ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYELERİMİZDEN HABERLER"

Transkript

1 ÜYELERİMİZDEN HABERLER Bayan Gülây Kanber ile üyemiz Zeki Karakaş tarihinde nişanlanmışlardır. Mutluluklar Üyemiz, Etlbank Şebekeler Şubesi Müdürü Zeki Turgay Çukurova Elektrik A.Ş. Genel Müd.ürlüğüne atanmış olup tarihinde yeni vazifesine başlamıştır. Tebrik eder, basanlar Üyemiz Kemâl Kazmaz'ın tarihinde bir oğlu olmuştur. Anne ve babaya göz aydın der, küçük Akif e uzun ömürler Bayan Neşe Sunman (Sungur) ile üyemiz Ömer Sunman tarihinde evlenmişlerdir. Tebrik eder, mutluluklar Üyemiz Ergun Elgin'in tarihinde bir kızı olmuştur. Anne ve baba'yı tebrik eder, küçük Gözde'ye uzun ömürler Bayan Ayşe Kalaç İle üyemiz Argun Ceyhan tarihinde nişanlanmıştır. Mutluluklar Bayan Gökçen Akldıl İle üyemiz Murad İskender tarihinde nişanlanmışlardır. Mutluluklar dllerîz..,. Üyemiz, EvE.tJl.iYuk Tşyzl. Merkez İBü \ ^su'basjmüîiendisi BşŞçet Yücel,", Eiibanlt fcöy Müdürlüğüne^atânmıg olup *7 tarihinde yeni vazifesine bağlamıştır. Tebrik eder, basanlar Commenwealth. Ass. Inc.'de Gökçeyekaya- Keban E.' N. Hatları ve Trafo projeleri konusunda çalışmak üzere Amerika'ya giden üyelerimiz, Arslan Korkmaz, Vural Akın, Selçuk Aygil ve Azmi özener tarihinde yurda dönerek vazifelerine başlamışlardır. Odamızın avukatı Aydın Saygın'ın tarihinde bir oğlu olmuştur. Anne ve baba'ya göz aydın der, küçük Çan'a uzun ömürler Üyemiz M. Ali Ünsal'ın tarihinde bir kızı olmuştur. Anne ve babaya göz aydın der, küçük Zuhal'a uzun ömürler * Üyemiz tsmet Karel'in tarihinde bir oğlu olmuştur. Anne ve babaya göz aydın der, küçük Gökhan'a uzun ömürler Bayan Şennur Çelgin ile üyemiz Metin Onur tarihinde nişanlanmışlardır. Mutluluklar Bayan Leylâ özdilek ile üyemiz Oraltan Gokalp tarihinde nişanlanmışlardır. Mutluluklar 154 kv VE 60 kv ÎÇ1N BASINÇLI HAVALI VE AZ YAĞLI KEStCÎ SATIN ALINACAKTIR ETÎBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 154 kv ve 60 kv Basınçlı Havalı ve Az Yağlı 194 adet Kesici Basınçlı Hava Tesisatı ve Tekrar Kapama Röleleri ile birlikte satın alınacaktır. Teklif vermek isteyenlerin, imalâtçının orjinal yazısı, imalât programı ve referans listesi ile birlikte yazılı olarak Etibank Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur. Teklifler Kapalı Zarf içinde akşamına kadar Genel Müdürlük Umumi Muhaberatında bulunacak şekilde, ya bizzat getirilecek veya postalanacaktır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. (E. M. S86) 60 Elektlrik Mühendisliği 124

2 VVVVVVJV«^VVıVı^WJVV*^^VVVI^^^^*AAAJ"UW^UVVV<-'; İLAN! ET VE BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ;! I I Kurumumuz Genel Müdürlük teşkilâtında çalıştırılmak üzere 4/10195 yevmiyeli personel yönetmeliği hükümleri dahilinde Askerlik görevini ifa etmiş Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi alınacaktır. Taliplilerin Genel Müdürlük Tesisat Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. - \ Ji.1 *»< 1967 YELLİ RCD TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI HAZIRLANDI Kalkınma için bölgesel işbirliği (Regional Cooparation for Development) teşkilatmm 21 Ocak ilâ 22 Ocak 1967 tarihleri arasmda Ankara'da akdolunan Bakanlar Konseyi toplantısında, 1967 yılı RCD Teknik İşbirliği programı kesinleşmiş olup, Hükümetimizce İRAN ve PAKİSTAN Hükümetlerine tahsis olunan ve aynı şekilde adı geçen hükümetlerden sağlanan burs ve uzmanlıkların listeleri hazırlanarak ilgili kuruluşlara gönderilmiş bulunmaktadır. Not: Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler odamızdaki dosyayı tetkik edebilirler.. X~X~X^:~:~XK-;HM«XK^K~XKK~X~XKK~:~X~X««X y : ODAMIZDAN TEMİN EDİLEBİLEN KİTAPLAR S k y 1 Makina Temellerinin Hesabı? j Yazan : Tahsin Armay. V $ Fiaü : 10. TL. t X. f X 2 İşletmede Elektrik Makinalan X Yazarları : Hüseyin Pekin, Sezai Sayın " % k Fiatı : 10. TL. " X I ; 3E»x-x~x~:«x~x~>»x-x~x~:-X":*<~X'<~x~x~x~:~5 İ Elektrik Mühendisliği

3 MAK1NA VE ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDİSLERİ ALINACAK TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İzmit İzmit Merkez Teşkilâtımız Yeni Tesisler İnşaat ve Montaj Grup Müdürlüğünde, 4/10195 No. lu Yevmiyeli Teknik Personel Kararnamesi esasları dahilinde görevlendirilmek üzere; l.t.ü. Isı Bölümü veya tesisat işlerinde asgarî (3-5) yıl tecrübeli Makina Y. Mühendisi ile, zayıf ve kuvvetli akım tesisat işlerinde askarî (3-5) yıl tecrübeli elektrik Y. Mühendisi alınacaktır. İsteklilerin bir dilekçe ile veya bizzat müracaatları rica olunur. (t a. (E. M. 387) İLAN ORTAK ARANIYOR 1949 yılında kurulmuş ve iki elektrik mühendisinden ibaret dış ve iç Piyasada tanınmış bir şirket anonim ortaklığa tahvil edileceğinden, istikbal vadeden bu teşebbüse serbest çalışmak arzusunda olan elektrik ve makina mühendislerinin ortak olması istenilmektedir. İlgilenenlerin tercümeyi halleri ile birlikte yatırabilecekleri sermayeyi (Posta kutusu 656 Karaköy - İstanbul) adresine birdirmeleri ilân olunur. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ) Kurumumuz kadrolarında istihdam edilmek üzere, Almanca veya İngilizce bilen ve pratiği olan Elektronik Yüksek Mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin belgeleriyle birlikte Mithat Paşa Caddesi No: 49 Kat 6 da Genel Müdür Teknik Yardımcılığına müracaat etmeleri rica olunur. (E. M. 388) 62 Elektlrik Mühendisliği 124

4 :":~:~:~M^ İLÂN BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI VE İMAR İŞLERİ REİSLİĞİNDEN 1 Aşağıdaki durumları yazılı bulunan 16 derslikli orta okul inşaati işi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme aşağıda yazılı günlerde saat 16 da Yapı ve îmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr reislikte görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) 1967 yılına ait Ticaret Odası Belgesi, b) Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminat,- c) İstekliler müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme Şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı ve karneye esas olan iş bitirme belgelerinin aslının ibrazı suretiyle Yapı ve İmar İşleri Bölge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları şarttır. d) İstekliler müracaat dilekçelerini en geç aşağıda yazılı tarihlere kadar Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde bulunacak şekilde göndermeleri lâzımdır. 5 İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları halinde eksiltme şartnamesi hükümlerine uygun vesikayı ibraz etmeleri. 6 İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları ve zarfları usulüne göre kapatmaları, eksiltme günü saat 15'e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. İşin atlı : Keşif bedeli Geçici teminat İhale tarihi Bakanlığa son müracaat tarih) i 1 Gaziantep (Kilis) 16 derslikli orta okul İnşaatı Kastamonu merkez 16 derslikli orta okul inşaatı Sivas Merkez 16 derslikli orta okul inşaatı Pazartesi Çarşamba Cuma Çarşamba Cuma Pazartesi Basın : A (E. M. 389) Elektrik Mtthendlsllftl

5 İLAN DİBEK İMALÂTI VE ENERJİ NAKİL HATLARI İNŞAATI YAPTIRILACAKTÖS «Etibank Genel Müdürlüğünden» 1447 Km. lik 380 kv'luk Keban - Ankara - İstanbul Enerji Nakil Hatlarıyle ilgili olarak, Amerikan firmaları ve Avrupa Yatırımlar Bankası veyahut Dünya Bankasma üye olan Devletlerde bulunan firmalar arasında, direk imalâtı ile direkler izolatörler ve hırdavatlarıyle komple olarak enerji nakil hatları inşaası fiat teklifi isteme suretiyle ihaleye çıkarılacaktır. (İzolatörler nakiller ve hırdavatlar Etibank tarafından verilecektir.) '(. i :t Bu iş aşağıda gösterildiği gibi üç teklif verme bölümüne ayrılmıştır. Bölüm 1 Keban - Kayseri (2 Tek devreli hat, beheri i i takriben 264 Km.) i! - Bölüm 2 Kayseri - Ankara (2 tek devreli hat, beheri \i ij..takriben 282 Km.) \ Bölüm 3 Ankara - İstanbul (1 tek devreli hat, takriben 355 Km.) İKaleye iştirak etmek isteyenler aşağıdaki adresten tedarik edecekleri soru cetvelini usûlüne uygun olarak doldurup yeterlik belgesi almak için engeç 28 Nisan 1967 Cuma günü Saat 18.00'e kadar Etibank Genel Müdürlüğüne vermelidirler. Etibank Genel Müdürlüğü (Umunu Muhaberat - ANKARA Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. Eksiltmeye iştirak edecekler mevzuubahis soru cetvelini usûlüne uygun olarak doldurup, 1950 yılından beri yaptıkları buna benzer işlerin mahiyetlerini ihtiva eden yazılarıyla beraber Etibank Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Müracaat eden firmalara Etibank, Yukarıdaki üç bölümden yalnız biri veya tamamı için yeterlik belgesi verebilecektir. Belgeler firmalara 30 Mayıs 1967 Sah gününden itibaren gönderilecektir. Teklif îsteme Şartnameleri ve ekleri, belge alan firmalara takriben 1967 yılı Haziran ayının ilk haftasmdan itibaren gönderilecektir. İşin bütün bölümleri Eylül 1970 de tamamlanmış olacaktır. Basın : A (E. M. 890) 54 Elektlrlk Mühendisliği 124

6 İSTANBUL ŞUBEMİZİN TERTİPLEDİĞİ GEZİ Üyelerimizin isteklerine uyularak İstanbul şubemizce tertiplenen gezinin programı aşağıda verilmiştir. Şahıs basma takriben TL. tutacağı tahmin edilen geziye katılmak isteyen üyelerimizin 15 Mayıs 1967 akşamına kadar Odamıza 500. TL. yatırarak kayıtlarını yaptırmaları ve geziden 15 gün önce ücretin tamamını»demeleri gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Elektrik Mühendisleri Odası GEZİ PROGRAMI (19 Ağustos Cumartesi - 10 Eylül Pazar) 1. gün : istanbul'dan uçakla Moskova'ya hareket - öğleden sonra varış, otele transfer aksam yemeği. Gece serbest. 2. gün: Sabah şehir gezisi, (Kremlin Sarayı - Üniversite - Stadium). Akşam yemeği otelde- Gece Bolşoy Balesi. 8. gün : Sabah şehir gezisi - Sanat Sergisi - öğleden sonra serbest - Aksam yataklı vagonla Leningrad'a hareket - sabah varış - akşam yemeği trende. 4. gün : Leningrad'da şehir gezisi (Şarların kapitali Petersburg) Elmitaj Kanallar gezisi, akşam yemeği gece otelde. 5. gün : Leningrad'da serbest gün - gece otelde. 6. gün : Sabah uçakla Paris'e hareket, öğleyin varis - Otele transfer aksam yemeği. 7. gün : Sabah Paris şehir gezisi (Modern Paris) - öğleden sonra serbest. Gece, akşam yemeğini müteakip Paris'te gece hayatı gezisi. (Folies Bergeres). 8. gün : Sabah serbest - öğleden sonra Paris Hlstorique gezisi (Louvres Müzesi - Nötre Dame Katedrali, Vandöme Meydanı, Pantenon) akşam yemeği gece otelde. 9. gün : Paris'te serbest gün. Kahvaltı ve akşam yemeği otelde. 10. gün : Sabahleyin otokarla Brüksel'e hareket, öğle yemeği için yolda mola. öğleden sonra varış. Otele yerleşmek - akşam yemeği otelde. 11. gün : Bütün gün Brüksel gezisi - öğle yemeği serbest - Akşam yemeği gece otelde. 12. gün : Brüksel'de serbest - Akşam yemeği gece otelde. 13. gün : Brükrel, Amsterdam. öğleden sonra şehir gezisi. 14. gün : Arzu edenler için pırlanta fabrikaları gezisi. 15. gün : Amsterdam'da serbest gün. 16. gün : Amsterdam - Frankfurt, otele yerleşme, akşam yemeği otelde. 17. gün : Bütün gün Frankfurt gezisi - öğle yemeği serbest - Akşam yemeği gece otelde. 18. gün : Frankfurt'ta serbest - Akşam yemeği gece otelde. 19. gün : Sabah Zürich'e hareket - Otele yerleşmek, akşam yemeği otelde. 20. gün : Bütün gün Zürich'te gezi - öğle serbest - akşam yemeği gece otelde. 21. gün : Geneve hareket - Otele yerleşme - Akşam yemeği gece otelde. 22. gün : Bütün gün Ceneve'de gezi - öğle yemeği serbest - akşam yemeği otelde. 23. gün : Paris - istanbul. Not : 1 a) Yukardaki programda bütün şehirlerde iyi class turistik otellerde kalınacaktır. b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği fiata dahildir. c) öğle yemekleri fiata dahil değildir. 2 istanbul / Moskova - Uçakla yapılacak. Leningrad / Paris Seyahatleri Uçakla yapılacak. Paris / istanbul Uçakla yapılacak. Moskova / Leningrad Trenle yapılacak. Diğer yoculuklar Pullman koltuklu lüks otobüsle yapılacak. 3 Bütün şehir gezileri fiata dahil edilmiştir. 4 - Arzu eden 200 Ş hk çıkış dövizini seyahat masrafını ödemede kullanabilir. 5 Fazla malûmat almak isteyenlerin Elk. Müh. Odası istanbul Şubesine müracaatları rica olunur. Adres : istiklâl Cad. No: 65 Kat 5 EMGEN Apt. Beyoğlu/ISTANBUL, Telefon : Elektrik Mühendisliği

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : 15906 : \ başvurulur...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 7449 30/04/2010 Konu : Avrupa Birliği Bilgilendirme Yurtdışı Gezisi Hk. Sayın İlgili, Avrupa Birliği Bilgilendirme Yurtdışı Gezisi Hizmet alımı için kapalı zarfta teklif

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale numarası, işin adı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı