TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR"

Transkript

1 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki paranasal sinuslardan hangisi recessus sphenoethmoidalis e açılır? A) Sinus spenoidalis B) Sinus maxillaris C) Sinus frontalis D) Cellulae ethmodales anteriores E) Cellulae ethmodales mediales 1 A Sinus sphenoidalis ve cellulae ethmoidales posteriores recssus sphenoethmoldalis yoluyla meatus nasi superior a diğer tüm paranasal sinuslar ise meatus nasi medius a açılırlar. 2. Aşağıdaki yapılardan hangisi, fossa ischioanalis in dışyan duvarının oluşumuna katılır? A) M.levator ani B) Lig.sacrospinale C) M.sphincter ani internus D) Diaphragma urogenitale E) M.obturator internus 2 E M. obturator internus ve onun fasyasının oluşturduğu canalis pudendalis (Alcock kanalı) fossa ischionalis in dış yan duvarında yer alırlar. 3. Broadmann alanları ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) à Motor konuşma alanı B) à Sensoriel konuşma merkezi C) à Primer işitme merkezleri D) 8 à İstemli göz hareketleri merkezi E) 22 à Primer görme sahası 3 E 22. alan sekonder işitme alanıdır. Dominant hemisferde wernicke (duyusal konuşma alanı) alanının da bir bölümünü oluşturur. Primer görme sahası oksipital lobta 17. alandır. 4. Aşağıdakilerden hangisi nervus tibialis tarafından innerve edilmez? A) M. semitendinosus B) M. biceps femoris caput longum C) M. gastrocnemius D) M. adductor magnus E) M. peroneus tertius 2

2 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 4 E N. tibialis, uyluk ve bacak arka loj kaslarını ve ayağın plantar kaslarını innerve eder. M. adductor magnus ün üst gurup lifler n. obutratorius, alt grup lifleri ise n. tibialis tarafından uyarılı. M. peroneus teritius ise bacak ön loj kaslarındandır ve tüm önloj kasları gibi n. peroneus profundus tarafından innerve edilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi nervus trigeminus un dalıdır? A) Nervus auriculotemporalis B) Nervus auricularis magnus C) Nervus auricularis D) Nervus auricularis posterior E) N. occipitalis minor 5 A Nervus auriculotemporalis : nervus trigeminus un Nervus auricularis magnus: Plexus cervicalis in Nervus auricularis: Nervus vagus un Nervus occipitalis minor: Plexus cervicalis in Nervus auricularis posterior ise nervus facialis in dalıdır. Bu sinirlerin tümü auriculanın duyusal innervasyonuna katkı yaparlar Aşağıdakilerden hangisi arteria mesenterica superior un dalı değildir? A) Arteria pancreaticoduodenalis superior B) Arteria pancreaticoduodenales inferior C) Arteriae jejunales D) Arteria colica dextra E) Arteria colica media 6 A A. pancreaticoduodenales superiores ler arteria gastroduodenalis in dalıdır. Arteria mesenterica superior dalları: - A. pancreaticoduodenalis inferior - A. colica dextra - A. colica media - Aa. jejunales - Aa. ileales - A. iliocolica 7. Aşağıdakilerden hangisi mezensefelonda yer almaz? A) Nucleus ruber B) Substantia nigra C) Nucleus nervi oculomotorii D) Nucleus nervi trochlearis E) Nucleus caudatus 7 E Nucleus caudatus telensefalonda yer alan bazal çekirdeklerden biridir. Mezensefalonda aqueductus sylvii ve periaqueductal gri madde ve nuc. mesencephalicus nervi trigemini vardır ayrıca, colliculus superior lar seviyesinde: nuc. nervi oculomotori, nuc. accessorius nervi oculomotori (Edinger Westhpal), substantia nigra, nuc. ruber, nuclei pretectales. Collicculus inferior lar seviyesinde ise: nuc. nervi trochlearis ve yer alır. 8. Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğerin mediastinal yüzü ile komşuluk yapmaz? A) Vena cava superior B) Vena cava inferior C) Vena azygos D) Aorta descendens E) Özofagus 3

3 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 8 D Sağ akciğer mediastinal yüzü vena cava superior, vena cava inferior, vena azygos, a.v. subclaiva lar özofagus ve kalp ile komşudur, arcus aorta ve aorta thoracia sol akciğerin mediastinal yüzü ile komşuluk yaparlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi inguinal kanaldan geçer? A) Lig. teres uteri B) Lig. latum uteri C) Lig. sacrocervicale D) Lig. pubocervicale E) Lig. ovarii proprium 9 A Ligamentum teres (rotundum) uteri veya round uterin ligaman kadında inguinal kanaldan geçen ve periton kökenli olmayan tek ligamenttir, gubernaculum ovarii nin artığıdır ve antefleksiyonun sebebi olan bağdır. 10. Foramen winslowi (epiploicum) un arka sınırını hangisi oluşturur? A) Ligamentum hepatoduodenale B) Duodenum C) Vena cava inferior D) Ligamentum teres hepatis E) Ligamentum suspensorium duodeni 10 C Foramen epiploicum bursa omentalis ile cavitas peritonealis i bağlayan geçittir. Ön sınırını ligamentum hepatoduodenale, arka sınırını parietal periton ve vena cava inferior, üst sınırını karaciğer, alt sınırını ise duodenumun birinci parçası oluşturur. Ligamentum suspensorium duodeni (Treitz bağı) ise flexura duodenojejunalis I karın arka duvarına asar. 11. Aşağıdaki eklemlerden hangisi ginglimus (troclear) tip değildir? A) Art. radiocarpea B) Art. talocruralis C) Art. cubiti D) Art. humeroulnaris E) Artt. interphalangeales proximales 11 A Art. radiocarpea (elbileği eklemi) elipsoid tiptedir. Diğerleri ise ginglimus (trochlear) eklemlerdendir. 12. Fibroz perikard ile mediastinal pleura arasında hangi sinir veya sinirler seyreder? 12 - C A) N.vagus B) N.reccurens C) N.phrenicus D) Nn.splanchnici E) Nn.intercostales 4

4 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 13. Lacuna musculorum dan geçen oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Arteria femoralis B) Vena femoralis C) Nervus femoralis D) Nervus saphenus E) Nervus obturatorius 13 C 14. Sinus cavernosus aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile direkt olarak vena jugularis interna ya dökülür? A) Sinus petrosus superior B) Sinus petrosus inferior C) Sinus sphenoparietalis D) Sinus occipitalis E) Sinus rectus 14 B Sinus cavernosus u sinus petrosus superior ve sinus petrosus inferior drene eder. Sinus petrosus superior sinus transversus a drene olurken, sinus petrosus inferior direkt olarak vena jugularis interna ya dökülür. Sinus petrosus inferior dışındaki tüm dura sinüsleri içeriklerini direkt veya indirekt sinus sigmoideus a ulaştırırlar ve sinus sigmoideus v. jugularis interna ya dökülür. Yani: Sinus sigmoideus + Sinus petrosus inferior = V. jugularis interna dır. 15. Hücre membranından, suda çözünme özelliği olan bir maddenin geçişinde, geçiş hızını belirleyen en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Maddenin çapı B) Maddenin molekül ağırlığı C) Maddenin ultrastrüktürel yapısı D) Maddenin lipitte çözünme oranı E) Maddenin elektriksel yükü 15 D Hücre membranı temel yapı olarak bilayer fosfolipit tabaka üzerine yerleşmiş protein ve karbonhidratlardan oluşur. Temel yapı olan fosfolipit tabaka hücre membran seçici geçirgenliğinde temel rol oynar. Bu nedenle madde ister suda ister yağda çözünsün membrandan geçiş hızını belirleyen temel faktör maddenin yağda çözünürlüğüdür. 16. Sinir hücresinde Voltaj bağımlı sodyum kanallarını bloke ederek aksiyon potansiyeli oluşumunu yok eden madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Fizostigmin B) Atropin C) Kürar D) Tetrodotoksin E) Digoksin 5

5 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 16 D Tetradotoksin voltaj bağımlı sodyum kanallarını bloke ederek sinir hücresi içerisine sodyum girişini önleyen çok kuvvetli bir nörotoksindir. Bu zehrin en çok karıştırıldığı madde ise asıl olarak voltaj bağımlı potasyum kanllarını bloke eden ancak aynı zamanda az miktarda voltaj bağımlı sodyum kanalını da bloke eden Tetraetilamonyumdur. Atropin muskarinik resptör blokeri iken kürar nikotinik reseptör blokeridir. Nikotinik reseptörler aslen bir sodyum kanalına bağlıdır. Ancak direk iyon kanalı üzerinden kürarın etkisi olmadığından çeldirici şık olarak kullanılabilir. 17. Sinir lifleri ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) A alfa tipi sinir lifleri proprioseption B) A gamma tipi sinir lifleri intrafuzal lif motor nöronu C) A delta tip sinir lifi yavaş ağrı duyu lifleri D) B grubu otonomik preganliyoner sinir lifleri E) C grubu otonomik postgangliyoner lifler 17 C A delta tipi sinir lifleri yavaş değil hızlı ağrı duyusunu taşır. Hızlı yeri belirtilir ağrı olarak bilinen keskin ağrıdır. A Sinir Lifleri Sınıflandırılması ve Tipleri Lif Tipi Duysal Sınıflandırma Karşılığı Fonksiyonu Önemi Alfa Grup 1 (a ve b) Beta Grup 2 Somatik Motor nöron (A-alfa) Kas iğciği (1a) ve Golgi tendon organ (1b) afferenti Proprioseption Hassas dokunma, basınç Kas iğiciği En hızlı iletim En kalın Lif Kas iğciği çekirdek zinciri tip lif afferenti Gama Yok Kas iğciği motor nöronu Kas tonüsünden sorumlu Delta Grup 3 Soğuk ve ağrı (hızlı ağrı) Kaba dokunma Akut ağrı, yer belirtilir B - Yok Otonom PREgangliyoner Otonomik C Dorsal kök Grup 4 Sıcak ve ağrı (yavaş ağrı) Yer belirtilemez ağrı Sempatik Yok POSTgangliyoner sempatik En ince, en yavaş Sinir liflerinin çeşitli uyaranlarla etkilenmesi; Sinir Lifi Duyarlılığı Duyarlılık En ÇOK Orta En AZ Lokal Anestetikler C B A Basınç A B C Hipoksi B A C 18. İskelet kası stabilizatör proteinleri içerisinde hangisi G-aktin molküllerini birbirine bağlayan ve Z çizgisine bağlar? A) Desmin B) Distrofin C) Titin D) Alfa-Aktinin E) Nebulin 18 E Nebulin uzun fibriler bir proteindir. Bir ucuyla F-aktin molekülünü Z çizgisine bağlar iken boylu boyunca yerleşerek komşu iki aktin molekülünü G-aktin altbirimlerinin birbirine bağlar. Nebulinin ayrıca en önemli işlevi F-aktinin boyunun belirlenmesini sağlamaktır. 6

6 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 19. Kalp siklusunda mitral kapağın açılması hangi evrenin sonuna denk gelir? A) Eşhacimli gevşeme B) Eşhacimli kasılma C) Hızlı doluş D) Atriyal sistol E) Ejeksiyon 19 A Mitral kapağın açılması siklusun diyastol bölümündedir. Kapağın açılması ile birlikte atriyuma periferden gelip toplanmış kan basınç farkına bağlı olarak ventriküle dolar. Bu evre hızlı doluş evresidir. Ancak mitral kapağın açılması için ventrikül basıncının atriyum basıncının altına inmesi gerekir. Bu nedenle izovolümetrik yani eşhacimli gevşeme ventriküllerde oluşturulur. Bu evrenin sonunda ise mitral kapak basınç farkına bağlı olarak açılacaktır. 20. Mide kanseri sonucu gastrektomi yapılmış ve ösefagus ile duodenum arasında anastomoz yerleştirilmiş bir hastada hangisi beklenir? A) Folik asit emiliminde azalma B) Demir emiliminde azalma C) Protein emiliminde azalma D) Yağ emiliminde azalma E) Konstipasyon 20 B Soru çeldiricilidir. Protein emiliminde azalma ters köşe olarak konulmuştur. Protein sindiriminde bir azalma beklenir ancak protein emilimi ince bağırsaklarda olduğundan emilimde bir problem görülmez. Ancak zaten sindirilmeden emilen bir maddenin emilimini etkileyen önemli bir madde hidroklorik asittir. Bu madde ise Demir dir. Asidite kaybı demir emilimini önemli ölçüde azaltacaktır. Diğerleri ince bağırsak ve kolonu ilgilendirdiğinden gastrektomiden sıkıntısı direk olarak beklenmez. 21. Aşağıda bulunan organların hangisinde Goblet hücre sayısı diğerlerinden çok daha fazladır? A) Mide B) Koku epiteli C) Üretra D) Ductus alveolaris E) Sigmoid kolon 21 E Goblet hücreleri intraepiteliyal salgı bezi hücresi ya da kadeh hücre olarakta bilinen glikoprotein yapıda mukus salgılayan tek başına hücredir. Asıl amacı bulunduğu yüzeye kayganlık ve koruma vermesidir. Nerede bu işleri yapan başka bir bez varsa orada goblet olmasına gerek yoktur. Bu nedenle şıklarda zaten goblet içeren tek doku sigmoid kolon mukozasıdır. Diğerlerinde bulunmaz. 7

7 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 22. Böbrek nefronlarında potasyum sekresyonu temel olarak hangi bölümde gerçekleşir? A) Proksimal tübül B) İnen ince henle kulbu C) Çıkan kalın henle kulbu D) Distal tübül pars kontortası E) Medüller toplayıcı tübüller 22 D Nefronlarda sekresyondan temel olarak sorumlu olan bölüm distal tübüldür. Distal tübülün distal kısmında bulunan E ve I hücreleri özellikle aldosteron kontrolündedir. Bu hücrelerden I hücreleri yani interkalat hücreler yapısında bulunan H-K ATPaz yani proton pompası sayesinde hidrojen sekrete ederken karşılığında potasyum emilimi gerçekleştirir. E hücreleri olarak bilinen Esas hücreler ise yapılarında bulunan Na/K ATPaz sayesinde lümene potasyum sekresyonunda temel rol oynarlar. 23. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi kan hava bariyeri duvarında yerleşmiş ve yoğun egzersiz durumda uyarılmasıyla birlikte kişide dispne hissi yaratan reseptördür? A) JG hücre reseptörleri B) Clara hücresi reseptörleri C) J reseptörleri D) Makula densa kemoreseptörleri E) İodopsin reseptörleri 23 C Kan hava bariyerinin yapısını temel olarak endotel, tip 1 pnömosit ve bazal membran oluşturur. Bu yapıya sürfaktanında katkısı vardır. Bazal membran yapısında bulunan intertisiyel bölge çok önemli bir reseptör olan Akciğer J reseptörlerine ev sahipliği yapar. Yüksekte yaşam, düşük oksijen, alveoler ödem ya da yoğun egzersiz gibi durumlarda uyarılan bu reseptörler kişide Dispne hissi yaratırlar. 24. Aşağıdakilerden hangisi prekordal plağın geliştiği yapıyı ve ileride oluşturacağı yapıyı doğru olarak vermiştir? 24 A A) Hipoblast Primer stomatodeum B) Hipoblast ilkel farinks C) Hipoblast Aksiyal iskelet D) Epiblast Mesencephalon E) Epiblast Hause membranı İmplantasyonun başlamasından hemen sonra gelişen ilk olaydır. Hem trofoblastlar hem de embriyoblastlar farkedilebilen iki tabakaya ayrılır Trofoblastlar; Sitotrofoblastlar; Yassı tek çekirdekli hücrelerdir, embriyoyu kuşatırlar, mitoz yetenekleri vardır, sinsityotrofoblastların kaynaklarıdır, iç tabaka olarak bilinir. Sinsityotrofoblastlar; Daha kübik,çok çekirdekli hücrelerdir, uzantıları ve enzimleri sayesinde invazyonu sağlarlar, mitoz yetenekleri yoktur, dış tabaka olarak bilinir. Sinsityotrofoblastlar HCG salınımından ve gebelik teşhisinden sorumludur. Embriyoblastlar Epiblast; Yüksek silindirik hücrelerdir.ileride endoderm, mezoderm ve ektodermi oluşturacaktır. Ayrıca amniyoblastları oluşturacak ve amniyon boşluğunu çevreleyecektir. Hipoblast; Küçük kübik hücrelerdir. İlkel endoderm olarak bilinir. Ayrıca primer vitellus kesesini çevreleyecektir. Bu keseyi oluşturan hücreler Hipoblast kaynaklıdır. Üstte hipoblastın kübik hücreleri altta ise bu hücrelerden kaynaklanan yassı hücreler ile çevrelenmiştir. Bu yassı hücrelerin yaptığı zarımsı yapıya Hauser membranı (eksokölomik membran) denir. Hipoblastın kranial ucundaki hücreleri daha kübik bir hal alır. Kranial uçta oluşan bu yuvarlak, plak şekilde yapıya Prekordal Plak denir. Prekordal plak ileride ön beynin gelişimine katılır. 25. Aşağıdaki yapılardan hangisi 2. Faringeal arkustan gelişir? A) Meckel kıkırdağı B) Sfenomandibular ligament C) Hyoid kemik büyük kornuları D) Arytenoid kıkırdak E) Stilohyoid ligament 8

8 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 25 E Faringeal komleks; intrauterin hayatın 4. haftasında insanın baş ve boyun bölgesini yapmak üzere gelişen yapıdır. Kraniladen kaudale doğru sıralanmış 5 ya da 6 tane bilateral şişlik şeklinde yapılardır. Faringeal kompleks 4 ayrı yapıdan oluşur; Faringeal arkuslar Faringeal cepler Faringeal yarıklar Faringeal membranlar Her bir faringeal kompleks; baş boyun bölgesinin kas, kıkırdak, sinir gibi dokularını oluşturur. FARİNGEAL ARKLAR SINIR KASLAR İSKELET 1. Maksiller (Maksiler ve mandibular çıkıntı) 2.Hyoid V. trigeminal Maksiler ve mandibular dallar VII. Fasiyal Çiğneme kasları (Temporal, masseter, medial ve lateral pterigoidler) Mylohyoid Digastriğin ön karnı Tensör palatini Tensör timpani 3 IX. glossofaringeal Stilofaringeus 4-6 X. vagus Superior laringeal dal (4. arkusun siniri) Rekürrent laringeal dal (6. arkusun siniri) Mimik kasları (buksinatör, aurikularis, frontalis, platisma, orbikülaris oris ve oküli) Digastriğin arka karnı Stilohyoid Stapedius Krikotiroid, levator palatin, farinks konstriktörleri Larinksin intrinsik kasları Premaksilla Maksilla Zigomatik Temporal kemiğin bir kısmı Meckel kıkırdağı Malleus İnkus Malleusun ön ligamenti Sfenomandibular ligament Stapes Stiloid çıkıntı Stilohyoid ligament Hyoid kemiğin gövdesinin üst kısmı ve küçük boynuzu Hyoid kemiğin gövdesinin alt kısmı ve büyük boynuzu Larinks kıkırdakları (tiroid, krikoid, aritenoid, kornikulat ve kuneiform) 26. Glikoprotein 2b/3a defektinde hangi hemostaz aşaması bozulur? A) Trombosit adezyonu B) Trombosit agregasyonu C) Lokal vasospazm D) Trombosit aktivasyonu E) Plazminojen aktivasyonu 26 B Hemostaz kanın damar içerisinde tutulmasıdır. Herhangi bir nedenle damar bütünlüğü bozulursa 4 ardışık mekanizma ile hemostaz sağlanır; Lokal Vazokonstriksiyon Trombosit Adezyonu ve Agregasyonu (Primer hemostaz) Koagülasyon (Fibrin oluşumu) (Sekonder hemostaz) Fibrinoliz (Tersiyer Hemostaz) 9

9 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER Hemostazın ikinci aşaması olan adezyon ve agragasyon sonucunda primer hemostaz oluşur. Kendi içerisinde 3 bölüm halinde gerçekleşir; Trombosit adezyonu Trombosit aktivasyonu Trombosit agregasyonu Primer Hemostatik Tıkaç Oluşum Aşamaları Aşama Oluşan Olaylar Bağlantı Proteinleri Trombosit Adezyonu Trombositin zadelenen damarda açığa çıkan kollajene ve vwf e bağlanmasıdır Gp-1b/9 ve vwf rol alır. Trombosit Aktivasyonu Trombosit Agregasyonu Kollajene bağlanan trombositler şişer, aktifleşir ve granüllerindeki içeriği boşaltır Aktive olan trombositlere diğer trombositlerin bağlanması ve primer tıkacın oluşmasıdır Tromboksan A2, ADP, PAF, kalsiyum ve seratonin rol alır. Kalsiyum ve ATP şarttır Fibrinojen, Gp-2b/3a rol alır. 27. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi boyanma özelliği bakımından diğerlerinden farklılık gösterir? A) Granüllü endoplazmik retikulum B) Hücre çekirdeği C) Ribozom D) Golgi aygıtı E) Mitokondriyon 27 D Hücreler yapılarındaki asit ve baz oranına göre iki temel boyanma paterni gösterir. Yapısında asit olanlar baz boyaları tutacaklarından bazofilik boyanırken, yapılarında baz olanlar asit boyaları tutarak asidofilik boyanır. Yukarıdaki organellerden dört tanesi yapısında asidik yapılar içerdiğinden bazofilik boyanırken bir tanesi normal boyalarla boyanamaz. Bu golgi aygıtıdır. Golgi aygıt normal boyanmalarda çekirdek ile hücre membranının apikal kısmı arasında boyasız alanlar olarak görülür. Bu nedenle ancak gümüş çöktürme gibi özel yöntemler ile görüntülenebilir. 28. Aşağıdaki kollajen lif çeşitlerinden hangileri deri derrmisinin stratum retikülare tabakasında daha fazla bulunur? A) Tip 1 ve 3 kollajen B) Tip 1 ve 4 kollajen C) Tip 1 ve 5 kollajen D) Tip 3 ve 4 kollajen E) Tip 3 ve 6 kollajen 28 A Deri epidermis adlı epitel tabaksı ile dermiş adlı bağ dokusundan oluşur. Dermisin stratum retikülare ve papillare adlı tabakaları bulunur. Stratum retikülare temel olarak retiküler laminayı da içerdiğinden tip 1 ve tip 3 kollajen yoğunluğu fazladır. Tip 3 kollajen boyanma özelliği bakımından dikkat edilmesi gereken kollajendir. Kollajen lif sisteminin üç numaralı üyesi retiklüer liflerdir. Temel olarak Tip 3 kollajenden oluşmuştur. Tam olgunlaşmamış kollajen lif sistemi olarakta tanımlanabilir. Önemli özelliği etrafına sardığı dokuya esneklik sağlamasıdır. Özellikle kan damarları, dalak, karaciğer, ince bağırsaklar gibi hacim değiştiren organların çatısında bulunur. Lenfoid dokuda sıktır. Retiküler lifler HE boyanmasıyla görülmez. Görünmesi için gümüş çöktürme yapılır. Bu nedenle Argirofilik boyanır. Bazal mambran yapısında PAS + reaksiyon verir. 29. Aşağıdakilerden hangisi nöral krest hücreleri kaynaklı değildir? A) Araknoidmater B) Odontoblastlar C) Melanositler D) Preaortk gangliyonlar E) Epifiz bezi hücreleri 29 E İntrauterin hayatta sinir sistemi 18. günde nörülasyon denilen süreçte tamamlanır. Bu süreç sonunda Nöral tüp ve nöral krest hücreleri oluşur. Nöral tüp ilerideki merkezi sinir sistemi yapılarını oluştururken, nöral krest hücrelerinden ise periferik sinir sistemi oluşacaktır. 10

10 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT Nöral krestten kaynaklanan yapılar; Yüz ve kafatasının kemik ve bağ dokuları (faringeal kompleksler) Yüz ve boyunun derisi Bazı kraniyal sinir gangliyonları (5, 7, 9, 10. kraniyal sinirler) Meninksler Glial hücreler Schwann hücreleri Dişte odontoblastlar Tiroid bezi parafolliküler C hücreleri (kalsitonin kaynağı) Spinal arka kök gangliyonları Sempatik zincir Preaortik gangliyonlar Gastrointestinal sistemin parasempatik gangliyonları Adrenal medulla hücreleri Deride melanositler 30. Glomerüler hidrostatik basınç 55 mmhg, onkotik basınç 30 mmhg; Bowman kapsülünde hidrostatik basınç 15 mmhg olan bir nefronda net filtrasyon basıncı kaç mmhg dir? A) 10 mmhg B) 30 mmhg C) 40 mmhg D) 70 mmhg E) 100 mmhg 30 A Glomerüle afferent arteriyol ile gelen kan bowman boşluğuna süzülür ve Ultrafiltrat oluşur. Ultrafiltrat içerisinde kan hücreleri ve proteinler hariç plazmanın tüm içeriği vardır. Osmolaritesi plazma osmolaritesiyle aynıdır. Filtrasyonun hiç bir aşamasında aktif bir transport olmaz. Glomerüler filtrasyonu temel olarak iki faktör belirler. Bunlar starling kuvvetleri ve filtre edilecek maddenin fiziksel özellikleridir. Net filtrasyon basıncını starling kuvvetleri ile kolaylıkla bulabiliriz. Bu yöntemde sıvıyı bowmana iten basınçtan, glomerüle geri çeken basınç çıkartılır. Net filtrasyon basıncı: (Glomerül hidrostatik basıncı) ( Glomerül onkotik basıncı + Bowman hidrostatik basıncı) = 55 ( ) = 10 mmhg 31. Aşağıdaki hormonlardan hangisi ikincil haberci olarak camp kullanmaz? A) Kalsitonin B) Epinefrin C) Anjiyotensin-2 D) Oksitosin E) TSH 31 D Proteini aktivasyonu bir membran enzimi olan adenilat siklazı aktive ettiğinde, ATP den camp oluşur. camp hücre içerisinde ilerler ve protein kinaz A aktivasyonu yapar. camp bir ikincil habercidir. Adenilat siklaz aktivasyonu yapan G-proteinine Gs denir. Bazen G-Proteini aktivasyonu adenilazt siklazı inhibe eder. Bu durumda camp miktarı azalır. camp azalması çeşitli hücre içi olaylara neden olur. Adenilat siklaz inhibisyonu yapan G-proteinine Gi denir. camp fosfodiesteraz enzimi ile ortadan kaldırılır. Fosfodiesteraz inhibitörleri kullanmak camp yıkılımını engelleyeceğinden etkinin artmasına neden olur. Kafein ve teofilin iyi bilinen fosfodiesteraz inhibitörlerindendir. 32. Aşağıdakilerden hangisi Na/K ATPaz pompası fonksiyonu değildir? A) Hücre içinin negatif yüklü olmasını sağlamak B) Hücre içi sodyum konsantrasyonunu düşük tutmak C) Hücre dışı potasyum konsantrasyonunu düşük tutumak D) Hücre osmolaritesini sabitleyerek hücre hacminin korunmasını sağlamak E) Her taşımada 3 sodyum, 2 potasyum simportunu sağlayarak elektronegativite sağlamak 11

11 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 32 E Na/K ATPaz Pompası Tüm hücrelerde var olan elektrojenik pompadır. Elektrojenik denmesinin nedeni iki membran tarafı arasında elektriksel yük farkı oluşturmasıdır. Pompanın büyük ve küçük globüler alt birimi vardır. Büyük alt birimi ATPaz aktivitesi gösterir. Na/K pompası her seferinde 2 potasyumu hücre içerisine gönderirken, 3 sodyumu hücre dışına atmaktadır. Bu nedenle her seferinde hücre içi bir adet pozitif yük kaybeder. Na/K ATPaz pompasının en önemli görevleri; Hücre içinin negatif yüklü olmasını sağlamak Hücre içi sodyum konsantrasyonunu düşük, potasyumunu yüksek tutmak Hücre içi ve dışı osmolariteyi sabitleyerek hücre hacmini korumak Na/K ATPaz aktivitesini değiştiren kimyasallar; Kardiyak digitaller ve Oubain pompayı inhibe eder Dopamin pompayı inhibe eder İnsulin, Tiroid hormonları, G-aktin pompayı aktive eder. 33. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi kollajen proteini ile ilişkili değildir? A) Ehler Danlos sendromu B) Marfan C) Skorbüt D) Osteogenezis imperfekta E) Menkes hastalığı 33 B Marfan sendromu fibriilin proteini ile ilgili bir hastalıkken diğer seçeneklerde kollajen patolojileri verilmektedir. Kollajen Hastalıkları: Ehler Danlos sendromu: Ehler-Danlos (Tip VI) sendromunda, lizil hidroksilaz enzim eksikliğine bağlı olarak, hidroksilizil içeriği azalmış patolojik kollajen sentezi izlenir. Bu hastalıkta, hipermobilite, hiperelastik deri ve yara iyileşmesinde gecikme izlenir. Menkes hastalığı: Bakır metabolizması bozukluğuna bağlı lizil oksidaz yetersizdir. Osteogenezis imperfekta: Tip I kollajen bozukluğu, kırılgan kemikler, mavi sklera Skorbüt: C vitamini eksikliği, prolin hidroksilasyonu bozukluğu Alport sendromu: Böbrek glomerül bazal membranı etkilenmiştir (tip IV kollajen) Epidermolizis Bulloza: Tip VII kollajen etkilenmiştir Aşağıda verilen fonksiyonel grublardan hangisi monosakkaritlerde 34. Plazma zarı elde etmek isteyen bir araştırmacı yaptığı ultrasantrifüjde elde ettiği plazma zarına mitokondri zarının bulaşmadığından emin olmak için aşağıdaki enzimlerden hangisine bakmalıdır? A) Na+K+ATPaz B) LDH C) Katalaz D) Glutamat dehidrogenaz E) Sitokrom oksidaz 12

12 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 34 D Soruda mitokondri belirteci sorulmakta ve bu bağlamda cevap glutamat dehidrogenaz olmaktadır. Organel veya Belirteç Ana İşlevleri Fraksiyon1 Çekirdek DNA Kromozomların yerleşim yeri. DNA tarafından yönetilen RNA sentezinin (transkripsiyon) yapıldığı yer Mitokondri Glutamik dehidrojenaz Sitrik asit döngüsü, oksidatif fosforilasyon. Ribozom1 Çok miktarda RNA Protein sentezinin yerleşim yeri (mrna nın proteine translasyonu). Endoplazmik retikulum Glukoz-6 fosfataz Zara bağlı ribozomlar protein sentezinin ana yerleşim yeridir. Çeşitli lipidlerin sentezi. Birçok zenobiyotiklerin (sitokrom P450) oksidasyonu. Lizozom Asit fosfataz Birçok hidrolazın (yıkım tepkimelerini kataliz eden enzimler) yerleşim yeri. Plazma zarı Golgi aygıtı Peroksizom Hücre iskeleti1 Sitozol1 Na+-K+ATPaz 5 -nükleotidaz Galaktozil transferaz Katalaz Ürik asit oksidaz Özgün enzim belirteçleri yoktur2 Laktat dehidrojenaz Moleküllerin hücre içine ve dışına taşınması Hücre içi adezyon ve iletişim Proteinlerin hücre içi sınıflanması Glikozilleme tepkimeleri Sülfatlama tepkimeleri Bazı yağ asitleri ve amino asitlerin yıkımı Hidrojen Peroksit üretim ve yıkımı Mikrofilaman, mikrotübüli, arafilamanlar Glikoliz, yağ asiti sentez enzimleri 35. Aşağıda verilen RNA moleküllerinden hangisinin sentezi çekirdekcikde (nükleolus) gerçekleşir? A) mrna B) snrna C) trna D) rrna E) hnrna 35 D Ribozomal RNA çekirdekçikte sentezlenirken seçeneklerde verilen diğer RNA lar çekirdekte sentazlenirler. 36. İnsülin salgısının arttığı dönemde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kas dokusunda glikojenezin hızlanması B) Karaciğerde glikoneojenezin durması C) Yağ dokusunda lipolizin hızlanması D) Karaciğerde yağ asidi oksidasyonunun durması E) Kas ve yağ dokusuna glukoz girişinin hızlanması 36 C İnsülin salgısının arttığı dönemle tokluk kastedilmektedir. Toklukta; kas dokusunda glikojenezin hızlanması, karaciğerde glikoneojenezin durması, kas ve yağ dokusuna glukoz girişinin hızlanması ve karaciğerde yağ asidi oksidasyonunun durması gibi metabolik olaylar izlenirken, yağ dokusunda lipolizin hızlanması açlıkta görülen bir durumdur. 37. Protein, karbonhidrat ve yağların katabolizması sonucu oluşan ortak ürün aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağ asitleri B) Glukoz C) Gliserol D) Asetil KoA E) Üre 13

13 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 37 D Tüm substratların katabolik yolunda oluşan ortak ürün asetil KoA dır Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi 2. Hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi 3. Proteinler ve Fosfat tampon sistemi Yukarıda verilen tampon sistemlerinden plazmada bulunanlar hangileridir? A) Sadece 1 B) Sadece 3 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 E) 1 ve 3 38 E Tamponlar, ph değişikliklerine direnen sulu sistemlerdir. Bir çok tampon sistemi bulunmasına rağmen üç tanesi çok ön plandadır. Bular; 1.Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi 2. Hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi ile 3. Proteinler ve Fosfat tampon sistemleridir. Plazma ve serumda iki önemli tampon sistemi (Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi ve protein-fosfat tampon sistemi) ön planda iken, tam kanda Karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi ve hemoglobin (Hb/HHb) tampon sistemi önceliklidir. Ancak tam kanda proteinler ve Fosfat tampon sistemi de vardır. 39. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin yan zincirinde sülfüdril (-SH) grubu vardır? A) Metionin B) Tirozin C) Alanin D) Glisin E) Sistein 39 E Yan zincirinde sülfüdril (-SH) grubu içeren amino asit sisteindir. Sistein amino asidi hidrofilik yapıda olup, başlıca antioksidan enzimlerin aktif bölgelerinde ve glutatyon yapısında yer almaktadır. 40. pk1 = 2.8, pk2 = 9.8 ve pk3 = 2.2 olan bir amino asitin pi sı kaçtır? A) 2.2 B) 2.5 C) 7.4 D) 9.8 E) B İzoelektrik ph (pi): Amino asitin net yük taşımadığı ve elektriksel alanda hareket etmediği noktadır. İzoelektrik ph, izoelektrik parçacıkların her iki tarafındaki pk değerlerinin arasındaki ortalama ph değeridir. pi değerinin hesabı asidik amino asitlerde asidik pk laı toplayıp ikiye bölünerek hesaplanırken, bazik amino asitlerde ise bazik pk laı toplayıp ikiye bölünerek hesaplanır. 14

14 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 41. Aşağıdakilerden hangisi peptid bağları için yanlıştır? A) Proteinlerin primer yapısını oluşturur B) Kovalent bağdır C) Trans konfigürasyonundadır D) Yüksüzdür fakat polardır E) Tam çift bağ özelliğine sahiptir ve serbestçe hareket etmez 41 E Peptid bağlarının temel özellikleri: 1.Proteinlerin primer yapısını oluşturur 2.Kovalent bağdır; trans konfigürasyonundadır; 3.Yüksüzdür fakat polardır 4.Kısmi çift bağ özelliğine sahiptir 5.Sert ve düzlemseldir, serbestçe hareket etmez 42. Eritrositlerde gerçekleşen glikoliz reaksiyonları sırasında oluşan ve hemoglobin eğrisinin sağa kaymasına neden olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Amonyak B) 2,3-difosfogliserat C) Karbondioksit D) H+iyonları E) Karbonmonoksit 42 B 2,3-difosfogliserat bileşiği eritrositlerin perifere doğru gitmesi sırasında oluşmakta ve hemoglobin eğrisini sağa kaydırarak ortama oksijen bırakılmasında rol oynamaktadır. 15

15 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 43. Aşağıdaki enzimlerden hangisi, transferaz sınıfındandır? A) Lipoprotein lipaz B) Glukokinaz C) Tripsin D) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz E) Arjininosüksinaz 43 B Glukokinaz karaciğer ve pankreas beta hücrelerinde glukoz molekülüne fosfat transferini gerçekleştiren bir transferazdır. 44. Aşağıdaki koenzimlerden hangisi hidrojen transferinde görev alır? A) Tiamin pirofosfat B) Pridoksal fosfat C) Folat koenzimleri D) Biotin E) FMN, FAD 44 E Hidrojen transferinde görev alan koenzimler: NAD, NADP FMN, FAD Lipoik asit Koenzim Q Hidrojen dışında diğer grubların transferinde görev alan koenzimler: CoA-SH açil grubu Şeker fosfatlar fosfat Tiamin pirofosfat aldehid Pridoksal fosfat amino grubu Folat koenzimleri tek karbonlu bileşikler Biotin karbondioksit Kobamid (B-12) koenzimleri------alkil grupları Lipoik asit açil grubu 16

16 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 45. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin serum düzeyi kolestazda yükselir? A) Laktat dehidrogenaz B) Kolinesteraz C) Lösin amino peptidaz D) Lipaz E) Lipoprotein lipaz 45 C Kolestaz, safranın duodenuma dökülememesi durumudur. İntrahepatik kolestaz: Viral hepatitlerde, ilaçların etkisiyle (klorpromazin ve halotan gibi), gebelikte, karaciğer infiltrasyonlarında, biliyer sirozda görülebilir. İntrahepatik kolestaz sıklıkla hücre harabiyeti ile birliktedir. Ekstrahepatik kolestaz: Karaciğer dışı safra yollarında taş, tümör, kist, parazit ve dıştan basıya bağlı olarak oluşur. Kolestazı Gösteren Testler: Alkalen fosfataz GGT -(Gama glutamil transferaz transpeptidaz-) 5 -Nükleotidaz Lösin amino peptidaz 46. Beyin hücrelerine 1 mol glukozun asetil KoA ya kadar katabolize olması sonucu net kaç mol ATP kazanılır? A) 5 B) 7 C) 10 D) 30 E) C 47. Elektron transport zincirinde protonların pompalandığı noktalar aşağıdakilerden hangileridir? A) Kompleks I ve II B) Kompleks-I ve IV C) Kompleks I, III ve IV D) Kompleks III, IV ve V E) Kompleks-I, II ve III 17

17 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 47 C Elektron transport zincirinde protonların pomplandığı noktalar; Kompleks I, III ve IV dür. 48. Glukoz-6 fosfataz eksikiğinde izlenen ve taş bebek yüzü görünümü, hiperürisemi ve hipoglisemi gibi bulgular veren glikojen depo hastalığı hangisidir? A) Tip 1 (Von Gierke) glikojen depo hastalığı B) Tip II (Pompe) glikojen depo hastalığı C) Tip III (Cori, Forbes) glikojen depo hastalığı D) Tip IV (Andersen) glikojen depo hastalığı E) Tip V (Mc Ardle) glikojen depo hastalığı 48 A Glikojen depo hastalıkları: 49. Organizmamızda en fazla bulunan glikozaminoglikan aşağıdakilerden hangisidir? A) Heparan sülfat B) Kondroitin sülfat C) Heparin D) Hiyalüronik asit E) Keratan sülfat 18

18 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 49 B 50. Açlıkta fosforile hale getirilerek aktifleşen ve triaçilgliserollerin yıkımını sağlayan lipaz aşağıdakilerden 50 B hangisidir? A) Lipoprotein lipaz B) Hormona duyarlı lipaz C) Pankreatik lipaz D) Hepatik triaçilgliserol lipaz (HTGL) E) Gastrik lipaz Enzim Kaynak Etki Bölgesi Fonksiyon Özellikleri Gastrik lipaz Mide Mide Kısa-orta zincirli yağ asitlerini içeren diyetsel TG yıkımı Asite dayanıklı Pankreatik lipaz Pankreas İnce bağırsak lümeni Diyetsel triaçilgliserollerin Dayanıklılık için pankreatik yıkımı kolipaza gerek duyar Lipoprotein lipaz Ekstra hepatik dokular Kapiller hücre yüzeyi Heparin tarafından plazmaya salınır, apo C Dolaşımdaki ŞM ve VLDL içinde bulunan TG leri yıkar ıı tarafından aktifleştirilir Hormona duyarlı lipaz Yağ hücreleri Yağ hücreleri (sitozol) Depolanmış TG lerin yıkımı camp bağımlı protein kinaz tarafından aktifliştirilir. Asit lipaz Çoğu dokular Lizozomlar Fagositoz esnasında alınan lipidlerden yağ asitlerini ayırır. Asit ph da optimum Hepatik lipaz Karaciğer Karaciğer HDL 2 deki fosfolipid ve TG leri yıkarak HDL 3 e dönüşümü sağlamak. Androjenler tarafından aktive, östrojenler tarafından inhibe edilir. 19

19 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 51. Üre sentezinde arginin oluşumunu katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbamoil fosfat sentaz I B) Ornitin transkarbamoilaz C) Argininosüksinat sentaz D) Argininosüksinaz E) Arginaz 51 D Üre sentezinde arginin oluşumunu katalizleyen enzim Argininosüksinazdır. 52. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği,gaucher hastalığına neden olur? A) Beta-galaktozidaz B) Sfingomiyelinaz C) Seramidaz D) Beta-glukozidaz E) Arilsülfataz A 20

20 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 52 D Fukozidoz Jeneralize gangliozidoz Hastalık Enzim eksikliği Biriken lipid1 Klinik semptomlar a-fukozidaz G M1 -b galaktozidaz Cer-Gic-Gal-GalNAc-Gal H-izoantijen : : Fuc Cer-Gic-Gal-(NeucAc)- GalNAc : : Gal G M1 Gangliozid Serebral dejenerasyon, kas spastisitesi, kalın deri Mental retardasyon, karaciğer büyümesi, iskelet deformasyonu. Tay-Sachs hastalığı Heksozaminidaz A Cer-Gic-Gal-( NeucAc) : : Gal- Mental retardasyon, körlük, kas zayıflığı. NAc G M2 Gangliozid Heksozaminidaz A Sandhoff s hastalığı Cer-Gic-Gal-Gal : ve B : GalNAc Tay-Sachs la aynı fakat daha hızlı ilerleme Globozid + G M2 gangliozid : Fabry s hastalığı a- Galaktozidaz Cer-Gic-Gal : Gal Seramid Deri döküntüsü, böbrek yetmezliği, (tüm semptomlar sadece erkeklerde;x e bağlı resesif) triheksozid Seramid laktozid Seramid laktozidaz : lipizod (b- Galaktozidaz) Cer-Gic : Gal Seramid laktozid İlerleyici beyin hasarı, karaciğer ve dalak büyümesi Metakromatik lökodistrofi Cer-Gal : Adültlerde mental retardasyon ve psikolojik Arilsülfataz A : OSO 3 Sülfatid bozukluklar; demlyelinasyon Krabbe s hastalığı b- Galaktozidaz : Cer : Gal Galaktoserebrozid Mental retardasyon; myelin yokluğu Gaucher s hastalığı b- Glukozidaz Cer : Karaciğer ve dalak büyüklüğü, uzun kemiklerin : Gic Glukoserebrozid erozyonu, infantlarda mental retardasyon Niemanm-Pick Sfingomyelinaz hastalığı Cer : Karaciğer ve dalak büyüklüğü, mental retardasyon, hayatın erken döneminde ölüm : P-kolin Sfingomyelin Farber s hastalığı Seramidaz Açil : Ses kısıklığı, ermatit, iskelet, deformasyonu mental retardasyon; hayatın erken döneminde Sfingozin Seramid : ölüm 53. Aşağıdakilerden hangisi pürin nükleotidlerinin katabolizmasında yer alan enzimlerden biri değildir? A) 5 -nükleotidaz B) Adenozin deaminaz C) Ksantin oksidaz D) Guanin deaminaz E) PRPP glutamil amido transferaz 53 E PRPP glutamil amido transferaz pürin nükleotid sentezinde rol alırken seçeneklerdeki diğer enzimler, pürin yıkımının enzimleridir. 21

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER Endotel Damar duvarı ve dolaşan kan arasında tek sıra endotel hücresinden oluşan işlevsel bir organdır Endotel en büyük endokrin organdır 70 kg lik bir kişide, kalp kitlesix5

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var.

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZARININ GÖREVLERİ Hücre içini çevresinden ayırır Hücrenin iç bölümlerini belirler Proteinlere bağlı

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez

İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez Prof.Dr. Alp Can Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD Yaşamın İkinci Haftası İmplantasyon Trofoblast invazyonu

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI Nükleotidlerin vücuda alınımı Nükleotidler, nükleik asitlerin yapı taşları olarak besinlerde bulunur. Hücre içeren besinlerle alınan nükleik asitler, mide enzimlerinden

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM

HÜCRE ZARINDA TAŞINIM HÜCRE ZARINDA TAŞINIM Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ YDÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK AD Küçük moleküllerin zardan geçişi Lipid çift tabaka Polar moleküller için geçirgen olmayan bir bariyerdir Hücre içindeki suda

Detaylı

HÜCRELERARASI İLETİŞİM

HÜCRELERARASI İLETİŞİM HÜCRELERARASI İLETİŞİM Bazı sorular!!! Bitki hücreleri ne hakkında konuşur? Bir hücre diğerine ne söyler ve diğer hücre buna nasıl cevap verir? Bu sorulara, önce mikroorganizmalar arasındaki iletişime

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21% Aşı İle Önlebilir Hastalıklar Difteri Hib Hepatit B Kızamık Kabakulak Yenidoğan tetanozu

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya.

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRÜSLER Viral gastroenteritler fekal oral yolla bulaşmaları nedeniyle, alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan

Detaylı

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM II. DERS KURULU Eylül 0 Kasım 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR 1. Streptococcus pneumoniae laboratuvar tanısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Katalaz reaksiyonu negatiftir. b) Kanlı agarda alfa hemoliz yapar. c)

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli Endotel, dolaşım sistemini döşeyen tek katlı yassı epiteldir. Endotel hücreleri, kan damarlarını kan akımı yönünde uzunlamasına döşeyen yassı,

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

Kan dokusu. Hematokriti hesaplamak için eritrositlerle dolu olan tüpün uzunluğu kanla dolu tüpün uzunluğuna bölünüp, çıkan sonuç 100 ile çarpılır.

Kan dokusu. Hematokriti hesaplamak için eritrositlerle dolu olan tüpün uzunluğu kanla dolu tüpün uzunluğuna bölünüp, çıkan sonuç 100 ile çarpılır. Kan dokusu Kan, hücrelerden ve plazma adı verilen bir sıvıdan oluşmuştur. Hücreler eritrositler (kırmızı kan hücreleri), lökositler (beyaz kan hücreleri) ve trombositlerdir. Hücrelerin % 99 undan fazlasını

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 KAN GRUBU ANTİJENLERİ Kan grubu kırmızı kan hücrelerinin üzerinde bulunan ve

Detaylı

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat

ĐÇERĐK. Vitamin B6 Formları. LOGO www.themegallery.com. Tarihsel Bakış. Yapısal Formüller. 4 Piridoksin Piridoksal Piridoksamin Piridoksal-fosfat LOGO ĐÇERĐK Tarihsel Bakış B6 Vitamininin Genel Özellikleri Kimyasal Ve Biyolojik Fonksiyonları Biyokimyasal Fonksiyonları YRD. DOÇ. DR. BEKİR ÇÖL SUNAN: DUYGU BAHÇE Emilim, Transport ve Metabolizma İmmün

Detaylı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 8.Hafta ( 03-07 / 11 / 2014 ) FETUS FİZYOLOJİSİ 1.Embriyonun Gelişmesi 1.) Plasenta 2.) Amnion Kesesi ve Amnion Sıvısı Slayt No: 9 1.) EMBRİYONUN GELİŞMESİ

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN KARBONHİDRATLAR Normal diyet alan kişilerde enerjinin % 55-60 ı karbonhidratlardan sağlanır. Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla güneş ışığının yardımıyla karbondioksit ve sudan yararlanarak klorofilden

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi Homeostasi - Değişen dış koşullara rağmen nispeten sabit bir iç fizyolojik ortamı sürdürme sürecidir. -Böylece vücut organlarının, normal sınırlarda verimli bir şekilde çalışması sağlanır. İki ana kontrol

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI

GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRMASI Kullanım amacı: Gaitada parazit yumurtası bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: Parazit enfeksiyonu, enfeksiyon yapabilecek aşamadaki bir

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA...

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... 1 1.1. FİZYOLOJİ NEDİR?... 3 1.2. İNSAN VÜCUDUNUN YAPISAL ORGANİZASYONU... 4 1.2.1. Kimyasal Düzeydeki Organizasyon... 5 1.2.2. Hücresel Organizasyon...

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

Akciğerin Embryolojisi Akif Turna

Akciğerin Embryolojisi Akif Turna Akciğerin Embryolojisi Akif Turna Neden Embryoloji? Neden Embryoloji? Organların gelişimini (organogenesis) anlamak Neden Embryoloji? Organların gelişimini (organogenesis) anlamak Fonksiyonlarını daha

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Planı HIV in morfolojik ve

Detaylı

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002

Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D. kdemircan1@gmail.com twitter.com/kdemircan1 İnsan Fibroblastları Alp Can, 2002 Hücre Organelleri Doç. Dr. Kadir DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji A.D.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

2) Kolekalsiferol (D 3)

2) Kolekalsiferol (D 3) Sunum İçeriği Öğretim Görevlisi :Yrd.Doç.Dr.Bekir ÇÖL Hazırlayan ve Sunan : Fulya ÇELEBİ Konu : D Vitamini 31/10/2008 D vitamini formları kaynaklarına genel bakış Deride ve vücutta D vitamini sentezi İnce

Detaylı

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi ÜNİTE 8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Nefronların yapısını ve idrar oluşumunu, Glomerul filtrasyon hızı ve klirens kavramını, Jukstaglomeruler aparatus ve renin-anjiotensin

Detaylı

HÜCRE ZARINDAN MADDE TAŞINMASI

HÜCRE ZARINDAN MADDE TAŞINMASI HÜCRE ZARINDAN MADDE TAŞINMASI Prokaryotlardan en karmaşık çok hücreli ökaryotlara kadar canlı sistemlerin hepsinde canlı organizma ve cansız ortam arasında madde alışverişi vardır. Hücresel seviyede madde

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU SİNİR DOKUSU Fonksiyonu Özellikleri irritabilite konduktivite korelasyon reaksiyon S.S. SINIFLANDIRMA Somatik (Sistema Nervosum Cerebrospinale)

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

Düz Kas. Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Mesane. Uterus. İnce bağırsak

Düz Kas. Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Mesane. Uterus. İnce bağırsak Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Düz Kas Mesane Uterus İnce bağırsak Düz Kas İşlevleri İstemsiz kasılma Bazı düz kas hücreleri kollajen, elastin, glikozaminoglikan,

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica

Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Yersinia Enterobacteriaceae ailesindedir Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia Yersinia pestis Veba hastalığının etkeni (Kara ölüm) İlk pandemi

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

madde2 Transport protein Transport protein

madde2 Transport protein Transport protein Terimler Uniport taşınma Hücre zarına yerleşmiş bir transport proteinin tek bir maddeyi tek yönde taşıması. Taşınan maddeye göre pasif veya aktif olarak gerçekleşir madde Transport protein Simport taşınma

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir.

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir. BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf Aşağıda, sindirim sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (, yanlış olanlarının yanına (Y) koyunuz. Aşağıda verilen resimde sindirim sistemi organlarının

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı