Sayfa No İÇİNDEKİLER..i ÖNSÖZ.v TABLOLAR LİSTESİ.vi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayfa No İÇİNDEKİLER..i ÖNSÖZ.v TABLOLAR LİSTESİ.vi"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER..i ÖNSÖZ.v TABLOLAR LİSTESİ.vi 1. BÖLÜM: KONU VE KAYNAKLAR Problem Araştırmanın Amacı ve Hipotez Araştırmanın Önemi Yöntem Araştırmanın Düzeni Terminoloji Kaynaklar BÖLÜM: TARİHÇE ( ) 2. 1.Türkiye ye Matbaanın Gelişi ve İlk Basılan Eserler Azınlıkların Kurduğu Matbaalar İlk Türk Matbaasının Kuruluşu İlk Kurulan Kâğıt Fabrikaları İbrahim Müteferrika Matbaasından Sonra Kurulan Matbaalar Gazeteli Döneme Geçiş ve Tanzimat Fermanı İlk Gazete Takvim-i Vakayi (1831) Tanzimat Fermanı (1839) İlk Özel Gazete Ceride-i Havadis (1840) Özel Yayıncılığı Düzenleyen İradeler (Buyruklar) Islahat Fermanı (1856) Matbaa Nizamnamesi (Basım Tüzüğü-1857) İlk Telif Nizamnamesi (1857) Matbuat Nizamnamesi (Basın Tüzüğü-1864) ve İlk Derleme Olgusu Marif-i Umumiye Nizamnamesi (1869) nde Kütüphaneler 1

2 ve Yayıncılık İlk Anayasanın İlânı (1876) Matbaalar Nizamnamesi (1888) Matbaalara ve Kitapçılara ve Bunlara Bağlı Konulara Dair Nizamname (1895) İkinci Meşrutiyetin İlânı (1908) İkinci Meşrutiyet Döneminde Hazırlanan Matbaalar ve Matbuat Kanunları (1909) Hakk-ı Telif Kanunu (1911) Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Kurtuluş Savaşı ( ) Dönemin Değerlendirilmesi BÖLÜM: CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAYINCILIK ( ) 3.1. Cumhuriyet in İlânı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Kütüphaneler (1924) Anayasası Kütüphanelerle İlgili İlk Plânlama Çalışmaları (1925) Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu (1927) Harf Devrimi (1928) Matbuat Kanunu (1931) Halkevlerinin Yayıncılık ve Kütüphanecilik Açısından Önemi (1932) Ders Kitabı Yayıncılığı Üniversite Yayıncılığı Derleme Kanunu (1934) ve Türkiye Bibliyografyası Cumhuriyet in İlk Kâğıt Fabrikası (1936) Birinci Türk Neşriyat Kongresi (1939) Millî Kütüphanenin Kuruluşu (1948) ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası (1952) Türk Kütüphaneciler Derneği (1949) ve TKDB (1952) Basın ve Matbaalar Kanunları (1950)

3 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (1951) Lisans Düzeyinde Kütüphanecilik Eğitimi (1954) Mayıs 1960 Askerî Darbesi Dönemin Değerlendirilmesi BÖLÜM: PLÂNLI KALKINMA DÖNEMİ I ( ) Anayasası Plânlı Kalkınma Dönemine Geçiş Kütüphaneler Komitesi Raporu (1961) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ( ) ve Yıllık Programlar İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ( ) ve Yıllık Programlar Muhtırası T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası (1971) Dünya Kitap Yılı ve Kitap Yasası (1972) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ( ) ve Yıllık Programlar İkinci Türk Yayın Kongresi (1975) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ( ) ve Yıllık Programlar Eylül 1980 Askerî Darbesi Dönemin Değerlendirilmesi BÖLÜM: PLÂNLI KALKINMA DÖNEMİ II ( ) Anayasası Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı( ) ve Yıllık Programlar Yayıncılık ve Kütüphanecilikte ISBN (1987) ve ISSN (1992) Uygulamaları Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı ( ) ve Yıllık Programlar Üçüncü Yayın Kongresi ve Telif Hakları Kurultayı (1991) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ( ) ve Yıllık Programlar Dördüncü Ulusal Yayın Kongresi (1998) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ( ) ve Yıllık Programlar 214 3

4 Basın Kanunu (2004) Elektronik Yayıncılık ve Elektronik Kütüphaneler Dönemin Değerlendirilmesi SONUÇ VE ÖNERİLER.225 KAYNAKÇA 232 YARDIMCI KAYNAKÇA..245 ÖZ.257 ABSTRACT

5 ÖNSÖZ Yazının bulunuşu kültürel gelişmenin temelini oluşturmuştur. Uygarlığın kültür birikiminin nesillere taşınması, yazı ile sağlanmıştır. Yazının bulunuşuyla insan düşüncesinin ürettiği her çeşit bilgi yazılı hâle dönüştürülmüş, matbaanın keşfiyle de, yazılı hâle dönüştürülen bu bilgileri, çok sayıda çoğaltma olanağına kavuşulmuştur. Matbaanın icadından günümüze yayıncılık ve kütüphanecilik sürekli bir etkileşim hâlindedir. Her ikisi de geçirdikleri evrim sürecinde dönemin sosyal ve politik olaylarından olumlu ya da olumsuz yönde etkilenerek gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Teknolojik gelişmelerle birlikte basın, yayın ve kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin yeni bir boyut kazandığı günümüzde, konunun önemi de giderek artmaktadır. Bu nedenledir ki; geçmişten günümüze yayıncılık ve kütüphaneciliğin gelişimini irdeleyen araştırmaların, hem yayıncılık hem de kütüphanecilik alanında geleceğe yönelik sağlıklı politikalar oluşturma konusunda yardımcı olacağı düşünülmüştür. Bu noktadan hareketle hazırlanan tezin meydana gelmesinde ilgi, yardım ve desteğini esirgemeyen, çalışmalarım süresince bana yol gösteren tez danışmanım, değerli hocam, Prof. Dr. Sayın Sekine Karakaş a teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca, yine çalışmalarım sırasında bana her konuda yardımcı olan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümündeki diğer hocalarıma ve özellikle Millî Kütüphane çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 5

6 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo-1: OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE BASILAN ESERLER ( ) Tablo-2: CUMHURİYET İN İLÂNINDAN SONRA BASILAN ESKİ HARFLİ ESERLER ( ) 248 Tablo-3: YILLARI ARASINDA BASILAN ESERLER Tablo -4: YILLARI ARASINDA BASILAN ESERLER..250 Tablo-5: YILLARI ARASINDA BASILAN ESERLER Tablo-6: TÜRKİYE DE YILLARI ARASINDA KÜTÜPHANE (HALK VE ÇOCUK), KULLANICI VE KİTAP SAYILARI.252 Tablo-7: YILLARI ARASINDA TÜRKİYE MİLLÎ KÜTÜPHANE KULLANICI VE KİTAP SAYILARI.253 Tablo-8: YILLARI ARASINDA VERİLEN ESERLERİN KONULARINA GÖRE YÜZDE ORANLARI..254 Tablo-9: 2001 YILI İTİBARIYLA AB ÜLKELERİNDE HALK KÜTÜPHANELERİ SAYILARININ NÜFUSA ORANLARI Tablo-10: 2001 YILI İTİBARIYLA AB ÜLKELERİNDE HALK KÜTÜPHANESİ DERME BÜYÜKLÜKLERİ

7 1. BÖLÜM: KONU VE KAYNAKLAR 1.1. PROBLEM Johann Gutenberg tarafından XV. yüzyılda matbaanın icat edilmesi ve giderek gelişmesi, üretilen bilginin geniş ölçüde yayılmasına olanak sağlamıştır. XVIII. yüzyıldaki Aydınlanmanın, XIX. yüzyıl başındaki Sanayi Devriminin, XX. yüzyıldaki dev boyutlu bilimsel ve teknik atılımların matbaaya dayandığı söylenebilir. Demokrasi, insan hakları gibi temel değerlerin de matbaa ve buna bağlı olarak yayıncılığın gelişmesi ile yaygınlaşıp evrenselleştiği bir gerçektir. Matbaanın icadından sonra kütüphanelerin büyüklüğü ve önemi de her geçen gün artmıştır (Burke, 2001: 56). Ülkemize matbaa icadından yaklaşık 300 yıl sonra girebilmiştir. Bu gecikme toplumumuzun kültürel anlamda gelişmesini dolaylı da olsa engellemiştir. Yüzyıllar boyu yayıncılık, kağıt üretimi ve matbaalara yeterli ilginin gösterilmemiş olması, okuma alışkanlığını azaltan nedenler arasındadır. Bilginin üretimindeki yetersizlikler, bilgiye olan talebin azlığı, bilgi merkezlerinin de ülkemizdeki gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Günümüzde de bu sorunlar güncelliğini korumaktadır. Ülkemizdeki kitap, gazete ve benzeri yayınların üretim ve tüketim oranları diğer batılı ülkelerle kıyaslandığında çok çok yetersiz kalmaktadır. Bilgi merkezleri olarak kütüphanelerimizin kullanım durumu da bundan farksız değildir. Bu soruna çözüm yolları önermek ve olumlu sürece hız kazandırabilmek için, geçmişten günümüze kapsamlı bir inceleme yaparak aksaklıklar saptanmaya çalışılmıştır ARAŞTIRMANIN AMACI VE HİPOTEZ Bu araştırma ile Cumhuriyet in ilânından günümüze Türkiye de yaşanan sosyo-politik ve teknolojik gelişmeler bağlamında yayıncılık ve kütüphanecilik etkileşimi ortaya konmaya çalışılmış ve araştırma boyunca aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: I. Ülkedeki sosyo-politik gelişmeler yayıncılık ve kütüphaneciliği ne yönde etkilemiştir? II. Yayıncılık ve kütüphanecilikteki gelişimin birbirlerine etkisi ne olmuştur? III. Teknolojik alandaki gelişmelerin yayıncılığa ve bilgi merkezlerine etkileri nasıl ilerlemektedir? Bu amaç doğrultusunda araştırmada; Türkiye deki basın-yayın alanındaki düzenlemeler, yayıncılık politikaları ve teknolojik gelişmeler, ülkemizdeki kütüphaneciliğin gelişimini de etkiler. hipotezi sınanmıştır. 7

8 1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Matbaanın icadından günümüze yayıncılık ve kütüphanecilik sürekli bir etkileşim hâlindedir. Her ikisi de geçirdikleri evrim sürecinde dönemin sosyal ve politik olaylarından olumlu ya da olumsuz yönde etkilenerek gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Teknolojik gelişmelerle birlikte basın, yayın ve kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin yeni bir boyut kazandığı günümüzde konunun önemi de giderek artmaktadır lerin sonlarında basım sanayinde bilgisayarların kullanılmaya başlanmasıyla, yayıncılık alanında matbaanın bulunuşundan sonra ikinci önemli gelişme yaşanmıştır yılında ABD de Macintosh mikrobilgisayarı bunu masaüstü yayıncılığa dönüştürmüştür. Bilgisayar teknolojisinin yayıncılık alanında kullanılmaya başlanması, -matbaanın ülkemize girişine hattatların gösterdiği tepki gibi- bu alanda çalışan birçok uzman kişi tarafından işlerini kaybetme korkusu nedeniyle tepkiyle karşılanmıştır. Ancak teknolojinin sağladığı kolaylıkların alışkanlık yaratması ve basım alanında çalışanların bu konuda eğitilmeleri sonucu yaşanan sorunlar ortadan kalkmış, bilgisayarlar basım alanında etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Axis 2000 Büyük, 2000: 205, c.2). Günümüzde, bilgisayar teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte kâğıt tek bilgi kayıt ortamı olmaktan çıkmıştır. Artık, sayısal, optik ve manyetik ortamlarda üretilen ve elektronik ortamda kullanılan, gerektiğinde basılı hâle dönüştürülebilen bilgi kaynakları olarak tanımlanan elektronik yayınlar, yaygın olarak kullanılır hâle gelmiştir. Bu gelişmeler kütüphanelerde de yapısal değişim yaratmış, elektronik kütüphanelerin doğmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda; ülkemizde hem yayıncılık hem de kütüphanecilik alanında geleceğe yönelik sağlıklı politikalar oluşturabilmede, konuyu bir arada ele alan çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır. Konu hakkında yapılan literatür çalışmasında, yayıncılığı ve kütüphaneciliği bir arada irdeleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma ile toplanacak verilerle, Cumhuriyet in ilânından günümüze ülkemizde yaşanan sosyo-politik gelişim ve değişimin yayıncılığa ve kütüphaneciliğe etkileri saptanarak, aksayan yönlerin belirleneceği ve olumlu yönde gelişmeyi hızlandırabilmek için çözüm yolları önerileceği; yayıncılık ve kütüphanecilik bir arada irdelenerek, konuya farklı bir bakış açısının kazandırılacağı; gelecekte bu konuda yapılacak araştırmalara ışık tutacağı umulmuştur YÖNTEM Araştırma tarama modelindedir. Ülkemizde matbaanın kuruluşundan günümüze, tarihsel bir perspektif içinde yayıncılık ve kütüphanecilik etkileşimi saptanmaya çalışılmıştır. Bu gerçekleştirilirken belgesel tarama ve dokümanter analiz teknikleri kullanılmıştır. 8

9 Bir ülkenin yayın hayatı, o ülkenin toplumsal olaylarından ayrılamayacağı düşüncesiyle, matbaanın kuruluşundan günümüze sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik tüm alanlarda yaşanan gelişmeler araştırma kapsamındadır. Bu kapsamda, yayıncılıktaki ve kütüphanecilikteki gelişmeleri sayısal olarak belgelemek için yıllar itibarıyla Türkiye de yayınlanan eser sayıları ve kurulan kütüphanelerle ilgili istatistikî bilgiler kullanılmıştır. Araştırmada veriler, belgesel tarama tekniği kullanılarak toplanmıştır. Bir konu hakkındaki kayıt ve belgelerin sistemli bir şekilde incelenmesine, belgesel tarama denilmektedir. Tarananlar, geçmişteki olguların anında iz bıraktığı resim, film, plak gibi araç-gereçler olabildiği gibi; olgular hakkında sonradan yazılmış ve çizilmiş her türlü rapor, kitap, ansiklopedi, resmî ve özel yazı ve istatistikler, tutanaklar ve benzerleri de olabilir (Karasar, 2003: 183). Daha sonra genel tarama sonucunda elde edilen veriler üzerinde, konu ile ilgili içerik çözümlemesine gidilmiştir ARAŞTIRMANIN DÜZENİ Beş bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümü, problem, araştırmanın amacı ve hipotez, araştırmanın önemi, yöntem, terminoloji ve kaynakları içermektedir. İkinci bölümde tarihçe yer almaktadır. Bu bölümde, matbaanın ülkemizde kurulduğu tarih olan 1727 yılından, Cumhuriyet in ilânına kadar olan dönemde topluma yön veren olaylar, yayıncılık ve kütüphanecilikle bağlantılı olarak ve kronolojik sıra gözetilerek incelenmiş ve değerlendirmesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde tezimizin asıl kapsamı olan, Cumhuriyet Dönemine geçilmiştir. Cumhuriyet in ilânıyla yayıncılık alanında ne gibi değişiklikler yaşandığı, bunların kütüphanelere etkileri, o dönemde topluma yön veren olaylarla birlikte yine kronolojik sıra gözetilerek ele alınmıştır dönemini kapsayan bu bölüm, Cumhuriyet in ilânı ile başlamış ve 1960 Askerî Darbesi ile son bulmuştur. Bölüm sonunda, konumuz açısından elde edilen bulgular özetlenerek, yorumlanmıştır. Dördüncü bölüm 1961 Anayasası ile başlayıp, 1980 Askerî Darbesi ile son bulmuştur. Bu bölümde ağırlıklı konular; 1961 Anayasası nın yayıncılığa getirdikleri, plânlı kalkınma dönemine geçiş ve beş yıllık kalkınma plânları, dönemin sosyal, politik ve teknolojik gelişmelerinin yayıncılık ve kütüphaneciliği etkileyiş biçimleridir. Yine bölüm sonunda, konumuz açısından elde edilen bulgular özetlenerek, yorumlanmıştır dönemini kapsayan beşinci bölümde, yayıncılıkta gelinen son nokta ve kütüphaneciliğe yansımalarının bir değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca diğer bölümlerde olduğu gibi, o dönemde topluma yön veren olaylar, yayıncılık ve kütüphanecilikle bağlantılı olarak ve kronolojik sıra gözetilerek incelenmiş ve yorumlanmıştır. 9

10 Araştırmanın sonunda, tüm bölümlerin kısaca bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ulaşılan bilgiler ışığında konu hakkında çeşitli öneriler getirilmiştir TERMİNOLOJİ Basım: 1. Bası sanatı, tabaat. 2. Bası işi, tabı, tipografya (Türkçe Sözlük, 1988: 145). Basın: 1. Fikir ve haberleri yaymak amacıyla günlük, haftalık veya aylık olarak düzenli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergilerin tümü. Matbuat. 2. Gazete ve dergi çıkarma faaliyetleri ve bu faaliyet içinde yer alan kurumların tümü. 3. Gazete ve dergilerde çalışan gazetecilerin tümü (Axis 2000 Ansiklopedik, 2000: 337, c. 1). 4. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat (Türkçe Sözlük, 1988: 145). Düşünce Özgürlüğü: Herkesin herhangi bir konuda istediği şeye inanma, bu inanç ve düşüncelerini uygun gördüğü şekilde açıklama hakkı (Gülle, 1997: 14). Elektronik Arşiv: Uzun süreli saklanmasına gerek duyulan elektronik formattaki bilgilerin depolandığı ve erişimlerinin yapıldığı veri tabanıdır(dördüncü Ulusal, 1998: 68). Elektronik Kütüphane: Elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması, depolanması işini gerçekleştiren ve depolanan bilgileri düzenlemiş olduğu erişim mekanizmaları aracılığıyla kullanıcıların hizmetine sunan bilgi merkezleridir (Dördüncü Ulusal, 1998: 68). Elektronik Yayın: Sayısal, optik ve manyetik ortamlarda üretilen ve elektronik ortamda kullanılan, gerektiğinde basılı hâle dönüştürülen bilgi kaynaklarıdır (Dördüncü Ulusal, 1998: 68). İrade: 1. Emir, ferman, buyruk. 2. Dileme, isteme, meram etme (Devellioğlu, 1984: 531). Matbaa: Basımevi; kitap, gazete, dergi, afiş, prospektüs vb. şeylerin basıldığı yer(axis 2000 Ansiklopedik, 2000: 337, 2211, c. 6). Nizamname: Tüzük, konulan nizam ve usulü içine alan ve ne yolda hareket edileceğini bildiren resmî hükümler [İlgili vekâlet veya dairece tespit, Devlet Şûrasınca(Danıştay) tetkik, İcra Vekilleri Heyetince kabul edilir.] (Devellioğlu, 1984: 1009). Ofset Baskı: Baskı levhasındaki mürekkeplenmiş görüntünün önce kauçuk kaplı bir silindire basılmasına ve buradan daha sonra kağıt veya başka bir malzeme (deri, bez, pürtüklü kâğıt, ağaç, metal vb.) üzerine aktarılmasına dayanan basım 10

11 tekniği; düzbaskı. Çift kopya kullanılarak silindirler üzerinde gerçekleştirilen ofset, taşbaskı tekniğinden geliştirilmiştir (Axis 2000 Ansiklopedik, 2000: 2495, c. 5). Sansür: Her türlü düşün ve sanat ürününün siyaset, din, dil ve ahlâk açısından sakıncalı olduğu gerekçesiyle üretiminin, dağıtımının, ödünç verilmesinin veya satılmasının yasaklanması veya engellenmesi (Gülle, 1997: 14). Taş Baskı: Yüzeyi düzleştirilmiş kalker taşı üzerine, eczalı mürekkeple işlenip hazırlandıktan sonra, yazı ve resim basma yöntemi (İnuğur, 2002: 111). Tifdruk Baskı: Kabartma klişe kullanılması yerine, mürekkebin çeşitli derinliklerde oyulmuş gözlerden aktarılması yoluyla gerçekleştirilen baskı tekniği; çukur baskı (Axis 2000 Ansiklopedik, 2000: 3281, c. 6). Tipo Baskı: Kabartmalı baskı levhasındaki (klişe) mürekkeplendirilmiş görüntünün tabaka veya bobin halindeki kâğıdın üzerine basılma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen baskı tekniği; tipografik baskı(axis 2000 Ansiklopedik, 2000: 3285, c. 6). Yayımcılık: Kitap, dergi, gazete, kitapçık vb. basılı eserlerin seçimi, hazırlanması ve pazarlanması işi; editörlük, naşirlik (Axis 2000 Ansiklopedik, 2000: 3516, c. 6). Yayıncılık: 1. Radyo ve televizyon için program hazırlanması ve sunulması işi. 2. Kitap, dergi, gazete, kitapçık vb. basılı eserlerin seçimi, hazırlanması ve pazarlanması işi (Axis 2000 Ansiklopedik, 2000: 3516, c. 6) KAYNAKLAR Araştırma ile ilgili literatür taraması için aşağıdaki kaynaklar ve siteler kullanılmıştır: Bilgi Dünyası (2000- ) E-Prints in Library and Information Science (E-LİS) (http://eprints.rclis.org/) Elsevier (http://www.elsevier.com.wps/find/librariansinfo.librarians/k030210) IFLANET Site Search (http://www.ifla.org/search/search.htm) Library, Information Science & Technolgy Abstracts (LİSTA) (http://www.ankara.edu.tr/kutuphane/e-kutuphane.html) Millî Kütüphane Veri Tabanı Tarama Alanı (http://www.mkutup.gov.tr/veritabani.html) 11

12 Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni ( ) Türk Kütüphaneciliği (1987- ) Türkiye Bibliyografyası (1935- ) Türkiye Makaleler Bibliyografyası (1952- ) Türkiye İstatistik Yıllığı (1930- ) YÖK Dokümantasyon Merkezi Tez Tarama (http://www.yok.gov.tr/tez/tez_tarama.htm) Ayrıca, üniversitelerin ve çeşitli kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alan elektronik kütüphanelerden yararlanılmış; konu ile ilgili anahtar kelimler kullanılarak, internet arama motorlarından da yardım alınmıştır. Aynı şekilde, Mehmet Toplu nun Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Bilgi Üretimi adlı doktora tezinin ve Elif Köklü nün 1960 Sonrası Kütüphanecilikteki Yenilikler adlı yüksek lisans tezinin araştırmaya büyük katkıları olmuştur. 12

13 2. BÖLÜM: TARİHÇE ( ) 2.1.TÜRKİYE YE MATBAANIN GELİŞİ VE İLK BASILAN ESERLER AZINLIKLARIN KURDUĞU MATBAALAR Günümüzdeki şekliyle madenî harflerle dizginin yapılması ve matbaa makinesinin icadı, 1400 yılında Almanya nın Mainz şehrinde doğan ve 1440 yılında modern baskının temelini atmış olan Johann Gutenberg e aittir (İnuğur, 2002: ). Gutenberg (Johannes Gensfleisch zur Leden, Yohannes) in matbaasında basıldığı bilinen ilk eser, 1455 te basılan ünlü Kırk İki Satırlı Kitabı-ı Mukaddes tir Bu tarihten sonra Avrupa da matbaa hızla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır (Woreck, 2001: 1-6; Axis 2000 Ansiklopedik..., 2000: 1262, c.3). Aynı tarihlerde Osmanlı tahtında, II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet, ) vardır. Padişahlığı döneminde İstanbul u fethetmiş ve Bizans İmparatorluğuna son vermiş olan II. Mehmet, ülkede bilimin ve sanatın gelişmesine de büyük önem vermiştir. İstanbul u aldıktan sonra Zeyrek ve Ayasofya da bulunan kilise odalarını medrese hâline getirerek buralarda birer kütüphane yaptırtmış; ayrıca şehrin çeşitli yerlerinde bulunan cami, medrese ve tekkelerde önce kitap depoları, sonra da kütüphaneler kurdurtmuştur. Fatih Sultan Mehmet in Manisa dan Edirne Sarayı na götürdüğü kitaplar, ilkin İstanbul da yapımı tamamlanan Eski Saray a, ardından Yeni Saray a taşınmış ve bu saray kütüphanesi İstanbul daki ilk Osmanlı kütüphanesi olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Fatih ve Eyüp Camilerinde de kütüphaneler kurdurtmuştur (Erünsal, 1999a: 235; Axis 2000 Büyük, 2000: 72, c.8). Avrupa dan, kendi portresini yaptırtmak üzere bir ressam getirecek kadar yeniliğe açık olmasına rağmen, matbaa olgusuyla hiç ilgilenmemiştir. Bundan da, matbaanın ülkeye getirilmesini sakıncalı bulduğu sonucuna varılabilir(kabacalı, 2000: 5). Türkiye de resmî olarak matbaanın kurulmasından önce, azınlıkların matbaa kurup işlettikleri bilinmektedir. Prof. Dr. Avram Galanti (1947: 100) nin Türkler ve Yahudiler adlı eserinde; Musevilerin 1492 de İspanya dan Türkiye ye gelirken, yanlarında bir matbaa getirdikleri ve 1494 yılında da İstanbul da ilk matbaayı kurdukları bildirilmiştir (Kabacalı, 1989: 20). Bu matbaada basılan ilk eserin Tevrat ve Tefsiri olduğu bazı kaynaklarda bildirilmiştir (Ersoy, 1959: 18; Gerçek, 1939: 27-28). Galanti eserinde, İstanbul Musevi matbaalarında 20 İbranice eser basıldığını ve bu eserlerin çoğunda Sultan Bayezid in gölgesi altında basılmıştır İbranice cümlesinin yer aldığını yazmıştır. Türkçe ve Arapça eserler, izin verilmediği için basılmamıştır (Galanti, 1947: 100). O sırada Osmanlı tahtında II. Bayezit ( ) oturmaktadır. Rum tarihçi Mystakidis Efendinin Hükûmeti Osmaniye Tarafından İlk Tesis Olunan Matbaa adlı makalesinde, II. Bayezit döneminde Musevilerin baskı işini gizlice yaptığı anlatılmış; bunun nedeni olarak da padişahın matbaanın ülkeye girişini yasaklayan, aksi hareketlerin de ölümle cezalandırılacağını bildiren fermanı gösterilmiştir. II. Bayezit in fermanında, Bu kabil işlerle meşgul 13

14 olanların işleri men edilsin ve bu işe devam edenlerin boyunları vurulsun. denilmektedir. II. Bayezit ten sonra tahta geçen I. Selim (Yavuz Sultan Selim, ) in padişahlığı sırasında, onun özel izniyle bazı kitaplar basılıp yayınlanmış; ancak 1515 te I. Selim de babasının fermanını tasdik ederek matbaa işiyle uğraşılmasını yasaklamıştır. Bu yasaklamalara rağmen, Musevilerin yanı sıra Ermeniler 1567 de, Rumlar 1627 de gizlice İstanbul da matbaa kurup işletmişlerdir (İnuğur, 2002: ; Mystakıdıs, 2001: 437). III. Murad ( ) ın padişahlığı döneminde ( ) bu konuda çok farklı bir gelişme yaşanmıştır. Maksurizade nin Netayic-ül Vukuât adlı eserine göre Arapça harflerle kitap bastırmak ve bunları gümrüksüz ülkeye sokarak sattırmak için 1587 yılında III. Murad tarafından bir yabancıya ferman verilmiştir. Bu ferman Usul-ül Eklides adıyla basılan kitabın sonunda da yer almaktadır (İskit, 1939: 3). Böylece basılı eserler 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna serbestçe girmeye başlamıştır. Bu da o dönemin şartları düşünüldüğünde çok önemli bir gelişme sayılmaktadır. Buna rağmen ülkedeki matbaa kurulması ve işletilmesiyle ilgili yasak, III. Ahmet zamanına kadar devam etmiş, Nevşehirli Damat İbrahim Paşanın çabalarıyla kaldırılmıştır (İnuğur, 2002: 151). Ancak bazı kaynaklarda, matbaa işini yasaklayan fermanla ilgili bu iddiaların belgelendirilemeyeceği ve bu nedenle kabul edilemeyeceği bildirilmektedir (Kabacalı, 2000: 9; Binark, 1979: 41) İLK TÜRK MATBAASININ KURULUŞU Türkiye de matbaanın kuruluşu, III.Ahmet ( ) in padişahlığı döneminde ( ), Lâle Devrinde gerçekleşebilmiştir. Bu da matbaanın, Avrupa da kullanılıp yaygınlaştığı tarihten yaklaşık üç yüzyıl sonraya rastlar. Lâle Devri ( ) Osmanlı İmparatorluğunda yenileşme hareketlerinin başladığı, batıya açılma ihtiyacının hissedildiği bir dönemdir. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda gerileme belirtileri hissedilirken, Avrupa da ise Sanayi Devrimi yaşanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu, 1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça anlaşmalarıyla sonuçlanan Avusturya savaşlarının ardından ilk defa toprak kaybetmeye başlamıştır. Böylece, batının bilimsel ve teknik alanındaki gelişimi fark edilmiş ve çağı yakalayabilmek için devlet içinde çalışmalar başlatılmıştır. İlk iş olarak, çeşitli ülkelere elçiler gönderilmiştir. Bu elçilerden, gittikleri ülkelerdeki her türlü gelişmeler hakkında rapor istenmiştir. Yirmisekiz Çelebizade Mehmet Efendi de, 1721 yılında Fransa ya olağanüstü elçi olarak gönderilmiştir. Ona verilen görevler arasında, Fransa nın bayındırlık ve eğitim araçlarının gereği gibi öğrenilip, uygulanabilir olanların belirlenmesi de vardır (Kabacalı, 1989: 31-32). Lâle Devrinde, matbaa ile birlikte kütüphanecilik alanında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Sadrazam Damat İbrahim Paşanın öncülüğünde, kütüphanelerin ve kütüphanelerdeki kitapların sayısı arttırılmıştır. Bizzat Damat İbrahim Paşa, şair Nedim i kendi kütüphanesini yönetmekle görevlendirmiş ve Nedim bundan duyduğu onuru bir şiir ile ölümsüzleştirmiştir (Ersoy, 1959: 26). 14

15 Bu dönemde kütüphanelerle ve kitaplarla ilgilenen bir diğer önemli isim, sadrazam Şehit Ali Paşadır. Şehit Ali Paşa, zengin kitap koleksiyonu ve İstanbul da Vefa da kurduğu kütüphanesiyle meşhurdur. İstanbul sahaflarının yurt dışına kitap satmalarını yasaklaması, kitaba verdiği önemin bir kanıtıdır (Erünsal, 1999b:706). Ancak, 1716 yılında Petervaradin de Ali Paşanın şehit olmasıyla yaşanan bir olay, o dönemdeki din adamlarının kitaba ve kütüphaneye bakış açılarının, ne kadar geri kaldığını göstermektedir. Sadrazam Şehit Ali Paşanın ölümünden önce düzenlediği vakfiyede, dört defter hâlinde kataloğu hazırlanmış kitaplarını, ölümü hâlinde yaptırdığı kütüphaneye konmasını bildirmiştir. Onun savaşta ölmesi üzerine, kitapları inceleyen Şeyhülislam Mevlana İshak İsmail Efendi, Çok fazla kitaba sahip olan kişi, sahip olduğu kitaplar ilime vakf olsun dedikten sonra ölse, kişinin felsefe, astroloji, yalanlarla karışmış şiir ve tarihe ait kitapları da vakfa dâhil olmaz. Bu çeşit kitapların vakfı bilinir şey değildir. diye bir fetva vermiştir. Bu fetva üzerine hazırlanan fermanla astroloji, felsefe, şiir ve tarih ile ilgili olanları ayrılıp satıldıktan sonra, geri kalanları saraya gönderilmiştir (Ersoy, 1959: 24-25). Dönemin padişahı III. Ahmed de, kitaba ve kütüphaneye büyük önem vermiştir. Varolan saray kütüphanesini yeterli görmeyerek, Topkapı Sarayında yeni bir kütüphane yaptırmış ve değerli gördüğü kitapları burada toplatmıştır da temeli atılan kütüphanenin, 1720 yılında büyük bir törenle açılışı yapılmıştır. Vakfiyesinden kütüphanenin sadece saray mensuplarına açık olduğu ve personel ile ilgili şartlarının da saray teşkilâtının işleyişine göre düzenlendiği anlaşılmaktadır (Erünsal, 1999b: ). Yine bu dönemde bir nakkaşhane açılmış, Levni gibi usta bir ressam yetişmiş; ayrıca ilk kez vakanüvis Çelebizade Asım başkanlığında, şair Nedim in de yer aldığı bir tercüme heyeti kurulmuş, doğu kaynaklı bazı eserlerin çevirisine başlanmıştır. Bu eserler arasında, Ayni nin İkdül-Cüman fi Tarih-i Ehli z-zaman adlı kitabı ile Mirhand ın Ravzatü s-safa adlı kitabı da yer almaktadır. Yanyalı Esat Efendi de aynı dönemde, Aristo nun Fizika adlı eserini Yunanca dan Arapçaya aktarmıştır. Bu çalışmalar, matbaanın bir ön hazırlığı niteliğini taşımaktadır (Kabacalı, 1989: 32). Matbaanın, Osmanlı Devleti nde de kullanılmasını sağlayan, İbrahim Müteferrika ( ) olmuştur. Aslen Macar ve Kalvinist olan ve Protestan papazı yetiştirilmek üzere Macaristan da iyi bir eğitim ve öğretim gören Müteferrika, daha 18 yaşındayken Osmanlı akıncılarının eline esir düşmüş (1692) ve İstanbul a getirilerek esir pazarında satılmıştır. Müslüman olarak esirlikten kurtulmuş, Türkçeyi öğrenerek devlet hizmetine girmiştir. Müslümanlığı övmek için 1711 de Risale-i İslâmiye adlı bir eser yazarak, Sadrazam Damat İbrahim Paşanın ilgisini çekmiştir. İleride bir matbaa kurma düşüncesiyle, 1719 da şimşir üzerine oyma bir Marmara haritası klişesi hazırlamıştır. Sadrazam İbrahim Paşaya verilmek üzere hazırlandığı anlaşılan ve hâlen İstanbul da Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi nde saklanan bu klişenin üzerine, Benim devletlü efendim, eğer fermanınız olursa daha büyükleri yapılır. Sene 1719 ibaresi yazılmıştır. Bu sanatından dolayı o zaman kendisine Basmacı İbrahim Ağa denmiştir. 15

16 Matbaa kurma konusunda İbrahim Müteferrika yı destekleyen kişi, Yirmisekiz Çelebizade Sait Efendi dir. Sait Efendi, Osmanlı tarihinde Paris elçiliği ile ün yapmış olan, Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi nin oğludur de babasının, Fransa Kralı XV. Louıs Döneminde Paris e elçi tayin edilmesi üzerine, Sait Efendi de babasıyla birlikte gitmiş, batı medeniyetinin ilerleyişini ve bu arada matbaanın yararlarını bizzat yerinde görmek ve incelemek olanağı bulmuştur. Sait Efendi Fransa da kaldığı dört yıl süre içinde, Fransa nın siyasal düzenini ve toplumsal yaşamını, bilimsel, teknik ve kültürel kuruluşlarını yakından incelemiş, ayrıca kitap yayıncılığı tekniğiyle yakından ilgilenmiştir te İstanbul a dönünce, matbaayı kurmak için girişimlere başlamış ve daha önceden tanıdığı, baskı sanatındaki yeteneğini bildiği, İbrahim Efendiyi kendisine yardımcı seçmiştir. İbrahim Müteferrika İstanbul da Türkçe eserler basımı için bir matbaa kurulmasıyla ilgili düşüncelerini Vesile-t üt-tıbaa adlı bir broşürde toplamış ve broşürü, 1726 da Sait Efendi kanalıyla Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ya sunmuştur. Bu broşürde basılmış eserin önemi, gerekliliği, basımın yararları etraflıca anlatılıyor, basım sanat ve tekniği on maddede özetlenerek, İslam diniyle ilgili konular dışında kalan sözlük, tarih, tıp, astronomi ve diğer bilimlerle ilgili kitapların, Osmanlı Devleti nde basılması için sadrazamdan izin isteniyordu. Broşüre ayrıca, basılması düşünülen Vankulu Lugatı nın birkaç sayfasına ait dizgi çalışması örnek olarak eklenmiş ve bu kitabın çok aranan bir eser olduğu belirtilerek, öncelikle beş yüz nüsha basılması önerilmiştir. İbrahim Müteferrika bu girişimden sonra, 1726 da ayrı bir dilekçe ile de sadrazama baş vurmuştur. Müteferrika, o dönemin ileri görüşlü bilginlerine müracaat ederek Vesile-t üt Tıbaa adlı broşüre, matbaa kurulması için önsözler de yazdırmıştır (İnuğur, 2002: ). Vesile-t üt Tıbaa adlı broşürde, basım sanatının faydaları on madde hâlinde aşağıdaki şekliyle verilmiştir. Özellikle yedinci madde kütüphanecilik açısından büyük önem taşımaktadır: 1. Lugat, tarih, hey et, coğrafya ve devlet işleriyle ilgili önemli eserlerin basım yoluyla çoğaltılması her sınıf halkın tahsil durumunun yükselmesi için faydalıdır. 2. İslam devletlerinin kuruluşundan o zamana kadar yazılmış değerli eserlerin basılması bu kitapların Müslümanlar arasında yayılmasını sağlar. 3. Basım yoluyla çoğaltılacak eserlerin yazıları açık ve güzel, yanlışsız olacağından, talebeler ve öğretmenler okudukları ve okuttukları eserlerin doğruluğundan emin olurlar. Basılan eserlerin mürekkepleri 16

17 sabit olduğundan yazmalarda olduğu gibi rutubetten çabucak bozulmaz ve devamlı olurlar. 4. Basım karlı bir iştir. Bir cilt yazmak zahmeti ile binlerce cilt doğru yazılmış eser elde edilir. Böylece kitapların fiyatları ucuzlayacağından zengin fakir herkes, talebeler de dahil kitap satın alabilir. 5. Basılmış eserlerin başlarına kısa ve sonlarına uzun fihristler eklemek suretiyle istenilen bir şeyin eserde kolayca bulunması sağlanır. 6. Kitapların basılınca ucuza alınabilmesi, onları herkes hatta taşra şehirlerinden de satın alınabilmesi, bundan ötürü de cehaletin ortadan kalkması mümkün olur. 7. İstanbul da ve imparatorluğun öbür şehirlerinde basım sayesinde kütüphaneler kurulur. Talebeler tahsilleri için kitabı kolayca temin edebilir ve memleket kalkınır. 8. Osmanlı padişahları yaptıkları savaşlar yüzünden İslamlığın yüzünü ağartmış ve şanını yükseltmişlerdir. Kitaplar basım yolu ile çoğaltılırsa Müslümanlara ayrıca büyük hizmet etmiş olurlar. 9. Avrupa devletleri, Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış eserlerin değerini bildiklerinden onları bastırıyorlar ve onların Kanun ve Şifa ve Nüzhet-ül Müştak ve Öklides ve benzeri eserleri bastırdıkları bilinmektedir. Ancak şimdilik bastıkları eserlerin yanlışlarını düzeltecek adamları olmadığından bu kitaplar hatalarla doludur. Eserler mağrip yazıları ile basıldığından güzel değildir. İleride Doğu dillerinden anlayan bilgili insanlar bularak bastıracakları eserleri İslam memleketlerine göndererek para çekebilirler. İslamlar diğer hususlarda Hıristiyanlardan ileride olduklarından basım sanatında da onları geçmelidirler. 10. Bu faydalı sanatın alınması eskiden düşünülmüş ve vükela-yı devlet konuyu incelemiş ise de gaileli bir iş olması ve basım sanatından anlayan bir kimsenin bulunmamasından geri bırakılmıştı. İslam olmuş bütün milletlerin kitaba ihtiyaçları fazladır. Basımın kabul edilmesi ve eserlerin basılması devletin şan ve şerefini artıracaktır (Ersoy, 1959: 32-33). Sadrazamın olumlu karşılaması ve Sait Efendi nin çabalarıyla, zamanın Şeyhülislamı Mevlana Abdullah Efendi, matbaa kurulmasında din bakımından sakınca olmadığı yolunda fetva vermiştir. Bu fetva üzerine Padişah III. Ahmet de, 1726 Temmuz ayında din kitapları basmamak şartıyla izin verdiğini belirten fermanı çıkartmıştır. 17

18 Basılan kitaplarda verilen resmî adı, Darü t Tıbaatü l Mâmure ya da Darü t-tıbaatü l Âmire (Kabacalı, 2000: 19) olan ilk Türk Matbaası, İbrahim Müteferrika nın Sultan Selim semtindeki evinin alt katında, Aralık 1727 tarihinde kurulmuştur. Bu hazırlıkların ardından, iki yıl kadar süren çalışmalar sonunda, İbrahim Müteferrika matbaasının ilk kitabı olan Vankulu Lügati nin birinci cildi 31 Ocak 1729 da tamamlanmıştır. İbrahim Müteferrika sağlığında, Vankulu Lügati dâhil 17 eser basmıştır. 23 ciltten oluşmuş bulunan bu 17 eserin o zamanki fiyatı,120 kuruştan ibarettir. İlk Türk matbaasında basılan bu eserler, basılış sırasıyla aşağıda verilmiştir (İnuğur, 2002: ). I) Vankulu Lügati: 1729 da yayımlanan bu ilk kitap, Arapça-Türkçe bir sözlüktür. İmam Ebu Nasr İsmail bin Hammad el-cevheri den, Van Kulu diye anılan ve kitabın basıldığı tarihte hayatta bulunmayan Mehmed bin Mustafa el Vanî tarafından çevrilmiştir. Büyük bir gereksinmeyi karşılayan bu sözlüğün elle kopyası uzun zaman alıyor, ayrıca kopya eden hattatlar, çok yazım yanlışı yapıyorlardı. Vankulu Lugatı bu nedenle ilk eser olarak seçilmiştir. Said Efendi ile İbrahim Müteferrika nın başvurusu üzerine, İstanbul kadısına yazılan hatt-ı hümayunda (padişahların herhangi bir iş için bizzat yazdıkları yazılar), adı geçen kitabın çoğaltılmasından asıl maksat, talebe-i ulumun (medrese öğrencilerinin) bu kitabı ucuz fiyatla satın alması olduğundan, 35 kuruşa alınıp satılması iki tarafın da zararına yol açmayacağından denilmiştir adet basılan ve ciltsiz 35 kuruşa satılan kitap, sonradan 40 kuruş/12 franka satılmıştır (Kabacalı, 2000: 21). Ancak, o döneme kadar el sanatlarının bir bileşkesi olarak görülen kitabın, baskı tekniğiyle, daha kısa sürede, daha ucuza ve daha çok çoğaltılması ve basılan kitaplara halkın da rağbet göstermesi, bu işle uğraşan esnafın işlerini kaybetme korkusu nedeniyle tepkisine yol açmıştır. El yazması sanatıyla geçinen binlerce esnaf, Fatih Camisi avlusunda toplanarak bir yürüyüş düzenlemişler ve tepkilerini dile getirmişlerdir. El yazması eserleri çoğaltan hattatlar, Türkçe ve Arapça kitap yayıncılığına karşı çıkmaktaydılar. Dinle ilgili kitapları el yazması ile çoğaltan hattatların, din adamlarıyla olan yakın ilişkileri güçlerini arttırmaktaydı. Sonuçta, padişah esnafın tepkisini haklı bularak, Matbaa medrese talebesine ucuz kitap basmak için getirildi. Dinî eserler bilhassa Kur an-ı Kerim basılmayacak, onu yine hattatlarımız yazacaklardır. diye ferman buyurunca olaylar bastırılmıştır (İnuğur, 2002: ; Şapolyo, 1997: 41-42). II) Tuhfe tul-kibar fi Esfar ül-bihar: Katip Çelebi nin, Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan diye günümüz Türkçesine çevirebileceğimiz bu kitabı, 1729 yılında ikinci kitap olarak basılmıştır. Kitapta, dönemin önemli tarih olayları, denizcilik tarihi ve bahriye işlerinin düzenlenmesi anlatılmakta, yol ve güzergahlar, bazı kıyılar hakkında bilgi verilmektedir. Kitaptaki beş haritanın, 18

19 İbrahim Müteferrika tarafından çizildiği sanılmaktadır adet basılmış ve ciltsiz 3 kuruş/12 franka satılmıştır (Kabacalı, 2000: 21). III) Tarih-i Seyyah: Afgan-İran savaşlarını anlatan bu tarih kitabı, Judas Thaddaeus Krusinsky adında Polonyalı bir Papaz tarafından, Latince yazılmıştır. İbrahim Müteferrika tarafından Türkçeye çevrilip, 1730 yılında 1200 nüsha olarak basılmıştır (İnuğur, 2002: 157). Fiyatı 3 kuruş/6 franktır (Ersoy, 1998: 425). IV) Kitab-ı İklim-i Cedid(Tarih-i Hind-i Garbi): Emir Mehmet bin Emir Hasan el Mes udi tarafından el yazması olarak hazırlanarak, 1583 te III. Murad a sunulmuştur yılında Mütefferrika nın matbaasında, dördüncü kitap olarak basılmıştır. İbrahim Mütefferrika kitabın adını Tarih-i Hind-i Garbi olarak değiştirmiş; önsöz ekleyerek resimler ve haritalarla süslemiştir. Mütefferrika matbaasında basılan ilk resimli kitap olması nedeniyle önemlidir. 300 adet basılmış, 3 kuruş/6 franka satılmıştır (Kabacalı, 1989: 21-22; İnuğur, 2002: 158). V) Tarih-i Timûr Gürgân: Timur un hayatını anlatan ve bir yergi niteliği taşıyan bu kitap, Ahmed bin Muhammed İbni Arap Şah tarafından yazılmış, Nazmizade Hüseyin Murteza tarafından Türkçeye çevrilmiş ve 1730 yılında 500 nüsha basılmıştır. Fiyatı 3 kuruş/6 franktır (Kabacalı, 1989: 49). VI) Tarih-i Mısr ül-kadime ve Mısr ül-cedide: Mısır divan katiplerinden Süheyli tarafından tercüme edilerek, hazırlanmıştır. Kitapta, o güne kadar Mısır a gönderilen valilerin isimleri de vardır (İnuğur, 2002: 158) yılında 500 adet basılmıştır. Fiyatı 3 kuruş/6 franktır (Ersoy, 1998: 425). VII) Gülşen-i Hulefa: Nazmizade Hüseyin Murteza tarafından yazılmış ve 1730 tarihinde 500 adet olarak basılmıştır yılları arasında, İslâm ülkelerinde gelişen olayları anlatan bir kitaptır. Fiyatı 3 kuruş/15 franktır (İnuğur, 2002: 159; Ersoy, 1998: 425). VIII) Grammaire Turque: Holdermann adında bir rahip tarafından yazıldığı bilinen Türkçe-Fransızca Gramer kitabıdır. Kitabın başında Cardinal de Fleury adına sunulduğu yazılmıştır. Kitapta, Türkçe kelimelerin ve cümlelerin, Latin harfleriyle okunuşları da verilmiştir (İnuğur, 2002: 158). Kitabın önsözünden, Türkiye ile ticaret yapan Fransız tüccarlara, Türkçe öğretmek için hazırlandığı anlaşılmaktadır. İbrahim Müteferrika kitabın hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Müteferrika bu kitabın adına, Naima Tarihi adlı kitabın sonuna eklediği, kendi matbaasında basılan kitapların listesi içinde yer vermemiştir. Bu da, bir papazın hazırladığı kitabı bastığının duyulmasından çekindiği şeklinde yorumlanmıştır. Bazı kaynaklarda, söz konusu kitabın basımında kullanılan Latin harflerinin, Fransa dan getirtildiği bildirilmektedir (Kabacalı, 1989: 50-51) yılında 1000 adet basılmıştır. Fiyatı 3 kuruş/40 franktır (Ersoy, 1959: 41-42). Bu arada Osmanlı İmparatorluğunda, büyük iç karışıklıklar yaşanmaya başlanmıştır. Bâbıali nin tatil olduğu 28 Eylül 1730 Perşembe günü, devlet adamlarının yokluğundan faydalanan asiler Patrona Halil önderliğinde isyan etmişlerdir (http://www.dallog.com/kavramlar/patronahalil.htm). İsyancılar 19

20 tarafından her yer yakılıp yıkılmış, Sadrazam Damat İbrahim Paşa idam edilmiş, Sultan III. Ahmet tahttan indirilmiş, şair Nedim, isyancılardan kaçıp kurtulmaya çalışırken damdan düşüp ölmüştür. Ancak isyancılar, İbrahim Müteferrika nın matbaasını zararsız bularak dokunmamışlardır. Bu isyan sonucunda Lâle Devri sona ermiş ve tahta, Sultan I. Mahmut geçmiştir (İnuğur, 2002: 159). I.Mahmut un padişahlığının ilk yılları, Patrona Halil isyanının devlette yaptığı zararı gidermek ve yeni isyan girişimlerini önlemekle geçmiştir. Bu nedenle Lâle Devrinde başlatılan yenileşme hareketi yara almış, sosyal ve kültürel alanda fazla varlık gösterilememiştir. I. Mahmut; padişahlığı sırasında matbaanın faaliyetlerini sürdürmesine izin vermiş, Yalova Kâğıt Fabrikasının kurulmasına olumlu yaklaşmış ve kütüphanecilik tarihi açısından büyük öneme sahip Ayasofya, Fatih ve Galatasaray kütüphanelerini açtırtmıştır (Erünsal, 1999b: 707). Patrona isyanın başladığı 1730 yılının sonu ile isyanın etkilerinin yaşandığı 1731 yılında, Müteferrika matbaasında kitap basımıyla ilgili bir faaliyete rastlanmaz yılında İbrahim Müteferrika, I. Mahmut a başvurarak matbaayı çalıştırma izninin yenilenmesini istemesi üzerine, eski şartlar geçerli olmak kaydıyla izin yenilenmiştir (Jeltjakov, 1979: 27). Ancak, yenilenen izin belgesinde Sait Efendinin adı yer almamıştır. Müteferrika Matbaasında bu tarihten itibaren, tek başına İbrahim Müteferrika nın yönetiminde, yeniden kitap basımına başlanmıştır (İnuğur, 2002: 160). IX) Usul ül-hikem fi Nizam il-ümem: 1732 yılında yayınlanan bu kitabın yazarı, İbrahim Müteferrika dır. Kitabın önsözünde, bu eseri okuduğu Latince kitaplarda ilgisini çeken konulardan derlediğini bildirmiştir. Sultan I Mahmut a bir nevi ıslahat projesi gibi sunmuş olduğu kitabın başında, yönetim biçimleri monarkia, aristokrasiya ve demokrasiya olarak üçe ayrılmıştır. Ülkemizde demokrasi sözcüğünün ilk geçtiği kitap olması bakımından önemlidir. A. D. Jeltjakov (1979: 27) bu kitabın yayınını, Türkiye nin sosyo-politik düşünce tarihinde bir aşamanın başlaması olarak nitelendirmektedir da Viyana da ve Paris te Fransızca olarak yayımlanmış ve 1777 de Fransızca dan Rusçaya çevrilmiştir. 500 adet basılmış, 1 kuruş/ franka satılmıştır (Kabacalı, 2000: 22). X) Füyuzat-ı Miknatisiye: Bu kitap, Müteferrika tarafından Latinceden Türkçeye çevrilmiş ve 1732 yılında basılmıştır. Mıknatıs hakkında bilgi vermektedir. 500 adet basılmış, 1 kuruş/ franka satılmıştır (Kabacalı, 2000: 22). XI) Cihan Nüma: Katip Çelebi tarafından 1648 yılında yazımı tamamlanan bu kitap, coğrafya konusunda hazırlanmıştır. Kitapta ilkin coğrafya konusunda genel bilgiler verilmiş, daha sonra bütün kıtalar ve ülkeleri anlatılmıştır. İbrahim Müteferrika kitabın birinci bölümünü, 1732 yılında bazı ilâvelerle basmıştır. Bu ilâvelerin arasında, renkli harita ve şekiller de bulunmaktadır. Basım işleri için gerekli parayı bulamadığından, ikinci bölümü yayınlayamamıştır (Kabacalı, 1989: 52-53; İnuğur, 2002: ). 500 adet basılan kitabın fiyatı ciltsiz 30 kuruş, ciltli ve tezhipli 44 kuruş/90 franktır (Ersoy, 1998: 425). 20

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

KANUN. ÇOĞALTILMIġ FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠNĠ DERLEME KANUNU. Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012

KANUN. ÇOĞALTILMIġ FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠNĠ DERLEME KANUNU. Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012 29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28219 KANUN ÇOĞALTILMIġ FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠNĠ DERLEME KANUNU Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230576 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YAYINLARININ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

YAZMA VE NADİR ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAZMA VE NADİR ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI YAZMA VE NADİR ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Evşen YILDIZ TEMMUZ -2010 ANKARA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

T.C. Plato Meslek Yüksekokulu

T.C. Plato Meslek Yüksekokulu T.C. Plato Meslek Yüksekokulu Yayın Komisyonu Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" kapsamında,

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ Kütüphanelerimiz, sınırsız bilgi ve kaynaklarla 3 senedir hizmetinizde! Üsküdar Üniversitesi olarak, geniş arşivimizle birlikte kolay erişim ve kullanım imkânlarına sahip kütüphanemizde,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010 ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Bilgi Kaynakları Deniz Baltacı Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Duygu Paçalı Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Editör Mustafa Gökçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Yazarlar Carullah Süer Kamile Gülgezen Meral Bektaş Mustafa Gökçe Süleyman Baykara Türkan Şişmanoğlu Ümmügül Baş Editör Mustafa GÖKÇE Dosyalama ve

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 224022300001201 1 2 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Bina Girişi ve Manyetik Güvenlik Kapısı Ödünç-İade Bankosu Okuma Salonu Girişi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Uzm. Küt. Özlem BAYRAK

Uzm. Küt. Özlem BAYRAK YETKE DİZİMİNDE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNİN KONU BAŞLIKLARI Uzm. Küt. Özlem BAYRAK obayrak@istanbul.edu.tr İstanbul t b lüniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İstanbul, 24 YETKE

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

18 Ağustos 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28388 YÖNETMELİK

18 Ağustos 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28388 YÖNETMELİK 18 Ağustos 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28388 YÖNETMELİK Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi ÜNAK'04 "Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek" ( 23-25 Eylül 2004 ) Maltepe

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları Roma rakamını kullanan Romalılar, Eski Mısırlılar gibi bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları tasarladılar.

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte değişen günümüz toplumu, bireylerin yoğun bilgi tüketicisi ve paylaşıcısı olmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü yaşanan gelişim

Detaylı

KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI?

KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI? 827 KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI? USLU, Recep TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk müziği tarihçileri, genellikle Türk müziğinde Batılılaşmayı Mızıka-i Humayun un 1829 da kurulmasıyla;

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir

İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir Yrd.Doç.Dr. Güssün GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi gussun.gunes@marmara.edu.tr

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

TİFDRUK BASKI OPERATÖRÜ

TİFDRUK BASKI OPERATÖRÜ TANIM Hazırlanmış tifdruk baskı silindirlerini makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Türkiye de düzenlenen ulusal toplantılarda sunulacak tebliğler özendirme desteğinden yararlanamaz.

Türkiye de düzenlenen ulusal toplantılarda sunulacak tebliğler özendirme desteğinden yararlanamaz. Avukatlık Mesleğine Yönelik Akademik Çalışmaları Özendirme Programı Yönergesi Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Kapsam 1) Bu Yönerge; Avukatlık mesleği üzerine akademik çalışmaların artırılması; özellikle

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŀt. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, NEÜ Açık

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır.

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır. Kartografya Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 1. Fotogrametri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, yurt içi 1/25.000 ölçekli ve yurt dışı 1/50.000 ölçekli sayısal verilerin, kartografik düzenlemeleri

Detaylı

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları Prof. Server Acim (Besteci ve Devlet Konservatuvarı Müdürü) 18 Nisan 2013 - Perşembe - 12.15 İnönü Üniversitesi GSTF ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Detaylı

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ağustos 2002 Sayı:12

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ağustos 2002 Sayı:12 ÜNİBİLGİ Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ağustos 2002 Sayı:12 12 Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Amacımız veri

Detaylı