TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR"

Transkript

1 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki paranasal sinuslardan hangisi recessus sphenoethmoidalis e açılır? A) Sinus spenoidalis B) Sinus maxillaris C) Sinus frontalis D) Cellulae ethmodales anteriores E) Cellulae ethmodales mediales 1 A Sinus sphenoidalis ve cellulae ethmoidales posteriores recssus sphenoethmoldalis yoluyla meatus nasi superior a diğer tüm paranasal sinuslar ise meatus nasi medius a açılırlar. 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi, fossa ischioanalis in dışyan duvarının oluşumuna katılır? A) M.levator ani B) Lig.sacrospinale C) M.sphincter ani internus D) Diaphragma urogenitale E) M.obturator internus 2 E M. obturator internus ve onun fasyasının oluşturduğu canalis pudendalis (Alcock kanalı) fossa ischionalis in dış yan duvarında yer alırlar. 3. Broadmann alanları ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) à Motor konuşma alanı B) à Sensoriel konuşma merkezi C) à Primer işitme merkezleri D) 8 à İstemli göz hareketleri merkezi E) 22 à Primer görme sahası 3 E 22. alan sekonder işitme alanıdır. Dominant hemisferde wernicke (duyusal konuşma alanı) alanının da bir bölümünü oluşturur. Primer görme sahası oksipital lobta 17. alandır. 4. Aşağıdakilerden hangisi nervus tibialis tarafından innerve edilmez? A) M. semitendinosus B) M. biceps femoris caput longum C) M. gastrocnemius D) M. adductor magnus E) M. peroneus tertius 2

2 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 4 E N. tibialis, uyluk ve bacak arka loj kaslarını ve ayağın plantar kaslarını innerve eder. M. adductor magnus ün üst gurup lifler n. obutratorius, alt grup lifleri ise n. tibialis tarafından uyarılı. M. peroneus teritius ise bacak ön loj kaslarındandır ve tüm önloj kasları gibi n. peroneus profundus tarafından innerve edilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi nervus trigeminus un dalıdır? A) Nervus auriculotemporalis B) Nervus auricularis magnus C) Nervus auricularis D) Nervus auricularis posterior E) N. occipitalis minor 5 A Nervus auriculotemporalis : nervus trigeminus un Nervus auricularis magnus: Plexus cervicalis in Nervus auricularis: Nervus vagus un Nervus occipitalis minor: Plexus cervicalis in Nervus auricularis posterior ise nervus facialis in dalıdır. Bu sinirlerin tümü auriculanın duyusal innervasyonuna katkı yaparlar Aşağıdakilerden hangisi arteria mesenterica superior un dalı değildir? A) Arteria pancreaticoduodenalis superior B) Arteria pancreaticoduodenales inferior C) Arteriae jejunales D) Arteria colica dextra E) Arteria colica media 6 A A. pancreaticoduodenales superiores ler arteria gastroduodenalis in dalıdır. Arteria mesenterica superior dalları: - A. pancreaticoduodenalis inferior - A. colica dextra - A. colica media - Aa. jejunales - Aa. ileales - A. iliocolica 7. Aşağıdakilerden hangisi mezensefelonda yer almaz? A) Nucleus ruber B) Substantia nigra C) Nucleus nervi oculomotorii D) Nucleus nervi trochlearis E) Nucleus caudatus 7 E Nucleus caudatus telensefalonda yer alan bazal çekirdeklerden biridir. Mezensefalonda aqueductus sylvii ve periaqueductal gri madde ve nuc. mesencephalicus nervi trigemini vardır ayrıca, colliculus superior lar seviyesinde: nuc. nervi oculomotori, nuc. accessorius nervi oculomotori (Edinger Westhpal), substantia nigra, nuc. ruber, nuclei pretectales. Collicculus inferior lar seviyesinde ise: nuc. nervi trochlearis ve yer alır. 8. Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğerin mediastinal yüzü ile komşuluk yapmaz? A) Vena cava superior B) Vena cava inferior C) Vena azygos D) Aorta descendens E) Özofagus 3

3 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 8 D Sağ akciğer mediastinal yüzü vena cava superior, vena cava inferior, vena azygos, a.v. subclaiva lar özofagus ve kalp ile komşudur, arcus aorta ve aorta thoracia sol akciğerin mediastinal yüzü ile komşuluk yaparlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi inguinal kanaldan geçer? A) Lig. teres uteri B) Lig. latum uteri C) Lig. sacrocervicale D) Lig. pubocervicale E) Lig. ovarii proprium 9 A Ligamentum teres (rotundum) uteri veya round uterin ligaman kadında inguinal kanaldan geçen ve periton kökenli olmayan tek ligamenttir, gubernaculum ovarii nin artığıdır ve antefleksiyonun sebebi olan bağdır. 10. Foramen winslowi (epiploicum) un arka sınırını hangisi oluşturur? A) Ligamentum hepatoduodenale B) Duodenum C) Vena cava inferior D) Ligamentum teres hepatis E) Ligamentum suspensorium duodeni 10 C Foramen epiploicum bursa omentalis ile cavitas peritonealis i bağlayan geçittir. Ön sınırını ligamentum hepatoduodenale, arka sınırını parietal periton ve vena cava inferior, üst sınırını karaciğer, alt sınırını ise duodenumun birinci parçası oluşturur. Ligamentum suspensorium duodeni (Treitz bağı) ise flexura duodenojejunalis I karın arka duvarına asar. 11. Aşağıdaki eklemlerden hangisi ginglimus (troclear) tip değildir? A) Art. radiocarpea B) Art. talocruralis C) Art. cubiti D) Art. humeroulnaris E) Artt. interphalangeales proximales 11 A Art. radiocarpea (elbileği eklemi) elipsoid tiptedir. Diğerleri ise ginglimus (trochlear) eklemlerdendir. 12. Fibroz perikard ile mediastinal pleura arasında hangi sinir veya sinirler seyreder? 12 - C A) N.vagus B) N.reccurens C) N.phrenicus D) Nn.splanchnici E) Nn.intercostales 4

4 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 13. Lacuna musculorum dan geçen oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Arteria femoralis B) Vena femoralis C) Nervus femoralis D) Nervus saphenus E) Nervus obturatorius 13 C 14. Sinus cavernosus aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile direkt olarak vena jugularis interna ya dökülür? A) Sinus petrosus superior B) Sinus petrosus inferior C) Sinus sphenoparietalis D) Sinus occipitalis E) Sinus rectus 14 B Sinus cavernosus u sinus petrosus superior ve sinus petrosus inferior drene eder. Sinus petrosus superior sinus transversus a drene olurken, sinus petrosus inferior direkt olarak vena jugularis interna ya dökülür. Sinus petrosus inferior dışındaki tüm dura sinüsleri içeriklerini direkt veya indirekt sinus sigmoideus a ulaştırırlar ve sinus sigmoideus v. jugularis interna ya dökülür. Yani: Sinus sigmoideus + Sinus petrosus inferior = V. jugularis interna dır. 15. Hücre membranından, suda çözünme özelliği olan bir maddenin geçişinde, geçiş hızını belirleyen en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Maddenin çapı B) Maddenin molekül ağırlığı C) Maddenin ultrastrüktürel yapısı D) Maddenin lipitte çözünme oranı E) Maddenin elektriksel yükü 15 D Hücre membranı temel yapı olarak bilayer fosfolipit tabaka üzerine yerleşmiş protein ve karbonhidratlardan oluşur. Temel yapı olan fosfolipit tabaka hücre membran seçici geçirgenliğinde temel rol oynar. Bu nedenle madde ister suda ister yağda çözünsün membrandan geçiş hızını belirleyen temel faktör maddenin yağda çözünürlüğüdür. 16. Sinir hücresinde Voltaj bağımlı sodyum kanallarını bloke ederek aksiyon potansiyeli oluşumunu yok eden madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Fizostigmin B) Atropin C) Kürar D) Tetrodotoksin E) Digoksin 5

5 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 16 D Tetradotoksin voltaj bağımlı sodyum kanallarını bloke ederek sinir hücresi içerisine sodyum girişini önleyen çok kuvvetli bir nörotoksindir. Bu zehrin en çok karıştırıldığı madde ise asıl olarak voltaj bağımlı potasyum kanllarını bloke eden ancak aynı zamanda az miktarda voltaj bağımlı sodyum kanalını da bloke eden Tetraetilamonyumdur. Atropin muskarinik resptör blokeri iken kürar nikotinik reseptör blokeridir. Nikotinik reseptörler aslen bir sodyum kanalına bağlıdır. Ancak direk iyon kanalı üzerinden kürarın etkisi olmadığından çeldirici şık olarak kullanılabilir. 17. Sinir lifleri ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) A alfa tipi sinir lifleri proprioseption B) A gamma tipi sinir lifleri intrafuzal lif motor nöronu C) A delta tip sinir lifi yavaş ağrı duyu lifleri D) B grubu otonomik preganliyoner sinir lifleri E) C grubu otonomik postgangliyoner lifler 17 C A delta tipi sinir lifleri yavaş değil hızlı ağrı duyusunu taşır. Hızlı yeri belirtilir ağrı olarak bilinen keskin ağrıdır. A Sinir Lifleri Sınıflandırılması ve Tipleri Lif Tipi Duysal Sınıflandırma Karşılığı Fonksiyonu Önemi Alfa Grup 1 (a ve b) Beta Grup 2 Somatik Motor nöron (A-alfa) Kas iğciği (1a) ve Golgi tendon organ (1b) afferenti Proprioseption Hassas dokunma, basınç Kas iğiciği En hızlı iletim En kalın Lif Kas iğciği çekirdek zinciri tip lif afferenti Gama Yok Kas iğciği motor nöronu Kas tonüsünden sorumlu Delta Grup 3 Soğuk ve ağrı (hızlı ağrı) Kaba dokunma Akut ağrı, yer belirtilir B - Yok Otonom PREgangliyoner Otonomik C Dorsal kök Grup 4 Sıcak ve ağrı (yavaş ağrı) Yer belirtilemez ağrı Sempatik Yok POSTgangliyoner sempatik En ince, en yavaş Sinir liflerinin çeşitli uyaranlarla etkilenmesi; Sinir Lifi Duyarlılığı Duyarlılık En ÇOK Orta En AZ Lokal Anestetikler C B A Basınç A B C Hipoksi B A C 18. İskelet kası stabilizatör proteinleri içerisinde hangisi G-aktin molküllerini birbirine bağlayan ve Z çizgisine bağlar? A) Desmin B) Distrofin C) Titin D) Alfa-Aktinin E) Nebulin 18 E Nebulin uzun fibriler bir proteindir. Bir ucuyla F-aktin molekülünü Z çizgisine bağlar iken boylu boyunca yerleşerek komşu iki aktin molekülünü G-aktin altbirimlerinin birbirine bağlar. Nebulinin ayrıca en önemli işlevi F-aktinin boyunun belirlenmesini sağlamaktır. 6

6 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 19. Kalp siklusunda mitral kapağın açılması hangi evrenin sonuna denk gelir? A) Eşhacimli gevşeme B) Eşhacimli kasılma C) Hızlı doluş D) Atriyal sistol E) Ejeksiyon 19 A Mitral kapağın açılması siklusun diyastol bölümündedir. Kapağın açılması ile birlikte atriyuma periferden gelip toplanmış kan basınç farkına bağlı olarak ventriküle dolar. Bu evre hızlı doluş evresidir. Ancak mitral kapağın açılması için ventrikül basıncının atriyum basıncının altına inmesi gerekir. Bu nedenle izovolümetrik yani eşhacimli gevşeme ventriküllerde oluşturulur. Bu evrenin sonunda ise mitral kapak basınç farkına bağlı olarak açılacaktır. 20. Mide kanseri sonucu gastrektomi yapılmış ve ösefagus ile duodenum arasında anastomoz yerleştirilmiş bir hastada hangisi beklenir? A) Folik asit emiliminde azalma B) Demir emiliminde azalma C) Protein emiliminde azalma D) Yağ emiliminde azalma E) Konstipasyon 20 B Soru çeldiricilidir. Protein emiliminde azalma ters köşe olarak konulmuştur. Protein sindiriminde bir azalma beklenir ancak protein emilimi ince bağırsaklarda olduğundan emilimde bir problem görülmez. Ancak zaten sindirilmeden emilen bir maddenin emilimini etkileyen önemli bir madde hidroklorik asittir. Bu madde ise Demir dir. Asidite kaybı demir emilimini önemli ölçüde azaltacaktır. Diğerleri ince bağırsak ve kolonu ilgilendirdiğinden gastrektomiden sıkıntısı direk olarak beklenmez. 21. Aşağıda bulunan organların hangisinde Goblet hücre sayısı diğerlerinden çok daha fazladır? A) Mide B) Koku epiteli C) Üretra D) Ductus alveolaris E) Sigmoid kolon 21 E Goblet hücreleri intraepiteliyal salgı bezi hücresi ya da kadeh hücre olarakta bilinen glikoprotein yapıda mukus salgılayan tek başına hücredir. Asıl amacı bulunduğu yüzeye kayganlık ve koruma vermesidir. Nerede bu işleri yapan başka bir bez varsa orada goblet olmasına gerek yoktur. Bu nedenle şıklarda zaten goblet içeren tek doku sigmoid kolon mukozasıdır. Diğerlerinde bulunmaz. 7

7 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 22. Böbrek nefronlarında potasyum sekresyonu temel olarak hangi bölümde gerçekleşir? A) Proksimal tübül B) İnen ince henle kulbu C) Çıkan kalın henle kulbu D) Distal tübül pars kontortası E) Medüller toplayıcı tübüller 22 D Nefronlarda sekresyondan temel olarak sorumlu olan bölüm distal tübüldür. Distal tübülün distal kısmında bulunan E ve I hücreleri özellikle aldosteron kontrolündedir. Bu hücrelerden I hücreleri yani interkalat hücreler yapısında bulunan H-K ATPaz yani proton pompası sayesinde hidrojen sekrete ederken karşılığında potasyum emilimi gerçekleştirir. E hücreleri olarak bilinen Esas hücreler ise yapılarında bulunan Na/K ATPaz sayesinde lümene potasyum sekresyonunda temel rol oynarlar. 23. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi kan hava bariyeri duvarında yerleşmiş ve yoğun egzersiz durumda uyarılmasıyla birlikte kişide dispne hissi yaratan reseptördür? A) JG hücre reseptörleri B) Clara hücresi reseptörleri C) J reseptörleri D) Makula densa kemoreseptörleri E) İodopsin reseptörleri 23 C Kan hava bariyerinin yapısını temel olarak endotel, tip 1 pnömosit ve bazal membran oluşturur. Bu yapıya sürfaktanında katkısı vardır. Bazal membran yapısında bulunan intertisiyel bölge çok önemli bir reseptör olan Akciğer J reseptörlerine ev sahipliği yapar. Yüksekte yaşam, düşük oksijen, alveoler ödem ya da yoğun egzersiz gibi durumlarda uyarılan bu reseptörler kişide Dispne hissi yaratırlar. 24. Aşağıdakilerden hangisi prekordal plağın geliştiği yapıyı ve ileride oluşturacağı yapıyı doğru olarak vermiştir? 24 A A) Hipoblast Primer stomatodeum B) Hipoblast ilkel farinks C) Hipoblast Aksiyal iskelet D) Epiblast Mesencephalon E) Epiblast Hause membranı İmplantasyonun başlamasından hemen sonra gelişen ilk olaydır. Hem trofoblastlar hem de embriyoblastlar farkedilebilen iki tabakaya ayrılır Trofoblastlar; Sitotrofoblastlar; Yassı tek çekirdekli hücrelerdir, embriyoyu kuşatırlar, mitoz yetenekleri vardır, sinsityotrofoblastların kaynaklarıdır, iç tabaka olarak bilinir. Sinsityotrofoblastlar; Daha kübik,çok çekirdekli hücrelerdir, uzantıları ve enzimleri sayesinde invazyonu sağlarlar, mitoz yetenekleri yoktur, dış tabaka olarak bilinir. Sinsityotrofoblastlar HCG salınımından ve gebelik teşhisinden sorumludur. Embriyoblastlar Epiblast; Yüksek silindirik hücrelerdir.ileride endoderm, mezoderm ve ektodermi oluşturacaktır. Ayrıca amniyoblastları oluşturacak ve amniyon boşluğunu çevreleyecektir. Hipoblast; Küçük kübik hücrelerdir. İlkel endoderm olarak bilinir. Ayrıca primer vitellus kesesini çevreleyecektir. Bu keseyi oluşturan hücreler Hipoblast kaynaklıdır. Üstte hipoblastın kübik hücreleri altta ise bu hücrelerden kaynaklanan yassı hücreler ile çevrelenmiştir. Bu yassı hücrelerin yaptığı zarımsı yapıya Hauser membranı (eksokölomik membran) denir. Hipoblastın kranial ucundaki hücreleri daha kübik bir hal alır. Kranial uçta oluşan bu yuvarlak, plak şekilde yapıya Prekordal Plak denir. Prekordal plak ileride ön beynin gelişimine katılır. 25. Aşağıdaki yapılardan hangisi 2. Faringeal arkustan gelişir? A) Meckel kıkırdağı B) Sfenomandibular ligament C) Hyoid kemik büyük kornuları D) Arytenoid kıkırdak E) Stilohyoid ligament 8

8 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 25 E Faringeal komleks; intrauterin hayatın 4. haftasında insanın baş ve boyun bölgesini yapmak üzere gelişen yapıdır. Kraniladen kaudale doğru sıralanmış 5 ya da 6 tane bilateral şişlik şeklinde yapılardır. Faringeal kompleks 4 ayrı yapıdan oluşur; Faringeal arkuslar Faringeal cepler Faringeal yarıklar Faringeal membranlar Her bir faringeal kompleks; baş boyun bölgesinin kas, kıkırdak, sinir gibi dokularını oluşturur. FARİNGEAL ARKLAR SINIR KASLAR İSKELET 1. Maksiller (Maksiler ve mandibular çıkıntı) 2.Hyoid V. trigeminal Maksiler ve mandibular dallar VII. Fasiyal Çiğneme kasları (Temporal, masseter, medial ve lateral pterigoidler) Mylohyoid Digastriğin ön karnı Tensör palatini Tensör timpani 3 IX. glossofaringeal Stilofaringeus 4-6 X. vagus Superior laringeal dal (4. arkusun siniri) Rekürrent laringeal dal (6. arkusun siniri) Mimik kasları (buksinatör, aurikularis, frontalis, platisma, orbikülaris oris ve oküli) Digastriğin arka karnı Stilohyoid Stapedius Krikotiroid, levator palatin, farinks konstriktörleri Larinksin intrinsik kasları Premaksilla Maksilla Zigomatik Temporal kemiğin bir kısmı Meckel kıkırdağı Malleus İnkus Malleusun ön ligamenti Sfenomandibular ligament Stapes Stiloid çıkıntı Stilohyoid ligament Hyoid kemiğin gövdesinin üst kısmı ve küçük boynuzu Hyoid kemiğin gövdesinin alt kısmı ve büyük boynuzu Larinks kıkırdakları (tiroid, krikoid, aritenoid, kornikulat ve kuneiform) 26. Glikoprotein 2b/3a defektinde hangi hemostaz aşaması bozulur? A) Trombosit adezyonu B) Trombosit agregasyonu C) Lokal vasospazm D) Trombosit aktivasyonu E) Plazminojen aktivasyonu 26 B Hemostaz kanın damar içerisinde tutulmasıdır. Herhangi bir nedenle damar bütünlüğü bozulursa 4 ardışık mekanizma ile hemostaz sağlanır; Lokal Vazokonstriksiyon Trombosit Adezyonu ve Agregasyonu (Primer hemostaz) Koagülasyon (Fibrin oluşumu) (Sekonder hemostaz) Fibrinoliz (Tersiyer Hemostaz) 9

9 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER Hemostazın ikinci aşaması olan adezyon ve agragasyon sonucunda primer hemostaz oluşur. Kendi içerisinde 3 bölüm halinde gerçekleşir; Trombosit adezyonu Trombosit aktivasyonu Trombosit agregasyonu Primer Hemostatik Tıkaç Oluşum Aşamaları Aşama Oluşan Olaylar Bağlantı Proteinleri Trombosit Adezyonu Trombositin zadelenen damarda açığa çıkan kollajene ve vwf e bağlanmasıdır Gp-1b/9 ve vwf rol alır. Trombosit Aktivasyonu Trombosit Agregasyonu Kollajene bağlanan trombositler şişer, aktifleşir ve granüllerindeki içeriği boşaltır Aktive olan trombositlere diğer trombositlerin bağlanması ve primer tıkacın oluşmasıdır Tromboksan A2, ADP, PAF, kalsiyum ve seratonin rol alır. Kalsiyum ve ATP şarttır Fibrinojen, Gp-2b/3a rol alır. 27. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi boyanma özelliği bakımından diğerlerinden farklılık gösterir? A) Granüllü endoplazmik retikulum B) Hücre çekirdeği C) Ribozom D) Golgi aygıtı E) Mitokondriyon 27 D Hücreler yapılarındaki asit ve baz oranına göre iki temel boyanma paterni gösterir. Yapısında asit olanlar baz boyaları tutacaklarından bazofilik boyanırken, yapılarında baz olanlar asit boyaları tutarak asidofilik boyanır. Yukarıdaki organellerden dört tanesi yapısında asidik yapılar içerdiğinden bazofilik boyanırken bir tanesi normal boyalarla boyanamaz. Bu golgi aygıtıdır. Golgi aygıt normal boyanmalarda çekirdek ile hücre membranının apikal kısmı arasında boyasız alanlar olarak görülür. Bu nedenle ancak gümüş çöktürme gibi özel yöntemler ile görüntülenebilir. 28. Aşağıdaki kollajen lif çeşitlerinden hangileri deri derrmisinin stratum retikülare tabakasında daha fazla bulunur? A) Tip 1 ve 3 kollajen B) Tip 1 ve 4 kollajen C) Tip 1 ve 5 kollajen D) Tip 3 ve 4 kollajen E) Tip 3 ve 6 kollajen 28 A Deri epidermis adlı epitel tabaksı ile dermiş adlı bağ dokusundan oluşur. Dermisin stratum retikülare ve papillare adlı tabakaları bulunur. Stratum retikülare temel olarak retiküler laminayı da içerdiğinden tip 1 ve tip 3 kollajen yoğunluğu fazladır. Tip 3 kollajen boyanma özelliği bakımından dikkat edilmesi gereken kollajendir. Kollajen lif sisteminin üç numaralı üyesi retiklüer liflerdir. Temel olarak Tip 3 kollajenden oluşmuştur. Tam olgunlaşmamış kollajen lif sistemi olarakta tanımlanabilir. Önemli özelliği etrafına sardığı dokuya esneklik sağlamasıdır. Özellikle kan damarları, dalak, karaciğer, ince bağırsaklar gibi hacim değiştiren organların çatısında bulunur. Lenfoid dokuda sıktır. Retiküler lifler HE boyanmasıyla görülmez. Görünmesi için gümüş çöktürme yapılır. Bu nedenle Argirofilik boyanır. Bazal mambran yapısında PAS + reaksiyon verir. 29. Aşağıdakilerden hangisi nöral krest hücreleri kaynaklı değildir? A) Araknoidmater B) Odontoblastlar C) Melanositler D) Preaortk gangliyonlar E) Epifiz bezi hücreleri 29 E İntrauterin hayatta sinir sistemi 18. günde nörülasyon denilen süreçte tamamlanır. Bu süreç sonunda Nöral tüp ve nöral krest hücreleri oluşur. Nöral tüp ilerideki merkezi sinir sistemi yapılarını oluştururken, nöral krest hücrelerinden ise periferik sinir sistemi oluşacaktır. 10

10 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT Nöral krestten kaynaklanan yapılar; Yüz ve kafatasının kemik ve bağ dokuları (faringeal kompleksler) Yüz ve boyunun derisi Bazı kraniyal sinir gangliyonları (5, 7, 9, 10. kraniyal sinirler) Meninksler Glial hücreler Schwann hücreleri Dişte odontoblastlar Tiroid bezi parafolliküler C hücreleri (kalsitonin kaynağı) Spinal arka kök gangliyonları Sempatik zincir Preaortik gangliyonlar Gastrointestinal sistemin parasempatik gangliyonları Adrenal medulla hücreleri Deride melanositler 30. Glomerüler hidrostatik basınç 55 mmhg, onkotik basınç 30 mmhg; Bowman kapsülünde hidrostatik basınç 15 mmhg olan bir nefronda net filtrasyon basıncı kaç mmhg dir? A) 10 mmhg B) 30 mmhg C) 40 mmhg D) 70 mmhg E) 100 mmhg 30 A Glomerüle afferent arteriyol ile gelen kan bowman boşluğuna süzülür ve Ultrafiltrat oluşur. Ultrafiltrat içerisinde kan hücreleri ve proteinler hariç plazmanın tüm içeriği vardır. Osmolaritesi plazma osmolaritesiyle aynıdır. Filtrasyonun hiç bir aşamasında aktif bir transport olmaz. Glomerüler filtrasyonu temel olarak iki faktör belirler. Bunlar starling kuvvetleri ve filtre edilecek maddenin fiziksel özellikleridir. Net filtrasyon basıncını starling kuvvetleri ile kolaylıkla bulabiliriz. Bu yöntemde sıvıyı bowmana iten basınçtan, glomerüle geri çeken basınç çıkartılır. Net filtrasyon basıncı: (Glomerül hidrostatik basıncı) ( Glomerül onkotik basıncı + Bowman hidrostatik basıncı) = 55 ( ) = 10 mmhg 31. Aşağıdaki hormonlardan hangisi ikincil haberci olarak camp kullanmaz? A) Kalsitonin B) Epinefrin C) Anjiyotensin-2 D) Oksitosin E) TSH 31 D Proteini aktivasyonu bir membran enzimi olan adenilat siklazı aktive ettiğinde, ATP den camp oluşur. camp hücre içerisinde ilerler ve protein kinaz A aktivasyonu yapar. camp bir ikincil habercidir. Adenilat siklaz aktivasyonu yapan G-proteinine Gs denir. Bazen G-Proteini aktivasyonu adenilazt siklazı inhibe eder. Bu durumda camp miktarı azalır. camp azalması çeşitli hücre içi olaylara neden olur. Adenilat siklaz inhibisyonu yapan G-proteinine Gi denir. camp fosfodiesteraz enzimi ile ortadan kaldırılır. Fosfodiesteraz inhibitörleri kullanmak camp yıkılımını engelleyeceğinden etkinin artmasına neden olur. Kafein ve teofilin iyi bilinen fosfodiesteraz inhibitörlerindendir. 32. Aşağıdakilerden hangisi Na/K ATPaz pompası fonksiyonu değildir? A) Hücre içinin negatif yüklü olmasını sağlamak B) Hücre içi sodyum konsantrasyonunu düşük tutmak C) Hücre dışı potasyum konsantrasyonunu düşük tutumak D) Hücre osmolaritesini sabitleyerek hücre hacminin korunmasını sağlamak E) Her taşımada 3 sodyum, 2 potasyum simportunu sağlayarak elektronegativite sağlamak 11

11 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 32 E Na/K ATPaz Pompası Tüm hücrelerde var olan elektrojenik pompadır. Elektrojenik denmesinin nedeni iki membran tarafı arasında elektriksel yük farkı oluşturmasıdır. Pompanın büyük ve küçük globüler alt birimi vardır. Büyük alt birimi ATPaz aktivitesi gösterir. Na/K pompası her seferinde 2 potasyumu hücre içerisine gönderirken, 3 sodyumu hücre dışına atmaktadır. Bu nedenle her seferinde hücre içi bir adet pozitif yük kaybeder. Na/K ATPaz pompasının en önemli görevleri; Hücre içinin negatif yüklü olmasını sağlamak Hücre içi sodyum konsantrasyonunu düşük, potasyumunu yüksek tutmak Hücre içi ve dışı osmolariteyi sabitleyerek hücre hacmini korumak Na/K ATPaz aktivitesini değiştiren kimyasallar; Kardiyak digitaller ve Oubain pompayı inhibe eder Dopamin pompayı inhibe eder İnsulin, Tiroid hormonları, G-aktin pompayı aktive eder. 33. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi kollajen proteini ile ilişkili değildir? A) Ehler Danlos sendromu B) Marfan C) Skorbüt D) Osteogenezis imperfekta E) Menkes hastalığı 33 B Marfan sendromu fibriilin proteini ile ilgili bir hastalıkken diğer seçeneklerde kollajen patolojileri verilmektedir. Kollajen Hastalıkları: Ehler Danlos sendromu: Ehler-Danlos (Tip VI) sendromunda, lizil hidroksilaz enzim eksikliğine bağlı olarak, hidroksilizil içeriği azalmış patolojik kollajen sentezi izlenir. Bu hastalıkta, hipermobilite, hiperelastik deri ve yara iyileşmesinde gecikme izlenir. Menkes hastalığı: Bakır metabolizması bozukluğuna bağlı lizil oksidaz yetersizdir. Osteogenezis imperfekta: Tip I kollajen bozukluğu, kırılgan kemikler, mavi sklera Skorbüt: C vitamini eksikliği, prolin hidroksilasyonu bozukluğu Alport sendromu: Böbrek glomerül bazal membranı etkilenmiştir (tip IV kollajen) Epidermolizis Bulloza: Tip VII kollajen etkilenmiştir Aşağıda verilen fonksiyonel grublardan hangisi monosakkaritlerde 34. Plazma zarı elde etmek isteyen bir araştırmacı yaptığı ultrasantrifüjde elde ettiği plazma zarına mitokondri zarının bulaşmadığından emin olmak için aşağıdaki enzimlerden hangisine bakmalıdır? A) Na+K+ATPaz B) LDH C) Katalaz D) Glutamat dehidrogenaz E) Sitokrom oksidaz 12

12 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 34 D Soruda mitokondri belirteci sorulmakta ve bu bağlamda cevap glutamat dehidrogenaz olmaktadır. Organel veya Belirteç Ana İşlevleri Fraksiyon1 Çekirdek DNA Kromozomların yerleşim yeri. DNA tarafından yönetilen RNA sentezinin (transkripsiyon) yapıldığı yer Mitokondri Glutamik dehidrojenaz Sitrik asit döngüsü, oksidatif fosforilasyon. Ribozom1 Çok miktarda RNA Protein sentezinin yerleşim yeri (mrna nın proteine translasyonu). Endoplazmik retikulum Glukoz-6 fosfataz Zara bağlı ribozomlar protein sentezinin ana yerleşim yeridir. Çeşitli lipidlerin sentezi. Birçok zenobiyotiklerin (sitokrom P450) oksidasyonu. Lizozom Asit fosfataz Birçok hidrolazın (yıkım tepkimelerini kataliz eden enzimler) yerleşim yeri. Plazma zarı Golgi aygıtı Peroksizom Hücre iskeleti1 Sitozol1 Na+-K+ATPaz 5 -nükleotidaz Galaktozil transferaz Katalaz Ürik asit oksidaz Özgün enzim belirteçleri yoktur2 Laktat dehidrojenaz Moleküllerin hücre içine ve dışına taşınması Hücre içi adezyon ve iletişim Proteinlerin hücre içi sınıflanması Glikozilleme tepkimeleri Sülfatlama tepkimeleri Bazı yağ asitleri ve amino asitlerin yıkımı Hidrojen Peroksit üretim ve yıkımı Mikrofilaman, mikrotübüli, arafilamanlar Glikoliz, yağ asiti sentez enzimleri 35. Aşağıda verilen RNA moleküllerinden hangisinin sentezi çekirdekcikde (nükleolus) gerçekleşir? A) mrna B) snrna C) trna D) rrna E) hnrna 35 D Ribozomal RNA çekirdekçikte sentezlenirken seçeneklerde verilen diğer RNA lar çekirdekte sentazlenirler. 36. İnsülin salgısının arttığı dönemde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kas dokusunda glikojenezin hızlanması B) Karaciğerde glikoneojenezin durması C) Yağ dokusunda lipolizin hızlanması D) Karaciğerde yağ asidi oksidasyonunun durması E) Kas ve yağ dokusuna glukoz girişinin hızlanması 36 C İnsülin salgısının arttığı dönemle tokluk kastedilmektedir. Toklukta; kas dokusunda glikojenezin hızlanması, karaciğerde glikoneojenezin durması, kas ve yağ dokusuna glukoz girişinin hızlanması ve karaciğerde yağ asidi oksidasyonunun durması gibi metabolik olaylar izlenirken, yağ dokusunda lipolizin hızlanması açlıkta görülen bir durumdur. 37. Protein, karbonhidrat ve yağların katabolizması sonucu oluşan ortak ürün aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağ asitleri B) Glukoz C) Gliserol D) Asetil KoA E) Üre 13

13 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 37 D Tüm substratların katabolik yolunda oluşan ortak ürün asetil KoA dır Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi 2. Hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi 3. Proteinler ve Fosfat tampon sistemi Yukarıda verilen tampon sistemlerinden plazmada bulunanlar hangileridir? A) Sadece 1 B) Sadece 3 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 E) 1 ve 3 38 E Tamponlar, ph değişikliklerine direnen sulu sistemlerdir. Bir çok tampon sistemi bulunmasına rağmen üç tanesi çok ön plandadır. Bular; 1.Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi 2. Hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi ile 3. Proteinler ve Fosfat tampon sistemleridir. Plazma ve serumda iki önemli tampon sistemi (Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi ve protein-fosfat tampon sistemi) ön planda iken, tam kanda Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi ve hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi önceliklidir. Ancak tam kanda proteinler ve Fosfat tampon sistemi de vardır. 39. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin yan zincirinde sülfüdril (-SH) grubu vardır? A) Metionin B) Tirozin C) Alanin D) Glisin E) Sistein 39 E Yan zincirinde sülfüdril (-SH) grubu içeren amino asit sisteindir. Sistein amino asidi hidrofilik yapıda olup, başlıca antioksidan enzimlerin aktif bölgelerinde ve glutatyon yapısında yer almaktadır. 40. pk1 = 2.8, pk2 = 9.8 ve pk3 = 2.2 olan bir amino asitin pi sı kaçtır? A) 2.2 B) 2.5 C) 7.4 D) 9.8 E) B İzoelektrik ph (pi): Amino asitin net yük taşımadığı ve elektriksel alanda hareket etmediği noktadır. İzoelektrik ph, izoelektrik parçacıkların her iki tarafındaki pk değerlerinin arasındaki ortalama ph değeridir. pi değerinin hesabı asidik amino asitlerde asidik pk laı toplayıp ikiye bölünerek hesaplanırken, bazik amino asitlerde ise bazik pk laı toplayıp ikiye bölünerek hesaplanır. 14

14 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 41. Aşağıdakilerden hangisi peptid bağları için yanlıştır? A) Proteinlerin primer yapısını oluşturur B) Kovalent bağdır C) Trans konfigürasyonundadır D) Yüksüzdür fakat polardır E) Tam çift bağ özelliğine sahiptir ve serbestçe hareket etmez 41 E Peptid bağlarının temel özellikleri: 1.Proteinlerin primer yapısını oluşturur 2.Kovalent bağdır; trans konfigürasyonundadır; 3.Yüksüzdür fakat polardır 4.Kısmi çift bağ özelliğine sahiptir 5.Sert ve düzlemseldir, serbestçe hareket etmez 42. Eritrositlerde gerçekleşen glikoliz reaksiyonları sırasında oluşan ve hemoglobin eğrisinin sağa kaymasına neden olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Amonyak B) 2,3-difosfogliserat C) Karbondioksit D) H+iyonları E) Karbonmonoksit 42 B 2,3-difosfogliserat bileşiği eritrositlerin perifere doğru gitmesi sırasında oluşmakta ve hemoglobin eğrisini sağa kaydırarak ortama oksijen bırakılmasında rol oynamaktadır. 15

15 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 43. Aşağıdaki enzimlerden hangisi, transferaz sınıfındandır? A) Lipoprotein lipaz B) Glukokinaz C) Tripsin D) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz E) Arjininosüksinaz 43 B Glukokinaz karaciğer ve pankreas beta hücrelerinde glukoz molekülüne fosfat transferini gerçekleştiren bir transferazdır. 44. Aşağıdaki koenzimlerden hangisi hidrojen transferinde görev alır? A) Tiamin pirofosfat B) Pridoksal fosfat C) Folat koenzimleri D) Biotin E) FMN, FAD 44 E Hidrojen transferinde görev alan koenzimler: NAD, NADP FMN, FAD Lipoik asit Koenzim Q Hidrojen dışında diğer grubların transferinde görev alan koenzimler: CoA-SH açil grubu Şeker fosfatlar fosfat Tiamin pirofosfat aldehid Pridoksal fosfat amino grubu Folat koenzimleri tek karbonlu bileşikler Biotin karbondioksit Kobamid (B-12) koenzimleri------alkil grupları Lipoik asit açil grubu 16

16 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 45. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum düzeyi kolestazda yükselir? A) Laktat dehidrogenaz B) Kolinesteraz C) Lösin amino peptidaz D) Lipaz E) Lipoprotein lipaz 45 C Kolestaz, safranın duodenuma dökülememesi durumudur. İntrahepatik kolestaz: Viral hepatitlerde, ilaçların etkisiyle (klorpromazin ve halotan gibi), gebelikte, karaciğer infiltrasyonlarında, biliyer sirozda görülebilir. İntrahepatik kolestaz sıklıkla hücre harabiyeti ile birliktedir. Ekstrahepatik kolestaz: Karaciğer dışı safra yollarında taş, tümör, kist, parazit ve dıştan basıya bağlı olarak oluşur. Kolestazı Gösteren Testler: Alkalen fosfataz GGT -(Gama glutamil transferaz transpeptidaz-) 5 -Nükleotidaz Lösin amino peptidaz 46. Beyin hücrelerine 1 mol glukozun asetil KoA ya kadar katabolize olması sonucu net kaç mol ATP kazanılır? A) 5 B) 7 C) 10 D) 30 E) C 47. Elektron transport zincirinde protonların pompalandığı noktalar aşağıdakilerden hangileridir? A) Kompleks I ve II B) Kompleks-I ve IV C) Kompleks I, III ve IV D) Kompleks III, IV ve V E) Kompleks-I, II ve III 17

17 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 47 C Elektron transport zincirinde protonların pomplandığı noktalar; Kompleks I, III ve IV dür. 48. Glukoz-6 fosfataz eksikiğinde izlenen ve taş bebek yüzü görünümü, hiperürisemi ve hipoglisemi gibi bulgular veren glikojen depo hastalığı hangisidir? A) Tip 1 (Von Gierke) glikojen depo hastalığı B) Tip II (Pompe) glikojen depo hastalığı C) Tip III (Cori, Forbes) glikojen depo hastalığı D) Tip IV (Andersen) glikojen depo hastalığı E) Tip V (Mc Ardle) glikojen depo hastalığı 48 A Glikojen depo hastalıkları: 49. Organizmamızda en fazla bulunan glikozaminoglikan aşağıdakilerden hangisidir? A) Heparan sülfat B) Kondroitin sülfat C) Heparin D) Hiyalüronik asit E) Keratan sülfat 18

18 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 49 B 50. Açlıkta fosforile hale getirilerek aktifleşen ve triaçilgliserollerin yıkımını sağlayan lipaz aşağıdakilerden 50 B hangisidir? A) Lipoprotein lipaz B) Hormona duyarlı lipaz C) Pankreatik lipaz D) Hepatik triaçilgliserol lipaz (HTGL) E) Gastrik lipaz Enzim Kaynak Etki Bölgesi Fonksiyon Özellikleri Gastrik lipaz Mide Mide Kısa-orta zincirli yağ asitlerini içeren diyetsel TG yıkımı Asite dayanıklı Pankreatik lipaz Pankreas İnce bağırsak lümeni Diyetsel triaçilgliserollerin Dayanıklılık için pankreatik yıkımı kolipaza gerek duyar Lipoprotein lipaz Ekstra hepatik dokular Kapiller hücre yüzeyi Heparin tarafından plazmaya salınır, apo C Dolaşımdaki ŞM ve VLDL içinde bulunan TG leri yıkar ıı tarafından aktifleştirilir Hormona duyarlı lipaz Yağ hücreleri Yağ hücreleri (sitozol) Depolanmış TG lerin yıkımı camp bağımlı protein kinaz tarafından aktifliştirilir. Asit lipaz Çoğu dokular Lizozomlar Fagositoz esnasında alınan lipidlerden yağ asitlerini ayırır. Asit ph da optimum Hepatik lipaz Karaciğer Karaciğer HDL 2 deki fosfolipid ve TG leri yıkarak HDL 3 e dönüşümü sağlamak. Androjenler tarafından aktive, östrojenler tarafından inhibe edilir. 19

19 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 51. Üre sentezinde arginin oluşumunu katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbamoil fosfat sentaz I B) Ornitin transkarbamoilaz C) Argininosüksinat sentaz D) Argininosüksinaz E) Arginaz 51 D Üre sentezinde arginin oluşumunu katalizleyen enzim Argininosüksinazdır. 52. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği,gaucher hastalığına neden olur? A) Beta-galaktozidaz B) Sfingomiyelinaz C) Seramidaz D) Beta-glukozidaz E) Arilsülfataz A 20

20 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 52 D Fukozidoz Jeneralize gangliozidoz Hastalık Enzim eksikliği Biriken lipid1 Klinik semptomlar a-fukozidaz G M1 -b galaktozidaz Cer-Gic-Gal-GalNAc-Gal H-izoantijen : : Fuc Cer-Gic-Gal-(NeucAc)- GalNAc : : Gal G M1 Gangliozid Serebral dejenerasyon, kas spastisitesi, kalın deri Mental retardasyon, karaciğer büyümesi, iskelet deformasyonu. Tay-Sachs hastalığı Heksozaminidaz A Cer-Gic-Gal-( NeucAc) : : Gal- Mental retardasyon, körlük, kas zayıflığı. NAc G M2 Gangliozid Heksozaminidaz A Sandhoff s hastalığı Cer-Gic-Gal-Gal : ve B : GalNAc Tay-Sachs la aynı fakat daha hızlı ilerleme Globozid + G M2 gangliozid : Fabry s hastalığı a- Galaktozidaz Cer-Gic-Gal : Gal Seramid Deri döküntüsü, böbrek yetmezliği, (tüm semptomlar sadece erkeklerde;x e bağlı resesif) triheksozid Seramid laktozid Seramid laktozidaz : lipizod (b- Galaktozidaz) Cer-Gic : Gal Seramid laktozid İlerleyici beyin hasarı, karaciğer ve dalak büyümesi Metakromatik lökodistrofi Cer-Gal : Adültlerde mental retardasyon ve psikolojik Arilsülfataz A : OSO 3 Sülfatid bozukluklar; demlyelinasyon Krabbe s hastalığı b- Galaktozidaz : Cer : Gal Galaktoserebrozid Mental retardasyon; myelin yokluğu Gaucher s hastalığı b- Glukozidaz Cer : Karaciğer ve dalak büyüklüğü, uzun kemiklerin : Gic Glukoserebrozid erozyonu, infantlarda mental retardasyon Niemanm-Pick Sfingomyelinaz hastalığı Cer : Karaciğer ve dalak büyüklüğü, mental retardasyon, hayatın erken döneminde ölüm : P-kolin Sfingomyelin Farber s hastalığı Seramidaz Açil : Ses kısıklığı, ermatit, iskelet, deformasyonu mental retardasyon; hayatın erken döneminde Sfingozin Seramid : ölüm 53. Aşağıdakilerden hangisi pürin nükleotidlerinin katabolizmasında yer alan enzimlerden biri değildir? A) 5 -nükleotidaz B) Adenozin deaminaz C) Ksantin oksidaz D) Guanin deaminaz E) PRPP glutamil amido transferaz 53 E PRPP glutamil amido transferaz pürin nükleotid sentezinde rol alırken seçeneklerdeki diğer enzimler, pürin yıkımının enzimleridir. 21

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi.

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. MİKROBİYOLOJİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. b. Amaç: Mikrobiyoloji bilimi ve çalıştığı alanlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU 11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU DUYU ORGANLARI Canlının kendi iç bünyesinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadığı ortamda mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik uyarıları alan

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

GLİKOJEN METABOLİZMASI

GLİKOJEN METABOLİZMASI METABOLİZMASI DİLDAR KONUKOĞLU TIBBİ BİYOKİMYA 8.4.2015 DİLDAR KONUKOĞLU 1 YAPISI Alfa-[1,6] glikozid Alfa- [1-4] glikozid bağı yapısal olarak D-glukozdan oluşmuş dallanmış yapı gösteren homopolisakkarittir.

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri DOKU Dicle Aras Doku ve doku türleri Doku Bazı özel görevler üstlenmiş hücre topluluklarıdır. Bir doku aynı yönde özelleşmiş hücre ve hücreler arası maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İntrauterin

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

Hücre çeperi (Hücre duvarı)

Hücre çeperi (Hücre duvarı) Hücre çeperi (Hücre duvarı) Mycoplasmalar dışındaki tüm prokaryotlarda vardır. Görevleri: Bakteriyi kendi iç basıncına karşı korur(hücre içi ozmotik basıncı % 10-20 sakkaroz çözeltisi yoğunluğuna eşittir).

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez

İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez Prof.Dr. Alp Can Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD Yaşamın İkinci Haftası İmplantasyon Trofoblast invazyonu

Detaylı

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER Endotel Damar duvarı ve dolaşan kan arasında tek sıra endotel hücresinden oluşan işlevsel bir organdır Endotel en büyük endokrin organdır 70 kg lik bir kişide, kalp kitlesix5

Detaylı

Bağışıklık sistemi nasıl çalışır?

Bağışıklık sistemi nasıl çalışır? On5yirmi5.com Bağışıklık sistemi nasıl çalışır? İnsanda bağışıklık sistemi, özellik ve görevleri nelerdir? Kaç çeşit bağışıklık sistemi vardır? Yayın Tarihi : 23 Ekim 2012 Salı (oluşturma : 10/3/2017)

Detaylı

Clostridium. Clostridium spp. Clostridium endospor formu. Bacillus ve Clostridium

Clostridium. Clostridium spp. Clostridium endospor formu. Bacillus ve Clostridium Clostridium Gram pozitif, sporlu çomaklar olup anaeropturlar. Doğal yaşam ortamları toprak, ayrıca insan ve hayvanların bağırsaklarıdır. Hastalık etkeni türlerde patojenite ekzotoksin veya ekzoenzim üretimi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

TRANSLASYON ve PROTEİNLER

TRANSLASYON ve PROTEİNLER TRANSLASYON ve PROTEİNLER Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 13 Aralık 2016 mrna daki baz sırasının kullanılarak amino asitlerin doğru sıra ile proteini oluşturmasını kapsayan olayların tümüne Translasyon veya

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var.

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZARININ GÖREVLERİ Hücre içini çevresinden ayırır Hücrenin iç bölümlerini belirler Proteinlere bağlı

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Bağ doku. Mezodermden köken alır. En Yaygın bulunan dokudur ( Epitel, Kas, Kemik sinir)

Bağ doku. Mezodermden köken alır. En Yaygın bulunan dokudur ( Epitel, Kas, Kemik sinir) Bağ doku Mezodermden köken alır En Yaygın bulunan dokudur ( Epitel, Kas, Kemik sinir) Bağ dokunun Fonksiyonları Diğer organ ve dokuların Fonksiyonal ve yapısal desteğini sağlar. kan damarları aracılığı

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 ADIM ADIM YGS LYS 184. Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 2) Geri Emilim (Reabsorpsiyon) Bowman kapsülüne gelen süzüntü geri emilim olmadan dışarı atılsaydı zararlı maddelerle birlikte yararlı maddelerde kaybedilirdi.

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir.

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. * *Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. *Bu hipotez, memelilerin evrimsel geçmişlerinin bir parçası

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 TEK ZARLI ORGANELLER 1) Endoplazmik Retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında oluşmuş kanalcıklardır. Yumurta hücresi, embriyonik hücreler ve eritrositler(alyuvar)

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI Nükleotidlerin vücuda alınımı Nükleotidler, nükleik asitlerin yapı taşları olarak besinlerde bulunur. Hücre içeren besinlerle alınan nükleik asitler, mide enzimlerinden

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar)

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) Düz kaslar 2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) UYARILMALARI: Düz kaslar tiplerine göre farklı uyarılır

Detaylı

Baş, Boyun ve Yüzün Gelişimi. Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Baş, Boyun ve Yüzün Gelişimi. Prof.Dr.Murat AKKUŞ Baş, Boyun ve Yüzün Gelişimi Prof.Dr.Murat AKKUŞ Sunum Planı Farengeal Arkuslar Farengeal Cepler Farengeal Yarıklar Farengeal (membran) Zarlar Yüz gelişimi Farengeyal kompleks Farengeyal kompleks,farengeyal

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. 2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Receptörler İntrasellüler hidrofobik(llipofilik)ligandlara baglananlar Nükleer hormon reseptörleri Guanylate siklaz(nitrikoksid receptor) Hücre yüzey hidrofilik ligandlara

Detaylı

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM HÜCRE ZARINDA TAŞINIM Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ YDÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK AD Küçük moleküllerin zardan geçişi Lipid çift tabaka Polar moleküller için geçirgen olmayan bir bariyerdir Hücre içindeki suda

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis

Bacillus anthracis. Hayvanlarda şarbon etkenidir. Bacillus anthracis. Gram boyama. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis Bacillus anthracis Gram pozitif, obligat aerop sporlu, çomak şeklinde bakterilerdir. 1µm eninde, 2-4 µm uzunluğunda, konkav sonlanan, kirpiksiz bakterilerdir. Bacillus anthracis in doğal yaşam ortamı topraktır.

Detaylı

HÜCRELERARASI İLETİŞİM

HÜCRELERARASI İLETİŞİM HÜCRELERARASI İLETİŞİM Bazı sorular!!! Bitki hücreleri ne hakkında konuşur? Bir hücre diğerine ne söyler ve diğer hücre buna nasıl cevap verir? Bu sorulara, önce mikroorganizmalar arasındaki iletişime

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 AKADEMİK YILI FAZ II KOMİTE II GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA KOMİTESİ (TIP 203) 9 HAFTALIK PROGRAM (30.10.2017 28.12.2017) KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK

Detaylı

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir.

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir. * *Aşılama öncesinde ve beraberinde probiyotik kullanma veya aşının içine serokonversiyon oranını arttıracağına inanılan suşların eklenmesi ilgili çalışmalar son birkaç yılda hızla artmıştır. *Şimdiye

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı