TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRK GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİ NE YANSIMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRK GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİ NE YANSIMASI"

Transkript

1 T.C BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TÜRK GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİ NE YANSIMASI UZMANLIK TEZİ HAZIRLAYAN İmren BULUT ANKARA-EKİM-2007

2 ÖNSÖZ İnsanlığın var oluşundan itibaren devam eden teknolojik gelişim hayatın her alanında etkili olmuş, buna bağlı olarak sürekli gelişen dünyaya uyum sağlayabilmek için tüm ülkeler teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiştir. Bu kapsamda, gümrük sistemi de teknolojik gelişmelerin etkisi altında kalmış, söz konusu gelişmelere bağlı olarak vergilendirme sistemi başta olmak üzere her alanda sürekli bir gelişim sürecine girmiştir. Bu çalışmada, öncelikle dünyada Gümrük Tarife Sisteminin ve Türk Gümrük Tarife Sisteminin tarihçesi incelenmiş olup, devamında teknolojik gelişmelerin etkisi sonucu dünyada ve Türk Gümrük Tarife Sistemi nde meydana gelen değişmeler ve teknolojik gelişim nedeniyle artan eşya türlerinin sınıflandırılmasında Tarife Sisteminin yaşadığı sorunlara değinilmiştir. i

3 ABSTRACT Technolojical developments have been affected in the every area of the life since the being of humanity. As a result, every country have been observing the technolojical developments closely to adapt to the continiously developing world. In this concept, the Customs System has been affected by the technolojical developments and had an improving process especially in taxation and other applications. In this study, firstly the history of the Customs Tarif System in the world and in the Turkey has been discussed. After this, the problems appeared in the classification of the increasing number of goods caused by technolojical developments and the effects of the technolojical developments on the Customs Tarif System in the world and Turkey has been studied. ii

4 İÇİNDEKİLER Abstract i Önsöz ii İçindekiler... iii Tablo ve Şekiller Dizini...viii Kısaltmalar.ix Giriş..1 BÖLÜM I TEKNOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1. Dünden Bugüne Teknoloji Teknolojik Gelişmelerin Kronolojik Gelişimi...8 iii

5 BÖLÜM II ULUSLARARASI EŞYA NOMANKLATÜRLERİ 2.1. Uluslararası Eşya Nomanklatürleri nin Tarihsel Gelişimi Yılları Arasındaki Gelişmeler Milletler Cemiyeti Gümrük Nomanklatürü Taslağı (League of Nations Draft Customs Nomanclature) Gümrük İş Birliği Nomanklatürü (Customs Cooperation Counsil Nomanclature) Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması (The Standart International Trade Classification- SITC) Armonize Sistem Nomanklatürü nün Kabulü Armonize Sistem Nomanklatürü nün Tanımı ve Genel Yapısı Armonize Sitem Nomanklatürü nün Tanımı Armonize Sistemin Genel Yapısı Armonize Sistemin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar Bölüm ve Fasıl Notları (Alt Pozisyon Notları Dahil) Armonize Sistemin Pozisyon ve Alt Pozisyonları.26 iv

6 Armonize Sistemin Tamamlayıcı Belgeleri Armonize Sistemin Gelişimi : AB Örneği AB deki Modern Uygulamalar TARIC TARIC in Tarihçesi ve Yasal Zemini TARIC Sisteminin Tanımı TARIC in Kapsamı ve Yapısı TARIC in İşleyişi Eşyaların Sınıflandırılması Yönünden TARIC Cetveli ITMS Genel Karşılıklı Çalışabilirlik Uygulama Stratejisi (IIS) Geliştirme Adımları Alan ve Veritabanları.55 v

7 BÖLÜM III TÜRK GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİNİN KISA TARİHÇESİ 3.1. Gümrük Darüttalimi Rüsumat Emanetinin Kuruluşu Rüsumat Emanetinin Kaldırılışı BÖLÜM IV TEKNOLOJİK GELİŞİMİN TARİFEYE ETKİLERİ 4.1. Teknolojik Gelişimin Tarifeye Etkilerine İlişkin Örnekler Biodizelin Sınıflandırılması Biodizelin Tanımı Biodizelin Teknolojik Gelişimi Biodizelin Kimyasal Yapısı Biodizelin Dünyadaki Üretim Alanları Biodizeldeki Teknolojik Gelişimin Tarifeye Yansıması Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Ortaya Çıkması ve Organik Gıdaların Armonize Sistem Nomanklatürü nde Sınıflandırılması 71 vi

8 Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Tanımı ve Üretim Süreci Gen Teknolojisi ve Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların Gelişimi Organik Gıdaların Tanımı ve Sınıflandırılmasında Ortaya Çıkan Sorunlar Organik Gıdaların Tanımı Organik Gıdaların Sınıflandırılması Dijital Kameralar ve Görüntü Kaydedici Kameralar Dijital Kameralar ve Görüntü Kaydedici Kameraların Sınıflandırılması 77 BÖLÜM V SONUÇ VE DEĞERLENDİRME..80 TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNİ vii

9 TABLOLAR: Tablo 1: TARIC kodu ve Ek Kodların Yapısı...68 Tablo 2: ITMS Sisteminde Aday Ülkelerin Takip Etmesi Gereken Öncelikler 74 Tablo 3: ITMS projesi kapsamında Üye Ülkelerin hangi sistemlerini hangi öncelik ile hazır hale getirmeleri gerektiğine ilişkin tablo..78 ŞEKİLLER: Şekil 1: ITMS Sisteminin CCN/ CSI Network Ağı üzerinden İşleyişi..71 Şekil 2: Topluluk IT Sistemlerinin İşleyiş Yapısı..79 KISALTMALAR viii

10 AS Armonize Sistem BIO Bağlayıcı Mense Bilgisi CCCN Customs Cooperation Council Nomenclature (Gümrük İşbirliği Konseyi Nomanklatürü) CN Combined Nomenclature DGÖ Dünya Gümrük Örgütü EBTI ECICS Avrupa Bağlayıcı Tarife Bilgisi Avrupa Kimyasal Maddelere İlişkin Gümrük Envanteri GİK Gümrük İşbirliği Komitesi HS Harmonised System Nomenclature ISPP Veri İşlenmesi Prosedürleri için Bilgi Sistemleri ITA Information Technology Agreement (Bilgi Teknolojisi Anlaşması) KN Kombine Nomanklatür NCTS Topluluk Bilgisayarlı Transit Sistemi NIMEXE Avrupa Toplulukları Dış Ticaret İstatistiğine Ait Mal Nomanklatürü ix

11 ve Üye Devletler Arasında Ticaret İstatistiği SITC Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırması (The Standart International Trade Classification) SMS Model İşletim Sistemi TARIC Tariff Intégré des Communautés Européennes Avrupa Topluluğu Entegre Tarife Sistemi TAXUD Taxation and Customs Union AB Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Departmanı TQS Tarife Kotaları ve Gözetimi x

12 xi

13 I. GİRİŞ Teknoloji tarihi insanlık tarihinin başlangıcından itibaren yapılan icat ve keşifler ile sürekli gelişim göstermiştir. Bu gelişim sonucu sürekli insan hayatını kolaylaştıran yeni eşyalar geliştirilmiş, bu çerçevede eşyaların çeşitliliği zamanla ticaretin nitelik ve niceliksel olarak gelişimini sağlamıştır. Tarihin gelişmemiş dönemlerinde, belirli bir toprak parçası sınırları içinde seyreden ticaret, sonrasında ülke düzeyinde ve yakın ülkeler arasında gerçekleşirken, daha sonra teknolojik gelişmelerin nitelik ve niceliksel olarak artması sebebiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bununla birlikte, ülke ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sınırlı sayıda üretilen mallar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda zamanla daha büyük miktarlarda üretilmeye ve ülke sınırları dışında da satılmaya başlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda, eşya çeşitliliği artarken ticaret de uluslararası bir boyut kazanmış, bu durum ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla eşyaların sınıflandırılması gereksinimini doğurmuştur. Bu gereksinimin sonucu olarak da 19.yy ortalarından itibaren modern anlamda eşya sınıflandırılması çalışmaları başlamıştır. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca gümrüklerin ana görevi önemli bir milli bütçe kaynağı olan gümrük vergilerini toplamaktan ibaret olurken,19.yy.dan itibaren teknolojik gelişmeler doğrultusunda hız kazanan uluslararası ticaret, gümrük idarelerini teknolojik gelişmelerle doğrudan bağlantılı olarak gümrük işlemlerini sürekli yenileyen bir yapılanmaya sevk etmiştir. Böylece gümrük idareleri, gümrük 1

14 mevzuatı ve gümrük vergileri açısından devletin iktisadi politikasını yönlendiren kurumlar haline gelmiştir. Bu durum ülkelerin teknolojik ve ticari gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve gümrük vergilerini kontrol altında tutulabilmesi amacıyla ortak bir nomanklatür kullanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede, bugün dünya ticaretinin %98 inde geçerli olan Armonize Sistem Nomanklatürü geliştirilmiştir 1. Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkındaki Uluslararası Sözleşme ekinde yer alan Armonize Sistem Nomanklatürü 3501 sayılı ve 10 Kasım 1988 tarihli Kanun la 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilerek Gümrük Giriş Tarife Cetvelimizin hazırlanmasında esas alınmıştır. Bunu takiben, ülkemizin tarihinden itibaren Gümrük Birliği ne dahil olması nedeniyle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde, Armonize Sistem Nomanklatürüne dayalı olarak Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü esas alınarak 12 rakamlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu uygulamasına geçilmiştir. Gümrük Giriş Tarife Cetveli, uluslararası ticarete konu olan malların türlerine ve niteliklerine göre sistematik olarak numaralandırılarak sınıflandırılmasını ve bu eşyaların ithalatında alınması gereken ithalat vergi oranlarını gösteren bir cetvel olarak tanımlanmaktadır 2. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler doğrultusunda çeşitlilik kazanan eşya türlerinin sınıflandırılmasında, Armonize Sistem ve Kombine Nomanklatüre uyum sağlamaktadır. 1 Armonize Sistem Komitesi 39. dönem toplantı raporu, Brüksel, 30 Mart AKÇA K., Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Eşyanın Sınıflandırılması ve Bağlayıcı Tarife Bilgisi, Uzmanlık Tezi, Gümrükler Genel Müdürlüğü,

15 Bu çalışmada, mikro düzeyde teknolojik gelişmeler nedeniyle çeşitlenen eşyaların sınıflandırılması hususunda, Armonize Sistem ve Kombine Nomanklatürü başta olmak üzere uluslararası tarife sistemlerinin işleyişinde ortaya çıkan etkiler ve makro düzeyde teknolojik gelişmelerden uluslararası tarife sistemlerinin nasıl fayda sağladığı hususları hakkında bilgi verilmiştir. Bu çerçevede, I. Bölüm de teknolojinin tarihsel süreci ele alınarak, teknolojik gelişmelerin yüzyıllar itibariyle nasıl bir gelişme gösterdiği ele alınmıştır. II. Bölüm de uluslararası eşya nomanklatürünün tarihsel gelişimi kapsamında Armonize Sistem ve Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı günümüz dönemi yeni eşyalar ve bu eşyaların sınıflandırılması hususu üç örnek üzerinde incelenmiştir. III. Bölüm de, Türk Gümrük Sistemi nin tarihçesi ele alınmıştır. Bununla birlikte Türk Gümrük Sistemi içinde tarife uygulamasının gelişim sürecine değinilmiştir. IV. Bölüm de ise uluslararası tarife sisteminin teknolojinin getirdiği yeniliklerden nasıl faydalandığı hususu ele alınmış olup, teknolojik gelişimin tarife sistemine yansıması iki örnek üzerinde açıklanmıştır. 3

16 BÖLÜM I TEKNOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1. Dünden Bugüne Teknoloji İnsanın kendi doğasından beslenen yaratma isteği teknolojideki gelişmelerin ana sebebidir. Bu çerçevede, insanoğlu yaşamı boyunca sürekli olarak icat yapma ihtiyacı duymuş ve icatların tarih boyunca süreklilik arz etmesi nedeniyle teknoloji sürekli yenilenen, değişim gösteren bir süreç haline gelmiştir. Yıllardır hayatımızın içinde olan teknolojik süreci incelemeden önce teknolojinin kelime anlamına değinelim. Hemen her fırsatta kullandığımız teknoloji sözcüğü, sanat ya da beceri anlamına gelen yunanca "Techne" ve bilim ya da çalışma anlamına gelen "Logia" sözcüğünün birleşmesinden türetilmiştir. Teknolojik gelişim süreci kapsamında Babilde ilk toplama makinası olan abaküs icat edilmiştir. M.Ö 2000 yılı civarında kaleme alınan Hammurabi yasalarında belirtilen inşaat yapım kuralları, belgelenen en eski mühendislik kuralları sayılmaktadır. Anadolu da yaşamış olan Thales, M.Ö 550'lerde geometrinin temellerini atan Pisagor okulunu kurmuştur. Aynı dönemlerde yaşayan Arşimed in (M.Ö 287) birleşik makaraları, hidrolik vidaları, büyüteci bulması ve kaldıraç kanunlarının uygulandığı savaş makinelerinin icadı modern mühendisliğin ilk adımları sayılabilir. Kaldıraç kanunlarının icadı Fen bilimlerindeki gelişmenin de 4

17 başlangıcı sayılmaktadır. Mısırlılar ve Yunanlıların icat etme yetenekleri tarihsel olarak bilinmekle birlikte teknolojik olarak ilk uygulayıcılar Romalılardır. Romalılar mühendislikte gösterdikleri başarıların yanında standart ölçütlerin geliştirilmesine ve örgütlenmeye büyük önem vermişlerdir. Bu çalışmalar bilim ve tekniğin birleştirilmesi olarak nitelendirilmiştir. Toplumlar arasında ticaret geliştikçe edinilen bilgilerde hızla yayılmıştır. Yayılan bu bilgilerin Çinliler tarafından büyük bir maharetle ve batıdan çok daha önce teknolojiye dönüştürüldüğü bilinir. Örneğin demir kalıpçılık, dümen, kağıt, ipek dokumacılığı, barut (1000 civarı), matbaacılık (1045 civarı) gibi buluşların Avrupa da keşfedildiği 14.yy.dan yüzlerce yıl önce Çin de uygulandığı saptanmıştır. Özellikle 16.yy sonrasında Copernicus, Kepler, Newton, Galileo, Toricelli, Laplace, Fourier, Lavosier, Avagado, Carnot, Maxwell, Watt, gibi bilimle uğraşan insanlar günümüz teknolojisinin gelişmesinde çeşitli disiplinlere bağlı bilimsel temellerin oluşmasına neden olmuşlardır. Günümüze en uygun modern ve popüler mühendisliğin babası olarak Leonardo da Vinci kabul edilmektedir. ( ). 6. yy.da Slavlar tarafından geliştirilen saban, 8. yy.da uzak doğudan getirilen üzengi, 11. yy.da ilk ateşli silahın icadı (M.S1050) ve19. yy.da at nalı ve koşum takımı devrimsel nitelikte olup, batıdaki toplumsal yapının zaman içinde tümüyle değişmesine neden olmuştur. Sanayileşme sürecindeki Avrupa da, teknolojinin gelişimi vazgeçilmez hale gelince insanların şehirlerde yaşamaya başlamaları sonucu yeni çalışma şartları ortaya çıkmıştır. Bu yeni toplumsal yapılanma sürecinde ilk başlarda yeni gelişmelere karşı tepki de büyük olmuştur. Buna ilk örnek, 19.yy başlarında çıkan 5

18 Luddite isyanıdır. İsyanın adı çalışma koşullarından memnun olmadığı için bir çorap tezgâhını parçalayan Ned Lud adlı işçiden geldiği sanılmaktadır. (Luddite, günümüz İngilizcesinde makine düşmanı anlamına gelmektedir.) Bu isyancıların başlattıkları eylemde giydikleri saboları (Takunyaya benzer terlik) çıkrıkların dişlileri arasına sokmaları sonucu tezgâhlar zarar görerek üretim durmuştur. Günümüzde benzer olaylar için kullandığımız "sabotaj" kelimesinin kökeni bu olaydır. Batıda sanayi devriminin 19. yy.dan itibaren James WATT tarafından gerçekleştirilen buharlı lokomotifin icadıyla başlamış olduğu varsayılır da Alexande Graham BELL'in bir deney sırasında üzerine dökülen asitin temizlenmesi için yeni icat ettiği telefonun öbür ucundaki yardımcısını " Bay watson buraya gelin, çabuk olun " sözüyle çağırması iletişim teknolojisinin kesin başlangıç tarihidir. Bu olayların hemen sonrasında Edison 1879 da elektrik ampulünü ve 1888 de gramofonu icat etmiştir. Ardından 1902 de Limuere kardeşler ilk sinema filmini icat etmiştir te Wright kardeşler ilk motorlu uçak denemesini gerçekleştirmiş, 1904 te elektronik vakum tüp icat edilmiştir de Sanayici Henry Ford "T" adını verdiği otomobili için sanayide devrim sayılan ilk üretim bant sistemini yaratmış, Markoni ilk radyo yayınını gerçekleştirmiştir de Rutherford atomun parçalanmasını, 1915 de Einstein genel rölativite teorisini keşfetmiştir da R.Goddat tarafından ilk roket denemesi ve ilk TV cihazı, 1946 da ENIAC adıyla ilk elektronik bilgisayar, 1954 de transistörlü radyo, 1958 de ilk mikroçip keşfedilmiştir. Aynı tarihte Ruslar tarafından ilk insan yapımı cisim olan Sputnik1, 1962 de Telstar adıyla uzaya ilk haberleşme (Comminication) uydusu fırlatılmıştır. SSCB de Y. Gagarin adındaki astronot 12 Nisan 1961 de uzaya giden ilk insan olmuştur. 6

19 1967 de G. Afrikalı Dr. Bernard tarafından ilk kalp nakli ameliyatı gerçekleştirilmiş, 1969 da N. Armstrong aya ilk ayak basan adam olmuştur de mikroişlemcili ilk bilgisayar geliştirilmiştir. Ve nihayet 2000 de genetik şifre çözülmeye başlanmış ve ilk canlı kopyalaması başarılmıştır. Bu gün ulaşılan teknolojinin temeli bilimdir. Bu iki kavram tarihsel süreçte ilk kez ilişkiye girdiklerinde bilim teknolojinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Önce icat yapılmış sonra neden ve sonuç irdelenerek prensipler oturtulmuştur. Günümüzde ise bilim teknolojiye öncülük etmektedir. Örneğin transistor, lazer gibi buluşlar bilimsel çalışmaların sonucudur ve teknolojinin vazgeçilmez öğesi olmuşlardır. Teknoloji kavramı bilimin uygulamaya geçirilmesi olarak da tanımlanmaktadır. Özellikle son çeyrek yüzyılda bilimsel çalışmalar geçmiş dönemlerle karşılaştırılamayacak ölçüde teknolojiye, yani pratik sonuçlar verecek biçime dönüştürülmektedir. Bilim ve teknoloji arasındaki bu hızlı etkileşim ve bütünleşme, elbette birey ve toplum yaşamını da dolaysız biçimde etkilemektedir. O nedenle, yaşadığımız çağı anlamanın yolu, öncelikle teknolojiyi ve onun boyutlarını tanımaktan geçmektedir. Bu ikisi arasındaki başlıca fark, bilmek ve yapmak arasındaki farka benzetilebilir. Alkan ve arkadaşlarına göre, bilim, bilme, betimleme; teknoloji ise, yapma ve geliştirme uğraşıdır. 3 Eş deyişle, teknoloji, bilimin somutlaşmış biçimidir. 3 C.Alkan, D.Deryakulu ve N.Şimşek. Eğitim Teknolojisine Giriş. Önder Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara, 1995, s.81. 7

20 Bu çerçevede, teknolojik gelişim sürecini daha iyi anlayabilmek ve yüzyıllar boyunca gerçekleşen icatların teknolojinin günümüzdeki haline ulaşmasında nasıl bir etki yarattığını anlayabilmek için icatlar ve keşifler tarihini kronolojik sıralamayla ele almakta fayda görülmektedir Teknolojik Gelişmelerin Kronolojik Gelişimi Bu bölümde, teknolojik gelişim Milattan önce ve sonra olmak üzere kronolojik olarak incelenmiş olup, insanlık tarihi açısından önem arz eden icatlara değinilmiştir. M.Ö : Mısırlılar tarafından ilk hassas takvim yapılmıştır : Tekerleğin ilk kez Mezopotamya da ve orta Avrupa da kullanıldığı varsayılmaktadır : Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır : Mısırlılar tarafından Hiyeroglif denen yazı sistemi bulunmuştur : Suriye de Ugarit de ilk alfabe kullanılmıştır : Lidya ( Türkiye) da ilk para sikkesi kullanılmıştır : Miletli (Batı Anadolu da liman kenti) THALES geometri okulunu kurmuş ve kendi teoremini geliştirmiştir : Herodotos dünya haritası çizmiştir : Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetmiştir. 4 Peter DRUCKER, Yeni Gerçekler, T. İş Bankası Kültür Yayınları, 1992, s

21 M. S : Türk gök bilimci BİRUNİ sayfalık araştırmalarını yayımlamıştır : Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımlamıştır : Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımlamıştır : Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetmiştir : Polonyalı Keşiş Nikolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya atmıştır : Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayımlamıştır : İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yapmıştır. (Daha önce Hollandalı gözlükçü Hans lippershey ilk teleskopu bulmuştu.) : Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetmiştir : İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetmiştir : İspanyol Kristof KOLOMB Amerikaya ayak basmıştır : İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlamıştır : Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam olmuştur : Türk Lagari Hasan Çelebi aya gitme denemesini yapmıştır : İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yapmıştır : Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icat etmiştir : İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yapmıştır. 9

22 - 1783: Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yapmıştır. 1796: Edvard JENNER çiçek aşısını bulmuştur : İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yapmıştır : İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etmiştir : Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskobu icat etmiştir : Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetmiştir : Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yapmıştır. (Ancak bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER dir) : İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat etmiştir : ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullanmıştır : İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtlamış ve kendi kuramını yazmıştır : İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınlamıştır : Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yapmıştır : ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etmiştir : İngiltere Londra da ilk metro çalışmaya başlamıştır : ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuarı kurulmuştur. (Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.) : ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır) 10

23 - 1878: İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etmiştir : Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretmiştir : Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını bulmuştur : İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yapmıştır : Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetmiştir : ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarlamıştır : Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletmiştir : ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yapmıştır. (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır) Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icat ettiler (SONAR : Sound Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir) -1922: Kanada da ilk kez bir şeker hastasına insülin tedavisi uygulanmıştır : İskoç Alexander FLEMING penisilini bulmuştur : İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başlamıştır : ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirmiştir : ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirmiştir. Aynı yıl Japonya nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine atılmış ve binlerce sivil öldürülmüştür : SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlatmıştır : ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirmiştir. 11

24 - 1961: SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan olmuştur : ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar olmuştur : SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu : ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kurulmuştur : ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yapılmıştır : ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yapmıştır : ABD Avrupa nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtulmuştur : ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalanmıştır : ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıklamıştır. 5 Teknolojik gelişimin kronolojik incelemesini yaptıktan sonra sürekli iktisadi ve teknolojik gelişmelerle iç içe yaşamak zorunda olan tarife sisteminin tarihsel gelişimini inceleyerek, tarife sisteminin zaman içinde hangi aşamalardan geçtiğini ve teknolojik gelişime nasıl ayak uydurduğunu anlamakta fayda görülmektedir. 5 Hüsnü ERKAN, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, T. İş Bankası Kültür Yayınları,

25 BÖLÜM II ULUSLARARASI EŞYA NOMANKLATÜRLERİ 2.1. Uluslararası Eşya Nomanklatürleri nin Tarihsel Gelişimi Eşyanın sınıflandırılmasına yönelik bir bilgi eski çağlardan beri süre gelmiştir. İlk eşya sınıflandırma sistemleri vergiye tabi eşya ile vergiden muaf eşyanın sadece alfabetik bir listesinden ibaretti. Ancak zamanla eşyalara farklı vergi oranları veya muafiyetlerin uygulanması gerekliliğinin ortaya çıkması ve eşyaların sınıflandırılmasında kullanılan alfabetik listelerin artması vb. nedenler vergi statüsünden ziyade eşyanın yapısına dayanan bir sınıflandırma sistemini daha kullanışlı hale getirmiştir. Bunun sonucunda eşyanın yapısına göre sınıflandırıldığı gümrük tarifeleri ortaya çıkmıştır. Uluslararası ticaretin düzeyinin ve öneminin artması ulusal gümrük tarifelerindeki farklılıklardan kaynaklanan bir takım zorluklarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu farklılıklar; pozisyonların veya numaraların sıralanışındaki farklılıklar, bu sıralanışta alt ayrımların farklı oluşları, eşyanın tanımları ve isimlerindeki farklılıklar ve hatta sınıflandırma prensiplerindeki farklılıklar olarak meydana çıkmıştır. Gümrük vergileri ve eş değerdeki vergilerin değerlendirilmesinde kolaylık sağlanması açısından bu farklılıkları ortadan kaldırmak ve standart bir gümrük nomanklatürü oluşturmak için ilgili ülkeler arasında ortak çalışmalar 13

26 başlatılmıştır. Oluşturulacak standart gümrük nomanklatürünün aşağıda belirtilen amaçlara hizmet etmesi amaçlanmıştır Uluslararası ticarete konu teşkil eden eşyanın sistematik olarak sınıflandırılmasına imkân vermesi, 2. Bu nomanklatürü kabul eden ülkelerin tarifelerinde tüm eşyaların somut bir esasa dayalı olarak aynı şekilde sınıflandırılması, 3. Gümrük teknolojisinin uzman kişiler ve halk tarafından aynı şekilde kolayca anlaşılması ve böylece ithalatçıların, ihracatçıların, üreticilerin, nakliyecilerin ve gümrük idarelerinin işlerini basitleştiren uluslararası ortak bir gümrük dil inin benimsenmesi, 4. İki veya çok taraflı gümrük ve ticari anlaşmaların müzakerelerinde, uygulanmasında ve doğru olarak yorumlanmasında kolayca anlaşılması ve çelişkilere yol açmaması, 5. Karşılaştırmalı uluslararası istatistiklerin hazırlanışında verilerin tek tip düzenlenmesine imkan vermesi. Uluslararası ticareti kolaylaştırmaya yönelik olarak ortak bir dünya nomanklatürünün oluşturulması için yürütülen bu çalışmalar bir asırdan fazla sürmüştür. Bu çalışmalar sonucunda bugün dünya ticaretinin %95 ini gerçekleştiren toplam 167 ülke ve Gümrük/Ekonomik Birlikler tarafından kullanılan Armonize Sistem Nomanklatürü geliştirilmiştir. 6 Introducing The International Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding System, Customs Co-operation Council, Brussels,

27 Yılları Arasındaki Gelişmeler Modern anlamda eşyanın sınıflandırılması çalışmaları 19. yüzyıl ortalarından itibaren başlamıştır ile 1854 yılları arasında Belçika da dış ticaret istatistikleri üç genel pozisyonda sunulmuştur. Bu pozisyonlar; hammaddeler, tabi halde tüketilen ürünler ve mamul hale getirilmiş eşya şeklindedir. Avusturya-Macaristan tarafından 25 Mayıs 1892 tarihinden itibaren kullanılan nomanklatürde daha sonra 1913 Brüksel Nomanklatürü ve 1931 Milletler Cemiyeti Nomanklatür Taslağı nda kullanılan sınıflandırma sistemine benzer bir sistem kullanılmıştır. Bu şekilde ulusal düzeyde yapılan girişimler giderek yerini uluslararası girişimlere bırakmıştır yılları arasında uluslararası bir istatistik nomanklatürünün hazırlanması için çok sayıda ekonomik kongre yapılmıştır. Ancak uluslararası bir sözleşmeyle onaylanmış ilk tek tip gümrük nomanklatürü, 1913 yılında Brüksel de yapılan İkinci Uluslararası Ticari İstatistik Konferansında kabul edilmiş ve 1913 yılında 29 ülke tarafından uygulamaya konulmuştur. Bu nomanklatürde eşyalar; 1. Canlı hayvanlar, 2. Gıda (yiyecek) maddeleri ve içecekler, 3. Hammadde ve yarı mamul maddeler, 4. Mamul maddeler, 5. Altın ve gümüş, 15

28 almıştır. 7 Olmak üzere beş grupta toplanmıştır ve bu gruplarda toplam 186 madde yer Bu nomanklatür, 1922 yılında Uluslararası Ticaret İstatistikler Bürosu nun hazırladığı ilk ticari istatistiklerin toplanmasına da esas teşkil etmiştir Milletler Cemiyeti Gümrük Nomanklatürü Taslağı ( League of Nations Draft Customs Nomenclature) Milletler Cemiyeti bünyesinde 1927 yılının Mayıs ayında toplanan Dünya Ekonomi Konferansı nda, ulusların gümrük tarifelerinin ortak bir çatıya oturtulması yönünde bir Tavsiye Kararı alınmıştır. Bu Tavsiye Kararı çerçevesinde, kurulan Uzmanlar Komitesi tarafından 1931 yılında tamamlanan gümrük nomanklatürü taslağı 1937 yılında revize edilmiştir. Daha sonra Cenevre Nomanklatürü olarak adlandırılan bu taslak 21 bölüm, 86 fasıl ve 991 pozisyondan oluşmaktadır. Cenevre Nomanklatürü birçok gümrük tarifesine esas teşkil etmiş olmakla birlikte, gümrük nomanklatürlerinin gerçek anlamda standartlaşmasına fazla bir katkısı olmamıştır. İkinci Dünya Savaşı nın çıkması nedeniyle Milletler Cemiyeti nin çöküşünün, bu nomanklatürün başarısızlığında önemli etkisi olmuştur. 7 Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin Açıklamalar, İTO Yayın No:1989/4, İstanbul,

29 Gümrük İşbirliği Konseyi Nomanklatürü (Customs Cooperation Counsil Nomenclature-CCCN) İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya konjonktüründe kendini gösteren gelişmeler, batılı uluslarca serbest ticarete duyulan istek ve ekonomik yapının yeniden oluşmasına yönelik hamleler, gümrük tarifelerinin standardizasyonu için uygun ortamı yaratmış ve bu anlamda bir kez daha uluslararası ortak bir gümrük nomanklatürünün hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur yılından sonra Avrupa Gümrük Birliği Çalışma Grubu, birliğe katılan ülkeler için ortak bir gümrük tarifesi belirlemek amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu çalışma grubu tarafından Cenevre Nomanklatüründe çok geniş çaplı değişiklikler yapılmış, 1949 yılında hazırlanan taslak, yeniden gözden geçirilerek kısaltılmış ve basitleştirilmiş olarak 15 Aralık 1950 tarihli Gümrük Tarifelerinde Mal Sınıflandırma Nomanklatürüne İlişkin Brüksel Sözleşmesi nin özünü oluşturmuştur. Bu sözleşme, Gümrük İşbirliği Konseyi ni kuran Sözleşme ve Eşyanın Gümrük Kıymetine Dair Sözleşmeyle aynı zamanda imzaya açılmıştır. 1 Temmuz 1955 tarihli Değişiklik Protokolü nün kabulünden sonra 11 Eylül 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren nomanklatür 1974 yılına kadar Brüksel Nomanklatürü olarak anılmış, bu tarihten sonra Gümrük İşbirliği Konseyi Nomanklatürü olarak isim değişikliğine gidilmiştir. Gümrük İşbirliği Konseyi bünyesinde, nomanklatürün uygulanması ile ilgili her türlü bilgiyi toplama ve yayma; üye ülkelerin gümrük tarifelerinde eşya sınıflandırılmasına ilişkin kuralları ve uygulamaları inceleme; nomanklatürün aynı 17

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER:

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER: T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Çok Taraflı Ticari İlişkiler-1Dairesi Ekim 2010 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA KALKINMA GÜNDEMİ MÜZAKARELERİNDE SON DURUM VE GELECEĞE DÖNÜK

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı