Program De erlendirmenin Gereklili i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program De erlendirmenin Gereklili i"

Transkript

1 E T MDE PROGRAM DE ERLEND RME VE STAT ST KSEL YÖNTEMLER Mustafa Akda politikalar Günümüz e itim kurumlar n n en temel i levlerinden birisi; Milli e itim teori ve do rultusunda bireyler yeti tirmektir. Her ülkede oldu u gibi, ülkemizde de yeti tirece imiz insan tipinin temel karakteristikleri, e itim ile ilgili olarak ç kar lan yasa ve yönetmeliklerde belirtilmi tir. E itime yap lan yat r mlar n ülke kalk nmas na dönü mesi için devlet; ö retmen yeti tirme, okul binalar n n yap m, araç-gereç temini vs. gibi çe itli önlemler almaktad r. Bunlar n ba nda da e itim programlar gelmektedir. Programlar, e itilenlerin davran standartlar ndan, ö renme ve ö retim etkinliklerine kadar tüm çal malara k lavuzluk etmektedir. Böylece e itim programlar, milli e itim teori ve politikas n n uygulamaya dönü türülmesinde çok önemli bir köprü görevi görmektedir ( 1 ). Gerek örgün, gerekse yayg n e itim kurumlar ndaki e itimin niteli inin artt r lmas, büyük ölçüde uygulanan programlara ba l d r. Birey, toplum ve bilim alan ndaki gereksinim ve de i meler dikkate al narak, programlarda meydana gelen aksakl k ve eksikliklerin giderilmesi; k saca, sürekli yap lan program geli tirme çal malar, e itimin geli mesine hizmet etmektedir ( 2 ). niteli inin olumlu yönde Program geli tirme çal malar masa ba nda geli i güzel yap lan çal malar de il, e itim süreci ile ilgili bütün ko ullar n, bireylerin, araç ve gereçlerin geli tirilmesine yönelik bilimsel ara t rmalara dayal, uygulamal bir süreçtir. Ayr ca, bu süreçte Merkez (Milli E itim Bakanl ) ile okullar aras nda çift yönlü bir ileti im ve i birli inin sa lanmas gerekir ( 3 ). Bu i birli inin sa lanmas amac yla il ve ilçe Milli E itim Müdürlüklerinin bünyesinde Program Haz rlama ve Geli tirme Komisyonlar kurulmu tur. Bu komisyonlar; Yürürlükte bulunan programlar n alandaki uygulamalar n izlemek; yönetici, ö retmen, ö renci velileri ve ö rencilerin görü lerini almak; toplanan bilgileri ve dökümanlar birle tirerek gerekli de erlendirmeleri yap p, kar la lan problemler için dü ünülen çözüm tekliflerini de içeren raporlar haz rlamak ve ilgililere sunmak,... ( 4 ). görevlerini yerine getirirler. Söz konusu komisyonlar n görevleri ve çal ma esaslar incelendi inde program geli tirme çal malar nda, de erlendirmenin önemli ve sürekli yer tuttu u; her ikisinin de birbirini tamamlayan süreçler oldu u anla lmaktad r. Yard. Doç. Dr.; nönü Üniversitesi E itim Fakültesi. 1 Ayhan Hakan. (Ed.) E itim Bilimlerinde Ça da Geli meler, Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi Yay nlar, Eski ehir, 1991, s Münire Erden. E itimde Program De erlendirme, An Yay nc l k, Ankara, 1998, s Fatma Var. E itimde Program Geli tirme Teori ve Teknikler, Alk m Kitapç l k Yay nc l k, Ankara,1996, s MEB. Tebli ler Dergisi, Say : 2428, 1995.

2 2 Program De erlendirmenin Gereklili i E itim program n n ba ar l olabilmesi için bütün ö rencilerin programda öngörülen hedeflere ula m olmas gerekir. Ancak, bu durum her zaman gerçekle meyebilir. Bu nedenle, program uyguland ktan sonra, aksayan ögelerin olup olmad, varsa bunlar n nelerden kaynakland n belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak amac yla program n de erlendirilmesine gereksinim duyulur. Program de erlendirme süreci: Veri toplama, verileri ölçütlerle kar la t r p yorumlama ve etkililik hakk nda karar verme basamaklar ndan olu maktad r ( 5 ). Program geli tiriciler, program hakk nda de er yarg lar na sahip olmak ve bu yarg lar do rultusunda program kabul etmek, red etmek veya düzeltmeye tâbi tutmak durumundad r. Program hakk nda bu ekilde verilecek olan kararlar n isabetli olabilmesi için, yap lacak olan ölçme ve de erlendirme i lemlerinin geçerli ve güvenilir olmas gerekir. Aksi halde, de er yarg lar da yanl olabilir ( 6 ). Haz rlanm olan her program ne kadar eksiksiz ve kusursuz haz rlanm olursa olsun henüz uygulamaya konulmad için denencel niteliktedir. Program hakk nda bu a amada verilecek olan yarg lar bizi yan ltabilir. Kesin yarg ya, program gerçek ortamlarda denenip uyguland ktan ve sonuçlar görüldükten sonra var labilir. Program De erlendirme Yakla mlar E itim programlar n n de erlendirilmesi konusunda, program geli tirme ve de erlendirme uzmanlar taraf ndan çe itli yakla m ve modeller ortaya konulmakla birlikte, bunlar n ortak yönlerinin çok oldu u söylenebilir. Turgut ( 7 ) ö retimin de erlendirilmesinde; ö retim program na, ö retim stratejisine ve ö retimi tamamlam ö rencilerin ö renme derecelerine bak larak program n etkilili i hakk nda karar verilebilece ini belirtmektedir. Bu üç tür de erlendirme yakla m ndan her biri program geli tirme çal malar na katk sa lar ve birbirini tamamlar. Bunlardan sadece birini ele al p program n etkilili i hakk nda de er yarg s na varmak, yan lt c olabilir. Çünkü, bu yakla mlar ayn bilgileri vermedikleri gibi e de er kullan l l a da sahip de ildir. Ertürk ( 8 ) ise de erlendirme yakla mlar n alt grupta toplam t r: Yeti ek tasar s na bakarak, ortama bakarak, ba ar ya bakarak, eri iye bakarak, ö renmeye bakarak, ürüne bakarak yap lan de erlendirme. Program de erlendirmedeki bu farkl yakla mlar n yan nda, son zamanlarda ortaya ç kan farkl program de erlendirme modelleri de görülmektedir. Bu modellerden baz lar unlard r: 5 Özcan Demirel. Kuramdan Uygulamaya E itimde Program Geli tirme, Karde Kitap ve Yay nevi, Ankara, 1998, s M. Fuat Turgut. Program De erlendirme, Cumhuriyet Döneminde E itim, Milli E itim Bakanl Yay nlar, stanbul, 1983, s M. Fuat Turgut. Ö retimin De erlendirilmesi, E itim Yönetiminde Denetleme ve De erlendirme Sempozyumu, Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Nisan 1985, s Selahattin Ertürk. E itimde Program Geli tirme, Yelkentepe Yay nlar, Ankara, 1986, s

3 3 Hedefe Dayal De erlendirme Modeli, Metfessel-Michael De erlendirme Modeli, Provus un Farklar Yakla m ile De erlendirme Modeli, Stake in Uygunluk Olas l k Modeli, Stufflebeam in Ba lam, Girdi, Süreç ve Ürün Modeli ( 9 ). Program De erlendirmede Kullan lan Ara t rma Yöntemleri Ara t rma yöntemleri, yap lan çal man n amac na, kullan lan veri toplama ve çözümleme tekniklerine, de i kenlerin kontrol edilebilme derecesine, verilerin kaynaklar na göre grupland r labilir. lgili literatür incelendi inde çok çe itli grupland rmalar n yap ld görülür. Ancak, bunlar n benzerlikleri, farkl l klar ndan daha çoktur. Program de erlendirme çal malar nda kullan lan ara t rma yöntemleri dört grupta incelenebilir. Bunlar: Deneysel yöntem, survey (betimsel) yöntemi, gözlem yöntemi ve tarihi (tarama) yöntemdir ( 10 ), ( 11 ), ( 12 ). Deneysel Yöntem Bu yöntemin de kendi içinde çe itleri bulunmaktad r: 1. Denk kontrol gruplu öntest-sontest deseni.- Bu desende deney ve kontrol grubundaki bireyler ans yöntemiyle belirlenir. Ara t rman n ba nda her iki gruba öntest verilir. Daha sonra deney grubuna de erlendirilecek program uygulan rken, kontrol grubuna ise herhangi bir program uygulan r. Bu uygulamada öntest sonuçlar, gruplar n ön bilgiler aç s ndan denkli inin sa lanmas nda kullan l r. Gruplar n gerek öntest, gerekse sontest puan ortalamalar aras ndaki fark n anlaml olup olmad, ba ms z gruplarda t testi ile test edilir. Gruplar n öntest puan ortalamalar aras ndaki fark anlaml de ilse; gruplar n sontest puan ortalamalar aras ndaki fark n anlaml olup olmad test edilir. Fark anlaml olup, deney grubunun lehine ise, deney grubuna uygulanan programla ilgili denenen i lemin, kontrol grubunda yap lan i lemden daha etkili oldu u eklinde de erlendirme yap labilir. Bu desende her iki grubun kendi içlerinde öntest-sontest puanlar aras ndaki fark n anlaml l na da bak larak gruplar n eri ileri ortaya konulabilir. Bu durumda, ba ml gruplarda t testi kullan l r. Böylece, gruplar n eri ileri dikkate al nmak suretiyle, elde edilen sonuçlar daha anlaml bir ekilde yorumlanabilir. Bu desenin en önemli s n rl l, gruplar n ans yöntemiyle okul ortam nda her zaman olu turulamamas d r. 2. Denk olmayan kontrol gruplu öntest-sontest deseni.- Bu desen, bir önceki desene benzer. Gruplar ans yöntemiyle seçilmez. Ancak, bunun yerine mümkün oldu unca deney grubuna benzeyen kontrol grubu kullan l r. Burada okulun düzeni bozulmad için, I. desene nazaran uygulanmas daha kolayd r. Desenin uygulanmas, istatistiksel analizler, bunlar n yorumlanmas I. desendeki gibidir. 9 Özcan Demirel. a.g.e., s Saim Kaptan. Bilimsel Ara t rma ve statistik Teknikleri, Tek k Web Ofset Tesisleri, Ankara, 1991, s Niyazi Karasar. Bilimsel Ara t rma Yöntemi, Nobel Yay n Da t m, Ankara, 1999, s Münire Erden. a.g.e., s

4 4 3. Denk kontrol gruplu sontest deseni.- Bu desen de I. desene benzemektedir. Tek fark öntestin uygulanmamas d r. Gruplara yaln zca sontest uygulan r. Bu desen, denenen i lem ve öntest ile sontest aras nda süre k sa ise; öntestin uygulanmas için yeterli zaman olmad nda tercih edilebilir. Bu durumda gruplar n ans yöntemiyle olu turulmas, deney öncesi benzerli i sa lamak için yeterli say labilir. Bu nedenle önteste gerek duyulmaz. Sontest puan ortalamalar aras ndaki fark, ba ms z gruplarda t testi ile kontrol edilir. 4. Tek gruplu öntest-sontest deseni.- De erlendirilecek olan program, ba ka herhangi bir program ile kar la t r lmayacaksa bu desen kullan l r. Burada tek bir grup al n r, bu gruba program uygulanmadan önce öntest ve program uyguland ktan sonra da sontest uygulan r. Öntest ve sontest puan ortalamalar aras ndaki fark n anlaml olup olmad na, ba ml gruplarda t testi ile bak l r. Bu fark, istatistiksel olarak anlaml bulunup, sontestin lehine ise program n ba ar l oldu u yorumu yap labilir. Ancak, bu desenin en önemli s n rl l, program n neye göre iyi, neye göre kötü oldu unu söylemenin mümkün olmamas d r. 5. Tek grup zaman serili desen.- Program n uyguland grup ayn zamanda kontrol grubu olarak kabul edilir. Ayn ölçme arac, uygulamadan önce ve sonra birkaç kez verilir. Bu desende uygulamadan önceki ve sonraki geli meler de göz önüne al nabilir. Bir gruba öntest ve sontest uygulan p aradaki fark n de erlendirilmesi yap l rken, bu ölçmelerden önceki ve sonraki ölçümlerin sonucuna da bakmak gerekir. Bu desende elde edilen verilerin analizi ve yorumlar güçtür. Test ortalamalar aras ndaki fark n anlaml l ba ml gruplarda t testi ile kontrol edilebilir. 6. Denk olmayan kontrol gruplu zaman serili desen.- Bu desen, bir önceki desenin kontrol gruplusudur. Kontrol grubu, de erlendirmeyi daha da güçlendirir. Survey (Betimsel) Yöntemi Programlar n aksakl k ve eksikliklerinin belirlenmesinde programla ilgili olan ö retmenlerin, ö rencilerin, yöneticilerin, velilerin, konu alan ve program geli tirme uzmanlar n n görü lerinin al nmas na ihtiyaç duyulur. Böylece mevcut durum yans t lmaya çal l r. Survey ara t rmalar nda veri toplamak için genelde anket ve görü me teknikleri kullan l r. Gözlem Yöntemi Bu yöntem, psiko-motor davran lar n ölçümünde ve s n f içi faaliyetler hakk nda bilgi toplamada kullan l r. Gözlem yoluyla hem niceliksel, hem de nitelikse veriler toplanabilir. Yap lan gözlemin objektif olabilmesi için çe itli önlemlerin al nmas gerekir. Tarihi (Tarama) Yöntem Program de erlendirme çal malar nda de erlendirilmesi yap lacak olan program ögesine ili kin baz bilgilerin, yaz l dökümanlardan elde edilmesi yoluna gidilir. Bu gibi durumlarda tarihi yöntem kullan l r. Bu yöntemin kapsam na giren okul ar ivindeki ö renci, ö retmen ve di er

5 personel hakk ndaki bilgiler, ö retmen planlar, ders notlar, not defterleri, örgüt içindeki yaz malar, okulun araç-gereç durumu kay tlar vs.; programlar hakk nda önemli bilgiler verir. 5 statistiksel Yöntemler Bu k s mda program de erlendirme çal malar nda gerek deneysel, gerekse survey tipi ara t rmalarda yo un bir ekilde kullan lan ki-kare, t testi, varyans analizi istatistiksel analiz yöntemlerinin hangi durumlarda kullan lmas gerekti i ve bilgisayarda kullan lan SPSS (10.0 versiyonu) paket program nda bu yöntemlerin nas l yap ld konusu üzerinde durulacakt r. Ara t rmalarda kullan lacak istatistiksel yöntemler; ara t rman n problem, alt problem ve denencelerine göre de i iklik gösterebilece i gibi; veri toplamada kullan lacak ölçek türleri de yöntem seçimini etkilemektedir ( 13 ), ( 14 ). Ölçek türleri ayn zamanda veri türlerini ifade eder. Ara t rmalarda genel olarak dört ölçek türü kullan lmaktad r ( 15 ), ( 16 ), ( 17 ), ( 18 ): 1. S n flama (Nominal) ölçekleri.- Bireylerin tembel-çal kan, zengin-fakir olarak s n fland r lmas, ayr ca bir grubun ö renim durumu, ya gruplar, ö rencilerin okuduklar bölümler, cinsiyet durumlar vs. bu ölçek türündendir. Burada her grup bir say, bir harfle adland r l r. Örne in, k zlar n 1, erkeklerin 2 olarak kodlanmas gibi. Bu ölçekle elde edilmi veriler üzerinde frekans, mod ve ki-kare hesaplamalar yap labilir. 2. S ralama (Ordinal) ölçekleri.- S n fland rma kategorileri kendi aralar nda s ralanabiliyorsa bu ölçek kullan l r. Örne in, herhangi bir derste ö rencilerin ba ar lar na göre pekiyi-iyi-orta-zay f gibi gruba ayr lmas, ya da boylar n küçük, orta, büyük eklinde s ralan p, bunlar n dizideki yerini belirten numaralar n (1,2,3,...gibi) verilmesi bu ölçek türüne girer. Burada temel ölçüt birinden büyük ya da küçük olmak t r. Ne kadar büyük oldu u önemli de ildir. Yani gruplar aras nda farklar n ne kadar oldu u matematiksel olarak bilinmez. Bu tür verilerde frekans, ranj, mod, yüzdelik hesaplamalar yap labilir. 3. E it aral kl (Interval) ölçekler.- Ölçüm birimleri aras nda matematiksel anlam n ç kt türdür. Bu tür ölçeklerde ba l bir ba lang ç noktas vard r ve ölçek e it birim ve aral klara bölünmü tür. E itimde kullan lan baz standart testlerin, bu tür ölçek niteli inde puanlar verecek artlarda ölçeklenmesine çal l r. Genellikle, standartla t r lm puanlar n e it aral kl ölçek niteli inde oldu u kabul edilir. Termometre ve takvim e it aral kl ölçeklere örnek olarak verilebilir. Bu ölçeklerden elde edilen verilere ortalama, standart sapma, korelasyon vb. hesaplamalar uygulanabilir. 4. E it oranl (Ratio) ölçekler.- Bir de i kenin iki de erinin birbirine oran, ba ka iki de erinin birbirine olan oran na e itse e it oranl ölçekler söz konusudur. Ba lang c nda mutlak bir s f r noktas vard r. Aral klar aras nda oranlamalar yap labilir. Uzunluk, a rl k vs. ölçümleri bu 13 Niyazi Karasar. a.g.e., s Sidney Siegel. Davran Bilimleri çin Parametrik-Olmayan statistikler, (Çev.:Yurdal Topsever), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Yay nlar, Ankara, 1977, s M. Fuat Turgut. E itimde Ölçme ve De erlendirme Metotlar, Saydam Matbaac l k, Ankara, 1983, s Hüsnü Ar c. statistik Yöntem ve Uygulamalar, Meteksan Matbaac l k, Ankara,1990, s Niyazi Karasar. a.g.e., s Sidney Siegel. a.g.e., s

6 6 gruba girer. Bu tür ölçekler, önceki ölçeklerin en geli mi idir. Oranl ölçeklerin verilerinden toplama, ç karma, ortalama al nabilir, verilere her türlü istatistiksel yöntemler uygulanabilir. Bilimsel ara t rmalarda elde edilen verilere uygulanacak olan istatistiksel yöntemler, yukar da aç klanan ölçek türlerine göre de i iklik gösterir. Bu nedenle, ara t rmalar n ba lang c nda, hangi tür ölçek kullan laca, buna uygun istatistiksel tekniklerin neler olabilece inin belirlenmesinde yarar vard r. Örne in: S n flama ve s ralama türü ölçeklerle elde edilmi verilere parametrik olmayan istatistiksel teknikler uygulanabilirken; e it aral kl ve oranl ölçeklerden elde edilen verilere ise parametrik testler uygulanabilir. Parametrik testler, örneklemden al nan puanlar toplar, böler, çarpar. Dolay s yla bu testler, sadece say sal verilerde kullan l r. Say sal olmayan de erlendirmelere bu testler uygulanamaz. T testi, F testi, Pearson korelasyonlar, aritmetik ve geometrik ortalama, standart sapma gibi de erlendirmeler parametrik türdür. Ölçümler, s n flama ve s ralama ise, örneklemler normal olmayan da l mlardan al nm sa parametrik olmayan testler kullan lmal d r. Parametrik olmayan teknikler verilerin say sal olmas na bakmay p, onlar n s ras na (mertebe) bakar, hatta s ralaman n bile mümkün olmad s n fland rmaya dayal verilere de uygulanabilir. Ki-kare, frekans, yüzdelik, mod, medyan parametrik olmayan testlere örnek olarak gösterilebilir ( 19 ), ( 20 ). Parametrik testlerin uygulanabilmesi için örneklemin normal bir da l m göstermesi ve varyanslar n e itli i varsay m n n sa lanmas gerekir ( 21 ). E er bu varsay mlar kar lanm yorsa; parametrik olmayan testler kullan l r. Örne in: Ba ms z t testi yerine Mann-Whitney U Testi; ba ml t testi yerine Wilcoxon- aretli-s ralama Testi; F testi yerine Kruskal-Wallis testi uygulan r ( 22 ). Ki-Kare Testi S n flama (nominal) ölçekle elde edilen verilere uygundur. Elde edilen verilerin frekansa dayal olmas gerekir. Bu frekanslar iki ya da daha çok kategoriye yerle tirilir. Erkek-k z, geçtikald, k sa-orta-uzun gibi veriler bu gruba girer. Örne in: Uygulanan iki ö retim metodunun ba ar durumuna etkisi; ki ilerin e itim düzeyleri ile belli konulardaki görü leri (tutumlar ) aras ndaki ili kiler vb. ki-kare ile test edilir ( 23 ). SPSS program nda ki-kare testi için; Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs...yolundan Crosstabs penceresine geçilir. Burada çapraz tablonun sat r (row) ve sütun (Column) de i kenleri ilgili kutulara aktar l r. Statistics... dü mesiyle Crosstabs: Statistics penceresine geçilir ve burada Chi-sequare kutusu i aretlenir. Elde edilecek çapraz tabloda, genelde sat rlar (Row) ba ms z de i keni (independent variable), sütunlar da (Column) ba ml de i keni (dependent variable) gösterir. 19 Sidney Siegel. a.g.e., s Mustafa Ergün. Bilimsel Ara t rmalarda Bilgisayarla statistik Uygulamalar SPSS For Windows, Ocak Yay nlar, Ankara, 1995, s Sidney Siegel. a.g.e., s Ali Balc. Sosyal Bilimlerde Ara t rma Yöntem, Teknik ve lkeler, 72 TDFO Bilgisayar- Yay nc l k, Ankara, 1995, s Mustafa Ergün. a.g.e., s. 85.

7 7 ekil 1: Ki-kare Testi Uygulamas Bu test: ki veya daha fazla grubun belli kategorilere da lm olan puan veya görü leri aras nda fark (veya ili ki) var m d r? H o, gruplar aras nda bir fark yoktur prensibine dayan r. ki de i ken aras nda ili ki (relationship) bulunmamas (H o ) hipotezinin test edilmesiyle sonuca gidilir. Test sonucunda p de eri, ba ta öngörülen anlaml l k düzeyine (yayg n olarak kullan lan anlaml l k düzeyleri 0.05 veya 0.01 dir) e it ya da ondan küçük (p 0.05) ç karsa, H o reddedilir ve gruplar aras nda fark (ili ki) oldu u kabul edilir ( 24 ). Ayr ca, test sonucunda bulunan ki-kare de eri; ki-kare tablo de erinden e itse/büyükse yine farkl l k vard r hipotezi kabul edilir. Örne in; belli bir konuda görü leri al nan ki ilerin, görü lerinin cinsiyete göre farkl la p farkl la mad, ki-kare ile test edildi inde bulunan ki-kare de eri= 17.99, serbestlik derecesi= 5, p de eri= bulunmu olsun. Anlaml l k düzeyi de ister 0.05, isterse 0.01 kabul edilsin, örne imizde bulunmu olan p de eri (0.002), bunlardan küçük oldu u (p<0.01) için H o yokluk hipotezi red edilecek, dolay s yla, ki ilerin görü lerinin cinsiyet faktörüne göre farkl la t sonucuna var lacakt r. Ayr ca, örne imizde bulunan ki-kare de eri (17.99), tablo de erinden (0.01 anlaml l k düzeyi için: 15.09) büyük oldu u için yine ayn sonuca var lacakt r. Ki-kare testinin uygulanabilmesi için çapraz tablodaki hücrelerde beklenen de erin s f r olmamas ve beklenen de eri 5 in alt nda olan hücre say s n n, toplam hücre say s n n % 20 sini geçmemesi gerekir ( 25 ), ( 26 ). Bu sa lanm yorsa çözüm olarak birbirine yak n kategorilerin, anlam bozmayacak ekilde birle tirilmesi yoluna gidilir. Ayr ca, 2*2 tablolarda N say s n n durumuna ba l olarak Fisher testi ve Yates düzeltmesi uygulan r ( 27 ). Ki-kare de erinin kendisi iki de i ken aras ndaki ili kinin derecesini göstermede yetersizdir. Bunun için 2*2 tablolarda Phi katsay s, dörtten çok hücreli tablolarda ise kontincensi katsay s hesaplan r. Bu korelasyon katsay lar, ki-kare tablosundaki de i kenler aras ili kinin büyüklü ünü tahmin imkân sa lar ( 28 ), ( 29 ). 24 Mustafa Ergün. a.g.e., s Niyazi Karasar. a.g.e., s Sidney Siegel. a.g.e., s Sidney Siegel. a.g.e., s Ali Balc. a.g.e., s Mustafa Ergün. a.g.e., s. 94.

8 8 T testi Gerek t testi, gerekse F testleri e it aral kl ya da oranl ölçeklerle elde edilmi verilere uygulan r. K saca, verilerin say sal türden olmas gerekir. Örne in: Cinsiyet ve ba ar aras ndaki ili ki belirlenirken, k zlar ve erkeklerin iki grup halinde dü ünülmesi ve ba ar puanlar n n kar la t r lmas t testi çözümlemesini gerektirir ( 30 ). Bu test iki grubun ortalamalar aras ndaki fark n test edilmesinde kullan l r. t testinin, ba ms z t testi ya da ba ml t testi olarak uygulanmas, ortalamalar n ili kili ya da ili kisiz olmas na ba l d r. Ortalamalar; ayn gruptan al nm sa ba ml ; farkl gruplardan al nm sa ba ms z durum söz konusudur ( 31 ). SPSS program nda ba ms z gruplardaki t testi için; Analyze/Compare Means/Independent-Samples T Test... yolundan Independent-Samples T Test penceresine geçilir. Burada Grouping Variable kutusuna ba ms z de i ken aktar l r. Define Groups... k sm nda ise ba ms z de i kenin klar, Group 1 ve Group 2 kutular na yaz l r. Gruplar bu ekilde belirlendikten sonra da ba ml de i ken (ler) Test Variable(s) kutusuna aktar larak i lem gerçekle tirilir. ekil 2: Ba ms z Gruplarda t testi Uygulamas Örne in: Bir ö retim yönteminin etkili olup olmad ara t r l yor olsun. Ö retimin sonunda deney ve kontrol grubundaki ö rencilere uygulanan sontest sonuçlar aras nda anlaml bir farkl l k olup olmad n inceleyelim. Bu durumda uygulanan ba ms z gruplardaki t testi sonuçlar u ekilde bulunmu olsun: t de eri= 3.26, serbestlik derecesi= 160, p de eri= Örne imizde bulunan p de eri (0.001), kabul edilen 0.05 ya da 0.01 anlaml l k düzeyinden küçük oldu u (p<0.05) için gruplar n sontest sonuçlar aras nda anlaml farkl l k oldu u söylenebilir. Bulunan fark, deney grubunun lehine ise, uygulanan ö retim yönteminin etkili oldu u sonucuna var labilir. SPSS program nda ba ml gruplardaki t testi ise; Analyze/Compare Means/Paired- Samples T Test... yolundan Paired-Samples T Test penceresine geçilerek yap l r. 30 Niyazi Karasar. a.g.e., s Saim Kaptan. a.g.e., s. 251.

9 9 Varyans Analizi Bir veri kümesini betimleyen iki özellikten biri aritmetik ortalama, di eri de varyanst r. ki ortalama aras ndaki fark n test edilmesinde t testi kullan l r. Kar la t r lacak olan ortalamalar ikiden fazla oldu unda varyans analizi yap l r. Varyans n kar la t r lmas nda F testi kullan l r. Varyans analizinin birçok çe itleri vard r ( 32 ). Burada en yal n olan tek yönlü varyans analizi incelenmi tir. Tek yönlü varyans analizi (Anova).- Örne in: Dört ayr ö retim yönteminin her birinin örnekleme yoluyla seçilmi dört ayr gruba uygulanmas sonucunda; bu yöntemlerden hangisinin daha etkili oldu unu anlamak; ba ka bir de i le yöntemler aras nda etkililik yönünden bir fark olup olmad n belirlemek için tek yönlü varyans analizi kullan l r. Burada, dört ayr grubun ortalamalar n n kar la t r lmas söz konusudur ( 33 ). Ortalamalar n n kar la t r lmas i inde; e er kar la t r lacak gruplar ikiden fazla ise, t testi yap lmadan önce varyans analizi yap l r. Varyans analizi sonucunda, F de erinin anlaml bulunmas, gruplardan en az iki tanesinin farkl oldu unu göstermektedir. Bu durumda hangi gruplar n (ortalamalar n) farkl oldu unu bulmak için spesifik bir tür t testi kullan l r. Bu amaçla, çoklu kar la t rmalar t testlerinden biri (Scheffe testi, Tukey testi, Duncan çoklu geni lik testi, Newman-Keuls testi) kullan labilir ( 34 ). Örne in; bir F testi sonucunda gruplar aras serbestlik derecesi= 4, gruplar içi serbestlik derecesi= 357, F de eri= 2.817, p de eri= bulunmu olsun. Örne imizdeki p de eri (0.025), kabul edilen 0.01 anlaml l k düzeyinden büyük oldu u (p>0.01) için gruplar aras nda anlaml bir farkl l k yoktur. Dolay s yla, gruplar ikili kar la t rmaya gerek bulunmamaktad r. E er anlaml l k düzeyi 0.05 olarak al nd takdirde, örne imizdeki p de eri, bundan küçük olaca (p<0.05) için, gruplar aras nda anlaml bir farkl l k bulundu u sonucuna var labilir. Bunun devam nda ise, gruplar n iki erli kar la t rmalar n n yap lmas gerekir. Ayr ca, bu örne imizde, bulunan F de eri (2.817), F de erler tablosundan, - örne in; 0.01 anlaml l k düzeyinde, pay için= 4, payda için= 357 serbestlik derecesine göreokunan de erden (3.32) küçük oldu u için, bulunan F de erinin anlaml olmad, dolay s yla gruplar aras nda anlaml bir farkl l n bulunmad da söylenebilir. SPSS program nda tek yönlü varyans analizi yapmak için; Analyze/Compare Means/One-Way ANOVA... yolundan One-Way ANOVA penceresine geçilir. Burada Dependent List kutusuna ba ml de i kenler; Faktor kutusuna ise ba ms z de i kenler aktar l r. Post Hoc... dü mesiyle One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons penceresine geçilir ve burada gruplar n iki erli kar la t r lmas nda kullan lacak olan test (Scheffe, Tukey, Duncan...) i aretlenir. Options... dü mesiyle de One-Way ANOVA: Options penceresine geçilir ve buran n Statistics k sm nda Descriptive seçene i i aretlenir. 32 Ya ar Baykul. statistik Metodlar ve Uygulamalar, An Yay nc l k, Ankara, 1999, s Saim Kaptan. a.g.e., s ener Büyüköztürk. Sosyal Bilimler çin Veri Analizi El Kitab, Pegem Yay nc l k, Ankara, 2002, s. 45.

10 10 ekil 3: Tek Yönlü Varyans Analizi Uygulamas T testi ve F testi; fark-ili ki vard r/yoktur eklinde bir sonuç verir. Ancak, ili ki varsa bunun miktar n vermez. li kinin miktar bulunmak istenirse, t testini izleyerek ondan sonra Pearson r si bulunabilir. F testinden sonra ise eta-korelasyon oran uygulanabilir ( 35 ). 35 Ali Balc. a.g.e., s. 270.

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin yetiştirilmesini sağlamak,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 8. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ : MART 1996/ Tebliğler Dergisi 2449

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ : MART 1996/ Tebliğler Dergisi 2449 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ : MART 1996/ Tebliğler Dergisi 2449 DİKKAT (!) Bu Yönerge, OCAK 2005 tarihli ve 2568 sayılı Tebliğler Dergisi'nde

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU 21 YII KURUMSA MA DURUM VE BEKE ER RAPORU emmuz 21 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl I.OCAK-HAZ RA 21 DÖEM BÜÇE UYGUAMA SOUÇARI A.Bütçe Giderleri 21 y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 1.TOPLULUĞUN ADI Topluluğun adı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Enerji Topluluğu dur 2.TOPLULUĞUN AMACI Enerji Topluluğu; mevcut bilinen enerji kaynaklarının

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Karşıyaka Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR

2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR 2015-2016 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : İNÖNÜ CADDESİ NO. 476, 35290 GÖZTEPE / İZMİR TELEFONLAR : 0232 355 0 555 FAX : 0232 355 0 411 http e-mail : www.aci.k12.tr

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır.

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. 6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. olduğu biliniyor buna göre; hipotezinin doğruluğu altında test istatistiği

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı