TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİODASI ANKARA ŞUBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİODASI ANKARA ŞUBESİ"

Transkript

1 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİODASI ANKARA ŞUBESİ

2 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Bülteni Ekidir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Adına Sahibi Selim Tulumtaş Yazı İşleri Müdürü Özgür Topçu Basım Tarihi: Nisan 2017 Yönetim Adresi: Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay Ankara Tel: Faks: ankara.imo.org.tr Baskı: Patika Ajans Matbaacılık Ltd. Şti. Adakale Sokak No: 4/B Kızılay ANKARA Tel:

3 GİRİŞ Ülkemizde bugün rejim-sistem değişikliği tartışmaları altında yürüyen anayasa değişikliği teklifinin halkoyuna sunulduğu bir süreç yaşanmaktadır. Teklifi sunanlarca güçlü bir Türkiye için olarak savunulan teklifte parlamenter rejim yerini başkanlık rejimine bırakmaktadır. Ortaya koyulan teklifin hazırlanma sürecinden içeriğine kadar bir çok noktada sorun ve yanlışların bulunması bir yana yüzelli yıla yaklaşan parlamenter bir geleneğe sahip ülkemizde bu sistemdeki aksayan noktalara ilişkin gerekli düzeltmelerin yapılması yerine bu yola girilmesi, bu teklif ile kurulmaya çalışılan düzeneğe ilişkin soru işaretleri yaratmaktadır. Bu anlamda, teklifin içeriğinden bağımsız olarak, parlamenter rejim ve başkanlık rejimi ile yönetilen ülkelerin farklı alanlardaki mevcut durumlarının karşılaştırılması bu rejimler hakkında daha sağlıklı kararlar verilmesini sağlayabilecek niteliktedir. Bu yönde DİSK-AR tarafından hazırlanan ve parlamenter rejimlerle, başkanlık rejimlerinin, sendikal hakların korunma düzeyi, sendikalaşma, toplu pazarlık, çalışma süreleri, iş kazaları, gelir eşitsizliği, insani gelişme ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında karşılaştırıldığı raporda; Başkanlık rejimine sahip ülkelerde temel işçi hakları ve sendikal hakların daha yoğun biçimde ihlal edildiği Sendikal hakların en güvencede olduğu ülkelerin yüzde 84 ünün parlamenter rejime sahip ülkeler olduğu. Sendikal hakların en ağır biçimde ihlal edildiği ülkelerin yüzde 71 inin başkanlık ve yarı başkanlık rejimine sahip olduğu. Başkanlık rejiminde sendikalaşma ve toplu sözleşme kapsamının parlamenter rejime göre çok daha düşük olduğu. Parlamenter rejimlerde ortalama sendikalaşma oranı yüzde 29 iken, başkanlık rejimlerinde yüzde 12 düzeyinde bulunduğu. Parlamenter rejimlerde toplu sözleşme kapsamı yüzde 48 iken, başkanlık rejimlerinde yüzde 27 olduğu Başkanlık rejiminde işçilerin daha uzun çalıştığı ve iş kazaları sonucu daha çok öldüğü. Başkanlık rejimlerinde ortalama çalışma süresi 42,5 saat iken, parlamenter rejimlerde 37,6 saat olduğu. Başkanlık rejimlerinde ölümlü iş kazası oranlarının parlamenter rejimlerin iki katından fazla olduğu. Başkanlık rejimlerinde 100 bin işçide ölümlü iş kazası oranı 5,2 iken, parlamentere rejimlerde bu oranın 2,4 e düştüğü. Başkanlık rejimlerinin insani gelişme karnesinin zayıf olduğu. Çok yüksek insani gelişme grubundaki ülke- 3

4 lerin yüzde 82 sinin parlamenter rejime sahip ülkeler olduğu. Düşük insani gelişme grubundaki ülkelerin yüzde 88 inde başkanlık ve yarı başkanlık rejimi bulunduğu Başkanlık rejimlerinde ortalama ömürün daha kısa olduğu. Parlamenter rejimlerde doğuşta ortalama ömür beklentisi 76 iken, başkanlık rejimlerinde 67 bulunduğu Başkanlık rejimleri gelir dağılımı açısından daha eşitsiz olduğu: Başkanlık rejimlerinde en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasındaki fark 10 kat iken, parlamenter rejimlerde bu fark 6,7 kata düştüğü. Başkanlık rejimlerinin toplumsal cinsiyet açısından da daha eşitsiz olduğu. Başkanlık rejimlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksinin iki kat daha yüksek bulunduğu İfade edilmiştir. Bu noktadan hareketle, Mühendislik ve mühendisler açısından parlamenter rejim ve başkanlık rejimlerinin karşılaştırılması ülkemizin yarınları açısından önemlidir. Bu amaçla bu çalışmada ülkelerin mühendislik kapasite ve güçleri ile rejimleri karşılaştırılmıştır. Ülkelerin mühendislikteki yerlerinin belirlenmesi amacıyla bu çalışmada Royal Academy of Engineering tarafından Eylül 2016 da hazırlanan Engineering and Economic Growth raporunda yer alan farklı ülkelere ait mühendislik endeks değerleri ve bu değerleri oluşturan endeks bileşenleri kullanılmıştır. Bu çalışmada, rejimler parlamenter rejim, başkanlık rejimi, yarı başkanlık rejimi olarak üçe ayrılmış, yarı başkanlık ve başkanlık rejimine sahip ülkeler aynı kategori içinde değerlendirilerek parlamenter ülkelerle karşılaştırılmıştır. Mutlak monarşiler ve teokratik rejimler ile tek parti iktidarına dayalı rejimler çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Anayasal monarşiler (sembolik monarşinin olduğu parlamenter rejim) parlamenter rejim olarak tasnif edilmiştir. Bu tasnif çerçevesinde, RAE raporunda mühendislik endeks değerleri verilen ülkeler tasnif edilmiş ve ülkeler listesi rapor ekinde yer verilmiştir. 4

5 ENDEKSİ VE BİLE- ŞENLERİ RAE tarafından hazırlanan raporda mühendislik endeksinin belirlenmesi amacıyla, mühendislikle ilgili olarak araştırma, mühendisler arasında toplumsal cinsiyet dengesi, mühendislik işlerinde istihdam edilenlerin sayısı, mühendislerin aldıkları ücretler ve aylıklar, mühendislik firma sayısı, mühendislik çalışma alanında mezun sayısı, altyapı kalitesi, dijital altyapı kalitesi mühendislik hizmeti ihracatı bileşenleri kullanılmıştır. Söz konusu veriler Dünya Bankası, UNES- CO, Uluslararası İş Örgütü (ILO), OECD, EUROSTAT ve ilgili ülkenin istatistik kaynaklarından derlenmiştir. Mühendislik endeksi, farklı ağırlıklarla tekil bileşenlerin birleştirilmesi ile elde edilmiştir. RAE tarafından yapılan çalışmada kullanılan verilerin açıklaması ve kaynakları tablo 1 de özetlenmiştir. Tablo 1: Mühendislik Endeks Bileşenleri ve Kaynakları Bileşen Açıklama Format Kaynak Araştırma Cinsiyet Dengesi Mühendislik bölümlerinde ilk 100 de yer alan üniversitelerin mühendislik alanındaki araştırmaları Yüksek öğretimde mühendislik alanından mezun olanlar içerisinde kadınların oranı Sayı Yüzde United Kıngdom Times Higher Education World University Rankings UNESCO İstihdam Mühendislik işlerinde istihdam edilen sayısı Nüfus başına EUROSTAD, ILO, Cebr Analysis Ücretler Mühendisler için ortalama ücret ve aylıklar US Dolars (Satın alma gücü paritesi üzerinden ) EUROSTAD, Ulusal İstatistik Kaynakları İş Yerleri Mühendislik firma sayısı Nüfus başına World Development Indicators, EUROSTAD İnsan Kaynağı Mühendislik çalışma alanında mezun sayısı Nüfus başına World Economic Forum, UNESCO Altyapı Kalitesi Dijital Altyapı Kalitesi Mühendislik İhracatı World Economic Forum, tüm altyapının kalitesi, metric, (1=en iyi, 7= en kötü) Skorun tersi World Economic Forum Bir milyon kişiye düşen internet serveri Sayı World Development Indicators Toplam ihracat içinde mühendislikle ilişkili ürün ihracatı Toplam ihracatın % si World Development Indicators 5

6 RAE tarafından yapılan çalışmada mühendislik endeks değerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem kısaca şu şekildedir. Öncelikli olarak her bileşen ayrı ayrı değerlendirilmiş ve o bileşkeye ait olmak üzere ülkelere enterpolasyonla arasında değer verilmiş, daha sonrasında 9 bileşen ağırlıklarına göre değerlendirilmiş ve ülkenin mühendislik gücünü gösteren mühendislik endeksi elde edilmiştir. PARLAMENTER SİSTEM VE DİĞERLERİ Dünyada ülkeler farklı sistem ve rejimlerle yönetilmektedir. Bu çalışmanın konusu parlamenter rejimlerle diğer rejimler arasında mühendislik gücü anlamında bir fark olup olmadığının belirlenmesidir. Mühendisliğin ülkelerin yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileri de göz önüne alındığında rejim-mühendislik gücü arasındaki ilişki ülkemizde referandum sürecinde bulunan parlamenter-başkanlık tercihleri açısından aydınlatıcı bir veridir. VE EKONOMİK GE- LİŞME RAE tarafından yapılan çalışmanın temel amacı ülkelerin mühendislik gücü ile ekonomik gelişmişliği arasındaki ilişkinin saptanmasıdır. Çalışma nüfus başına düşen milli gelirle mühendislik gücü arasında kuvvetli bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Grafik 1 de RAE mühendislik endeksleri kullanılarak, UNCTAD dan elde edilen 2005 yılı sabit fiyatlarıyla ülkelerin 2014 yılında kişi başına düşen milli gelirleri ve ülkelerin parlamenter ve diğer rejim dağılımları verilmiştir. RAE çalışmasında 99 ülke yer almaktadır. 99 ülkenin 12 si mutlak monarşi veya tek parti hükmü altında olan ülkeler olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle söz konusu 12 ülke bu çalışmamızda değerlendirme dışında tutulmuş ve ek 1 de yer alan 87 ülke değerlendirilmiştir. 87 ülkenin 42 si parlamenterdir. Geri kalan 45 ülkenin ise 16 sı yarı başkanlık, 29 u başkanlıktır. Her iki örneklem grubundaki ülke sayıları birbirine yakın olduğundan bulunan değerler herhangi bir istatistiki teste tabi tutulmamıştır. 6

7 Ülkelerin mühendislik gücü ile ekonomik gelişmişliği arasında pozitif bir ilişki vardır. Mühendislik güçleri yüksek ülkelerin ekonomik olarak gelişmişliği de yüksektir. Mühendislik endeks değeri 0.5 ve üstünde olan ülkelerin toplam içerisindeki oranı % 36 dır. Rejimler açısından bakıldığında mühendislik endeks değeri 0.5 ve üzerinde olan ülkelerin % 84 ünü parlamenter rejime sahip ülkeler oluştururken, mühendislik endeks değeri 0.5 in altında ülkelerin % 71 ini diğer rejimlere sahip ülkeler oluşturmaktadır. Ayrıca parlamenter rejime sahip ülkelerin % 62 sinin mühendislik endeks değerleri 0.5 in üstündeyken, bu değer diğer rejimlere sahip ülkeler için % 11 dir. Kişi başı milli geliri $ ve üzerinde olan ülkelerin toplam içerisindeki oranı % 41 dir. Rejimler açısından bakıldığında kişi başı milli geliri $ ve üstünde olan ülkelerin % 78 ini parlamenter rejime sahip ülkeler oluştururken, kişi başı milli geliri $ ın altında olan ülkelerin % 73 ünü diğer rejimlere sahip ülkeler oluşturmaktadır. Ayrıca parlamenter rejime sahip ülkelerin % 67 sinin kişi başı milli gelirleri $ ve üstündeyken, bu değer diğer rejimlere sahip ülkeler için % 18 dir. Kişi başı milli geliri $ ve üstünde ve mühendislik endeks değeri 0.5 ve üstünde olan ülkelerin toplam içerisindeki oranı % 35 dir. Bu durumda olan ülkelerin % 83 ünü parlamenter rejime sahip ülkeler oluştururken, bu durumda olmayan ülkelerin % 70 ini diğer rejimlere sahip ülkeler oluşturmaktadır. Ayrıca parlamenter rejime sahip ülkelerin % 60 ının kişi başı milli geliri $ ve üzerinde ve mühendislik endeks değeri 0.5 ve üzerinde iken bu değer diğer rejimlere sahip ülkeler için % 11 dir. ENDEKSİ- PARLAMENTER REJİM, BAŞKANLIK REJİMİ Çalışmada mühendislik endeksini oluşturan her bileşen ayrı ayrı değerlendirilmiş ve yargılar oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla her bileşende ilk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırmaları yapılmış, toplam içerisinde rejimlerine göre ilk 20 ye giren yüzdeler belirlenmiş, ayrıca toplam üzerinde rejimlere göre ortalama sıralama değerleri karşılaştırılmıştır. Araştırma Mühendislik gelişimi bir yanıyla da araştırmaların nitelik ve nicelik olarak kalitesiyle doğru orantılıdır. Bu açıdan bakıldığında ülkelerin bu bileşkedeki sıralamaları önemli bir değerlendirme ölçütü olmaktadır. Karşılaştırılan rejimler açısından dünyada bu alanda ilk 20 ye giren ülkelerin rejimlere göre dağılımı ek 2 de verilmiştir. Bu verilerle üretilen şekil 1 aşağıda yer almaktadır. 7

8 Şekil 1: Araştırma alanında ilk 20 ülkenin rejim karşılaştırması Şekil 2: kadın Mühendis Oranlarında İlk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırması Araştırma alanında ilk 20 ye giren ülkelerin % 75 i parlamenter rejime sahip ülkelerdir. Parlamenter rejime sahip ülkelerin % 36 sı ilk 20 içerisinde yer alırken bu değer diğer rejimler için % 11 dir. Bu veriler ışığında mühendislik araştırma alanında parlamenter rejime sahip ülkelerin diğer rejimlere göre daha ileri bir düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Cinsiyet Dengesi Karşılaştırılan rejimler açısından dünyada mühendislik alanında kadın mühendis oranı açısından ilk 20 ye giren ülkelerin rejimlere göre dağılımı ek 3 de verilmiştir. Bu verilerle üretilen şekil 2 aşağıda yer almaktadır. Cinsiyet dağılımı alanında ilk 20 ye giren ülkelerin % 45 i parlamenter, % 55 i diğer rejime sahip ülkelerdir. parlamenter rejime sahip ülkelerin % 21 i ilk 20 içerisinde yer alırken bu değer diğer rejimler için % 24 dür. Toplam üzerinden bakıldığında parlamenter rejime sahip ülkelerin ortalama sıralaması 50,1 çıkarken diğer rejimler için bu değer 49,6 çıkmaktadır. Bu veriler ışığında bu alan da rejimler arasında bir anlamlı bir farklılık bulunmadığını söylemek mümkündür. İstihdam İstihdam, hem mühendislik gelişimi, hem de o ülkede yaşayan mühendislerin yaşamlarını etkileyen önemli bileşenlerden biridir. Karşılaştırılan rejimler açısın- 8

9 dan dünyada mühendislik alanındaki istihdama ilişkin ilk 20 ye giren ülkelerin rejimlere göre dağılımı ek 4 de verilmiştir. Bu verilerle üretilen şekil 3 aşağıda yer almaktadır. Şekil 3: Mühendislik alanında istahdamda İlk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırması bir düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Ortalama Mühendis Ücretleri Ortalama mühendis ücretleri, mühendislerin yaşam standartlarının belirlenmesinin yanı sıra, ilgili ülkede mühendise verilen değerin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Karşılaştırılan rejimler açısından dünyada ortalama mühendis ücretlerine ilişkin olarak ilk 20 ye giren ülkelerin rejimlere göre dağılımı ek 5 te verilmiştir. Bu verilerle üretilen şekil 4 aşağıda yer almaktadır. Şekil 4: Ortalama mühendis ücretleri alanında ilk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırması Mühendislik alanında nüfus başına istihdam açısından ilk 20 ye giren ülkelerin % 75 i parlamenter, % 25 i diğer rejime sahip ülkelerdir. Parlamenter rejime sahip ülkelerin % 35.7 si ilk 20 içerisinde yer alırken bu değer diğer rejimler için % 11.1 dir. Bu alanda toplam üzerinden bakıldığında parlamenter rejime sahip ülkelerin ortalama sıralaması 55.9 iken diğer rejimler için bu değer 40 çıkmaktadır. Bu veriler ışığında ülkelerin nüfus başına düşen mühendislik istihdamının parlamenter rejimlerde diğer rejimlere göre daha yüksek olduğu, ayrıca bu alanda ilk 20 yi oluşturan ülkeler açısından bakıldığında da parlamenter rejimlerin diğer rejimlere göre daha ileri Ortalama mühendis ücretleri açısından ilk 20 ye giren ülkelerin % 75 i parlamenter, % 25 i diğer rejime sahip ülkelerdir. Parlamenter rejime sahip ülkelerin % 35.7 si ilk 20 içerisinde yer alırken bu değer diğer rejimler için % 11.1 dir. 9

10 Bu alanda toplam üzerinden bakıldığında parlamenter rejime sahip ülkelerin ortalama sıralaması 51.2, diğer rejimlerin ortalama sıralaması 37.2 dir. Bu veriler ışığında ortalama mühendis ücretleri açısından parlamenter rejimlerde mühendislerin daha yüksek ortalama ücretlere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca bu alanda ilk 20 yi oluşturan ülkeler açısından bakıldığında da parlamenter rejimlerin diğer rejimlere göre daha ileri bir düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Mühendislikle İlgili İşyeri Sayıları Karşılaştırılan rejimler açısından nüfus başına düşen mühendislikle ilgili iş yeri sayılarında ilk 20 ye giren ülkeler ek 6 da verilmiştir. Bu verilerle üretilen rejimlere göre dağılım şekil 5 aşağıda yer almaktadır. Şekil 5: Mühendislik iş yeri sayıları alanında ilk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırması Nüfus başına düşen mühendislik işyeri sayıları açısından ilk 20 ye giren ülkelerin % 85 i parlamenter, % 15 i diğer rejime sahip ülkelerdir. Örneklem içerisinde yer alan parlamenter rejime sahip ülkelerin % 40.5 i ilk 20 içerisinde yer alırken bu değer diğer rejimler için % 6.7 dir. Bu alanda toplam üzerinden bakıldığında parlamenter rejime sahip ülkelerin ortalama sıralaması 48.2, diğer rejimlerin ortalama sıralaması 34.7 dir. Bu veriler ışığında parlamenter rejimlerde nüfus başına düşen mühendislik işyeri sayısı diğer rejimlerin üzerindedir.. Ayrıca bu alanda ilk 20 yi oluşturan ülkeler açısından bakıldığında da parlamenter rejimlerin diğer rejimlere göre daha ileri bir düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. İnsan Kaynağı Nüfus başına düşen mühendis sayıları açısından dünyada ilk 20 ye giren ülkeler ek 7 de verilmiştir. Rejimlere göre ilk 20 ye giren ülkelerin dağılımı şekil 6 da yer almaktadır. 10

11 Şekil 6: İnsan Kaynağı alanında ilk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırması Şekil 7: Altyapı Kalitesi alanında ilk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırması Nüfus başına düşen mühendis sayıları açısından parlamenter ve diğer rejimler arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilk 20 ye giren parlamenter rejime sahip ülkelerin toplam parlamenter rejime sahip ülkelerin % 24 ü, diğer rejimler için ise % 22 olması, ayrıca toplam ülkeler açısından parlamenter ülkeler sıralama ortalamasının 52, diğer rejimlerin 45 olması bu alanda da parlamenter rejimin görece yüksek değerlere sahip olduğunu gösterir niteliktedir. Altyapı Kalitesi Ülkelerin altyapı kalitesi aynı zamanda ilgili ülkelerde mühendisliğin etkinliğini gösteren bir veri olarak değerlendirilmelidir. Ülkelerin altyapı kaliteleri açısından dünyada ilk 20 ye giren ülkeler ek 8 de verilmiştir. Rejimlere göre dağılım şekil 7 de yer almaktadır. Altyapı kaliteleri açısından ilk 20 ye giren ülkelerin % 75 i parlamenter, % 25 i diğer rejime sahip ülkelerdir. Örneklem içerisinde yer alan parlamenter rejime sahip ülkelerin % 36 sı ilk 20 içerisinde yer alırken bu değer diğer rejimler için % 11 dir. Bu alanda toplam örneklem üzerinden bakıldığında parlamenter rejime sahip ülkelerin ortalama sıralaması 59.4, diğer rejimlerin ortalama sıralaması 39.5 dir. Parlamenter rejime sahip ülkeler diğer rejimlere göre altyapı kalitesi açısından önemli bir üstünlüğe sahiptir. 11

12 Dijital Altyapı Kalitesi Bu veri de ilgili ülkede mühendisliğin etkinliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir nitelik taşımaktadır. Bu alanda dünyada ilk 20 ye giren ülkeler ek 9 da verilmiştir. Bu alana ilişkin ülkelerin rejimlerine göre dağılım şekil 8 de yer almaktadır. Şekil 8: Dijital Altyapı Kalitesi alanında ilk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırması Parlamenter rejime sahip ülkelerin dijital altyapı kalitesi ve bu anlamda bu ülkelerdeki mühendislik etkinliği diğer rejimlerin üzerindedir. Mühendislik İhracatı Toplam mal ihracatı içerisinde mühendislik ürünlerinin oranı açısından dünyada ilk 20 ye giren ülkeler ek 10 da verilmiştir. Bu alanda ülkelerin rejim dağılımı şekil 9 da yer almaktadır. Dijital altyapı kalitesi açısından dünyada ilk 20 ye giren ülkelerin % 85 i parlamenter, % 15 i ise diğer rejimlere sahip ülkelerdir. Parlamenter rejime sahip ülkelerin % 40 ı ilk 20 içerisinde yer alırken, bu değer diğer rejimler için % 7 dir. Bu alanda parlamenter rejimlerin ortalama sıralaması 59.4 iken diğer rejimlerin ortalama sıralaması 40.7 dir. Bu alanda ilk 20 ye giren ülkelerin % 50 si parlamenter, % 50 si diğer rejime sahip ülkelerdir Parlamenter rejimlerin % 24 ü ilk 20 de yer alırken, diğer rejimlerin % 20 si ilk 20 ye girmiştir. Bu alanda parlamenter rejimlerin ortalama sıralaması 47.6, diğer rejimlerin ortalama sıralaması 45.3 dir. 12

13 Bu alanda parlamenter rejimlerle diğer rejimler arasında anlamlı bir fark olmamakla birlikte, parlamenter rejime sahip ülkelerin görece ileri bir seviyede olduğunu söylemek mümkündür. Mühendislik Endeksi (Ülkelerin mühendislik Gücü) Mühendislik endeksi, ilgili ülkede mühendisliğe ilişkin olarak yukarıda sayılan bileşenlerin farklı ağırlıkta birleştirilmesi ile elde edilmiştir. Ülkeler mühendislik güçleri açısından elde edilen bu endekse göre sıralanmıştır. Mühendislik gücü açısından dünyada ilk 20 içerisinde yer alan ülkeler ek 11 de verilmiştir. Rejimlere göre dağılım şekil 10 da yer almaktadır. Şekil 10: Mühendis Gücü Sıralamasında ilk 20 ye giren ülkelerin rejim karşılaştırması Mühendislik gücü açısından dünyada ilk 20 ye giren ülkelerin % 80 ini parlamenter rejime sahip ülkeler oluşturmaktadır. Parlamenter ülkelerin % 38 i ilk 20 içerisinde yer alırken diğer rejime sahip ülkelerin % 9 u ilk 20 içerisine girebilmiştir. Parlamenter ülkelerin ortalama sıralaması 50.5 olurken, diğer ülkelerin 37.2 dir. Veriler, parlamenter rejime sahip ülkelerin mühendislik gücünün diğer rejime sahip ülkelerden önemli ölçüde yüksek olduğunu göstermektedir. Ortalama sıralamalar açısından bakıldığında parlamenter ülkelerin bu konuda daha homojen bir yapı gösterdiği görülmektedir. SONUÇ Mühendislik bir çok tanımla ifade edilebilir. Geniş anlamı ile mühendislik bilimsel ilkelerin yaratıcı uygulaması dır. Bu tanımdan yola çıkıldığında mühendisliğin, ülkelerin hem ekonomik gelişmesinde hem de ilgili ülkede yaşayan insanların yaşam kalitesinde yadsınamaz büyüklükte bir payı olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda ülkelerin mühendislik gücü, ilgili ülkenin güç, gelişmişlik ve refah seviyesinin göstergesi olmasının yanı sıra, bunların sürekliliğini ve devamını sağlayan ana bir etmendir. Ülkelerin mühendislik gücünü oluşturan bileşenlere bakıldığında herhangi bir mühendislik alanında yapılan iş miktarının mühendislik gücünü tanımlaya- 13

14 mayacağı açıktır. Çünkü mühendislik, inşaat, çevre, elektrik, elektronik, makine, malzeme, maden, havacılık, bilgisayar, bilişim, tıp, ulaştırma, enerji, tasarım, üretim v.b. alanlarla da sınırlı olmayan geniş bir alanı ifade etmektedir; Dünyada ülkeler farklı rejim ve sistemlerle yönetilmektedir. Literatürde ülkelerin mühendislik gücü ile rejimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda bu çalışma ilk örnek niteliği taşımaktadır. Dünyada bu konuda bir çalışma yapılmamış olması, ülkelerin anayasa değişikliklerinde izledikleri yönteme ilişkin de bir ipucu vermektedir. Anayasa hukukçularınca da ifade edildiği gibi dünyada anayasa değişiklikleri, ilgili ülkenin sahip olduğu rejim içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle rejim değişikliğine gidilmeyen bir durumda böylesi bir çalışma da gereksizdir. Buna karşın 150 yıla yaklaşan parlamenter rejime sahip ülkemiz için ise anayasa değişikliğinin rejim değişikliğini içermesi nedeniyle bu konuda ülkemiz ayrıksı bir örnek oluşturmakta, bu da farklı alanlarda rejim karşılaştırmalarını bir gereklilik durumuna getirmektedir. Bu çalışmada, parlamenter rejime sahip ülkelerle başkanlık (yarı başkanlık + başkanlık) rejimine sahip ülkeler arasında mühendislik gücü açısından anlamlı farklar bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulguları kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür; Mühendislik alanında cinsiyet dengesi, insan kaynağı ve mühendislik ürünleri ihracatı alanlarında parlamenter rejime sahip ülkelerle başkanlık rejimine sahip ülkeler arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, ortalama sıralamalar açısından bakıldığında parlamenter rejime sahip ülkeler görece olarak daha üst sıralarda yer almaktadır, Araştırma, mühendislik istihdamı, mühendislerin ortalama ücreti, altyapı kalitesi alanlarında dünyada ilk 20 ye giren ülkelerin % 75 i parlamenter rejime sahip ülkelerdir, Araştırma, mühendislik istihdamı, mühendislerin ortalama ücreti, altyapı kalitesi alanlarında ilk 20 de, parlamenter rejime sahip ülkelerin % 36 sı yer alırken bu oran başkanlık rejimine sahip ülkeler için % 11 dir. Mühendislik iş yeri sayıları ve dijital altyapı kalitesi alanlarında dünyada ilk 20 ye giren ülkelerin % 85 i parlamenter rejime sahip ülkelerdir. Mühendislik iş yeri sayıları ve dijital altyapı kalitesi alanlarında ilk 20 de, parlamenter rejime sahip ülkelerin % 40 ı yer alırken bu oran başkanlık rejimine sahip ülkeler için % 7 dir. Mühendislik kapasitesi ve gücünü gösteren mühendislik endeksi açısından dünyada ilk 20 ye giren ülkelerin % 80 i parlamenter rejime sahip ülkelerdir. Mühendislik kapasitesi ve gücünü gösteren mühendislik endeksi açısından ilk 20 de, parlamenter rejime sahip ülkelerin % 38 i yer alırken bu oran başkanlık rejimine sahip ülkeler için % 9 dur. Mühendislik endeks değeri 0.5 in üzerinde olan ülkelerin % 84 ü parlamenter rejime sahip ülke- 14

15 lerken, 0.5 in altında olan ülkelerin % 71 i başkanlık rejimine sahip ülkelerdir. Parlamenter rejime sahip ülkelerin % 62 sinin mühendislik endeks değeri 0.5 in üzerindeyken, bu oran başkanlık rejimine sahip ülkeler için % 11 dir. Kişi başı milli geliri $ ın üzerinde olan ülkelerin % 78 i parlamenter rejime sahip ülkelerken, $ ın altında olan ülkelerin % 73 ü başkanlık rejimine sahip ülkelerdir. Parlamenter rejime sahip ülkelerin % 67 sinin kişi başı milli geliri $ ın üzerindeyken, bu oran başkanlık rejimine sahip ülkeler için % 18 dir. Kişi başı milli geliri $ ın ve mühendislik endeks değeri 0.5 in üzerinde olan ülkelerin % 83 ü parlamenter rejime sahip ülkelerken, kişi başı milli geliri $ ın ve mühendislik endeks değeri 0.5 in altında olan ülkelerin % 70 i başkanlık rejimine sahip ülkelerdir. Mühendisliğin ülkelerin gelişimi ve refah düzeyinin yükselmesinde ve bunların sürekliliğinin ve devamlılığının sağlanmasında oynadığı öncü rol göz önüne alındığında, bu veriler ışığında ülkemizde rejim değişikliğine uzanan anayasa değişiklik teklifini Ülkemizin geleceği açısından anlamlandırmak mümkün görülmemektedir. Köklü bir parlamenter rejim deneyimi bulunan ülkemizde bu rejimin aksayan yönlerine ilişkin toplumsal uzlaşı temelinde gerekli değişikliklerin yapılması yerine rejim değişikliği ile anayasanın bir çok maddesinin yanı sıra, yüzlerce yasanın da değiştirilmesini gerektirecek bir değişiklik Ülkemize istikrar değil, bir avuç çıkar birlikteliğinin fayda sağlayacağı toplamda Ülkemizin kaybedeceği bir süreci beraberinde getirecektir. Konu tekrar mühendislik ve mühendisler açısından ele alındığında elde edilen veriler ışığında ülkemizde rejim değişikliği öngören anayasa değişiklik teklifi kabul edilebilir nitelikte görülmemektedir. Parlamenter rejime sahip ülkelerin % 60 ının kişi başı milli geliri $ ın ve mühendislik endeks değeri 0.5 in üzerinde iken, bu oran başkanlık rejimine sahip ülkeler için % 11 dir. Bu veriler ışığında ülkelerin mühendislik kapasitesi ve gücü ile rejimleri arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür. Parlamenter rejime sahip ülkeler, başkanlık rejimine sahip ülkelere göre mühendislik alanında daha yüksek kapasite ve güce sahiptir. 15

16 EK 1: Parlamenter, Yarı Başkanlık, Başkanlık Ayrımına Göre Ülkeler ÜLKELER ÜLKELER ÜLKELER Albania Parlamenter Georgia Yarı Başkanlık Netherlands Parlamenter Algeria Yarı Başkanlık Germany Parlamenter New Zealand Parlamenter Argentina Başkanlık Ghana Başkanlık Nigeria Başkanlık Armenia Yarı Başkanlık Greece Parlamenter Norway Parlamenter Australia Parlamenter Guyana Başkanlık Panama Başkanlık Austria Parlamenter Hong Kong Başkanlık Peru Başkanlık Azerbaijan Yarı Başkanlık Honduras Başkanlık Philippines Başkanlık Bangladesh Parlamenter Hungary Parlamenter Poland Parlamenter Belgium Parlamenter Iceland Parlamenter Portugal Yarı Başkanlık Benin Başkanlık India Parlamenter Romania Yarı Başkanlık Bosnia and Herzegovina Parlamenter Indonesia Başkanlık Russia Yarı Başkanlık Brazil Başkanlık Iran Başkanlık Rwanda Başkanlık Bulgaria Parlamenter Ireland Parlamenter Serbia Parlamenter Burundi Başkanlık Italy Parlamenter Singapore Parlamenter Canada Parlamenter Japan Parlamenter Slovakia Parlamenter Chile Başkanlık Kazakhstan Başkanlık Slovenia Parlamenter Colombia Başkanlık Republic of Korea Başkanlık South Africa Parlamenter Costa Rica Başkanlık Latvia Parlamenter Spain Parlamenter Croatia Parlamenter Lebanon Başkanlık Sri Lanka Yarı Başkanlık Cyprus Başkanlık Lithuania Yarı Başkanlık Sweden Parlamenter Czech Republic Parlamenter Luxembourg Parlamenter Switzerland Parlamenter Denmark Parlamenter Madagascar Yarı Başkanlık Tunisia Yarı Başkanlık Dominican Republic Başkanlık Malaysia Parlamenter Turkey Parlamenter Ecuador Başkanlık Malta Parlamenter Ukraine Yarı Başkanlık Egypt Yarı Başkanlık Mauritius Parlamenter United Kingdom Parlamenter El Salvador Başkanlık Mexico Başkanlık United States Başkanlık Estonia Başkanlık Mongolia Yarı Başkanlık Uruguay Başkanlık Ethiopia Parlamenter Mozambique Yarı Başkanlık Finland Parlamenter Myanmar Parlamenter France Yarı Başkanlık Nepal Parlamenter 16

17 Ek 2: Araştırma Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI United Kingdom Parlamenter United States Başkanlık Australia Parlamenter Germany Parlamenter Canada Parlamenter Japan Parlamenter Republic of Korea Başkanlık Hong Kong Başkanlık Netherlands Parlamenter Sweden Parlamenter France Yarı Başkanlık Singapore Parlamenter Switzerland Parlamenter Austria Parlamenter Belgium Parlamenter Denmark Parlamenter India Parlamenter Italy Parlamenter Russia Yarı Başkanlık Finland Parlamenter 17

18 EK 3: Cinsiyet Dengesi Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Myanmar Parlamenter Honduras Başkanlık Malaysia Parlamenter Italy Parlamenter Romania Yarı Başkanlık Mongolia Yarı Başkanlık Albania Parlamenter Algeria Yarı Başkanlık Tunisia Yarı Başkanlık Panama Başkanlık Bosnia and Herzegovina Parlamenter Poland Parlamenter Dominican Republic Başkanlık Argentina Başkanlık Denmark Parlamenter Germany Parlamenter Serbia Parlamenter Ukraine Yarı Başkanlık Costa Rica Başkanlık Hong Kong Başkanlık 18

19 EK 4: İstihdam Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Denmark Parlamenter Japan Parlamenter Luxembourg Parlamenter Netherlands Parlamenter Norway Parlamenter Sweden Parlamenter Switzerland Parlamenter Finland Parlamenter Slovenia Parlamenter Germany Parlamenter Austria Parlamenter Czech Republic Parlamenter Uruguay Başkanlık Belgium Parlamenter France Yarı Başkanlık Estonia Başkanlık Australia Parlamenter Argentina Başkanlık Mexico Başkanlık Iceland Parlamenter 19

20 EK 5: Ortalama mühendis Ücretleri Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Australia Parlamenter Norway Parlamenter United States Başkanlık Belgium Parlamenter Argentina Başkanlık Japan Parlamenter Denmark Parlamenter Luxembourg Parlamenter Netherlands Parlamenter Germany Parlamenter South Africa Parlamenter Hong Kong Başkanlık Austria Parlamenter Ireland Parlamenter United Kingdom Parlamenter Italy Parlamenter France Yarı Başkanlık Sweden Parlamenter Cyprus Başkanlık Switzerland Parlamenter 20

21 EK 6: Mühendislik İş Yeri Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Greece Parlamenter Sweden Parlamenter Italy Parlamenter Slovenia Parlamenter Czech Republic Parlamenter Japan Parlamenter Hong Kong Başkanlık Netherlands Parlamenter Portugal Yarı Başkanlık Luxembourg Parlamenter Norway Parlamenter Hungary Parlamenter Singapore Parlamenter Belgium Parlamenter Australia Parlamenter Malaysia Parlamenter Spain Parlamenter Austria Parlamenter Russia Yarı Başkanlık Slovakia Parlamenter 21

22 EK 7: İnsan Kaynağı Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Iran Başkanlık Republic of Korea Başkanlık Lithuania Yarı Başkanlık Russia Yarı Başkanlık Ukraine Yarı Başkanlık Romania Yarı Başkanlık Finland Parlamenter Malaysia Parlamenter Poland Parlamenter Slovakia Parlamenter Slovenia Parlamenter Portugal Yarı Başkanlık France Yarı Başkanlık Hong Kong Başkanlık Ireland Parlamenter Mongolia Yarı Başkanlık Bulgaria Parlamenter Croatia Parlamenter Sweden Parlamenter Austria Parlamenter 22

23 EK 8: Altyapı Kalitesi Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Switzerland Parlamenter Hong Kong Başkanlık Singapore Parlamenter Netherlands Parlamenter Finland Parlamenter Japan Parlamenter Austria Parlamenter Iceland Parlamenter France Yarı Başkanlık Denmark Parlamenter Germany Parlamenter United States Başkanlık Spain Parlamenter Portugal Yarı Başkanlık Luxembourg Parlamenter Malaysia Parlamenter Republic of Korea Başkanlık Sweden Parlamenter Belgium Parlamenter Canada Parlamenter 23

24 EK 9: Dijital Altyapı Kalitesi Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Denmark Parlamenter Iceland Parlamenter Republic of Korea Başkanlık Luxembourg Parlamenter Netherlands Parlamenter Norway Parlamenter Switzerland Parlamenter Finland Parlamenter Malta Parlamenter Sweden Parlamenter United States Başkanlık Australia Parlamenter United Kingdom Parlamenter New Zealand Parlamenter Austria Parlamenter Germany Parlamenter Canada Parlamenter Estonia Başkanlık Belgium Parlamenter Ireland Parlamenter 24

25 EK 10: mühendislik İhracatı Alanında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Nigeria Başkanlık Belgium Parlamenter Czech Republic Parlamenter Algeria Yarı Başkanlık Kazakhstan Başkanlık Slovenia Parlamenter Mexico Başkanlık Slovakia Parlamenter Azerbaijan Yarı Başkanlık Japan Parlamenter Russia Yarı Başkanlık Malaysia Parlamenter Hungary Parlamenter Mongolia Yarı Başkanlık Colombia Başkanlık Republic of Korea Başkanlık Mozambique Yarı Başkanlık Bosnia and Herzegovina Parlamenter Germany Parlamenter Netherlands Parlamenter 25

26 EK 11: Mühendislik Gücü Sıralamasında İlk 20 ülke ÜLKELER ENDEKS ARAŞTIRMA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜHENDİS İSTİHDAMI AYLIK VE ÜCRETLER FİRMALARI İNSAN KAYNAĞI ALTYAPI DİJİTAL ALTYAPI HİZMET İHRACATI Denmark Parlamenter Netherlands Parlamenter Sweden Parlamenter Germany Parlamenter Japan Parlamenter Switzerland Parlamenter Australia Parlamenter Hong Kong Başkanlık Austria Parlamenter Norway Parlamenter Finland Parlamenter Belgium Parlamenter Republic of Korea Başkanlık United Kingdom Parlamenter France Yarı Başkanlık Singapore Parlamenter United States Başkanlık Luxembourg Parlamenter Slovenia Parlamenter Canada Parlamenter 26

27

28 HAYIR

DÜNYA İTHALATÇILAR LİSTESİ

DÜNYA İTHALATÇILAR LİSTESİ DÜNYA İTHALATÇILAR LİSTESİ 392410 GTİP kodlu Metal Mobilya başlığı için yılı verilerine göre sıralanmış ithalatçı tablosudur. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve İngiltere önemli pazarlar arasındadır.

Detaylı

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme tları 2010 Yılı Uluslararası Demokrasi Göstergeleri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan 2010 yılı İnsani Gelişme Raporu sonuçlarına göre; Cinsiyet

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi

NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi. Yaş Meyve ve Sebze Kümesi NARENCİYE Uluslararası Pazar Analizi Yaş Meyve ve Sebze Kümesi Haziran 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AVRUPA İŞLETMELER AĞI NARENCİYE ULUSLARASI PAZAR ANALİZİ HAZİRAN 2011 1 İçindekiler 1. BÖLÜM:

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

TÜRKİYE DE KADıN EMEĞİ VE İSTİHDAMıNıN MEVCUT DURUMU

TÜRKİYE DE KADıN EMEĞİ VE İSTİHDAMıNıN MEVCUT DURUMU TÜRKİYE DE KADıN EMEĞİ VE İSTİHDAMıNıN MEVCUT DURUMU 21. YÜZYIL PLANLAMA - 21 NİSAN 2018 GÜLAY TOKSÖZ VE EMEL MEMIŞ İŞGÜCÜNE KATıLıM ORANı (%), 15 YAŞ VE ÜSTÜ, 2017, ILO TAHMİNİ TEMEL GÖSTERGELER (15+

Detaylı

PASSPORT VERİTABANI AKADEMİK ARAŞTIRMA İÇİN ANA SAYFANIZ. Mert Kaymakcı İş ve Müşteri Geliştirme Müdürü

PASSPORT VERİTABANI AKADEMİK ARAŞTIRMA İÇİN ANA SAYFANIZ. Mert Kaymakcı İş ve Müşteri Geliştirme Müdürü PASSPORT VERİTABANI AKADEMİK ARAŞTIRMA İÇİN ANA SAYFANIZ Mert Kaymakcı İş ve Müşteri Geliştirme Müdürü EUROMONITOR INTERNATIONAL 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme

Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 922-932 Nisan Özel Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme Öz H. Önder SARIDOĞAN Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu

Detaylı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI BURHANİYE TİCARET ODASI 04.07.21. TAVUK YUMURTASI (GALLUS DOMESTICUS) ÜRETİCİLERİNİN İHRACAT POTANSİYELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ GTIP 04.07.21 Tavuk Yumurtası (Gallus Domesticus) DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞINDA KALİTE. Wall Türkiye

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞINDA KALİTE. Wall Türkiye AÇIKHAVA REKLAMCILIĞINDA KALİTE Wall Türkiye Türkiye de Wall Wall, 20 yılı aşkın süredir Türkiye Açıkhava Reklam Sektörü nde faaliyet gösteren ve bu alanda ülkemizin ilk global markasıdır. Gücünü 2010

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmas

Transfer Fiyatlandırmas G L O B A L T R A N S F E R P R I C I N G S E R V I C E S Transfer Fiyatlandırmas rması T A X Dr. Metin DURAN, İstanbul/27.01.2009 ANY TAX ADVICE IN THIS COMMUNICATION IS NOT INTENDED OR WRITTEN BY KPMG

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1

Dijital Çağda Mendeley ve Siz. Dr.Başak Candemir 1 Dijital Çağda Mendeley ve Siz Dr.Başak Candemir 1 Gündem Mendeley nedir? Dünyada Mendeley Mendeley ın Türkiye için önemi Mendeley le yapabilecekleriniz Yol haritası 2 Mendeley nedir? Mendeley yayınları

Detaylı

Atradius Kredi Sigortaları Sunumu

Atradius Kredi Sigortaları Sunumu Atradius Kredi Sigortaları Sunumu 2015 Atradius Hakkında Atradius Kredi Sigortasında 85 yıldan fazla deneyim ve bilgi birikimi Dünyanın ikinci büyük kredi sigortası şirketi Finansal güç notu: A.M. Best

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin

ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin ww.create-rpc.org Katılım ve Eğitimde Eşitsizliği Azaltma Stratejileri Keith M Lewin Eğitimdeki Eşitsizliği Azaltmak İçin Dört Neden B.M. Sözleşmesi, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Herkes İçin Eğitim, Önce

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma Ahmet Ziyaeddin Bulum 1,*, Filiz Ersöz 1, Taner Ersöz 1 Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Endüstri

Detaylı

Status Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Status Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Newyork Konvansiyonuna Taraf Olan Ülkeler ve Çekinceleri (İngilizce) - Türk Tahkim Sitesi - Turkish Arbit Status 1958 - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards This page

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları

AB 7. Çerçeve Programı. Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları Selcen Gülsüm ASLAN Marie Curie AraĢtırma Programları ve Bursları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ncpmobility@tubitak.gov.tr

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

tepav Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi ve TEPAV'ın Gündemindeki Yeri Slide 1 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Etki Analizi ve TEPAV'ın

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar

KONYA MÝMARLAR ODASI. Baðlantýlar Baðlantýlar KONYA MÝMARLAR ODASI TÜRKÝYE DEKÝ MÝMARLIK YAYINLARI Mimarlar Odasý ÞubeleriAdana Þubewww.adanamimod.orgAnkar Þubewww.mimarlarodasiankara.orgAntalya Þubewww.antmimod.org.trBalýkesir Þubewww.balmim.orgBursa

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları 1 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157

Detaylı

LİNİK ARAŞTIRMALARDA NEREDEYİZ? Dr. Ecz. Nihan BURUL BOZKURT Daire Başkanı 9 Mayıs 2018

LİNİK ARAŞTIRMALARDA NEREDEYİZ? Dr. Ecz. Nihan BURUL BOZKURT Daire Başkanı 9 Mayıs 2018 LİNİK ARAŞTIRMALARDA NEREDEYİZ? Dr. Ecz. Nihan BURUL BOZKURT Daire Başkanı 9 Mayıs 2018 İlaç Geliştirme Aşamaları Klinik Öncesi Çalışmalar Klinik Araştırmalar Ruhsat Sonrası Çalışmalar Keşif Formülasyon

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

İndirim Marketlerinin Sa/ş ve Kârlılık Modeli

İndirim Marketlerinin Sa/ş ve Kârlılık Modeli İndirim Marketlerinin Sa/ş ve Kârlılık Modeli Paul Foley İstanbul, Kasım 2018 İşe yarar retail perakende strategies that stratejileri work Kâr etmek göründüğü kadar kolay değil Yeni bir pazarda bir indirim

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

Shark Serisi Malzemeye özel uygulama kılavuzları. Yeni Ürünler 2018

Shark Serisi Malzemeye özel uygulama kılavuzları. Yeni Ürünler 2018 Shark Serisi Malzemeye özel uygulama kılavuzları Yeni Ürünler 2018 SHARK LINE SHARK MALZEMEYE ÖZEL UYGULAMA KILAVUZLARI GİRİŞ Malzemeye özel uygulama kılavuzlarımız DIN standartlarına uygun ürün yelpazesiyle

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8456 8456 Grubu: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

17. ULUSLARARASI SERA,TARIM EKİPMANLARI ve TEKNOLOJİLERİ FUARI. 17. INTERNATIONAL GREENHOUSE, AGRICULTURAL EQUIPMENT and TECHNOLOGIES FAIR

17. ULUSLARARASI SERA,TARIM EKİPMANLARI ve TEKNOLOJİLERİ FUARI. 17. INTERNATIONAL GREENHOUSE, AGRICULTURAL EQUIPMENT and TECHNOLOGIES FAIR 17. ULUSLARARASI SERA,TARIM EKİPMANLARI ve TEKNOLOJİLERİ FUARI 17. INTERNATIONAL GREENHOUSE, AGRICULTURAL EQUIPMENT and TECHNOLOGIES FAIR SERA & SULAMA TEKNOLOJİLERİ GREENHOUSE & IRRIGATION TECHNOLOGIES

Detaylı

Yüksek performanslı karbür matkaplar

Yüksek performanslı karbür matkaplar Yüksek performanslı karbür matkaplar 2018 FORCE YÜKSEK PERFORMANSLI KARBÜR MATKAPLAR Force karbür matkap programı, ekonomiklik özelliği ile mükeel performans seviyeleri sağlar. Seri içeriği: NEW çok

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI PERFORMANS RAPORU

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI PERFORMANS RAPORU Nisan 2016 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI PERFORMANS RAPORU Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 2016 NİSAN AYI İTİBARİYLE PERFORMANS RAPORU İçindekiler SUNUŞ 2

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 44

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 44 Đstanbul, 3 Mayıs 2011 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 44 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine ve K.K.T.C. ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Değişiklikler Hk. Gelir Vergisi Kanunu nun

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 Đstanbul, 20 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 35 KONU : 3 ve 4 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri Hk. Gelir Đdaresi Başkanlığınca çıkarılan 17.05.2010 tarih ve 3 sayılı Motorlu Taşıtlar

Detaylı

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim haftası Klaus Halla Geliştirme Müdürü 29.11.2011 Unitec States Luxembourg (1) Norway Switzerland Austria Iceland Belgium

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS SEKTÖRÜNDE İLK ISO27001 SERTİFİKASYONU, DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI Ş Ercüment BÜYÜKŞUMNULU Teknoloji Hizmetleri Direktörü GÜNDEM 3 Bankalararası

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları Yılı Uluslararası İnsani Gelişme Endeksi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 02/11/ tarihinde yayımlanan 2009 Yılı Uluslar arası İnsani Gelişme Raporu Sonuçları

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Argentina. Australia. Austria. Brazil. Canada. Argentina. Chile. Australia. Republic of) Austria. Brazil. Czech Republic. Canada. Denmark.

Argentina. Australia. Austria. Brazil. Canada. Argentina. Chile. Australia. Republic of) Austria. Brazil. Czech Republic. Canada. Denmark. Transfer Fiyatlandırması, malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde uygulanan fiyat olarak tanımlanabilir. Transfer fiyatlandırması genellikle uluslar

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 15 inci YILLIK OECD KAMU SEKTÖRÜ TAHAKKUKLARI Sempozyumuna ĠliĢkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Fransa, 26-27/02/2015 Toplantıya Genel Müdürlük Adına

Detaylı

tepav Etki analizi neden önemlidir? Güven Sak Ankara, 22 Şubat 2007 economic policy research foundation of turkey

tepav Etki analizi neden önemlidir? Güven Sak Ankara, 22 Şubat 2007 economic policy research foundation of turkey tepav economic policy research foundation of turkey Etki analizi neden önemlidir? Güven Sak Ankara, 22 Şubat 27 Etki analizi neden önemlidir? Slide 2 Türk kamuoyunda AB üyeliğine olan destek azalıyor 8

Detaylı

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri

Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SENDİKAL MÜCADELE Dünyada ve Kıbrıs ın kuzeyinde yaşanan toplumsal cinsiyet temelli ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri TOPLUMSAL CİNSİYET NEDİR? Sahip olduğumuz biyolojik

Detaylı

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz

Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz 0.00 global express Fiyatlarımız Euro ( ) cinsindendir. Global Express Document Export 0.25 20.54 21.11 27.17 22.62 25.67 26.69 32.35 34.30 0.50 22.29 22.60 29.86

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış Genel Değerlendirme Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:15-10:45 2004 Yılı İtibarı ile Enerji Kaynaklı CO2 Salımlarının Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi Araş. Gör. Mustafa ÖZÇAĞ, Adnan

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu

6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Enerji, yaşam ve çevre Enerji, Yaşam ve Çevre, Çankaya Üniversitesi, 25 Nisan 2013, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Sayfa 1/20 Enerjinin anlamı İngiliz koloni döneminde (1757-1947) asilzadenin itibarı sahip

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 İstanbul, 13 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 35 KONU : 6770 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 12 Seri Nolu Kurumlar

Detaylı

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir.

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir. 01/03/2015 3C1B Telekom Paket Dakika Tarifeleri, paketlere dahil olan ülkeler, ilgili arama kodları ve fiyatları aşağıda sunulmuştur. Tüm fiyatlara yasal oranlardaki %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Paketler

Detaylı

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI

ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN AYLIK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI ABD United States 727 1.454 2.181 Afganistan Afghanistan 400 800 1.200 Almanya Germany 759 1.518 2.277 Antigua ve Barbuda Antigua and Barbuda 442 884 1.326 Arnavutluk Albania 400 800 1.200 Avustralya Australia

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 20

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 20 İstanbul, 23 Ocak 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 20 KONU : 2017 Yılında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları İle (1/1/2017-30/6/2017 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri

Detaylı

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ 17 Mayıs 2016 Yücel SÜZEN Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Alımları Koordinasyon

Detaylı

MAYIS HAZİRAN. Belek - Antalya / TÜRKİYE

MAYIS HAZİRAN. Belek - Antalya / TÜRKİYE SPONSORLUK DOSYASI MAYIS HAZİRAN Belek - Antalya / TÜRKİYE Hakkında 3. International MICE & Wedding Forum 28 Mayıs - 01 Haziran 2018 tarihleri arasında Titanic Deluxe Golf Belek, Antalya'da gerçekleşecektir.

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 KONU : Kullanılmış Araç (Binek Otomobil) Satışında Uygulanacak KDV Oranı Đle Đlgili 54 Sayılı K.D.V. Sirküleri Hk. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış 10:15-10:35 2004/2005 Sera Gazı Envanterlerinde Sanayi ve Ulaşım Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:35 11:00 Ulaşımda ve Sanayide Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 2 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ Standard Hazırlama Belgelendirme Ürün

Detaylı

Erasmus Programı Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Genel Değerlendirme Erasmus Programı Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 6 Mayıs 2013 Ege Üniversitesi Türkiye de Erasmus Öğrenci Hareketliliği 18000 16000 17000 14000 12000 11998 10000 10095 8000

Detaylı

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES

GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES GÜVENLİ TİCARETİN ADRESİ: EULER HERMES Euler Hermes hakkında Rakamlarla Euler Hermes; 34,9% lik pazar payı ile dünyanın en büyük alacak sigortası şirketi 2011 yılı konsolide cirosu 2,275 milyar Euro Dünya

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi

1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi 1950-2300 Yılları Arası Uluslararası Doğuşta Yaşam Beklentisi Birleşmiş Milletler (UN) tarafından 04/12/2012 tarihinde güncellenmiş olan 2300 Yılında Dünya Nüfusu raporuna göre; 1950, 2000 yıllarında Çin

Detaylı

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ. Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Osman Birsen İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Başkanõ 1 Ana Başlõklar 1 Hukuki ve genel altyapõ 2 Likidite ve getiri 3 Projeler 4 Uluslararasõ konum 2 -1- Hukuki ve Genel

Detaylı

Büyük boyutun laneti (Curse of Dimensionality)

Büyük boyutun laneti (Curse of Dimensionality) Büyük boyutun laneti (Curse of Dimensionality) p Veri boyutu arttıkça örnekler (noktalar) uzay içinde çok fazla dağınık hale gelir. p Noktaların yoğunluğu ya da aralarındaki uzaklık bir çok problem için

Detaylı

LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER

LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER LOJĠSTĠK PERFORMANS VE ĠNSANĠ GELĠġME ENDEKSLERĠNĠN KARġILIKLI ETKĠLEġĠMĠ VE TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNERĠLER Haluk R.CEZAYĠRLĠOĞLU Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Doktora Programı

Detaylı

1. Oturum AB Müzakere Sürecinde DEA Aracının Önemi. Scott Jacobs

1. Oturum AB Müzakere Sürecinde DEA Aracının Önemi. Scott Jacobs www.regulatoryreform.com 1. Oturum AB Müzakere Sürecinde DEA Aracının Önemi Scott Jacobs Yönetici Direktör, Jacobs and Associates Düzenleyici Etki Analizi Karar Alıcılara Yönelik 14 Şubat 2008- İstanbul

Detaylı

2015 DE BİSİKLET VE ALGISI

2015 DE BİSİKLET VE ALGISI 2015 DE BİSİKLET VE ALGISI Haziran 2015 ÖZET BULGULAR 1 Türkiye de obezite yükseliyor. Toplum aktif değil, bundan rahatsızlık da duyuyor fakat aktivite yapmıyor.1 Ø Yalnızca 35 i kendilerini yaşıtlarından

Detaylı

İndirim Marketlerinin Satış ve Kârlılık Modeli

İndirim Marketlerinin Satış ve Kârlılık Modeli İndirim Marketlerinin Satış ve Kârlılık Modeli Paul Foley İstanbul, Kasım 2018 İşe yarar perakende stratejileri retail strategies that work Kâr etmek göründüğü kadar kolay değil Yeni bir pazarda bir indirim

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 İstanbul,28 Haziran 2011 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 KONU : 6111 Sayılı Kanun (Torba Kanun)a İlişkin 2011/5 Seri Nolu İç Genelge Hk. Bilindiği üzere kamuoyunda kısaca Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

ELSA Izmir. Deniz Hatemi Berivan Aras Ataberk Ozcan Selmin Ş ahin Ecem Kumsal Ba ş yurt Nadıde Nur Karakozak Barlascan Alphan

ELSA Izmir. Deniz Hatemi Berivan Aras Ataberk Ozcan Selmin Ş ahin Ecem Kumsal Ba ş yurt Nadıde Nur Karakozak Barlascan Alphan ELSA Izmir 2015 2016 Deniz Hatemi Berivan Aras Ataberk Ozcan Selmin Ş ahin Ecem Kumsal Ba ş yurt Nadıde Nur Karakozak Barlascan Alphan ELSA Izmir 2015 ELSA Nedir? ELSA (The European Law Students' Association)

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 73 İstanbul, Ağustos MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : / KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununun maddesinde

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 İstanbul, 28 Kasım 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 KONU : Dernek, Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketleri Nezdinde Mevcut Emeklilik Taahhüt Planları Kapsamındaki

Detaylı

ULUSLARARASI MARKA TESCİL İŞLEMLERİ (WIPO)

ULUSLARARASI MARKA TESCİL İŞLEMLERİ (WIPO) ULUSLARARASI MARKA TESCİL İŞLEMLERİ (WIPO) MALİ PORTRE KOD ÜLKE COUNTRY İSVİÇRE FRANGI (CHF) ÖDENECEK ÜCRET SABİT ÜCRET AG ANTİLLER VE BARBADOS ANTIGUA & BARBDUDA AL ARNAVUTLUK ALBANIA AM ERMENİSTAN ARMENIA

Detaylı

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015

TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN STUDENTS BY NATIONALITY, 2014-2015 TABLE 21. NUMBER OF FOREIGN BY NATIONALITY, 2014-2015 ÖN / ÖN / TOPLAM TOTAL AFGANİSTAN AFGHANISTAN ALMANYA GERMANY ALMANYA HAYM. GERMANY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ UNITED STATES OF AMERICA ANGOLA ANGOLA

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2016 OSD OICA Üyesidir

Detaylı

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu TW TR 2008-IB-EN-02 NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu Katarina Mareckova, 28.09.2011 Ankara 1 Thomas Seegers Fotolia İçindekiler NEC Direktifi kapsamında raporlama zorunluluğu Veri akışı

Detaylı

DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası

DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası DNA Veri Bankası Uygulamalarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi Ulusal DNA Veri Bankası İbrahim SEMİZOĞLU Adli DNA Uzmanı Mayıs -2013 Ankara Adli Bilimler Laboratuvar Temelli Adli Bilimler

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 32 KONU : Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar Đle Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik Đstisna Kapsamında Yapılan Đade Đşlemlerine

Detaylı