TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR"

Transkript

1 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki paranasal sinuslardan hangisi recessus sphenoethmoidalis e açılır? A) Sinus spenoidalis B) Sinus maxillaris C) Sinus frontalis D) Cellulae ethmodales anteriores E) Cellulae ethmodales mediales 1 A Sinus sphenoidalis ve cellulae ethmoidales posteriores recssus sphenoethmoldalis yoluyla meatus nasi superior a diğer tüm paranasal sinuslar ise meatus nasi medius a açılırlar. 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi, fossa ischioanalis in dışyan duvarının oluşumuna katılır? A) M.levator ani B) Lig.sacrospinale C) M.sphincter ani internus D) Diaphragma urogenitale E) M.obturator internus 2 E M. obturator internus ve onun fasyasının oluşturduğu canalis pudendalis (Alcock kanalı) fossa ischionalis in dış yan duvarında yer alırlar. 3. Broadmann alanları ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) à Motor konuşma alanı B) à Sensoriel konuşma merkezi C) à Primer işitme merkezleri D) 8 à İstemli göz hareketleri merkezi E) 22 à Primer görme sahası 3 E 22. alan sekonder işitme alanıdır. Dominant hemisferde wernicke (duyusal konuşma alanı) alanının da bir bölümünü oluşturur. Primer görme sahası oksipital lobta 17. alandır. 4. Aşağıdakilerden hangisi nervus tibialis tarafından innerve edilmez? A) M. semitendinosus B) M. biceps femoris caput longum C) M. gastrocnemius D) M. adductor magnus E) M. peroneus tertius 2

2 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 4 E N. tibialis, uyluk ve bacak arka loj kaslarını ve ayağın plantar kaslarını innerve eder. M. adductor magnus ün üst gurup lifler n. obutratorius, alt grup lifleri ise n. tibialis tarafından uyarılı. M. peroneus teritius ise bacak ön loj kaslarındandır ve tüm önloj kasları gibi n. peroneus profundus tarafından innerve edilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi nervus trigeminus un dalıdır? A) Nervus auriculotemporalis B) Nervus auricularis magnus C) Nervus auricularis D) Nervus auricularis posterior E) N. occipitalis minor 5 A Nervus auriculotemporalis : nervus trigeminus un Nervus auricularis magnus: Plexus cervicalis in Nervus auricularis: Nervus vagus un Nervus occipitalis minor: Plexus cervicalis in Nervus auricularis posterior ise nervus facialis in dalıdır. Bu sinirlerin tümü auriculanın duyusal innervasyonuna katkı yaparlar Aşağıdakilerden hangisi arteria mesenterica superior un dalı değildir? A) Arteria pancreaticoduodenalis superior B) Arteria pancreaticoduodenales inferior C) Arteriae jejunales D) Arteria colica dextra E) Arteria colica media 6 A A. pancreaticoduodenales superiores ler arteria gastroduodenalis in dalıdır. Arteria mesenterica superior dalları: - A. pancreaticoduodenalis inferior - A. colica dextra - A. colica media - Aa. jejunales - Aa. ileales - A. iliocolica 7. Aşağıdakilerden hangisi mezensefelonda yer almaz? A) Nucleus ruber B) Substantia nigra C) Nucleus nervi oculomotorii D) Nucleus nervi trochlearis E) Nucleus caudatus 7 E Nucleus caudatus telensefalonda yer alan bazal çekirdeklerden biridir. Mezensefalonda aqueductus sylvii ve periaqueductal gri madde ve nuc. mesencephalicus nervi trigemini vardır ayrıca, colliculus superior lar seviyesinde: nuc. nervi oculomotori, nuc. accessorius nervi oculomotori (Edinger Westhpal), substantia nigra, nuc. ruber, nuclei pretectales. Collicculus inferior lar seviyesinde ise: nuc. nervi trochlearis ve yer alır. 8. Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğerin mediastinal yüzü ile komşuluk yapmaz? A) Vena cava superior B) Vena cava inferior C) Vena azygos D) Aorta descendens E) Özofagus 3

3 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 8 D Sağ akciğer mediastinal yüzü vena cava superior, vena cava inferior, vena azygos, a.v. subclaiva lar özofagus ve kalp ile komşudur, arcus aorta ve aorta thoracia sol akciğerin mediastinal yüzü ile komşuluk yaparlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi inguinal kanaldan geçer? A) Lig. teres uteri B) Lig. latum uteri C) Lig. sacrocervicale D) Lig. pubocervicale E) Lig. ovarii proprium 9 A Ligamentum teres (rotundum) uteri veya round uterin ligaman kadında inguinal kanaldan geçen ve periton kökenli olmayan tek ligamenttir, gubernaculum ovarii nin artığıdır ve antefleksiyonun sebebi olan bağdır. 10. Foramen winslowi (epiploicum) un arka sınırını hangisi oluşturur? A) Ligamentum hepatoduodenale B) Duodenum C) Vena cava inferior D) Ligamentum teres hepatis E) Ligamentum suspensorium duodeni 10 C Foramen epiploicum bursa omentalis ile cavitas peritonealis i bağlayan geçittir. Ön sınırını ligamentum hepatoduodenale, arka sınırını parietal periton ve vena cava inferior, üst sınırını karaciğer, alt sınırını ise duodenumun birinci parçası oluşturur. Ligamentum suspensorium duodeni (Treitz bağı) ise flexura duodenojejunalis I karın arka duvarına asar. 11. Aşağıdaki eklemlerden hangisi ginglimus (troclear) tip değildir? A) Art. radiocarpea B) Art. talocruralis C) Art. cubiti D) Art. humeroulnaris E) Artt. interphalangeales proximales 11 A Art. radiocarpea (elbileği eklemi) elipsoid tiptedir. Diğerleri ise ginglimus (trochlear) eklemlerdendir. 12. Fibroz perikard ile mediastinal pleura arasında hangi sinir veya sinirler seyreder? 12 - C A) N.vagus B) N.reccurens C) N.phrenicus D) Nn.splanchnici E) Nn.intercostales 4

4 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 13. Lacuna musculorum dan geçen oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Arteria femoralis B) Vena femoralis C) Nervus femoralis D) Nervus saphenus E) Nervus obturatorius 13 C 14. Sinus cavernosus aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile direkt olarak vena jugularis interna ya dökülür? A) Sinus petrosus superior B) Sinus petrosus inferior C) Sinus sphenoparietalis D) Sinus occipitalis E) Sinus rectus 14 B Sinus cavernosus u sinus petrosus superior ve sinus petrosus inferior drene eder. Sinus petrosus superior sinus transversus a drene olurken, sinus petrosus inferior direkt olarak vena jugularis interna ya dökülür. Sinus petrosus inferior dışındaki tüm dura sinüsleri içeriklerini direkt veya indirekt sinus sigmoideus a ulaştırırlar ve sinus sigmoideus v. jugularis interna ya dökülür. Yani: Sinus sigmoideus + Sinus petrosus inferior = V. jugularis interna dır. 15. Hücre membranından, suda çözünme özelliği olan bir maddenin geçişinde, geçiş hızını belirleyen en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Maddenin çapı B) Maddenin molekül ağırlığı C) Maddenin ultrastrüktürel yapısı D) Maddenin lipitte çözünme oranı E) Maddenin elektriksel yükü 15 D Hücre membranı temel yapı olarak bilayer fosfolipit tabaka üzerine yerleşmiş protein ve karbonhidratlardan oluşur. Temel yapı olan fosfolipit tabaka hücre membran seçici geçirgenliğinde temel rol oynar. Bu nedenle madde ister suda ister yağda çözünsün membrandan geçiş hızını belirleyen temel faktör maddenin yağda çözünürlüğüdür. 16. Sinir hücresinde Voltaj bağımlı sodyum kanallarını bloke ederek aksiyon potansiyeli oluşumunu yok eden madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Fizostigmin B) Atropin C) Kürar D) Tetrodotoksin E) Digoksin 5

5 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 16 D Tetradotoksin voltaj bağımlı sodyum kanallarını bloke ederek sinir hücresi içerisine sodyum girişini önleyen çok kuvvetli bir nörotoksindir. Bu zehrin en çok karıştırıldığı madde ise asıl olarak voltaj bağımlı potasyum kanllarını bloke eden ancak aynı zamanda az miktarda voltaj bağımlı sodyum kanalını da bloke eden Tetraetilamonyumdur. Atropin muskarinik resptör blokeri iken kürar nikotinik reseptör blokeridir. Nikotinik reseptörler aslen bir sodyum kanalına bağlıdır. Ancak direk iyon kanalı üzerinden kürarın etkisi olmadığından çeldirici şık olarak kullanılabilir. 17. Sinir lifleri ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) A alfa tipi sinir lifleri proprioseption B) A gamma tipi sinir lifleri intrafuzal lif motor nöronu C) A delta tip sinir lifi yavaş ağrı duyu lifleri D) B grubu otonomik preganliyoner sinir lifleri E) C grubu otonomik postgangliyoner lifler 17 C A delta tipi sinir lifleri yavaş değil hızlı ağrı duyusunu taşır. Hızlı yeri belirtilir ağrı olarak bilinen keskin ağrıdır. A Sinir Lifleri Sınıflandırılması ve Tipleri Lif Tipi Duysal Sınıflandırma Karşılığı Fonksiyonu Önemi Alfa Grup 1 (a ve b) Beta Grup 2 Somatik Motor nöron (A-alfa) Kas iğciği (1a) ve Golgi tendon organ (1b) afferenti Proprioseption Hassas dokunma, basınç Kas iğiciği En hızlı iletim En kalın Lif Kas iğciği çekirdek zinciri tip lif afferenti Gama Yok Kas iğciği motor nöronu Kas tonüsünden sorumlu Delta Grup 3 Soğuk ve ağrı (hızlı ağrı) Kaba dokunma Akut ağrı, yer belirtilir B - Yok Otonom PREgangliyoner Otonomik C Dorsal kök Grup 4 Sıcak ve ağrı (yavaş ağrı) Yer belirtilemez ağrı Sempatik Yok POSTgangliyoner sempatik En ince, en yavaş Sinir liflerinin çeşitli uyaranlarla etkilenmesi; Sinir Lifi Duyarlılığı Duyarlılık En ÇOK Orta En AZ Lokal Anestetikler C B A Basınç A B C Hipoksi B A C 18. İskelet kası stabilizatör proteinleri içerisinde hangisi G-aktin molküllerini birbirine bağlayan ve Z çizgisine bağlar? A) Desmin B) Distrofin C) Titin D) Alfa-Aktinin E) Nebulin 18 E Nebulin uzun fibriler bir proteindir. Bir ucuyla F-aktin molekülünü Z çizgisine bağlar iken boylu boyunca yerleşerek komşu iki aktin molekülünü G-aktin altbirimlerinin birbirine bağlar. Nebulinin ayrıca en önemli işlevi F-aktinin boyunun belirlenmesini sağlamaktır. 6

6 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 19. Kalp siklusunda mitral kapağın açılması hangi evrenin sonuna denk gelir? A) Eşhacimli gevşeme B) Eşhacimli kasılma C) Hızlı doluş D) Atriyal sistol E) Ejeksiyon 19 A Mitral kapağın açılması siklusun diyastol bölümündedir. Kapağın açılması ile birlikte atriyuma periferden gelip toplanmış kan basınç farkına bağlı olarak ventriküle dolar. Bu evre hızlı doluş evresidir. Ancak mitral kapağın açılması için ventrikül basıncının atriyum basıncının altına inmesi gerekir. Bu nedenle izovolümetrik yani eşhacimli gevşeme ventriküllerde oluşturulur. Bu evrenin sonunda ise mitral kapak basınç farkına bağlı olarak açılacaktır. 20. Mide kanseri sonucu gastrektomi yapılmış ve ösefagus ile duodenum arasında anastomoz yerleştirilmiş bir hastada hangisi beklenir? A) Folik asit emiliminde azalma B) Demir emiliminde azalma C) Protein emiliminde azalma D) Yağ emiliminde azalma E) Konstipasyon 20 B Soru çeldiricilidir. Protein emiliminde azalma ters köşe olarak konulmuştur. Protein sindiriminde bir azalma beklenir ancak protein emilimi ince bağırsaklarda olduğundan emilimde bir problem görülmez. Ancak zaten sindirilmeden emilen bir maddenin emilimini etkileyen önemli bir madde hidroklorik asittir. Bu madde ise Demir dir. Asidite kaybı demir emilimini önemli ölçüde azaltacaktır. Diğerleri ince bağırsak ve kolonu ilgilendirdiğinden gastrektomiden sıkıntısı direk olarak beklenmez. 21. Aşağıda bulunan organların hangisinde Goblet hücre sayısı diğerlerinden çok daha fazladır? A) Mide B) Koku epiteli C) Üretra D) Ductus alveolaris E) Sigmoid kolon 21 E Goblet hücreleri intraepiteliyal salgı bezi hücresi ya da kadeh hücre olarakta bilinen glikoprotein yapıda mukus salgılayan tek başına hücredir. Asıl amacı bulunduğu yüzeye kayganlık ve koruma vermesidir. Nerede bu işleri yapan başka bir bez varsa orada goblet olmasına gerek yoktur. Bu nedenle şıklarda zaten goblet içeren tek doku sigmoid kolon mukozasıdır. Diğerlerinde bulunmaz. 7

7 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 22. Böbrek nefronlarında potasyum sekresyonu temel olarak hangi bölümde gerçekleşir? A) Proksimal tübül B) İnen ince henle kulbu C) Çıkan kalın henle kulbu D) Distal tübül pars kontortası E) Medüller toplayıcı tübüller 22 D Nefronlarda sekresyondan temel olarak sorumlu olan bölüm distal tübüldür. Distal tübülün distal kısmında bulunan E ve I hücreleri özellikle aldosteron kontrolündedir. Bu hücrelerden I hücreleri yani interkalat hücreler yapısında bulunan H-K ATPaz yani proton pompası sayesinde hidrojen sekrete ederken karşılığında potasyum emilimi gerçekleştirir. E hücreleri olarak bilinen Esas hücreler ise yapılarında bulunan Na/K ATPaz sayesinde lümene potasyum sekresyonunda temel rol oynarlar. 23. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi kan hava bariyeri duvarında yerleşmiş ve yoğun egzersiz durumda uyarılmasıyla birlikte kişide dispne hissi yaratan reseptördür? A) JG hücre reseptörleri B) Clara hücresi reseptörleri C) J reseptörleri D) Makula densa kemoreseptörleri E) İodopsin reseptörleri 23 C Kan hava bariyerinin yapısını temel olarak endotel, tip 1 pnömosit ve bazal membran oluşturur. Bu yapıya sürfaktanında katkısı vardır. Bazal membran yapısında bulunan intertisiyel bölge çok önemli bir reseptör olan Akciğer J reseptörlerine ev sahipliği yapar. Yüksekte yaşam, düşük oksijen, alveoler ödem ya da yoğun egzersiz gibi durumlarda uyarılan bu reseptörler kişide Dispne hissi yaratırlar. 24. Aşağıdakilerden hangisi prekordal plağın geliştiği yapıyı ve ileride oluşturacağı yapıyı doğru olarak vermiştir? 24 A A) Hipoblast Primer stomatodeum B) Hipoblast ilkel farinks C) Hipoblast Aksiyal iskelet D) Epiblast Mesencephalon E) Epiblast Hause membranı İmplantasyonun başlamasından hemen sonra gelişen ilk olaydır. Hem trofoblastlar hem de embriyoblastlar farkedilebilen iki tabakaya ayrılır Trofoblastlar; Sitotrofoblastlar; Yassı tek çekirdekli hücrelerdir, embriyoyu kuşatırlar, mitoz yetenekleri vardır, sinsityotrofoblastların kaynaklarıdır, iç tabaka olarak bilinir. Sinsityotrofoblastlar; Daha kübik,çok çekirdekli hücrelerdir, uzantıları ve enzimleri sayesinde invazyonu sağlarlar, mitoz yetenekleri yoktur, dış tabaka olarak bilinir. Sinsityotrofoblastlar HCG salınımından ve gebelik teşhisinden sorumludur. Embriyoblastlar Epiblast; Yüksek silindirik hücrelerdir.ileride endoderm, mezoderm ve ektodermi oluşturacaktır. Ayrıca amniyoblastları oluşturacak ve amniyon boşluğunu çevreleyecektir. Hipoblast; Küçük kübik hücrelerdir. İlkel endoderm olarak bilinir. Ayrıca primer vitellus kesesini çevreleyecektir. Bu keseyi oluşturan hücreler Hipoblast kaynaklıdır. Üstte hipoblastın kübik hücreleri altta ise bu hücrelerden kaynaklanan yassı hücreler ile çevrelenmiştir. Bu yassı hücrelerin yaptığı zarımsı yapıya Hauser membranı (eksokölomik membran) denir. Hipoblastın kranial ucundaki hücreleri daha kübik bir hal alır. Kranial uçta oluşan bu yuvarlak, plak şekilde yapıya Prekordal Plak denir. Prekordal plak ileride ön beynin gelişimine katılır. 25. Aşağıdaki yapılardan hangisi 2. Faringeal arkustan gelişir? A) Meckel kıkırdağı B) Sfenomandibular ligament C) Hyoid kemik büyük kornuları D) Arytenoid kıkırdak E) Stilohyoid ligament 8

8 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 25 E Faringeal komleks; intrauterin hayatın 4. haftasında insanın baş ve boyun bölgesini yapmak üzere gelişen yapıdır. Kraniladen kaudale doğru sıralanmış 5 ya da 6 tane bilateral şişlik şeklinde yapılardır. Faringeal kompleks 4 ayrı yapıdan oluşur; Faringeal arkuslar Faringeal cepler Faringeal yarıklar Faringeal membranlar Her bir faringeal kompleks; baş boyun bölgesinin kas, kıkırdak, sinir gibi dokularını oluşturur. FARİNGEAL ARKLAR SINIR KASLAR İSKELET 1. Maksiller (Maksiler ve mandibular çıkıntı) 2.Hyoid V. trigeminal Maksiler ve mandibular dallar VII. Fasiyal Çiğneme kasları (Temporal, masseter, medial ve lateral pterigoidler) Mylohyoid Digastriğin ön karnı Tensör palatini Tensör timpani 3 IX. glossofaringeal Stilofaringeus 4-6 X. vagus Superior laringeal dal (4. arkusun siniri) Rekürrent laringeal dal (6. arkusun siniri) Mimik kasları (buksinatör, aurikularis, frontalis, platisma, orbikülaris oris ve oküli) Digastriğin arka karnı Stilohyoid Stapedius Krikotiroid, levator palatin, farinks konstriktörleri Larinksin intrinsik kasları Premaksilla Maksilla Zigomatik Temporal kemiğin bir kısmı Meckel kıkırdağı Malleus İnkus Malleusun ön ligamenti Sfenomandibular ligament Stapes Stiloid çıkıntı Stilohyoid ligament Hyoid kemiğin gövdesinin üst kısmı ve küçük boynuzu Hyoid kemiğin gövdesinin alt kısmı ve büyük boynuzu Larinks kıkırdakları (tiroid, krikoid, aritenoid, kornikulat ve kuneiform) 26. Glikoprotein 2b/3a defektinde hangi hemostaz aşaması bozulur? A) Trombosit adezyonu B) Trombosit agregasyonu C) Lokal vasospazm D) Trombosit aktivasyonu E) Plazminojen aktivasyonu 26 B Hemostaz kanın damar içerisinde tutulmasıdır. Herhangi bir nedenle damar bütünlüğü bozulursa 4 ardışık mekanizma ile hemostaz sağlanır; Lokal Vazokonstriksiyon Trombosit Adezyonu ve Agregasyonu (Primer hemostaz) Koagülasyon (Fibrin oluşumu) (Sekonder hemostaz) Fibrinoliz (Tersiyer Hemostaz) 9

9 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER Hemostazın ikinci aşaması olan adezyon ve agragasyon sonucunda primer hemostaz oluşur. Kendi içerisinde 3 bölüm halinde gerçekleşir; Trombosit adezyonu Trombosit aktivasyonu Trombosit agregasyonu Primer Hemostatik Tıkaç Oluşum Aşamaları Aşama Oluşan Olaylar Bağlantı Proteinleri Trombosit Adezyonu Trombositin zadelenen damarda açığa çıkan kollajene ve vwf e bağlanmasıdır Gp-1b/9 ve vwf rol alır. Trombosit Aktivasyonu Trombosit Agregasyonu Kollajene bağlanan trombositler şişer, aktifleşir ve granüllerindeki içeriği boşaltır Aktive olan trombositlere diğer trombositlerin bağlanması ve primer tıkacın oluşmasıdır Tromboksan A2, ADP, PAF, kalsiyum ve seratonin rol alır. Kalsiyum ve ATP şarttır Fibrinojen, Gp-2b/3a rol alır. 27. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi boyanma özelliği bakımından diğerlerinden farklılık gösterir? A) Granüllü endoplazmik retikulum B) Hücre çekirdeği C) Ribozom D) Golgi aygıtı E) Mitokondriyon 27 D Hücreler yapılarındaki asit ve baz oranına göre iki temel boyanma paterni gösterir. Yapısında asit olanlar baz boyaları tutacaklarından bazofilik boyanırken, yapılarında baz olanlar asit boyaları tutarak asidofilik boyanır. Yukarıdaki organellerden dört tanesi yapısında asidik yapılar içerdiğinden bazofilik boyanırken bir tanesi normal boyalarla boyanamaz. Bu golgi aygıtıdır. Golgi aygıt normal boyanmalarda çekirdek ile hücre membranının apikal kısmı arasında boyasız alanlar olarak görülür. Bu nedenle ancak gümüş çöktürme gibi özel yöntemler ile görüntülenebilir. 28. Aşağıdaki kollajen lif çeşitlerinden hangileri deri derrmisinin stratum retikülare tabakasında daha fazla bulunur? A) Tip 1 ve 3 kollajen B) Tip 1 ve 4 kollajen C) Tip 1 ve 5 kollajen D) Tip 3 ve 4 kollajen E) Tip 3 ve 6 kollajen 28 A Deri epidermis adlı epitel tabaksı ile dermiş adlı bağ dokusundan oluşur. Dermisin stratum retikülare ve papillare adlı tabakaları bulunur. Stratum retikülare temel olarak retiküler laminayı da içerdiğinden tip 1 ve tip 3 kollajen yoğunluğu fazladır. Tip 3 kollajen boyanma özelliği bakımından dikkat edilmesi gereken kollajendir. Kollajen lif sisteminin üç numaralı üyesi retiklüer liflerdir. Temel olarak Tip 3 kollajenden oluşmuştur. Tam olgunlaşmamış kollajen lif sistemi olarakta tanımlanabilir. Önemli özelliği etrafına sardığı dokuya esneklik sağlamasıdır. Özellikle kan damarları, dalak, karaciğer, ince bağırsaklar gibi hacim değiştiren organların çatısında bulunur. Lenfoid dokuda sıktır. Retiküler lifler HE boyanmasıyla görülmez. Görünmesi için gümüş çöktürme yapılır. Bu nedenle Argirofilik boyanır. Bazal mambran yapısında PAS + reaksiyon verir. 29. Aşağıdakilerden hangisi nöral krest hücreleri kaynaklı değildir? A) Araknoidmater B) Odontoblastlar C) Melanositler D) Preaortk gangliyonlar E) Epifiz bezi hücreleri 29 E İntrauterin hayatta sinir sistemi 18. günde nörülasyon denilen süreçte tamamlanır. Bu süreç sonunda Nöral tüp ve nöral krest hücreleri oluşur. Nöral tüp ilerideki merkezi sinir sistemi yapılarını oluştururken, nöral krest hücrelerinden ise periferik sinir sistemi oluşacaktır. 10

10 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT Nöral krestten kaynaklanan yapılar; Yüz ve kafatasının kemik ve bağ dokuları (faringeal kompleksler) Yüz ve boyunun derisi Bazı kraniyal sinir gangliyonları (5, 7, 9, 10. kraniyal sinirler) Meninksler Glial hücreler Schwann hücreleri Dişte odontoblastlar Tiroid bezi parafolliküler C hücreleri (kalsitonin kaynağı) Spinal arka kök gangliyonları Sempatik zincir Preaortik gangliyonlar Gastrointestinal sistemin parasempatik gangliyonları Adrenal medulla hücreleri Deride melanositler 30. Glomerüler hidrostatik basınç 55 mmhg, onkotik basınç 30 mmhg; Bowman kapsülünde hidrostatik basınç 15 mmhg olan bir nefronda net filtrasyon basıncı kaç mmhg dir? A) 10 mmhg B) 30 mmhg C) 40 mmhg D) 70 mmhg E) 100 mmhg 30 A Glomerüle afferent arteriyol ile gelen kan bowman boşluğuna süzülür ve Ultrafiltrat oluşur. Ultrafiltrat içerisinde kan hücreleri ve proteinler hariç plazmanın tüm içeriği vardır. Osmolaritesi plazma osmolaritesiyle aynıdır. Filtrasyonun hiç bir aşamasında aktif bir transport olmaz. Glomerüler filtrasyonu temel olarak iki faktör belirler. Bunlar starling kuvvetleri ve filtre edilecek maddenin fiziksel özellikleridir. Net filtrasyon basıncını starling kuvvetleri ile kolaylıkla bulabiliriz. Bu yöntemde sıvıyı bowmana iten basınçtan, glomerüle geri çeken basınç çıkartılır. Net filtrasyon basıncı: (Glomerül hidrostatik basıncı) ( Glomerül onkotik basıncı + Bowman hidrostatik basıncı) = 55 ( ) = 10 mmhg 31. Aşağıdaki hormonlardan hangisi ikincil haberci olarak camp kullanmaz? A) Kalsitonin B) Epinefrin C) Anjiyotensin-2 D) Oksitosin E) TSH 31 D Proteini aktivasyonu bir membran enzimi olan adenilat siklazı aktive ettiğinde, ATP den camp oluşur. camp hücre içerisinde ilerler ve protein kinaz A aktivasyonu yapar. camp bir ikincil habercidir. Adenilat siklaz aktivasyonu yapan G-proteinine Gs denir. Bazen G-Proteini aktivasyonu adenilazt siklazı inhibe eder. Bu durumda camp miktarı azalır. camp azalması çeşitli hücre içi olaylara neden olur. Adenilat siklaz inhibisyonu yapan G-proteinine Gi denir. camp fosfodiesteraz enzimi ile ortadan kaldırılır. Fosfodiesteraz inhibitörleri kullanmak camp yıkılımını engelleyeceğinden etkinin artmasına neden olur. Kafein ve teofilin iyi bilinen fosfodiesteraz inhibitörlerindendir. 32. Aşağıdakilerden hangisi Na/K ATPaz pompası fonksiyonu değildir? A) Hücre içinin negatif yüklü olmasını sağlamak B) Hücre içi sodyum konsantrasyonunu düşük tutmak C) Hücre dışı potasyum konsantrasyonunu düşük tutumak D) Hücre osmolaritesini sabitleyerek hücre hacminin korunmasını sağlamak E) Her taşımada 3 sodyum, 2 potasyum simportunu sağlayarak elektronegativite sağlamak 11

11 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 32 E Na/K ATPaz Pompası Tüm hücrelerde var olan elektrojenik pompadır. Elektrojenik denmesinin nedeni iki membran tarafı arasında elektriksel yük farkı oluşturmasıdır. Pompanın büyük ve küçük globüler alt birimi vardır. Büyük alt birimi ATPaz aktivitesi gösterir. Na/K pompası her seferinde 2 potasyumu hücre içerisine gönderirken, 3 sodyumu hücre dışına atmaktadır. Bu nedenle her seferinde hücre içi bir adet pozitif yük kaybeder. Na/K ATPaz pompasının en önemli görevleri; Hücre içinin negatif yüklü olmasını sağlamak Hücre içi sodyum konsantrasyonunu düşük, potasyumunu yüksek tutmak Hücre içi ve dışı osmolariteyi sabitleyerek hücre hacmini korumak Na/K ATPaz aktivitesini değiştiren kimyasallar; Kardiyak digitaller ve Oubain pompayı inhibe eder Dopamin pompayı inhibe eder İnsulin, Tiroid hormonları, G-aktin pompayı aktive eder. 33. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi kollajen proteini ile ilişkili değildir? A) Ehler Danlos sendromu B) Marfan C) Skorbüt D) Osteogenezis imperfekta E) Menkes hastalığı 33 B Marfan sendromu fibriilin proteini ile ilgili bir hastalıkken diğer seçeneklerde kollajen patolojileri verilmektedir. Kollajen Hastalıkları: Ehler Danlos sendromu: Ehler-Danlos (Tip VI) sendromunda, lizil hidroksilaz enzim eksikliğine bağlı olarak, hidroksilizil içeriği azalmış patolojik kollajen sentezi izlenir. Bu hastalıkta, hipermobilite, hiperelastik deri ve yara iyileşmesinde gecikme izlenir. Menkes hastalığı: Bakır metabolizması bozukluğuna bağlı lizil oksidaz yetersizdir. Osteogenezis imperfekta: Tip I kollajen bozukluğu, kırılgan kemikler, mavi sklera Skorbüt: C vitamini eksikliği, prolin hidroksilasyonu bozukluğu Alport sendromu: Böbrek glomerül bazal membranı etkilenmiştir (tip IV kollajen) Epidermolizis Bulloza: Tip VII kollajen etkilenmiştir Aşağıda verilen fonksiyonel grublardan hangisi monosakkaritlerde 34. Plazma zarı elde etmek isteyen bir araştırmacı yaptığı ultrasantrifüjde elde ettiği plazma zarına mitokondri zarının bulaşmadığından emin olmak için aşağıdaki enzimlerden hangisine bakmalıdır? A) Na+K+ATPaz B) LDH C) Katalaz D) Glutamat dehidrogenaz E) Sitokrom oksidaz 12

12 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 34 D Soruda mitokondri belirteci sorulmakta ve bu bağlamda cevap glutamat dehidrogenaz olmaktadır. Organel veya Belirteç Ana İşlevleri Fraksiyon1 Çekirdek DNA Kromozomların yerleşim yeri. DNA tarafından yönetilen RNA sentezinin (transkripsiyon) yapıldığı yer Mitokondri Glutamik dehidrojenaz Sitrik asit döngüsü, oksidatif fosforilasyon. Ribozom1 Çok miktarda RNA Protein sentezinin yerleşim yeri (mrna nın proteine translasyonu). Endoplazmik retikulum Glukoz-6 fosfataz Zara bağlı ribozomlar protein sentezinin ana yerleşim yeridir. Çeşitli lipidlerin sentezi. Birçok zenobiyotiklerin (sitokrom P450) oksidasyonu. Lizozom Asit fosfataz Birçok hidrolazın (yıkım tepkimelerini kataliz eden enzimler) yerleşim yeri. Plazma zarı Golgi aygıtı Peroksizom Hücre iskeleti1 Sitozol1 Na+-K+ATPaz 5 -nükleotidaz Galaktozil transferaz Katalaz Ürik asit oksidaz Özgün enzim belirteçleri yoktur2 Laktat dehidrojenaz Moleküllerin hücre içine ve dışına taşınması Hücre içi adezyon ve iletişim Proteinlerin hücre içi sınıflanması Glikozilleme tepkimeleri Sülfatlama tepkimeleri Bazı yağ asitleri ve amino asitlerin yıkımı Hidrojen Peroksit üretim ve yıkımı Mikrofilaman, mikrotübüli, arafilamanlar Glikoliz, yağ asiti sentez enzimleri 35. Aşağıda verilen RNA moleküllerinden hangisinin sentezi çekirdekcikde (nükleolus) gerçekleşir? A) mrna B) snrna C) trna D) rrna E) hnrna 35 D Ribozomal RNA çekirdekçikte sentezlenirken seçeneklerde verilen diğer RNA lar çekirdekte sentazlenirler. 36. İnsülin salgısının arttığı dönemde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kas dokusunda glikojenezin hızlanması B) Karaciğerde glikoneojenezin durması C) Yağ dokusunda lipolizin hızlanması D) Karaciğerde yağ asidi oksidasyonunun durması E) Kas ve yağ dokusuna glukoz girişinin hızlanması 36 C İnsülin salgısının arttığı dönemle tokluk kastedilmektedir. Toklukta; kas dokusunda glikojenezin hızlanması, karaciğerde glikoneojenezin durması, kas ve yağ dokusuna glukoz girişinin hızlanması ve karaciğerde yağ asidi oksidasyonunun durması gibi metabolik olaylar izlenirken, yağ dokusunda lipolizin hızlanması açlıkta görülen bir durumdur. 37. Protein, karbonhidrat ve yağların katabolizması sonucu oluşan ortak ürün aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağ asitleri B) Glukoz C) Gliserol D) Asetil KoA E) Üre 13

13 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 37 D Tüm substratların katabolik yolunda oluşan ortak ürün asetil KoA dır Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi 2. Hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi 3. Proteinler ve Fosfat tampon sistemi Yukarıda verilen tampon sistemlerinden plazmada bulunanlar hangileridir? A) Sadece 1 B) Sadece 3 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 E) 1 ve 3 38 E Tamponlar, ph değişikliklerine direnen sulu sistemlerdir. Bir çok tampon sistemi bulunmasına rağmen üç tanesi çok ön plandadır. Bular; 1.Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi 2. Hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi ile 3. Proteinler ve Fosfat tampon sistemleridir. Plazma ve serumda iki önemli tampon sistemi (Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi ve protein-fosfat tampon sistemi) ön planda iken, tam kanda Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi ve hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi önceliklidir. Ancak tam kanda proteinler ve Fosfat tampon sistemi de vardır. 39. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin yan zincirinde sülfüdril (-SH) grubu vardır? A) Metionin B) Tirozin C) Alanin D) Glisin E) Sistein 39 E Yan zincirinde sülfüdril (-SH) grubu içeren amino asit sisteindir. Sistein amino asidi hidrofilik yapıda olup, başlıca antioksidan enzimlerin aktif bölgelerinde ve glutatyon yapısında yer almaktadır. 40. pk1 = 2.8, pk2 = 9.8 ve pk3 = 2.2 olan bir amino asitin pi sı kaçtır? A) 2.2 B) 2.5 C) 7.4 D) 9.8 E) B İzoelektrik ph (pi): Amino asitin net yük taşımadığı ve elektriksel alanda hareket etmediği noktadır. İzoelektrik ph, izoelektrik parçacıkların her iki tarafındaki pk değerlerinin arasındaki ortalama ph değeridir. pi değerinin hesabı asidik amino asitlerde asidik pk laı toplayıp ikiye bölünerek hesaplanırken, bazik amino asitlerde ise bazik pk laı toplayıp ikiye bölünerek hesaplanır. 14

14 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 41. Aşağıdakilerden hangisi peptid bağları için yanlıştır? A) Proteinlerin primer yapısını oluşturur B) Kovalent bağdır C) Trans konfigürasyonundadır D) Yüksüzdür fakat polardır E) Tam çift bağ özelliğine sahiptir ve serbestçe hareket etmez 41 E Peptid bağlarının temel özellikleri: 1.Proteinlerin primer yapısını oluşturur 2.Kovalent bağdır; trans konfigürasyonundadır; 3.Yüksüzdür fakat polardır 4.Kısmi çift bağ özelliğine sahiptir 5.Sert ve düzlemseldir, serbestçe hareket etmez 42. Eritrositlerde gerçekleşen glikoliz reaksiyonları sırasında oluşan ve hemoglobin eğrisinin sağa kaymasına neden olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Amonyak B) 2,3-difosfogliserat C) Karbondioksit D) H+iyonları E) Karbonmonoksit 42 B 2,3-difosfogliserat bileşiği eritrositlerin perifere doğru gitmesi sırasında oluşmakta ve hemoglobin eğrisini sağa kaydırarak ortama oksijen bırakılmasında rol oynamaktadır. 15

15 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 43. Aşağıdaki enzimlerden hangisi, transferaz sınıfındandır? A) Lipoprotein lipaz B) Glukokinaz C) Tripsin D) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz E) Arjininosüksinaz 43 B Glukokinaz karaciğer ve pankreas beta hücrelerinde glukoz molekülüne fosfat transferini gerçekleştiren bir transferazdır. 44. Aşağıdaki koenzimlerden hangisi hidrojen transferinde görev alır? A) Tiamin pirofosfat B) Pridoksal fosfat C) Folat koenzimleri D) Biotin E) FMN, FAD 44 E Hidrojen transferinde görev alan koenzimler: NAD, NADP FMN, FAD Lipoik asit Koenzim Q Hidrojen dışında diğer grubların transferinde görev alan koenzimler: CoA-SH açil grubu Şeker fosfatlar fosfat Tiamin pirofosfat aldehid Pridoksal fosfat amino grubu Folat koenzimleri tek karbonlu bileşikler Biotin karbondioksit Kobamid (B-12) koenzimleri------alkil grupları Lipoik asit açil grubu 16

16 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 45. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum düzeyi kolestazda yükselir? A) Laktat dehidrogenaz B) Kolinesteraz C) Lösin amino peptidaz D) Lipaz E) Lipoprotein lipaz 45 C Kolestaz, safranın duodenuma dökülememesi durumudur. İntrahepatik kolestaz: Viral hepatitlerde, ilaçların etkisiyle (klorpromazin ve halotan gibi), gebelikte, karaciğer infiltrasyonlarında, biliyer sirozda görülebilir. İntrahepatik kolestaz sıklıkla hücre harabiyeti ile birliktedir. Ekstrahepatik kolestaz: Karaciğer dışı safra yollarında taş, tümör, kist, parazit ve dıştan basıya bağlı olarak oluşur. Kolestazı Gösteren Testler: Alkalen fosfataz GGT -(Gama glutamil transferaz transpeptidaz-) 5 -Nükleotidaz Lösin amino peptidaz 46. Beyin hücrelerine 1 mol glukozun asetil KoA ya kadar katabolize olması sonucu net kaç mol ATP kazanılır? A) 5 B) 7 C) 10 D) 30 E) C 47. Elektron transport zincirinde protonların pompalandığı noktalar aşağıdakilerden hangileridir? A) Kompleks I ve II B) Kompleks-I ve IV C) Kompleks I, III ve IV D) Kompleks III, IV ve V E) Kompleks-I, II ve III 17

17 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 47 C Elektron transport zincirinde protonların pomplandığı noktalar; Kompleks I, III ve IV dür. 48. Glukoz-6 fosfataz eksikiğinde izlenen ve taş bebek yüzü görünümü, hiperürisemi ve hipoglisemi gibi bulgular veren glikojen depo hastalığı hangisidir? A) Tip 1 (Von Gierke) glikojen depo hastalığı B) Tip II (Pompe) glikojen depo hastalığı C) Tip III (Cori, Forbes) glikojen depo hastalığı D) Tip IV (Andersen) glikojen depo hastalığı E) Tip V (Mc Ardle) glikojen depo hastalığı 48 A Glikojen depo hastalıkları: 49. Organizmamızda en fazla bulunan glikozaminoglikan aşağıdakilerden hangisidir? A) Heparan sülfat B) Kondroitin sülfat C) Heparin D) Hiyalüronik asit E) Keratan sülfat 18

18 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 49 B 50. Açlıkta fosforile hale getirilerek aktifleşen ve triaçilgliserollerin yıkımını sağlayan lipaz aşağıdakilerden 50 B hangisidir? A) Lipoprotein lipaz B) Hormona duyarlı lipaz C) Pankreatik lipaz D) Hepatik triaçilgliserol lipaz (HTGL) E) Gastrik lipaz Enzim Kaynak Etki Bölgesi Fonksiyon Özellikleri Gastrik lipaz Mide Mide Kısa-orta zincirli yağ asitlerini içeren diyetsel TG yıkımı Asite dayanıklı Pankreatik lipaz Pankreas İnce bağırsak lümeni Diyetsel triaçilgliserollerin Dayanıklılık için pankreatik yıkımı kolipaza gerek duyar Lipoprotein lipaz Ekstra hepatik dokular Kapiller hücre yüzeyi Heparin tarafından plazmaya salınır, apo C Dolaşımdaki ŞM ve VLDL içinde bulunan TG leri yıkar ıı tarafından aktifleştirilir Hormona duyarlı lipaz Yağ hücreleri Yağ hücreleri (sitozol) Depolanmış TG lerin yıkımı camp bağımlı protein kinaz tarafından aktifliştirilir. Asit lipaz Çoğu dokular Lizozomlar Fagositoz esnasında alınan lipidlerden yağ asitlerini ayırır. Asit ph da optimum Hepatik lipaz Karaciğer Karaciğer HDL 2 deki fosfolipid ve TG leri yıkarak HDL 3 e dönüşümü sağlamak. Androjenler tarafından aktive, östrojenler tarafından inhibe edilir. 19

19 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 51. Üre sentezinde arginin oluşumunu katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbamoil fosfat sentaz I B) Ornitin transkarbamoilaz C) Argininosüksinat sentaz D) Argininosüksinaz E) Arginaz 51 D Üre sentezinde arginin oluşumunu katalizleyen enzim Argininosüksinazdır. 52. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği,gaucher hastalığına neden olur? A) Beta-galaktozidaz B) Sfingomiyelinaz C) Seramidaz D) Beta-glukozidaz E) Arilsülfataz A 20

20 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 52 D Fukozidoz Jeneralize gangliozidoz Hastalık Enzim eksikliği Biriken lipid1 Klinik semptomlar a-fukozidaz G M1 -b galaktozidaz Cer-Gic-Gal-GalNAc-Gal H-izoantijen : : Fuc Cer-Gic-Gal-(NeucAc)- GalNAc : : Gal G M1 Gangliozid Serebral dejenerasyon, kas spastisitesi, kalın deri Mental retardasyon, karaciğer büyümesi, iskelet deformasyonu. Tay-Sachs hastalığı Heksozaminidaz A Cer-Gic-Gal-( NeucAc) : : Gal- Mental retardasyon, körlük, kas zayıflığı. NAc G M2 Gangliozid Heksozaminidaz A Sandhoff s hastalığı Cer-Gic-Gal-Gal : ve B : GalNAc Tay-Sachs la aynı fakat daha hızlı ilerleme Globozid + G M2 gangliozid : Fabry s hastalığı a- Galaktozidaz Cer-Gic-Gal : Gal Seramid Deri döküntüsü, böbrek yetmezliği, (tüm semptomlar sadece erkeklerde;x e bağlı resesif) triheksozid Seramid laktozid Seramid laktozidaz : lipizod (b- Galaktozidaz) Cer-Gic : Gal Seramid laktozid İlerleyici beyin hasarı, karaciğer ve dalak büyümesi Metakromatik lökodistrofi Cer-Gal : Adültlerde mental retardasyon ve psikolojik Arilsülfataz A : OSO 3 Sülfatid bozukluklar; demlyelinasyon Krabbe s hastalığı b- Galaktozidaz : Cer : Gal Galaktoserebrozid Mental retardasyon; myelin yokluğu Gaucher s hastalığı b- Glukozidaz Cer : Karaciğer ve dalak büyüklüğü, uzun kemiklerin : Gic Glukoserebrozid erozyonu, infantlarda mental retardasyon Niemanm-Pick Sfingomyelinaz hastalığı Cer : Karaciğer ve dalak büyüklüğü, mental retardasyon, hayatın erken döneminde ölüm : P-kolin Sfingomyelin Farber s hastalığı Seramidaz Açil : Ses kısıklığı, ermatit, iskelet, deformasyonu mental retardasyon; hayatın erken döneminde Sfingozin Seramid : ölüm 53. Aşağıdakilerden hangisi pürin nükleotidlerinin katabolizmasında yer alan enzimlerden biri değildir? A) 5 -nükleotidaz B) Adenozin deaminaz C) Ksantin oksidaz D) Guanin deaminaz E) PRPP glutamil amido transferaz 53 E PRPP glutamil amido transferaz pürin nükleotid sentezinde rol alırken seçeneklerdeki diğer enzimler, pürin yıkımının enzimleridir. 21

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Membrana atlantooccipitalis posterior hangi ligamentin devamıdır? 1 C A) Ligamentum supraspinale B) Ligamentum interspinale C) Ligamentum flavum D) Ligamentum

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki yapılardan hangisi burun boşluğunu fossa pterygopalatina ya bağlar? A) Fissura orbitalis superior B) Fissura orbitalis inferior C) Foramen sphenopalatinum

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. I. Musculus teres minor II. Musculus triceps brachii III. Musculus teres major IV. Humerus Hem spatium quadrangulare hem de spatium triangulare nin oluşumunda yer alan anatomik

Detaylı

NĐSAN 09 TUS MĐKROBĐYOLOJĐSĐ Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN

NĐSAN 09 TUS MĐKROBĐYOLOJĐSĐ Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN 1 NĐSAN 09 TUS MĐKROBĐYOLOJĐSĐ Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN 1. Patojen prionlar: Memeli sinir hücrelerinde bulunan doğal prionlardan farklı olarak proteazlara dirençlidir; yok edilemediğinden merkez sinir

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Dişhekimliği Kütüphanesi Bornova. İzmir 2007 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Foramen ovale Fissura

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Ayak bileğinin inin inversiyon tarzı burkulmalarında en sıks aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? g r? Ligamentum plantare longum Ligamentum talofibulare

Detaylı

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği,

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz  Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği, DOKULAR Bağ doku Bağ doku, nispeten az sayıda canlı hücrenin ekstrasellüler matriks denen bir ortam içine dağılmasıyla oluşmuş dokudur. Bağ doku, deri, tendonlar, ligamentler, kıkırdak ve kemikte yaygın

Detaylı

2 3 BİYOKİMYA BİYOKİMYA

2 3 BİYOKİMYA BİYOKİMYA 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. İntaniye/1 İntaniye/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak İntaniye/3 Hakkımda:

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir. B) Erken diyastolik üfürüm duyulur. C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram KAN Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan meydana gelmiştir.

Detaylı