MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ünvanları, ikametgâhları, tabiiyetleri ve Ticaret Sicil No/Vergi No ları yazılı kurucular arasında, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. SIRA NO KURUCUNUN ÜNVANI ADRESİ TABİİYETİ TİCARET SİCİL NO / VERGİ NO 1 S.S. Marmara Zeytin Tarım SatıĢ Kooperatifleri Birliği Bursa-Ġzmir karayolu 29.km BaĢköy Mevkii Nilüfer/BURSA. T.C 11627/ S.S. 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi No:187 Gemlik /BURSA T.C 124/ S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım HalitpaĢa Mahallesi M.KemalpaĢa Caddesi No:94/A-B Mudanya/BURSA T.C M0370/ S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Alaattin Mahallesi, Denizciler Caddesi, Erdek/BALIKESĠR T.C 332/ S.S. 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Muradiye Mah. Yalova Caddesi No:60 Orhangazi/BURSA T.C 398/ S.S. 699 Sayılı Ġznik Zeytin Tarım Orhangazi Caddesi No:58 Ġznik/BURSA T.C 269/ S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Yenice Mahallesi, Ġstiklal Caddesi No:1 Edincik Beldesi Bandırma/BALIKESĠR T.C 5132/ S.S. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Yalı Caddesi, Zeytin Sokak No: 7 T.C Ş225/ 9 S.S. 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin Tarım ŞİRKET ÜNVANI Mürefte Beldesi ġarköy/tekġrdağ Okullar Mahallesi, Abayolu No: 3 Marmara Adası / BALIKESĠR T.C 195/ MADDE 2- Şirketin ünvanı; MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi dir. Bu unvan aşağıdaki maddelerde Şirket kelimesi ile belirtilmiştir. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU MADDE 3- Şirketin amacı, lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazasına ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmaktır. Bu amaçla Şirket aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirir: a) Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin tartılması, boşaltılması, yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, depolamaya ve standartlara uygun hale getirmek üzere temizlenmesi, ayıklanması, elenmesi, kurutulması ve şartlandırılması, depolanması, ürün ambalajlarının onarılması, ürünün depodan çıkarılması gibi lisanslı depoculuk faaliyetlerini icra etmek, b) İlgili mevzuata uygun olarak tarım ürünlerini analiz etmek, ürünün nitelik ve özelliklerini belirlemek, standartlara uygun olarak sınıflandırmak ve bu durumu 1

2 belgelendirmek üzere yetkili sınıflandırıcılık faaliyetinde bulunmak, kurulmuş veya kurulacak ürün ihtisas borsalarına ortak olmak, c) İlgili mevzuatına uygun olmak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla, depolanmaya uygun nitelikteki temel ve işlenmiş tarım ürünlerine dayalı ya da ilişkili ticaret, antrepoculuk, taşıma ve nakliyecilik ile sigortacılık yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında sanayi tesisi, fabrika, imalathane, depo, satış mağazası ve şubeler kurmak, açmak, kiralamak ve işletmek, işleme, kurutma, ayıklama ve benzeri diğer konularda faaliyette bulunmak, d) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında konusuyla ilgili her türlü hukuki işlemi yapmak, ürün senedi düzenlemek ve iptal etmek, taahhütname, senet vesair belgeleri imzalamak, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları ilzam etmek, akreditif, factoring ve barter işlemlerini yapmak, e) Şirketin bilançosundaki öz kaynağının depolama kapasitesine tekabül eden ürün rayiç bedelinin altına düşmemesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması kaydıyla kurduğu veya iştirak ettiği şirketlere, ayni veya nakdi sermaye koymak veya bu şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak etmek, bunların pay senetlerini ve sermaye paylarını ya da intifa senetlerini satın almak veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artırımlarına kabul etmek, f) Kendi alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmak buluş ve çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve verilere erişimi sağlamak, g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin almak şartıyla kendi alanında depolama ve dağıtma tesisleri, soğuk hava depoları, gerekli her türlü tesisleri ve bunlarla ilgili işlem birimleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek, alım ve satım işlerini yapmak, h) Ülkenin kalkınması, sanayi ve teknolojinin geliştirilmesi, rekabet, bilim ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin almak şartıyla bu alanlarda sosyal ve kültürel tesisler kurmak, kurulanlara katılmak, yardım etmek, teşebbüs ve taahhütlere girişmek, i) Kendi alanında teknoloji transferi yapmak, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü hukuki işlemleri yapmak, j) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış veya başkaca şekillerde taşınır veya taşınmazlar, maddi veya gayri maddi haklar edinmek, kiraya vermek, taşınmazları üzerinde tesisler kurmak, gayrimenkullerle ilgili değerleme yapmak veya yaptırmak, bunun dışında kendi depoları ve diğer taşınmazları ile ilgili işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak şartıyla yapmak, k) Amaç ve konusu ile ilgili olarak; her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının teminat altına alınması ve tahsili için icra yoluna başvurmak, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, ayni ve şahsi her nevi teminat almak, bunlarla ilgili olarak tapudan tescil ve terkin işlemlerinde bulunmak, önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak şartıyla kefil olmak, her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek, bu işleri yapmak veya yaptırmak. ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ MADDE 4- Şirketin merkezi BURSA dadır. Şirketin adresi Bursa-İzmir karayolu 29.km Başköy Mevkii Nilüfer/BURSA dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir. Şirketin şubesi ERDEK tedir. Şubenin adresi Gedeve mevkii Yalı mahallesi Erdek/BALIKESİR dir. 2

3 ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5- Şirket, tescil tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Ancak şirketin süresi genel kurulun kararı ile ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle sınırlandırılabilir. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6- Şirketin sermayesi yirmi üç milyon ( ) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, her biri iki yüz otuz (230-) lira kıymetinde yüz bin ( ) paya ayrılmış olup, Bundan hisseye karşılık TL si ( ,30-TL nakit, ,70-TL ayni) Sınırlı Sorumlu Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Bursa ili sınırları içerisinde bulunan ve ayni sermaye olarak konulan sabit kıymetlerin dökümü T.C 1. Bursa Asliye Ticaret Mahkemesince 2011/390 D. İş Esas no ve 2011/390 D. İş karar no ile değer tespiti yapılmıştır. İşin adı Adres Pafta no Ada no Parsel no Tapu alanı (m 2 ) Yatırımların değeri BaĢköy Lisanslı Zeytin Deposu ĠnĢaatı BaĢköy Lisanslı Zeytin Deposu CTP Zeytin Havuzlama Tankı Alımı Bursa ili, Nilüfer ilçesi, BaĢköy köyü, Balıklı mevkii H21C01D , ,00m 2 Zeytin depo binası TL, 604 Adet CTP Zeytin Havuzlama Tankı TL, Arsa değeri TL BaĢköy Lisanslı Zeytinyağı Deposu ĠnĢaatı BaĢköy Lisanslı Zeytinyağı Deposu Paslanmaz Çelik Tank Alımı Bursa ili, Nilüfer ilçesi, BaĢköy köyü, Balıklı mevkii H21C01D , ,00m 2 Depo Binası TL, Arsa değeri TL tutarında 11 Adet / Lt. lik Çelik tank, 34 Adet / Lt. lik Çelik tank, 114 Adet / Lt. lik Çelik tank TL tutarında. Balıkesir ili sınırları içerisinde bulunan ve ayni sermaye olarak konulan sabit kıymetlerin dökümü T.C Erdek Asliye Hukuk Mahkemesince 2011/11 D.iş Esas no ve 2011/11 D.iş Karar no ile değer tespiti yapılmıştır. İşin adı Adres Pafta no Ada no Parsel no Tapu alanı (m 2 ) Yatırımların değeri Erdek Lisanslı Zeytin Deposu ĠnĢaatı Erdek Lisanslı Zeytin Deposu CTP Zeytin Havuzlama Tankı Alımı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi, Gedeve mevkii , ,14m 2 Depo Binası ve diğer sabit kıymetler ,70 TL Arsa değeri TL tutarında 1065 Adet CTP Zeytin Havuzlama Tankı TL tutarında Bundan 250 hisseye karşılık TL nakit Sınırlı Sorumlu 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 3

4 Bundan 250 hisseye karşılık TL nakit Sınırlı Sorumlu 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Bundan 250 hisseye karşılık TL nakit Sınırlı Sorumlu 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Bundan 250 hisseye karşılık TL nakit Sınırlı Sorumlu 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Bundan 250 hisseye karşılık TL nakit Sınırlı Sorumlu 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Bundan 250 hisseye karşılık TL nakit Sınırlı Sorumlu 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Bundan 250 hisseye karşılık TL nakit Sınırlı Sorumlu 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Bundan 250 hisseye karşılık TL nakit Sınırlı Sorumlu 996 Sayılı Marmaraadası Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş ve (birmilyon) TL si nakden ödenmiştir. Sermayenin geri kalan kısmı ise şirketin faaliyet izni için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurma tarihine kadar tamamlanacaktır. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri elli (50) ve/veya yüz (100) ve/veya beş yüz (500) ve/veya bin (1.000) hisselik küpürler halinde bastırılabilir. Şirket ortaklarının ve ortaklık paylarının değişikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Genel kurul, Şirket esas sermayesini artırmaya yetkilidir. Genel kurul, aynı zamanda yeni hisse senetlerinin çıkarılma koşullarını tespit eder ve gereken yetkileri Yönetim Kuruluna verir. Artırılan sermaye nedeniyle çıkarılacak hisselerin muvazaadan arî olarak madde hükmü uyarınca, tamamının taahhüt edilmesi ve dörtte birinin ödenmiş olması şarttır. Genel kurulun esas sermayesinin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça hissedarlardan her biri yeni hisse senetlerinden Şirket sermayesindeki payları ile orantılı miktarda alabilirler. Yönetim Kurulu, pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedellerini, biri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde diğeri Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile ilan eder. Bu hususta yapılacak ilanlarda hissedarların yeni hisse almada rüçhan haklarını kullanabilmeleri için tayin olunacak süre 15 (onbeş) günden aşağı olamaz. Süresi içinde rüçhan hakkını kullanmayan ortaklardan kalacak hisselerin taahhüdü ve satışı hakkında Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Genel kurul, esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas sözleşmeyi değiştirmek sureti ile hisse senetlerini itibari değerleri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmeye yetkilidir. Şu kadar ki, hisse senetlerinin birleştirilmesi hak sahibi her hissedarın muvafakatine bağlıdır. Genel Kurul, artırılan sermayeye karşılık çıkarılacak hisse senetlerinin nominal kıymetinden fazla bir bedel ile çıkarılmasına da karar verebilir ve bu takdirde nominal değerinden fazla olarak elde edilen hasılat yasal yedek akçeye eklenir. Sermayenin artırılması halinde, hisse senetlerinin nakit karşılığında çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması ve nominal değerinin 300 (üçyüz) Türk Lirasını geçmemesi zorunludur. Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Ortaklar hisse senetlerinin çıkarılması sırasında tayin olunan ve hisse senetlerinin itibari değerine eşit veya ondan yüksek olan hisse bedellerinden fazla bir para ödemeye zorunlu tutulamazlar. Ortaklar, sermaye olarak Şirkete yatırdıklarını geri isteyemezler. Sermaye azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine ilişkin hükümler saklıdır. Şirketin hisse senedine sahip olmak, bu esas sözleşme hükümlerinin kabulü anlamını taşır. 4

5 Hisse senedi Şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, Şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde, Şirketçe bunlardan birine yapılacak tebliğ hepsi hakkında geçerli olur. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı bir hisse senedini iktisap eden kimse, devir, pay defterine kaydedilmekle Şirkete karşı geri kalan bedeli ve varsa tali borçları ödemekle yükümlü olur. Her ortak, yurt içinde, kanuni bir yerleşim yeri göstermekle zorunludur. Şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir sayılı Kanunda ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerde belirlenen asgari sermaye şartları saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmede yapılacak değişiklikle Şirketin sermayesi azaltılabilir. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDE 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tamamı aynı tüzel kişinin temsilcisi olmamak kaydıyla, şirket ortağı tüzel kişilerin birden fazla temsilcileri Yönetim Kuruluna seçilebilir. Açık oyla seçilecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin, yasal şartları taşımalarının yanında S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Birlik) Genel Müdürü ve Yardımcıları, Seksiyon Müdürleri ve Yardımcıları, Müfettişleri ile Birliğe bağlı Kooperatif Müdürleri içerisinden Genel Kurul tarafından gösterilecek adaylar olmaları ve dört (4) yıllık fakülte mezunu olmaları zorunludur. Tüzel kişiliğe sahip ortaklar, Yönetim Kurulunda gerçek kişiler tarafından temsil olunur. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması durumunda; Şirket Yönetim Kurulu, boşalan üyenin yerine Yönetim Kuruluna seçilme şartını taşıyan kişiyi ilk Genel kurula kadar görev yapmak üzere geçici olarak atama yapar. Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları, uyrukları ile T.C. kimlik no ları yazılı kişiler ilk yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir. Sıra No Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı 1 Ali Duran DİNÇ Şükrüçavuş Mh. Evkuran Sk. Zincirlitaş Ap. No:12 Mudanya/BURSA 2 Mehmet ERTAŞ Ömerbey Mh. Şehit Küçük Ahmet Sk. Pınar apt. No:25 Mudanya/BURSA 3 Ahmet ÖZBEK Tarabya Mh. Dereiçi Sk. No:26 Daire: 12 Sarıyer/İSTANBUL İkametgâh Adresi Uyruğu T.C. Kimlik No T.C T.C T.C Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç (3) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kuruluna verilecek ücret ya da hakkı huzur genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine bunun dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. 5

6 ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ MADDE 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyelerine ya da pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşulardaki kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edeceklerini gösteren imza sirkülerinde, ürün senetlerini imzalamaya yetkili kişi ya da kişiler de ayrıca belirtilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine ayda en az bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak Yönetim Kurulu başkanının ve yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekilinin görevidir. Üyelerden her birinin Yönetim Kurulu başkanından, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dâhil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Gündeme alınması istenen tekliflerden, üye tam sayısının yarıdan fazlası tarafından uygun görülenler, o toplantı gündemine dâhil edilerek görüşülür. Yönetim Kurulu kararlarının, üyelerden hiçbirinin müzakere talebinde bulunmamış olması kaydı ile yapılan bir teklif hakkında diğer üyelerin yazılı muvafakatleri sağlanmak suretiyle verilmesi de caizdir. Yönetim Kurulu kararları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine kaydedilir ve imza edilir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 9- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda öngörülen görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda görevli ve yetkilidir: a) Şirket işlemlerinin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, açıklık, güven ve dürüstlüğü bozabilecek hususlarda gerekli tedbirleri zamanında almak, b) Diğer şirket veya kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, c) Şirketin bütçesini, gelir ve giderlere ilişkin kesin hesabını ve yıllık faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak ve genel kurula sunmak, d) Şirketin personele ilişkin kadrosunu hazırlayarak genel kurula sunmak, e) Şirket adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek, f) Personel atamalarını yapmak ve bu atama yetkisini, gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanına ve/veya genel müdüre devretmek, g) Depolama hizmetleri karşılığında alınacak ücret tarifesi ile prim ve indirim tarifesini belirlemek ve bunları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayına sunmak, Şirketin diğer gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini tespit etmek, 6

7 h) Lisans şartlarının korunması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu şartların kaybolması hâlinde durumu derhal Bakanlığa bildirmek, i) Depolama hizmetlerinde ve görevlerinde itinalı davranılmasını, aynı koşullarda kişiler arasında ayrım yapılmamasını ve lisansın askıya alındığı süreler de dahil olmak üzere her zaman sorumluluğu altında bulunan ürünlerin muhafazasında ve korunmasında gerekli dikkat ve özeninin gösterilmesini teminen her türlü tedbiri almak, j) İlgili mevzuat çerçevesinde teslim alınan ve depolanan ürün karşılığında ürün senedi ve diğer belgelerin usulüne uygun şekilde düzenlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak, k) Tartım aletleri ve kantarların doğru tartım yapıp yapmadığı hususunda gerekli her türlü tedbiri almak, l) Aralarında sözleşme bulunan borsaya, ürün senetleriyle ilgili bilgi akışının düzenli olarak sağlanması, borsanın talebi hâlinde inceleme ve kontrolüne izin verilmesi, gerektiğinde kendi kayıtlarının borsa kayıtlarıyla teyit edilmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, m) Sınıf ve derece bazında depolarındaki ürün stoku ile bunları temsilen çıkarılan ürün senetleri ve defter kayıtlarının dengede olmasını ve birbirlerini teyit etmesini sağlamak, denge yoksa bunun nedenini araştırmak ve gerekli düzeltmeleri yapmak, n) Mevzuatta öngörülen kayıt ve defterlerin tutulmasında ve saklanmasında gerekli tedbirleri almak, o) Lisanslı depo tesislerini ve içerisinde bulunan tüm ürünleri kapsayan sigorta poliçe ve sözleşmelerinde öngörülen kurallara uygun davranmak ve personelinin de bu sigorta hükümlerini ihlal edecek veya geçersiz kılacak davranışlardan kaçınmalarını sağlayacak tedbirleri almak, ö)sanayi ve Ticaret Bakanlığınca doğrudan veya denetim elemanlarınca denetim sırasında istenecek bilgi, belge ve raporların verilmesini, aynı Bakanlıkça mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevlerin ve talimatların yerine getirilmesini sağlamak, p) Mevzuatla lisanslı depo işlemesi veya işleticisine verilen sair görevleri yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak. r) 5300 sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat, ana sözleşme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıkça yasaklanmayan ve önceden genel kurul kararı alınması gerekmeyen Şirketin amaç ve konusuna giren hususlar hakkında karar almak, s) Genel kurul tarafından alınan kararları uygulamak ve yerine getirmek, ş)esas sözleşmede yapılacak değişiklikler ve yeniden eklenecek ya da bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştirecek madde hükümleri hakkında genel kurula önerilerde bulunmak, t) Genel kurulları olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, u) Şirketin bilanço, kar ve zarar hesaplarını ve yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve safi kardan dağıtılacak miktar ile yedek akçelere ayrılacak miktarları tayin ve tespit ederek hazırladığı faaliyet raporunda belirtmek ve bu belgeleri denetçilere tevdii etmek ve denetçilerin raporları ile birlikte hepsini, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurmak ve bu hususu genel kurul toplantı çağrısı ilanlarında belirtmek, ü)şirketin amaç ve konusuna giren işleri yürütebilmek için gerekli taşınmaz malları edinmek, inşa etmek ve gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin almak şartıyla bunları satmak ve önceden genel kuruldan karar almak suretiyle terkin etmek üzere karar vermek, v) Büro ve temsilcilikler açılmasına karar vermek, y)şirket genel müdürü ve personel ile hizmet sözleşmelerini bağıtlamak, z) Şirkette görevli olanlardan gerek görülenlere Şirket adına imza koymaya yetki vermek ve bunun derece ve kapsamını belirlemek. 7

8 GENEL MÜDÜR ve ŞİRKET PERSONELİ İLE İLGİLİ KONULAR Madde 10- Şirket genel müdürü, bu görevi yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübeye sahip kişiler arasından, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, ekonomi, maliye, işletme, idari bilimler, hukuk veya konuyla ilgili mühendislik alanlarında kamu kurum ve kuruluşları ya da özel kuruluşlarda en az beş yıl çalışmış olmak şartıyla Yönetim Kurulunca atanır ve istihdam koşulları da Yönetim kurulunca saptanır. Genel müdürün görev ve yetkileri yönetim kurulunca tespit edilir. Bununla beraber; a) Şirketin bütün işlerini ve işlemlerini bu esas sözleşme ve yürürlükteki ilgili diğer kanunlar ve Yönetim Kurulunca alınacak kararlar hükümleri doğrultusunda yürütmek, b) Şirket yönetiminin gerektirdiği her türlü önlemleri almak, c) Şirket için gerekli tüm yönetmelikleri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, d) Şirket adına imza yetkisini haiz bulunanlar dışındaki personeli tayin etmek, e) Şirketin hakkındaki gerekli bilgileri hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak gibi hususlar genel müdürün görev ve yetkisi kapsamındadır. Genel müdür, müdür ve imza yetkisini haiz olan diğer personelin görev süreleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir. Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla Şirkete ait sırları, bu konuda yasal olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 11- Şirketin hesap ve işlemleri, pay sahipleri arasından veya dışarıdan genel kurulca açık oy ile seçilen en az iki gerçek kişiden oluşan denetim kurulu tarafından denetlenir. Denetim kurulu üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Aynı kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul, denetçileri görev süreleri ile bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından mevzuat çerçevesinde ilgili birim personeli arasından lisanslı depo işletmesinin denetim kuruluna bir üye atanabilir. Denetim kurulu üyelerinin en az dört yıllık örgün öğretim veren üniversitelerin veya dengi okulların hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve mühendislik fakülteleri mezunu olması ve konusu ile ilgili kamuda veya özel sektörde en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip bulunması gerekir. Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları, uyrukları ile T.C. kimlik no ları yazılı kişiler ilk denetçiler olarak bir yıl süre ile seçilmişlerdir. Sıra No Denetçilerin Adı ve Soyadı 1 Nurselin UZMAN Kükürtlü Mh. Belde Cad. Kısmet Sk. Melike apt. Kat:2 Daire:2 Osmangazi/BURSA 2 Tuncay KURAL Çınarönü Mh. Altıntepe SK. No:3Daire:3 YILDIRIM/BURSA İkametgâh Adresi Uyruğu T.C. Kimlik No T.C T.C Denetim kurulu üyeleri, Şirketin iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanununda öngörülen görevleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin hesap ve işlemlerini mevzuat ve genel kurul kararları 8

9 çerçevesinde denetlemekle görevli ve yetkilidir. Şirket yöneticileri ve personeli, denetçilerin talep edeceği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Denetçiler, müzakere ve reye iştirak etmemek şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ve uygun gördükleri tekliflerin Yönetim Kurulu gündemine dahil edilmesini isteyebilirler. Denetçiler, her yılsonunda Şirketin işlem ve hesapları hakkında hazırlayacakları raporu genel kurula sunar. Gerekli gördükleri takdirde, ara raporlar hazırlayıp görüşlerini Yönetim Kuruluna, genel kurula ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirir. Denetçilere verilecek ücret ya da hakkı huzur, Genel Kurul tarafından belirlenir. Denetçilere bunun dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bir denetçinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevini yapamayacak halde bulunması, durumunun Türk Ticaret Kanununun 351.maddesinin kapsamına girmesi halinde diğer denetçi veya denetçiler, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine birsini seçerler. Denetçi iki kişiden ibaret olup da, her ikisi içinde, yukarıda belirtilen hallerden birinin varlığı nedeniyle yerlerine başkalarının tayini gerekir ise bunları, Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılacak genel kurul veya genel kurulun ilk toplantısına kadar görevli olmak koşulu ile Yönetim Kurulunun veya üyelerinden birinin ya da münferit pay sahibinin istemi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi tayin eder. Yönetim Kurulu üyelerinin usul ve füruundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar, bu derece dâhil, kan ve sıhri hısımları denetçiliğe seçilemezler; seçilmişlerse bu seçim geçersiz olur. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler. Denetçilerin görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara açıklamaları yasaktır. GENEL KURUL MADDE 12- Şirketin en yüksek organı Genel Kuruldur. Genel kurul, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurulda verilen kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve ortakların beyanları, bir tutanağa geçirilir. Genel kurul tutanakları ve ekleri, başkanlık divanı tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu raporları ile yıllık bilanço ve genel kurul zaptından ve genel kurulda hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin adlarını, soyadlarını ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden bir nüsha, genel kurulun son toplantı gününü izleyen ilk beş işgünü zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına teslim edilir veya gönderilir. 9

10 Genel kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili, bunların bulunmamaları halinde Yönetim Kurulunca üyeleri arasından seçilecek kimse başkanlık eder. Genel kurul başkanının görevi, müzakerelerin düzenli bir surette yapılmasını ve tutanakların Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tutanaklarının Noterce onaylı bir örneğini derhal, Ticaret Sicili Memurluğuna vermekle ve tutanak içeriğinden tescil ve ilana ilişkin olanları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Bilançonun onayına ilişkin olan genel kurul kararı, aksine bir durum olmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçilerin ibrasını da tazammum eder. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar belirtilmemekte ya da bilanço Şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak yanlış bazı hususları içermekte ise, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler, bilançonun onayı ile ibra edilmiş olmazlar. TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 13- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Tutanaklara verilen kararların nitelik ve sonuçları ile aykırı oy kullananların nedenleri yazılır. İLAN MADDE 14- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Toplantı günü, nama yazılı hisse senedi sahiplerine de taahhütlü mektup ile bildirilir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 10 uncu maddesi ve 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının depoculuk lisansını verme, askıya alma, geri verme ve iptaline ilişkin işlemleriyle ilgili kararları ile ücret tarifesi ve tarifedeki değişiklikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca depoculuk lisansını askıya alma veya iptaline ilişkin kararların da bir ulusal gazetede Şirketçe ilan ettirilmesi zorunludur. HESAP DÖNEMİ ve BİLANÇO MADDE 15- Şirket hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Bir hesap yılı içinde, Yönetim Kurulunun takdir edeceği neden ve lüzuma göre, altışar aylık iki bilanço da düzenlenebilir. Bilançoların Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçim ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. 10

11 Bilanço ile kar ve zarar hesapları, Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulur. Her pay sahibi, bilanço ile kar ve zarar hesabının bir örneğini isteyebilir. KAR IN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 16- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % (5) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine kar payı dağıtımı yapılmaz. İHTİYAT AKÇESİ MADDE 17- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 18- Ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan ettirilir. Sözleşme değişikliği tescilden önce hüküm ifade etmez. KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 19- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. GEÇİCİ MADDE 1- Şirketin kuruluş işlemlerini tamamlayarak tüzel kişilik kazanmasına kadar kurucular tarafından yapılan kuruluş masrafları, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur. 11

12 KURUCULAR SIRA NO KURUCUNUN ÜNVANI Sınırlı Sorumlu Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Sınırlı Sorumlu 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Sınırlı Sorumlu 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Sınırlı Sorumlu 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Sınırlı Sorumlu 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Sınırlı Sorumlu 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Sınırlı Sorumlu 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Sınırlı Sorumlu 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Sınırlı Sorumlu 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin Tarım Satış Kooperatifi İMZA Mehmet ERTAŞ Serkan GÜRLE Emrullah DEMİR İbrahim SEVİM Hüseyin SEVDİ Yunus KAYA Engin DUMAN Engin FİLİZ Hasan ORGAN 12

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) KURULUŞ : MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı TOPLANTI TUTANAĞI Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını

Detaylı

YENİ SÜREÇTE ANONİM ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE ANONİM ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE ANONİM ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketleri

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili mevzuat

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda isim/unvan, tabiiyetleri ve ikametgâhları belirlenmiş olan şahıslar ve şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İhsaniye Mah. Gazenfer Bilge Cad. Yalçınkent Sitesi B Blok D : 5 Bandırma / BALIKESİR

İhsaniye Mah. Gazenfer Bilge Cad. Yalçınkent Sitesi B Blok D : 5 Bandırma / BALIKESİR Madde : 1. Aşağıda adları, TC kimlik numaraları ve ikametleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 1. Selim Sühan SEÇKİN

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 9 Mayıs 2017 Salı

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ METİN Merkez ve Şubeler: Madde 5: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek

Detaylı

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ: ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra

Detaylı

4- Zeynep Şükriye Garanti Koza Evleri T.C

4- Zeynep Şükriye Garanti Koza Evleri T.C EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, ikametgâhları ve tabiyetleri yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ani kuruluş esaslarına

Detaylı

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, açık adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı