Ýyi tasarýmlar daha çok kullaným alaný yaratýr. Katalog ve çalýþma kitabý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýyi tasarýmlar daha çok kullaným alaný yaratýr. Katalog ve çalýþma kitabý"

Transkript

1 Ýyi tasarýmlar daha çok kullaným alaný yaratýr Katalog ve çalýþma kitabý

2 DYNALOG light: Plan Seçim Sipariþ Fazlasýný ister misiniz? + O zaman sipariþinize DYNALOG ful versiyonunu ekleyiniz. Daha fazla bilgi için katalogda sayfa 9.6'ya bakýnýz. Özel mobilyalar için kýlavuz sistemi DYNALOG light yeni versiyon, mobilyalarýn planlanmasýnda, doðru ürün seçiminde ve sipariþinde size daha çok konfor ve emniyet sunuyor. DYNALOG light þimdi ilaveten kataloðun ve çalýþma kitabýnýn tamamýný PDFformatýnda sunuyor. Ekteki CD de þunlarý bulacaksýnýz: Elektronik katalog: Bununla uygulama ve ürünler ile ilgili tüm bilgileri hýzlý ve kolayca bulabilir, ürün seçebilir ve sipariþ verebilirsiniz. Planlama programýmýz DYNAPLAN ýn light versiyonu. Ful versiyonun içerdiði ilave iþlevleri karþýdaki çizelgede bulabilirsiniz. Bu deðerli yardýmcýdan faydalanýnýz ve DYNALOG u test ediniz! Asgari spesifikasyon (tavsiye edilen): 200 MHz (400 MHz) iþlemci 32 MB (128 MB) RAM Ýþletim sistemi: Microsoft Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows ME veya Windows XP

3 DYNALOG da istediðiniz çekmece veya yüksek önlü çekmece uygulamasýný, uygun ORGALINE iç bölümlendirme sistemi ile birlikte seçebilirsiniz. DYNALOG, gereken tüm parçalarý bir bakýþta görebileceðiniz þekilde sizin kullanýmýnýza sunar. Tüm ürünleri, entegre bir form doldurmak suretiyle, faks veya yoluyla kolayca sipariþ edebilirsiniz. DYNALOG içeriði: DYNALOG light DYNALOG Katalog bölümü (elektronik katalog, CADverileri) Planlama bölümü DYNAPLAN Çeþitli gövde biçimlerinin planlanmasý (örneðin çift kapaklý gövde), farklý gövde ve arkalýk DYNALOG CADverilerini DXF veya DWG formatýnda size sunar. tasarýmlarý dahil olmak üzere, mümkün 32lik sistem (sýra delik) ile planlama Kapaklarýn, çekmecelerin, iç çekmecelerin ve de çapraz kiriþlerin ve ara tabanlarýn planlanmasý Çekmece ve menteþe sistemlerinde montaj ve uygunluk kontrolü Alýnabilecek çýktýlar: Blum aksesuarlarýnýn baðlantý pozisyonlarý tablo þeklinde Kesim listesi Aksesuar listesi Delik resimleri dahil olmak üzere ölçülendirilmiþ çizimler ve veri aktarýmý imkaný (DXF, DWG) Parça listesinin Excel veya branþ programlarýna aktarýmý Birçok gövdenin parça listeleri toplanabilir

4

5 Menteşe sistemleri 13 CLIP top CLIP MODUL Çekmece sistemleri 47 TANDEMBOX plus METABOX TANDEM ahşap Standart Diğer ürünler 8 Seçme yardımı POCKET DOOR / FLIPPER DOOR Dolap askı elemanları Gövde bağlantı elemanları Montaj yardımları 9 Seçme yardımı DYNALOG / DYNAPLAN Montaj yardımları Makinalar Enformasyon 10 Genel bakış Kalite ve emniyet Menteşe sistemleri ile ilgili bilgiler Çekmece sistemleri ile ilgili bilgiler Alfabetik sıraya göre önemli terimler Ürün nr. indeksi

6

7 Ýþlev dizayn emosyon 3

8 Tüm dünyada partneriniz Birçok iyi mobilyada bizim ürettiðimiz aksesuar sistemleri bulunur Müþteri portföyümüz, sanayi kuruluþlarýndan marangozlara kadar, büyüklü küçüklü mobilya üreticisinden oluþur. Ürünlerimizin çoðu tüm dünyada birçok iyi mobilyanýn öncelikle de mutfaklarýn Blum menteþeleri, raylarý ve çekmeceleri ile donatýldýðý yerlere gönderiliyor. Yeniliklerimiz, ürünlerimizin dizayný ve bilinen Blum kalitesi ile senelerden beri enternasyonal mobilya sektörünün geliþimine katkýda bulunuyoruz. Bizim çözümlerimiz hayranlýk uyandýrmalý ve coþku yaratmalýdýr. Tesis 1 Höchst /Avusturya Tesis 3 Höchst /Avusturya Tesis 4 Bregenz /Avusturya 4

9 Üretim tesislerimiz Avusturya, ABD ve Brezilya da bulunmaktadýr. Beþ kýtaya da yayýlmýþ bulunan birçok kardeþ þirket ve temsilcilik, güvenilir birer partner olarak, müþterilemize yerinde hizmet vererek, onlarla ilgilenmektedir. Tesis 5 Fussach/Avusturya (Üretim baþlangýcý: Sonbahar 2003) Lowesville/NC, ABD Sao Paulo/Brezilya 5

10 Ýyi mobilyalar için aksesuar sistemleri Gerek menteþe, gerek çekmece ve ray sistemlerimiz, müþterilerinizin isteklerini gerçekleþtirebilmeniz için, size büyük bir hareket serbestisi saðlýyor. 6

11 Menteþe sistemleri tüm uygulama alanlarý için mevcut Seçenekleriniz: Tas ve menteþe kolu baðlantýsý için montaj varyasyonlarý Çeþitli hareket açýlarý Özel uygulamalar için birçok özel çözüm Çekmece ve ray sistemleri çeþitli þekillerde uygulanabilir Seçenekleriniz: Ray sistemleri veya komple çekmece sistemleri Kýsmi veya tam çekiþ Tek veya çift panelli çekmece yanlarý Metal veya ahþap arkalýk Birçok þekil, renk, yükseklik ve uzunluk Hizmetler piyasaya sunduðumuz ürün sistemlerini tamamlýyorlar. Mobilyalarýn üretimini ve montajýný kolaylaþtýran montaj yardýmlarý bu hizmetlerdendir. 7

12 Ýyi tasarýmlar daha çok kullaným alaný yaratýr ORGALINE gibi iç bölümlendirme sistemleri eþyalarýn düzenli ve derli toplu yerleþtirilmelerini saðlýyor 8

13 Mutfak alýcýlarý yeni mutfaklarýnda daha çok kullaným alaný ve düzen istiyorlar. Blum bu sebepten, kullaným hacminden optimal þekilde yararlanýlabilmesi ve kullaným hacminin iyi organize edilebilmesi için çözümler üretti. Tam çekiþli çekmece, kullaným hacmini optimal deðerlendirmenin ve ergonomik çalýþma þeklinin temelini oluþturur. Çekmecenin tüm içeriði bir bakýþta görülebilir ve rahatlýkla eriþilebilir durumdadýr. ORGALINE gibi kolay ayarlanabilir bölme sistemi sayesinde kullaným alaný istenildiði gibi tasarlanabilir. Bizim çözümlerimiz ile mümkün olan birçok uygulama, mutfak iç donanýmlarýný daha iþlevsel ve daha güzel hale getiriyor. Çanaklar, ara ve boyuna bölmeler bireysel isteðe göre kombine edililebiliyorlar 9

14 Tencere çekmecesinde tencereler ve kapaklar hep yerli yerinde duruyor Daha yüksek arkalýklar ve çekmece yanlarý kullaným alanýný % 55 e varan oranlarda arttýrýyor Alt dolaptaki tabaklar için ORGALINE tabaklýk 10

15 CLIPtopmenteþe iþlev ile güzel dizayný birleþtiriyor 120 hareket açýsý daha çok hareket serbestisi ve dolap içine daha iyi eriþim saðlýyor Gizliden gizliye çalýþan akýllý mekanizma: kademesiz derinlik ayarý 11

16 Standartlar vizyonlardan doðar Bizim yeniliklerimiz ve ürün çözümlerimiz hayranlýk uyandýrmalý ve coþku yaratmalýdýr Bunun için gereken doneleri, müþterilerimizin gereksinimlerinden ve mobilyanýn günlük kullanýmýnýn gözlem sonuçlarýndan elde ediyoruz. Elde ettiðimiz bilgileri inovasyonlarýmýzda kullanýyoruz. Kullanýcýnýn bundan bariz þekilde saðlayacaðý fayda, bizim için özellikle çok önemli. Örneðin tam çekiþ sayesinde mobilyada daha fazla iþlevsellik ve ergonomi. Þirket tarihindeki dönüm noktalarý 1958 ANUBA menteþeler 1965 Ýlk ihracatlar Ýlk dýþ temsilcilikler Þirket kuruluþu Ýlk Blum menteþesi Standart Kendi eðitim raylar merkezimiz 12

17 CLIPtopmenteþenin aletsiz montajý hem konforlu hem de ekonomik. BLUMOTION sayesinde çekmeceler ve kapaklar kapanýrken harekette mükemmelliðe ulaþýyorlar. DYNALOG Blum ürün kataloðu ile planlama programýnýn CD üzerinde dijital birleþimi. Özel mobilyalar için düþünülen bu navigasyon sistemi, mobilyalarýn planlanmasýnda ve de doðru ürün seçimi ile sipariþi esnasýnda sizin konforlu ve güvenilir kýlavuzunuz olacaktýr Ýlk kardeþ þirketler, METABOX BOX sistemleri ECOPaket Kullaným ilk BlumBlättle ve INSERTA hacmi CLIP menteþe TANDEM Tam çekiþ CLIPtopmenteþe Dizayn ödülleri, BLUMOTION 13

18 Dizayn etkisi Dizayn müþterileriniz için önemli bir kriterdir Bu yüzden Blum, ürünlerinde kusursuz iþlev ve konfor kadar iyi dizayna da çok önem veriyor. Dizayn ödülleri 14

19 Biz ürünlerimizi sadece iþlevsel olarak iyileþtirmek deðil, ayný zamanda dizaynlarýnýn da müþteriler üzerinde heyecan verici bir etki yaratmasýný istiyoruz. CLIP top, TANDEMBOX ve ORGALINE iyi dizaynlarý için ödüllendirildiler. CLIPtopmenteþe tamamý metal görünümü, sarih konturlarý ve þýk tasarýmý ile etkiliyor. 15

20 BLUMOTION mükemmel hareket, yumuþak ve sessiz 16

21 Müþterilerinizi BLUMOTION ile etkileyin Çekmecelerin ve kapaklarýn yumuþak ve sessiz kapanmasýný saðlayan yeniliðimizden siz de yararlanýn. BLUMOTION, Blum un TANDEM rayýnýn kesintisiz hareketi ile kombine edildiðinde, çekmeceler için, müþterilerinizi þaþýrtacak ve etkileyecek yeni bir hareket þekli ortaya çýkarýyor. TANDEMBOX veya ahþap çekmece olmasý birþey farkettirmiyor tüm uygulamalar hafif bir dokunuþla sanki kendiliðinden yumuþak ve sessizce kapanýyor. BLUMOTION ile dolap kapaklarýnýz da etkileyici biçimde kapanýyor: Hýzla kapatýlan kapaklar, nazik bir þekilde frenleniyor ve yumuþak ve sessiz kapanýyor. Kapaklarýn ve çekmecelerin deðerini arttýran, coþku uyandýran ve müþterilerinizi etkileyen bir yenilik. 17

22 High tek ve tam otomasyonlu iþ akýþlarý Yeni fikirler ve çözümler, kalifiye elemanlar, high tek ve özel geliþtirilmiþ aletler ile makinalar olmadan gerçekleþtirilemez. Aksesuar sistemlerimizin seri üretimi sadece tam otomasyonlu üretim akýþlarý ile yapýlýyor. Bu yüksek üretim standartýný devam ettirebilmek için sürekli yeni teknolojilere ve üretim tesislerine yatýrým yapýyoruz. 18

23 Mobilya ömrü boyunca kalite Hedefimiz ürünlerimizi, mobilyanýn tüm ömrü boyunca kusursuz iþlev görebilecek þekilde, geliþtirmektir. Bunun için ürünlerimizin kullanýmýný gerçek mutfaklarda ve test laboratuvarlarýnda gözlemliyoruz. Test verilerini ürün geliþtirmede ve imalatýnda kullanýyoruz. Böylece zaman içerisinde kullanýcýlarýn gereksinimlerini karþýlayan yeni birçok ürünü piyasaya sürebildik. 19

24 Kalifiye ve angaje elemanlar Hep birlikte baþarýlýyýz 20

25 Tüm dünyadaki Blum elemanlarý müþterilerimizi memnun etmeye çalýþýyorlar. Onlardan her biri, bilinen Blum kalitesine ve müþterilerimizin baþarýsýna katkýda bulunuyor. Yeni fikirler, yeni teknolojiler ve yeni ürünler elemanlarýmýz düzenli olarak kendilerini geliþtiriyor ve devamlý yeni bir þeyler öðreniyorlar. Böylece niteliklerimiz piyasanýn bizden taleplerine paralel olarak artýyor. Çýraklarýmýz geleceðin hightekmeslekleri için eðitiliyorlar Yetiþen bu üstün nitelikli nesiller sayesinde, sürekli olarak kýsalan aralýklarla teknoloji atýlýmlarý gerçekleþtirerek, uluslararasý rekabet gücümüzü arttýrýyoruz. 21

26 Bizimle çok rahat edersiniz. 5 kýtada da Blum: Blum'un kardeþ þirketleri ve temsilcilikleri (Durum 10/2002) ABD Almanya Arjantin Avusturalya Avusturya B.A.E. Katar Bahreyn Amman Benelüks Brezilya Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Çin Danimarka Blum Inc., Cabinet & Furniture Hardware Mfg. Telefon +1/704/ Old Plank Rd., Stanley, NC 28164, USA Tollfree (yalnýz ABD) Telefaks 1/800/ /704/ Blum GmbH, Auf der Freiheit 1 Telefon +49/52 21/ D32052 Herford Telefaks +49/5221/54573 Bisagra OH, Gral Paunero 1789 Telefon +54/11/ Sarandí, Pvcia. de Buenos Aires, Argentina Telefaks +54/11/ Blum Australia Pty. Ltd., P.O. Box 511 Telefon +61/2/98 22/8471 Moorebank, NSW 1875, Australia Telefaks +61/2/98 22/85 40 Julius Blum GmbH, Beschlägefabrik Telefon +43/5578/7050 Industriestraße 1, A6973 Höchst, Austria Telefaks +43/5578/ Ectratech Trading L.L.C., P.O. Box 3765 Telefon +971/4/ Dubai, United Arab Emirates Telefax +971/4/ Van Hoecke N.V., expert in functioneel meubelbeslag Telefon +32/3/ EuroparkNoord 9, B9100 SintNiklaas, Belgium Telefax +32/3/ BlumAlbras Indústria e Comércio de Ferragens Ltda. Telefon +55/11/ Av. João Paulo I, 1000 Jd. das Oliveiras Embu SP Brasil Telefaks +55/11/ CEP InteriorI Telefon +359/2/ BG1505 Sofia, bul. Madrid 34, Bulgaria Telefaks +359/2/ Blum, s.r.o., Kolbenova 19 Telefon +420/2/ CZ Praha 9, Vysočany, Czech Republic Telefaks +420/2/ Austria Julius Blum GmbH, Shanghai Representative Office Telefon +86/21/ Liulin Tower, Office 2703, No. 1, Huai Hai Zhong Road Mobil +86/139/ Shanghai , China Telefaks +86/21/ OLBeslag A/S, Bergsøesvej 2 Telefon +45/ Box 251, DK8600 Silkeborg, Denmark Telefaks +45/ Endonezya Estonya PT IndoFitting Mandiri Telefon +62/21/ Jl Agung Timur 9 Blok 01/33, Sunter Podomoro Telefaks +62/21/ Jakarta, Indonesia Hahle Eesti Oü, Kadaka Tee 50 Telefon +372/6/ EE12915 Tallinn, Estonia Mobil Telefaks +372/50/ /6/

27 Filipinler Finlandiya Fransa Güney Afrika (Durban) Güney Afrika (Johannesburg) Güney Kore Hindistan Hong Kong Ýngiltere Ýrlanda Ýspanya Ýsrail Ýsveç Ýsviçre Deepe Marketing Corporation Telefon +63/2/ St. Joseph St., Milton Hills, New Era Telefaks +63/2/ Quezon City, Philippines Hahle Oy, Hyttimestarinkuja 3 Telefon +358/201/ FIN02780 Espoo, Finland Telefaks +358/201/ Blum France S.à.r.l., Espace Leaders Telefon +33/4/ Zone Industrielle de Moutti Sud, F74540 Alby sur Chéran Telefaks +33/4/ France Eclipse Furniture Accessories, P.O. Box 2867 Telefon +27/31/ Durban 4000, Rep. of South Africa Telefaks +27/31/ Eclipse Furniture Accessories, P.O. Box 405 Telefon +27/11/ Wendywood 2144, Johannesburg Telefaks +27/11/ Rep. of South Africa Woobo International Corp., Room #607, LG Twin House 192 Telefon +82/31/ Gumidong, Bundanggu, SungnamCity, Kyunggido Telefaks +82/31/ South Korea Lifestyles, 405, Abhinav Apartments, Shradhanand Road Telefon +91/22/ Vile Parle (East), Mumbay , India Telefaks +91/22/ Victory Hardware Company, 3/F., Hennessy Plaza Telefon +85/2/ Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Telefaks +85/2/ Blum U.K. Ltd., Mandeville Drive Telefon +44/1908/ Kingston, Milton Keynes, GBBuckinghamshire MK10 0AW Telefaks +44/1908/ United Kingdom Frank Flanagan Fittings Ltd., Cherry Orchard Ind. Est. Telefon +353/1/ IRLDublin 10, Ireland Telefaks +353/1/ Tecnomak España, SA, c/. Llobregat Telefon +34/93/ E08904 L'Hospitalet de Llobregat, (Barcelona) Telefaks +34/93/ Spain Bluran, Import & Distribution Ltd., St. Gloska 4 Telefon +972/3/ New Industry, Rishon Le Zion 75650, Israel Telefaks +972/3/ Blum Svenska AB, Box 186 Telefon +46/36/ Wadmans Linje 4, S56123 Huskvarna, Sweden Telefaks +46/36/ Julius Blum GmbH, Beschlägefabrik Telefon +43/5578/7050 Industriestraße 1, A6973 Höchst, Austria Telefaks +43/5578/

28 Blum'un kardeþ þirketleri ve temsilcilikleri (Durum 10/2002) Ýtalya Ýzlanda Japonya O. ELMI SNC Telefon +39/02/ Via Delle Gerole 26, I20040 Caponago MI Telefaks +39/02/ Italy H.G. Gudjonsson HF., Tranavogi 5 Telefon +354/5/ IS104 Reykjavik, Iceland Telefaks +354/5/ Denica Co. Ltd., 24748, Katsushikacho Telefon +81/474/ JFunabashi 273, Japan Telefaks +81/474/ Kanada Letonya Litvanya Macaristan Malezya Mýsýr Norveç Polonya Portekiz Romanya Rusya Blum Canada Ltd., Hardware for Quality Furniture Telefon +1/905/ Pacific Circle, Mississauga, ON L5T 2A8, Canada Tollfree (yalnýz Kan.) Telefon Telefaks 1/800/ /905/ AM Furnitūra, Gaujas iela 5 Telefon +371/7/ LV1026 Rīga, Latvia Telefaks +371/7/ OttenstenLietuva UAB, Savanorių prospektas 180 Telefon +370/52/ LT2600 Vilnius, Lithuania Telefaks +370/52/ /52/ Blum Hungária Kft., Balassagyarmati út 2 Telefon +36/27/ H2600 Vác, Hungary Telefaks +36/27/ Kosion Trading (M) SDN. BHD., No. 14, Jalan Industri PBP 5 Telefon +60/3/ Taman Perindustrian Pusat Bandar Puchong Telefaks +60/3/ Puchong, Malaysia Metal Technical Co. Telefon +2/02/ , Youssef Naguib Street +2/02/ Attaba Cairo, Egypt Telefaks +2/02/ Blum Norge A/S, Postboks 1110 Telefon +47/32/ Flattum, N3503 Høenefoss, Norway Telefaks +47/32/ Blum Polska Sp. z o. o., ul. Poznańska 16 Telefon + 48/61/ PL62020 Swarzędz Jasin, Poland Telefaks + 48/61/ Santos Lopes & Martins, Lda, Rua 19, 930 Telefon +351/22/ P Espinho, Portugal Telefaks +351/22/ S.C. Julius Blum România, Feronerie Pentru Mobilã S. R. L. Telefon +40/21/ Str. Fabricii Nr. 47, Etaj 2, Corp X, Sector 6, RO77541 Bucureşti +40/21/ Romania Telefaks +40/21/ Blum OOO, 1aja Karaczarovskaja ul. 8 Telefon +7/095/ RF Moskau, Russia +7/095/ Telefaks +7/095/

29 Þile Singapur Slovakya Slovenya Tayland Tayvan Comercial Habitat Ltda. Telefon +56/2/ Las Hualtatas 7723, Vitacura, Santiago, Chile Telefaks +56/2/ Blum South East Asia Pte. Ltd. Telefon +65/6547/ Defu Lane 10, Singapore Telefaks +65/65 47/1761 Rep. of Singapore Ing. Norbert Šebo, Strážska cesta 27 Telefon +421/45/ SK96001 Zvolen, Slovakia Mobil Telefaks +421/905/ /45/ Starman Škofja Loka d.o.o. Telefon +386/4/ Godešić 14a, SI4220 Škofja Loka, Slovenia Telefaks +386/4/ Blue International Co. Ltd., 2102/15 17 Ramkhamhaeng Rd. Telefon +66/2/ Huamak, Bangkapi, TBangkok 10240, Thailand Telefaks +66/2/ Utekuo Co. Ltd., No. 60, Sec. 1, HoPing West Road Telefon +886/22/ ROCTaipei, Taiwan Telefaks +886/22/ Tunus Türkiye Ukrayna Yeni Zelanda Yunanistan PROMODAR SARL Telefon +216/71/ Route de Sousse KM 7 Telefaks +216/71/ TN2033 Ben Arous, Tunisia Julius Blum GmbH, Türkiye Ýrtibat Bürosu, Senlikköy Mah. Telefon +90/212/ Catal Sok. No. 7/A2, TR34810 Florya/Istanbul, Turkey Mobil +90/532/ Telefaks +90/212/ Jurij Nestor, vul. Volodymyra Velykoho 12a Telefon +380/3244/41473 UA82172 Stebnyk, Ukraine Mobil Telefaks +380/50/ /3244/41473 Sanco (NZ) Ltd., 164 Carlyle Street, P.O. Box Telefon +64/3/ NZChristchurch, New Zealand Telefaks +64/3/ K. Kliafa S.A. 59, Amfiaraou + Irous Str. Telefon +3/210/ GR10442 Athens, Greece Telefaks + 3/210/

30 Julius Blum GmbH Türkiye Ýrtibat Bürosu Þenlikköy Mah. Çatal Sok. No. 7/A2 TR34810 Florya/Ýstanbul Tel.: +90/212/ Fax: +90/212/ Julius Blum GmbH Beschlägefabrik A6973 Höchst, Austria Tel.: +43/5578/7050 Fax: +43/5578/ Teknik deðiþiklik ve program deðiþikliði hakkýmýz saklýdýr. Printed in Austria. IDNR: KA070/1TRTR/01.041

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 GRUNDFOS ALLDOS TALİMATLARI Vaccuperm VGS-147, -148 Vakum ayarlayıcı Servis talimatları İÇİNDEKİLER 1. Genel... 3 1.1 Dokümantasyonun yapısı...3 1.2 Bu el kitabı hakkında...3 1.3 Kullanıcı grupları/hedef

Detaylı

Güvenlik Talimatları...2 Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar...10

Güvenlik Talimatları...2 Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar...10 İçindekiler Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları...2 Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar...10 Destek ve Servis Kılavuzu Yardımcı Program Yazılımı...14 Sorun Kontrol Sayfaları...15 Epson Projektör

Detaylı

Mario Possati Marposs u 1952 de kurmuştur. Kuruluşundan bu yana, Marposs endüstriyel uygulamalarda mekanik parçaların boyutsal, geometrik ve yüzey

Mario Possati Marposs u 1952 de kurmuştur. Kuruluşundan bu yana, Marposs endüstriyel uygulamalarda mekanik parçaların boyutsal, geometrik ve yüzey Mario Possati Marposs u 1952 de kurmuştur. Kuruluşundan bu yana, Marposs endüstriyel uygulamalarda mekanik parçaların boyutsal, geometrik ve yüzey kalitesinin ölçümü ve kontroluyla, işleme sürecinin izlenmesi

Detaylı

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS TALİMATLARI, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce

Detaylı

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Detaylı

MUM44.. MUM46.. MUM48..

MUM44.. MUM46.. MUM48.. MUM44.. MUM46.. MUM48.. tr Türkçe............................................................ 105.................................................... EEE yönetmeliðine uygundur Yeni bir BOSCH cihazý satýn

Detaylı

www.ecoline.dmgmori.com // SIMPLY MORE SUCCESS DMC V ecoline DMC 635 V ecoline DMC 1035 V ecoline

www.ecoline.dmgmori.com // SIMPLY MORE SUCCESS DMC V ecoline DMC 635 V ecoline DMC 1035 V ecoline www.ecoline.dmgmori.com DMC 635 V ecoline DMC 1035 V ecoline // SIMPLY MORE SUCCESS DMC V ecoline Makinenin özellikleri Tezgâh ve teknoloji Kontrol teknolojisi Opsiyonlar / Kalite ve servis Teknik veriler!!!

Detaylı

Otomobil Üretimi. Üretkenliği arttırırken maliyetleri düşürür. Otomasyon Çözümleri

Otomobil Üretimi. Üretkenliği arttırırken maliyetleri düşürür. Otomasyon Çözümleri Otomobil Üretimi Otomasyon Çözümleri Üretkenliği arttırırken maliyetleri düşürür Güç aktarma /// Pres /// Kaynak /// Boya /// Enerji tasarrufu /// Final montaj /// Taleplerin karşılanması /// Günümüzün

Detaylı

CPI WORLDWIDE TRADE JOURNALS FOR THE CONCRETE INDUSTRY

CPI WORLDWIDE TRADE JOURNALS FOR THE CONCRETE INDUSTRY WORLDWIDE TRADE JOURNALS FOR THE CONCRETE INDUSTRY İçerik www.cpi-worldwide.com Medya ekipmanı 2014 01 Dergi profili 02 Okuyucu yapısı 03 Yayınevi bilgileri 04 Ajanda 05 İlan formatları 06 İlan fiyatları

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. AR kontrol ünitesi. Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler

GRUNDFOS TALİMATLARI. AR kontrol ünitesi. Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler GRUNDFOS TALİMATLARI AR kontrol ünitesi Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler 2 Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Vaccuperm VGA-111. Vakum regülatörü. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Vaccuperm VGA-111. Vakum regülatörü. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Vaccuperm VGA-111 Vakum regülatörü Montaj ve kullanım kılavuzu Uygunluk bildirgesi Uygunluk bildirgesi EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Vaccuperm VGA-111

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE MDX61B...-5_3-4-08 SL2 Senkron Doğrusal Motorlu. Baskı 12/2005 EA360000 11397187 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVIDRIVE MDX61B...-5_3-4-08 SL2 Senkron Doğrusal Motorlu. Baskı 12/2005 EA360000 11397187 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B...-5_3-4-08 SL2 Senkron Doğrusal Motorlu EA360000 Baskı 12/2005 11397187 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

Kablo ve boru yalıtıcıları DEMİRYOLU TAŞITLARI İÇİN

Kablo ve boru yalıtıcıları DEMİRYOLU TAŞITLARI İÇİN Kablo ve boru yalıtıcıları DEMİRYOLU TAŞITLARI İÇİN Demir-yolunda güvenilirlik Roxtec yalıtıcılar demiryolu endüstrisinde uzun vadeli işletme güvenilirliği için komple güvenlik çözümleri temin etmektedir.

Detaylı

30 YIL. Turizmistatistikleri Tourismstatistics 1984-2014 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB)

30 YIL. Turizmistatistikleri Tourismstatistics 1984-2014 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Turizmistatistikleri Tourismstatistics 30 YIL 1984-2014 AKTOB Araştırma Birimi tarafından hazırlanmıştır (by AKTOB R&D, 2014) AKTOB TURİZM İSTATİTİKLERİ

Detaylı

www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn

www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn www.ecoline.dmgmori.com ecoturn 310 ecoturn 450 ecoturn 510 ecoturn 650 // SIMPLY MORE SUCCESS ecoturn Makine Özellikleri Makine ve Teknoloji Kontrol Teknolojisi Opsiyonlar / Kalite ve Servis Teknik Özellikler

Detaylı

DELİK İŞLEME KATALOG VE TEKNİK REHBER 2008

DELİK İŞLEME KATALOG VE TEKNİK REHBER 2008 ARGENTINA Seco Tools S.A. Tel. 54 11 4892-0060 Fax 54 11 4723-8600. AUSTRALIA Seco Tools Australia Pty. Ltd. Tel. 1300 55 7326 Fax 1300 65 7326. AUSTRIA Seco Tools GmbH Tel. (2253) 21040 Fax (2253) 21040-11.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Detaylı

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI LC 220. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI LC 220. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI LC 220 Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller 2

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Servo motorlar. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Servo motorlar. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Servo motorlar Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu belgede kullanılan semboller

Detaylı

WOW! (Würth Online World Gmbh) Araç Teþhis Sistemleri ve Egzoz Emisyon Cihazlarý Servis Ekipmanlarý Würth Otomotiv ve Montaj San. Ürün. Paz. Ltd. Þti. Eski Silivri Cad. No:22 Mimarsinan Büyükçekmece /

Detaylı

Profesyonel Ölçüm Çözümleri

Profesyonel Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız 2008/I Profesyonel Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız! Değişik uygulamalara yönelik ölçüm talepleri giderek daha karmaşık ve özel hale gelmektedir. Testo, her müşterinin ölçüm ihtiyaçlarına

Detaylı

Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri. Uluslararasý Raporlar 2011

Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri. Uluslararasý Raporlar 2011 Birleþme ve satýn alma raporu: Küresel büyüme beklentileri Uluslararasý Raporlar 2011 Ýçindekiler 01 Giriþ 02 Küresel genel bakýþ 05 Kuzey Amerika 06 Avrupa 08 BRIC 10 Dünyanýn geri kalaný 12 Birleþme

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Geleceğinizi iyileştirecek deneyim ve uzmanlık.

Geleceğinizi iyileştirecek deneyim ve uzmanlık. ŞİRKETE GENEL BAKIŞ Geleceğinizi iyileştirecek deneyim ve uzmanlık. Küresel bir organizasyonun gücü ve erişimi. Quaker tek bir hedefe odaklanmıştır: müşterilerimiz için daha fazla değer yaratmak. Ağır

Detaylı

MAKİNE KORUMA ÇÖZÜMLERİ OTOMASYON VE ROBOTİK SİSTEMLER

MAKİNE KORUMA ÇÖZÜMLERİ OTOMASYON VE ROBOTİK SİSTEMLER MAKİNE KORUMA ÇÖZÜMLERİ OTOMASYON VE ROBOTİK SİSTEMLER Protecting People, Property & Processes www.troax.com Fens Sisteminde Dünya Lideriyiz. Table of contents Troax endüstriyel panel ve bölme sistemlerinde

Detaylı

FREZELEME 2 KATALOG VE TEKNİK REHBER 2008

FREZELEME 2 KATALOG VE TEKNİK REHBER 2008 ARGENTINA Seco Tools Argentina S.A. Tel: +54 11 48 92 00 60 Fax: +54 11 47 23 86 00. AUSTRALIA Seco Tools Australia Pty. Ltd. Tel: +61 2 96 76 22 79 (local tel: 1300 55 7326) Fax: +61 2 96 76 61 58 (local

Detaylı

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD DRIVESYSTEMS DRIVESYSTEMS. 1965'ten günümüze akıllı sürücü çözümleri

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services NORD DRIVESYSTEMS DRIVESYSTEMS. 1965'ten günümüze akıllı sürücü çözümleri NORD 1965'ten günümüze akıllı sürücü çözümleri 01 NORD Gemeinsam Birlikte çok hareket viel bewegen Geleceğe yönelik en iyi beklentilerimiz Bir aile şirketi olarak uzun vadeli ve uluslararası düşünüyoruz:

Detaylı