SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ"

Transkript

1 HİZMETE ÖZEL T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ Haziran 2015 HİZMETE ÖZEL

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ AMAÇ, KAPSAM VE İLKELER Sonradan Kontrolün Amacı Sonradan Kontrolün Kapsamı Sonradan Kontrolün İlkeleri Sonradan Kontrol Denetim İş Akış Çizelgesi GÖREV VE YETKİLERİN HUKUKİ DAYANAKLARI Sonradan Kontrol Denetim Yetkisi Gümrük Kanunu Madde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı KHK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği Diğer Yetki Maddeleri: Gümrük Kanunu Madde 3/ Gümrük Kanunu Madde Gümrük Kanunu Madde Gümrük Kanunu Madde Gümrük Kanunu Madde YASAL VE İDARİ ESASLAR Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Hak ve Yükümlülükleri Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Hakları Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Yükümlülükleri Müfettişlerin Hak ve Yükümlülükleri Müfettişlerin Hakları Müfettişlerin Yükümlülükleri HAZIRLIK AŞAMASI Bilgi Toplama Bilgi Toplanacak Yerler GÜVAS, BİLGE ve Diğer Veri Bankalarından Yararlanılarak Bilgi Toplama Diğer Kaynaklardan Yararlanılarak Bilgi Toplama GÜVAS tan Temin Olunan Verilerin Analizi Genel Analiz Derinlemesine Analiz (Sapma Analizleri): Risk Analizi Yapılması ve Denetim Stratejisinin Belirlenmesi Sonradan Kontrol Bildirimi İçerik

3 Şekil Süre İstisnalar Hazırlık Aşamasının Sonunda Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar UYGULAMA AŞAMASI Sonradan Kontrol Kapsamında Denetime Başlama Sonradan Kontrole Tabi Kişi Temsilcileriyle Görüşme ve Tanıma Süreci Başlangıç Toplantısında Görüşme Teknikleri Sonradan Kontrole Tabi Kişinin Organizasyon Yapısını ve Genel İşleyişini Tanıma Sonradan Kontrole Tabi Kişi Yetkilisinin Belirlenmesi Sonradan Kontrole Tabi Kişinin Denetimi Reddetmesi Denetim Teknik ve Yöntemleri Tarama (Tüm Belgelerin İncelenmesi) Yoklama (Sondaj Usulüne Göre Seçim) Bağlı Belge İncelemesi (Faturadan veya Beyannameden Hareketle İnceleme) Amaçla Sınırlı Denetim (Sadece Belirli Belgelerin İncelenmesi) İthal Edilen Eşyanın Fiziki Kontrolü Karşıt Belge İncelemeleri Denetimin Gerçekleştirilmesi Dış Ticaret ve Muhasebe Departmanlarından Bilgi ve Belge Temini Dış Ticarete İlişkin Bilgi ve Belgeler Muhasebeye İlişkin Bilgi ve Belgeler Bilişim Sistemleri Üzerinden Denetim Esasa İlişkin Belge Temini Tespitlerin Yaygınlaştırılmasında İşbirliği Talebi Gümrük Rejimleri İtibariyle Denetim Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Gümrük Antrepo Rejimi Dahilde İşleme Rejimi Hariçte İşleme Rejimi Geçici İthalat Rejimi Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Transit Rejimi İhracat Rejimi Soruşturma Önlemleri Nihai Görüşme Uygulama Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar RAPORLAMA AŞAMASI Raporlama Kuralları Rapor Çeşitleri Değerlendirme Raporu:

4 Sonradan Kontrol Raporu: Belgelendirme (Rapora Eklenecek Belgeler) Raporların Gönderilmesi EKLER EK - 1 Hazırlık Aşaması Kontrol Listesi EK - 2 Sonradan Kontrol Bildirim Yazısı EK - 3 Sonradan Kontrole Tabi kişi Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Bilgi Notu EK - 4 Talep Edilen Bilgi ve Belgeler Listesi EK - 5 Başlama Tutanağı EK - 6 Antrepo Denetim Tutanağı EK - 7 İncelenen Beyannameler Listesi EK - 8 Son Görüşme Tutanağı EK - 9 Değerlendirme Raporu EK - 10 Sonradan Kontrol Raporu EK - A Denetim Strateji Formu Örneği EK - B Uygulama Kontrol Listesi EK - C Sonradan Kontrol Yönetmeliği

5 GİRİŞ Bu rehber, 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 10. ve 73. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin görev, yetki, müfettişlerin ve denetime tabi kişilerin hak ve yükümlülükleri, sonradan kontrol işlemleri öncesinde ve sonrasında düzenlenecek belge ve raporlar ile yapılacak olan işlemlere dair uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Sonradan kontrolü; ithalat ve ihracat işlemlerinde beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dahil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrol edildiği bir denetim yöntemi olarak tanımlamak mümkündür. Sonradan kontrolün aşamaları (safhaları) aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 1 Sonradan Kontrolün Aşamaları PROGRAMLAMA DEĞERLENDİRME HAZIRLIK RAPORLAMA UYGULAMA Sonradan kontrol, kişilerin hesaplarının, kayıtlarının ve çalışma sistemlerinin incelenmesi yolu ile kontrol edilmesini içeren bir denetim yöntemidir. Sonradan kontrol tüm aşamaları itibariyle, önceki ve sonraki dönemler itibariyle döngüsel ve dinamik bir süreçtir. Programlama Aşaması -4-

6 Sonradan kontrol programının hazırlanması ile programın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilmesi ile ilgili hususları kapsayan aşamadır. Hazırlık Aşaması Kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirmek amacıyla müfettiş tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrol işleminin ilk safhasıdır. Sonradan kontrol işleminin başarılı olması için bu safhada gereken hazırlıkların iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Uygulama Aşaması Sonradan Kontrolün bu aşaması; denetime başlanacağı bildirilen tarihte sonradan kontrole tabi kişiye ait işyerine gidilmesinden başlayarak, denetim sonunda gerçekleştirilen nihai görüşme ile sonlanan aşamadır. Raporlama Aşaması Sonradan kontrol sonucunda gerekli raporların düzenlenmesi, rapora eklenmesi gereken belgelerin hazırlanması ile ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği aşamadır. Değerlendirme Aşaması Sonradan kontrolün diğer süreçlerinin, müfettişlerin tespit ve gözlemlerinin ilgili tüm birimler tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğu aşamadır. Son aşama olarak belirtilmiş olsa da gözden geçirme aşaması denetimin son aşaması değildir. Zira, sonradan kontrolün aşamaları döngüsel bir seyir izlemektedir. Bu rehber, başta Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemleri Kontrolü Yönetmeliği olmak üzere Gümrük Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri ile Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği standartları dikkate alınarak hazırlanmış olup, esas itibariyle sonradan kontrolün Hazırlık Uygulama ve Raporlama aşamalarında müfettişlere yol gösterici nitelikte denetim teknik ve yöntemleri ile tavsiyeler içermektedir. Bu rehberin amaçları kısaca aşağıdaki şekilde sıralanabilir: - Teknikleri ve uzmanlıkları paylaşmak suretiyle müfettişlere sonradan kontrolde yardımcı olmak, - Denetim sırasında uygulanması gereken önemli prosedürlere ve denetim tekniklerine ilişkin ortak bir yaklaşım ortaya konulabilmesi için pratik temel oluşturmak, - Daha etkin ve uyumlu bir sonradan kontrol sistemi ile idari maliyetleri arttırmaksızın gümrük denetimlerini geliştirmek. -5-

7 - Müfettişlerce gerçekleştirilecek denetimler ile ilgili standartların oluşturulmasına katkı sağlamak. 1. AMAÇ, KAPSAM VE İLKELER 1.1. Sonradan Kontrolün Amacı Sonradan kontrol ile; Ödenmiş vergilerin doğruluğunun tespiti, Usulsüzlüklerin tespit edilmesi, Haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önlenmesi, Vergi adaletinin sağlanması, Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, Yükümlülere yol gösterici olunması, Amaçlanmaktadır. Başka bir şekilde sistematize edilecek olursa; hedeflere ulaşmak için kullanılacak işlevsel denetim fonksiyonlarının aşağıda belirtildiği şekilde ortaya konulması mümkündür. Doğrulama Beyan veya eşyaya ilişkin bilgi sunma zorunluluğunun usulüne uygun, tam ve zamanında yapılıp yapılmadığını, gümrük işlemlerine ilişkin kuralların doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını ticari bilgi ve belgelerin, muhasebe kayıtlarını da dikkate alarak kontrol etmek. Tespit Etme Gümrük yükümlülüğüne tabi herhangi bir kişi tarafından yapılan hataların ortaya konulması; gümrük rejimleri ile ilgili düzenleme ve şartların ihlali ile ihlalin kasıtlı olup olmadığı ve hangi aşamada olduğuna bağlı olarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.. Rehberlik Sunma Sonradan kontrole tabi kişiler için gelecekteki gümrük işlemlerinde benzer ihlallerin azaltılması amaçlanmaktadır. Risk yönetimi için dikkate alınması gereken risk kriterlerinin doğruluğunu araştırmak ve değerlendirmek de bu amacın bir parçasıdır. Yardım Sonradan kontrole tabi kişilerin denetim sırasında ortaya çıkan sistem hatalarının üstesinden gelmelerini ve gümrük düzenlemelerine ilişkin zayıf oldukları noktaları görmelerini sağlamak. Gizli olmamak kaydıyla gümrük idarelerinde mevcut olan bilgileri kişilere sunmak. -6-

8 Önleyici Olma Gümrük yükümlülüğüne genel olarak uyumun sağlanması suretiyle etkin, etkili ve açık bir yönetim sağlamak ve bu yolla denetimin önleyici etkisi sayesinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçebilmek. Bir başka ifadeyle, denetimin caydırıcılığı etkisi ile gelecekte ortaya çıkması muhtemel mevzuat aykırılıklarının önüne geçmek Sonradan Kontrolün Kapsamı Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, risk analizine dayalı olarak gümrüğe yapılan beyanların ve gümrük işlemlerinin doğruluğunun tespiti için beyan sahibine veya ilgili diğer kişilere ait yerlerde yapılacak denetimlerdir. Bu denetimler, tüm gümrük rejimleri ile ilgili işlemler üzerinde gerçekleştirilebilir Sonradan Kontrolün İlkeleri Makul Şüphe İlkesi Sonradan kontrol denetimi eleştirel bir yaklaşım ile planlanmalı ve uygulanmalıdır. Müfettiş, sonradan kontrole tabi kişinin belgelerinin yanlış bilgiler içerebileceği düşüncesinden yola çıkarak çeşitli olumsuzluklar (hatalar, sahtecilikler veya diğer yasa ihlalleri) ile karşı karşıya kalabileceğinin bilincinde olmalıdır. Bir hata söz konusu olduğunda müfettiş ilave denetleme faaliyetlerinde bulunmalı ve denetlediği belgeleri olası hatalar temelinde tekrar değerlendirmelidir. Bu eleştirel temel tutumu aşan bir güvensizliğe sonradan kontrol denetimi çerçevesinde gerek bulunmamaktadır. Yerinde Denetim İlkesi Sonradan kontrolün uygulama aşaması esas olarak denetime tabi tutulacak kişilere ait yerlerde yapılır. Ancak bunun mümkün olmaması halinde sonradan kontrole tabi kişinin yerleşik olduğu yerde varsa gümrük idaresi yoksa başka bir resmi dairede denetim yapılabilir. Risk Analizine Dayalı Olma İlkesi Sonradan kontrol, risk analizi kriterlerine dayanılarak tespit edilecek kişi veya işlemler için gerçekleştirilir. Planlı ve Sistematik Olma İlkesi Sonradan kontrol, yıllık programlar çerçevesinde gerçekleştirilen planlı, sistematik ve mutat bir denetim uygulamasıdır. Objektiflik İlkesi -7-

9 Sonradan kontrol ile kişinin lehine ve aleyhine olan tüm hususlar incelenir ve objektif bir değerlendirmeye tabi tutulur. Karşılıklı İyiniyet ve İşbirliği İlkesi Sonradan kontrol uygulamasında denetlenen kişiler ile müfettiş arasında karşılıklı iyiniyet ve yardımlaşma esastır. Yazılı Olma İlkesi Sonradan kontrolün tüm aşamaları yazılı olarak ve tespitlere ilişkin hususlar belgelendirilerek gerçekleştirilir. Eğiticilik ve Yol Gösterici Olma İlkesi Sonradan kontrol, önleyici, caydırıcı, yol gösterici ve eğitici bir denetim uygulamasıdır. Etkin ve Verimli Olma İlkesi Sonradan kontrolün, gerektiği ölçüde en öz şekliyle planlanması ve en kısa süre içerisinde tamamlanması suretiyle etkin ve verimli bir şekilde uygulanması esastır. Asgari Standart İlkesi Sonradan kontrol, denetim kapsamında yer alan gümrük işlemlerinin tümü için gerçekleştirilmesi zorunlu olmayıp risk değerlendirmesi çerçevesinde sınırlandırılabilir. Güvenilirlik İlkesi Sonradan kontrol sonuçları, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim yapıldığı takdirde kabul edilebilir bir güvenirliği ve doğruluğu hedefler. Gelişime ve Değişime Açıklık İlkesi Sonradan kontrol, kalite kontrol, geri besleme, performans değerlendirmesi gibi yöntemlerle sürekli gelişime ve değişime açık bir denetim şeklidir Sonradan Kontrol Denetimi İş Akış Çizelgesi Denetim programının Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilmesi, Başkanlıkça müfettiş görevlendirilmesi, -8-

10 Müfettiş tarafından gerekli hazırlıkların yapılması, Veri bankalarından bilgilerin temin edilmesi, Risk değerlendirmesinin yapılması, Sonradan kontrole tabi kişiye bildirim yapılması, Denetimin gerçekleştirilmesi, Raporların hazırlanması, Raporların değerlendirmek ve gereği yapılmak üzere ilgili birim/birimlere intikali Denetim sürecinin değerlendirilmesi Belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim ve bilgi paylaşımı -9-

11 2. GÖREV VE YETKİLERİN HUKUKİ DAYANAKLARI 2.1. Sonradan Kontrol Denetim Yetkisi Gümrük Kanunu Madde sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi; (1) Gümrük idareleri, eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebilirler. Bu kontroller beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılabilir. Mümkün olduğu takdirde eşya muayene de edilebilir. (2) Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşyanın tesliminden sonra da yapabilirler. (3) Beyannamenin incelenmesi veya eşyanın tesliminden sonraki kontrolü sonucunda, ilgili gümrük rejimine ilişkin hükümlerin yanlış veya eksik bilgilere dayanarak uygulandığının saptanması halinde, gümrük idareleri, bu Kanunda yer alan ceza hükümleri saklı kalmak üzere, beyanı yeni bulgulara göre düzeltmek için gerekli işlemleri yaparlar. hükmüne amirdir Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı KHK tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 649 sayılı KHK ile değişikliğe uğramış olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı KHK nın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesinde 2 nci fıkrasının b(2) alt bendinde yapılan düzenlemede sayılan görev ve yetkiler arasında Ticarî işletmelerde gümrük ve dış ticaret mevzuatı uygulamalarını incelemek, denetlemek, soruşturmak ve sonradan kontrole tabi tutmak hükmü de yer almaktadır Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b(2) alt bendinde; Ticarî işletmelerde gümrük ve dış ticaret mevzuatı uygulamalarını incelemek, denetlemek, soruşturmak ve sonradan kontrole tabi tutmak hükmü bulunmakta, Ayrıca, Yönetmeliğin 9/2-b, 39/6, 48-1/c, 55, 60 ve 72. maddelerinde sonradan kontrol ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği -10-

12 Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre; sonradan kontrolün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılması öngörülmüştür Diğer Yetki Maddeleri: Gümrük Kanunu Madde 3/ sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 13 üncü fıkrasında Gümrük denetimi deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, Sonradan kontrole tabi kişi hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini; ifade eder şeklinde tanımlanmıştır Gümrük Kanunu Madde sayılı Gümrük Kanununun 4 üncü maddesi hükmüne göre; gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler Gümrük Kanunu Madde sayılı Gümrük Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre; 1. Gümrük Müsteşarlığı, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. 2. Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların, hangi hallerde ve hangi koşullar altında basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir Gümrük Kanunu Madde sayılı Gümrük Kanunun 11inci maddesi hükmüne göre; Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür. -11-

13 Kendilerinden bu konularda bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamazlar Gümrük Kanunu Madde sayılı Gümrük Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre; İlgili kişiler, 11 inci maddede belirtilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü amacıyla 5 yıl süre ile saklamak zorundadırlar. Belge saklama süresi; a) (b) fıkrasında öngörülen haller dışında, serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak, serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil edildiği yılın; b) Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile Türkiye de serbest dolaşıma giren eşya için, gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın; c) Başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya için, söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın; d) Serbest bölgeye konulan eşya için, buralardan çıktıkları yılın; Sonundan itibaren işlemeye başlar. -12-

14 3. YASAL VE İDARİ ESASLAR 3.1. Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Hak ve Yükümlülükleri Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Hakları Tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülerek sonradan kontrolün başlama tarihinin ertelenmesini talep etmek (SKY 10/2). Sonradan kontrolün amacı ve süreci olumsuz yönde etkilenmemek şartıyla, sonradan kontrol sırasında tespit edilen konular ve hukuki sonuçları hakkında bilgi talep etmek (SKY 12/2). Sonradan kontrolün sonradan kontrole tabi kişinin çalışma saatleri içinde gerçekleştirilmesini talep etmek (SKY 14/4). SKY nin 14/5 inci maddesi çerçevesinde kontrole tabi kişilere ait işyerlerinde yapılan denetimlerde bizzat bulunmak veya vekil bulundurmak (SKY 14/5). Sonradan kontrol sonucunda nihai görüşme yapılmasını veya yapılmamasını talep etmek (SKY 15/1). Değerlendirme raporunun, kendilerine verilmesini veya gönderilmesini talep etmek ve söz konusu rapor hakkında süresi içinde görüşlerini bildirmek (SKY 16/2) Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Yükümlülükleri Sonradan kontrol amacıyla müfettişlerin, kişilere ait işyerlerinin her yerine girme ve denetim yapmasına müsaade etmek (SKY 14/5). Sonradan kontrol için esas oluşturacak gerekli her türlü bilgi, veri, kayıt, defter, belge ve diğer evrakı vermek ve her türlü yardımı sağlamak (SKY 14/1). Müfettiş tarafından istenilen bilgi, belge ve verileri en kısa süre içerisinde sağlamak (SKY 14/1). Yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin ücretsiz olarak tercümesini temin etmek (SKY 14/1). Elektronik verileri ücretsiz olarak okunabilir hale getirmek (SKY 14/1). Denetimle ilgili olarak bilgi sahibi olan bir sonradan kontrole tabi kişi yetkilisini görevlendirmek (SKY 14/2). -13-

15 Müfettişe gerekli belgeler ile bilgi işlem sistemi vasıtasıyla tanzim edilmiş bilgi, belge ve verilere doğrudan veya dolaylı erişimde yardımcı olmak (SKY 14/1). SKY nin 14/5 inci maddesi çerçevesinde işyerinde yapılan denetimde bizzat bulunmak veya vekil bulundurmak (SKY 14/5). Ticari bilgi, belge ve verileri yasal süresi boyunca saklamak (TTK 82, VUK 253, GK 13/1). Sonradan kontrolün yapılabilmesi için uygun bir çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddeleri bedelsiz olarak sağlamak (SKY 14/3) Müfettişlerin Hak ve Yükümlülükleri Müfettişlerin Hakları Sonradan kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması durumunda önceden tebligatta bulunmamak (SKY 10/3). Sonradan kontrole ilişkin programda ekleme yapılması veya kapsamının genişletilmesi için öneride bulunmak (SKY 10/4). Sonradan kontrolün amacı ve sürecinin olumsuz yönde etkilenmesi hallerinde denetime tabi tutulan yükümlüye bilgi vermeme tercihinde bulunmak (SKY 12/2). Sonradan kontrol amacıyla, kişilere ait işyerlerinin tüm alanlarına girmek ve denetim yapmak (SKY 6/2, 14/5). Sonradan kontrole esas oluşturacak her türlü bilgi, veri, kayıt, defter, belge ve diğer evrakı istemek ve sonradan kontrole tabi kişinin bilgi işlem sistemine doğrudan veya dolaylı erişim için yardımcı olunmasını talep etmek (SKY 14/1). Denetimle ilgili olarak bilgi sahibi olan bir sonradan kontrole tabi kişi yetkilisinin görevlendirilmesini talep etmek (SKY 14/2). Sonradan kontrole tabi kişinin gerekli yardım ve işbirliğinde bulunmaması durumunda ceza uygulanmasını ve gümrük idaresince kişiye çeşitli izin ve belgelerin verilmesinde bu durumun göz önünde bulundurulmasını talep etmek (GK 241/1, GY 14/3). Sonradan kontrolün yapılabilmesi için çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddelerin bedelsiz olarak sağlanmasını istemek (SKY 14/3). Gümrük işlemlerine konu eşyayı kontrol etmek ve gerektiği takdirde numune almak (GK 73/1, GY 207/1). -14-

16 Denetimle ilgili olarak her türlü yardımda bulunulmasını talep etmek (GY 14/1, SKY14/1) Müfettişlerin Yükümlülükleri Sonradan kontrole başlama tarihinden en az 15 gün önce sonradan kontrole başlanacağını ilgilisine bildirmek (SKY 10/1). Denetim mahalline gidildiğinde kimlik göstermek suretiyle kendisini tanıtmak (SKY 11/1). Sonradan kontrolün başlangıcına ilişkin tutanağı düzenlemek (SKY 11/2). Gümrük vergileri ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen sonradan kontrole tabi kişinin lehine ve aleyhine olan tüm hususların objektif bir şekilde denetimini yapmak, denetim sırasında iş akışını aksatmamak, denetimi mevzuata uygun şekilde yerine getirmek (SKY 12/1, GK). Sonradan kontrolün amacı ve süreci olumsuz yönde etkilenmemek şartıyla, kişilerin talebi halinde sonradan kontrole tabi kişiye sonradan kontrol sırasında tespit edilen konular ve hukuki sonuçları hakkında bilgi vermek (SKY 12/2). Sonradan kontrole tabi kişiyle ilgili sırlar ve gizli olarak kalması gereken hususları açıklamamak ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanmamak (GK 12/1, GY 15/2). Yapılan kontrol sırasında soruşturmayı gerektirir bir fiilin tespit edilmesi hâlinde, müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuat ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak (SKY 13/1-2). Gerekli belgeleri incelemek, gümrük işlemlerine konu eşyaları kontrol etmek ve gerektiği takdirde numune almak (GK, GY). Belirlenen usul ve esaslara uygun olarak değerlendirme raporu ve sonradan kontrol raporu düzenlemek (RTBY, SKY 16) 4. HAZIRLIK AŞAMASI Sonradan kontrol programının hazırlanarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilmesini müteakiben Başkanlıkça görevlendirme yapılır. Sonradan kontrol programı kapsamında denetime konu kişinin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı nca görevlendirilen müfettişler tarafından gerçekleştirilecek sonradan kontrol işleminin ilk aşaması hazırlık -15-

17 aşamasıdır. Sonradan kontrol işleminin başarılı olması için bu aşamada gereken hazırlıkların iyi bir şekilde yapılması önemlidir. Bu aşama ile ilgili esaslar şunlardır: 1- Hazırlık esas olarak sonradan kontrole tabi kişi dışında gerçekleştirilir. 2- Denetim kapsamına ilişkin bilgi ve belgeler derlenir. 3- Sonradan kontrole tabi kişinin yapısı ve işleyişine ilişkin bilgiler derlenir. 4- Risk faktörlerinin değerlendirilmesi yapılır, buna göre denetim stratejisi oluşturulur. 5- Üçüncü kişiler nezdinde yapılacak denetim konusunda öngörüde bulunulur. 6- Sonradan kontrolün ne kadar zaman alacağı konusunda öngörüde bulunulur. 7- Her aşamada temin olunan bilgilere ilişkin notlar alınır Bilgi Toplama Sonradan kontrole tabi kişi ile ilgili olarak hazırlık aşamasında çeşitli kaynaklardan bilgi toplanması mümkündür. Bu aşamada gerçekleştirilecek araştırmaların iyi bir şekilde yapılması durumunda daha etkin ve verimli bir denetim yapılabilecektir. Hazırlık aşamasında; toplanabilecek bilgiler ve kaynaklarına ilişkin olarak rehber ekinde yer alan Hazırlık Kontrol Listesindeki araştırmaların yapılarak gerekli bilgi ve verilerin toplanması denetimin etkinliği artıracaktır. Hazırlık kontrol listesi adım adım hazırlıkların yapılabilmesi için yol gösterici mahiyette olmak üzere rehbere eklenmiştir. Müfettişler bu kapsamdaki çalışmalarını kendi belirleyecekleri yöntemlerle de gerçekleştirebilirler. Hazırlık kontrol listesi veya benzeri çalışmalar düzenlenecek sonradan kontrol raporuna eklenmez (EK - 1) Bilgi Toplanacak Yerler - Gümrük işlemleri ile ilgili belgeler, - Veri bankaları / GÜVAS, BİLGE, CKTP (Ceza Kararları Takip Programı), KBB (Kaçakçılık Bilgi Bankası), FDTP (Firma Dosyaları Takip Programı), DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi Sorgulama), vb. - Gerek görülmesi halinde gümrük idareleri, - İlgili sivil toplum kuruluşlarının (Sanayi ve/veya ticaret odaları, dernekler vb.) web sayfaları ile düzenlenmiş sektör raporları, -16-

18 - Daha önceki dönemlerde denetim yapan müfettiş/müfettişler, - Daha önceki denetim raporları, - Denetlenecek kişi, - İnternet, denetime tabi kişiye ait web sitesi, medya vb., - Bankalar (Gerek duyulması halinde), - Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gönderilen risk analizi bilgi formları, - Ticaret ve sanayi odaları (örneğin: ito.org.tr), - Sektörel sivil toplum örgütlerinin web siteleri Gibi kaynaklardan bilgi toplanabilir. Ayrıca gerek duyulması halinde ilgili gümrük idareleri ile bankalar, vergi daireleri vb. kurum ve kuruluşlardan bilgi temin edilebilir GÜVAS, BİLGE ve Diğer Veri Bankalarından Yararlanılarak Bilgi Toplama Sonradan kontrole tabi kişi hakkında GÜVAS ve BİLGE sistemlerinden aşağıda yer alan bilgiler temin edilebilmektedir: 1- Dış ticaret verilerine adresindeki GÜVAS SORGULAMA bölümünden GÜVAS şifreleri ile, 2- Kaçakçılık Bilgi Bankası verilerine, adresindeki Merkezi Bilge V2 programı içinde yer alan KBB (Kaçakçılık Bilgi Bankası) bölümünden, intranet şifresi ile, 3- Ek tahakkuk ve idari para cezalarına ait verilere, adresindeki Merkezi Bilge V2 programından Ek Tahakkuk/Ceza Kararı/Geri Verme Sorgu bölümünden intranet şifresi ile, 4- Ortaklık yapısı, gümrük müşavirleri ile ilgili bilgilere, adresindeki BİLGE İŞLEMLERİ-Bilge İşlemleri bölümündeki E-Belge/Firma Dosya Takip Sorgulama Ekranı Programından intranet şifres ile, 5- İletişim adresleri ile ilgili bilgilere, adresindeki BİLGE İŞLEMLERİ-Bilge İşlemleri bölümündeki Vergi Numarası Sorgulama ve Transfer Programından intranet şifresi ile, Ulaşılabilmektedir. -17-

19 Diğer Kaynaklardan Yararlanılarak Bilgi Toplama Sonradan Kontrol Programının İncelenmesi: Program incelenerek denetimin içeriği ve zamanının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılır. Daha önceki denetim raporları: Sonradan kontrole tabi kişi hakkında varsa daha önceki yıllarda yapılmış denetim/soruşturmaya konu yazılan denetim/soruşturma raporlarından gerekli tespitler yapılır. Risk analiz verileri: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gönderilen risk analizi bilgi formlarında yer alan veriler ile veri bankalarından elde olunan istatistiki veriler analiz edilerek gümrük rejimi, GTİP, menşe, gönderici/alıcı ülke, vergi yükü, gümrük müşaviri vb. hususlarda tüm risk alanları tespit edilir. Daha önceki müfettiş: Sonradan kontrole tabi kişi hakkında daha önce denetim yapan müfettişten tespitleri ve dikkat çekici unsurlar şifahen öğrenilebilir. Mevzuat araştırması: GÜVAS tan temin olunan istatistiki veriler dikkate alınarak kullanılan gümrük rejimleri, anti-damping vergi uygulamaları, ek vergi uygulamaları, gözetim ve koruma önlemleri, vb. ilgili mevzuat hükümleri incelenir. Arşiv denetimi: Gerekli görülmesi halinde sonradan kontrole tabi kişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı belgeler duruma göre ilgili idarelerin arşivlerinden temin edilip incelenebilir. Vergi daireleri: Gerek duyulması halinde sonradan kontrole tabi kişinin faal olup olmadığı, mali durumu ile ilgili bilgiler ilgili vergi dairelerinden yazılı veya şifahi olarak alınabilir. Gümrük idareleri: Sonradan kontrole tabi kişinin gümrük işlemlerini gerçekleştirdiği gümrük müdürlükleri ile iletişime geçilerek gerekli bilgiler alınabilir. Ani denetim sonuçları: Ekonomik etkili gümrük rejimleriyle ilgili olarak sadece belirli bir konuda baskın niteliğinde yapılan denetimlerle ilgili bilgiler alınabilir. (Örnek: antrepo denetimi) Ticaret sicil gazetesi: Sonradan kontrole tabi kişinin ortaklık yapısı, örgütlenmesi, adresi, şubeleri, kuruluşu gibi tüm ticaret sicil kaydına ilişkin bilgi ve belgeler incelenip değerlendirilir (www.ticaretsicil.gov.tr). Ticaret ve sanayi odaları: Gerektiği takdirde ticaret sicil kaydına ilişkin sair bilgi ve belgeler de temin edilebilir (Örneğin; Çeşitli örgüt ve kurumlar: İhracatçı birlikleri, dernekler, sektörel birlik ve odalar gibi çeşitli kurum ve örgütler ile bunlarca hazırlanmış olan sektör raporlarından sonradan kontrole tabi kişi ve iştigal sahası hakkında bilgiler elde edilebilir. -18-

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Kağıtsız Gümrük İşlemleri

Kağıtsız Gümrük İşlemleri 1 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Tarihçe 2 1998 yılından beri, gümrük beyannamelerinin BİLGE sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi, Elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerinin kağıt ortamda

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 ULUDAĞ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 WEB / E-POSTA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan 27.08.2015 tarih ve 103635 sayılı yazıda ; Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 27 Şubat 2014- İstanbul UYGULAMA BAŞLIKLARI Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması (3-8) Elektronik Sistemler (9-22) Risk

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02. Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile meslek unvanımızın

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 Konu: GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT ĐÇĐNDEN YAPILAN TESLĐMLER, BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN ĐTHALAT VE TESLĐMLER HAKKINDA KDV VE ÖTV SĐRKÜLERLERĐ

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Fırat MUMCU (Vergi Müfettişi) (E. Maliye Müfettişi) Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Giriş Katma Değer Vergisi Kanunu nun ii (KDVK) 8/2. maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya

Detaylı

PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ. Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler

PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ. Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler AB de PGD - Yasal Yapı Üçüncü Ülkelerden Gelen Riskli Ürünlerin Denetimine İlişkin Direktif (765/2008/EC) Genel Ürün Güvenliği Direktifi

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik,

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24 Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR 1. Giriş Gümrük mevzuatının öngördüğü oransal para cezalarından bazıları gümrüklenmiş değer

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/24

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/24 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 Konu : Vergi Levhası Tasdiki ALFA GENELGE 2012/24 İstanbul,

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 Konu: İTHALAT BEDELLERİNİN ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU (KKDF ) A. Vadeli İthalat İşlemlerinde KKDF Türkiye ye ihraç

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI İŞLETMELERDE FİİLİ ENVANTER DENETİMİ VE SONUÇLARI I- GENEL OLARAK İŞLETMELERDE FİİLİ VE KAYDİ ENVANTER İŞLEMLERİ : 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Envanter Çıkartmak başlıklı 186.

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR Elektronik ticaretin gittikçe artan şekilde kulanım alanı bulması ve uluslararası ticarette özellikle numune ve modellerin

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------

TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------ EK 29/a TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------ 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre, gümrük laboratuvarına gönderilen tahlile tabi tutulacak eşyamın tahlil sonucu

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32 Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK 1. Giriş Gümrük Yönetmeliği nin 22 nci maddesi kapsamında, basitleştirilmiş

Detaylı

SONRADAN GELEN FATURALARIN

SONRADAN GELEN FATURALARIN SONRADAN GELEN FATURALARIN Ba FORMUNA YANSITILMASI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı