STOPAJ YOLUYLA VERGİLEME REJİMİ VE BU SİSTEMİN AKSAYAN YÖNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STOPAJ YOLUYLA VERGİLEME REJİMİ VE BU SİSTEMİN AKSAYAN YÖNLERİ"

Transkript

1 STOPAJ YOLUYLA VERGİLEME REJİMİ VE BU SİSTEMİN AKSAYAN YÖNLERİ 1. GİRİŞ: Çok genel anlamıyla vergiyi; kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralar olarak tanımlayabiliriz. Daha geniş anlamıyla ise vergi; Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ve amme hizmetlerinin gereklerini yerine getirmek gayesiyle, ekonomik birimlerden (bunlar gerçek veya tüzel kişiler olabilir) kanunda öngörülen esaslara uymak kaydıyla ve hukuki zorlama altında özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere aldıkları para tutarları olarak tanımlanabilir. Öte yandan vergileri de genel olarak dolaylı ve dolaysız vergiler olarak iki grupta sınıflandırmak mümkündür. Çağdaş bir vergi sisteminde vergi gelirlerinin önemli bir kısmının, gerçek ve tüzel kişilerin gelirleri üzerinden alınan dolaysız vergilerden oluşması hedeflenir. Ülkemiz vergi sisteminde de dolaysız vergilerin en önemlileri gelir ve kurumlar vergileridir. Beyan üzerine vergilendirilmesi gereken bu vergilerde vergi borcunun doğması sonucu, doğan verginin ilgili mükellef tarafından ödenmesi genel kuraldır. Ancak, bazen kanun koyucu tarafından asıl mükellef yerine üçüncü şahısların da vergiden sorumlu tutulması öngörülebilir. Literatürde ve sistemimizde stopaj yoluyla vergileme ya da vergi tevkifatı olarak adlandırılan bu yöntemin esasen istisnai durumlarda uygulanması gerekirken, ülkemizde gelinen noktada bu şekilde yapılan vergilemenin önemli bir yere ulaştığı görülmektedir. Bu raporumuzda, stopaj yoluyla vergilemenin ülkemiz vergi sistemi içindeki yeri ve yarattığı bazı sakıncalar tartışılacak ve değerlendirilecektir. 2. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE STOPAJ YOLUYLA VERGİLEMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER: 2.1. Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Düzenlemeler: Vergi sistemimizde stopaj yoluyla vergileme yapılmasına ilişkin en eski ve temel düzenleme Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesinde yer alan düzenlemedir. Uzun yıllar stopaj yoluyla vergilemede esas düzenleme olan söz konusu madde hükmüne göre; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Buna göre maddenin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlar yaptıkları; Ücret ödemelerinden,

2 Serbest meslek ödemesinden, Yıllara sari inşaat işi karşılığı ödemelerden, Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, Gayrimenkul sermaye iradı ödemelerinden, Kar paylarından, Diğer menkul sermaye iradı ödemelerinden, Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden, Bazı küçük esnaflar ile özellikli işleri yapanlara yapılan ödemlerden, İstihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmak zorundadırlar. Kanunda % 25 olarak öngörülen tevkifat oranını Bakanlar Kurulu, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Düzenleme her ne kadar GVK nda yer alsa ve tevkifatın istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben yapılacağı öngörülmüş olsa da yine aynı madde uyarınca kurumlar vergisi mükellefi olan veya olmayan bazı kurumlara yapılan ödemelerden de tevkifat yapılacağı belirtilmiştir. GVK nda tevkifatla ilgili bir diğer düzenleme, Kanunun Geçici 67 nci maddesinde yer almaktadır sayılı Kanunla 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere GVK na eklenen ve 31/12/2015 tarihine kadar uygulanacak olan anılan Geçici Madde hükümlerine göre; Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla; Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, bu araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark, bu araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri ve aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden (Geçici 67/1. madde), Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç), ödemeyi yapanlarca(geçici 67/2. madde), Bankalar ile aracı kurumlar, bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını (hisse senetleri ile (1) numaralı fıkranın altıncı paragrafında belirtilen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları hariç) (1) numaralı fıkra kapsamında tevkifata tâbi tutulmaksızın almaları halinde, kendilerine satış yapanlar adına satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark üzerinden(geçici 67/3. madde). Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca(geçici 67/4. madde), % 15 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu, maddede yer alan tevkifat oranını değiştirmeye yetkilidir. Madde hükmüne göre; Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tâbi

3 tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Bu madde uyarınca tevkifat yapılan gelirler üzerinden 94 üncü madde ya da KVK na göre ayrıca tevkifat yapılmaz Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Düzenlemeler: Mülga 5422 sayılı KVK ndan farklı olarak 5520 sayılı yeni KVK nda tam ve dar mükellef kurumlara yapılacak ödemeler üzerinden yapılacak tevkifat işlemleri ayrı maddelerde düzenlenmiştir. Kanunun 15 inci maddesinde tam mükellef kurumlardan, 30 uncu maddesinde ise dar mükellef kurumlardan yapılacak tevkifata ilişkin esaslar belirlenmiştir. Kanunun 15 inci maddesine göre; Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar: Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri, Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri, Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tâbi tutulmaz.), Mevduat faizleri, Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları, Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirler, Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında vergi kesintisi yapılır, Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı kazançlardan, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir.

4 Kanunun 30 uncu maddesine göre ise; Dar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır: Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları, Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller, Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden (bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere), Türkiye'de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, kurum bünyesinde, Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde, % 15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu yukarıdaki fıkralarda belirtilen vergi kesintisi oranlarını, gelir unsurları veya faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya yukarıdaki fıkralarda belirtilen oranın bir katına kadar artırmaya yetkilidir. 3. ÖZELLİKLİ KONULAR VE DEĞERLENDİRME: 3.1. Stopaj Yoluyla Alınan Vergilerin Vergi Gelirleri İçindeki Payı: Stopaj yoluyla vergilemenin vergi sistemimiz içindeki önemini anlayabilmek için son üç yıl içindeki vergi gelirlerinin dağılımına bakmak yeterli bir fikir verecektir. 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki vergi gelirleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Gelirin Türü Tutar Payı Tutar Payı Tutar Payı Vergi Gelirleri Toplamı Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler , , ,87 a) Gelir Vergisi , , ,23 Beyana Dayanan Gelir Vergisi(Basit usul ve Geçici , , ,77 Vergi Dahil) Gelir Vergisi Tevkifatı , , ,47 b) Kurumlar Vergisi , , ,64

5 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi(Geçici Vergi Dahil) , , ,51 Kurumlar Vergisi Tevkifatı , , ,13 2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , ,47 3. Mal ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergileri , , ,92 a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi , , ,80 b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi , , ,18 c) Özel Tüketim Vergisi , , ,29 d) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi , , ,69 e) Şans Oyunları Vergisi , , ,21 f) Özel İletişim Vergisi , , ,74 4.Gümrük Vergisi ve Diğer Dış Ticaret Vergileri , , ,88 5. Damga Vergisi , , ,55 6. Harçlar , , ,27 7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler , , ,04 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, sadece GVK na göre stopaj yoluyla alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı; 2009 yılında % 20,35, 2010 yılında %17,51, 2011 yılında ise % 17,47 dir. Esasında başlı başına düşündürücü olan bu durum; stopaj yoluyla alınan vergilerin, gelir ve kazanç üzerinden alınan dolaysız vergiler içindeki paylarına baktığımızda daha da anlamlı hale gelmektedir. Stopaj yoluyla alınan vergilerin, gelir ve kazanç üzerinden alınan gelir ve kurumlar vergisi toplamı içindeki payı; 2009 yılında % 62,14, 2010 yılında %60,12, 2011 yılında ise % 58,48 olup, bu verginin gelir vergisi içindeki payı ise; 2009 yılında % 91,27, 2010 yılında %91,27 ve 2011 yılında % 90,82 dir. Bu tablo bize dolaysız vergilerin yaklaşık üçte ikisinin, gelir vergisinin ise % 90 dan fazlasının stopaj yoluyla alındığını ve vergi gelirleri içindeki payı ve önemini açıkça göstermektedir Stopaj Yoluyla Vergilemenin Gerekçeleri: Stopaj usulünde vergi, asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu yolla, gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır. Vergi borcunun doğması sonucu, doğan verginin ilgili mükellef tarafından ödenmesinin genel kural olduğunu göz önüne aldığımızda, karşımıza ülkelerin neden böyle bir yönteme gerek duydukları sorusu çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı birden fazladır. Devletler, ekonomik, mali ya da sosyal pek çok nedenle bu yola başvurabilmektedir. Bu nedenlerden bazılarını; vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde gerçekleştirmek, küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemek, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak, verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir süre içinde maliye dairesine geçmesini sağlamak ve nihayet verginin mükellef üzerindeki psikolojik etkisini gidermek olarak sayabiliriz.

6 3.3. Sorun Yaratan Hususlar: Çalışmamızın bu bölümünde, ülkemizde stopaj yoluyla vergilemenin yarattığı bazı sorunlar ve uygulamadan kaynaklanan bazı aksaklıklara değinilecek ve konuya ilişkin görüşlerimiz açıklanacaktır Oran yüksekliği: Ülkemizdeki stopaj yoluyla vergileme sisteminden kaynaklanan sorunların başında özellikle Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı stopaj oranlarının yüksekliği gelmektedir. Bilindiği üzere, GVK nun verginin nispeti başlıklı 103 üncü maddesine göre, beyan edilecek gelirler üzerinden yapılacak vergilemenin oranı % 15 den başlamakta ve % 20 ile devam etmektedir. Yani anılan tarife uyarınca gelirleri ilk dilimde (2012 yılı için bu tutar liradır) yer alan mükellefler beyan ettikleri gelirler üzerinden % 15 oranında gelir vergisi ödeyeceklerdir. Üstelik söz konusu gelirler safi tutarları ile yani bu gelirin elde edilmesine ilişkin her türlü giderin indirilmesinden sonra kalan tutar ile beyan edilmektedir. Oysa aynı kanunun 96 ncı maddesi uyarınca vergi tevkifatı, ödemelerin gayri safi tutarları yani herhangi bir indirim uygulanmamış tutarları üzerinden yapılmaktadır. Bu durumu dikkate aldığımızda, stopaj yoluyla yapılan vergilemenin gerçekte yapılması gereken vergilemeye göre daha yüksek bir oranda yapıldığını görürüz ve bu durumun Anayasanın 73 üncü maddesinde ifade edilen mali güce göre vergileme ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu açıktır. Örneğin, GVK nun 94 üncü maddesine göre serbest meslek kazançları, sahibi oldukları gayrimenkulleri işyeri olarak kiraya verenlerin elde ettikleri kira gelirleri, yine aynı maddenin 10 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı kazançlar üzerinden % 20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Söz konusu tevkifatların, ödemelerin gayrisafi tutarları üzerinden yapıldığını dikkate aldığımızda gerçekte yapılan vergileme oranının çok daha yüksek olduğunu görürüz. Üstelik bu şekilde vergi kesintisi yapılan bazı gelirlerin tamamen veya özel duruma göre kısmen beyan edilme ve bu suretle kesilen vergilerin mahsup edilme ve geri alınma imkanının olmadığını da dikkate aldığımızda, söz konusu sorun fazlasıyla hissedilmektedir Bireysel Emeklilikte Ana Paradan Tevkifat Yapılması: Tevkifat uygulaması açısından sorun yaratan ve vergileme tekniğine uyumayan bir başka konu ise; GVK nun 94/15 inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 75/15 inci maddesinde sayılan menkul sermaye iratlarından yapılan tevkifat uygulamasıdır. Bilindiği üzere GVK nun 75/15 inci maddesinde; Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından; a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,

7 b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler, c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler. Menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiştir. Aynı Kanunun 94/15 inci maddesinde ise; yukarıda (a) bendinde sayılan menkul sermaye iratlarından % 15, (b) bendinde sayılan menkul sermaye iratlarından % 10 ve (c) bendinde sayılan menkul sermaye iratlarından % 5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığı, yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca yapılacak vergi tevkifatının, bireysel emeklilik sistemine yapılan ödemelerin nemalandırılan kısımlarından değil, ana paraya tekabül eden kısım da dahil olmak üzere tamamı üzerinden yapılması gerektiği şeklinde görüş belirtmiş ve bu yönde uygulama yapmıştır. Yani bireysel emeklilik sistemine katılan ve üç yıl boyunca TL prim ödeyen ve bu ödemeleri üzerinden TL de nema hesaplanan bir kişi, üçüncü yılın sonunda sistemden ayrılmak isterse kendisine ödenecek anapara ve nema toplamı olan TL üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır. Vergileme tekniğine ve ilkelerine tamamen aykırı olan bu hususun, aksi yöndeki yargı kararlarına rağmen Mali İdare tarafından uygulanmasına devam edilmektedir. Bu çalışmamızda söz konusu uygulamanın ve eleştirilerin detaylarına girilmeyecektir. Ancak uygulamanın yanlışlığının daha iyi vurgulanması açısından konu bir örnekle izah edilmeye çalışılacaktır. Bir katılımcının 3 yıl içinde ödediği katkı payı toplamı TL, birikimli iade rakamı da TL olsun. Bu katılımcının üçüncü yılın sununda sistemden ayrılmak istemesi halinde, % 15 oranındaki gelir vergisi kesintisi toplam rakam olan TL üzerinden mi yapılacak, yoksa = TL gelir üzerinden mi yapılacaktır? Kesintinin, Gelir İdaresinin dediği gibi TL üzerinden yapılması durumunda gelir vergisi ( x %15 =) 1.680) TL; TL üzerinden yapılması durumunda ise 180 TL oluyor. İlk durumda, katılımcının ödediği katılım payı TL, yıllar sonra aldığı iade ise ( ) = TL olmaktadır. Yani katılımcı ödediği anaparadan daha az bir tutarı geri almaktadır. Bu hesabın yapılması sırasında elbette katılımcıların ödemiş oldukları TL yi ilgili dönemlerde gelir vergisi matrahlarından indirebilme olanağının bulunduğu iddia edilebilir. Ancak hem tüm katılımcıların söz konusu ödemeleri matrahlarından indirme haklarının olmayabileceği hem de böyle bir imkanlarının bulunmayabileceği hususlarını dikkate aldığımızda, bu iddianın söz konusu uygulamaya dayanak olamayacağı da görülecektir. Kaldı ki, böyle bir uygulamanın vergileme ilkeleri ile bağdaşmadığı da açıktır. Eğer sorun iddia edildiği gibi uygulamadan değil de yasal düzenlemeden kaynaklanıyorsa, o zamanda yapılması gereken şey vergileme ilkeleri ile bağdaşmayan anılan düzenlemeleri değiştirmektir. Zaten müstakar hale gelmiş yargı kararları ile işlemez hale gelecek olan bu düzenlemelerde ısrar etmek kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

8 Vergiden Muaf Kurumlar Ve Meslek Odalarının Durumu: Stopaj konusunda ele almak istediğimiz ve bu çalışmanın yapılmasına da esas olan bir başka konu ise vergiden muaf olan bazı kurumlar ile meslek odalarının gelirleri üzerinden yapılan stopaj hususudur. Gelir Vergisi sistemimizdeki stopaj müessesesinin asıl düzenlendiği yer olan 94 üncü maddede bulunmayan bir sorun, esasında geçici bir düzenleme olmasına rağmen bazı gelir unsurlarındaki etkisi ve kapsamı itibariyle oldukça etkili hale gelen Geçici 67 nci maddedeki düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. GVK nun 94 üncü maddesi ile Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilen kuruluşların bazı gelirleri yapılacak vergi kesintisinin kapsamı dışında bırakılmıştır. Anılan maddenin (7) numaralı bendi ile tahvil ve hazine bonosu faizleri, (8) numaralı bendi ile mevduat faizleri, (9) numaralı bendi ile faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, (14) numaralı bendi ile ise repo gelirleri üzerinden tevkifat yapılması sırasında, yukarıda belirlenen kurumlara yapılacak ödemelerin tevkifat kapsamı dışında olduğu parantez içi hükümlerle açıklanmıştır. Yani bu kurumlara yapılan yukarıdaki ödemeler üzerinden herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır. Oysa Geçici 67 nci madde uyarınca yapılacak tevkifatlarda böyle bir sınırlama olmadığı gibi, anılan kuruluşlara yapılacak ödemelerden de stopaj yapılacağı özellikle vurgulanmıştır. Maddenin (5) numaralı fıkrasındaki düzenlemeye göre; gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. Bir başka ifade ile söz konusu ödemeler kime yapılırsa yapılsın tevkifata tabi tutulacaktır. Örneğin Meslek Odamızın bankadaki mevduatı nedeniyle elde ettiği faiz gelirleri 94 üncü madde uyarınca tevkifat kapsamı dışında tutulmuşken, Geçici 67 nci madde bu gelirler üzerinden de tevkifat yapılmasını öngörmektedir. 94 üncü maddede yer alan düzenleme ve sınırlamanın aksine Geçici 67 nci maddede yer alan söz konusu düzenleme, vergilemenin amacı ve ilkeleri açısından sorun yaratmaktadır ve kamu tüzel kişileri konusunda Anayasa da yer alan hükümlere de aykırıdır. Aşağıda bu husus özellikle meslek odaları esas alınarak açıklanacaktır. Anayasanın Vergi Ödevi başlıklı 73 üncü maddesinde; herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü olduğu vurgulanmıştır. Anayasanın 135 inci maddesinde ise kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile

9 olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir şeklinde tanımlanmıştır. Yine Anayasanın 123 ve 128 inci maddelerine göre meslek odaları, kanunla kurulan kamu tüzel kişiliği mahiyetinde olup, genel idare esaslarına göre kamu hizmeti yürütmekle yükümlüdürler. Yukarıda yer alan Anayasa hükümlerinden de anlaşılacağı üzere vergi, kamu giderlerini karşılamak üzere herkesin mali gücüne göre ödemesi gereken bir yükümlülük olup; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu hizmeti gören ve kanunla kurulan kamu tüzel kişileridir. Yani bu kuruluşlar esasında devletin ifa etmesi gereken bazı kamu hizmetlerini ifa etmektedirler. Dolayısıyla bu kuruluşların da diğer kamu tüzel kişileri gibi esasında kamu giderlerini karşılamak üzere alınan vergilerden muaf olmaları gerekmektedir. Çünkü vergiler kamu giderlerini karşılamak üzere alınmaktadır ve bu kuruluşlar da zaten kamu hizmeti yani alınacak vergilerle ifa edilecek bazı hizmetleri ifa etmektedirler. Nitekim bu özellikleri nedeniyle bu kuruluşlar gelir ve kurumlar vergisi kanunu uygulamalarında vergi mükellefi olarak kabul edilmedikleri gibi GVK nun 94 üncü maddesinde bu kuruluşlara yapılacak ödemler vergi kesintisinin de kapsamı dışında bırakılmışlardır. Durum böyle olmakla birlikte Geçici 67 inci maddede yapılan düzenlemelerle bu kuruluşlara yapılacak ödemelerin de vergi kesintisi kapsamına alınmış olması, vergilemenin amacına ve ruhuna uymamaktadır. Zaten kamu hizmeti veren bir kuruluşun gelirlerinden yine kamu giderlerini karşılamak amacıyla vergi alınmasının mahiyetini ve amacını anlayabilmek mümkün olamamaktadır. 4. SONUÇ: Bu çalışmamızda, genel olarak Gelir ve Kurumlar vergisi Kanunlarında, özel olarak ise Gelir Vergisi Kanununda yer alan stopaj müessesesi ele alınmış ve sistemde aksayan ya da yanlış olan bazı konulara değinilmiştir. Çalışmamızın ilgili bölümlerinde de değinildiği üzere, esasen bir vergi güvenlik önlemi olarak sadece belirli işlemlerde uygulanması gereken stopaj yoluyla vergileme yönteminin, günümüzde oldukça yaygın bir hal aldığı ve vergi gelirleri içindeki payı dikkate alındığında adeta yeni bir vergileme rejimi olarak kullanıldığını görmekteyiz. Çağdaş ülkelerdeki uygulama ve sonuçların aksine ülkemizde vergi gelirlerinin önemli bir kısmı dolaylı vergilerden oluşmakta, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerden oluşan dolaysız vergilerin önemli bir kısmı ise stopaj yoluyla ödenen vergilerden oluşmaktadır. Esasen zaten adaletsiz olan bu durum, uygulanan bazı stopaj oranları ve normalde vergi mükellefi olmaması gereken bazı kuruluşların gelirlerinin de stopaj kapsamına alınması ile vergileme amaç ve ilkelerine de aykırı bir sonuç doğurmaktadır. Normal şartlarda beyan edilecek gelirlerden mahsup edilmesi gereken kesinti yoluyla ödenen vergilerin, çeşitli nedenlerle ve düzenlemelerle beyanname verme imkanının olmadığı durumlarda nihai vergileme haline gelmesi, bu kişilere

10 mahsup ve iade imkanının da tanınmaması, ortaya çıkan haksız durumun ve haksız vergilemenin daha da ağır sonuçlar doğurmasına yol açmaktadır. Olayın finansal boyutu nedeniyle kamu açısından da vazgeçilemez bir boyuta ulaşan bu sorunun çözülebilmesi için her şeyden önce beyana dayanan vergi gelirlerinin çağdaş ülkelerdeki seviyeye ulaştırılması ve öncelikle bunu sağlayacak düzenlemelerin yapılarak önlemlerin alınması gerektiği hususu sanırız herkesin üzerinde mutabık olacağı bir konudur. Ancak bu noktaya gelmeden önce de kısa vadede sistemde sıkıntı yaratan ve çalışmamızın ilgili bölümlerinde değinilen konuların da bir an önce ele alınarak çözüme kavuşturulmasında fayda olduğuna inanıyoruz.

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

TEVKİFAT (STOPAJ) ORANLARINI BELİRLEYEN YENİ BAKANLAR KURULU KARARLARI VE GÜNCEL TEVKİFAT ORANLARI LİSTELERİ

TEVKİFAT (STOPAJ) ORANLARINI BELİRLEYEN YENİ BAKANLAR KURULU KARARLARI VE GÜNCEL TEVKİFAT ORANLARI LİSTELERİ Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

9. MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ *

9. MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ * 9. MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ * Türk vergi sistemi bakımından menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratların vergilemesi genellikle anlaşılması zor bir alan olarak görülmektedir. Bunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 2 MART 2013 MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI İmdat TÜRKAY Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Müdürü 1969

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Ö Z E L B A N K A C I L I K

Ö Z E L B A N K A C I L I K ÖZEL BANKACILIK Garanti Yatırım Araştırma bölümü tarafından Garanti Masters müşterilerine özel bir dizi rapor hazırlanmaktadır. Aşağıda görebileceğiniz bu raporlardan arzu ettikleriniz sizinle e-mail aracılığıyla

Detaylı

Türk Vergi Sistemi. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ

Türk Vergi Sistemi. Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Türk Vergi Sistemi Öğr. Gör. Yusuf Bahadır Kavas TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şeri vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/1 İstanbul, 02 Ocak 2006 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI VERGİ TEVKİFATI G.V.K, Madde : 94 Kamu idare ve müesseseleri, İktisadî kamu müesseseleri, Sair kurumlar, Ticaret şirketleri, İş ortaklıkları, Dernekler, Vakıflar, Dernek

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri...3 A. Mükellefiyet...3 B. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler...3 II. Beyana ve tevkifata

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99-2010. Birol KANTAR* Mustafa İNANÇ* Giriş BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Birol KANTAR* Mustafa

Detaylı