynı özeni göstermesi Cemiyetimizin yarannadır, Durumu biigilerinize sundum, efendim, Kardeş Sevgilerimle Dr, Ümit Sayın Beige 5: Aşağıda bır kısmı veriten mefet^ı, Ömit SAYIN tsrsftndan anmsine, Amer'Ma'dan 22,12,1996 tarihindeyazılmıştır, Mektupta masonlardan (üçgenler) gelen mektuplar istenmekte ve Türkiye hakkında gerçek düşünceler belirtilmektedir, 22Aralık, 1996

18 Sevgili Tonton Perı Padışahı, Sizlere sorduğum soruların yanıtlarını bir kaç kez tekrarlamadan alamıyorum. Bu nedenle madde madde sıralamakla işe başlayacağım. Abla Hanıtn tle teşiyoruz, oradan da bazı ayrıntılara ulaşıyorsundur. Ona lerde sorduğum soruların yanıtlannı bazen çok geç alıyorum veya alamıyorum. 1) Benden sonra bir koli kitap ulaştı mı? Ulaştıysa lütfen bir kenara koyun balkonda torbasıyla ve açmayın. 2) Benim evin su tesisatının onartmının kaça çıkacağını sordun mu? 3) Benim cici gravatımı yollama şansına erişebildin mi? 4} Kocaoğlan neden hiç mektup yazmıyor? 5) Senden LO-OVRAL istemiştim, OVRAL yollamışsın, OVRAL'daki hormon miktarı çokfazla, Yasemin'e fazla hormon yaramıyor. Burada doğum kontrol hapı almak için bir sürü üçkağıt var elli takla attırıyorlar, daha fazla para kazanmak ıçın. Yolladığın OVRAL'lar hiçbir işe yaramayacak! Lütfen LO-OVRAL yollar mısınız (5-5 kutu)? 6) Ablama 3 kez burada gramer egserstz kitabı bulamadığımızı söytemiştim, gramer egsersizleri yapmadan dil öğrenilemez. O kitabı kendisi yollamayacaksa sana versin de sen yolla, bir de Yaseminin bilgisayarı on parmak öğrenmesi için ablama vermış olduğum IDparmakprogramını aceteden çekmeyi unutmuşuz, onu birdiskete çekip yollamasmı söylemiştim, 7) Üçoenlerden oelen mektuplan bana mektubunda toplu olarak vollavabilir misin? değişmişti. Amerika bir cennet değil, hayat çok zor burada, ekmek aslanın ağzında, ama Türkiye'nin bircehennem olduou asikar. bende Türkive've karsı korkunç bir vabancılasma var, Sana daha ayrmtılı yazacağım, şimdilik bu kadar! Herkesin veni vılını ve Christmas'ını kutiarım. Sevgilerimle. Ümit Sayın Beige 6: Aşağıda girtş ve sonuç kısımları verilmiş olart mektup ; Ümit SAYIN tarafından tarihinde (Sevi)l ATAS 0. r! L yazılmış olup, mektubun sonundaki "kardeş sevgilerimle" ifadesi, her ikisinin arasında masonik bag otduğunu göstermektedır. (SAYİN, mektup tarihini yanlışlıkla "1996" olarak atmtştır, doküman "1997" tarirıli olarak kayıtlıdır.) 4 Mart 1996 Sevgili Sevil Atasoy,

19 MMH Size son yazdığım lere yanıt alamadım Bunun haricinde buraya geldiğim ilk iki ayda yapttğım ama adamın titizliği yüzünden ancak, geçen Ağustos'da gönderebildiğimiz makale Brain Research'de kabul edıldı Ama bir süre daha paper yayınlanana kadar elim mahkum. Son olarak H-1 vizesine geçtiğim anda Green Card'a başvurmaya söz vermişlerdi. Şimdi "Biryıl daha bekle, paperlar çıksın" diyorlar En geçonlara aldırmadan, Haziran'da Green Card'a başvurmak istiyorum. GelecekUe ilgili olanlarımı vaomak üzete en gectair av içiraie (Nisanm ortalanna kadafl yanrtmızı beklrvpnjrn. Karrteş sevailerimle. Dr, Ümit Sayın Belge 7: Loca aidatının ödenmestne ilişkin olan aşağıdakt mektup, Ümit SAYIN tarafından Yavuz DİNAR'a yazıimıştır. Dr, ÜmitSayın W: Dep. Of Neurology, H6/574, U.W. Hospital and Clinics, Highland Avenue, Madison,WI, Fax:(608) Tel: (608) /ext H:212, Marion Street, R:401, Madison, Wl Dr. Yavuz Dinar Hacımehmet Sok. No:31/5 Meltem Apt., Selami Çeşme 8103DKadıköy-(stanbul 30Mayıs,

20 U c ö Sevgili Yavuz Üstadım, Mütereddit kereler baz, kardeşlerime Inr* aidatımı vatırabilmek icin yazdıyum da, bir yanıt a ^ ' ^ " " " J Son 0 arak tecrübelerime dayanarak, Davut Berker kardeşimden cevap alamayacağımi öğrenmış olduğum ıçın, ona yazmadım. Son olarak Temuçin Kocatürk ve Ihsan Yurdaover kardeşime birer mektup yazdım, yaklaşık 1 ay önce, Ayrıca -tw M h- 1 o:»na otan aidafrm. geçen y,l sağojsun, Engin Eker kardesim yatımııştr Bu yıl AslarlYataÇma aüatımı daha Ocak ayındanödemeyibaşarabildim.diğer kardeşlerimden bu yılki aidatın 15 mılyon TL oldugunu öğrendım (yan, yaklasık $ 110). Bu miktarı, bana isim bildirirseniz, bir kardeşimin ismine çek yazıp yollayabıiınm. Bılgılerınıze sunanm. Dr. Ümit Sayın Belge 8: Aşağıdaki masonik icerikii mektup, Ümtt SAYIN tarafından GATAdan Tayfun UZBAY'a yazılmıştfr ve masonların ortiumuza nasıi sızdıklannı göstermektedir. Dr. ÜmitSaym W: Dep. Of Neurology, H6/574, U.W, Hospital and Clinics, Highland Avenue, Madison,Wl, Fax:(608) Tel: (608) E-mai): H:212, Marion Street, R:401, Madison, Wl Temmuz

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

LİZBON sonrasi NATO. Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi

LİZBON sonrasi NATO. Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi LİZBON sonrasi NATO Savunmanın modernizasyonu, kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve ortaklıkların genişletilmesi Yüzünü batıya, Amerika kıtasına dönmüş olan Avrupalı sahil şehri Lizbon transatlantik geleneğini

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASİNDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASİNDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 820 - * TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASİNDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 14.6.1997 Sayı: 23019) Kanun

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

Aktif Katılım, Modern Savunma. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Üyelerinin Savunması ve Güvenliği için. Stratejik Kavram

Aktif Katılım, Modern Savunma. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Üyelerinin Savunması ve Güvenliği için. Stratejik Kavram Aktif Katılım, Modern Savunma Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Üyelerinin Savunması ve Güvenliği için Stratejik Kavram Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından Lizbon da kabul edilmiştir 19-20 Kasım 2010

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Kurs Programları Hakkında

Kurs Programları Hakkında Kurs Programları Hakkında Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak, Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe Türkiye de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 Pentagon yetkilileri Fransa'nın talep ettiği Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) veya dronların satışına yönelik olarak Kongre'de

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007 TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ DURUMU AB ye uyumda sosyal şartlardan, davranış kurallarından, çevre, fikri mülkiyete kadar bir dizi alanda sektörümüzün ve ülkemizin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ULU101 Uluslararası İlişkiler (3+0)6 Uluslararası ilişkilerin temel

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( )

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( ) TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (06.04.2016) Saygıdeğer Büyükelçiler, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonunun Çok Değerli Temsilcileri, Sayın Basın Mensuplarımız

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

ABD'den NATO ülkelerine ültimatom: Savunma harcamalarını arttırın

ABD'den NATO ülkelerine ültimatom: Savunma harcamalarını arttırın ABD'den NATO ülkelerine ültimatom: Savunma harcamalarını arttırın "Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez" 16.02.2017 / 09:34 ATO Savunma Bakanları Brüksel

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) 4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( 27-29 Nisan 2016, Hatay ) Türkiye nin Arap halklarıyla tarihî, kültürel, sosyal yakınlığı ve bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

TÜRKİYE DE MASONLUK TARİHİ 1

TÜRKİYE DE MASONLUK TARİHİ 1 TÜRKİYE DE MASONLUK TARİHİ 1 BOJİDAR ÇİPOF Dışarıdan, toplama bilgilerle, birtakım kitaplardan alıntılarla masonluk hakkında yazı yazanların bu konuda eksik olduğu görülür. Masonik yapılanmanın tam olarak

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada

Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada Bonn Uluslararası Silahsızlanma Merkezi nin 2016 Küresel Silahlanma Endeksi'ne göre askeri harcamalarda İsrail başı çekerken Türkiye 20'nci sırada. 02.12.2016

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 23.07.2014 Jak ESKİNAZİ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçim maratonu devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Seçimi, ülkenin en sıcak gündemi 10 Ağustos'ta

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626)

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626) 60 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE SLOVENYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASıNDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇıLıĞı, ULUSLARARASı TERÖRIZM VE DIĞER CIDDI SUÇLARLA MÜCADELEDE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASıNıN

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar

Detaylı

NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor?

NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? Dünyada yeniden şekillenen siyaset ve günden güne artan gerginlik, NATO'nun daha büyük sınavlarla yüzyüze kalacağına işaret ediyor. 27.05.2017 / 13:05 Bugüne kadar NATO'nun

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı